Sunteți pe pagina 1din 7

CANCELARIASFANruLUI SINOD

ANExAREFERATnr. 3750 I 2017


OBIECf: Tematica ~i bibliografie pentru examenul de selectionare a preotilor din
structurile militare.

TEMATicA ~I BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE SELECfiONARE


A PREOTILOR DIN STRUCTURILE MILITARE

Examen scris:
1. Teologie Dogmatica ~i Morala Ortodoxa;
2. Istoria Bisericii Ortodoxe Romane.

Examinare orala:
3· PastoraUi ~i Misiologie;
4· Predica ~i Cateheza;
5· Practidi Liturgica;
6. Legislatia privind libertatea religioasa ~i statutul clerului ortodox militar.
1. Teologie Dogmatica §i Morala Ortodoxa
1. Caile Revelatiei divine: Sfanta Scriptura ~i Sfanta Traditie
2. Comuniunea treimica ~i retlectarea ei in creatie ~i in viata sociala
3· Omul, imparatul ~i preotul creatiei
4· Maica Domnului in evlavia cre~tinul ortodox
s. Libertatea ~i responsabilitatea persoanei
6. Pacatul ~i patimile - boll ale sufletului (Fenomenologia raului §i a pacatului,
Patimile, Aspecte ale patimilor in lumea contemporana: Acedia ca evadare din
realitatea cotidiana: ,cultura evadarii" prin mass-media, Second life etc.)
7· Pocainta §i rolul duhovnicului in vindecarea duhovniceasca
8. Cine este aproapele meu? Ajutorarea semenilor
g. Credinta, nadejdea ~i iubirea milostiva: virtuti principale ~i necesare in viata soldatului
10. Sfanta Cruce: de la suferinta Ia biruinta
11. Puterea innoitoare ~i sfintitoare a rugaciunii
12. Bioetica cre~tina : atitudinea cre~tina privind eutanasia, transplantul,
transfuziile, clonarea etc.
Bibliografie:
• BRECK, John, ''Darul sacru al viefii. Tratat de bioetica", ed. Patmos, Cluj Napoca, 2001
• BUNGE, Gabriel, '~kedia. Plictiseala $i terapia ei dupii avva Evagrie Ponticul sau
sujletulzn luptii cu demonul amiezii", ed. Deisis, Sibiu, 1999
• Idem, "Practica rugiiciunii personate dupa traditia Sfintilor Piirinti sau ,comoara in
vase de lut''.", ed. Deisis, Sibiu, 1996.
• CRAINIC, Nichifor, "Nostalgia Paradisului", ed. Moldova, 1996

