Sunteți pe pagina 1din 11

STATII DE TRANSFORMARE Pag.

1 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

Prezentul document este proprietatea intelectuală a societăŃilor S.C. ENEL DistribuŃie Banat S.A., S.C. ENEL DistribuŃie Dobrogea S.A. si S.C. ENEL
DistribuŃie Muntenia S.A. Reproducerea sau divulgarea acestuia se va face cu obŃinerea în prealabil a aprobării societăŃilor susmenŃionate care îşi vor
proteja drepturile civile şi penale conform legii.
This document is intellectual property of S.C. ENEL DistribuŃie Banat S.A., S.C. ENEL DistribuŃie Dobrogea S.A. and S.C. ENEL DistribuŃie
Muntenia S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is subject to the prior approval of the above
mentioned companies which will safeguard their rights under the civil and penal codes.

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PROIECTELOR

PENTRU INSTALATII DE IT

Firmato digitalmente da
Enel-DIN Enel-DIN RO-Probate
Specs
RO-Probate ND: cn=Enel-DIN RO-
Probate Specs, c=IT
Specs Data: 2009.09.30
18:33:01 +03'00'

Editia Natura Modificarilor


Editie revizuita.
Drepturile de copiere apartin S.C. ENEL DistribuŃie Banat S.A., S.C. ENEL DistribuŃie Dobrogea S.A. si S.C.
ENEL DistribuŃie Muntenia S.A.
2
Revised edition.
Copyright of S.C. ENEL DistribuŃie Banat S.A., S.C. ENEL DistribuŃie Dobrogea S.A. and S.C. ENEL DistribuŃie
Muntenia S.A.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat Data


Mihai PESTE
Inginerie Nicolae BELCESCU Ligia POPESCU Simona PETRE 21.09.2009
Amalia FERENT
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 2 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

1. SCOP............................................................................................................................. 3

2. DOMENIUL DE APLICARE ........................................................................................... 3

3. LEGI SI NORMATIVE DE REFETINTA ......................................................................... 3

4. DEFINITII....................................................................................................................... 4

5. DESCRIEREA ACTIVITATII .......................................................................................... 5


5.1. Generalitati ..........................................................................................................................................5
5.2. Continutul caietului de sarcini pentru achizitia de servicii de proiectare .............................................6
5.3. Continutul fazei de proiectare SF ........................................................................................................7
5.4. Continutul fazei de proiectare PT+CS .................................................................................................7
5.5. Continutul fazei de proiectare DE........................................................................................................7
5.6. Lucrari constructii - instalatii ................................................................................................................8
5.7. Lucrari electromecanice ......................................................................................................................8
5.8. AS-BUILT ............................................................................................................................................9
5.9. Avizarea proiectului pe faze de proiectare ..........................................................................................9
6. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI INSTALATIEI PE FAZE DE
PROIECTARE ...................................................................................................................... 9

7. CARTUSUL ................................................................................................................. 10
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 3 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

1. SCOP

Scopul prezentului document este acela de a defini criteriile tehnice si metodologice pentru
executarea proiectelor in instalatiile de IT (a ENEL Distributie Romania) de catre societati externe
(terte) abilitate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta specificatie se va utiliza ca document de referinta in elaborarea proiectelor in


instalatii de IT (a ENEL Distributie Romania) de catre societati abilitate (autorizate) pentru
proiectarea instalatiilor de IT.

3. LEGI SI NORMATIVE DE REFERINTA

Aceasta lista nu este exhaustiva.


