Sunteți pe pagina 1din 24

Un produs marca Monitorul de Cluj

www.monitorulcj.ro

Lista instituţiilor Clujul, în fruntea


de învăţământ preuniversitar
din judeţul Cluj prezente topurilor naționale
Pandemia de coronavirus
în Ghidul Liceelor 2020 a determinat, fără doar şi
poate, schimbări majore
COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM „NAPOCA” PAGINA 13 în întreaga societate şi în
toate domeniile de activi-
COLEGIUL ECONOMIC IULIAN POP CLUJ-NAPOCA PAGINA 14 tate. Cadrele didactice
şi elevii au fost la rândul
COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” CLUJ-NAPOCA PAGINA 2 lor nevoiţi să se adapteze
rapid noului proces de
COLEGIUL NAŢONAL „GEORGE COȘBUC” CLUJ-NAPOCA PAGINA 3
învăţare online. Examenul
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR” PAGINA 4 de Evaluare Naţională,
dar şi cele de admitere
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „AUGUSTIN MAIOR” PAGINA 16 în licee au fost modificate
pentru a le veni în ajutor
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „RALUCA RIPAN” PAGINA 11 Marinela Marc, inspectorul şcolar general al ISJ Cluj
absolvenţilor de clasa
a VIII-a, în această asemenea, din cele 789 de cla- de învăţământ, de corelarea ca-
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI „TRANSILVANIA” CLUJ-NAPOCA PAGINA 16 perioadă dificilă. se de liceu aprobate pentru ju- lificărilor din învăţământul teh-
„Procesul de admitere la deţul Cluj, 106 clase sunt pu- nologic cu piaţa muncii, de
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA PAGINA 12
liceu este influenţat de pan- se la dispoziţia elevilor care vor promovarea mult mai eficien-
COLEGIUL TEHNIC TURDA PAGINA 18 demie. Voi menţiona, în pri- opta pentru învăţământul pro- tă a învăţământului profesio-
mul rând, modificările aduse fesional şi 50 de clase sunt alo- nal şi dual, de profesionaliza-
COLEGIUL TEHNIC „ANA ASLAN” CLUJ-NAPOCA PAGINA 11 de noua programă şcolară pen- cate pentru învăţământul du- rea managementului unităţilor
tru examenul de Evaluare Na- al”, a spus Marc. de învăţământ, de identifica-
COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” PAGINA 14 ţională, care exceptează ace- rea de soluţii reale pentru asi-
Clujul, în fruntea
le conţinuturi ce nu au putut gurarea egalităţii de şanse a
COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CÂMPIA TURZII PAGINA 18 topurilor naţionale
fi parcurse în semestrul al elevilor din medii dezavanta-
II-lea, din cauza închiderii An de an, învăţământul clu- jate, de colaborare mult mai
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PAGINA 9
şcolilor în data de 11 martie ejan se remarcă prin notele strânsă cu mediul academic şi
LICEUL DE COREGRAFIE ȘI ARTĂ DRAMATICĂ „OCTAVIAN STROIA” PAGINA 8 2020. Pe de altă parte, modi- mari pe care atât absolvenţii mediul de afaceri clujean”, a
ficări vor fi şi în privinţa mo- de gimnaziu, cât şi cei de li- arătat Marinela Marc.
LICEUL GRECO-CATOLIC „INOCHENTIE MICU” CLUJ-NAPOCA PAGINA 17 dului de desfăşurare a exame- ceu reuşesc să le obţină la tes-
„Este momentul
nului de Evaluare Naţională, tările naţionale, dar şi prin ra-
să aşezăm
LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA PAGINA 9 dar şi a probelor de aptitudini ta crescută a promovării şi nu-
învăţământul românesc
în vederea admiterii la liceu. mărul mare de note de zece
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” CLUJ-NAPOCA PAGINA 15 pe noi coordonate”
Desigur că ne-am confrun- obţinute în cadrul acestora.
tat cu situaţii diverse în judeţ, „Rezultatele pe care jude- În final, inspectorul şcolar
LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” CLUJ-NAPOCA PAGINA 10 dar ne-am străduit ca prin di- ţul Cluj le-a obţinut în ultimii general le-a transmis elevilor
ferite mijloace să acoperim ne- ani la examenele naţionale ale un mesaj de încurajare, dând
LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” PAGINA 15
cesarul de dispozitive prin ca- elevilor şi ale profesorilor, ca- asigurări că şcolile vor lua
LICEUL TEHNOLOGIC „VLĂDEASA” HUEDIN PAGINA 21 re toţi elevii să aibă acces la e- re au situat judeţul nostru pe toate măsurile necesare pen-
ducaţie, iar acolo unde nu a primele locuri la nivel naţio- tru desfăşurarea în siguranţă
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” CLUJ-NAPOCA PAGINA 17 fost posibil, am solicitat şcoli- nal, ca performanţă, proiec- a examenelor şi a pregătirii
lor să găsească alte soluţii pen- tele în care au fost implicaţi pentru acestea.
LICEUL TEORETIC ELF PAGINA 5 tru a asigura şanse egale la e- elevii şi profesorii, dar şi re- „Doresc să transmit tutu-
ducaţie tuturor elevilor”, a de- zultatele la olimpiadele şi con- ror elevilor de clasa a VIII-a
LICEUL TEORETIC EUGEN PORA CLUJ-NAPOCA PAGINA 6 clarat Marinela Marc, inspec- cursurile şcolare demonstrea- că suntem alături de ei, că
torul şcolar general al ISJ Cluj. ză calitatea învăţământului suntem preocupaţi de sănă-
LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA PAGINA 3
clujean”, a adăugat inspecto- tatea lor şi că şcolile vor lua
Aproape 800 de clase
LICEUL TEORETIC „LIVIU REBREANU” TURDA PAGINA 18 rul şcolar genereal. toate măsurile necesare pen-
îi aşteaptă absolvenţi
tru a asigura desfăşurarea în
Care sunt problemele
LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” CLUJ-NAPOCA PAGINA 6 Absolvenţii de clasa a VI- condiţii de maximă siguran-
din învăţământul
II-a au posibilitatea să urme- ţă a pregătirii pentru exame-
LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA PAGINA 2
clujean?
ze diferite specializări ale ce- nele naţionale şi a susţinerii
lor trei filiere (teoretică, vo- Neajunsurile sistemului emoţionale a acestora.
LICEUL WALDORF CLUJ-NAPOCA PAGINA 8 catională sau tehnologică) în educaţional clujean privesc în Consider că, mai mult ca
liceele din Cluj şi deoarece principal infrastructura uni- oricând, este momentul să re-
ROYAL SCHOOL PAGINA 7
aceasta nu este o decizie u- tăţilor de învăţământ, proble- aşezăm învăţământul româ-
ȘCOALA DE CARTE ȘI MESERII PAGINA 19 şor de luat, toate unităţile mă care se află în atenţia au- nesc pe noi coordonate, pe
şcolare oferă elevilor infor- torităţilor locale, care au in- readucerea educaţiei în şcoa-
ȘCOALA DUALĂ BOSCH PAGINA 20 maţii şi consiliere privind pro- vestit în ultimii ani resurse fi- lă, în familie şi în societate,
fesiile, domeniile de activita- nanciare pentru îmbunătăţi- pe regândirea demersului di-
ȘCOALA DUALĂ FARMEC CLUJ PAGINA 21 te şi semnificaţia socio-eco- rea procesului de învăţare. dactic, centrat nu pe cantita-
nomică a profilelor. „Sunt multe probleme cu ca- tea de informaţii oferite ele-
ȘCOALA DUALĂ TERAPIA CLUJ PAGINA 24 „Diversitatea opţiunilor es- re se confruntă învăţământul vilor, ci pe formarea compe-
te o marcă a învăţământului li- clujean, unele vizează infra- tenţelor de a opera cu aceste
ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG CLUJ-NAPOCA PAGINA 19
ceal clujean. La nivelul jude- structura şcolilor şi aici se im- cunoştinţe, pe pregătirea lor
ţului, pentru anul şcolar pune colaborarea cu autorităţi- pentru viaţă, pentru a se pu-
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL
2020-2021, sunt aprobate un le locale şi judeţene pentru in- tea integra pe o piaţă a mun-
ȘCOLAR 2020-2021 PAGINA 22 număr de 789 de clase la nivel vestiţii masive în crearea de con- cii în schimbare, cu profesii
liceal, din care 338 clase la fi- diţii optime pentru derularea care azi nu există în Codul
CONDIȚII DE DESFĂȘURARE DEOSEBITE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ PAGINA 23 liera teoretică, 202 clase la fili- procesului educaţional. Alte as- Ocupaţiilor din România”, a
era şi 93 de clase la filiera. De pecte ţin de reţeaua unităţilor transmis şefa ISJ Cluj.
2

