Sunteți pe pagina 1din 23

A CURSULUI DE PERFECTIONARE ÎN DOMENIUL

SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA

LECTOR :

AUTOAR :

S.C. CENTRUL MEDICAL MEDIURG S.R.L


T E M A:

INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN
DOMENIUL S.S.M. ÎN CADRUL
S.C. CENTRUL MEDICAL MEDIURG S.R.L.
PLOIEŞTI

CUPRINS

Cap.1. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii


in munca

Cap.2. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca


pentru asistentii medicali

2
CAP. 1. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă


reprezintă un ansamblul de activităţi organizate prin care se urmăreşte însuşirea
cunoştinţelor şi formarea deprinderilor în acest palier , fiind dispusă prin
prevederile art. 20 din Legea nr. 319 / 2006 a SSM şi detaliat în Cap. V al
NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a actului normativ.
Acest proces este parte a pregătirii profesionale şi are ca scop eliminarea
sau micşorarea numărului erorilor umane care decurg din lipsa sau insuficienţa
cunoştinţelor de SSM .
Conţinutul procesului de instruire este format din totalitatea informaţiilor
aferente sferei SSM care , prin asimilare şi repetare , conduc la formarea
comportamentului normal în muncă , dezvoltă deprinderile corecte faţă de
riscuri şi stimulează capacitatea de mobilizare în raport cu acestea .
Pregătirea în domeniul SSM se realizează prin forme specifice în
învăţământul tehnic ( preuniversitar şi universitar ) , în timp ce instruirea în
domeniul SSM se face la nivelul tuturor angajatorilor . Prin formele de
învăţământ se urmăreşte asigurarea unei pregătiri generale privind SSM a
populaţiei potenţial active , în timp ce instruirea în domeniul SSM asigură
pregătirea specifică a populaţiei active .
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la
nivelul întreprinderii şi/sau unităţii se efectuează în timpul programului de
lucru , acestă perioadă fiind considerată timp de muncă.
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă
cuprinde trei faze:
a) instruirea introductiv generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instruirea periodică.
 La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii in
muncă vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire cum
ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme,
diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.
 Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială
corespunzătoare unei instruiri adecvate.
 Fiecare angajator trebuie să dispună de un program de instruire -
testare, pe meserii sau activităţi.

3
 Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa individuală de
instruire, conform modelului din anexa nr. 11 , cu indicarea
materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
 Completarea fişei de instruire se va face cu pix cu pastă sau stilou,
imediat după verificarea instruirii.
 După efectuarea instruirii, fişa de instruire se semnează de către
lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi verificat
instruirea.
 Fişa de instruire va fi păstrată de către conducătorul locului de
muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini completată de
către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la
angajare.

- Pentru persoanele aflate în întreprindere şi / sau unitate cu permisiunea


anga-jatorului, acesta stabileşte prin regulamentul intern sau prin regulamentul
de organizare şi funcţionare reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în
întreprindere şi / sau unitate.
- Pentru lucrătorii din întreprinderi şi / sau unităţi din exterior, care
desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în întreprinderea
şi / sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va sigura
instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi / sau unităţii
respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă , precum şi măsurile şi
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi / sau unităţii, în
general.
Instruirea prevăzută la ultimele două alineate se consemnează în fişa de
instruire colectivă conform modelului din anexa nr.12 la N.M de aplicare a Legii
nr. 319/2006 .
 Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, un exemplar
se va păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de
prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se
păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul
vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
 Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul

4
 aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă vor fi
însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se
întocmi fişă de instructaj.

INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALĂ se face:


a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art.5 lit.a) din Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;
b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.
Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activităţile
specifice întreprinderii şi / sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi
sănătate în muncă precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la
nivelul întreprinderii şi / sau unităţii, în general.
Instruirea introductiv generală se face individual sau în grupuri de cel
mult 20 persoane de către:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
 Durata instruirii introductiv generale depinde de specificul activităţii şi
riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă precum şi măsurile şi
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii,
în general.
 Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv
generale; aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.
 Sunt exceptate de la obligaţiile de mai sus următoarele persoane :
0 o cele aflate în întreprindere şi / sau unitate cu permisiunea
angajatorului;
1 o lucrătorii din întreprinderi şi / sau unităţi din exterior, care
desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în
întreprinderea şi / sau unitatea unui alt angajator ;
2 o reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte
controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în
muncă.

