Sunteți pe pagina 1din 7

La situația din 31.10.

2019
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

LEGI neexecutate
Nr. legii Conținutul dispozițiilor finale și tranzitorii Termenul de Note referitor la executare Descrierea
realizare acțiunilor
actualizate /
realizate de către
executor *
Legea nr. 237/2017 Art.II. –(2) Guvernul, în termen de 6 luni de În proces de executare
pentru modificarea şi la data intrării în vigoare a prezentei legi, va 16.02.2019 A fost elaborat și transmis spre avizare proiectul
completarea Legii aduce actele sale normative în concordanţă cu HG pentru aprobarea Regulamentului privind
regnului animal prezenta lege. organizarea și efectuarea reglementării efectivului
nr.439/1995 de animale în ariile naturale protejate de stat
(MO nr.48-57/120 din (scrisoarea nr. 15-07/418 din 31.01.2019)
16.02.2018) În rezultatul recepționării avizelor, proiectul a
fost discutat la ședința specială din 08.02.2019,
urmează a fi definitivat și transmis pentru
înregistrare și examinare în ședința secretarilor
generali de stat pînă la 26.04.2019.
PHG ”Cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la reglementarea efectivului de animale
sălbatice în ariile naturale protejate de stat”
(elaborat în temeiul prevederilor legii nr. 237/2017)
transmis spre examinare la ședința Secretarilor
generali de stat nr.15-07/1654 din 25.04.2019.
PHG transmis la avizare de către Cancelaria de
Stat nr. 18-23-2775 din 16.05.2019 nr. unic
196/MADRM/2019.
După recepționarea avizului de la CNA
transmis spre examinare suplimentară conform
listei nr.15-07/2382 din 01.07.2019.
PHG a fost transmis spre examinare în
ședință de Guvern nr.15-06/2772 din 31.07.2019,
fiind restituit de către Cancelaria de Stat nr.31-
06-4845 din 01.08.2019 pentru examinare
suplimentară.
La PHG se definitivează tabelul de sinteză,
după care urmează convocarea unei ședințe
conform prevederii art. 40 din Legea nr. 100 /
1
La situația din 31.10.2019
Nr. legii Conținutul dispozițiilor finale și tranzitorii Termenul de Note referitor la executare Descrierea
realizare acțiunilor
actualizate /
realizate de către
executor *
2018 (La 28.10.2019 se va convoca o ședință
interministerială după care PHG va fi transmis CS
pentru examinare și aprobare în ședința
Guvernului).
Legea nr. 237/2018 cu Articolul 19. Dispoziţii finale şi tranzitorii 21.06.2019 În proces de executare
privire la controlul de Guvernul, în termen de 6 luni de la publicarea Prin scrisoarea nr. 24-06/2129 din 06.06.2019 a
conformitate cu cerinţele prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii fost elaborat și prezentat Cancelariei de Stat PHG
de calitate pentru Moldova: „Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 929
fructele şi legumele – va aduce actele sale normative în din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea
proaspete concordanţă cu prezenta lege; „Cerințelor de calitate și comercializare pentru
(MO nr.486-498/813 din – va asigura elaborarea şi aprobarea actelor fructe și legume proaspete” (număr unic
21.12.2018) normative prevăzute de prezenta lege. 274/MADRM/2019), care a fost restituit prin nr.
08-19-3365 din 11.06.2019, solicitîndu-se
elaborarea Analizei impactului de reglementare.
Proiectul va fi transmis repetat spre examinare
în Ședința Secretarilor generali de stat.
Legea nr. 249/2018 pentru Art.II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la 04.07.2019 În proces de executare
modificarea Legii apelor nr. intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce 1. Elaborat PHG privind modul de construire și
272/2011 (MO nr.1- actele sale normative în concordanţă cu prezenta funcționare a Comitetului districtului bazinului
5/2 din 04.01.2019) Termen lege. hidrografic (nr. unic 233/MADRM/2019) -
de realizarea - 04.07.2019
transmis spre examinare în ședința Guvern nr. 16-
05/3024 din 21.08.2019.
Conform indicației CS, PHG a fost prezentat
spre reavizare nr. 16-07/3125 din 02.09.2019
(tergiversare – lipsa avizului Min. Justiției).
2. PHG privind aprobarea Concepției SIA
”Cadastrul de Stat al Apelor” (nr. unic
269/MADRM/2019) a fost definitivat pentru a fi
remis Cancelariei de Stat pentru aprobare
Totodată, au fost integrate în Conceptul
Cadastrul de Stat al Apelor:
-PHG Regulamentul construcțiilor hidrotehnice;
-PHG Regulament privind Registrul zonelor
protejate.