2020-2021

2020-2021

și

1 clasă
2 clase
1 clasă

Liceul nostru își așteaptă noii elevi într-un climat propice învățării, alături de cadre
didactice profesioniste și într-o infrastructură educațională generoasă, diversă, ca-
re să vină în întâmpinarea cerințelor elevilor și a părinților.
Astfel, propunem o gamă variată de cursuri opționale la decizia școlii, adaptate
specificului fiecărui profil, dar și intereselor diferite ale elevilor. De asemenea, ele-
vii pot opta pentru activități extrașcolare sub îndrumarea cadrelor didactice, care să
le modeleze personalitatea prin participări la proiecte internaționale ERASMUS +
și proiectele înscrise în CAEJ, taberele de vară, cluburile de robotică, de fotografie
și de teatru pentru a pune în scenă piese de teatru în limbiile română și engleză,
concursurile, și spectacolele artistice, târgurile caritabile, expozițiile de fotografie
și pictură, lansările de carte, parteneriatele cu diverse instituții etc.
3
4

Denumirea unității:
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
Adresa: Cluj-Napoca, str. Al.Vaida-Voevod nr. 55
Tel/fax: 0264 414 494, webpage: www.pedacj.ro
Email: pedagogiccluj@yahoo.ro
Tipul școlii: colegiu național
Niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal.
Limbi străine studiate: engleză, franceză.
Opțional: spaniolă, chineză, germană.

Plan de școlarizare
gimnaziu și liceu Baza materială:
2020-2021 - 46 de săli de clasă și laboratoare cu dotare mo-
dernă, calculatoare, internet prin cablu și wifi,
 2 clase a V-a cantină și cămin-internat, sală de festivități, săli de
lectură, bibliotecă (peste 35.000 de volume), bibli-
 4 clase a IX-a:
otecă digitală, sală de sport cu aparatură modernă
- 2 clase învățători-educatoare pentru jocuri sportive, pentru antrenament și dez-
- 1 clasă educatori-puericultori voltare personală.
- 1 clasă științe sociale - Școala dispune de cea mai modernă bază mate-
rială din județul Cluj pentru clasa pregătitoare:
Calificări asigurate săli de activități și sală de mese pentru „pitici”,
Pentru profilul pedagogic, colegiul asigură diplomă de învățător/ dormitoare, club pentru activități și jocuri recreati-
educatoare și educator-puericultor (cadru didactic pentru creșă). ve, spații și aparate de joacă în aer liber, parc și
grădină-școală.

Blazonul școlii
Continuator al renumitei Școli Normale de Învățători din Cluj,
școală care a format mii de învățători care au pus bazele și au
consolidat învățământul românesc din Transilvania, Colegiul Națio-
nal Pedagogic „Gheorghe Lazăr” este un nume de referință în
învățământul românesc, posesor al “Distincției Culturale” decerna-
tă de Academia Română, al Diplomei de Excelență din partea Par-
lamentului României, multiplă Școală Europeană și câștigătorul
celui mai important concurs pentru elevi organizat de Parlamentul
European de la Strasbourg, Euroscola. A dat Formatorul anului –
competiția 10 pentru Cluj, edițiile 2012 și 2018, a obținut succesiv
titlul de ambasador și Certificatul European de Calitate (European
Quality Label) în proiecte eTwinning, precum și Diploma de Exce-
lență la Gala Premiilor pentru Educație, București, 2017. Deopotri-
vă, școala este campioană la învățătură, fiind liceul pedagogic ai
cărui elevi nu au nicio medie anuală sub 7, cu evaluare națională și
bacalaureat de nota zece și cu rezultate excelente la olimpiadele
naționale specifice profilului preuniversitar pedagogic.
Colegiul a obținut în anul școlar 2018-2019 peste 200 de premii
și mențiuni la olimpiadele și concursurile școlare, dintre care 27
de premii și mențiuni la olimpiade și concursuri naționale.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU”


400174, Cluj-Napoca
Str. Horea, nr. 19A
Tel: +40-264-426.111; +40-731-986.695
E-mail: liceul_madgearu@yahoo.com