5
Acestora li se vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de
prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate.
În cadrul instruirii introductiv generale se vor expune, în principal,
următoarele probleme:
-legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
-consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi
sănătate în muncă;
-riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
- măsuri la nivelul întreprinderii şi / sau unităţii privind acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
1
Conţinutul instruirii introductiv generale trebuie să fie în conformitate cu
tematica aprobată de către angajator.
Instruirea introductiv generală se va finaliza cu verificarea însuşirii
cunoştinţelor pe bază de teste.
Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
Nu vor putea fi angajaţi cei care nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în
instruirea introductiv generală.
2
INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ se face după instruirea
introductiv generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi
sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la
nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi / sau fiecărei funcţii exercitate.

Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor cărora li s-a


efectuat şi instruirea introductiv generală , inclusiv la schimbarea locului de
muncă în cadrul întreprinderii şi / sau unităţii.
1 • Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al
locului de muncă, în grupe de maximum 20 persoane.
2 • Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă.

Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi


sănătate în muncă precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la
nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se
stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă
respectiv împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă; sau
b) lucrătorul desemnat; sau

6
c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de
către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă / lucrătorul desemnat / serviciul intern de protecţie şi prevenire /
serviciul extern de protecţie şi prevenire şi aprobate de către angajator care vor
fi păstrate la persoana ce efectuează instruirea.
Instruirea la locul de muncă va cuprinde:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire
profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă
şi/sau postul de lucru;
c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă
privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de muncă va include obligatoriu demonstraţii
practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii
practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor
de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.

7
Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se
face numai după verificarea cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui care a
făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală.

INSTRUIREA PERIODICĂ se face tuturor lucrătorilor cărora li s-a efectuat


instruirea introductiv generală şi la locul de muncă şi are drept scop reâmprospătarea
şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
 Intervalul între două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii în
funcţie de condiţiile locului de muncă şi / sau postului de lucru şi nu va fi mai
mare de 6 luni.
 Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul între două instruiri periodice va
fi de cel mult 12 luni.
 Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care
efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator / lucrătorul desemnat /
serviciul intern de prevenire şi protecţie / serviciile externe, care vor semna fişele
de instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută
corespunzător.
 Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.
 Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către
angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă / lucrătorul desemnat/serviciul intern de protecţie şi prevenire / serviciul
extern de protecţie şi prevenire şi aprobate de către angajator , care vor fi păstrate
la persoana ce efectuează instruirea.

REINSTRUIRE
Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
a) când un lucrător a lipsit peste 30 zile lucrătoare;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în
muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi / sau postului de lucru sau
ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi
riscuri în unitate;
c) la reluarea activităţii după accident de muncă;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale
echi-pamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Durata reinstruirii nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni
proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
Reinstuirea se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul
care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă / lucrătorul
desemnat / serviciul intern de protecţie şi prevenire / serviciul extern de protecţie şi
prevenire şi aprobate de către angajator , care vor fi păstrate la persoana care
efectuează instruirea.

CAP. 2. INSTRUCTIUNI PROPRII DE S.S.M. PENTRU ASISTENTII


MEDICALI
S.C. CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL

1. Scopul prezentelor instructiuni:

Eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare sau boli profesionale, existente in


cadrul activitatii, prin cunoasterea si constientizarea lor, in cadrul sistemului de
munca compus din:
 Executant
 Sarcina de munca
 Echipamente de munca
 Mediu de munca

2. Domeniu de aplicare:
Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica tuturor asistentilor medicali care
desfasoara activitati in domeniul sanatatii indiferent de forma de proprietate sau de
modul de organizare a acestor activitati.

