Sunteți pe pagina 1din 4

Energia nepouanta si sursele de energie

nepoluante
De ce anume acum a aparut întrebarea: energia necesară pentru satisfacerea
ce aşteaptă omenirea – foamea energetică necesitătilor omenirii ei trebuiesc
sau belsugul energetic? De pe paginile amplasaţi pe o suprafata de 130000 km²!
ziarelor si jurnalelor nu dispar articolele Necesitatea folosirii colectorilor de marimi
despre criza energetică. De la petrol mari, duce la cheltuieli materiale enorme.
izbucnesc razboaie, înfloresc şi sărăcesc Cel mai simplu colector de radiaţie solară
state, se schimbă guverne. Comunicările prezintă o foaie de metal (de obicei de
despre lansarea noilor instalaţii şi noilor aluminiu) înnegrită, inăuntrul caruia se
invenţii în domeniul energeticii au devenit gasesc ţevi prin care circulă lichid. Lichidul
senzaţii ziaristice. Se proiectează încălzit de energia solara, strinsă de
programe energetice mari, realizarea colector, este folosit nemijlocit. Conform
carora necesită eforturi enorme şi calculelor, pentru fabricarea colectorilor
cheltuieli colosale. de radiaţie solară pentru 1 km², este
Nivelul material, în cele din urmă şi cel necesar 10000 tone de aluminiu. S-a
spiritual al omenirii se află în dependenţă demonstrat că în prezent rezervele
directă cu cantitatea de energie pusa la mondiale de acest metal sunt apreciate la
dispoziţie. Pentru a extrage un minereu, 1.17*10^9 tone. Din cele scrise este clar,
pentru a obţine din el metal, pentru a că exista diferiţi factori, care limitează
construi o casa, pentru a face orice lucru, puterea energeticii solare. Presupunem,
trebuie folosită energie. Dar necesitaţile că în viitor pentru confecţionarea
omului cresc cu timpul, însă şi numărul colectorilor vom putea folosi şi alte
populaţiei creşte. metale, nu numai aluminiul. Energetica
solară este foarte costisitoare deoarece
Energia necesită cheltuieli materiale foarte mari.
Soarelui Utilizarea în proportii mari a energiei
solare duce la necesitaţi gigante de
În ultimul materiale şi ca urmare de forţe de munca
timp a crescut pentru extragerea materiei prime,
interesul pentru obţinerea materialelor, fabricarea
problema heliostatelor, colectoarelor şi altor utilaje
folosirii energiei solare, şi chiar daca cât şi transportarea lor. Calculele arata ca,
aceasta sursă adera la cele ce pot fi 1 MW*an de energie electrică obţinută cu
renovate, atentia care i se acorda, ne face ajutorul energeticii solare necesita de la
sa privim posibilitaţile sale aparte. 10000 pina la 40000 om*ore. În
Posibilitaţile potenţiale ale energeticii energetica tradiţională acest indice este
bazate pe folosirea radiaţiei solare, sunt de 200-500 om*ore. Până când, energia
destul de mari. Să accentuam, ca folosirea electrică, obţinută din razele solare, este
doar a 0.0125 % din aceasta cantitate mai scumpă, decit cea primită prin
posibilă ar fi destul pentru a asigura metodele tradiţionale. Savanţii speră, ca
necesitaţile energeticii mondiale moderne, experimentele, care ei le efectuiază la
iar folosirea 0.5 % ar asigura pe deplin instalaţii şi centrale experimentale, vor
necesitatile in perspectiva. Cu parere de rezolva nu numai problemele tehnice, dar
rău, e puţin probabil ca aceste resurse şi cele economice.
potenţiale enorme sa fie utilizate în
proporţii mari. Una din cele mai serioase Energia eoliana.
piedici este intesitate joasă a radiaţiei
solare. Chiar şi la cele mai bune condiţii Energia maselor de aer de este enormă.
atmosferice (latitudini sudice, cer senin), Rezervele de energie eoliană întrec de 100
densitatea fluxului radiaţiei solare este de ori rezervele
250 W/m². Deaceea, pentru ca colectorii hidroenergetice a
de radiatie solara ,,să strângă” pe an, tuturor râurilor
de pe Pamânt. Pe Globul Pamântesc Iar când a început secolul de aur al
permanent sufla vintul – de la o adiere energiei electrice, s-a revoluţionat roata
slabă, ce aduce răcoarea mult dorită în de apa, adevarat, ca în altă formă –
arşiţa verii, pâna la puternice uragane, turbina de apa.
