Sunteți pe pagina 1din 11

OM-CERT 01 RO

OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 1/11
Firmato digitalmente
Enel-DIN da Enel-DIN RO-
Probate Specs
RO-Probate ND: cn=Enel-DIN RO-
Probate Specs, c=IT
Specs Data: 2009.02.24
17:28:52 +02'00'

OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA MATERIALELOR,


PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI

1 Inginerie V. Obrejan A. Pieropan CUPRINS


A. Cerretti 20.02.2009

Ed. Unitatea Redactat Verificat Aprobat Data

Copyright SC Enel Distributie Banat SA, SC Enel Distributie Dobrogea SA si SC Enel Distributie
Muntenia SA toate drepturile rezervate.
Reproducerea si/sau cedarea, totala sau partiala, sub orice forma, pe orice fel de suport si cu orice
mijloc sunt interzise fara aprobarea scrisa a SC Enel Distributie Banat SA, SC Enel Distributie
Dobrogea SA si SC Enel Distributie Muntenia.
CUPRINS
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 2/11

1. PROCEDURA DE OMOLOGARE A MATERIALELOR ...................................................................................... 3


1.1 GENERALITĂŢI ............................................................................................................................................. 3
1.2 PROCESUL DE OMOLOGARE..................................................................................................................... 3
1.3 CERERE DE OMOLOGARE.......................................................................................................................... 3
1.4 DOCUMENTAŢIE........................................................................................................................................... 3
1.4.1 DOCUMENTAŢIA DE TIPUL A (care nu este confidenţială).................................................................. 4
1.4.2 DOCUMENTAŢIA DE TIPUL B (confidenţială)....................................................................................... 4
1.5 PROBE DE OMOLOGARE ............................................................................................................................ 4
1.6 ELIBERARE OMOLOGARE .......................................................................................................................... 5
1.7 MODIFICARE OMOLOGARE ........................................................................................................................ 5

2. PROCEDURA DE CERTIFICARE A MATERIALELOR...................................................................................... 5


2.1. SCOP ............................................................................................................................................................ 5
2.2. DOMENIUL DE APLICARE .......................................................................................................................... 6
2.3. DEFINIŢII ...................................................................................................................................................... 6
2.4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ.................................................................................................................... 6
2.5. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI .................................................................................................................... 6
2.6. DOCUMENTAŢIE.......................................................................................................................................... 6
2.7. FAZELE PROCESULUI ................................................................................................................................ 6

2 7.1 Certificarea materialelor cuprinse într-o comandă................................................................................. 7


2.7.2 Procedura de certificare a materialelor................................................................................................... 7
2.7.3 Certificarea materialelor care nu sunt cuprinse în comandă .................................................................. 8
2.7.4 Criterii pentru acceptarea probelor anterioare ....................................................................................... 9
2.7.5 Criterii pentru verificarea conformităţii subcomponentelor / accesoriilor ................................................ 9
2.7.6 Dosarul de Certificare ............................................................................................................................. 9
2. 8. SCRISOARE DE RECUNOAŞTERE A CERTIFICĂRII............................................................................. 10
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 3/11

1. PROCEDURA DE OMOLOGARE A MATERIALELOR

1.1 GENERALITĂŢI
Prin omologare se înţelege certificarea modului în care materialul care face obiectul furnizării răspunde
caracteristicilor funcţionale, dimensionale, constructive, precum şi de probă, specificate în tabelele de unificare
ale ENEL Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea si Enel Distributie Muntenia (in continuare denumite
ENEL). Procesul de productie va putea fi de asemenea supus la verificari din partea ENEL, la cerere, in faza de
calificare a firmei furnizoare, dar si in faza de fabricare a materialului care constituie obiectul livrarii.
Pot prezenta cereri de omologare toţi constructorii de materiale care trebuie omologate şi care posedă cerintele
menţionate mai sus.

