Sunteți pe pagina 1din 4

al XCVllI-lea Nr.

44 NUMĂRUL 2 Lei Braşov Sâmbătă 8 Iunie 1935

Şi ADMINISTRAŢIA A ş a s e a poruncă :
Prin „Nurmrus veleehicus“ va fi liberată ţărănim ea din
STRADA LUNGA Nr. 6.
' Telefon 226 FOndatâ ü 1 m ni gheor;ghe M im iobăgia m aterială a înţelegeri lor econom ice-financiare şi Ro­
rnent anual 200 lei. mânia dm tară de ţărani secătuiţi, prin speculanţi străini,“, va
^ T r u screinătate 500 lei. deveni un Stat al ţăranilor înstăriţi, un Stat cu adevărat şi na­
autorităţi 500 lei.
Anunţuri, reclame, după tarif. Apare de trei ori pe sâptâmanâ ţional Ş1 ţărănesc.
Din „Chemarea cătră na fia valahă“ a d-lui|(Al. Vaida-Voevod t

ajung numai graniţele trese prin norme. Ca naţiune dominantă v* punt maiC jjaiLtS
In pace şi onor. •• jertfa ior neprecupeţită şi prin
ajutorul Domnului. Ca să fim
şi alcătuitoare de stat, a cea sta
trebuie s ă ne f i e finta.
Numai atunci vom fi cu ade­
din munca Mea — să o depun
şi o voi depune — pentru înăl­
ţarea şi întărirea Basarabiei.
cu adevărat stăpâni pe glie stră­
Se îm plineşte o ju m ă ta te d e d ecen iu d e la s ă v â r- moşească, elementul rom ânesc vărat vrednici de jertfa supremă (A olauze entusiasle).
trebuie s ă f ie şi stăpân în toate a sutelor de mii de eroi români. Ţară bogaiă, pământ mănos,
•ea istoricului a c t, c â n d Cel dorit şi aştep tat d e voinţa vb. populaţie harnică, Besarebia
ramurile vieţii publice şi de stat,
şiramuiui, venit-a p e arip ile p a se re i m aestre şi din v ă z ­ în proporţia jertfelor sale e- are tot ce^a ce îi trebue spre a
duh a coborât, p e n tru -ca să-Ş i ia locul h o tă râ t d e pro­ fi una d ntre cele mai preţioase
perle ale Coroanei române.
nia şi gf&!ia c e r e a s c ă . ( Aplauze puternice, ovaţii)
D Neomul ro m â n e s c , c a r e în lungul v e a cu rilo r sortit
fost fie stăv ilaru l îm p otriva valurilor, cari a m en in ­
ţau credmta şi liniştea contin entului, îşi sim te d e atunci
Maj. Sa Regele R ăm âne în să c a atât c e i din
guvernul centrai, câ t ş i m ai
a le s iofi c e i d e a ci s ă depună
întărită nădejdea în îm plinirea istoricei s a le misiuni a vizitat Basarabia toată munca lor, toată râvna
lor, toata înţelepciunea Io-, ş i
Slavă Regelui nostru şi N eam u lui m ă rire !
m ai presu s d e toate, toată dra­
E u a m c r e s c u t în m jlc c u l v o s tr u , h r a n a m e a s u fle In zilele de Sâmbătă, Duminecă zitând ruinele cetăţii şi vechea g o s te a lor, pentru a înălţa, în­
te a scă a fo s t h r a n a s u f le t u lu i v o s t r u , d u r e r ile v o a s t r e a u şi Luni M. Sa Regele însoţt de biserică din cuprinsul cetăţii. tări şi îm bogăţi B asarabia. P en ­
fo s t d u r e r i l e M e l e , i d e a l u r i l e n e a m u l u i M e u a u f o s t i d e a ­ Marele Voevod Mihai a vizitat M. S. Regele s’a urcat pe zidu tru a atinge a c e s t scop , în pri­
lu r ile M e l e , “ Basarabia iuând perle la nume­ rile crenelate cercetând cu mult mul rând e s te nevoe d e m uncă
roase festivităţi culiurale, bise­ interes vechea citadela, cere dezinteresată, d e unirea fo r ţe ­
A cestea a u fost cu v in tele d rag o stei, cu c a r e M a- riceşti şi naţionale. prez ntă o mare importanţă is­ lor, ş i d e credinţă. A c ela c a r e
jestatea V o a s tră a(i prins în m ân i regeşti frâul de co n Sâmbătă dimineaţa trenul re­ torică. A fost o clipă emoţio­ cr e d e în viitorul neamului său,
ducere el destinului unui n e a m a p ă s a t şi slăvit d e is- gal a sosit în gera Noua Suliţa, nantă când tmerii îmbrăcaţi în e s te singurul ca r e m erită s ă f i e
fund primit de membrii guver­ vechile costume ale arcaşilor, numit patriot. (Ur«le nesfârşite).
Răspunsul, în n u m ele a c e s tu i n e a m , Ţi l-a d at a - nului în frunte cu d 1 Tătărăscu au început să cânte d'n bu­ Sunt convins că pe acest pă­
şi de autorităţile locale. cium0. Apoi s’a servit între zi­ mânt strămoşesc moldovenesc
tunci preşedintele A d u n ării N aţionale :
Din Noua Suliţa Md- Sa a duri o gustare intregei asisterfe. se va găsi un întreg şirag de
„M aiestate! D e câ n d o ii că lca t p e pământul Rom âniei, — plecet cu un automobil însoţit de De la Cetcte, Suveranul a fost patrioţ.
şi atmosfera s ’a schim bat. Inimile tuturor vibrează cu toată c ă i o mare suită la Hotin, fiind pri­ condus la locul unde urmează F a c azi ru găm in te celo r
dura şi toată recunoştinţa către Provedinfa divină, că ne-a retri mit in fiecare comună, prin ţâre să se clădească Catedrala epis­ ca ri sunt h otărâţi a m u n ci,
mis acasă p e A cel, p e ca r e atât de mult L’am aşteptat....“ trecea cortegiul regal, de preoţi’, copale.
primarii, învăţetorii şi şcolarii După punerea pietrei funda­ s ă a ib ă c e a m ai d e s ă v â r ­
Uniţi în cu g e te şi simţiri în fa ta înălţim ii T ronului, mentale a catedralei, Suveranul, şită în cred ere în S u v eran u l
comunelor respective. A fost o
simţim şi vom s>mli la fel : adevărată cale de triumf în mij­ membrii guvernului şi invitaţii lor ş», alături d e El, s ă -l
Naţiune, ş i R eg e pen tru J a r ă ş i L eg e ! locul unui entuziasm de nedes au plecat la orele 2 cu auto
d e a tot ajutorul ce-1 tre­
Pentru îm plinirea a c e s te i sfinte porun ci d e fericire cris Intrarea în cetatea istorică mobilele la Noua Suliţa, de unde b u e şi, d ec-, şi tot îndem nul
a H o tin u lu i s’a făcut în sunetul cu trenurile speciale au plecat
a neamului, n e p le c ă m în a c e a s t ă m a re zi şi a a u c e m
prelung al buciumelor. Pe tot spre Bălţi. de c a r e a i e n e v o e ch iar
fierbinte ru g ăciu n e : parcursul, dela intrarea în oraş Duminecă a avut loc în pre­ un S u v eran , sp re a în ălţa
până la catedrală, mulţimea şi zenţa Suveranului Sfinţirea C a ­ a c e a s tă p rovin cie a c o lo
T răiască R e g e le în p a c e ş i onor trupele, aclamau fără încetare, tedralei d ela Bălfi, punerea pie unde sufletul M eu d o reşte
De Ţ ară iubitor şi a p ă ră to r d e J ară. in timp ce muzicile intonau Im­ trei fundamentale a liceului de s ă O v a d ă - ( Aplauze puternice
nul Regal. In faţa catedralei M. fete şi inaugurarea monumentu­ şi repetate).
S. Regele a fost primit de un lui Eroilor La aceste serbări
In această clipă de adâncă şi
sobor de preoţi, în frunte cu strălucite au luat parte mii de
De Ziua Eroilor mitropolitul Nectarie al Bucovi­ , Basarabeni, aclamând pe Suve
nei şi episcopul Visarion Puiu. ran şi pe Moştenitorul Tronului.