- Legea nr. 401 din 7.10.2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcŃii
- Ordonanta 16 din 24.01.2002 privind Contractele de parteneriat public-privat
- Legea 453 din 18 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind
Autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor
- Legea 350 din 6.07.2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismul
- Legea 106 din 25.09.1996 privind Protectia civila
- Legea 7 din 13.03.1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare
- Legea 137 din 29.12.1995 - Legea protectiei mediului
- Legea 10 din 18.01.1995 - Calitatea in constructii
- Legea 440 din 27.06.2002 pentru aprobarea O.G 95/1999 privind Calitatea lucrarilor de
montaj pentru utilaje,ehipamente si instalatii tehnologice industriale.
- Legea 50 din 29.07.1991 privind Autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru
realizarea locuintelor
- Legea 18 din 19.02.1991 - Legea fondului funciar
- HG 300/02.03.2006 privind Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
- SR HD 637 S1:2004 – Instalatii electrice cu tensiuni alternative nominale mai mari de 1kV
- NTE 003/04/00 – Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni
peste 1000 V
- NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice
- Legea energiei electrice nr.13/2007 cu modificarile ulterioare
- NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor.
- Ord.4/2007 modificat prin Ord. 49/2007 – Norme tehnice privind delimitarea zonelor de
protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice.
- PE101/1985 (republicat in 1993) Normativ pentru constructia instaltiilor electrice de
conexiuni si transformare cu tensiune peste 1kV
- PE 103/1992- Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice
la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit .
- Codul tehnic al Retelelor Electrice de Distributie – Ord. 128/2008
- Codul de masurare a energiei electrice – Ord.17/2002
- HG 1048/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
- Legea nr.319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca
- Norme metodologice din 11.10.2006 pentru aplicarea prevederilor legii 319
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 4 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

- HG 971/2006 Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca


- HG 1091/2006 Hotarare de Guvern privind cerintele minime de SSM pentru locul de munca
- Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
- PE 009/93 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei electrice si termice
- Decret 290/16.12.1997 Norme generale de protectie impotriva incendiilor, la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor.
- Ordin nr. 775/22.07.1998 pentru aprobarea normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor
- Ordin 88/14.06.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea
constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de
prevenire a incendiilor DGPSI-003
- STAS 5325 – Grade normale de protectie asigurate prin carcase
- STAS 297-1/88 si 197-2/90 – Culori si indicatoare de securitate
- STAS 8275/87 Protectia impotriva electrocutarilor
- SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare
- Legea 137/1995 – Legea protectiei mediului inconjurator, republicata in anul 2000, OUG
91/2002 privind modificarea Legii 137/1995 republicata si Ordinul 860/2002 – Procedura de
evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu
- SR EN ISO 9001:2001 – Sistem de management al calitatii
- NTE 401/03/00 – Metodologia privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatiile electrice de distributie de 1-110kV
- PE 148/94 Instructiuni privind cerintele generale de proiectare antiseismica a instalatiilor
tehnologice din statiile electrice
- I7/98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000Vca si 1500Vcc
- I20/2000 Proiectarea si executia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu
tensiuni peste 1kV
- CEI EN 60529/A1 (iunie 2000) Grade de protectie a invelisurilor (coduri IP)
- CEI EN 60947-1 Aparaturi de joasa tensiune Partea 1: Reguli generale
- CEI EN 60947-2 Aparaturi de joasa tensiune Partea 2: Intreruptoare automate
- CEI EN 60947-4-1 Aparaturi de joasa tensiune. Partea 4-1: Contactoare si demaroare
electromecanice
- CEI EN 60947-3 Aparatura de joasa tensiune Partea 3: Intreruptoare de manevra,
separatoare, intreruptoare de manevra – separatoare si unitati combinate cu sigurante
fuzibile
- CEI 750 Identificarea componentelor
- Specificatii ENEL unificate

4. DEFINITII

Pentru o intelegere corecta a unor termeni mentionati in specificatie se definesc


urmatoarele:

