Sunteți pe pagina 1din 162

Termen de

Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
aplicarea regulilor stat în anul curent și a 279-280 art. 397 din 06.09.2019).
bugetar-fiscale stabilite altor factori
de legislație; neprevăzuți
eliminarea practicii de 1.1.2. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat şi DPBSB Legea Realizat parțial
adoptare a strategiilor CBTM (2020-2022) (1 iunie) prezentat în comun cu nr.181/2014 Procesul de elaborare a CBTM (2020-2022) a fost inițiat
și programelor Guvernului subdiviziunile conform Calendarului acțiunilor pentru elaborarea și aprobarea
sectoriale fără ministerului CBTM, cap.3.1 din Setul metodologic privind elaborarea,
acoperire financiară şi autorităţile aprobarea, și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul
administrativ Ministrului Finanțelor nr.209/2015. Autoritățile publice, în baza
e din limitelor de cheltuieli, au prezentat propunerile de politici
subordine publice, care au fost examinate și discutate în cadrul audierilor.
Avînd în vedere materializarea unor riscuri externe, procesul de
elaborare a documentului CBTM 2020-2022 a fost suspendat.
Acțiunile/măsurile de politici audiate în procesul CBTM au stat
la baza elaborării bugetului pentru anul 2020 și sînt incluse ca
anexă separată (Anexa nr. 3) în Legea bugetului de stat pentru
anul 2020 nr. 172/2019.
1.1.3. Elaborarea La necesitate Proiect elaborat şi DPBSB Legea Realizat în termen
proiectului legii privind prezentat în comun cu nr.181/2014 În baza inițiativei legislative nr. 62 din 11.06.2019, a fost
modificarea unor acte Guvernului subdiviziunile elaborat proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
legislative ce rezultă ministerului Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea
din politica bugetară pe şi autorităţile articolului 5 din Legea nr.397/2003 privind finanţele publice
anul 2020 administrativ locale, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
e din 499/2019.
subordine În baza inițiativei legislative nr. 214 din 01.10.2019, a fost
elaborat proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr.397/2003 privind finanţele publice locale, care a fost aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 500/2019.
Proiectele menționate supra au fost adoptate prin Legea
nr.178/2019 pentru modificarea Legii nr.397/2003 privind
finanţele publice locale (MO al R.M. nr. 393-399 art. 333 din
27.12.2019).
1.1.4. Elaborarea Trimestrul III Proiect elaborat şi DPBSB Legea Realizat cu depășirea termenului
proiectului legii prezentat în comun cu nr.181/2014 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2020 a fost aprobat prin
bugetului de stat pe Guvernului subdiviziunile Hotărîrea Guvernului nr. 574 din 27.11.2019. Totodată, prin
anul 2020 ministerului Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 17.12.2019 a fost aprobat
-2-
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Avizul asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului de
stat pentru anul 2020 și, ulterior, adoptat prin Legea nr.172
din 19.12.2019 (MO al R.M. nr. 393-399 art. 321 din
27.12.2019).
Informativ: Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului
spre aprobare prin scr. nr. 06/1-03-62/1163 din 27.11.2019.
1.1.5. Elaborarea După adoptarea Bugetul pentru DPBSB HG nr. Realizat în termen
bugetului pentru în parlament a cetăţeni elaborat în comun cu 573/2013 Bugetul pentru cetăţeni a fost elaborat și publicat pe pagina web
cetățeni pe anul 2020 legii bugetului și publicat pe subdiviziunile HG www.mf.gov.md.
pagina web ministerului nr.1172/201
www.mf.gov.md 8
1.1.6. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat și DPBSB Legea nr. În curs de realizare
proiectului legii privind (1 martie) prezentat 147/2018 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.397/2003 a fost
modificarea Legii Guvernului elaborat, întru aducerea în concordanță cu prevederile Legii
finanțelor publice finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale
locale nr.397/2003 nr.181/2014, și a fost remis Cancelariei de Stat la data de
19.11.2019 (scr. nr.06/2-03/687/1110 din 15.11.2019) pentru
examinare în cadrul ședinței Guvernului.
Conform consemnărilor din Procesul-verbal nr. 25 al ședinței
operative la Prim-ministru din 29.11.2019, proiectul menționat
a fost restituit Ministerului Finanțelor de către Cancelaria de
Stat prin scr. nr. 31-06-8484 din 29.11.2019 pentru promovarea
acestuia conform procedurii (avizarea repetată de Ministerul
Justiției, consultare publică). Prin avizul repetat nr.04/12156 din
11.12.2019, Ministerul Justiției și-a expus lipsa de obiecții și
propuneri.
Proiectul de lege va fi promovat la o eventuală modificare a
cadrului normativ în domeniul finanțelor publice.