pagina 1 din 7
• Idem, "Sfintenia- lmplinirea umanului", ed. Trinitas, 1993
• EVDOKIMOV, Paul, "Ortodoxia", E.I.B.M.B.O.R, 1996
• Idem, "Rugiiciunea in Biserica de RCisiirit", ed. Polirom, I~i, 1996
• HAUSHERR, !renee, "Patemitatea duhovniceascii mROsaritul cre$lin': ed. Deisis, Slbiu, 1999
• GHEORGHE, Vrrgiliu, "Efectele televiziunii asupra mintii umane", ed.
Evanghelismos, Bucre~ti, 2006.
• Idem, "Revrajirea lumii sau de ce nu mai vrem sa ne desprindem de televizor",
Bucre~ti, ed. Prodromos, 2006.
• IARCHET, Jean-Claude, 'Terapeutica bolilor spirituale", ed Sophia, Bucr~ti, 2001.
• LEMEN!, Daniel, 'Traditia paternitatii duhovnic~t in spiritualitatea cr~tina
rasariteana. Un studiu asupra indrumarii spirituale zn antichitatea Cre$tina tarzie",
ed. Remtregirea, Alba Iulia, 2012
• LOSSKY, Vladimir, "Dupii chipul si asemiinarea lui Dumnezeu", 1998
• Idem, 'Teologia Misticii a Bisericii de RCisiirit", ed. Anastasia, 1993
• MEYENDORF, John,'TeologiaBizantinii", E.I.B.M.B.O.R , 1996
• NEUAS, Panayotis, "Omul-animalindumnezeit'', ed. Deisis, Sibiu, 1994
• POPOVICI,.Justin- "Omul $i Dumnezeul-Om", ed. Deisis, Sibiu, 1997
• SPIDUK, Tomas, "Spiritualitatea Rasaritului cr~tin. II. Rugaciunea", ed. Deisis,
Sibiu, 1998.
• STANlLoAE, Dumitru, 'TeologiaDogmaticii Ortodoxii", vol I-ill, E.I.B.M.B.O.R, 1996-1997
• Idem, "Studii de Teologie Dogmaticii Ortodoxii", ed. Mitropoliei Olteniei,1990
• Idem, "Ascetica ~i Mistica", 1993, Cluj
• Idem, ''Rugaciunea lui Iisus $i experienta Duhului Sfant'', ed. Deisis, Sibiu, 1995.
• 'IE;)U, loan C., "Din iadul patimilor spre raiul virtutifor", ed Christiana, Bu~, 2000.
• THUNBERG, Lars, "Omul §i cosmosulin viziunea Sfdntului Maxim Miirturisitorur',
E.I.B.M.B.O.R, 1999
• VlACHOS, Mitropolit Hierotheos, ''Psihoterapia ortodoxa. $tiinta Sfinplor Parinti'',
ed. Invierea - Arhiepiscopia Tim~oare, 1998
• BASARAB, Mircea, ,,Autoritatea Sfintei Scripturi in Biserica Ortodoxa': 1n Ort.
2/1980
• BRAN!~, Ene, ,Cinstirea Maicii Domnului in cultul ortodox §i formele ei de
exprimare", 1n rev. Ort. 1980, pp 521-533
• BRIA, Ion, ,Scripturii §i Traditfe'~ in rev S.T., nr. 5-6/1970
• Idem, ,,Starea de Rugiiciune"m rev. Ort. 4/1983
• CHIALDA, Mircea, ,Jnviitiitura despre Sfanta Scripturii", in rev. MMS., 4-6/1984
• CO~U , Constantin, ,,Pacea dupii Sfanta Scripturii §i scrierile Sfintflor
Piirinti', in rev. B.O.R, 11-12/1983
• CLEMENT, Olivier, ,Ortodoxie, culturii, istorie", rev. S.T. 4- 6/1994
• CIOBOTEA, Dan Ilie,,Chemareapreoteasca", 1n rev. M.A 1-2/1973
• Idem, '1conografia ortodoxii- memoria vie a Bisericii", in rev. Ort. 3/1989
• DURA, Nicolae, ,Teologia icoanelor in lumina traditfei dogmatice §i canonice
ortodoxe", in rev. Ort.1j1982
• Idem, ,Crucea in lumina traditiei dogmatice, canonice §i liturgice a Bisericii
Ortodoxe", 1n rev. 011.2/1982
• Idem, ,,Pravila Rugiiciunii in lumina traditfei liturgice §i canonice a Bisericii
Ortodoxe", in rev. Ort. 3/1983
• GALERIU, Constantin, , Preotfa, tainii §i slujire in Bisericii': 1n rev. Ort. 4/1982