1.2 PROCESUL DE OMOLOGARE


Omologarea va fi reglementata dupa cum urmeaza: Furnizorul, prin modalitatile precizate in cele ce urmeaza, va
transmite solicitarea la Societatea ENEL indicata in documentele de licitatie, prezentand o documentatie pentru
tipurile de materiale unificate pentru care solicita omologarea; in cazul in care evaluarea preliminara ENEL este
favorabila, Furnizorul va fi invitat sa prezinte exemplarele pentru omologare.
Omologarea se obţine în urma verificării şi certificării, din partea ENEL, a modului de răspuns la tabelele de
unificare şi în urma trecerii tuturor probelor de tip şi de acceptare.
O dată obţinută omologarea, Furnizorul se angajează să furnizeze materialele care nu trebuie să sufere nici o
modificare faţă de prototipurile omologate şi realizate prin intermediul aceluiaşi proces de producţie utilizat pentru
prototipurile supuse probelor de omologare, şi ENEL execută, pentru fiecare furnizare de material, în sediul unde
se desfasoara incercarile, doar probele de acceptare. ENEL isi rezerva dreptul de a renunta la incercari/test
(legate de fiecare incercare in parte) sau chiar si la intreaga livrare, dar in acel caz, decizia de renuntare trebuie
sa fie inclusa in comanda.
In cazul omologarilor finalizate avand o comanda in curs, toate aspectele tehnice aferente trebuie efectuate de
furnizor respectand durata din programul stabilit in contractul de furnizare.

1.3 CERERE DE OMOLOGARE


Furnizorul care îndeplineşte toate exigenţele specificate anterior la punctul 1.1, în special dacă are o comandă,
depune, în termenii prevăzuţi în comandă, cererea de omologare prin intermediul unei scrisori în care trebuie să
fie precizate:
− numele şi tipul de material unificat care face obiectul cererii;
− sigla de identificare dată de către Furnizor la finalizarea omologării;
− numărul sau sigla şi data listei cu documentaţia referitoare la materialul aferent;
− programul de executie in ordine cronologica a probelor de tip pentru omologare.
La această comunicare trebuie anexate următoarele documente:
− o declaraţie în care să fie indicate normele şi instrucţiunile la care se face referire în vederea obţinerii
omologării;
− două copii ale documentelor care nu sunt confidenţiale (documentaţia de tipul A, menţionată la următorul
paragraf 1.4.1);
− doua copii ale listei cu documentele confidentiale (documentaţia de tipul B, menţionată la următorul
paragraf 1.4.2);
Documentatia de tipul A si lista documentelor de tipul B pot fi furnizate si pe suport informatic protejat impotriva
stergerii. Fiecare foaie a documentaţiei trimisă pentru omologare va fi înregistrată de către ENEL în acelaşi mod
ca şi cererea de omologare; eventualele suporturi informatice care contin copii ale documentelor vor fi puse la
dispozitie, de asemenea de ENEL.
Doar documentaţia primită şi înregistrată/identificata în acest fel va fi luată în considerare în vederea omologării.

1.4 DOCUMENTAŢIE
Documentaţia trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru o cunoaştere completa a materialului care
trebuie supus omologării.
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 4/11

1.4.1 DOCUMENTAŢIA DE TIPUL A (care nu este confidenţială)


Este documentaţia prin care Furnizorul autorizează libera reproducere şi difuzare în interiorul ENEL. Aceasta
trebuie să includă:
• toate elementele cerute in tabelele de unificare ENEL, documente care să caracterizeze materialul;
• un desen suficient de detaliat şi cotat al materialului;
• toate elementele care, fiind lăsate la alegerea Furnizorului, nu au fost definite în cadrul tabelelor de
unificare ENEL, dar care trebuie însă examinate de către ENEL şi aprobate în mod preventiv pentru a
confirma modul în care materialul răspunde la utilizarea prevăzută;
• o siglă, aleasă de către Furnizor, având ca scop individualizarea în mod univoc a materialului;
• o listă a tuturor documentelor, inclusiv cele de tipul B (menţionate la următorul punct 1.4.2), clasificate cu
număr, titlu şi data de ediţie; această listă trebuie să se recunoască după sigla Furnizorului menţionată
mai sus.