1.1.7. Elaborarea Pe parcursul Proiecte elaborate DPBSB Legea Realizat în termen
proiectelor de hotărîri anului, cu și prezentate În comun cu nr.181/2014 Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și aprobate
ale Guvernului privind raportare Guvernului subdiviziunile Legea 11 proiecte de hotărîri ale Guvernului privind redistribuirea
redistribuirea unor trimestrială ministerului nr.303/2018, unor alocații bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat
alocații bugetare art.18 pentru anul 2019 nr. 303/2018, după cum urmează:
aprobate prin Legea - Hotărîrea Guvernului nr. 55/2019 (MO al R.M. nr. 30-37
bugetului de stat pentru art. 63 din 01.02.2019);
anul 2019 nr. 303/2018 - Hotărîrea Guvernului nr. 84/2019 (MO al R.M. nr. 48 art.
77 din 12.02.2019);
-3-
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- Hotărîrea Guvernului nr. 165/2019 (MO al R.M. nr. 93 art.
178 din 08.03.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 219/2019 (MO al R.M. nr. 119-
131 art.240 din 05.04.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 250/2019 (MO al R.M. nr. 148-
158 art. 278 din 26.04.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 281/2019 (MO al R.M. nr.178-184
art.312 din 31.05.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 304/2019 (MO al R.M. nr. 217 art.
365 din 03.07.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 349/2019 (MO al R.M. nr. 238
art. 419 din 19.07.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 519/2019 (MO al R.M. nr. 326-
327, art. 744 din 02.11.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 594/2019 (MO al R.M. nr. 352-
359, art. 889 din 29.11.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 639/2019 (MO al R.M. nr.367-
377, art. 969 din 13.12.2019).
1.1.8. Perfecționarea Semestrul I Setul metodologic DPBSB Legea În curs de realizare
metodologiei de modificat în comun cu nr.181/2014 Proiectul de modificare/ajustare a Setului metodologic a fost
planificare a bugetului subdiviziunile HG elaborat și urmează a fi definitivat și republicat în anul 2020,
ministerului nr.573/2013 ținînd cont de numărul mare a modificărilor/ajustărilor.
Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
1.2. Atingerea unui 1.2.1. Revizuirea și Trimestrul III Programe DPBSB HG Realizat cu depășirea termenului
nivel performant de perfecționarea (15 septembrie) bugetare revizuite în comun cu nr.573/2013 Programele bugetare pentru procesul bugetar 2020-2022 au fost
prezentare a bugetului sistemului de bugetare subdiviziunile revizuite și actualizate la etapa prezentării de către APC a
și raportare a pe programe bazat pe ministerului propunerilor de buget.
informației bugetare performanță
1.3. Dezvoltarea 1.3.1. Participarea la Pe parcursul Nr.de participări DPBSB HG Realizat în termen
continuă a capacităților instruirile privind anului, cu la instruiri în comun cu nr.573/2013 În cadrul asistenței tehnice oferite de FMI privind
personalului ce cuantificarea riscurilor raportare subdiviziunile managementul riscurilor bugetar-fiscale, la data 15.03.2019 și
activează în domeniul bugetar-fiscale trimestrială ministerului 18.03.2019, au fost organizate ateliere de lucru cu tematica
managementului „Instrumente de modelare a riscurilor”, la care au participat 13
finanțelor publice prin reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor și 2
participarea la instruiri reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii.
și colaborarea cu 1.3.2. Participarea la Pe parcursul Nr.de participări DPBSB HG Realizat în termen
experții care oferă instruirile privind anului, cu la instruiri în comun cu nr.573/2013 În cadrul asistenței tehnice oferite de FMI privind raționalizarea
-4-
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
asistență tehnică în organizarea procesului raportare subdiviziunile cheltuielilor publice, în perioada 17-26 aprilie 2019 au fost
domeniu de raționalizare a trimestrială ministerului organizate:
cheltuielilor bugetare - 6 seminare, la care au participat 114 reprezentanți din cadrul
Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM);
- întruniri cu conducerea MADRM și Ministerului Finanțelor.
1.4. Asigurarea Trimestrul IV Programe DPBSB HG Realizat în termen
corelării bugetului bugetare anuale în comun cu nr.573/2013 Acțiunile/măsurile de politici audiate în procesul CBTM au stat
anual cu procesele de consistente cu subdiviziunile la baza elaborării bugetului pentru anul 2020 și sînt incluse în
politici publice și de politicile din ministerului Anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.
planificare bugetară pe CBTM 172/2019.
termen mediu
1.5. Elaborarea 15 aprilie Portofoliul DIPAE Ordinul Realizat cu depășirea termenului
portofoliului elaborat și inclus nr.209/2015 Portofoliul proiectelor de investiții publice a fost elaborat și
proiectelor de investiții în CBTM inclus ca parte componentă în Nota informativă la proiectul
publice finanțate din Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019.
bugetul de stat – parte Informativ: Avînd în vedere materializarea unor riscuri externe,
componentă a procesul de elaborare a documentului CBTM 2020-2022 a fost
documentului CBTM suspendat (a se vedea pct. 1.1.2.).