A treia zi Maj. Sa a fost pri
emoţionanta mulţumire ce re­
simt, doresc să muŢumesc, pe
lângă tuturor basarabenflor, şi
Ziua închinată Eroilor Neamu­ caut sau îl zăresc din trenul, Prea Sfinţia Sa Episcopul Visa­ iubitei Mele oştiri, a cărei în­
lui îmi ream nteşte întotdeauna care trece de-alungul lui, mă rion Puiu a prezentat M. S. Re­ mit la Chişineu cu un deosebii făţişare, aci pe acest pământ,
geiül Evanghelia îmbrăcată în fast. După oficierea unui servi­
intrarea în a< jiune a României impresionează cu deosebire. am putut sa o admir (aplauze
din toamna anului 1916 şi prima Aici zac osămintele detaşamen aur a catedralei Hotinului şt ciu divm de I. P. S. Sa Episco
Sfânta Cruce. pul Ourie cu mare asistenţă prelungite) căci nu trebue uitat
ocupare a Braşovului, de cătră tul ui român de infanterie, care că pe pământul acesta al Ro­
ostaşii Regelui eliberator Fer- primind ordin să acopere retra­ După term narea serviciului preoţească, Suveranul a primii
defilarea trupelor, după care a mâniei Unite unu! dintre factorii
dinand. gerea armatei, a fost ucis noap­ divin Suveranul a fost bineventaf principali, c m au făcut chiagul
tea din flanc până la ultimul de Episcopul Visarion Puiu, ! asistat ia concursul anual ti sufletesc al întregului neam, a
Ce elan formidabil, poate u- după care Maj. Sa a primit de­ Cuiului de arme.
nic în istoria războaielor, ce ostaş de focul năpraznic el u- Seara s’a dat un banchet de fost oştirea noastră. (Urate, a -
nei mitrailere ascunse, care-şi filarea trupelor şi a tinerilor pre-
convingere si credinţă tare în către municipiul Chişinău, la plauze prelungite).
revărsa gloanţele b astămate din- militari. D voastră, toţi ceri sunteţi ari,
Wmele miilor de soldat! români,
tr’o magazie a gării Bartolomei’. . După defilare Suveranul a a- care au participat toţi membrii mâine răspândindu vă fiecare pe
cari au trecut ca în zbor Cer sistat la punerea pietrii funda­ guvernuini şi reprezentanţii pre
patii scurgându-se prin oraşul la căminuriie d-voastră, vă rog
Astăzi în patria întregită prin mentale a noului Spital judeţean sei. D 1 l Inculef, ministrul de să duceţi tuturor o părticică din
noslru şi celelalte trecători ale şi la o serbare ntţionalâ în sala interne, adresându se M. S. Re
munţilor despSiţttori de fraţi, jertfele Eroilor noştri, le-am în­ sufletul M u şi să spuneţi tutu­
noului Ateneu, care poartă nu­ gelui, a arătat importanţa vizitei ror neţărmurita Mea dragoste
sPre a scăpa pe cei de-un chinat o zi la an, în cere îi slă­ regale în Basarabia, punct de
mele lui Petriceicu Haşdeu. şi adânca Mea mulţumire de
aange şi de-o lege 'din jugul vim şi le încununăm mormintele
Dela Ateneu, Suveranul şi a- plecare în propăşirea provinciei felul cum poporul Basarabiei
seculari cu florile recunoştinţei. Armată,
sist< nţa au plecat la vechea ce ­ de peste Prut. M. S . R eg ele a M’a primit. (A plauze prelungite,
bar şi câle morminte au ră- eulorităt', bărbaţi şi femei, bă­ răspuns următoarele:
tate a lui Ştefan cel Mare, vi urale).
nas *n urma lor prin munţi şi trâni şi tineri, fără deosebire de
»ăi1 >a înaintarea Cu aceste simţăminte, cari
rt?» cu seafnă la retragerea
neam şi lege, ne-am dus azi
inointărPA ,«.vertiginoasă,
vortinincocn
ia toate cimitirile lor. Preoţii au Cuvântarea Suveranului. îmi umplu sufletul, ridic — pro­
«in feţa puhoiului teutonic 1 înălţat in Biserici şi cimitire rugi fund emoţionat — paharul Meu
Domnule ministru, domnilor, Basarabia, |ară moldovenească,
pentru odihna lor de veci, re­ pentru pământul strămoşesc al
ţll._raşovilf acest col} de Jară este
prezentanţii armatei ne-eu evo­ Sufletul Meu a resimt» o a- Jară legată prin atâtea vitejii Moldovei basarabene, pământ
c ?' ?u mu^ sânge şi sfinţi cat în cuvântări impresionante dâncă emoţie şi o nespusă bu­ strămoşeşti, prin atâţia Domni­ de viteji ai trecutului, pământ
Şi mai multe osăminte scumpe.
jerlfa lor cea mare pecetluită curie ia ptimirea atât de calde, tori glorioşi de însuşi trupul şi românesc în vecii, vecilor amin.
mHizlw lncâ după atâţia ani, ele
cu mo rte, itr soldaţii şi elevii atât de înotătoare pentru sufle­ sângele neamului, îmi arată azi, ( Aplauze, urate ş i ova(iuni în­
bn»»/ ici c°lea albite dinau încununat mormintele lor tul Meu, pe cere Mi-a făcut-o prin primirea pe care Mi-a fă­ delungate şi repetate).
cut o, că veşnic sufletul şi gân­ •
moşesc ai8T- 8 Pămâl}tu,ui s,ră‘ presărându-ie cu flori. Basarabia.
străn C‘ Tarani evlavioşi le Şi aci, în cepitala acestei pro dul tuturor moldovenilor este
E ,te înălţătoare această pros După aceste manifesiatiuni şi
cerni® CU *acr' mî *n ochi şi cu vincii, primul Meu cuvânt nu acelaş, dincoace şi dincolo de după ce Maj. Sa în drumul său
lăvire şi recunoştinţă postuma poale să fie decât o caldă, largă Prut.
aşeS le sM e s c * Zidurile cetăţilor Hotin, So* cu automobilul a mai vizitat şi
Dar ea nu ajunge. Ca Eroii si plină de dragoste mulţumire,
Hrelp 3 0C on°are. Cimi
tre ° rei* lor rom âni să-şi poată dormi în toata
satelor noas- pe cure o aduc întregii popule ţii roca şi Ce te tea Albă ; trebue să alle localităţi, oprindu se şi stând
liniştea somnul de veci cuvine-se tresară în zilele acestea de ne­ de vorbă cu ţăranii basarabeni,
aestor mor(T!intele a basarabene. serbările strălucite au luat sfâr­
CuăoscuHS^ Si cu j 0scuh 9* ne‘
să ne arătăm şi vrednici prin Ca unul dintre cei cari au spusă bucurie şi mândrie, când şit, lăsând amintiri neşterse in
ta» ţ " , "* Cttn» adeseori încleş- munca noastră rom ân easca zi trăit din adâncul sufletului acele văd că vechile hotare nu mai
sufletele poporului basarabean,
de zi, de opera cea mare în­ clipe înălţătoare dela 27 Martie, sunt şi că au fost şterse pentru
tfdwm V.i6tă Şi moarle> făptuită prin sângeroasa lor totdeauna. £(A plauze puternice). cure tot timpul a încunjurat pe
tiul Ho as*az* împreună som- este o supremă şi maitatoare Maj. Sa şi pe Marele Voevod
M • Veci- jertfă: întregirea patriei rom ă- mângăere, să pot reveni aci ca Pot fi siguri cei de aci că o
cu o dragoste fără pereche.
«n cimfe6 aici ‘n braşov -încă Suveran al acestei ţart, in acest chii Mei suni aţintiţi asupra
Pentru bunăstarea, fericirea şi oraş al Meu, Chişinău. Basarabiei, că dorinţa Mea este
®artolom'r ce* a' Eroilor dela înălţarea neamului românesc nu
care, decâte-ori îl
Pagina* 2 GAZETA TRANSILVANIEI 44 ^
Sp ortiv e