pagina 2 din 7

• Idem, ,Jntelesurile Crucii': in rev. Ort. 2/1982
• Idem, ,Jnviitiitura cre§tinii despre Sfanta Cruce §i cinstirea ei", in rev. Ort.,1978
Idem, ,,Maica Domnului, Poviituitoarea", in rev. Ort. 1980,
• Idem, ,Taina Miirturisirii': in rev. Ort. 3-4/1979
• MOLDOVAN, Ilie, ,P,.eotul duhounic§i darul iertiiriipiicatelor", in rev. Ort. 4/1982
• Idem, ,,Sensu[ inchiniirii cre§tinului in semnul Sfintei Cruci", in rev. Ort. 2/1982
• Idem, ,Jnuiitiitura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioarii Maria §i implicapile
ei religios-morale", in rev. Ort. 1980,
• Idem, "CunoQ§terea Sfintei Scripturi dupii inuatiitura ortodoxii", in rev. Ort. 2/1980
• Idem, ''Probleme actualede bioeticii in atenpa teologilorcontemporani': in rev. MA 2/1986
• Idem, ,,Notfunea de iertare", in rev. Ort. 2/1974
• POPA, Gh. I,,Libertatea§i responsabilitatea in spafiul iubirii cre§tine", in rev. T.V., 1-3/1992
• STANILOAE, Dumitru, ,Sfanta Cruce ca miijloc de sfinfire §ide binecuuantare §i ca
prilej de inchinare", in rev. Ort. 2/1982
• Idem, ,,Crucea in teologia §i cultul Bisericii Ortodoxe", in rev. Ort. 1975,
• Idem, ,,Maica Domnului in prologul Euangheliei dupii la Luca", in rev. Ort. 1980,
• Idem, ,Sfanta Traditfe", in rev. Ort 1/1964
• Idem, ,,sj'anta Scriptum §i traditia apostolicii in miirturia Bisericii", in rev. Ort 2/1980
• Idem, ,Taina Pociiintei cafapt duhovnicesc", in rev. Ort. 1/1972
• Idem, ,Jnnoirea §i sfinfirea credincio§ilor in Taina Miirturisirii dupii inuiitiitura
Bisericii Ortodoxe", in rev. Ort 3/1986
• Idem, ,Taina Euharistiei, izuor de uiatii spiritualii in Ortodxie'~ in rev. Ort. 3-4/1979
• Idem, ,Responsabilitatea cre§tinii", in rev. Ort. 1/1970
2. Istoria Bisericii Ortodoxe Romine
1. Inceputurile vietii cre~tin pe teritoriul Romaniei
2. Organizarea bisericeasca in Tara Romaneasdi, Moldova ~i Transilvania in
secolele XIV- XV
3· Viata monahaHi in secolele XV-XVII
4· Activitatea pastorala ~i culturala a mitropoliplor Varlaam ~i Dosoftei ai
Moldovei in secolul al XVII-lea
5· Semnificatia Sfantului Antim Ivireanul, mitropolit ai Tarii Romane~ti pentru
viata bisericeasca ~i cultura romana Ia cumpana secolelor XVII-XVIII
6. Clerici ~i mireni aparatori ai Ortodoxiei in Transilvania in secolul ai XVIII-lea
7. Activitatea bisericeasca, culturala ~i politica a mitropolitului Andrei ~agun al
Transilvaniei in secolul al XIX-lea
8. Autocefalia Bisericii Ortodoxe Romane (1864, 1885) ~i semnificatia acesteia din
perspectiva relatiei Stat - Biserica
g. Biserica Ortodoxa Romana in perioada interbelica
10. Biserica Ortodoxa Romana in timpul regimului comunist
Bibliografie:
• ,,Autocefalia: libertate $i demnitate", ed. Basilica, Bucre~ti, 2010;
• ,,Autocefalie $i responsabilitate", ed. Basilica, Bucre~ti, 2010;

pagiru~ 3 din 7
t

• ,,Autocefalie $f comuniune", ed. Basilica, Bucre~ti, 2010;