3. Tipuri de activitatii:

Operatiunile executate de lucrator in cadrul procesului de munca sunt:


 Tratamente: tratamente medicale , pansamente;
 Efectuarea de investigatii paraclinice;
 Recoltare de probe biologice;

4. Riscurile activitatii:

 Risc biologic:
o Contact accidental cu materiale contaminate cu bacterii, virusi, ciuperci
etc.
o Contact accidental cu secretii ale pacientilor cu boli infectioase la
aplicarea tratamentului prescris de medic
o Microorganisme in suspensie in aer rezultate din contactul cu pacientii
o Microorganisme in suspensie in aer din sistemul de aer conditionat
 Electrocutare
o Contactul dintre organismul uman si partile componente ale mijloacelor
de munca aflate sub tensiune .
o Deficiente la instalatia electrica , de gaze
 Risc chimic
o Contact accidental cu substante inflamabile ( ex. Benzina - la alimentarea
personala a autovehiculului, substante dezinfectante) , tub de oxigen.
 Risc mecanic
o Intepare accidentala cu diverse echipamente de munca contaminate.
o Prindere, lovire , strivire de catre mijloacele de transport auto la
deplasarea pe drumurile publice
o Cadere, sub efectul gravitatiei de produse amplasate necorespunzator
o Contact cu suprafete alunecoase, denivelari, in timpul deplasarilor pri
incinta unitatii si/sau a intreprinderilor
 Solicitare fizica si psihica
o Pozitii de lucru fortate sau vicioase
o Ortostatism prelungit
o Elaborarea de decizii importante in timp scurt.
o Riscului ridicat de imbolnavire
o Lucrului cu pacientii pentru realizarea actului medical
o Solicitarea sporita a atentiei in timpul conducerii autoturismului,

5. Organizarea locului de munca

5.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

 La efectuarea activitatilor in domeniul sanatatii vor fi repartizati numai lucratori


care corespund controlului medical obligatoriu (la angajare) conform
reglementarilor legale
 In functie de specificul activitatii desfasurate , se interzice lucrul in cadrul
activitatii respective al persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la
controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii
in conditii de securitate
 Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit
reglementarilor legale.

5.2. Instruire – informarea personalului

a) Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul


securitatii muncii se vor desfasura conform Legislatiei de securitate si sanatate in
munca;
b) In cadrul procesului de instruire in domeniul securitatii muncii a salariatilor
care efectueaza activitati in domeniul sanatatii, vor fi transmise toate informatiile
referitoare la:
o riscurile la care sunt expusi
o partile periculoase ale ehipamentelor tehnice utilizate
o mijloace de protectie si autoprotectie
o modul de interventie in caz de accidente
o sisteme de semnalizare/alarmare
o semnificatia marcajelor si inscriptiilor diverselor ambalaje pentru
pastrarea
diferitelor substante utilizate in procesele de munca;
o masuri de prim ajutor.
c) Instruirea privind tehnicile si practicile de lucru, conform standardelor de
lucru ale Centrului Medical Mediurg si instructiunilor de lucru specifice fiecarei
tehnici (operatii executate);

d) Toti asistentii medicali vor fi instruiti in vederea cunoasterii si aplicarii


regulilor de asepsie, conform reglementarilor Ministerului Sanatati, astfel:
 dezinfectia obiectelor de inventar din incaperile destinate activitatii in
domeniul medical, precum si a pavimentelor si peretilor;
 regulile de igiena individuala si colectiva;

5.3. Curatenia si dezinfectia spatiilor de lucru

1. In spatiile de lucru in care se desfasoara activitati medicale se va mentine


permanent curatenia, folosind substante dezinfectante autorizate de Ministerul
Sanatatii ;
2. Actiunile de curatenie si dezinfectie se vor desfasura zilnic (de doua ori pe zi
si de cate ori este nevoie) si periodic, conform reglementarilor Ministerului
Sanatatii;
3. Curatenia si dezinfectia sunt obligatorii pentru toate grupurile sanitare;
4. Ustensilele si materialele folosite pentru curatenie si dezinfectie vor fi
pastrate in incaperi incalzite si aerisite, special amenajate.