Inchinare Ini „Numéros valachicus“. O agapă de


Sr ss»
sărbătorire Frontul românesc
La grandioasa ?ntrunîre raţio­
nala dela Brăila, părintele P e
c e ş te la so a re p ajiştea verde
şi plină d e fluturi făcâ n d va­ Pildă de dragoste ca­ şi tirul şcolar A dunarea generală p
iralescu, adresându se d lui dr. luri d e umbre, cân d vântul o maraderească Duminecă a avui Ioc în Ca­ Iul „Şoim ii Carpafilòr« z S v#’
Vaidi-Voevod, a rostit o vibrantă atinge p e deasupra, a ş a să stră pitală pe poligonul de tragere VMlijl
lu cea scă wNumerus valachicus“ Inir o atmosferă de caldă co r' Adunava generală « r»
cuvântare adu'ând următoarea dieiitale şi bună dlspoz'l'e, îm­ redusă dela „Oficiul naţional de
Inchi .are a t unei naţionale : pe Jruntea naţiei noastre; cum educaţie fizică* un reuşit con­ ţamântul ii „Astra*-BrnSft„ sP*t-
biată de mireasma plăcută a ţinea D uminecă, 9 VSe N
creşte nujărul ş i înfloreşte, hră curs de tir, organizat pentru şco­
Domnule Preşedinte, brazilor şi de aerul azonat şi o rete 11 a m în sala f j g f c
nit d e adâncurile ş i d e murmu­ răcoros din încântătoarea pozi lari de Frontul Românesc. Con­
In această zi de sărbătoare rul apelor, a ş a s ă c r e a s c ă şi cursul a fost prezidat de d 1 Dr. liceului „Andreiu Ş , 8 «
românească, prilejuită de pre­ ţie „Valea Răcădăului*, a avui
s ă în florească „Numerus v a la ­ Voicu N ifescu, care a ţinut să ordinea de zi anunţată ' c«
zenta dumneavoastră, când ţ»ra loc în ziua de 1 lume sărbăto­ S’a fxa» ora 11 a. m .
chicu s“, hrănit de adâncurile doneze un premiu aceluia care
întreagă îşi pleacă urechea ca rirea d lui colonel Dr Nicoleanu,
sufletelor ş i d e prisosul d ra­ se va clasa primul. ora 3 p. m. întrucât la 0J **
să-şi desluşească destin nou şi şeful spitalului mildar Braşov,
g o stei noastre; cum striveşte La acest concurs au luat parte: a. va a v ea toc în sala tJL,3
viată dreaptă din puterea renăs cu ocazia reuşitei la gradul de
bobul d e grâu bulgărele de p ă ­ Şcoala Marelui Voevod Mihai • i stra‘ E s tiv a lu l ţărănesc H
cătoare a cuvântului dv., îngă­ mânt şi o d răsleşte spornic p e medic general, de către toţi ofi­
ţerii spitalului şi medicii Coman­ şi echipele dela nouă şcoli se .Ş o im ilo r C arpatdor“ 0raL- 1
duiţi mintii mele, frământată de brazdele tării, a ş a s ă strivească cundare,din Capitala. Cupa Fron­ ţ.a Clujului, de sub condì " ^
bucurii nepieritoare, să vă prezint mNumerus valachicus“ p ă ca tele damentului C. 5 A., în frunte cu
tului Românesc a obţinut’o echipa d Iui dr. H piegano, Ca >
urări sincere şi călduroase. politicii noastre şi s ă ro d ea scă şeful Serv. sanitar d i gene'ai
Seminarului Nifon iar premiul mul de mai jos. ^ °®r8'
sută în sută pentru ham barele medic C. Popovici.
Cum s e lăm uresc lacrim ile S’a servit o masă drămuită şi d-lui Dr. Voicu Niţescu elevul Cu aces» prilej atragem
nopţii, picurate p e crinii câm pu Patriei noastre; cum sp oresc M.ron ioanid dela liceul Sf. ţiunea publicului breşjveen
florile câmpului, sub raza bine­ combinată cu muiiă dibăcie de
lui in revărsatul zorilor, a ş a s ă aranjorul agapei, căp. Veste- Iosif. supra însemnătăţii festivalului *
s e lăm u rească „Numerus vala­ fă c ă to a r e a soarelui de primă­ Premiile au fost încredinţate care cei 1500 Şjimt îl f
vară, a ş a s ă s p o re a s c ă săn ăta­ meanu şi M. Andreescu, veselul
ch icu s“, p e întinsele m eleaguri şi romanticul trubadur-Rigoleto celor distinşi de d 1 V. Niţescu la Blaşov, învitându l să ia pJ
a le patriei n o a stre; cum scâ n ­ tea şi zilele Conducătorului, sub in număr cat mai mare,
al zilei,încheerea făcându-se cu în aplauzele mulţimei care um­
teia z ă stelele cerului în nopţile binecuvântarea Domnului, pen­ n n 1 arifel munca ţăranilor. * 2
tru împlinirea năzuinţelor n oas­ protocolarul pahar de şampanie. plea tribuna Stadionului.
cu lună plină în triluri d e privi Primul a luat cuvântul d 1 ge­ mcă de toată lauda. ed‘
ghetori, a ş a s ă scân teieze .Nu­ tre: Naţie ş i R ege, pentru
neral-medic Popovici, care a
m erus valachicu s“, în noaptea Hatrie ş i L e g e !
subliniat în cuvinte calde şi sim­ Congresul avocaţilor P r gram ul Festivalului,
durerilor noastre; cum strălu­ ţite merilele sărbătoritului, ară­ ro nâni-:reşimi M 1, vc
Mare. Vi !du:
f : JNtg-uiţa,
răla! că coruri
Rot"aoi4
ese-
tând că prin munca perseve­
rentă şi tenace, dublată de con­ Asociaţia avocaţ-lor români cutale de corul Şoimilor din co-
muna Z mbor. Conducător V
Aleşii neamului, stegarii! ştiinţa împlinirii datorie», atingem j creştini afin Baroul de Ilfov ţine
ţelul ce ni 1 propunem în viaţă. | congresul generai in zilele de
îi urează sănătate deplină şi 8 şi 9 Iunie tn Bucnreşti, în
Ghiuriţ -n învăţător.
2 O. Pop: Doină din jura|
Uzeze idealul necesar de proi j râvna neobosită pentru propăşi­ sala mare «Teatrului „Arta* sub Clujului şi CiopUlracul, esecu.
Li articolul mD em ocrafia noas
păşTe şi de renaştere a naţiuni. rea şi înflorirea aşezământului preşedinţ a d lui prote>or uni­ tate de corul Şoimilor din co­
tră autentică“, publicat zilele
Iar elita este caracterizată pe care-1 conduce. versitar tstrate M icescu. muna Aşchileu! Mire. Conduci-
trecute am arătat crre este sen tor S Pop, învăţător.
sul şi spiritul adevărat al demo­ prin următoarele 3 criterii: 1) Din partea medicilor veterinari Ordinea de zi cuprinde:
naţionalism dovedit şi neprecu- vorbeşte d l dr. colonel G rrnea, 1. Acfiunea avocaţilor rom âni 3. Brătianu: Streinul— şi P.Pop;
craţiei, în accept a superioară a
petit. 2) caracter (virtuţi etice) iar 'din partea Intendenţei d l creştini în cadrul p roblem ei na­ Mă ioane, escoriale de corul
noţiunii. Am dovedit, că rostul
şi 3) spiritualitate înaltă. c o l Eftimescu, aducând calde ţionale, cau zele şi obiectivele Şoim lor din comuna Suciag,
şi scopul democraţiei este bi
Această elită a neamului, în urări şi felicitări sărbătoritului m işcărei. Conducător V. Trifu, învăţător!
neie poporu ui, binele naţiunii
strânsă legătură cu sufletul şi pentru reuşită, asociindu-se la 4. I Murăşanu: Sub răchită^
şi am mai arăiet, că un oopor 2. Statul, naţiunea dominantă
nu se poate guverna, decât prin interesele poporului, esle sin­ cuvintele elogioase adresate de şi minorităţile etnice. şi N. O ancea: Sus inimă — esecu-
gura chemată să dea naţiunii d I medic-şef al Serv. Sanitar. 3. Care sunt legile cere ur tate de corul Şoimilor din comuna
delegaţie.
Se vedem acum care este avânt şi s’o ducă spre limanul Seria toasturilor o încheie d-1 mează a fi modificate şi in ce Arghires. Conducător d-na Ga-
învierii, prin acţiunea de salvare căpil. medic dr. Tudor lonescu bri<-l Călugăr, învăţătoare.
situaţia la noi în tufă« c ® exten­ senz, pentru a asigu ra su p re­
siune i se poate da factorului a patriei a d lui dr. Alexandru m-dicul legist al Corpului V maţia elementului dominant în 5. Bena Sârba p >pilor —şi Da-
de guvernare şi cari sunt ele­ Vaida-Voevod. Armată, care evidenţiază legă­ toate ramurile d e activitate. nielescu: Voinţa Neamului—esc­
mentele tipice şi reprezentative, 1. Al. Bran-Lem eny. turile de frumoasă camaraderie 4. Natura protecţiunei acor­ oriate de corul Ş »iniilor din co­
de conducere. şi distinsă prietenie, ce-l leagă dată minoritarilor din R »mânia muna Sâncraiul Amasului. Con­
ducător St. Răcăşanu, preot
Fără să jignim provinciile Bu Adunarea generală de sărbătorit încă de pe vremea prin Tratatul Minorităţilor din
când era student la lust. Medi­ 1919 in raport cu suveranitatea 6 Exerc ţii da gi mnastică exe­
covina şi Basarabia, atât de
a Sindicatului P re se i R o ­ co Militar şi mai târziu prin a cutate de Ş »imi. Dansuri naţio­
dragi, nouă tuturor, trebue să s Vului naţ onal Român.
m âne din A rdeal ş i cele profesional ştab hte în nale: a) Dans bătrânesc: Boto-
recunoaştem, că vechiul regat şi 5 F< deratizarea asocierilor
Banat. timpul uceniciei făcute împreună ceana, executat de Şoimii din