- Proiect de instalatie – totalitatea documentatiei de proiectare pentru o instalatie data


cuprinzand toate faze de proiectare si anume: studiu de
fezabilitate, proiect tehnic si caietele de sarcini, detalii de executie,
documentatie as-built.
- Studiu de fezabilitate (SF) – documentatia care cuprinde caracteristicile principale si
indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care trebuie sa se
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 5 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

asigure utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a


cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerintelor economice si
sociale.
- Proiectul tehnic si caietele de sarcini (PT+CS) – reprezinta documentatia scrisa si desenata
pentru care se elibereaza autorizatia de construire si care face
parte din documentele de licitatie, pe baza carora se intocmeste
oferta.
- Detalii de executie (DE) – documentatia scrisa si desenata care cuprinde solutiile impuse de
adaptarea specificatiilor tehnice ale ENEL si ale furnizorilor de
echipamente, materiale si finisaje alese in conformitate cu
prevederile minimale ale Proiectului Tehnic.
- Documentatie AS-BUILT – documentatia intocmita de executantul lucrarii si care contine
partea scrisa si desenata a instalatiei asa cum a fost realizata in
teren, cu scopul de a identifica modificarile aparute in executie
comparativ cu faza PT.
- Statie de transformare – instalatie electrica racordata la retelele de IT si MT, realizata in
interiorul unei suprafete delimitate, ce include aparatajul si
transformatoarele si in care se realizeaza transformarea energiei
electrice din IT in MT;
- Modul hibrid – celula compacta de IT, integrata si prefabricata, izolata in gaz si dotata cu
izolatori de trecere pe care se leaga conductorii sau cablurile de
alimentare pentru racordarea la barele de IT a statiei.
- Punct de conexiune la reteaua de IT – punctul in care statia primeste energie de la reteaua
de IT;
- Punct de conexiune la reteaua de MT – punctul in care statia injecteaza energie in reteaua
de MT; acest punct este identificat la capatul terminal al cablului
din celula de MT din statie.
- TFN (SA) – transformator formator de neutru (si servicii auxiliare) care realizeaza fizic
punctul de neutru a retelei de MT pentru legarea acestuia la
pamant printr-o impedanta (si serviciile auxiliare de c.a.)
- IMS – intrerupator de manevra-separator, echipament de manevra care poate deschide un
circuit in sarcina nominala si inchide un circuit in caz defect.
- Caiet de sarcini pentru achizitie de servicii de proiectare – documentatie care cuprinde tema
de proiectare, date despre locatia instalatiei de IT, vedere in plan
generala a instalatiei si racordurile acesteia, descrierea modalitatii
de redactare a proiectului tehnic, etc.

5. DESCRIEREA ACTIVITATII
5.1. Generalitati

Proiectarea externa a statiilor de transformare trebuie realizata plecand de la racordurile pe


partea de inalta tensiune existente si pana la racordurile liniilor de medie tensiune. Asadar sunt
incluse: proiectarea tuturor partilor de constructie, dispunerea echipamentelor pe partea de IT, MT
si JT, a sistemului de protectie, comanda si control, a serviciilor interne, proiectarea instalatiei de
legare la pamant, toate legaturile pentru functionarea corecta si toate lucrarile necesare pentru
racordarea la retelele de utilitati publice existente.
Enel va redacta caietul de sarcini pentru achizitia de servicii de proiectare, care va fi
disponibil in faza de cerere de oferta.
Societatea contractanta a proiectarii externe (in continuare numita proiectant) va trebui sa
prevada urmatoarele activitati:
- Verificarea amplasamentului statiei;
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 6 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

- Redactarea raportului de compatibilitate cu restrictiile prezente in teren (peisagistice,


ambientale, hidrologice etc.);
- Redactarea raportului geotehnic sau geologic semnat de o persoana autorizata;
- Redactarea SF, PT+CS pentru realizarea instalatiei;
- Explicarea procedurilor necesare pentru obtinerea autorizatiilor;
- Obtinerea tuturor autorizatiilor necesare;
- Redactarea D.E ce va cuprinde printre altele detalii arhitecturale vizate de o persoana
abilitata, detalii de constructie (rezistenta) vizate de o persoana abilitata ;
- Transmiterea catre Unitatea Enel competenta pentru aprobare a diferitelor faze ale
proiectului instalatiei (SF, PT+CS, DE) si a avizelor, acordurilor si autorizatiilor obtinute;
- Studiul cu riscurile ce pot aparea in realizarea lucrarii si masurile de eliminare a acestora in
conformitate cu legislatia privind securitatea si sanatatea la locul de munca.