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
ANUL ȘCOLAR 2020-2021
NIVEL LICEAL
Filiera tehnologică, profil servicii, specializarea Tehnician în turism
Învățământ de zi: clasă a IX-a – 28 locuri
Învățământ seral: clasa a IX-a – 28 locuri
clasa a XI – 28 locuri
Filiera teoretică, profil umanist, specializarea Filologie
Învățământ de zi: clasă a IX-a – 28 locuri
Învățământ F.R.: clasa a IX-a – 28 locuri
clasa a XI – 28 locuri
NIVEL POSTLICEAL
Domeniul economic, specializarea Asistent de gestiune
Anul I – 28 locuri
Domeniul turism, specializarea Asistent manager în unități hoteliere
Anul I – 28 locuri
Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul unității școlare www.liceulvmadgearucluj.ro sau ne puteți contacta direct la numerele
de telefon 0264-426111 și 0731-986695 sau pe e-mail liceul_madgearu@yahoo.com
Notă: Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” este o unitate de învățământ particulară, acreditată conform O.M. 4818/2011. pentru
specializarea tehnician în turism și în curs de acreditare pentru specializarea filologie.
ALEGE-NE PE NOI, pentru că îți putem oferi:
 dotare conform cerințelor curriculare;
 pregătire teoretică de calitate, realizată de profesori cu experiență în domeniile: turism, economic și umanist;
 colaborări cu agenți economici pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică;
 participarea la programe educative locale, județene și naționale.
16
17

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” CLUJ-NAPOCA


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020-2021 NIVEL ȘCOLAR LICEAL - ADMITERE ÎN CLASA A IX-A
 Viziune creștină; INFRASTRUCTURA ŞCOLARĂ
 Educație pentru valori; Infrastructură școlară modernă
Bibliotecă
 Caracter și etica muncii; Laborator de informatică
Sală de evenimente (aula)
 Excelență academică; Teren de sport
 Performanță școlară; Sală de sport
Cabinet medical
 Profesori super calificați;
 Programe educative
extracurriculare

Clasa a IX-a A Clasa a IX-a B


1 clasă: 28 de locuri 1 clasă: 28 de locuri
Filiera: Vocaţională Filiera: Teoretică
Profilul: Teologic Profilul: Uman
Specializarea: Specializarea: Ştiinţe sociale,
Teologie baptistă Intensiv limba engleză
18

Învățământ liceal — zi
Nr.
Pro il Domeniul Cali icarea profesională
locuri

Servicii Economic Tehnician în activități economice 28

Electronică automatiză ri Tehnician operator tehnică de calcul 28


Tehnic
Electric Tehnician electrotehnist 28

Învățământ profesional cu
u durata de 3 ani — zii
Nr. Parteneri
Pro il Domeniul Cali icarea profesională
locuri economici
x ASA CONS Romania SRL-5
Electromecanic utilaje x RIGIPS Sain-Gobain-9
Electromecanică
și instalații în industrie
28
x SC CIKAUTXO RO
RUBBER&PLASTIC SRL-14
Mecanic utilaje și
instalații în industrie
14
Mecanică x HECO SCHRAUBEN SRL

Tehnic
Lăcătuș mecanic
prestări servicii
14

Constructor structuri
monolite
14
Construcții instalații
x ASA CONS Romania SRL
ș i lucră ri publice
Dulgher—tâmplar—parchetar
Dulgher tâmplar parch 14

Învățământ liceal —seral


Nr.
Pro il Domeniul Cali icarea profesională
locuri
Electromecanică
Tehnic
clasa a IX-a
Tehnician electromecanic 28

A Doua Șansă

Mecanică Lăcătuşerie mecanică structuri 15

Str. Laminoriș tilor, nr. 115, loc. Câ mpia Turzii, jud. Cluj
ctvuct@gmail.com

0264 –368181 www.ctvuct.ro

COLEGIUL TEHNIC TURDA


PLAN ȘCOLARIZARE
AN ȘCOLAR 2020–2021
LICEU - ZI, FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
DOMENIUL DE PREGATIRE FORMA DE NUMĂRUL CLASE NUMĂRUL
PROFIL CALIFICAREA PROFESIONALĂ
DE BAZA ÎNVĂŢĂMÂNT PROPUSE ELEVILOR PROPUȘI
SERVICII ECONOMIC TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE LICEU ZI -RD 1 28
TEHNIC ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI TEHNICIAN ELECTONIST LICEU ZI-RD 1 28