5.4. Sterilizarea

1. Instrumentele, obiectele si materialele folosite in scop de diagnostic, tratament,


vor fi sterilizate inainte de utilizare;
2. Sterilizarea se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului
Sanatatii si cu instructiunile furnizate de producatorul aparaturii sau al
instrumentarului ce urmeaza a fi sterilizat;
3. Pe toata durata ciclului de sterilizare se va urmari starea de functionare a
aparaturii de masura si control;
4. In cazul sterilizarii in pupinel sau etuva, materialele se vor scoate din acestea
numai dupa coborarea temperaturii. In timpul sterilizarii nu se va deschide usa
incintei de sterilizare pentru scoaterea sau introducerea de instrumente sau
materiale;
5. La fiecare sarja de sterilizare se vor introduce in aparatele de sterilizare teste de
verificare a eficientei sterilizarii;
6. La scoaterea din aparatele de sterilizare, toate trusele si/sau casoletele vor fi
banderolate, avand obligatoriu, inscriptionate pe banderola data si ora scoaterii
din aparat.
7. Aparatele de masura si control al echipamentelor de sterilizare, vor fi verificate
la termenele scadente, fiind interzisa utilizarea lor cand termenele sunt
depasite;
8. Inregistrarea sterilizarii in registrul de sterilizare se va face conform tabelului:

Nr. Data Tip instrumentar Control sterilizare semnatura


crt

5.5. Reguli de igiena individuala si colectiva

1. Asistentii medicali sunt obligati


 sa-si spele mainile cu apa si sapun lichid, ianinte si dupa contactul cu fiecare
bolnav (examinare si aplicare de proceduri terapeutice);
 sa poarte manusi de fiecare data cand exista risc de contact cu sange sau alte
produse biologice sau in cazul prezentei unor solutii de continuitate (cutanate,
mucoase);
 sa panseze orice leziune cutanata cu un pansament impermeabil, in cazul in
care exista riscul de contact cu sange;
 sa poarte un echipament de protectie (masca, ochelari, bluza), in caz ca exista
risc de proiectie (aspirarea traheo-bronhica, traheotomia, endoscopia,
cateterism, activitate in laborator, manopere chirurgicale, etc.)
 sa manifeste multa atentie in cazul manipularii de instrumente ascutite,
taietoare;
 sa puna imediat dupa utilizare, instrumentele taietoare/intepatoare in recipiente
speciale destinate pentru acestea;
 sa evacueze deseurile infectioase, lenjeria contaminata cu sange, in ambalaje
etanse, inchise;
 sa nu recapisoneze niciodata acele, sa nu desprinda cu mana acul de seringa
sau de la sistemele de prelevare sub vid;
 sa nu goleasca niciodata seringa dupa o incercare nereusita de recoltare(se
arunca si se utilizeaza o alta seringa;
 sa respecte regulile privind curatenia, desinfectia, sterilizarea
2. Se interzice asistentilor medicali ca, in timpul desfasurarii activitatii, sa
manance si sa- si atinga gura sau fata cu mainile;
3. In incaperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor si servirea mesei,
precum si fumatul;
4. Grupurile sanitare ale personalului sanitar vor fi separate de cele destinate
pacientilor;
5. Pentru asistentii medicali care desfasoara activitati in domeniul sanatatii,
permanent sau in stagiu, este obligatoriu sa se autodeclare conducatorului locului
de munca in cazul in care prezinta semne de imbolnavire, conducatorul locului de
munca interzicandu-i accesul la locul de munca;
6. Salariatii din unitatile sanitare vor efectua vaccinarile obligatorii, pe categorii
de personal sau integral, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii;
7. Se interzice asistentilor medicali sa efectueze vizite in laboratoarele de
microbiologie.