1.4.2 DOCUMENTAŢIA DE TIPUL B (confidenţială)


Este documentaţia considerată confidenţială, căreia Furnizorul nu îi autorizează difuzarea, constituită din toate
documentele utilizate pentru proiect şi pentru construirea materialului (de exemplu: desene de fabricaţie, calcule,
documente originale ale materialelor utilizate, planuri pentru controlul calităţii, etc).

1.5 PROBE DE OMOLOGARE


ENEL, odată finalizată cu succes verificarea documentaţiei, un eventual control preliminar al prototipurilor
pregătite în termenii prevăzuţi în scrisoarea de comandă, va autoriza, prin intermediul unei scrisori, e-mail cu
raspuns sau fax, semnate de către un reprezentant autorizat, Furnizorul să execute probele de tip pentru
omologare şi va comunica de asemenea care este Unitatea ENEL (sau laboratorul desemnat de Enel)
desemnata (in totalitate sau numai o parte) cu urmărirea probelor.
ENEL isi rezerva posibilitatea de a nu efectua direct examenul vizual al exemplarelor pregatite atunci cand
considera ca identificarea univoca a exemplarelor se va putea efectua cu certitudine in alte moduri. In acest caz
se va comunica in scris Furnizorului indicandu-se modalitatile alternative de identificare.
Probele trebuie să fie efectuate numai conform urmatoarelor modalitati descrise sau o combinatie a celor doua:
a) Încercări din cadrul laboratoarelor acreditate EA conform normei CENELEC 17025.
Probele trebuie să fie efectuate şi certificate la un laborator acreditat EA (acreditat de un organism care a
aderat la acordul EA-European co-operation for Accreditation conform normei CENELEC 17025) referitor
la tipul probelor de efectuat. Laboratoarele alese de Furnizor trebuie să fie înainte comunicate la Enel şi
aprobate de acesta, împreună cu o diagrama de timp, completata cu toate probele prezentate de
Furnizor şi cu respectarea timpilor prevăzuţi în contract.
Pentru executarea probelor de tip în cadrul laboratoarelor acreditate EA, Furnizorul va trebui să prezinte
documentaţia de tip A înregistrata de Enel şi cea confidentiala (de tipul B) care vor fi utilizate de laborator
pentru recunoaşterea obiectului de proba şi care, în cazul rezultatului favorabil vor fi contrasemnate cu
număr şi data certificării probei. Laboratorul va pregati, în plus, redactarea unui Raport de probe pentru
omologare. ENEL, inaintea examinării, va recunoaşte rapoartele de probe. În toate cazurile ENEL îşi
rezervă dreptul, oricum, să asiste la probe, pe toată durata probelor sau în parte.
b) Încercări din cadrul laboratoarelor neacreditate EA
În cazul imposibilităţii obiective de a efectua încercările într-un laborator acreditat EA şi exceptând
explicitarea cererii Enel, în documentaţia de licitaţie, de a folosi exclusiv anterioara modalitate a),
Furnizorul va putea să ceară ENEL să le efectueze la un laborator din propria locaţie sau la un laborator
extern, la alegerea sa (neacreditat EA); în ambele cazuri ENEL va decide, după propria decizie
necontestabilă, dacă va accepta aceste cereri şi va comunica acest lucru Furnizorului.
Pentru efectuarea încercărilor de tip la laboratorul din locaţia Furnizorului, acesta din urmă va trebui să
prezinte întreaga documentaţie susmenţionată delegatului ENEL care va participa la probe, şi care, la
terminarea încercărilor, va viza documentaţia respectivă (punând sigla şi data) şi va completa Raportul
de încercare pentru omologare.
Pentru efectuarea probelor de tip la un laborator ales de Furnizor şi care nu e acreditat EA, Furnizorul va
trebui, să prezinte documentaţia de tip A înregistrată de ENEL şi pe cea confidenţială (de tip B) pe care
laboratorul o va utiliza pentru recunoaşterea prototipului încercat. Laboratorul, în cazul unui rezultat
pozitiv al încercărilor, va marca întreaga documentaţie cu numărul şi data Raportului de probe. În cazul
în care ENEL hotărăşte să participe la încercările efectuate la laboratorul ales de Furnizor şi care nu e
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 5/11