LICEU - SERAL, FILIERĂ TEHNOLOGICĂ


DOMENIUL DE PREGATIRE NUMĂRUL CLASE NUMĂRUL ELEVILOR
PROFIL CALIFICAREA PROFESIONALĂ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DE BAZA PROPUSE PROPUȘI
TEHNIC MECANICĂ TEHNICIAN TRANSPORTURI LICEU SERAL -RD 1 28

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
DOMENIUL DE PREGATIRE CALIFICAREA NUMĂRUL CLASE NUMĂRUL
PROFIL FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DE BAZA PROFESIONALĂ PROPUSE ELEVILOR PROPUȘI
TEHNIC MECANICĂ MECANIC AUTO ŞCOALĂ PROFESIONALĂ ZI - 3 ANI 1 28
ELECTRONICĂ ELECTRONIST APARATE ȘI
TEHNIC ŞCOALĂ PROFESIONALĂ ZI - 3 ANI 1 28
AUTOMATIZĂRI ECHIPAMENTE

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ, SERAL


PROFIL DOMENIUL DE PREGATIRE CALIFICAREA PROFESIONALĂ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT NUMĂRUL CLASE NUMĂRUL ELEVILOR
DE BAZA PROPUSE PROPUȘI
TEHNIC INFORMATICĂ ANALIST PROGRAMATOR ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 1 28
TRHNICIAN TRANSPORTURI AUTO
TEHNIC TRANSPORTURI ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 1 28
INTERNE ȘI INTERNAȘIONALE

ȘCOALĂ DE MAIȘTRI, SERAL


DOMENIUL DE PREGATIRE NUMĂRUL CLASE NUMĂRUL ELEVILOR
PROFIL CALIFICAREA PROFESIONALĂ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DE BAZA PROPUSE PROPUȘI
TEHNIC TRANSPORTURI MAISTRU ELECTROMECANIC AUTO ŞCOALĂ DE MAIŞTRI 1 28

CONTACT: Tel: + 40 (0)264 316957 / Fax: 0374091900 / E-mail: coltehturda@gmail.com / Web page: www.ctt.ro
19

Creştem profesionişti
Tu ai nevoie de instruire, noi avem nevoie de colegi. .,5,9(
H0=Hβ0(

e pro fesională duală


Formar
german
după model Sibiu
Colegiul Economic
Cluj-Napoca
Cluj- “George Barițiu”
Bursă de 400 de lei pe lună Transportul decontat Masă
Mas
Ma să d
să de
e prânz
prânz asigurată
asig
as igu
urată Colegiu Economic
Colegiul
“Iulian Pop”
în timpul lunilor de şcoală pe durata stagiilor de practică

ă durata
pe durat stagiilor
ata st practică
tagiilorr de practică
t ă

Certificat de competențe Experienţă practică Oportunitate de angajare


recunoscut internațional pentru într-o companie de renume la finalizarea școlii
calificarea comerciant-vânzător internaţional

Află mai multe pe:


www.scoaladecartesimeserii.ro | www.facebook.com/scoaladecartesimeserii

Companii partenere 8QSURLHFWVXVĥLQXWGH

2020-2021

STR. ARINILOR NR. 9


20

Şcoala Duală Bosch Cluj


Fă primul pas spre carierea ta de succes.
Programul Școala Duală Bosch oferă deschidere către o calificare în specializări tehnice. Prin intermediul acestui program, invităm
tinerii dornici să cunoască tainele meseriilor cu profil tehnic în domeniile: electronică, electromecanică, electrică şi mecanică.

Beneficiile elevilor

Bursă lunară Masă gratuită Transport asigurat Certificare Evenimente interne, Ateliere concepute Trusă de scule
la cantină la/de la companie recunoscută Team-buildings & special pentru elevi individuală echipată
internaţional Workshops

Kituri educaţionale Instructori Prioritate de Programe de Acces la servicii Mediu de lucru curat Diversitate şi
profesionişti angajare după dezvoltare medicale şi modern, tehnologie multiculturalism
absolvire profesională de ultima oră

Modalitate de înscriere:
Completează formularul de preînscriere împreună cu părinții sau tutorele legal, la unitatea de învățământ gimnazial din care faci parte.