6. Aplicarea si efectuarea investigatiilor si tratamentelor

1. Inainte de inceperea lucrului se verifica daca echipamentele de munca sunt in


buna stare fizica si de functionare;
2. Folosirea materialelor si echipamentelor corespunzatoare operatiei efectuate
se realizeaza cu respectarea riguroasa a instructiunilor de lucru;
3. Medicamentele care contin substante toxice vor fi pastrate in dulapuri din lemn
masiv sau metal, asigurate cu cheie;
4. Termometrele dupa utilizare, vor fi spalate cu apa calda si sapun si vor fi
pastrate in solutie dezinfectanta;
5. Intretinerea si repararea aparaturii medicale va fi asigurata
numai de personal calificat;
6. Se interzice orice interventie cu mainlile unse de grasime, la recipientele de
oxigen;
7. Se interzice efectuarea oricarei interventii cu miinile umede la echipamentele
tehnice electrice .

7. Gestionarea deseurilor

7.1 Din activitatile medicale rezulta urmatoarele tipuri de deseuri :


 Deseuri intepatoare
 Deseuri neintepatoare
 Deseuri anatomopatologice.
 Deseuri chimice si farmaceutice.
o Deseurile intepatoare sunt constituite din: ace , lantete , ace cu fir,
branule, lame de bisturiu de unica folosinta .
Acestea se vor depozita in cutii din material rezistent la actiuni mecanice
cu capac nedetasabil , de culoare galbena. Capacul cutiei are orificii
pentru detasarea acelor de seringa si a lamelor de bisturiu.

o Deseurile neintepatoare rezultate :tampoane ( imbibate cu alcool,


murdarite de sange si alte produse biologice), pansamente contaminate
cu sange sau alte materiale biologice rezultate de la interventiile de mica
chirurgie, pansamente ( toaleta locala a plagilor) spalaturi oculare si
auriculare , interventii ginecologice si dermtologice, fasa aplicata ca
bandaj compresiv, leucoplastul aplicat pe locul de punctie, echipamente
medicale de unica folosinta ( manusi, sonde), hartia de filtru folosita la
tamponarea picaturii de sange de la ureche,), seringile ( dupa detasara
acului).
Acestea se depoziteaza in cutii de carton de culoare galbena
inscriptionata cu potential biologic infectios, si prevazuta in interior cu
saci din polietilena de culoare galbena si marcati cu pictograma “pericol
biologic”;
Toti pacientii sunt invitati sa depuna materiale folosite si murdarite de
sange in aceasta cutie si li se interzice sa paraseasca cabinetul pana nu au
aruncat aceste materiale.

o Deseuri anatomopatologice : fetusi si placente proveniti de la


interventiile de ginecologie , rebuturi de recoltare , eprubete partial
vidate in care nu s-au putut recolta suficient sange , eprubete sparte,
eprubete murdarite cu sange, probe de urina sau materii fecale, medii de
cultura insamantate, parti anatomice rezultate in urma intervntiilor de
mica chirurgie si dermatologie ( cauterizare).
Acestea se depoziteaza in cutii din carton de culoare galbena, prevazute
in interior cu saci din polietilena si marcate cu pictograma “pericol
biologic”.

o Deseurile chimice si farmaceutice sunt reprezentate de medicamentele


expirate, serurile cu termen de valabilitate deposit, reactivii si
substantele folosite in laboratoare, substantele folosite pentru curatenie si
dezinfectie.Acestea se colecteaza in recipiente speciale, cu marcaj
adecvat pericolului ( coroziv, toxic).
7.2. La sfarsitul programului de lucru , sacul galben cu deseu moale infectios , este
legat la gura cu un colier fix, cutiile cu deseuri intepatoare se predau pe baza de
proces verbal ingrijitoarei de curatenie.

7.3. Se interzice aruncarea la rampa de gunoi a deseurilor care rezulta din activitatile
medicale.

8. Dotarea cu echipament individual de protectie

1. Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii


accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
2. Angajatii care beneficiaza de echipament individual de protectie au urmatoarele
obligatii:
o Sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata
indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara in
unitate;
o Sa solicite un nou echipament individual de protectie, atunci cand cel
avut in dotare se deterioreaza;
o Sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul
pentru care acesta a fost atribuit.
3. Vestiarele destinate echipamentului individual de protectie vor fi separate de cele
pentru imbracamintea personala din exterior;
4. Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, salariatii vor fi dotati
cu materiale igienico-sanitare si solutii dezinfectante pentru protectia ochilor si igiena
tegumentelor.
INTREPRINDEREA/UNITATEA S.C. CENTRUL MEDICAL MEDIURG S.R.L