Ardealul dau cel mai însemnat avocnţdor creştini din ţară şi
In casa ziariştilor, ia Cluj, a ia Instit. medico-legal „Prol Delenl Socol. b) Felecana:ixe-
contingent de va’ori şi de băr­ strângerea într’un mânunchiu a
avui loc Duminecă adunarea g e ­ Mina Minovici*, acest sanctuar a tuturor profesiunilor. cutat de Şoimii d n Felec. c)
baţi politici. Dar situata gene
nerală a Sindicatului Presei Ro­ medico-legal, unde şi au făurit Fecioreasca: executri de Şoimii
rală nu este prea surâzătoare. La acest congres vor lua parte
mâne din Ardeal şi Bănat, cu sufletul şi mintea pentru cariera şi delegaţii celorlalte nrofesiuni: din Suciag. d) Învârtită: execu­
In A deal. de pildă, avem o
ţărănim -, sănătoasă încă, în e- participarea unui foarte mare de medic leg'st, călăuziţi de a- medicii, inginerii, p ro feso rii s e ­ tat de Şoimii din Mociu.
senţa ei, dar ameţ tă de dema­ număr de m-mbrf. cel înalt Comandament moral cundari, arhiteefii, a socia ţia g e ­ Preful tocurilor:
gogi şi sără cită de politicieni. Des hizând şedinţa, d 1 I. C lo­ infiltrai iuturor elevilor de către nerală a clerului ortodox „Cul­ l.oja I (7 persoane) lei 250 Loja H
Avem o burghezie intelectuală, potul, preşedintele Sindicotuiu’, regretatul maestru Mina Mino­ tul P atriei“, a socia ţia ofiţerilor (7 persoane) lei 180. Balcon I lei 10.
arată frumoasele realizări, aie vici „ştimla şi conştiinţa neclin Reierval lei 35. Stal I lei 25. Stal li
cu preocupări coiidiane, mate de rezervă şi altele, precum şi lei 20 Galeria lei )0. Elevii lei 5.
riale şi mai avem o mică elită anului expirat. Pe lângă spori tită în slujba ju stiţiei şi a d e v ă ­ studenţimea rom ână. Biletele la Cartea Românească, iar
spirituală, fie că a răsărit din rea aver.i Sindicatului, stăruin­ rului“. Cu această ocazîune se vor Sâmbătă şi Duminecă la Cassa cine­
câteva familii cu tradiţie, fie că ţele preşedintelui au asigurat După scurta evocare a aces pune în discuţiunea generală matografului „Aslra*.
a zbucnit elementar din comoara creiarea de fonduri destinate ri tor reminiscenţe, prin care a ţi­ punctele comune stabilndu se
ţărănească, drept caractere tari, dicării senatorului ziariştilor la nu! să sublinieze consideraţiu- normele, după care trebue dusa
Băile Herculane, care in scurtă mile profesionale, ce-l leagă de lupta pentru reîntronarea elem en ­
Cutremure, inun*
valori, ce s’au impus prin muncă,
spirit, cinste şi idealism. vreme va li o realitate. sărbătorit, colaborarea strânsă tului dominant în toate ramurile daţii, furtuni
In vechiul regri avem o pa Cetirea rapoa telor secreta­ ce trebuie să existe între dânşii de activitate şi in posturile d e
riatului şi ca>ieriei au stârnit vii ca medici legişti, având aceeaşi com andă ale Statului. In ţurma unui cutremur de
tură largă ţărănească, mai îna
disc-iţii în legătură cu activita­ linie de conduită şi perfectă u- pământ, cere a avut loc sapi’
poiată şi azi, ca in Ardeal, în Se va proceda apoi ia pro­
tea Sindicatului şi a menirei lui. nliate de vederi asupra rolului clamarea Uniunei generale a mâna trecută în Belucistan,
complectă stagnare, hăituită şi
desorientată de politicianism. S’a hotărât ca o noua adunare ce-l are a îndeplini medicul le ­ profesioniştilor româHi creştini pierit în Quetta 9* >mPreiuni,U
Mai avem o mică boerime în generală extraordinară să dis­ gist md e a p ro ec ta lumina în din România , 4(H 00 p-r nane.
cute modificarea staluieior, ce ­ toate chestiunile cera te d e ju s Oraşul Qjrite, care e eproap«
complectă dispariţie, o ciocoime Banchetul va avea loc în ziua
rută de anumite împrejurări tifie pentru stabilirea adevâru complet ras de pe suprafaţa P*
intelectuală de cea mai proastă de 8 Iunie seara in grădina Lu<
După discujia mai multor pro­ lui“, el fiind .dux auxiliumq ie mânlului, a fost zguduit DuW
speţă şi de asemenea o elită zena. Reducerea pe C. F. R.
spirituală şi morală în desvoltare. puneri de inleres profesional, just Ile*,—închină pentru sărbăto­ necă dimineaţa d- un noa
este de 75 la sută. P u n ir, care a desăvârşit e
In afară de grupările înşirate, comitetul a fost descărcat de rit prezentându i în numele său
mai avem categoria iudaico-ro- gestiunea anului trecut, cu una­ şi al colegilor din spital respec­ trul. » ...
mânească, dela evreul cel mai nimitatea voturilor. tuoase felicitări şi urări de bine,
Procedându se la alegerea pentru reuşita la gradul de me­
Convocare Liniile ferate, cari le09a
şui cu împrejurimile, aU ^
habotnic, mâncător de goi (vezi
.Tora“) până la românul cel mai noului comitet, în locul celui dic generai, dorindu i totdeodată Societatea „Principele Mr- compiei distruse, astfel c
jidănit (vândut evreilor) vechi, al cărui mandat a expi­ ca prin înălţarea la grad nou să cea aduce la cunoştinţă onor, crările de salvare sunt m ,
Dacă aceasta este configura­ rat, an fost aleşi următorii d nii: se înalţe şi in scaun nou, ve­ public şi on. membrii ai acestei greuiate . . ^«i
ţia şi aspectul societ&tii noas­ preşedinte Ion Clopoţel, vice­ nind in fruntea Serviciului Sâni societăţi că adunarea generală se Dintre ruine au mai fos
tre, se naşte mai întâi întreba­ preşedinte dr. Octavian Buzee, tar al C. 5 A. va ţ ne in ziua de Miercuri 19 1000 răniţi. ,j
rea, care este extensiunea fac secretar general Teohl Bugna- Tuturor vorbitorilor le-a răs Iunie ora 6 p. m. în sala Sfătu­ - Din cauza cicloaneior r
torului de guvernare, corăspun riu, casier dr. Aurel Gociman, puns la urmă sărbător tul, adu­ iţii orăşenesc. inundaţiilor din u^‘iî' a di«
zător împrejurărilor date. Este iar membrii în comitet d-nii: când mulţumiri călduroase şi Preşedintă, mână au pierit în şa*e 9
clar, că ea trebue să fie cât dr Sebastian Bornemisa, dr. respectuoase întâi d lui medic M argareta Dr. Bleahu. Statele Un te 124 per*®8* * po
mai restrânsă Trebue să abol m Aurel Buteanu, Sever Stoica, Al. general Popovici, graţie căruia In e fra dată de mai s“ ^
Lupeanu Melin, Bazil Gruia, a putut să închege acea atmos­ 328 1 - 2 Secretară,
deci ideea democraţiei vulgare, M aria Debu. sunt cuprinşi şi cei <h’ P mflre,
care a scos la suprafaţă, în ma­ Isaia Tolan, Al. G. Petre, G feră de caldă colegialitate şi căror număr este I®a f. ]a ţi
joritate pleava societăţii noastre Luca. Cenzori au fost aleşi d-nii: strânsă selidaritate între toţi Peg bele se evaluieză
şi a adus t ra şi naţiunea iu dr. Ion Munteanu, Vaier Moldo- ofiţerii sanitari ai C. 5 A., a-
van şi iustin Itieşiu.
Doriţi încă astăzi milioane doieri. „gjj,
destrămare morală şi in robie
materială.
sigurându-1 de tot devotamen­
tul şi dragostea ofiţerilor me­ un credit? - Din Arhangelsk j j fl"je o
că in Marea Albă
Dar ideea de bază a demo POSTA REDACŢIEI
dici, chiar dacă urmează a pă C asa de am anet din B raşo v furtună de gradul ° de
craţiei adevărate: binele şi în M a i multora, Dintr’o scrisoare pri­
mită Duminecă dela persoana, care a răsi cadrele active sanitare. ceeace înseamnă me*1“
tărirea statului şi a naţiunii, tre­ semnat in »Gazeta Braşovului* cu nu­ Sărbătorirea a luat sfârşit că vă acordă acest credit promt
bue salvată şi realizată. şi discret pe bijuterii, aur, violenţă. , i(i> 1dt
mele .V . Branisce“, rezultă că este tre orele 8 seara într’o caldă şi Toate vapoarele j .5«
De aci concluzia logică şi persoana d-nei profesoare Valeria Că- voioasă atmosferă de camarade argint, briliante şi alte arti­
lim an n Branisce, soţia d-lui Dr. N. cole ori şi când. — in ultimp au fost suit* ? ^
firească, anume că numai elita, Căliman, preşedintele „Astrei“-Braşov rie şi cordială colegialitate.
-.’eşii neamului, pot fi elemen- înapoieze şi să ancor
Aceasta ca răspuns întrebărilor cari Dr. Théo. Numai Str, /. C. Brătianu Nr. 19
t ie de conducere, cari să rea mi s’au făcut. F . Branisce ful Dvina.
324 1 - 1
1955 GAZETA, TRANSILVANIEI Pante« 3
tf». --------------- --- ~ -------------