2020-2022
1.6. Extinderea pentru 1.6.1. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat şi DIPAE Legea Nerealizat
toate proiectele de proiectului de hotărîre prezentat nr.181/2014 În perioada 9-22 octombrie 2019 în Republica Moldova s-a aflat
investiţii capitale a a Guvernului pentru Guvernului HG echipa FMI care a acordat asistență tehnică în procesul de
prevederilor modificarea şi nr.573/2013 evaluare a investițiilor capitale publice (PIMA). Membrii
Regulamentului cu completarea Hotărîrii Recomandăr echipei au evaluat procesele și etapele de planificare,
privire la proiectele de Guvernului nr. ile Curții de implementare, executare și monitorizare a investițiilor capitale
investiţii capitale 1029/2013 „Cu privire Conturi publice incluse în BPN și au întocmit un Raport asupra căruia
publice, aprobat prin la investiţiile capitale atît Ministerul Finanțelor, cît și alte autorități publice centrale au
Hotărîrea Guvernului publice” prezentat obiecții și propuneri suplimentare.
nr.1029/2013 Reieșind din cele menționate, inițierea procesului de modificare
a Hotărîrii Guvernului nr. 1029/2013 va fi efectuată după
recepționarea și examinarea Raportului final și a recomandărilor
înaintate de FMI.
Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
1.6.2. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat şi DIPAE HG Nerealizat
proiectului de ordin cu aprobat nr.1029/201 În contextul pct. 1.6.1.
privire la modificarea 3 Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
-5-
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Instrucţiunii privind HG
managementul nr.573/2013
proiectelor de investiţii
capitale, aprobată prin
Ordinul ministrului
finanțelor nr. 185/2015
Obiectivul nr. 2: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare
Riscuri externe:
- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- nerespectarea termenelor de repartizare a alocațiilor bugetare de către autoritățile/instituțiile bugetare;
- tergiversarea examinării documentelor și prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale;
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;
- nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați
Riscuri interne:
- depășirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectelor de acte normative/legislative;
- nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate;
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională;
- perceperea defectuoasă a standardelor IPSAS și abilități insuficiente de elaborare a acestora;
- defecțiuni tehnice ale SIGFP
2.1. Elaborarea Trimestrul I Prognoză de DTS Legea Realizat în termen
prognozei de lichidități (Ianuarie) lichidități nr.181/2014 Prognoza de lichidități a bugetului de stat pentru anul 2019 a
a bugetului de stat elaborată și fost elaborată și aprobată de către ministrul finanțelor la data
pentru anul 2019 aprobată de 28 ianuarie 2019.
2.2. Elaborarea Lunar, către Prognoze DTS Legea Realizat în termen
prognozelor lunare data de 10 elaborate și nr.181/2014 Au fost întocmite și aprobate 12 prognoze lunare privind
privind executarea aprobate executarea bugetului de stat.
bugetului de stat
2.3. Întocmirea 20 mai Raport întocmit și DTS Legea nr. Realizat în termen
Raportului privind prezentat DPBSB 181/2014 Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 a
executarea bugetului de Guvernului în comun cu fost întocmit și prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.12/4-3-
stat pe anul 2018 subdiviziunile 66/410 din 17 mai 2019, fiind aprobat prin Hotărîrea
ministerului Guvernului nr.271/2019 (MO al R.M. nr.178-184 art. 304 din
și autoritățile 31.05.2019).
administrativ
e din
subordine
-6-
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
CTIF
2.4. Întocmirea Lunar, către Raport întocmit și DTS Legea nr. Realizat în termen
Raportului lunar data de 25 publicat pe în comun cu 181/2015 Au fost întocmite 12 rapoarte privind executarea bugetului
privind executarea paginile web: SICMMR public național, respectiv 72 tabele.
BPN www.mf.gov.md CTIF 11 rapoarte sunt plasate pe site-ul ministerului și pot fi accesate
www.date.gov.md la următorul link:
http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-
bugetului/rapoarte-lunare
și pe site-ul:
http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15071-raport-privind-
executarea-bugetului-public-national
Raportul la situația din 31.12.2019 este la etapa coordonării
interne.
2.5. Elaborarea Trimestrul III Raport pentru DTS HG nr. Realizat în termen
raportului privind cetățeni elaborat în comun cu 1172/2018 Raportul privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul
executarea bugetului și publicat pe subdiviziunile 2018 a fost elaborat și poate fi accesat la următorul link:
pentru cetățeni pe anul pagina web ministerului http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte.