2
La situația din 31.10.2019
Nr. legii Conținutul dispozițiilor finale și tranzitorii Termenul de Note referitor la executare Descrierea
realizare acțiunilor
actualizate /
realizate de către
executor *
Prin nr. 16-06/3761 din 22.10.2019 a fost
înaintat pentru ședință de Guvern
Legea nr. 298/2018 Capitolul VII 01.09.2019 Neexecutat
vînătorii și fondului DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII A fost inițiată elaborarea PHG privind
cinegetic Articolul 34 modificarea actelor normative și legislative
(MO nr.76-85/135 din (1) Prezenta lege intră în vigoare la 24 de A fost instituit Grup de Lucru întru elaboarea actelor
01.03.2019) luni de la data publicării în Monitorul Oficial al normative (Ordinul MADRM nr. 225 din 11.10.2019
Republicii Moldova. întru realizarea Legii nr.298/2018).
(2) Guvernul:
a) în termen de 6 luni de la data adoptării
prezentei legi, va prezenta Parlamentului
propuneri privind aducerea legislației în vigoare
în concordanță cu prezenta lege;
b) în termen de 24 de luni de la data
adoptării prezentei legi, va aduce actele sale
normative în concordanţă cu prevederile
prezentei legi, precum și va elabora şi va aproba
actele normative necesare implementării
acesteia.
Legea nr.322/2018 Art.II. - (1) Prezenta lege intră în vigoarea la 9.09.2019 În proces de executare
pentru modificarea Legii data publicării .
În conformitate cu noile prevederi ale art. 22 alin.
nr. 303/2013 privind (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data
(18). proiectul de modificare a Regulamentului
serviciul public de publicării prezentei legi:
privind cerințele de colectare, epurare și deversare
alimentare cu apă și de a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru
a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în
canalizare aducerea legislației în vigoare în concordanță cu
corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale,
(MO nr.86-92/142 din prezenta lege;
aprobat prin HG nr.950/2013 a fost prezentat și
08.03.2019) b) va aduce actele sale normative în
acceptat în ședința Secretarilor generali de stat (nr.
concordanță cu prezenta lege;
16-05/2942 din 15.08.2019)
c) va aproba actele normative necesare pentru
executarea prevederilor prezentei legi. Au fost organizate audieri publice la
22.09.2019. Se definitivează pentru a fi remis
spre reavizare

A fost prezentat PHG „Cu privire la aprobarea

3
La situația din 31.10.2019
Nr. legii Conținutul dispozițiilor finale și tranzitorii Termenul de Note referitor la executare Descrierea
realizare acțiunilor
actualizate /
realizate de către
executor *
Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare” nr.16-05/2134 din 07.06.2019 (nr. unic
273/MADRM/2019), care a fost transmis spre
avizare, expertizare juridică și expertizare
anticorupție

A fost transmis spre reavizare nr. ieșire MADRM


16-07/3086 din 29.08.2019

Proiectul a fost prezentat prin nr. 16-06/3762


din 22.10.2019 pentru ședință de Guvern

Indicație neexecutată din Procesul-verbal al Ședinței Guvernului


Nr şi data Procesului- Conţinutul indicaţiei Termenul de Note referitor la executare Descrierea
verbal realizare acțiunilor
actualizate /
realizate de către
executor
Indicația Prim- Conform propunerii ministrului 26.07.2019 În curs de realizare
ministrului din PV agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, Prin scrisoarea 27-05-01/836 din 12.08.19,
nr.13 al Ședinței această instituție va solicita crearea unei Prim-ministru a fost informată despre inițierea
Guvernului Republicii platforme formate din reprezentanți ai inspectării. După finalizare, suplimentar se va
Moldova din 20 iunie Ministerului Finanțelor, Inspecției Financiare, prezenta informația despre rezultatele
2019 Cancelariei de Stat și Ministerului inspectării
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Se efectuează control. Prin scrisoarea 27-
Mediului pentru examinarea modului de 05-01/836 din 12.08.19 Prim-ministru a fost
transferare către Agenția Proprietății Publice a informată despre inițierea inspectării. După
întreprinderilor de stat din subordinea finalizare, suplimentar, se va prezenta
ministerului. informația despre rezultatele inspectării.
Prelungirea prin autorizațiile 861din
4
La situația din 31.10.2019
16.09.19 și 862 din 16.09.19