Instrucţia premilitară Cronica sportiva C I N E M A J V S—T R■ A


____ ______ ________ ______
— c o m u n ic a t . Marţi 4 Iunie a. c. a fost unul Delà 7, 8, 9, 10 şi 11 Iunie
dintre cele mai mari evenimente
«unicatul Inspectorate-
f ' o! |»de|a-
la program. Inspectoratul a tre­
cut la sancţiuni, aplicând amen-
sportive, pe cari le-au văzut
vreodată braşovenii. B A R C A R O L A
«' P „. referitor Ia progra z'le prevăzute la art. 20 p. 4 Marea grupare Vieneză—Ad Cu: G U STA R FRÖHLICH, LIDA B A AR OVA.
u i ^ ^ n a [unie, redăm urma- din lege. mira, a jucat cu reprezentativa
Pe lângă aceste sancţiuni ma­ Braşovului. judecătoria m'xtă Braşov g o r iile : ofiţereşti, artilerie ( i e
de 8 Iunie, Serbarea teriale, consecinţele nepartici- A dm ira—Braşovul, 11:2, Secţia c. f câmp, de munte şl grea), cava­
I* IlUf se va desfăşura in părei la instrucţie şi întârziere, A fost un joc, cu adevărat de lerie şi infanterie, cu vârsta în ­
in?rimf ;na programul dat de vor fi şi mai mari in viitor, căci geometrie şi nu de footbal. S’a Nr. 2 8 4 7 -1 9 3 5 c. f. tre 4—9 ani împlinit»; pretu­
u f ' f subinspectoratul |ude- legea de recrutare s’a modificat demonstrat pe teren întreaga rile vor fi cele ale pieţU, stabi­
« municipiu serbarea se în sensul că nimeni nu poate technică a footbalului, şi s’a do­ Extras lite prin bună învoială.
e8lsâ şu ra astfel: la ora 8,30 obfin e redu cere d e termen chiar cumentat, că acest joc frumos, din P u b licaţiu n e ş i cond iţii
In consecinţă se pune în mc*
8 - nremilitari se »or aduna cu studii tnalle, d a c ă nu a s a ­ când jucătorii ştiu să joace. S ’au d e licitaţie
dere crescătorilor din Braşov*
ine£!ni? din fata Spitalului .Mâr- tisfăcut instrucţia premilitară, arătat combinaţii şi s’au marcat cari posedă astfel de caf şi do­
‘ 5 ? d S i . d . Ecaterinel; »ci iar facu ltăţile nu admit înscrie­ goaluri, cum nu s’a a prea văzut In cauza de executare pornită resc a-i vinde armatei, să-i pre-
esC“ «ine cuvântări de comen- rile, d a c ă nu au d ovadă c ă au pe la noi. de urmăritorul Felii. Zöld din z'nte Comisiei de remontă, care
„ 7 s tb c lr e lo r , referilor la luat p arte la instrucţia prem i­ Braşovenii au muncit mult, şi Braşov cotra Iul Ioslf Tiirk şi va lucra în ziua de 1 9 iunie
8 zilei. S e vor aduna litară. au jucat cu însufleţire şi destul soţia născ. Roza Antal, judecă­ 1955 la B raşov.
piaja Libertătei la locu- In ziua de 25 Iunie va fi un de bine, însă fără mult rezultat. toria mixtă Braşov, secţia c. f. Plata cailor cumpăraţi se
t indicate; se va asista apoi examen al premilitarilor, prin Trebuie să remarcăm însă gre- ordonă licitaţie execuţională nouă face imediat ht numerar.
8 Te Deum, după care va avea care se va stabili: cere are cu­ şala, de a juca fiecare, indivi­ în baza art. 144,147, 146, legea Braşov, la 31 Mal 1935.
noştinţele suficiente pentru a dual, căutând a se scoate în e- de execuţie din 1881 şi noua
°pjpâ amiază, la ora 15, loji trece in anul 2, sau, care nu a videntă, fără a servi parttnerii. lege de execuţie asupra imobi­ Comisia interimară,
S t ă r i i , în lim ităsportivă câştigat cunoştinţele şi va re­ De aceia şi scorul a fost aşa lului înscris în c. f. a comunei p. preşedinte:
ir « « kaki, pantaloni lungi ori peta anul. de ridicat. Braşov Nr. c. f. 3525 din cir­ Dr. N. Stinghe.
S i ! vor « prezenţi la stadion, S e atrage atenţiunea tinerilor Altă greşală a fost înlocuirea cumscripţia judecătoriei mixte Secretar general:
entru executarea mişcănlor de d e a evita contactul cu p ersoan e, in repriza a 11-a a portarului Braşov, Nrii topogr. 4448: casă 325 1—1 Dr. Virgil Voicu
„sa-nblu. Nu are voe a lipsi cari nu le d o resc binele şi cari Bulgacov. Aceasta, indică nece de lemn cu două locuinţe şi
eia acest program nimeni; nu- f a c propagan dă ostilă, arătân- sitatea unui cât mai mult antre curte în Braşov, str. Coastei C.
ai cazul de boală aduce jus- du le c ă f a c arm ată m ai multă. nament. Nr. 7 cu 50.5 stj. pt. în valoare Primăria Municipiului Braşov,
Instrucţia premilitară nu îngre In tot cazul până la toamnă, de 8000 lei, iar preţul de stri­
1 Chimia ’că 9 Iunie se urmează uiază armata, ci le uşurează când ni s’a promis ocazia, de gare de 6000 lei, pentru încasa­ ad. No. 13.887- 1935
rofraraul de instrucţie pe te- ! tjnpul scurtându le cunoştinţe ale arăta vienezilor, ce progrese rea creanţei de 20.000 lei capi­ Serv. silvic.
enui de lângă Stadion. Asistă I necesare şi scurtează de armată om făcut, sperăm că pe lângă tal şi accesorii.
o|i p-emilitarii şi acei ce acti- cu câte 6 luni pentru toji, indi­
ca îumai Sâmbăta; această dis- ferent de studii. Deasemenea
jocul însufleţit de acum, să li-se
arate şi technică mai multă.
Fixează termen pentru ţinerea
icitaţiei pe ziua de 22 August lin lici
oziţie este numai pentru luna pregăteşte tineretul pentru pro­ • • 1935 ora 9 a.*m. în Braşov, P a­ Se publică spre cunoştinţă ge­
blemele grele din viată, pentru Comisia Districtuală, pentru a latul justiţiei, parter, camera nerală că în ziua de 25 Iunie
‘uni-'.
D u m inecă 16 ş i 23 Iunie in- a le suporta leu resemnare şi putea contribui cu ceva la pro­ Nr. 12. 1935 la ora 12. a. la Servi»
Irucţia se va desfăşura pe te- înţelegere, căci se întăresc sim­ gresele sportului de footbal, a In baza art. 150 Legea LX din ciul silvic al Municipiului B ra­
emil din Valea Răcădăului. In ţămintele morale şi naţionale, hotărît cu mari jertfe materiale, 1881 condiţ'unile de licitaţie se şov se va vinde prin licitaţie pu­
umie Iulie şi August serviciul se cultivă spiritul de ordine şi să aducă pentru ziua de 24 Iu­ stabilesc după cum urmează: blică cu oferte închise şi sigi­
a fi suspendat disciplină cetăţenească, se des- nie a. c. marea echipă din Praga, Imobilul £supus licit ţiei nu late o cantitate de circa 5060
Se reaminteşte tinerilor pre- voltă aptitudinile fizice, cari va­ D. F. C. LDeutsche Footbal poate fi vândut cu preţ mai mic metri cubi de lemne de brad în
militari, că prin Lege Art. 2, in­ riază dela individ la individ şi Club, a II a în clasamentul Ceho­ decât cel de strigare alegea nouă picioare, din Valea Calului* şl
strucţia premilitară este obliga se dau cunoştinţe militare sim­ slovaciei. de execuţie). „Conacul B oierilor' situată pe
torte; totuşi se observă multe ple, cere le folosesc la chema­ Cei cari voesc să liciteze, hotarul comunei Timişul de sus.
Mpsuri nemotivale şi întârzieri rea sub drapel. DIVERSE sunt datori să depoziteze la de­ Preţul de strigare este pentru
legatul judecătoresc drept ga un metru cub de brad in p i­
Din istoria pelerina­ ranţie 10“/, din preţul de stri­ cioare 100 (una sută) Iei.