2018 www.mf.gov.md
2.6. Întocmirea Trimestrul III Raport întocmit și DTS Legea Realizat parțial
raportului semianual prezentat DPBSB nr.181/2014 Raportul semianual privind executarea bugetului public național
privind executarea Guvernului subdiviziunile și componentele acestuia pe anul 2019 a fost întocmit și plasat
BPN și componentele ministerului pe site-ul ministerului, la următorul link:
acestuia şi autorităţile http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-
administrativ bugetului/rapoarte-semianuale
e din
subordine
CTIF
2.7. Întocmirea Trimestrul III Raport întocmit şi DTS HG nr. Realizat în termen
raportului financiar publicat pe pagina în comun cu 573/2013 Raportul financiar consolidat pentru guvernul central la situația
consolidat pentru web SICMMR din 31.12.2018 a fost întocmit și poate fi accesat la adresa:
guvernul central www.mf.gov.md CTIF http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-
bugetului/rapoarte-anuale
2.8. Elaborarea și 2.8.1. Descrierea Pe parcursul Operațiuni DTS HG Realizat parțial
implementarea operațiunilor și anului descrise și nr.1472/201 Prin Ordinele ministrului finanțelor nr.47 din 05.03.2019 și
Standardelor Naționale întocmirea formulelor formule contabile 6, IV, 48, SL1 nr.161 din 03.12.2019 ,,Privind modificarea Ordinului
de Contabilitate pentru contabile în baza întocmite HG nr. ministrului finanțelor nr.202 din 17 decembrie 2015 „Cu privire
Sectorul Public în primului set de proiecte 573/2013 la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă
-7-
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
conformitate cu de standarde elaborate în sectorul public””, au fost efectuate unele modificări în
practicile internaționale (10 standarde) componența nominală a Consiliului pentru Standarde de
evidență contabilă în sectorul public.
Reieșind din acest considerent, s-a acordat un termen pentru
examinarea de către noii membri ai Consiliului a standardelor
pentru a se expune pe marginea acestora și a pașilor necesari
întru realizarea acțiunii respective.
În prezent, se examinează propunerile parvenite ce țin de
ajustarea proiectelor de standarde.
2.9. Elaborarea Semestrul I Proiect elaborat şi DTS Legea Realizat în termen
proiectului de ordin aprobat nr.113/2007 Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului
privind modificarea finanțelor nr.202/2015 ,,Cu privire la aprobarea Consiliului
Ordinului ministrului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul
finanţelor nr.202/2015 Public” a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului
cu privire la aprobarea finanțelor nr.47 din 05.03.2019 (MO al R.M. nr.100 art.526
Consiliului pentru din 16.03.2019).
Standarde Naţionale de Totodată, a fost ajustată repetat componența nominală a
Contabilitate pentru Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru
Sectorul Public Sectorul Public prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 161
din 03.12.2019 privind modificarea Ordinului ministrului
finanţelor nr.202 din 17 decembrie 2015 “Cu privire la
aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în
sectorul public” (MO al R.M. nr.367-377 art.2050 din
13.12.2019).
2.10. Elaborarea Semestrul I Proiect elaborat şi DTS HG Realizat cu depășirea termenului
proiectului de ordin aprobat nr.573/2013 Proiectul de ordin privind modificarea și completarea
privind modificarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea
Ordinului ministrului Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public,
finanţelor nr.159/2016 aprobate prin Ordinului ministrului finanțelor nr. 159/2016 a
privind aprobarea fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor
Conceptului și Planului nr.181 din 31.12.2019.
de acțiuni pentru
elaborarea Standardelor
Naționale de
Contabilitate pentru
Sectorul Public

-8-
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
2.11. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat şi DTS Legea Realizat în termen
proiectului de ordin aprobat nr.181/2014 Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea
privind modificarea şi Regulamentului privind managementul lichidităților bugetului
completarea de stat, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.03/2017 a
Regulamentului privind fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor
managementul nr.61 din 29.03.2019.
lichidităților bugetului
de stat, aprobat prin
Ordinul ministrului
finanțelor nr.03/2017
2.12. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat şi DTS Legea Realizat în termen
proiectului de ordin cu (Decembrie) aprobat bugetară Proiectul de ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a
privire la modul de anuală plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al
achitare și evidență a Ministerului Finanţelor în anul 2020 a fost elaborat și aprobat
plăților la bugetul prin Ordinul ministrului finanțelor nr.172 din 20.12.2019
public național prin (MO al R.M. nr.393-399 art. 2151 din 27.12.2019).
sistemul trezozerial al
Ministerului Finanțelor
în anul 2020
2.13. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat și DTS Legea nr. Realizat în termen
proiectului de ordin (Decembrie) aprobat 181/2014 Proiectul de ordin cu privire la aprobarea termenelor de
privind aprobarea prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019 a fost elaborat
termenelor de și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din
prezentare a rapoartelor 09.12.2019 (MO al R.M. nr.380-387 art. 2085 din 20.12.2019).