Perioada de înscriere: din 29 iunie până în 6 iulie.

Pentru mai multe informații și suport în procesul de admitere puteți să ne contactați la adresa de e-mail:
DualSchoolCluj@ro.bosch.com sau la numărul de telefon: 0723 111 496

Profile tehnice în sistem de învăţământ dual: Durata programului:

▶ Electrician aparate și echipamente electrice și energetice 20%


Anul 1 80%
Colegiul Tehnic Energetic, zile
cls. a IX-a zile școlare
Tel: 0264 449 527 practică
Liceul Teologic Reformat,
tel: 0264 430 653
▶ Electromecanic utilaje și instalații industriale:
Anul 2 40% 60%
cls. a X-a zile școlare zile practică
Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”,
tel: 0264 415 119
Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior”,
tel: 0264 594 995 Anul 3 25% 75%
cls. a XI-a zile școlare zile practică
▶ Electronist aparate și echipamente:
Liceul Teologic Reformat,
tel: 0264 430 653
www.bosch-career.ro
21

Scaneză
codul QR
și vezi regulile
pentru admiterea la liceu,
calculul mediei
și fișa pentru repar zarea
computerizată
2020-2021
22

Calendarul admiterii în învățământul


liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
În contextul epidemiolo- Media de admitere, în ba-
gic actual, ședințele/ za căreia se realizează înscri-
acțiunile de instruire cu erea în clasa a IX-a de liceu a
părinții și elevii pentru absolvenților învățământului
prezentarea procedurilor gimnazial, se calculează ca
de admitere și a planului medie ponderată între media
de școlarizare, precum și generală la examenul de eva-
cele pentru completarea luarea națională (80%) și me-
opțiunilor în fișele dia generală de absolvire a
de înscriere de către claselor V-VIII (20%).
absolvenții clasei a VIII-a Înscrierea pentru probele
și de către părinții acesto- de aptitudini se va realiza în
ra pot fi organizate în uni- perioada 2-5 iunie.
tatea de învățământ sau Completarea opțiunilor în
prin mijloace electronice fișele de înscriere, de către
de comunicare–telefon, absolvenții clasei a VIII-a și
e-mail, videoconferință. de către părinții acestora, se
Admiterea candidaților pe va realiza în perioada 2-6 iu-
locurile speciale pentru rromi lie 2020, iar repartizarea com-
se va face computerizat, într- puterizată va avea loc în da-
o sesiune distinctă. ta de 10 iulie 2020.