• CARAVIA, Paul, ''Biserica intemnitatii.: Romania 1944-1989", Institutul National pentru
studiul totalitarismului, Bucure¢, 1998;
• CIOBANU, $tefan, "Dosoftei, mitropolitul Moldovei $i activitatea lui literarii.", I~i, 1918;
• DINCA, Gheorghe, 'Varlaam, MitropolituiMoldovei'', Edit Cartea Romaneasca, 1940;
• DOBRESCU, Nicolae, '1ntemeierea Mitropoliilor ~a celor dintdi mii.nii.stiri din tara",
Bucure$i, 1906;
• DRAGOMIR, Silviu, 'Tstoria desrobirei religioase a romimilor dinArdeaf', vol. I-IT, Sibiu,
192Q-1930;
• HITCHINS, Keith, "Con¢inta naponalii. ~ actfune politicii. Ia romdnii din Transilvania
1'JOD-1868", Cluj- Napoca, 1987;
• Idem, "Ortodoxie ~ naponalitate. Andrei $aguna ~ romdnii din 1ransilvania 1846-1873",
ed. Univers enciclopedic, Bucure¢ 1995;
• MANEA, Vasile, ''Preotf ortodoc$f in inchisorile comuniste", ed. Patmos, 2000.
• NAZAR.U, Sebastian, "Martiriul Sjdntului Antim Ivireanul: o noua lectura a surselor
istorice", Bucure¢, ed. Cuvantul Vietfi, 2017;
• PACURARIU, Mircea, 'Tstoria Bisericii Ortodoxe Romdne': Bucure¢, ed. Basilica, 2013;
• Idem, "a.dtura teologica romdneasca': Bucure¢, ed. Basilica, 2011;
• Idem, "Cultura teologica romdneasca': Bucure¢, ed. Basilica, 2011;
• POP, Augustin, 'ViataMitropolitului Varlaam alMoldovei': in rev. ,,MMS", nr.10-12j1957;
• POPESCU, Emilian, "Comunitatea daco-romana. Procesul de formare a poporului
romdn. Rolul c:re$fnismului", in rev. ,Glasul Bisericii", nr. 6-9/1980;
• Idem, "Cr~nismul pe teritoriul Romdniei pdna in secolul al VII-lea in lumina noilor
cercetari", in rev. ,,Mitropolia Banatului", nr. 4/1987;
• Idem, "Marti~SfnDobge " , in rev. ,Studii Teologice" 3/1989;
• Idem, 'Viata $ffaptele luiAntimivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei'', BuC\lfe$i, 1910;
• Mitropolitul SERAFIM, 'Tsihasmul. Tradifie ~ cultura romdneascli", ed Anastasia, 1994;
• 1ULBURE, Gheorghe, 'Mitropolitul $aguna. Opera literara. Scrisori pastorale. Circulari
§colare. Diverse", Sibiu, 1938 ;
3· PastoraHi Si Misiologie
1. Preotul- pastor de suflete pentru mantuire
2. Demnitatea, valoarea ~i importanta misiunii preot~i
3· Responsabilitatea preotiei - greutaple §i bucuriile ei
4· lmportanta vietii duhovnice§ti §i morale a preotului in pastoratie
s. Cultul divin - mijloc de pastorape colectivaa
6. Binefacerile Tainei Pocaintei §i ale lucrarii de parinte duhovnicesc
7. Pastorapa in medii instituponale (armata ~i penitenciare)
8. Pelerinajele la locurile sfinte ~i la moa§tele sfinti}or, prilej de pastorape §i intarire a
credintei
g. Durerea moqii §i pastorapa persoanelor muribunde ~i a familiilor indoliate