financiare pe anul 2019
2.14. Elaborarea Pe parcursul Plan de conturi DTS Legea nr. Realizat în termen
proiectelor de ordine anului, cu revizuit; 113/2007; Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și
privind modificarea şi raportare Norme Recomandăr aprobate 6 proiecte de ordine privind completarea Planului de
completarea Planului trimestrială metodologice ile Curții de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice
de conturi contabile în modificate și Conturi privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul
sistemul bugetar şi completate bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din
Normelor 28 decembrie 2015, după cum urmează:
metodologice privind - Ordinul ministrului finanțelor nr. 18 din 30.01.2019 (MO al
evidenţa contabilă şi R.Moldova nr.37-47 art.278 din 08.02.2019);
raportarea financiară în - Ordinul ministrului finanțelor nr. 31 din 18.02.2019 (MO al
sistemul bugetar, R.M. nr.76-85 art.408 din 01.03.2019);
aprobate prin Ordinul - Ordinul ministrului finanțelor nr. 67 din 19.04.2019 (MO al
-9-
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
ministrului finanțelor R.M. nr.162-166 art. 796 din 10.05.2019);
nr. 216/2015 - Ordinul ministrului finanțelor nr.114 din 21.08.2019 (MO al
R.M. nr. 269-272 art.1451 din 30.08.2019);
- Ordinul ministrului finanțelor nr.132 din 08.10.2019 (MO al
R.M. nr.310-313 art.1736 din 18.10.2019);
- Ordinul ministrului finanțelor nr.133 din 08.10.2019 (MO al
R.M. nr.310-313 art.1737 din 18.10.2019).
2.15. Elaborarea Pe parcursul Norme DTS Legea nr. Realizat în termen
proiectelor de ordine anului, cu metodologice 181/2014; A fost elaborat și aprobat Ordinul ministrului finanțelor
privind modificarea şi raportare modificate și Recomandăr nr.11 din 18.01.2019 ,,Cu privire la aprobarea modificărilor în
completarea Normelor trimestrială completate ile Curții de Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor
metodologice privind Conturi componente ale bugetului public național şi a mijloacelor
executarea de casă a extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor
bugetelor componente nr.215/2015” (MO al R.M. nr.30-37 art.228 din 01.02.2019).
ale bugetului public
naţional prin sistemul
trezorerial al
Ministerului
Finanţelor, aprobate
prin Ordinul
ministrului finanţelor
nr. 215/2015
2.16. Analiza și Lunar, cu Plafon al DPBS MSPEF Realizat în termen (ca activitate)
monitorizarea raportare stocurilor DTS Indicator nerealizat
rapoartelor privind trimestrială arieratelor interne Lunar se recepționează și se generalizează informația privind
datoriile cu termen de respectat ,,zero” datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de
achitare expirat ale stat și ale bugetelor locale, ulterior aceasta se publică pe pagina
autorităților/ web a ministerului: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-
instituțiilor bugetare în privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare.
raport cu alocațiile Totodată, se efectuează analiza și identificarea măsurilor de
bugetare aprobate și reducere ale arieratelor.
conlucrarea cu acestea Informația respectivă este transmisă Inspecției Financiare pentru
întru micșorarea verificarea corectitudinii determinării arieratelor și, după caz,
arieratelor existente din aplicarea sancțiunilor conform Codului Contravențional.
contul și în limita Ce ține de arieratele bugetelor locale, autoritățile publice locale
bugetelor respective sînt independente şi bugetele lor se execută în condiții de
aprobate și neadmiterea autonomie financiară. Ministerul Finanţelor nu poate interveni
- 10 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
acumulării arieratelor asupra achitării arieratelor. Astfel, decizia de achitare a acestora
noi aparține autorităților publice locale. Ministerul Finanțelor
regulat efectuează transferurile de la bugetul de stat către
bugetele locale.
La situația din 30.11.2019, datoriile cu termen de achitare
expirat (arierate) au constituit 28,9 mil. lei, inclusiv pe bugetul
de stat – 1,0 mil.lei și pe bugetele locale – 27,9 mil.lei.
Comparativ cu 01.01.2019, arieratele s-au micșorat cu 4,2 mil.
lei, inclusiv pe bugetul de stat – cu 1,7 mil. lei și pe bugetele
locale – cu 2,5 mil. lei.
