Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3 : Toamna, doamnă ruginie

Perioada : 07 - 25.10. 2019


Ziua Ziua Ora Ora Activităţi Activităţi
integrate/pe integrate/pe
discipline discipline Detalii Detalii
de conţinut
de conţinut ResurseResurse Evaluare Evaluare
LUNI LUNI CLR CLR - alcătuirea
-- citirea unor înenunţuri
ritm propriu,
în care cu se adaptarea
regăsesc
citirea în forme variate textului ( citire cu voce tare / intonaţiei
cuvintele impusă Textul literar
21.10.2019
7.10.2019
14.10.2019 ,,într-o”deînşişoaptă semnele
,, într-un”; degând;
/ în punctuaţie;
citire în lanţ, pe roluri, citire a.auxiliar, fişe de lucru
- corectarea
-ştafetă precizarea
unori
etc.);enunţuri
titlului, care autorului
conţinşierorialineatelor
de scriere;
textului; Text suport:
Scrierea corectă a cuvintelor b.conversaţia euristică,
-completarea-- explicarea unor spații
identificarea cuvintelor
lacunare
alineatelor, noi titlului
cuvintele
şi alcătuiri ,,într-o”
de enunţuri
şi autorului cu
textului; a.manual, fişe de lucru,
lucru
,,într-o” şi ,, într-un” explicaţia,exerciţiul,
şi ,, într-un”;
acestea;
- explicarea cuvintelor noi şi alcătuirea de enunţuri cu Ciuboţelele
Textul narativ ogarului , după Călin b.conversaţia euristică,
ciorchinele
foi dictando, creioane
- joc ,,Găseşte
-acestea; citireaintrusul”;
selectivă în funcţie de anumite repere; Gruia explozia stelară, Observare sistematică
Text-suport: c.activitate frontală,
colorate / carioci
- alcătuiri -- povestirea de enunţuri
formularea orală,
unorcu grupuri
pe fragmente
răspunsuri de cuvintefolosind
dat (într-o
la întrebări, expresiile:
în legătură la
cu exerciţiul, arborele lui
Cioc! Cioc! Cioc! individuală, în perechi
b. conversaţia,
carte, într-o început,
textulzicitit; etc.);
la un moment dat, după aceea, apoi, în cele
de EmilText-suport:
Gîrleanu Sapiro,tehnica ,,Lasă-mi Observare sistematică
exerciţiul, explicaţia,
- rescrierea din urmă;
corectă a
JOC Lecția pe sfoară:unui scurt text; mie ultimul cuvânt” Observare sistematică
metoda pălăriilor
- colorarea -Seformularea unor căsuţe,
de enunţuri
după criterii
la întrebări
date
fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până în date;
Cioc! Cioc! Cioc! de Emil c.activitate
gânditoare, frontală,
reţeaua
-celălalt.completarea unor enunţuri
Se pregăteşte o rezervă lacunare cu informaţii
suficientă de din activitate individuală
Gârleanu personajelor
CLR - alcătuirea text;
clame unor
pe enunţuri
masă. Li în se care
cere se regăsesc
copiilor cuvintele
să rezume lecţia c. frontal, individual, în
,,într-o”JOC înşi5-7 Arta
,, într-un”;scobitorilor:
enunțuri, pe care învățătoarea le scrie cu perechi
a.auxiliar, fişe de lucru
- corectarea Se
markerul dăunori
fiecărui copil care
peenunţuri
cartoane câte 2 împarte
– 3 scobitori.
conţin
şi le eroriîn de Apoi
scriere;
clasă. Dupăli se cere
Scrierea corectă a cuvintelor b.conversaţia euristică,
-completarea să
ce le găsească
unor
vor 2 -3frumos,
spații
decora propoziții
lacunare prinvorcare
cuvintele
elevii să enunțurile
rezume lecția
,,într-o”
aşeza ,,într-o” şi ,, într-un” explicaţia,exerciţiul,
şi ,, într-un”; (textul
în ordine suport).
şi le vor Seprinde
scriu propozițiile
cu clame pepe bilețele
sfoara de și apoi ciorchinele
- joc ,,Găseşte se
rufe. lipesc
Pot pe scobitori.
intrusul”;
rămâne în clasă Dupăun timp 5 minute
pentrusea le cere fiecărui
reaminti Observare sistematică
Text-suport: c.activitate frontală,
- alcătuiri copil
lecţia. de să spună
enunţuri cu ce a
grupuri scris.
