Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE CONSTANȚA


PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT
AN: I
AN UNIVERSITAR: 2019 – 2020
DISCIPLINA: CONTABILITATE

BILET EXAMEN NR. 4

NUME, PRENUME STUDENT: STOICESCU CORNEL


____________________________________________

1. Terții reprezintă:
a) Persoane fizice sau juridice cu care societatea se află într-un sistem de decontare;
b) Persoane fizice cărora societatea le datorează bani;
c) Persoane juridice de la care societatea urmează să încaseze bani;
d) Persoane fizice de la care societatea urmează să încaseze bani;
e) Insitituții financiare cu care societatea se află în relații bănești;
Răspuns corect: E

2. Ce este bilantul contabil?


a) Bilantul este un procedeu specific metodei contabilitătii, care prezintă grupat, sistematizat si
generalizat, în expresie valorică, pe baza principiului dublei înregistrări, pe de o parte bunurile
economice, iar pe de alta parte sursele de provenientă ale acestora, precum si rezultatele obtinute
de o entitate la un moment dat
b) Bilantul este documentul contabil de sinteză, care cuprinde la sfârsitul fiecarei luni, toate
elementele de activ si pasiv grupate dupa natură, destinatie si lichiditate, respectiv natură,
provenientă si exigibilitate
c) Bilantul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ si pasiv ale
entitătii în situatiile de lichidare, fuziune si divizare
Răspuns corect: A

3. Care din operatiunile de mai jos se înregistreazã în debitul contului 106 „Rezerve”?
a) Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente
b) Constituirea rezervelor din profitul net al exercitiilor precedente, rãmas nerepartizat
c) Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de
capital, atunci când surplusul reprezintã un câstig realizat
Răspuns corect:A

4. Referitor la acreditive, una dintre afirmatiile de mai jos este falsă:


a) Acreditivele sunt sume rezervate la banci în conturi distincte la dispozitia unui furnizor;
b) Acreditivele sunt sume puse la dispozitia băncii pentru acoperirea efectelor comerciale de plată;
c) Acreditivele reprezintă active circulante banesti;
Răspuns corect: B

5. Care din operatiunile de mai jos se înregistreazã în debitul contului 411 „Clienti”?
a) Valoarea avansurilor facturate clientilor
b) Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate
c) Valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, primite de la client
Răspuns corect: A

6. Referitor la principiile generale ale metodei contabilitătii, una dintre afirmatiile de mai jos
este eronată?
a) Principiul continuitătii activitătii presupune că entitatea îsi continuă în mod normal functionarea,
făra a intra în stare de lichidare sau de reducere semnificativă a activitatii;
b) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului presupune prezentarea în bilant a elementelor
patrimoniale având în vedere preponderenta formei asupra fondului economic al tranzactiilor si
evenimentelor;
c) Principiul permanentei metodelor constă în aplicarea acelorasi principii, reguli si metode privind
evaluarea, înregistrarea în contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor,
asigurând comparabilitatea în timp a informatiei contabile
Răspuns corect: B

7. Precizați care este mărimea capitalurilor proprii ale unei societăți comerciale, cunoscând
valoarea următoarelor elemente patrimoniale (lei):
- capital social 28.000, credite bancare pe termen lung 70.000, prime de capital 1.500, furnizori
30.000, rezerve 9.000, rezultatul reportat (pierdere) 4.000, clienți 6.000, rezerve din reevaluare
10.000, impozit pe clădiri 8.000, rezultatul exercițiului (profit) 6.000.
Capitaluri proprii:
capital social 28000
prime de capital 1500
rezerve 9000
rezultat reportat 4000
rezerve din reevaluare 10000
rezultatul exercițiului (profit)- 6000
Total-58500

8. Să se grupeze în Activ și Pasiv următoarele elementele conform prezentării lor în bilanț:


- instalații de producție 10.000, concesiuni 1.500, furnizori 2.500, credit bancar pe termen lung
5.000, titluri de participare 1.500, salarii datorate personalului 2.000, impozit pe salarii datorat
300, creanțe imobilizate 300, provizioane pentru riscuri și cheltuieli 4.500, cheltuieli înregistrate
în avans 2.300, brevete 400, clienți 700, TVA de plată 2.600, capital social 6.000, rezerve 1.600,
mărfuri 5.500, ambalaje 2.300

ACTIV SUMA PASIV SUMA


Instalatii de producție 10.000 furnizori 2.500
brevete 400 credit bancar pe termen lung 5000
Titluri de participare 1500 Salarii datorate personalului 2000
Creanțe imobilizate 300 Impozit pe salarii datorat 300
Provizioane pt. riscuri și 4500 rezerve 1.600
cheltuieli
Mărfuri 5500 Capital social 6000
Ambalaje 2300 Tva de plată 2600
Cheltuieli înregistrate în avans 2300
Clienți 700
concesiuni 1500
TOTAL ACTIV 24 500 TOTAL PASIV 24 500

9. Încadrați următoarele elemente patrimoniale în categoriile corespunzătoare:

1. sume încasate de la clienți a. imobilizări necorporale


2. cheltuieli de cercetare b. imobilizări corporale
3. terenuri c. imobilizări financiare
4. impozite și taxe neachitate d. active curente
5. avansuri acordate furnizorilor e. datorii pe termen scurt
6. mărfuri f. datorii pe termen lung
7. facturi neachitate g. capitaluri proprii
8. TVA de plată
9. interese de participare
10. rechizite
Exemplu răspuns: 1-d; 2- a; 3-b; 4-e; 5-d; 6-d; 7-e; 8-e; 9-c; 10-d.

10. Dați exemplu de o operațiune care să corespundă următoarei modificări bilanțiere: A = P+X-
X.
75000=75000+4000-4000
75000=75000

11. Prezentați regulile de funcționare pentru conturile de Activ


Existenţele şi mişcările bunurilor economice, ca elemente evidenţiate în activul
bilanţului. 
Ele îşi încep funcţiunea prin debitare şi se debitează cu existenţele iniţiale preluate din
activul bilanţului care devin pentru cont solduri iniţiale debitoare.

12. Realizați următoarele formule contabile:


- Se înregistrează darea în consum a materialelor consumabile în valoare de 300 lei;
602 cheltuieli cu materiale consumabile = 302 materiale consumabile
- Se înregistreaza achiziția de programe înformatice în valoare de 3.000 lei.
205 program informatic = furnizor de imobilizari

Barem de corectare:
- 1 punct oficiu;
- Grilele 1 – 6 - 0,5 puncte fiecare = 6 x 0,5pct = 3 puncte
- Subiectele 7 – 12 – 1 punct fiecare = 6 x 1pct = 6 puncte