gare, ori să predea acelui de­ Ca garanţie se cere 5®/* dm
donarea generală De asemenea face apel ca să
aibă încredere, căci un general
jului la H nduşi legat chitanţa de depozitare prea­ preţul oferit în numerar sau in
care nu crede în isbânde, pierde labilă a garanţiei şi să semneze hârtii de valoare ale statuii«.
extraordinară cu siguranţă bătălia.
La orele 12 d-1 preşedinte a-
Pelerinajele hinduşe către hra
murile zeilor sunt cunoscute pr’n
jertfa cu care sunt făcute de
conditiuniie de licitaţie (art. 149, Vânzarea se face pe lângă o b ­
150, 170 din legea LX din 1881 servarea dispoziţiunitor legii
a subofiţerilor p e n sio n a ri nuntă închiderea adunării, ur­ ari. 21 XLI 1908). pentru contabilitatea publică art
către credincioşi. Aşa de pidă,
din oraşul şi jud. B raşo v . mând ca şedinţa viitoare să se doui hinduşi: unul agricultor, Braşov, la 10 Maîu 1935. 88—110 şi conform condiţiuai-
(ină după ce d sa va veni de la Mukch-nd şi aliul vânzător de j udecător-oreşedinte, lor speciale, de cari amatorii po
Subofiţerii pensionari din ora- Bucureşti, unde a fost convocat dulceţuri, Bh kamal, au hotărât Mihail St. A lexandrscu. lua cunoştinţă deia Serviciul sil­
ul şi judeţul Braşov, constituit! pe ziua de 10 Iunie 1935 ia acum o lună să atingă un re Director de c. f. vic între orele 8 - 1 3 ,
n sucursala .Uniune! Subofiţe­ . fron tu l pensionarilor militari- cord în această privinţă. C ei Constantin Purcărea. Comisia Interimară a Mtfnirik
rilor Pensionari din România şi unde este şi sediul Asocia­ doi credincioşi s’au hotărât să piului Braşov a declarat urgenţi
Pentru conformitate, în şedinţa din 28 Mai 1935,
entorala-Craiova", s-au întrunit ţiei . Făuritorii Rom âniei M ari*, p lec e târâş p e burtă d ela Neu> 323 Loga. 1—1
adunare generală extraordi­ Str. Banul Mărăcine No. 4 (Ha­ D elhi pân ă la hramul dela B a- Braşov, la 28 Maia 1935.
nare, in ziua de 2 Iunie 1935, lele Centrale, prin Bulevardul drinat din Himalaia. Distanţa Primăria Municipiului Braşov Comisia Interimară,
in s®la restaurantului . Mielul Maria). aceasta atinge 880 k n. şi ur p. Preşedinte:
Alb* din Braşov, sub preşedinţia mează s’o facă în 8 luni, Nr. 14 399 1935.
ului loan Paraoanu. Au parti Dr. B ogdan.
D e la C am era de co m erţ E fără îndoială şi acesta un Serv. economic.
î'M majoritatea membrilor su­ Secretar genera! #
ş i de in d ustrie din B raşo v . record. Cu această nebunie oa
cursalei. Se aduce la cunoştinţă că po­ menii vor să între în greţ ile Publicaţiune 322 1—1 Dr. P o p o cici.
^ j preşedinte a adus la cu- trivit Jurnalului Consiliului de zeilor. De altfel Mukchind In baza circularei No. 25—1935 Şeful Serviciului,
noştinţă adunărei generale sta­ Miniştri Nr. 928 din 27 Mai 1935, mai parcurs odată distanta din a Secţiei Agricole Braşov se a Ing. C . M oarcds. *326
diu!, in care se găsesc demer publicată în M. O. Nr. 120 din satul natal Patali până la N. w duce p cunoştinţe celor intere
urile tuturor asociatiunilor din 28 Mai 1935, orariul de lucru Delhi în zece săptămâni, aproape saii, că in cursul lunei Iunie a. k Trio Pierzându se permisul Nr.
Şrfii constituite în .Frontul pen­ al funcţionarilor Camerei va fi 240 km. c. Comisia de remontă din Mi iliin . 637 Bv. al bicicletei mar­
sionarilor militari“, sub condu­ pe tot timpul serviciului de vară, Hramul dela Badrinat e unul nisterul Apărării Naţionale va ca Puch Nr. fabr. 296891. pro­
cerea iMui general C. V. Sterea, adecă dela 1 Iunie — 1 Octom- din cele mai viztate din împă începe cumpărările de ca! şi prietatea d-lu! Max Cferestel
'Preşedintele Frontului, în vede- vrie 1935, după cum urmează : raţia Hinduşilor şi odihneşte a- în judeţul Braşov.! Braşov, Str, Grădinei 9, acesi
sa ametiorărei pensiilor militare. dela ora 7.30 până la ora 13.30, colo, în umbra H malaiei, de A c e a s tă C om isie d e remontă permis se declară fără valoare.
fără Marţea şi Vinerea după peste o mie de ani. oa cum păra cai din toate cate 326 1—1
. uPă expunerea d-lui preşe-
ain'e,
. , care-------
arată starea u«,
- ».u,«u de mi­ amiază, iar după Dumineci şi
sărbători, dela ora 15.30 până Dela Uniunea Foştilor Voluntari
le-.,6 ln care se găsesc subofi-
la ora 19.30. Români, desp. jud. Braşov.
di l ? en,sionari Prin faptul că
Accesul publicului In birourile Acest vecinie năcaz vara —
mini »e- Ufna*e de Consilii de
a S eu ^od,ficat pensiile Camerei va fi in zilele de lucru Circulară. Din nou s’a strâns laptele la fiert!
Aceasta nu se mai poate to lera!
dela 1 0 - 1 2 a, m. şi d. m. dela
smnRe!eJtCOnform le9eI de pen- Camarazii Voluntari din co­
din 1925, fără nici o bază 4 -6 .
munele judeţului Braşov sunt Şi pentru-ce? Şi pentru-ce?
lunii ° ?arte din membrii, pro- invitaţi a participa la serbarea Numai fiind-că n’au luat lapte dela lăp*ărie.
acei ®eitî,uHumiti şi în special
Important pentru
e&te . »ceror situaţie familiară
Restauraţiei, care are loc în
ziua de 8 Iunie a. c. la Braşov,
Laptele bun din lăptărie
2 —2
deHr cari- '»«a* locuri climaterice în cadrele programului stabilit. 315 te scapă de necaz şi costă numai 5 lei în sticlă
Intre! r v P8,. f 1 Pre?edinte şi
o Lo“sil*ul să intervină cu
Ţinuta: portul naţional local
Subsemnatul fotograf din Bra­ sau haină de sărbătoare cu de­
la prăvălii de desfacere şi mai puţin*
induici "!ai de vreme pentru a şov execută vederi (ilutratiuni) coraţii.
lor &ihL? C^L se ,a Putea, trista pentru ori şi care localitate, ur­ Preşed. desp. jud. Braşov,
tete''c* 5 ' 1 Pre9edinte pro-
comitet R„ d*8a cât şi Intre9ul
gent, frumos şi cu preţ foarte
modest.
Dr. N. Precup.
Secretar general,
CINEMA „LUX“
V°.r PrecuPeti nici o La cerere mă deplasez in lo­ Vasilescu.
tUrite Pentru a face interve- • D ela 8 IUNIE 1935
calitate.
Preşe(£ e8.are- Tul odată d-1
s°ci?JSt»e t ce atenti membrii
Foto-Carmen, Braşov
Str. Voevodul Mihai Nr. 25,
Uniunea foştilor voluntari ro­
mâni, organizaţia din Braşov- Aşa se începe dragostea
tuette -îioi C»a’n dacă doresc o si- Sehei, Braşovul-vechiu şi Stupini, este filmul verii, al escursiunilor plin de veselie, dragoste
de înfloritoare din punct Telefon Nr. 731. 321 1 2 organizează o mare serbare câm­ humor şi tempo.
|°r, ţfpk, ® a,1 majorărei pensii- penească la Stejeriş în ziua de C u : HERMANN THIMIG, L I C J D E Y E R S, F r itz K a m p e r s *
[eteni a[)so*ul ca foţi» Înde- 1 clavir scurt Duminecă 9 Iunie. Harry Hard, H ans R ich ter. Regia: M ax O b a t.
fie p r ^ L s,9rea materială, să
»a « t e T j a‘unci când Centrul
«''attu» ct f,V0€- Nu e permis ni-
De v â n z a r e bi 4
(18.000; o bici-
Cleti (1700). Str. S f a t a i .
Plecarea din Piaţa Prundului
va fi la ora 9 dimineaţa.
3 ŞLAGARE 3 Ş L A G A RE

‘Psească dela datorie.