de Se
cuvinte tragdat concluzii
(într-o și se
Cioc! Cioc! Cioc! individuală, în perechi
carte, într-o stabilește rezumatul final;
zi etc.);
de Emil Gîrleanu
CLR - rescrierea -- desenarea corectă
citirea personajelor
a unuivariate
în forme textului
scurt text;
textului ( citire cu voce tare / Textul literar
- colorarea unor căsuţe, după
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, criterii datepe roluri, citire
CLR -ştafetăcitireaetc.);
în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă Text suport:
MEM - exerciţii de semnele
de rotunjire
- identificarea de alineatelor,
punctuaţie;
a numerelortitlului la zecişişiautorului
sute; textului;
- scrierea -- precizarea
unor numere titlului,
, după autorului
criterii şi alineatelor
date; textului;cu a.manual, fişe de lucru,
explicarea cuvintelor noi şi alcătuirea de enunţuri Ciuboţelele ogarului , după Călin
- realizare -acestea;
explicarea cuvintelorîntre
de corespondenţe noi flori
şi alcătuiri
şi fluturide /enunţuri cu foi dictando, creioane
Gruia a.manual, fişe de lucru
veveriţe- şi acestea;alune etc.unor ( pe care sunt scrise numere), colorate
fişe de/ carioci
formularea răspunsuri la întrebări, în în
legătură cu Textul narativ a. auxiliar,
b.conversaţia
b. conversaţia,
lucru,
euristică,
funcţie -textul decitirea selectivă
rotunjirea
citit; în funcţie de anumite repere;
numerelor; b.conversaţia,
explozia explicaţia,
stelară,
Rotunjirea numerelor naturale de exerciţiul, explicaţia,
- estimări -JOC povestirea
ale unor orală,
Lecțianumere;
pe sfoară:pe fragmente folosind expresiile: la exerciţiul,
exerciţiul, arborele lui Observare sistematică
la 100 la 1000 metoda pălăriilor
- colorarea început, unor la
Se fixează ounsfoară
frunze, moment
în culorile dat, după
dintr-un toamnei,
colţ alaceea,care
claseiapoi, înîncele
conţin
până Text-suport: problematizarea
Sapiro,tehnica ,,Lasă-mi Observarecontrolată
Autoevaluare sistematică
Despre nevoile de bază ale gânditoare, reţeaua
numeredin mai urmă;
apropiate de … ;
celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de c. activitate
mie frontală,
ultimul cuvânt”
oamenilor personajelor
- identificarea -clame
formularea
copiluluide Li enunţuri
carese acere lacopiilor
rotunjitîntrebări sădate;
corect un set de
pe masă. rezume lecţia Cioc! Cioc! Cioc! de Emil individuală, pe grupe
c.activitate frontală, în
c. frontal, individual,
numere-în completarea
dat, dintre mai unor
mulţi enunţuri
copii; lacunare
5-7 enunțuri, pe care învățătoarea le scrie cu cu informaţii din activitate individuală
Gârleanu perechi
- numirea text; părţilorpecomponente
markerul cartoane şi ale corpuluiînuman;
le împarte clasă. După
- discuţii JOC
cedespre Artaodecora
le vor scobitorilor:
alimentaţie
frumos, sănătoasă
elevii vor / factorii care
aşeza enunțurile
influenţează Se
în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara deli se cere
dă fiecărui
viaţa omuluicopil / câte 2
importanţa – 3 scobitori.
sportului Apoi
MM - recunoaşterea să
rufe. găsească
Potsunetelor
rămâne2 -3 înpropoziții
muzicale;
clasă un timp prin care
pentru săarezume lecția
le reaminti
-recunoaşterea (textul
lecţia. suport).
auditivă Sea scriu
jucăriilor propozițiile
muzicale pe
şi bilețele și apoi
asocierea se lorlipesc pe scobitori. După 5 minute se cere fiecărui
în perechi; a.laptop, videoproiector,
- alegerea copil să
jucăriei spună
potrivite,ce a
după scris. Se
criterii trag
date; concluzii și se
Jucării
MEM - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Formarea, citirea şi scrierea b.conversația euristică,
muzicale
- selectarea stabilește
şi rezumatul
mânuirea final; potrivite (sau a
jucăriilor Interpretare vocală
numărătorii de poziționare; numerelor naturale de la 0 laexplicația, exercițiul,
percuţiei - desenarea
corporale) personajelor
pentru imitarea textului
diferitelor demonstrația, jocul
- citirea și scrierea numerelor de la 100 la 1000; 1000
sonorităţi din mediul cu
- transcrierea înconjurător;
cifre a unor numere din intervalul 100 Recapitulare c. frontală,
MEM-interpretarea -– compararea
cântecului unor
1000, scrise în cuvinte grupuri
,,Vulpea de
şi obiecte
gâsca”; prin punerea Numere pare, numere impare individuală, pe grupe
- compunerea elementelor unor unele
ritmuri sub altele,
muzicale încercuirea
cu ajutorul părților a.manual, fişe de lucru,
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000
jucăriilor comune, punerealor în corespondență; laptop, videoproiector
cuconfecţionate
reprezentarea prin desen; Despre câmpii Temă de lucru în clasă:
MARTI CLR - citirea-unui - compararea a două
text scurtordinelor numere
narativ; și claselor; naturale mai mici decâtCălător în Ţara Poveştilor b. conversaţia,
a. manual, fişe de lucru
identificarea a. auxiliar, fişe de lucru - citirea şi scrierea nr. nat. de
22.10.2019 - identificarea 1000, atunci
titluluicând acestea
/ cifrei
autorului / au același număr de sute/de
personajelor; exerciţiul, explicaţia,
- evidenţierea unităților/zecilor/sutelor dintr-un Compararea numerelor de lab.conversaţia,
0 b. conversaţia, la 100 la 1000
- transcrierea zeci/de unități, utilizând dupăsemnele
criterii <, >, = ; problematizarea
număr;unor enunţuri, date;
la 1000
explicaţia, exerciţiul,
exerciţiul, explicaţia,
- exerciţii -- așezarea
de scriere în corectă;
ordine crescătoare/ descrescătoare c. frontal, individual Autoevaluarea
exerciţii de numărare în concentrul 100 – 1000;a unor Recapitulare munca independentă,
munca independentă,
- identificarea numere unor
date; elemente reale
- exemplificarea unor numere pare / impare; / imaginare; jocul didactic controlată