acreditat EA, va fi în sarcina delegatului ENEL, să semneze, împreună cu laboratorul, întreaga


documentaţie prezentată de Furnizor şi să vizeze Raportul de probe completat de laboratorul respectiv.
c) Se vor putea recunoaşte ca valide, decizia ENEL sau a laboratorului acreditat EA, la probele deja
efectuate pe acelaşi tip de echipament dacă sunt efectuate şi certificate în laboratorul acreditat EA, în
acord cu prescripţiile ENEL.
Modalităţile de efectuare a probelor vor fi comunicate înainte Furnizorului.

Mai puţin în cazul în care este specificat altfel, în documentele contractuale de furnizare, costurile aferente
efectuării încercărilor sunt în sarcina Furnizorului, cuprinzând şi eventualele costuri cu personalul ENEL, în
eventualitatea depăşirii evaluării preliminare indicate înainte Furnizorului de către ENEL (după cererea
Furnizorului, Enel va furniza înainte costurile forfetare/zi ).

1.6 ELIBERARE OMOLOGARE


La finalizarea verificărilor şi probelor specifice prevăzute, Furnizorul va trebui să trimită la ENEL, în original,
documentaţia de tipul A contrasemnata de către laborator şi eventual de către delegatul ENEL (în cazul în care
acesta a participat la probe), precum şi documentul de aprobare al materialului supus probelor (conformitatea
tipului abrobat) şi Raportul de probe pentru omologare eliberate de către laboratorul acreditat EA sau Raportul de
probe eliberat de către laboratorul care nu este acreditat EA, chiar daca probele au fost efectuate in prezenta
unui delegat ENEL.

În orice caz, Furnizorul trebuie să dea o declaraţie cu obligativitatea construirii şi furnizării ENEL a produsului în
totalitate conform cu cele care au fost verificate.
ENEL, după ce a examinat Rapoartele tuturor probelor prevăzute care au fost efectuate cu rezulatat pozitiv, le va
aproba, va verifica conformitatea tuturor documentelor, va recunoaşte în mod univoc materialul (tipul), va
identifica în mod univoc documentaţia definitivă (hartie sau suport informatic protejat la scriere), va anula şi
substitui toată documentaţia trimisă înainte, şi va trimite Furnizorului o scrisoare de omologare pentru
componentele încercate.

1.7 MODIFICARE OMOLOGARE


Furnizorul care intenţionează să modifice tipul materialui omologat trebuie să informeze înainte ENEL, prin
trimiterea unei cereri specifice, precizând motivele care determină modificarea şi ilustrând conţinutul acestui
subiect prezentând documentaţia tehnică necesară (desene, scheme, etc).
ENEL va examina cererea, evaluând şi implicaţiile cu caracter economic. În cazul în care ENEL, evaluând
importanţa modificărilor, le autorizează, îl va invita pe Furnizor, dacă este necesar, să supună materialul realizat
conform proiectului modificat, la probele care sunt considerate ca fiind esenţiale pentru a verifica dacă se
menţine modul de corespondenţă cu unificarea.
Procedeul de omologare va fi în continuare realizat conform modalităţilor prezentate anterior, în timp ce
documentaţia va trebui să fie actualizată pentru a ţine cont de modificările introduse. În baza tipului de
modificare, ENEL va evalua posibilitatea de a schimba sigla de identificare proiectului original dată de către
Furnizor
În cazul în care se solicită modificări referitoare la omologarea de materiale în curs de furnizare, ENEL îşi
rezervă dreptul de a acorda sau nu propria autorizaţie, evaluând şi implicaţiile cu caracter economic şi
necesitatea de a reexamina contractul de furnizare de materiale.

