Sunteți pe pagina 1din 1

_________________________________

(Unitatea de învăţământ-localitatea)
Nr. ________/______________

A D E V E R I N ŢĂ

Adeverim prin prezenta că dl./d-na _________________________________, cadru


didactic la unitatea noastră de învăţământ preuniversitar, înscris(ă) la examenul de acordare a
gradului didactic II în învăţământ, sesiunea 2020, specialitatea _______________________ a
obţinut în ultimii doi ani şcolari următoarele calificative la aprecierile anuale:

Nr. Denumirea unităţii de învăţământ Anul Calificativul


crt. şcolar acordat
1
2

La data de 31 august 2020 va avea o vechime efectivă de predare de ____ ani____ luni ____ zile
de la finalizarea examenului pentru acordarea DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT.
Menţionăm că dl./d-na _________________________________, a promovat examenul
de DEFINITIVAT în anul ______ cu media________.
Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul de obţinere a
gradului didactic II, sesiunea 2020.

DIRECTOR,
_________________________
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila
_____________________