2.17. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat şi DPBS Legea nr. Realizat în termen
proiectului hotărîrii prezentat (SFAP) 303/2018 Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 110
Guvernului cu privire Guvernului din 27.02.2019 ,,Cu privire la achitarea din bugetul de stat
la achitarea din bugetul pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii
de stat pentru anul Moldova față de organismele internaționale şi regionale” (MO
2019 a cotelor de al R.M. nr. 76-85 art. 134 din 01.03.2019).
membru şi a datoriilor
Republicii Moldova
fată de organismele
internaționale și
regionale
2.18. Asigurarea Pe parcursul Proiecte elaborate DPBS Legea nr. Realizat în termen
restituirii valorii anului, cu și prezentate (SFSPS) 1225/1992 Pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații
bunurilor prin achitarea raportare Guvernului HG nr. persoanelor supuse represiunilor politice au fost aprobate 3
de compensații trimestrială Suma mijloacelor 627/2007 Hotărîri ale Guvernului ,,Cu privire la alocarea mijloacelor
persoanelor supuse financiare alocate financiare” și anume:
represiunilor politice în - Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 18.01.2019,,Cu privire la
conformitate cu legea alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 387,4 mii lei
bugetară anuală pentru 4 beneficiari (MO al R.M. nr. 22-23 art. 19 din
19.01.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 07.08.2019 ,,Cu privire
la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2 405,3 mii lei
pentru 33 beneficiari (MO al R.M. nr. 250-255 art. 487 din
09.08.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 11.12.2019 ,,Cu privire la
alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 327,4 mii lei
pentru 10 beneficiari (MO al R.M. nr. 367-377 art. 963 din
- 11 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
13.12.2019).
2.19. Asigurarea Pe parcursul Proiecte elaborate DPBS HG nr. Realizat în termen
acordării anului, cu și prezentate (SFSPS) 836/2010 Pentru acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția unei
indemnizațiilor unice raportare Guvernului case individuale/a unei locuințe cooperatiste, procurarea
pentru construcția sau trimestrială Suma mijloacelor spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de
procurarea spațiului financiare alocate cetățeni, au fost aprobate 4 Hotărîri ale Guvernului și anume:
locativ sau restaurarea - Hotărîrea Guvernului nr. 55 din 30.01.2019 „Cu privire la
caselor vechi unor alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 394,9 mii lei
categorii de cetățeni în pentru 9 beneficiari (MO al R.M. nr. 30-37 art.63 din
conformitate cu legea 01.02.2019);
bugetară anuală - Hotărîrea Guvernului nr.76 din 11.02.2019 „Cu privire la
alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 798,8 mii lei
pentru 16 beneficiari (MO al R.M. nr. 49-58 art.109 din
15.02.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 11.09.2019 „Cu privire la
alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 614,0 mii lei
pentru 15 beneficiari (MO al R.M. nr. 281-288 art.620 din
13.09.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 633 din 11.12.2019 ,,Cu privire la
alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 246,0 mii lei
pentru 4 beneficiari (MO al R.M. nr. 367-377 art. 964 din
13.12.2019).
2.20. Asigurarea Pe parcursul Suma mijloacelor DPBS Legea nr. Realizat în termen
acordării anului, cu financiare alocate (SFSPS) 154/2007 În baza demersurilor APL au fost elaborate planuri de finanțare
indemnizațiilor unice raportare în baza în sumă totală de 54,0 mii lei.
pentru conectarea la trimestrială solicitărilor
conducta de gaze consiliilor
naturale a unor raionale
categorii de populație
din mediul rural în
conformitate cu legea
bugetară anuală
Obiectivul nr. 3: Stabilirea unui sistem de control intern managerial și audit intern în sectorul public conform practicii internaționale, pentru a asigura utilizarea eficientă și
transparentă a fondurilor publice, precum și implementarea acestui sistem de către autoritățile publice
Riscuri externe:
- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;
- 12 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- fluctuația necontrolată/ indisponibilitatea formatorilor instruiți
Riscuri interne:
- depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare;
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice
3.1. Elaborarea şi 3.1.1. Elaborarea Semestrul I Proiect elaborat DPDCFPI Legea Realizat cu depășirea termenului
actualizarea cadrului proiectului hotărârii şi prezentat nr.234/2018 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 559 din
normativ în domeniul Guvernului cu privire Guvernului V (a) 19.11.2019 ,,Cu privire la modificarea unor hotărîri ale
controlului financiar la modificarea unor Guvernului” (MO al R.M. nr. 352-359, art. 864 din
public intern hotărîri ale Guvernului 29.11.2019).
(inclusiv HG.nr.
124/2018; HG nr.
573/2013 și HG nr.
433/2015)
3.1.2. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat DPDCFPI Legea Realizat în termen
proiectului legii (Decembrie) şi prezentat nr.234/2018 Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative a fost
privind modificarea și Guvernului V (a) aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 385/2019 (MO al R.M.
completarea unor acte nr. 250-255 art. 489 din 09.08.2019).
legislative, reieșind din
prevederile Legii
privind controlul
financiar public
internnr.229/2010
3.1.3. Elaborarea Trimestrul I Proiect definitivat DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
proiectului (Ianuarie) şi aprobat 124/2018 A fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr. 4 din
Regulamentului cu HG nr. 09.01.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
privire la 573/2013 autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern
autoevaluarea, managerial şi emiterea Declarației de răspundere managerială”
raportarea sistemului (MO al R.M. nr. 13-21 art.110 din 18.01.2019).