2. PROCEDURA DE CERTIFICARE A MATERIALELOR

2.1. SCOP
Prezenta procedură are ca scop reglementarea activităţilor de certificare a materialelor (componente,
echipamente, aparate, etc.) utilizate de Enel Distribuţie Banat , de Enel Distribuţie Dobrogea si Enel Distributie
Muntenia (numite in continuare ENEL).
Această procedură este adusă la cunoştinţa şi trebuie respectată de catre Furnizorii ENEL, în cursul executării
comenzilor primite de la acesta.
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 6/11

2.2. DOMENIUL DE APLICARE


Procedura se aplică in procesul de certificare sau de conformitate al materialelor .
Procedura are ca obiect:
− materialele care nu au fost încă certificate de Furnizor;
− materialele certificate anterior de Furnizor, pentru care este necesară actualizarea certificării, ca urmare
a revizuirii prescriptiilor tehnice de referinţă ale ENEL, sau ca urmare a modificărilor aduse materialelor,
certificate în prealabil de către acelaşi Furnizor.
Procedura se aplică, de asemenea şi la certificarea materialelor care nu sunt cuprinse intr-o comandă.

2.3. DEFINIŢII
Termenii şi definiţiile, valabile pentru prezentul document, sunt menţionate în norma SR EN ISO 9000 (2006), cu
următoarele modificări şi/sau precizări:

Certificarea sau conformitatea materialelor


Certificarea conformităţii materialelor cu caracteristicile funcţionale, dimensionale, constructive şi de încercare,
specificate în prescriptiile tehnice şi în eventualele note adiţionale emise de ENEL , prin:
− identificarea prototipurilor supuse prevederii de verificare, pe baza desenelor de construcţie şi a altor
documente cu detalii, care definesc în mod univoc caracteristicile constructive ale acestora, pentru a
permite verificarea conformităţii materialelor furnizate ulterior cu tipurile certificate;
− identificarea locului unde sunt produse materialele;
− identificarea furnizorilor de subcomponente, indicaţi de ENEL.

Recunoaşterea Certificatului
ENEL va transmite o notificare Furnizorului, prin care se validează certificatul şi pe care este menţionat numărul
certificatului respectiv, locul de producţie şi numele organismului care l-a eliberat.

2.4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ


− SR EN ISO 9000 (2006) Gestionarea Calităţii şi Asigurarea Calităţii, termeni şi definiţii
− SR EN ISO/CEI 17020 “Criterii generale pentru diferiterilor tipuri de organisme care efectuează inspecţii”
− SR EN ISO/CEI 17025 “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”
− SR EN 45011 ”Cerinţe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor
(Ghid ISO/CEI 65:1996) ”
− Specificaţii tehnice ENEL
− Lista subfurniturilor considerate obligatorii pentru procesul de certificare

2.5. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI


Furnizorul va trebui să trimită Societatii ENEL cererea pentru aprobarea organismului ales pentru certificarea
materialelor .
Furnizorul va convoca, în cazul în care se cere, ENEL, în faza de pregătire a exemplarelor, pentru a-i permite să
evalueze soluţiile constructive ale acestora adoptate conform cerinţelor de exploatare, de întreţinere, de
securitate şi de interfaţă cu alte aparate din instalaţii.
Furnizorul va trebui să prezinte ENEL documentaţia tehnică de certificare.

2.6. DOCUMENTAŢIE
Furnizorul va trebui să prezinte ENEL Dosarul de certificare.
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 7/11

2.7. FAZELE PROCESULUI

2.7.1 Procedura de certificare a materialelor

Verificarea conformităţii materialelor cu prescriptiile tehnice ale ENEL este un proces care are drept scop
certificarea conformităţii echipamentelor cu prescriptiile tehnice ale ENEL şi care permite, realizarea furnizarilor
ulterioare în conformitate cu tipul anterior certificat.