A. PREGĂTIREA ADMITERII B. PROBELE DE APTITUDINI


27 mai 2020 – Anunţarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare 2 – 5 iunie 2020 Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ
a probei de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea
anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin,
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere
a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau Notă: Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor,
la probe de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de
27 mai 2020 – Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată aptitudini la mai multe unități de învățământ
în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică 9 – 12 iunie 2020 Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor
din Anexa 3 la prezentul ordin
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere,
12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudi
profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
15 iunie 2020 Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial și la nivel judeţean, judeţeană/a municipiului București a listei candidaţilor declaraţi admiși la probele de aptitudini,
cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informaţiilor 17 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului București
privind elevii și formaţiunile de studiu la care aceștia sunt asociaţi către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor
Tipărirea broșurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea broșurii pe specifice în aplicația informatică centralizată
site-urile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și menţiunea că, pentru acţiunile Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor
care presupun prezenta la unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor este necesară candidaţilor declaraţi admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi,
informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea 29 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului București
de învăţământ către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date
27 mai – 2 iunie 2020 – Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broșurilor judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice
în aplicația informatică centralizată
cuprinzând informaţiile legate de admitere
2 iulie 2020 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului București a listei
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, candidaţilor admiși la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor
precum și a școlilor arondate fiecărui centru în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședinţelor/ 2 – 3 iulie 2020 Transmiterea de la liceele vocaţionale a informațiilor cu privire la candidaţii
acţiunilor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, care nu au fost admiși la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, conform procedurii
stabilite de Comisia Națională de Admitere. Candidaților care nu au fost admiși la clasele
precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ
anul școlar 2020-2021, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea repartizării computerizate
în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 *) Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși
5 iunie 2020 – Transmiterea la Ministerul Educaţiei și Cercetării a broșurilor de admitere la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat,
ale fiecărui judeţ, în versiune electronică și tipărită în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată!
Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere, a listei candidaţilor
2 – 12 iunie 2020 – Sedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii și elevii pentru prezentarea declaraţi admiși, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învăţământ confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.).
17 iunie 2020 – Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către
comisia de admitere judeţeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile C. PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenţi, 2 – 5 iunie 2020 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoștinţelor de limbă
repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informatii în modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform
aplicaţia informatică centralizată prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.
Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la
18 iunie 2020 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi
București către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a
de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/
completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 10 iunie 2020.
29 iunie 2020 – Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile 9 – 12 iunie 2020 Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștinţelor de limbă
modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin
judeţene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei judeţene prin activarea, în
aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor și rapoartelor specifice 12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă
modernă sau maternă
Depunerea/transmiterea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai 15 iunie 2020 Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului București a
candidaţilor care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă,
rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
de provenienţă 19-23 iunie 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unităţile la care
30 iunie 2020 – Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă
numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor 25 iunie 2020 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaţilor care au
clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obţinute la evaluarea participat la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă maternă, la unităţile de
învăţământ de proveniență
naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicaţia
informatică centralizată 26 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului București,
în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor care au promovat probele
1 iulie 2020 – Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului București a absolvenţilor de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin
clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
23
D. ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI G. A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, PENTRU
27 mai 2020 Afișarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU CEI DIN SERIILE
ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII
27 mai 2020 – 16 iunie 2020, ora 16 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la
CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2020 – 2021
etnia rromilor
24 iulie 2020 Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În această celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini
situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine sau de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă ori maternă
candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din
autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până
la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021, candidaţii rromi își păstrează
potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și
prioritatea pe locurile destinate candidaţilor rromi care au rămas libere după soluţionarea
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență situaţiilor speciale
la etnia rromilor 27 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare! a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă
27 mai 2020 – 16 iunie 2020, ora 16 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la 28 – 29 iulie 2020 Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a
cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă
etnia rromilor
24 – 30 iulie 2020 Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În această computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere
situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine în termen și a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată
candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat,
precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională
autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite,
potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și 30 iulie – 3 august 2020 Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a
municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaţilor
la etnia rromilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare! admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților
clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei
4 – 5 iulie 2020 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat, într-o pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților
de învățământ până la data de 24 iulie 2020
sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor
Candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi care au
completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către
rămas libere după soluționarea situațiilor speciale
Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data 15 iunie 2020 nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021
4 august 2020 Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării
prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
E. ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
2 – 3 iulie 2020 Înscrierea și repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a H. ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL
municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului ŞI PENTRU CEL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura
poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție 27 mai 2020 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare,
de opțiunile exprimate de aceștia care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021
3 iulie 2020 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă
pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2020 – 2021
F. ETAPA DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ ȘI ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 3 iulie 2020 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă
LICEAL DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
CEI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA cursurilor anului școlar 2020 – 2021
ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 22 – 24 iulie 2020 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta
de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021 pe locurile de la
2 – 6 iulie 2020 Completarea opţiunilor în fișele de înscriere de către absolvenţii clasei a învăţământul seral și cu frecvenţă redusă
VIII-a și de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ
sau prin formular transmis electronic
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe
Condiții de desfășurare
la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de
Comisia națională de admitere
deosebite la Evaluarea Națională
2 – 6 iulie 2020 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică Elevii confirmați pozitiv
centralizată) a datelor din fișele de înscriere COVID-19 vor susține exa-
3 – 7 iulie 2020 Verificarea de către părinţi și candidaţi a corectitudinii datelor din fișa menul conform unei pro-
listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și ceduri speciale
listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația Calendarul final de Evalu-
informatică centralizată are Națională 2020 a fost pu-
7 iulie 2020 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere blicat în Monitorul Oficial.
la centrul de admitere judeţean/al municipiului București, precum și a listei absolvenţilor care Elevii aflați în izolare sau
nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația confirmați pozitiv COVID-19
informatică centralizată susțin examenele conform u-
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opţiuni originale nei proceduri speciale.
la centrul de admitere judeţean/al municipiului București Absolvenții de clasa a VI-
II-a vor susține anul acesta
8 iulie 2020 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului
București la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării Examenele Naționale în
operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată condiții deosebite. lă care va fi aplicată în ca- dificată anul acesta. Dacă pâ-
Elevii aflați în izolare sau zul copiilor în izolare sau cu nă acum contestațiile se de-
9 iulie 2020 Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum
confirmați pozitiv COVID-19 noul coronavirus. puneau la secretariatul școlii,
candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea
computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., vor susține probele de Evalu- Ordinul mai prevede că acum acestea vor fi transmi-
de către Comisia naţională de admitere și comisiile de admitere judeţene/a municipiului are Națională 2020 „conform „pentru elevii care solicită și se prin mijloace electronice.
București; transmiterea modificărilor la comisia naţională unei proceduri speciale elabo- primesc, în cazuri justificate, „Candidații care depun/
rate de Ministerul Educației și aprobarea Comisiei Naționale transmit prin mijloace electro-
9 iulie 2020 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică
centralizată Cercetării”. Decizia a apărut în de Organizare a Evaluării nice contestații completează,
data de 15 mai în Monitorul Naționale de susținere a pro- semnează și depun/transmit
10 iulie 2020 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei
Oficial și conține calendarul belor cu subiectul de rezervă prin mijloace electronice o
a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021
final al Evaluării Naționale se organizează proba scrisă/ declarație-tip în care se
10 iulie 2020 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul 2020 și anumite modificări ale probele scrise după finaliza- menționează faptul că au luat
liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
regulilor de examen. rea ultimei probe prevăzute la cunoștință că nota acordată
Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de Una duntre noutățile care în Calendarul de desfășurare ca urmare a soluționării
învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul București au apărut se referă la suprave- a evaluării naționale pentru contestației poate modifica, du-
13 – 20 iulie 2020 Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidaţii gherea claselor în care se suțin absolvenții clasei a VIII-a în pă caz, nota inițială, prin creștere
au fost repartizaţi examenele. Dacă până acum anul școlar 2019-2020“. sau descreștere. În cazul candi-
21 iulie 2020 Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor era nevoie de doi supraveghe- datului minor, declarația-tip es-
rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admiși în această etapă de admitere
Schimbări pentru contestații
tori, acum va fi doar unu. te semnată și de către părinții/
22 – 24 iulie 2020 Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Ministerul Educației nu Și modalitatea în care se reprezentanții legali ai acestu-
București a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată detaliază procedura specia- depun contestațiile va fi mo- ia“, se arată în decizie.
24