Documentatiile vor fi realizate respectand urmatoarele:


- Toate legile si normele in vigoare cu eventualele actualizari pana in momentul predarii
proiectului.
- Dispozitii si prescriptii ale Autoritatilor Locale, Entitati si Administratii interesate.
- Standarde tehnice ENEL.
- Normative si prescriptii A.N.R.E. in vigoare, CEI, ISO, CENELEC aplicabile si in vigoare in
momentul predarii proiectului.
- Restrictii peisagistice si ambientale conform normelor locale si nationale in vigoare.

Doumentatia AS-BUILT va fi intocmita de societatea care va executa constructia instalatiei


in stransa colaborare cu proiectantul fazelor PT+CS si DE. Documentatia AS-BUILT va fi vizata atat
de reprezantantul din partea societatii constructoare care intocmeste documentatia cat si de
proiectantul fazelor PT+CS si DE care va asigura suportul tehnic si consilierea pentru executia
lucrarilor.

5.2. Continutul caietului de sarcini pentru achizitia de servicii de proiectare

Caietul de sarcini pentru achizitia de servicii de proiectare are rolul de a defini in mod clar si
concis tema si scopul proiectului pentru a nu exista neclaritati pe parcursul executiei proiectului.
Tema de proiectare va cuprinde in mod obligatoriu (pe langa informatiile generale despre obiectivul
de proiectat) urmatoarele:
- Indicatii asupra spatiului unde se va construi, inlocui, moderniza sau demonta instalatia si
principalele restrictii ca trebuie respectate la realizarea racordurilor de IT si MT.
- Descrierea generala si vederea in plan a instalatiei (existente) si a racordurilor (existente)
de IT si MT.
- Documentatie fotografica (optionala) a instalatiei existente.
- Schema monofilara a instalatiei existente cu mentionarea tipului aparatajului.
- Schema monofilara a instalatiei proiectate cu mentionarea tipului aparatajului solicitat si
tipul dispozitivelor de protectie solicitate.
- Vederea in plan a instalatiei cu solutia impusa de ENEL.
- Descrierea materialelor si activitatilor necesare pentru realizarea diferitelor sectiuni ale
instalatiei (constructii, partea I.T., trafo IT/MT, partea de MT, protectii si S.A., instalatia de
legare la pamant etc) , cu precizarea echipamentelor puse la dispozitie de catre ENEL.
- Tabel cu denumirea si codificarea liniilor de IT si MT

5.3. Continutul faze de proiectare SF

Faza de proiectare SF va fi intocmita in conformitate cu Hotararea 28 din 09.01.2008.


STATII DE TRANSFORMARE Pag. 7 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

5.4. Continutul fazei de proiectare PT+CS

Faza de proiectare PT+CS respecta solutia avizata in cadrul fazei SF.


Proiectul tehnic cuprinde descrierea generala a instalatiei ce trebuie executata. Proiectul
tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si
desenata pe baza careia se executa lucrarea. Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si
sa asigure informatii astfel incat autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice
complete privind viitoarea lucrare ce va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.
Caietele de sarcini stabilesc exigentele si performantele lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si
tehnologice de realizare. Ele dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta
informatii, precizari si prescriptii complementare planselor. Se elaboreaza de catre proiectant pe
baza planselor deja terminate si se organizeaza de regula in volume distincte, pe specialitati.
Inainte de inceperea intocmirii altor faze de proiectare, proiectantul va trebui sa inainteze faza
PT+CS pentru aprobare Unitatii Enel competente.
Continutul cadrul al fazei PT+CS este conform legislatiei in vigoare.
Proiectul va trebui sa contina si capitole referitoare la planul de securitate si sanatate,
masurile PSI, managementul mediului si managementul calitatii.

Documentatia elaborata trebuie sa fie avizata de verificatori atestati pe specialitati, conform


legislatiei in vigoare.