Recunoaşterea certificării este revocată şi încetează să mai fie valabilă:


− în urma modificărilor la specificaţiile tehnice aduse de ENEL;
− în urma modificărilor aduse de Furnizor la proiectul de execuţie al materialului care a fost anterior
certificat.

În aceste cazuri, este necesară actualizarea certificării care, în funcţie de modificările aduse, poate implica, în
funcţie de decizia Organismului de certificare, repetarea tuturor sau numai a unei părţi din verificările necesare.

Recunoaşterea certificării poate fi suspendată, la decizia irevocabilă a ENEL:


− în urma verificărilor cu rezultat negativ, asupra producţiei şi a furniturii;
− în urma defectării materialelor în exploatare.

ENEL va transmite Organismului care a eliberat certificarea, o copie a revocării sau suspendării recunoaşterii
certificării.
Toate taxele legate de desfăşurarea procedurii de certificare a materialului vor fi suportate de Furnizor.

Operaţiunile de certificare trebuie să fie executate de:

− o instituţie terţă, propusă de Furnizor şi aprobată de ENEL, aleasă dintre Organismele care funcţionează
conform normei SR EN 45011 (pentru echipamentele ÎT şi transformatoarele ÎT/MT din staţii de
transformare) sau conform normei SR EN ISO/CEI 17020 (pentru celelalte materiale). Aceste organisme
trebuie să fie acreditate de Instituţii care operează în cadrul unor acorduri de recunoaştere internaţională
reciprocă (Multilateral Agreement for Mutal Recognition – Acordul Multilateral pentru Recunoaştere
Reciprocă) în cadrul EA (European cooperation for Accreditation – Cooperare Europeană pentru
Acreditare) sau în cadrul IAF (International Accreditation Forum – Forumul Internaţional de Acreditare);

− alt organism agreat de ENEL indicat în momentul cererii de ofertă.

2.7.2 Certificarea materialelor cuprinse într-o comandă

În cazul în care ENEL va permite Furnizorului să-şi aleagă Organismul de certificare al materialelor, Furnizorul va
trebui să trimită la ENEL, după emiterea comenzii, următoarele documente:
• cererea de aprobare a organismului ales;
• copia certificatului de acreditare, eliberat de organismul propus, împreună cu anexele, în care sunt
indicate tipurile de materiale pentru care a fost acordată acreditarea.

ENEL, după analizarea documentaţiei, va comunica Furnizorului rezultatul privind aprobarea sau nu a
organismului propus. Aprobarea se acordă dacă sunt satisfăcute următoarele condiţii:
• ca organismul să fie acreditat (vezi punctul 2. 7.1);

• ca acreditarea să fie acordată pentru tipurile de materiale care pot fi asimilate cu cele pentru care s-a
solicitat certificarea;

• ca în desfăşurarea activităţilor anterioare de certificare, care au făcut obiectul unor furnizări directe la
ENEL, să nu se fii făcut vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor impuse de procedura în vigoare.
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 8/11

În cazul neacordării aprobării, Furnizorul va putea, la alegerea sa, fie să trimită o altă propunere la ENEL fie să
încredinţeze sarcina unui organism agreat de ENEL.

În orice caz, Furnizorul va trebui să trimită la ENEL un plan temporar de certificare în conformitate cu programul
de livrări stabilit în comandă. Datele din planul temporar convenit împreună cu Organismul ales, trebuie să
conţină:

• locul şi data de pregătire a prototipurilor care vor fi supuse certificării;

• planul de executie a fiecărei probe şi/sau verificări ce trebuie efectuată pentru obţinerea certificării,
cu indicarea locului de efectuare şi a datelor de început şi de sfârşit pentru fiecare dintre acestea;

• data prevăzută pentru transmiterea la ENEL a documentaţiei finale de certificare.