pagina 4 din 7
10. Cinstirea eroilor - momente de pastorape §i comuniune sociaUi
Bibliografie:
• ANDREI, Episcopul Alba Iuliei, "Spovedanie $i comuniune", Alba Iulia, 1998.
• BUTURA, George, "Pastorafia persoanelor private de libertate", teza de masterat,
Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul a Universitapi din Bucure§ti,
2013.
• BRANI~, pr. prof. dr. Ene, ,Preofii Tlii, Doamne, se vor imbrlica intru dreptate ... "
Studii de Teologie PastoraHi, Predic1 ~i cuvantari, vol. IV, ed. Andreiana, Sibiu, 2014.
• DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, "Iubirea mai tare decdt moartea.
lntelesul §ifolosul pomenirii morplor", ed. Cuvantul Vietii, Bucure§ti, 2012.
• DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, "Cdlatorind cu Dumnezeu - intelesul
$ifolosul pelerinajului", ed. Basilica, Bucr~ , 2008.
• FELEA, pr. Ilarion, "Pocainta. Studiu de documentare teologicli $i psihologica", ed.
Scara, Bucr~ti, 2000.
• IARCHET, Jean Claude, 'Terapeutica bolilor spirituale", traducere de Marinela Bojin,
ed. Sophia, Bucure§ti, 2001.
• LARCHET, Jean Claude, ,Sfdr$it cre§tinesc vietii noastre,ftirli durere, nein.fruntat, in
pace...", trad. de Marinela Bojin, ed. Basilica, Bucure§ti, 2012.
• NECULA, Nicolae, 'Traditie §i innoire in slujirea liturgica (I)", Editura Trinitas a
Patriarhiei Romane, Bucre~ti, 2014.
• NECULA, Nicolae, SAVA, VioreL MIHAl, Marian, GAVRILA, Vasile, TUDOSE, Silviu,
"Sfdnta Spovedanie §i Sfdnta Impartd§anie. lntrebliri §i raspunsuri liturgice", ed.
Trinitas, Bucr~, 2014.
• PI.AMADEALA, MitropolitAntonie, ''Preotulin biserica, in lume, acasli", Sibiu, 1996.
• TIMIADIS, Mitropolit Fmilianos, ''Preot, parohie, innoire. Notiuni §i orientliri pentru
teologia§i praetica pastorala", traducere de Paul Brusanowski, ed Sophia, Bucure¢, 2001.
• VINTILESCU, Petre, ''Preotul infata chemarii sale de pastoral sufletelor", Bucure§ti,
1934; Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002 .
• VINTILESCU, Petre, "Spovedania §i duhovnicia", Alba Iulia, 1995.
4· Predica §i Cateheza
a. Elaborarea ~i sustffierea unei predici cu una din urmatoarele teme:
1. Predica la depunerea juramantului milltar
2. Predica Ia sfintifea drapelului militar
3· Predica la Iniiltarea Domnului - Ziua Eroilor
4· Predicli la Ziua Naponala- 1 Decembrie
5· Predicli Ia ziua unui Sfant Militar: Sfantul Mare Mucenic Gheorghe (23 Aprilie);
Sfantul Mare Mucenic Dimitrie (25 Octombrie); Sfantul Mare Mucenic Teodor
Tiron (17 Februarie); Siantul Mucenic Teodor Stratilat (8 Februarie); Sfantul
Comeliu Suta§ul (13 Septembrie); Sfantul Sfinti.t Mucenic Elefterie (15 Decembrie)
6. Predicli Ia ziua unui Stant roman;
7. Predicli Ia ziua Sfintilor Romani

Jl'lginn s din 7
8. Predicii la ziua patronului categoriilor de forte armate: Stantul Mare Mucenic
Gheorghe, ocrotitorul trupelor de uscat; Sfantul Prooroc Ilie, ocrotitorul aviapei;
Maica Domnului, ocrotitoarea marinei militare
g. Predicii la deschiderea (mchiderea cursurilor anului ~colar intr-o institutie de
invatfunant militar
10. Predicii la sfint]rea unui loca~ de cult
11. Predicii Ia vizita Chiriarhului
12. Predicii la inmormantarea unui militar
13. Predicii la pomenirea Eroilor martiri ai Revolupei din Decembrie
b. Elaborarea ~i sus\inerea unei cateheze cu una din urmatoarele teme:
1. Despre semnificapa drapelului militar
2. Despre sensu} si importantajuramantului militar
3. Despre curajul si eroismul Sfinplor
4· Despre cinstirea eroilor
s. Despre Sfanta Liturghie
6. Despre Sfanta Taina a Spovedaniei
7. Despre Sfanta Taina a Impart~nie
8. Despre valoarea familiei
g. Despre Patrie si patriotism din punct de vedere cre~tin
10. Despre datoria apararii viepi
11. Despre iubire, solidaritate, caritate ~i filantropie cre~tina