care aduc pierderi şi distrugeri colosale. Generatoarele electrice, producatoare
Oceanul de aer în care trăim se află în de energie, aveau nevoie să fie rotite,
perturbaţie continuă. Vânturile, ce suflă pe acest lucru usor putea fi efectuat de apa,
teritoriul ţării noastre, pot satisface cu atât mai mult că experienţă în acest
necesitatile electroenergetice ale ei! De ce domeniu există. Se poate considera că
o aşa sursă bogată, accesibilă şi curată se hidroenergetica modernă s-a născut în
utilizeaza atât de puţin? In zilele noastre 1891. Atuurile hidroenergeticii sunt
motoarele, ce folosesc vântul, acoperă evidente: înnoirea rezervelor de energie
doar a mia parte din necesităţile de însăţi natura, exploatarea simpla,
energetice mondiale. Tehnica secolului XX nepoluarea mediului înconjurător. Chiar şi
a deschis noi perspective pentru experienţa în construcţie şi exploatare a
energetica eoliană, o altă problemă este roşii de apă va fi de mare ajutor
obţinerea energiei electrice. La începutul hidroenergeticilor. Însa construcţia unui
secolului XX N.E. Jucovschii a elaborat dig pentru o centrală hidroelectrică mare a
teoria motorului eolian, pe baza careia ar devenit o problema mult mai greu de
fi putut fi create instalaţii înalt productive, realizat, decit construcţia un dig pentru o
capabile de a obţine energie de la cel mai roata de apa mică. Pentru a pune în
slab vânt. Au apărut o mulţime de proiecte funcţiune hidroturbinele puternice, trebuie
de agregate eoliene, mult mai perfecte, de adunat într-o parte a digului o mare
decit morele de vânt. În proiectele noi se cantitate de apă. Pentru construcţia
folosesc cele mai moderne date din multe acestui dig este nevoie de atâta material
domenii ale ştiinţei. în zilele noastre încât volumul piramidelor egiptene în
pentru crearea roţii eoliene – inima comparaţie ar părea foarte mic. Deaceea
oricarei instalaţii eoliene de producere a în secolul XX au fost construite doar
energiei – activează specialişti – câteva centrale hidroelectrice. În Rusia
constructori de avioane, care pot alege cel sunt cele mai mari hidrocentrale din lume,
mai adecvat tip al paleţei, şi să-l studieze ele produc practic oceane întregi de
în ţeava aerodinamică. Cu eforturile energie, şi au devenit centre, în jurul
savanţilor şi inginerilor sânt create cele cărora s-au construit complexe industriale
mai diverse tipuri de instalaţii eoliene mari. Însă oamenilor le slujeşte doar o
moderne. mică parte din potenţialul hidroenergetic
al Pamântului. Anual curente gigante de
Energia râurilor. apă, formate de la ploi şi de la topirea
zapezilor, se scurg în mari nefolosite. Daca
De multe milenii, slujeste omului ar fi posibil sa fie reţinute cu ajutorul
energia apei curgătoare. Rezervele acetui digurilor civilizatia umană ar fi primit
tip de energie, pe Pamânt, sunt într-un rezeve colosale de energie.
număr colosal. Nu în zadar unii savanţi
consideră, că planeta noastră ar fi trebuit Energia Oceanului Planetar
numită nu Pamânt, dar Apa, deoarece trei
pătrimi din suprafaţa planetei sunt Se ştie că rezervele de energie ale
acoperite de apa. Un mare acumulator de Oceanului Planetar sunt colosale. Aşadar,
energie este Oceanul Planetar, înghiţind o energia internă, corespunzătoare încălzirii
parte a energiei ce vine de la Soare. Aici suprafeţei apelor oceanice, în comparaţie
sunt valuri mari, se întâmplă fluxuri şi cu cele fluviale, să zicem cu 20º C, are o
refluxuri, apar curente oceanice. Se nasc marime de cca 10^26 J. Energia cinetică a
râuri mari, ce duc mase mari de apa în curenţilor oceanici este egală aproximativ
mari şi oceane. Clar, că omenirea în cu 10^18 J. Însa oamenii pot utiliza doar o
cautare de energie nu putea să treca pe cantitate infimă din aceasta energie, dar şi
lângă aceste enorme resurse de energie. accea cu cheltuieli foarte mari. Dar
Întâi oamenii s-au învăţat să folosescă epuizarea rapidă a rezervelor de
energia râurilor. combustibili mineral (în primul rând petrol
şi gaze naturale), folosirea cărora sunt asemenea posibilităţi de a stavili şi de a
însoţite de murdărirea mediului supune aceasta energie, dar şi erupţiile
înconjurător (încluzând şi aşa zisa sunt un fenomen destul de rar. Dar
,,murdărire” termică, şi mărirea în aceasta este energie, ce se ascunde în
proporţii înfiorătoare a nivelului de bioxid subsol, şi numai o particică din ea iese
de carbon din atmosferă), resursele odată cu erupţiile vulcanice.