de control intern
managerial și emiterea
Declarației de
răspundere managerială
3.1.4. Elaborarea Trimestrul I Proiect definitivat DPDCFPI HG nr. Realizat cu depășirea termenului
proiectului şi aprobat 124/2018 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 556 din
Regulamentului privind HG nr. 19.11.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind
dobîndirea, 573/2013 dobîndirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în
- 13 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
confirmarea și domeniul auditului intern în sectorul public” (MO al R.M. nr.
menținerea calificării 352-359 art.862 din 29.11.2019).
profesionale în
domeniul auditului
intern în sectorul public
3.1.5. Elaborarea Trimestrul II Proiect definitivat DPDCFPI HG nr. Realizat cu depășirea termenului
proiectului și aprobat 124/2018, 21 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 617 din
Regulamentului privind 11.11.2019 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind
evaluarea calității evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public”
activităţii de audit (MO al R.M. nr. 388-392 art. 1007 din 27.12.2019).
intern în sectorul public
3.1.6. Revizuirea Trimestrul II Proiect elaborat şi DPDCFPI Legea Realizat cu depășirea termenului
Codului etic al aprobat nr.234/2018 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 557 din
auditorului intern şi V (a) 19.11.2019 ,,Pentru aprobarea Codului etic al auditorului intern
Cartei de audit intern și Cartei de audit intern” (MO al R.M. nr. 352-359 art.863 din
(Regulament-model de 29. 11. 2019).
funcţionare a unităţii de
audit intern), aprobate
prin Ordinul
ministrului finanțelor
nr. 74/2014
3.1.7. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat și DPDCFPI Legea În curs de realizare
proiectului hotărîrii (Decembrie) prezentat nr.234/2018 Proiectul este în proces de elaborare. Tergiversarea a fost
Guvernului cu privire Guvernului V (a) condiționată de demararea cu întîrziere a activităților din
la aprobarea Criteriilor proiectul Twinning prin intermediul cărora urma să se acorde
de dimensionare a sprijin în elaborarea actului normativ.
subdiviziunilor de audit Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
intern
3.1.8. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat și DPDCFPI Legea În curs de realizare
proiectului Ordinului (Decembrie) aprobat nr.234/2018 Proiectul este în proces de elaborare. Tergiversarea este
cu privire la exercitarea V (a) condiționată de necesitatea modificării unor acte legislative,
activității de audit HG nr. pentru a asigura posibilitatea punerii în aplicare a mecanismului
intern în sectorul public 124/2018, 18 de asociere.
prin asociere și pe bază HG nr. Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
de contract 573/2013
3.1.9. Revizuirea Trimestrul IV Proiect elaborat şi DPDCFPI Legea Realizat în termen
Regulamentului privind (Decembrie) aprobat nr.234/2018 A fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr. 176 din
- 14 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
raportarea activităţii de V (a) 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
audit intern în sectorul raportarea activității de audit intern în sectorul public” (MO al
public, aprobat prin R.M. nr. 7-13 art.19 din 17.01.2020).
Ordinul ministrului
finanțelor nr. 113/2011
3.1.10. Revizuirea Trimestrul IV Proiect elaborat şi DPDCFPI HG nr. În curs de realizare
Normelor (Decembrie) aprobat 124/2018, 20 Proiectul este în proces de elaborare. Tergiversarea a fost
metodologice de audit condiționată de demararea cu întîrziere a activităților din
intern în sectorul proiectul Twinning prin intermediul cărora urma să se acorde
public, aprobat prin sprijin în elaborarea actului normativ.
Ordinul ministrului Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
finanțelor nr. 105/2013
3.2. Fortificarea Pe parcursul Cel puţin 3 DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
capacităţilor anului, cu activități de CTIF 1472/2016 Au fost desfășurate 9 activități de instruire aferente
managerilor pentru raportare instruire IV, 49, I3 responsabilităților de implementare şi dezvoltare a sistemului de
implementarea/ trimestrială organizate Proiect PA control intern managerial, la care au participat managerii
dezvoltarea sistemului SRAP 2019- operaționali din cadrul autorităților şi instituțiilor publice, atît de
de control intern 202056 nivel central, cît şi local, și anume:
managerial în entităţile - la 20.02.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru
publice responsabilii de coordonarea acțiunilor de menținere și
dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul
autorităților publice centrale și locale, cu genericul
„Autoevaluarea sistemelor de control intern managerial”, la
care au participat 49 persoane;
- la 19.03.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru
managerii operaționali din cadrul Consiliului raional Orhei, cu
genericul „Implementarea controlului intern managerial”, la
care au participat 22 persoane;
- la 20.03.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru
managerii operaționali din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale, cu genericul „Implementarea controlului
intern managerial”, la care au participat 32 persoane;
- la 04.04.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru
reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
Europene, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
precum și ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu
genericul „Autoevaluarea controlului intern managerial”, la
- 15 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
care au participat 7 persoane;
- la 24.04.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru
managerii operaționali cu genericul „Criterii de autoevaluare a
controlului intern managerial”, la care au participat 15
persoane;
- la 27.06.2019 a fost desfășurat un seminar de instruire pentru
responsabilii de coordonarea acțiunilor de menținere și
dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul
autorităților publice, cu genericul „Prevenirea și depistarea
fraudelor, metode de detectare, procedură și raportare a
suspiciunilor de posibile fraude”, la care au participat 11
persoane.