Pegrns 4
FA PTE NU VO RBE. martirajul mucenicilor lui Hori«!
Cloşca şi Crişanl Sesiunea Consiliului judeţ
In fafa monumentului desvalit
tfia&lzaţllle din oraşul şi jnd. Braş eri în ziua Eroilor la Beiuş mar-
liriior-eroi dr. Ciordaş- Ciurdariu
Consiliul judejean al jud. Braşov a finut M
două şedinţe, în cere sau rezolva», într’o elmosfeVx*11 «< M
^

a p r o b ă a cţiu n e a n aţio n ală a d -lor Vaida ş i N iţescu. pentru interesele gospodăriei judeţului punctele dei 'n|el‘aSi
şi dr. Nicolae Bolcaş ne^ proş După alegerea noului Birou ai consiii„iuf .uJ a °rdne
X. ternem şi ne închinăm păstrân- cu părintele loan Nan ca preşedinte, sau exarnin». ?n 'n f,
sentimente pentru propăşirea
Publicăm azi procesele ver du le o vecinică amintire. legătură cu bugetul pe anul 1935 -3 6 toat.j 0r i , şi diSC|J.
poporului nostru românesc, ne
Oflle ale comitatelor organizaţii asociem cu trup şi stilet la ma­ căpetenie din punct de vedere economic, sanitar “j . 1"«1®u.
lor noastre din comunele M oe- rea acţiune pornită de vajnicul Noul prefect d-1 lancu Nan a {inul cu a-est d!!'tar vtt
sm t d e / o s şi Tohanul nou : nostru luptător naţional dr. Al. Moartea lui tueze că înţelege să continue aefiunea economii- ! să ac
O rg a n iz a ţia M oeciu l de jo s . Vaida-Voevod; Eugen Goga înfiinţarea gospodăriilor ţărăneşti model, având în » V ncePui
interesele superioare economice ale judeţului, ?edere esc|
P ro ces-v erb a l Aprobam toate hotărârile luate
de comisia permanentă şi de Marti dimineaţa s’a stins din Din capitolul ajutoarelor bugetare votate retine
Subsemnaţii, declaram că Im' comitetul judeţean al partidului viată, în urma unei congestii lei V /-2 milion penlru clădiri şi reparaţii şcolare lei >
păr iaşi sn întru toate programul national-târănesc de sub şefia pu monere, la locuinţa sa din tru reparaţii de Biserici, un ajutor special pentru „
partidului neţ onal ţărănesc de d lui dr. Al. Vaida-Voevod şi Bucureşti, Eugen Goga, fratele Bisericei unite române din Braşov de lei ICO.OOi)8 C'®<Ü
sub şefia marelui luptător ro' declaram solemn, că vom urma d lui Octavien Goga, fosl mi­ culturală din Braşovul-vechiu 50.000 lei, pentru Pen,ri1 >.
mân, dr. AL Vaida-Voevod, deş intru toate pe mult apreciatul nistru. Sân-Petru 200 000 lei. plătlbil în două rate anuale rat CU'“ra!«
luptătorul conştiinţei naţionale, nostru şef al organizaţiei Bra­ Moartea '*a răpit la etatea de tru monumentul Andreiu Mureşianu, un ajutor de* lei înn *
şi suntem leg-ţi pentru totdea şov dr. Voicu N jescu. 46 ani, o vârstă care nu i a în­ tru spriginirea ucenicilor şi calfelor din industria si
una de suS iui vrednicului şi găduit să dăruiască literaturii pentru drumurile din Bran 900.000 lei ele. etc. c°mertu!
Suntem ferm convinşi ră la
neobositului nostru preşedinte ceea-ce promitea talentul regre­
dr. Voicu Ni}escu. această acţiune pornită exclusiv
pentru binele poporului româ­ tatului dispărut. Stilul morţii a
M oeciul d e j o s (Bren), din nesc, se vor înrola loji aceia
şedinţa comitetului, ţinut la 14 cari mai simţesc că în vinele
stins un talent în plină vigoare
care prin romanul „Cartea F a ­
Prelungirea expoziţiei din Parcul Ca
Maiu 1935. lor mei curge sânge de valah cerii* a scris numele lui Eugen In urma marelui succes pe care l-a avut Luna R ,
P r e ş e d in te : lancu Berbece. şi n’au uitat cântecul redeştep­ Goga in rândul celor mai buni Primarul general al Capitalei a hotărât ca exoo7lti»U^ r^
V ice-preşedinţi: Aron Pivaru, tării naţionale „Deşteaptă te prozatori de după război. Ca rol să fia prelungită pân ă la 9 Iulie. Vizitatorii Vor LP
loan Gh. Zu h L Necuiae Po- Române“. Presa pierde un viguros mâ beneficieze până la aceaslă nouă dată de 75 1« ,
rancea. nuitor ai condeiului. pe C. F. R. SU,a r«du
S e c r e t a r : Gh Ţică. Tohanul nov, la 11 Mai 1935. A dispărut un suflet bun şi un
M em b rii: loan N. Enescu, P reşed in te: Victor Plotogea. bun Român, pe cere ’i plâng

[NFOEM â ŢIUS
loan N. Ojucu, loan I. R. Aldu- Vice-pre şedin ţe: Ion N. Briotă. atât luptătorii, alăturea de cari
lea, Gheorghe Foia, loan i. Fio S e c re ta r: Gheorghe I. Tătulia. a suferit în războiui pentru în­
rescu, loan [Dsrie, Ion Oprea tregirea neamului, cât şi scrii
Tişcă, loan Băşa, Nicolae Ber­ M em brii: loan N. Zârnovan,
Ion St. Rusmănică, Ion Gh. Pu- torii şi ziariştii, cari prin pleca­
b ece. Gheorghe Bâtă. rea decedatului, regretă dispa Cu p rileju l s e rb ă rilo r d ela
chian, Gheorghe G. Zernov8n, „G azeta Voluntarilor*
O rg an izaţia Tohanul nou. Bucşa Rucârean, Gh. Bătuşan, rijia unui neuitat confrate al lor. 8 Iunie, poşta va emite serii ce la cunoştlnja camarazilor
liane Letcă. Rămăşiţele pământeşti au fost speciale de timbre Tirajul hm teresafi ca seria a patra de d
D om nule P reşedinte, transportate la Răşinar, unde a brelor emise va fi de circa 50
Pătrunşi de cele mai calde avut loc eri înmormântarea. rare înehtindu se, buletinele
de mii. Timbrele vor fi valabile cererile verificate şi sosite
O dhnească în pace! numai pentru luna lun’e şi se rior, nu mai pot fi trecute
vor pune în circulare în toată ceastă serie, ci vor fi păs

wiilii1111:
Dr. I. Ciordaş şi Dr. N. Bolcaş
0 impresionantă săr­
bătoare românească
Jara dela data de 8 iunie.
Plusul de 1 şi 2 lei apiicat ca
anexă Ia celelalte .timbre ‘.va
alimenta fondul oficiului de edu­
caţie a tineretului român.
în arhiva U. F. V. R. până,
eventuală altă serie. Orice
reri lipsite de timbre pentru
puns, nu vor fi soluţionate,
un certificai de voluntar n
Eri, în Ziua Eroilor, s’a să­ • -
mai eliberează membrilor,
vârşit actul sfinţirii drapelului R u sia ne în ap oiază c o m o ­
Bihorul recunoscător celor şicane şi persecutiuni. Aperăto sunt în restantă cu cotizaţia
organizaţiei Râşnov a Uniunei rile artistice. Ziarele din Ca
caii pe vremuri au luptat şi s’au rul lor e advocatul Ciordaş. abonamentul gazetei. Biroul
F oştilor Voluntari Români.
jertfit pentru o so-ute mai bună In toiul acestei cruciade în piială anunţă că unul din vasele trai în lipsă de fonduri, nu
A fost o simfită şi impresio S. M. R -ului va pleca din por­
pe seama poporului românesc dreptată în contra existentei ele­ acoperi nici o cheltuială,
nan'ă serbătoare românească.
atât de stors şi umilit din acel mentului românesc, urmează de­ tul Constanta la 15 c. la Odese, oarece răspunsul la sulele
Banderiul de călâref», care
coli de ţara, a înălţat martirilor bandada pe fronturile armatelor spre a încarce o parte din bo miile de cereri se urcă la
între Cristian şi Râşnov a pri
săi naţionali, advocaţilor Dr. puteri or cenirale. La Beiuş ad­ găj-iie noastre artistice evacuate de mii de iei.
mit pe naşii steagului d-nii dr.
loan Ciordaş Ciurdariu şi Dr. vocatul Ciordaş înfiinţează pri- la Moscova în ajunul războiului.
Voicu Nifescu, preşedintele Cor­ •
Nicolae Bolcaş, răpuşi mişeleşte mu^ Consiliu naţional român ar­ pului Voluntarilor din Siberia şi E xp oziţia prof. V. Mar
de unguri in primăvara anului borând pe casa sa primul dra­ inginer A. Stâniccl, însoţiţi de A legere de p reot Duminecă lian. Atragem atenţiunea on.
4919, un monument. Desvelirea pel roman. Advocatul dr. Nico­ numeroşi oaspeţi din Braşov, a 9 Iunie va avea loc alegerea de blic asupra aceste) interese
acestui monument al recunoş­ lae Bolcaş este secretarul aces­ preot în parohia B raşov Blu- şi vaste expoziţii cu privel
fost un augur al zilei înălţătoare
tinţei a avut loc eri, în ziua tui consiliu. Se fac pregătiri de inimi. mâna. Au candid-t d-nii: P (0 carpatine din munţii Braşov«
Eroilor, ia Beiuş în prezenta au­ pentru primirea armatei române, Sufli t, inima, dragoste, ordine... topop A. Nistor Pr. Dionisie Bu­ Valea Prahovei,Jlacul Snegov
torităţilor civile şi militare în care trecuse Carpafii. Linia pro In acest semn, în această fru cur. Pr. loan Ludu. Pr. Nic. To- mănăstiri din vechiul Regat. £
frunte cu d-1 ministru Al. Lape- vizorie demarcaţională a lăsai moaşă atmosferă s’a săvârşit polog, profesor. Pr. Ionel Brân deschisă la liceul A. Şag
datu, a tuturor societăţilor ro­ insă Bihorul toi sub stăpânirea totul. zea prof. Gh. Tohăneanu teolog. dela 5—30 Iunie c. între oi
mâneşti, a elevilor şcoalelor şi ungurilor. • 10—1 şi 4 - 7 l/2 d. m. Intra
Laudă celor-ce au ştiut să ri-
a multimei poporului venit la Ciordaş şi Bolcaş îşi eonii dice încă odată numele frunta­ Cununie. Duminecă 9 Iunie I beră.