5.5. Continutul fazei de proiectare DE

Este necesar ca pe baza proiectului tehnic sa se poata elabora detaliile de executie in


conformitate cu materialele si tehnologia propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor
proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul
stabilit pentru executia lucrarilor in faza de oferta.
In continuare se prezinta cu titlu de exemplu lista de continut a DE care va trebui sa fie
inaintata catre Unitatea Enel competenta pentru aprobare.

1. Raport tehnic general ilustrativ al lucrarii in executie;


2. Lista cu toata documentatia de proiectare;
3. Plan cadastral al locatiei;
4. Rapoarte tehnice specifice dupa caz (geologice, geotehnice, hidrologice, evaluarea
impactului asupra mediului, etc.);
5. Planuri, vederi si sectiuni ale partii de IT, MT, servicii auxiliare, comanda, control si
protectie;
6. Proiectul structural al eventualelor cladiri;
7. Proiectul arhitectural al eventualelor cladiri;
8. Documentatie fotografica incluzand eventualele simulari cu software specializat;
9. Planuri, sectiuni si detalii ale constructiilor (fundatii, canale, conducte pentru cabluri
electrice, canalizari, imprejmuiri, cuve impermeabilizate pentru colectarea apei de ploaie);
10. Planul si detaliile constructive a instalatiei de legare la pamant;
11. Schemele de legaturi ale componentelor de putere, de comanda, de control cu sirurile de
cleme inclusiv schemele functionale ale circuitelor secundare;
12. Documentatie care sa ateste obtinerea tuturor avizelor si documentatiilor;
13. Lista componentelor instalatiei si furnizorii de referinta;
14. Programul de lucrari detaliat cu indicarea personalului si mijloacelor tehnice ce se vor folosi;
15. Planul de control al calitatii;
16. Planul de Securitate si Sanatate pentru santiere conform HG300/02.03.2006;
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 8 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

17. Managementul mediului


18. Managementul calitatii.

Executantul trebuie sa furnizeze ENEL orice document ulterior care nu a fost indicat in lista
de mai sus dar care este necesar pentru completarea documentatiei.
Proiectantul va inainta faza DE catre Unitatea Enel competenta pentru aprobare.
ENEL isi rezerva dreptul de a cere documentatii ulterioare pentru aprobarea definitiva a
documentatiei in comisia de avizare.
Toata documentatia va fi inaintata catre Enel in format digital (CD-ROM), si alte doua copii
pe hartie.
In cazul in care este necesara aducerea de modificari in timpul executiei proiectului aprobat,
constructorul va comunica reprezentantilor ENEL si proiectantului modificarile pentru o noua
aprobare.
In acest caz proiectantul se obliga sa verifice impreuna cu Enel modificarile propuse.

5.6. Lucrari constructii - instalatii


In continuare se prezinta lista de principiu a principalelor lucrari de constructie ce trebuie
prevazute pentru realizarea instalatiei:

1. Ingradirea cu structura din beton armat si grilaj tip keller pentru delimitarea statiei
(structura in beton armat a ingradirii va fi in totalitate pe teritoriul de proprietate Enel cu
marginea exterioara a fundatiei pe linia de hotar);
2. Fundatii pentru echipamentele electromecanice;
3. Eventualele cladiri destinate montarii celulelor MT, BC, SA si protectie si control;
4. Reteaua de legare la pamant;
5. Camine si profile de tuburi rigide (sau flexibile) cu diametru adecvat pentru conectarea
electrica a echipamentelor;
6. Cuve de ulei pentru transformatoare;
7. Sistem de colectare si eventual tratament al apelor pluviale;
8. Strat suport pentru drumuri de acces cu grosime adecvata;
9. Acoperiri asfaltice cu grosimi de pana la 15cm (10cm binder si 5cm strat de uzura);
10. Poarta acces auto si poarta acces personal.
Proiectantul trebuie sa prevada orice lucrari de constructii ulterioare care nu sunt indicate in
lista de mai sus dar sunt necesare pentru terminarea instalatiei in concordanta cu proiectul si
unificarea Enel si legile si dispozitiile in vigoare emise de entitati autorizate.
Unde este necesar, Enel poate sa ceara ulterioare modificari si completari ale operelor civile.
Lista completa a operelor civile care vor fi necesare a se prevedea pentru instalatii particulare
va fi indicata in caietul de sarcini a respectivei instalatii, si acesta se va pune la dispozitie de Enel in
faza de cerere de oferta.