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA


Privind securitatea si sanatatea in munca

NUMELE SI PRENUMELE STANCIU GHEORGHE


LEGITIMATIA, MARCA CIM NR. 15247/03.04.2019; M 145
GRUPA SANGUINA AII
DOMICILIUL Ploiesti, strMihai Eminescu, Bl.11, sc. B, ap.10, jud. Prahova
Data si locul nasterii 05.08.1978 – Ploiesti, Jud. Prahova
Calificarea Asistent medical generalist Functia Asistent medical generalist
Locul de munca S.C. CENTRUL MEDICAL MEDIURG S.R.L
Autorizatii (ISCIR, s.a.) Certif. membru coleg. As. Med. Seria PH nr. 002356
Traseul de deplasare la/de la serviciu : str. Mihai Eminescu– b-dul Independentei–
CM MEDIURG ( traseul 30) si vice versa; durata: 25 min.
Instruirea la angjare
1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data: 04.04.2019
Timp de ……4(opt)…….ore, de catre, ARSENE DANIELA
Avand functia de ……Lucrator desemnat SSM
Continutul instruirii Lg. nr. 319/2006 priv SSM, H.G. 1425/2006 NM de apl.a
Lg. 319/2006, cap.I (dispoz. generale) art.1-20, cap V (instruirea lucratorilor,
art. 74-100, cap.VI, art. 101-107 ( pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si
specific), cap. VII, art.108-177 ( accidentele de munca si boli profesionale;
Semnatura celui Semnatura celui care a Semntura celui care a
instruit efectuat instruirea verificat insusirea cunostintelor

2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data 04.04.2019


loc de munca/post de lucru Asistent medical timp de…4(opt)……. ore,
de catre NITA IONELIA avand functia de Asistent medical sef
Continutul instruirii H.G. 1.092/2006 priv protectia lucrat. imp. risc. legate de
expunerea la agenti biologici in munca, art. 4,5,6, anexa1-5; H.G. 971/2006
(semnalizarea de SSM) , art 1-5, 9-11;anexa 1-3; IP SSM- as. medical;
Semnatura celui Semnatura celui care a Semnatura celui care a
instruit efectuat instruirea verificat insusirea cunostintelor

3) Admis la lucru
Numele si prenumele:
Functia (sef. Sectie, atelier, santier etc):
Data si semnatura:
INSTRUIREA PERIODICA

2019
Ocupatia
Durata (h)

Semna tura celui


Data
instruit

instruitCare a

verificat
Care a

instruirii Materialul predat


instruirea
ASISTENT MEDICAL
-Legea. Nr. 319/2006, art.22-23,
(obligatiile lucratorilor);
05.05. 1 -H.G.1048/2006 ( EIP) art 3-20,anexa
2019 nr. 2,3;
-I.P. S.S.M. – instruire, reguli igiena,
efectuarea investigatiilor, sterilizarea.

Semnalizarea de securitate si sanatate in munca


Panouri utilizate
 Panouri de interdicţie
Caracteristici intrinseci:
a)formă rotundă;
b)pictogramă neagră pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii (partea roşie
trebuie să ocupe cel puţin 35% din suprafaţa panoului).
 Panouri de avertizare
Caracteristici intrinseci:
a)formă triunghiulară
b)pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să
acopere cel puţin 50 % din suprafaţa panoului).

Materiale combustibile Materiale toxice Pericol electric


Pericol de impiedicare Risc biologic Materiale nocive sau iritante

 Panouri de obligativitate
Caracteristici intrinseci:
a)formă rotundă;
b)pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 50 %
din suprafaţa panoului).

 Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor


Caracteristici intrinseci:
a)formă dreptunghiulară sau pătrată
b)pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel puţin 50
% din suprafaţa panoului).
 Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor
Caracteristici intrinseci:
a)formă dreptunghiulară sau pătrată;
b)pictogramă albă pe fond roşu (partea roşie trebuie să acopere cel puţin 50 %
din suprafaţa panoului