ENEL analizează planul temporar de certificare prezentat de Furnizor, verifică dacă acesta este complet şi
determină dacă este necesară efectuarea unui control preliminar asupra prototipurilor, înainte de a începe
procedura de certificare.

ENEL, dacă este necesar, va solicita Furnizorului să îşi convoace proprii reprezentanţi, în faza de pregătire a
prototipurilor, în scopul evaluării soluţiilor constructive adoptate conform cerinţelor de exploatare, de întreţinere,
de securitate şi de interfaţă cu celelalte materiale din instalaţii.

ENEL îşi rezervă dreptul de a verifica, în general, desfăşurarea corectă a procedurii de certificare şi de a efectua,
periodic, controale în scopul de a verifica respectarea exactă a planului temporar de certificare prezentat de
Furnizor.

În cazul în care, în cursul certificării, apar întârzieri în raport cu cele programate anterior, Furnizorul va trebui să
transmita un nou plan temporar de certificare actualizat.

Furnizorul va asigura accesul liber reprezentanţilor ENEL în propriile sedii de producţie şi în laboratoarele de
încercare (proprii sau cele ale eventualilor subfurnizori principali), în timpul programului normal de lucru, atât
pentru eventuala verificare preliminară a exemplarelor, cât şi pentru eventualele vizite în scopul verificării
corectei aplicări a sistemului de gestionare a calităţii (SGQ) al furnizorului: aceste vizite vor fi convenite anticipat
cu Furnizorul.

Furnizorul, după încheierea procedurii de certificare, va trebui să prezinte ENEL Dosarul de certificare, pentru a
obţine aprobarea.

2.7.3 Certificarea materialelor care nu sunt cuprinse în comandă

Furnizorul poate solicita autorizarea pentru obţinerea certificării, sau actualizarea certificării obţinute în prealabil,
chiar şi pentru materialele care nu sunt cuprinse în comandă, cu respectarea procedurilor şi prescriptiilor tehnice
de referinţă în vigoare în momentul efectuării cererii.

Furnizorul va trebui să trimită la ENEL cererea având ca obiect autorizarea desfăşurării procedurii de certificare
pentru echipamente care nu sunt cuprinse într-o comandă, indicând tipurile de produse/ materiale pentru care
doreşte certificarea.

În acest caz, se aplică procedura reglementată la punctul 2.7.2; ENEL va putea, în orice moment, să modifice
prescriptiile tehnice de referinţă pentru materiale.
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 9/11

2.7.4 Criterii pentru acceptarea probelor anterioare

Criteriile pentru a putea valida, la sfarsitul certificării, probele efectuate anterior cererii de certificare sunt
următoarele:
• ca laboratoarele utilizate, la momentul efectuării încercărilor, să fi fost acreditate – pentru încercările care
trebuie certificate – în conformitate cu specificaţiile normei SR EN ISO/CEI 17025;

• ca încercările efectuate în alte laboratoare să fi fost realizate în prezenţa delegatului ENEL sau în
prezenţa unor inspectori agreaţi de Organismul de certificare;

• ca laboratoarele să fi recunoscut materialele supuse încercării, prin identificare univocă a desenelor care
conţin caracteristicile lor dimensionale şi tehnice.

Copiile tuturor rapoartelor de probe vor trebui furnizate Organismului de Certificare de solicitantul certificatului.

2.7.5 Criterii pentru verificarea conformităţii subcomponentelor / accesoriilor

• În cazul unor prevederi punctuale, stabilite în specificaţiile tehnice ale ENEL (omologare sau trecere cu
succes de probe specifice sau cerinţe particulare), Organismul de certificare va trebui să confirme
conformitatea cu prescriptiile, prin analiza documentelor ( probe certificate) sau prin efectuarea de probe.

• În cazul unor prevederi generale (conformitatea produsului cu normele), verificarea poate fi bazată pe
declaraţia de conformitate, eliberată de subfurnizor.