5.7. Lucrari electromecanice


In continuare se prezinta lista de principiu a principalelor lucrari electromecanice ce trebuie
prevazute pentru realizarea instalatiei, numarul si tipul exact al componentelor ce se vor folosi va fi
indicat in Caietul de sarcini de Achizitie a serviciilor de proiectare a instalatiei respective, emis de
Enel in faza de cerere de oferta:
1. Partea de I.T. ce cuprinde si partile componente de sustinere, transformatoare de
tensiune, module hibride, sistem de bare, descarcatori, transformatori de putere IT/MT cu
toate accesoriile.
2. Partea de M.T. ce cuprinde containerul sau celulele ce se vor monta in constructia
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 9 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

prevazuta pentru acest lucru, complete cu intrerupatorii de transformator, cupla, linie, TFN,
TT, TC cu carucioarele aferente si carucioarele de legare la pamant, descarcatori MT.
3. Partea de tratare a neutrului: TFN, Bobine Petersen, rezistente, IMS .
4. Partea de baterii de condensatoare.
5. Partea de protectii, comanda, control, servicii auxiliare, echipamente de protectie,
comanda si control, baterii, celule pentru servicii auxiliare.
6. Conductoare, cabluri si terminale.
7. Instalatii si accesorii ce cuprind, de exemplu, instalatia de protectie a muncii.
Proiectantul trebuie sa prevada orice lucrari electromecanice ulterioare care nu sunt indicate
in lista de mai sus dar sunt necesare pentru terminarea instalatiei in concordanta cu proiectul si
unificarea Enel si legile si dispozitiile in vigoare emise de entitati autorizate.
Unde este necesar Enel isi rezerva dreptul de a cere atasarea la proiect a lucrarilor
electromecanice ulterioare si neindicate in lista de mai sus.
Lista completa a lucrarilor electromecanice care vor fi necesare a se prevedea pentru
instalatii particulare va fi indicata in caietul de sarcini a respectivei instalatii, si acesta se va pune la
dispozitie de Enel in faza de cerere de oferta.

5.8. AS-BUILT

La terminarea lucrarilor, Executantul lucrarii, pe propria cheltuiala, in colaborare cu


proiectantul fazelor PT+CS si DE trebuie sa reactualizeze proiectul lucrarii cu ceea ce a fost efectiv
realizat si sa-l transmita la ENEL in 30 (treizeci) zile (calendaristice) de la terminarea lucrarilor.
ENEL isi rezerva dreptul de a nu achita integral lucrarea in absenta acestor documente.

5.9. Avizarea proiectului pe faze de proiectare

Fiecare faza de proiectare va fi avizata de catre un grup de specialisti din cadrul ENEL.
Acestia se vor reuni la data stabilita pentru avizarea fazei de proiectare si o vor evalua tehnico-
economic. Discutiile, sugestiile si eventualele modificari se vor consemna intr-un aviz scris (intocmit
de personalul ENEL). Acesta va fi semnat de catre specialistii ENEL prezenti la intalnire si inaintat
societatii care executa proiectul.
In caz de aviz negativ, Enel va putea prescrie lucrari ulterioare pentru a realiza proiectul in
conformitate cu propriile prescriptii. Aceste lucrari trebuie executate in timpul indicat de Enel si pe
cheltuiala totala a proiectantului. In acest caz eventualele costuri generate de intarzieri se vor
imputa proiectantului.

6. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI INSTALATIEI PE FAZE DE PROIECTARE

Pentru fiecare faza se stabileste o durata maxima a perioadelor de proiectare, a perioadelor


de avizare, a perioadelor de realizare modificari si avizare finala a fazei de proiectare respective.