5· Practidi Liturgica
1. Vecerniile cu randuiala speciala din timpul anului bisericesc
2. Utreniile cu randuiala speciala din timpul anului bisericesc
3. Tainele de initiere cre~tina (Botezul, Mirungerea ~i Euharistia)
4. Taina Sfintei Cununii
s. Taina Sfantului Maslu ~i ingrijirea bolnavilor
6. Liturghia Cuvantului: istoric, randuiala ~i semnificatie
7· Liturghia credino~l: istoric, randuiala ~i semnificatie
8. Postul in viata Bisericii Ortodoxe
g. Ierurgiile ~i randuielile tradiponale in legatura cu sfar~itul omului ~i cu grija
pentru cei adormiti
1o.Slujba Tedeumului
Bibliografie:
• BRANT~, Ene, ''Liturgica genera/a", vol. I ~iI, ed. Basilica, Bucre~ti, 2015.
• BRANT~, Ene, ''Liturgica speciala", ed. Basilica, Bucre~ti, 2016.
• BUCHIU, ~tefan ~i PESTROIU, David (coordonatori), 'Taina Sfd.ntului Maslu ~i
ingrijirea bolnavilor", ed. Cuvantul Vietti, Bucre~ti, 2012.

pagina 6 din 7
• DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, ''Foame §i sete dupa Dumnezeu -
intelesul §ifolosul postului'', ed. Basilica, Bucre~ti, 2010.
• FOUNDOUUS, Joannis, ''Dialoguri liturgice. Raspunsuri la probleme liturgice", vol.
IV, ed. Bizantina, Bucre~ti, 2008.
• MATEOS, Juan S.J., "Celebrarea Cuvantului in Liturghia bizantina", trad. de Cezar
Login, ed. Ren~tra, Cluj-Napoca, 2014.
• NECUIA, Nicolae, 'Traditie $iinnoire inslujirea liturgicii O)m ed. Trinitas, Bu~, 2014.
• SCHMEMANN, Alexander, "Postul eel Mare", ed. Doris, 1998,
• SCHMEMANN, Alexander, ,Din apa $i din duh: un studiu liturgical Botezului", ed.
Sofia, Bucre~ti, 2009.
• STANILOAE, Dumitru, "Spiritualitate §i comuniune in Liturghia Ortodoxa",
E.I.B.M.B.O.R, Bucre~ti, 2004.
• STREZA, Mitropolit Laurentiu, 'Tainele de inipere cr~tina in Bisericile Riisaritene",
ed. Trinitas, Ia~i, 2002.
• TUDOSE, Silviu, NECULA, Nicolae, MIHAl, Marian, "Sjfmtul Botez §i Sfanta Cununie
azi", ed. Cuvantul vietii, Bucre~ti, 2011.
• TUDOSE, Silviu, NECULA, Nicolae, MIHAl, Marian, 'Taina Sfd.ntului Maslu", ed.
Cuvantul vietii, Bucre~ti, 2012.
• VINTILESCU, Petre, "Liturghierul explicat", E.I.B.M.B.O.R, Bucre~ti, 1998.
6. Legislatia privind libertatea religioasa §i statutul clerului ortodox militar:
1. Regimul juridic allibertiitii religioase in Romania
2. Cultele recunoscute ~i asociatiile religioase din Romania
3. Organizarea actuala a Bisericii Ortodoxe Romane
4. Statutul clerului militar
5. Disciplina clerului din Biserica Ortodoxa Romana
Bibliografie:
• Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa $i regimuljuridic al cultelor;
• Statutul pentru organizarea $ifuncfionarea Bisericii Ortodoxe Romane;
• Regulamentul autoritaplor canonice disciplinare $i al instantelor de judecata ale
Bisericii Ortodoxe Romane;
• Legea nr. 198j2ooo55
5 privind organizarea clerului militar publicata in Monitorul
Oficial nr. 561/13.11.2000;
• Ordinul Ministrului Apararii Naponale nr. M2j2014 pentru aprobarea
regulamentului privind asistenta religioasa in Armata Romaniei publicat in
Monitorul Oficial nr. 43 partea I din 20.01.2014;
• GRIGORqA, George, Legea 489/2006 $i Biserica Ortodoxa RomanO., in ST 2007, nr. 2.
• SECREfARIATUL DE STAT PENIRU CULTE, Statui $i cultele religioase, ed. Litera,
Buc~,2014.

pagina 7 din 7