ŞCOALA DUALĂ TERAPIA


Vrei o carieră în domeniul farmaceutic?
Vrei sa ai cea mai frumoasă profesie din lume,
aceea de a face bine oameni?
Îţi doreşti un loc de muncă unde vei evolua într-o echipă profesionistă şi entuziastă?
Alege Şcoala Duală Terapia Cluj!
Hai în echipa noastră!
Terapia – o companie SUN PHARMA Cea mai mare companie farmaceutică din Romania (Cegedim,
martie 2020) care fabrica anual în Cluj-Napoca peste 100 milioane de cutii de medicamente, oferă
elevilor de la Colegiul Tehnic Ana Aslan locuri de practica pentru specializarile:
¤ OPERATOR ÎN INDUSTRIA DE MEDICAMENTE ŞI PRODUSE COSMETICE
Iar pentru elevii Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu“ locuri pentru specializarea:
¤ OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ
Alege PROVOCAREA şi o CARIERĂ DE SUCCES alătură-te echipei TERAPIA, iar noi te asigurăm de suportul
nostru continuu pentru dezvoltarea ta ulterioră. Burse lunare. Prioritate la angajare
Şcoala Duala Terapia poate fi privită ca o oportunitate oferită elevilor - viitori specialiști care vor să se
dezvolte în cadrul companiei noastre, care împărtășesc pasiunea pentru domeniul farmaceutic, unul de elită în
cadrul segmentului industrial – prin standardele de calitate ridicate, echipamentele moderne de ultimă generatie,
posibilitatea de dezvoltare personala si profesionala – cu o expunere internaţională în ceea ce privește cariera.

www.sunpharma.com
Cluj: Strada Fabricii, nr 124
Cluj Napoca 400632, Romania
Tel: +40 (264) 501 581
Fax: +40 (264) 415 097
Email: terapia.recrutare@sunpharma.com