5
La situația din 31.10.2019
Indicații neexecutate

Nr. indicaţiei Conţinutul indicaţiei Termenul de Note referitor la executare Descrierea


şi data remiterii realizare acțiunilor
actualizate /
realizate de
către
executor *
Indicația Prim-ministrului nr. Se solicită examinarea propunerii Ministerul 21.02.2019 În proces de realizare
01-04-320-AM din 21.01.2019 Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului privind MAEIE a recepționat răspunsul
Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova
identificarea soluţiei de obţinere a acordului părţii - Nota verbală nr. 6136/22-012-190 din
ucrainene de efectuare a lucrărilor de neutralizare a 19.02.2019.
buteliilor de clor (scrisoarea nr. 01/01-5742 din Acest răspuns a fost remis la
14.12.2018). 01.03.2019 în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului, cu menţiunea că serviciile de
frontieră ale ţării vecine sunt gata să asigure
accesul, doar după ce vor obţine avizului
Ministerului Ecologiei şi Resurselor
Naturale al Ucrainei. A fost cerut
perfectarea unei scrisori oficiale şi prin
intermediul MAEIE să fie transmisă părţii
ucrainene pentru a primi acceptul de a fi
luate măsurile de rigoare şi a iniţia lucrările
de demontare a sistemei deteriorat în timp,
de epurare a apei a S.A. Apă-Canal Soroca,
conform competenţelor.
În adresa MADRM a fost remisă repetat o
scrisoare cu solicitarea de a fi întreprinşi
paşi concreţi în scopul îndeplinirii Indicaţiei
Prim-ministrului.
Se aşteaptă informaţia de la MADRM însă
până la momentul de faţă nu a fost
transmisă pentru a întreprinde MAEIE paşi
concreţi.
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului ARPA 17.07.2019 Neexecutat
nr.21-06-3874 din 03.07.2019 ,,UniAgroProtect" nr.32 din 24.06.2019.
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului unui grup de 16.09.2019 Neexecutat
nr. 21-06-5555 din 23.08.2019 producători agricoli de coacăză.
Indicația Cancelariei de Stat Se remite spre examinare demersul domnului 16.09.2019 Neexecutat
6
La situația din 31.10.2019
Nr. indicaţiei Conţinutul indicaţiei Termenul de Note referitor la executare Descrierea
şi data remiterii realizare acțiunilor
actualizate /
realizate de
către
executor *
nr. 08-19-5513 din 22.08.2019 Vitalie GAEVSCHI, Directorul companiei Sell-Hoss.
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului societății 28.08.2019 Neexecutat
nr. 21-06-5176 din 13.09.2019 comerciale ,,Mevalex" SRL din 6 august 2019.
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului APEF ,,Moldova 19.09.2019 Neexecutat
nr.21-06-5806 din 5.09.2019 Fruct" (nr. 29 din02.09.2019).
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului dlui Vladicescu 07.10.2019 Neexecutat
nr. 21-06-6349 din 23.09.2019 Mihail, director al S.A. ,,Fabrica de conserve din
Călărași.
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului Comitetului Sindical al 11.10.2019 Neexecutat
nr. 08-05-6931 din 11.10.2019 Universității Agrare din Moldova din 7 octombrie 2019.
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului dlui Radu 08.10.2019 Neexecutat
nr. 21-06-6789 din 08.10.2019 MUDREAC, Președintele Comisiei parlamentare agriculturi
și industrie alimentari CAI-4 nr.73 din 02.10.19.
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului Asociației Fermierilor- 23.10.2019 Neexecutat
nr. 08-05-6774-CPM din Producători de Lapte nr.85 din 4 octombrie 2019.
08.10.2019
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului locuitorilor comunei 26.10.2019 Neexecutat
nr. 29-04-6468 din 26.09.2019 Trușeni, (08-2190/19, din 18.07.2019.
Indicația Cancelariei de Stat Se solicită examinarea demersului companiei 26.10.2019 Neexecutat
nr. 21-06-6480 din 26.09.2019 poloneze ,,NOVAGO" din 16.09.2019.

* Se solicită completarea obligatorie a rubricii nr.5 și remiterea informației în format electronic în fiecare zi de MARȚI la adresele:
lilia.cazac@gov.md, iulia.hodoroja@gov.md; aliona.domente@gov.md, vasile.fulga@gov.md