limitate de uraniu (din folosirea lui în Mica ţară europeană Islanda – ,,ţara
energetica, rezultă deseuri radioactive) şi gheţii” în traducere directă – se asigură cu
încertitudinea atât a duratei, cât şi a roşii, mere chiar şi cu banane! Serele
consecinţelor ecologice la folosirea islandeze nenumărate primesc energie de
industrială a energiei termonucleare, îi la căldura pamântului – alte resurse de
atenţie căutării a noi posibilitaţi rentabile energie în Islanda practic lipsesc. În
pentru utilizarea surselor energetice schimb această ţară este foarte bogată în
nelimitate şi nepoluante, dar nu numai a izvoare fierbinţi şi a cunoscutelor gheizere
variaţiei nivelurilor râurilor, dar şi a – havuz de apă caldă, care cu exactitatea
căldurii solare, vântului şi energiei cronometrului izvorasc de sub pământ. Şi
Oceanului Planetar. chiar dacă nu isladezilor le aparţine
Cercurile largi ale societaţii, dar şi mulţi prioritatea folosirii căldurii izvoarelor
specialilşti încă nu ştiu, că lucrările privind subterane (încă românii la cunoscutele lor
căutările metodelor de extragere a bai aduceau apa de sub pamint), locuitorii
energiei din mări şi oceane au căpătat în acestei ţarişoare nordice exploatează
ultimii ani în unele tări proporţii mari, iar casangeria subterană foarte intens.
perspectivele devin din ce în ce mai Capitala – Reykjavik, în care trăieste
promiţătoare. jumate din populaţia ţării, se încălzeşte
O posibilitate neaşteptată a energeticii datorită izvoarelor subterane.
oceanice a devenit creşterea pe plute în Dar nu numai pentru încălzire oamenii
ocean a algelor gigantice chelp, care uşor scot energia din adâncurile pământului.
pot fi transformate în metan pentru Deja demult, funcţionează centrale
schimbul energetic cu gazul natural. După electrice, care folosesc izvoarele
datele existente, pentru asigurarea subterane fierbinţi. Prima centrala de aşa
deplină cu energie a fiecărui om – tip, cu o putere mică, a fost construită în
consumator este necesar doar un hectar 1904 în oraşul italian Larderello. Cu timpul
de plantaţii de chelp. puterea centralei electrice creştea, în
funcţiune erau puse noi agregate, se
Energia Pamintului. foloseau noi surse de apă fierbinte, şi în
zilele noastre puterea acestor centrale a
Din timpuri ajuns la 360000 kW. În Noua Zelanda
stravechi există aşa o centrala electrică în regiunea
oamenii ştiu Vairakei, puterea ei este de 160000 kW.
despre La 120 km de San-Francisco in SUA
transformarea în produce energie o centrală geotermală cu
stihii a energiei puterea de 500000 kW.
gigantice ce se
ascunde în Energia
interiorul atomica.
Globului Pamântesc. Memoria omenirii
cunoaşte erupţii enorme ale unor vulcani, Descoperirea
ce au luat milioane de vieţi, şi au schimbat iradierii
multe locuri de pe Pământ, de uraniului a
nerecunoscut. Puterea erupţiei chiar şi a constituit cheia
unui vulcan mic este colosală, ea întrece catre depozitele
de multe ori puterea celor mai mari energetice ale
instalaţii energetice, făcute de mâna naturii.
omului. Adevarat, că de folosirea Principalul, de
nemijlocită a energiei erupţiilor vulcanice care imediat s-
nu poate fi vorba, deoarece oamenii n-au au interesat cercetatorii, a fost întrebarea:
de unde se ia energia razelor, emise de
uraniu, şi de ce uraniul totdeauna este
puţin mai cald ca mediul inconjurator? Sub
semnul întrebării se punea sau legea
conservării energiei, sau principiul
neschimbării atomului? Un mare curaj
stiintific se cerea de la savanti, care au
paşit peste hotarul obişnuitului şi s-au
dezis de ideile ce au rezistat de-a lungul
veacurilor.
Aşa viteji s-au dovedit a fi doi tineri
savanţi Ernest Rutherford si Frederic
Soddi. Doi ani de lucru intens pentru
studierea radioactivitaţii au adus la o
concluzie revoluţionară pe timpurile celea:
atomii unor elemente sunt supuşi
dezagregării, care se face cu radiaţie de
energie în cantităţi, mult mai mari decât
energia obţinută la descompunerea
moleculelor obişnuite. Cu paşi enormi se
dezvoltă în prezent energia atomică. În 30
de ani puterea comuna a tuturor
centralelor atomoelectrice a crescut de la
5000 până la 23 milioane kW! Unii savanti
susţin că în secolul XXI jumatate din
energia electrică produsă pe glob va avea
provinienţă atomică.

Dănăilă Adi, Ţârţâră Alin

S-ar putea să vă placă și