Durata (zile
Faza de proiectare Observatii
lucratoare)
Faza SF 10 zile De la primirea CS-ului
Intocmirea documentatiei pentru obtinerea certificatului
de urbanism (daca lucrarea necesita autorizatie 7 zile De la avizarea finala a SF-ului.
deconstructie)
Redactarea si depunerea documentatiei pentru avizele
7 zile De la obtinerea certificatului de urbanism.
cerute in certificatul de urbanism
Obtinerea avizelor cerute in certificatul de urbanism 60 zile De la obtinerea certificatului de urbanism.
Faza PT+CS 35 zile De la semnarea, avizarea finala a SF-ului
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 10 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

De la expirarea duratei de realizare a fazei


Avizare faza SF, PT+CS 7 zile
de proiectare
Realizare modificari si avizare finala faza SF, PT+CS 5 zile De la prima avizare a fazei de proiectare
Depunerea si obtinerea autorizatiei de construire 30 zile De la avizarea finala a fazei PT+CS
Realizare faza DE 45 zile De la avizarea finala a fazei PT+CS
De la expirarea duratei de realizare a fazei
Avizare faza DE 7 zile
DE
Realizare modificari si avizare finala faza DDE 7 zile De la prima avizare a fazei DE
Documentatie AS-BUILT 30 zile De la data finalizarii executiei instalatiei

7. CARTUSUL

Orice document desenat din cele mentionate in text va fi dotat cu un cartus in care vor fi
nominalizate urmatoarele campuri:
b) Campul „Titlu” cu notatia „Statia de Transformare Nume Statie”;
c) Campul „Denumire” ce indica descrierea documentului;
d) Campul „Cod” ce indica codul de identificare al documentului (acest cod trebuie sa fie
format in felul urmator: sa inceapa cu „PT” daca documentul face parte din fata PT+CS, sa
inceapa cu „PE” daca documentul face parte din faza DE si sa inceapa cu „PAS” daca
documentul face parte din faza AS-BUILD, apoi se aloca un numar progresiv format din
doua cifre pornind de la „01”; in cazul in care unui document ii corespund mai multe planse
trebuie sa fie adaugat „X/Y” unde X este un alt numar progresiv iar Y este numarul total de
planse. De exemplu PE03 este codul ce reprezinta planul cadastral al documentatiei DE iar
in cazul in care acest document este compus din doua planse codurile vor fi PE03-1/2 si
PE03-2/2).
e) Campul „Revizie si Data” ce indica indicele reviziei si data in care a fost facuta revizia.
f) Campul „Scara” ce indica scara la care este reprezentat planul (unde este cazul).
g) Campul „Fila” cu indicarea numarului total de file ce constituie desenul si numarul filei
desenului respectiv.
h) Campul „Toleranta” ce indica toleranta dimensiunilor reprezentate in plansa (unde este
cazul).
i) Campul „Note” pentru eventuale comentarii.
j) Campul cu urmatoarea notatie „Prezentul document este proprietatea intelectuală a
societăŃilor S.C. ENEL DistribuŃie Banat S.A.; S.C. ENEL DistribuŃie Dobrogea S.A.; S.C.
ENEL DistribuŃie Muntenia S.A. Reproducerea sau divulgarea acestuia se va face cu
obŃinerea în prealabil a aprobarii societăŃilor susmentionate care isi vor proteja drepturile
civile si penale conform legii”.
k) Campul cu sigla „ENEL Distributie Banat, Dobrogea, Muntenia”.
l) Campul pentru semnaturi din partea Executantului (desenat, verificat, aprobat) si cu sigla
societatii de proiectare.
m) Campul cu semnatura de aprobare din partea ENEL.

Cartusul la care se face referire este prezentat in fig. 1.


STATII DE TRANSFORMARE Pag. 11 din 11

EXECUTAREA DE CATRE TERTI A PRST_01RO


PROIECTELOR PENTRU INSTALATII Ed.2
DE IT 21.09.2009

Figura 1 – Cartus documentatie


- listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanŃele şi caracteristicile acestora.