(
Beiuş din toate unghiurile Bi nu§ activitatea având credinţa şei comune Râşnov şi să o facă a- c. ora 8 seara va avea loc
bariéi. să simtă momentele mari de D in cau za serbărilor: 1
neclintită că ceasul eliberării in Biserica ort. română din Sf.
Activitatea n jio n a iă roma de sub jugul secular a sunat dragoste de neam, cu care în Gheorghe cununia religioasă a E roilor (6 iunie) şi Restauri
nească a acestor doi fruntaşi Li se trimite vorbă, să se refu­ vremuri grele voluntarii şi eu d-şoarei M arloara N istor cu d 1 (8 Iunie) ziarul nestru apere
politici români şi îndeosebi a gieze. Ei nu cedează, deşi erau scris numele în istoria Ţării Ro­ Nrul viitor va apare Merei
ingmer ^ Edm ond Antonescu.
advocatului Dr. Ciordaş, membru ameninţaţi cu moariea de cătră mâneşti. Nuni: Păr. consilier arhiep. Vir­ viitoare.
în comitetul executiv al Parti­ cetele maghiare. Au fost momente înălţătoare il,'1 Nistor şi doamna Cornelia
dului National român de pe vre­ Nistor. M ărci p o ştale revizion
Cu vre o două săoiămâni îna­ Şi de pilduitoare învăţături, ca-
muri, era de mult un spin în intea Pdşk-iui din 1919. Trupele re’şi cer importanta de a fi cu­ Felicitări. • Din Budapesta se anurtâ-
ochii mtghiariior. Români din ungureşti din Bihor tflând câ noscute. • ministrajia poştei cehosîo
creştet până® tălpi, plini de armata română eşind dm brâu! In numărul viitor vom împăr­ trimisese acum câtva tiirp
P relu n g irea valabilităţii
temperament şi curaj, s’au ma­ munţilor Apuseni ce desparte tăşi cetitorilor atât decursul cât ca rn e te lo r cu 75 la su tă C. tei ungare o adresă,^ prn
nifestul încă ca tineri studenji Ia podişul Ardealului de văile Bi­ şi frumoasele impresii, pe care F. R Expirând la 1 Iulie a. c. îi iâcea cunoscut că nu r
universitatea din Budapesta ca şi horului se apropie, au osândit la voluntarii râşnoveni au ştiut să noaşte mărcile de ev a|ie un
termenul de prelungirea valabi­
In viata publică a Bihariéi ca moarte în noaptea de 3 Aprilie le lege de noul lor drapel, sfin­ de 20 şi 40 Mer, cari c
lităţii carnetelor de Identitate tip
luptători dârji pentru drepturile pe doctorul Ion Ciordaş şi pe ţit în ziua „înălţării Domnului* c. f. r. cu 75 la sulă reducere, inscripţia nluslizzia p t f 1“^
şi libertăţile poporului românesc d rul Nicolae Bolcaş. şi a amintirii Eroilor căzuţi pen­ riom („Drept te p 1tru,UnO'-
direcţiunea generală a căilor fe
supt până ia măduvă de liftele tru întregirea Neamului. Ca măsură de r» presalii. P
Un locotenent însoţit de sol­ rat. | a^ dispus prelungirea aces­
streine. La întruniri publice, în tora pană ia 1 Ianuarie 1936 ungară a facct cunoscut c
adunările Judeţene ca şi la ale­ daţi şi marinari i-a ridicat în cehoslovace, că nu r€C'in,
gerile parlamentare răsuna gla­ miezul nopjii din mijlocul fami ln acest interval de timp, mi-
sul lor de redeşteptare naţională Iiilor lor, şi cu un tren i-a dus
ş i de afirmare a dreptului la în cursul acelei nopţi în comuna
Buletinal Poliţiei. mslerul apărării naţionale şi di­
recţiunea oficiului I. O. V. vor
la rândul ei mărcile prŞa;
bişnuife de 25 şi 30 helef1-

viaţă liberă a poporului autoh Lunca de sub Vascâu. Un p ericu lo s pungaş de da dispozitiuni de preschimbare
buzunare a re sta t. Organele a carnetelor de identitate tip c . C u n o a şte fi Togal'u7:
Ion. Cu toată teroarea adminis­ D upă umiliri şi chinuri i au bietele Togal consttiue uţ*
trativă părintele Dr. Vasile Lu- îngropat d e oii in grădina lo­ Foii|iei au arestat pe pungaşul
Noul formular va intra în cir­ dicamcnt cu efect prompt 1 '
caoiu este ales deputat graţie cuitorului H ason, lângă vâlceau a de buzunare şi spèrgétor Cor
culaţie chiar înainte de 31 De- matism, gută, sciatică pr^
luptei duse de fruntaşii bihoreni numită A pa Vărzărilor. Din con­ coveanu Alexandru, zis Marcel
la boliie de nervi şi 1 * . .
conduşi de advocatul Dr. Cior statările fă c u te s ’a văzut c ă Moisescu, zis Leon Constanti- J ™ ri* « 3 5 , pe măsura pre-
C
de cep. Gratie compOz t,e
deş. pentru a i u cide le-au sdrobii nescu, zis Fruntz Kirchen, zis schimbărilor ce se vor face in
Alexandru Florentin, zis Marcin •ces. tnferval, astfel că deosebit de fericite şi 8 (
Ura maghiară se înteţeşte. capu l tn m od bestial, creerul şi Gheorghe, care furase un port- talelor excelente,
o a s e le capului fiin d a m esteca te Z U J anT ie 1936, toate carne- de aproape 20 de^ani_
Veneratul protopop Mihail cu sâ n g e ş i pâr. moneu cu bani iui Alexandru fele de identitate cu 75 la sută
medici renum-t* c^ ?.
Ciurdariu, taiăl advocatului Ciur­ D-rul C iord aş a J o s t g ă sit Moidovan, pe când acesta se reducere vor fi preschimbate.
meroase clinici şi sP-. (itelo
,is,
dariu, este dus în temniţa Se- deasu pra având gura înfundată afla la ghişeul poştei locale. •
ghedinului pentru rezistenta sa Numitul este evadat dela în­ gal-ul şi a criat o r*Pu *
cu* ° botistât m âna dreaptă Frizeriile, — prin deciztune nerelă incontestabila- .
in confra înf întării faimoasei e- frântă în m ai multe locuri şi chisoarea Trib, Ilfov, având şi
piscopii de Hijdudorop, pepini­ ochii sco şi, după con statarea alte 2 condamnări, în lipse, la Sâmbătă9'6’ vor fi închl8e elimină pe caie na*uÎa . s|i
bambată, in ziua aniversării Res­ neie din organism Ş* jr
eră de maghiarizare. Aiji preoţi raportului oficial. 2 ani şi 1 an închisoare tot pen­ tauratei, toată ziua. Vor fi des-
iomâni, cari urmează pilda dată, tru furturi. acelaş timp şi beeteri'-1
Moerte nâpraznică, moai t e în­ ch.se Dumtoeeă 9 !„„,e, pâ„ă foarte important grad. ,,
aant expuşi la cele mai felurite fiorătoare, care ne reaminteşte
se găseşte de vânzare
Tipografia Victor Brunisce, Braşov. farmaciile. ^
Redactor-şef ş i girant: V i c t o r Bra*1'