2.7.6 Dosarul de Certificare

Dosarul de certificare trebuie să conţină:

• raportul de conformitate, eliberat de Organismul de certificare, redactat în limba italiană si romana, sau
limba engleza si romana care să ateste conformitatea exactă şi completă a materialului cu prevederile
ENEL, fără nicio excepţie, precum şi trecerea cu succes a probelor;

• lista completă a prevederilor ENEL la care face referire conformitatea produsului;

• eventuala documentaţie, care să ateste îndeplinirea măsurilor impuse de dispoziţiile legale;

• sigla de identificare, atribuită de furnizorul materialului, în procedura de certificare a acestuia;

• lista caracteristicilor nominale ale materialului, menţionate în prescriptiile tehnice ale ENEL şi verificate
prin intermediul probelor efectiv realizate sau în orice caz validate;

• lista tuturor documentelor tehnice referitoare la materialele care vor fi supuse procesului de certificare. O
astfel de listă trebuie acceptată de Organismul desemnat, care va declara în mod expres că a fost
verificată conformitatea intre listă şi documentele puse la dispoziţie de Furnizor. Pentru a verifica
îndeplinirea exactă a acestor cerinţe, va trebui indicat proprietarul fiecărui document tehnic indicat în
listă, precum şi modalitatea în care au fost vizate documentele analizate de către organismul desemnat;

• lista documentelor utilizate de Organismul de certificare, pentru recunoaşterea materialului;

• lista tuturor probelor a verificărilor efectuate cu referire la rapoartele de probe.


OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 10/11

Vor trebui deosebite probele efectuate în laboratoare acreditate EA, de cele efectuate în laboratoare
numai în prezenţa organismului desemnat;

• lista încercărilor validate de organismul desemnat anterior efectuate chiar şi în laboratoare acreditate de
organisme europene şi cele efectuate şi documentate de furnizor;

• documentaţia din care rezultă prezenţa de neconformităţi relevante determinate în cursul procedurii de
certificare precum şi acţiunile corective întreprinse; declaraţia de conformitate a materialului cu
prescriptiile tehnice ENEL semnată de serviciul juridic al furnizorului, redactată în limba italiană si
romana sau in limba engleza si romana;

• documentaţia tehnică a furniturii, redactată în limba indicată în prescriptiile tehnice ale ENEL, precum şi
documentaţia tehnică necesară pentru instalarea, exploatarea şi mentenanţa materialului;

• desenele de gabarit;

• schemele funcţionale;

• caracteristicile tehnice şi funcţionale ale materialului;

• desenele şi schemele electrice, care definesc interfeţele mecanice, civile şi electrice ale echipamentului;

• desenele principalelor componente cu indicarea cotelor funcţionale şi a materialelor utilizate;

• prescriptiile cu privire la manipularea, depozitarea şi securitatea echipamentelor;

• Rapoartele de Test menţionate mai sus.

Toată documentaţia va trebui înregistrată pe suport informatic (CD-ROM sau CD reinscriptibil) şi în format
Acrobat (pdf), în copie dublă.

2. 8. SCRISOARE DE RECUNOAŞTERE A CERTIFICĂRII

ENEL va efectua controale la dosarul de certificare primit şi va comunica răspunsul Furnizorului. In cazul
aprobării, din partea ENEL a certificării, comunicarea va conţine numărul certificatului, numele Organismului de
certificare, sigla de identificare a materialului, specificaţiile tehnice ale ENEL şi locul de producţie.
OM-CERT 01 RO
OMOLOGAREA SI CERTIFICAREA
MATERIALELOR, Februarie 2009
PROBE DE TIP PE PROTOTIPURI
Ed.1- 11/11

Fazele procesului de certificare

Furnizor Propunere Furnizor/ENEL


Organism de Verificare
Certificare prototip

ENEL Aprobare Furnizor/


Organism de Organism de Cert. Proces de
Certificare certificare

Monitorizare
Furnizor/ Plan temporar ENEL proces de
Organism de Cert. de Certificare certificare

Acceptare
ENEL Plan de Furnizor Dosar de
Certificare certificare