- la 05.11.2019 a avut loc o masă rotunda pentru responsabilii
de coordonarea acțiunilor de menținere și dezvoltare a
sistemului de control intern managerial din cadrul Centrului
Național Anticorupție, cu genericul ,,Control financiar public
intern: prezentarea generală a sistemului, cadrul de
reglementare, bune practice (experiența Letoniei)”, la care au
participat 35 persoane;
- în perioada 26 – 27.11.2019 a fost desfășurat un seminar de
instruire cu genericul ,,Controlul financiar public intern”,
pentru manageri operaționali din Administrația Publică
Centrală, la care au participat 27 persoane;
- în perioada 03 – 04.12.2019 a fost desfășurat un seminar de
instruire cu genericul ,,Controlul financiar public intern”,
pentru manageri operaționali din cadrul autorităților
administrației publice locale, la care au participat 28 persoane.
Concomitent, pentru facilitarea procesului de autoinstruire în
domeniul controlului intern managerial, a fost elaborat ghidul
video cu genericul „Autoevaluarea, raportarea sistemului de
control intern managerial și emiterea Declarației de
răspundere managerială”. Acesta a fost plasat pe pagina web a
Ministerului Finanțelor și poate fi accesat la următorul link:
http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/control-
financiar-public-intern.
3.3. Fortificarea Pe parcursul Cel puţin 3 DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
capacităților auditorilor anului, cu activități de 1472/2016 Au fost desfășurate 20 activități de instruire cu participarea
- 16 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
interni din sectorul raportare instruire IV, 49, I4 auditorilor interni din sectorul public, și anume:
public trimestrială organizate HG nr. - în perioada 31.01. – 01.02.2019 a fost desfășurat un seminar
573/2013 pentru auditorii interni din sectorul public, cu genericul
Proiect PA „Asigurarea calității în procesul de efectuare a auditului
SRAP 2019- financiar”, la care au participat 27 persoane;
202059 - în perioada 12 – 15.02.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul „Formarea formatorilor în domeniul auditului intern
din sectorul public: Modulul 1”, la care au participat 14
persoane;
- la 19.02.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru
conducătorii unor subdiviziuni de audit intern, cu genericul
„Rezultatele evaluării externe a calității activității de audit
intern”, la care au participat 11 persoane;
- în perioada 04 – 06.03.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul „Formarea formatorilor în domeniul auditului intern
din sectorul public: Modulul 2”, la care au participat 14
persoane;
- în perioada 19 – 21.03.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul „Formarea formatorilor în domeniul auditului intern
din sectorul public: Modulul 3”, la care au participat 14
persoane;
- în perioada 10 – 12.04.2019 și în perioada 17-19 aprilie 2019
au fost desfășurate două seminare cu genericul „Evidența
contabilă pentru instituțiile bugetare. Sistemul Informațional
Integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe
platforma 1C (SIECAP) și aspecte privind aplicarea Legii
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, la
care au participat 18 și, respectiv, 12 persoane;
- în perioada 17 – 19.04.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul „Formarea formatorilor în domeniul auditului intern
din sectorul public: Modulul 4”, la care au participat 16
persoane;
- în perioada 18 – 20.06.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul „Activitatea de audit intern în sectorul public.
Realizarea misiunii de audit intern”, la care au participat 16
persoane;
- în perioada 25 – 26.06.2019 a fost desfășurat un seminar cu
- 17 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
genericul „Prevenirea și depistarea fraudelor, metodele de
detectare, procedură și raportare a suspiciunilor de posibile
fraude”, la care au participat 20 persoane;
- în perioada 03-04.09.2019 și în perioada 05-06.09.2019 au fost
desfășurate două seminare cu genericul „Gestionarea activității
de audit intern” destinat conducătorilor subdiviziunilor de audit
intern, la care au participat 16 și, respectiv, 16 persoane;
- în perioada 17 – 19.09.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul „Evaluarea activității de audit intern”, la care au
participat 9 persoane;
- în perioada 09-10.10.2019 au fost desfășurate două seminare
cu genericul ,,Auditul tehnologiilor informaționale” destinat
auditorilor interni, la care au participat 9 și, respectiv, 9
persoane;
- în perioada 24-25.10.2019 au fost desfășurate două seminare
cu genericul ,,Auditul performanței” destinat auditorilor interni,
la care au participat 26 și, respectiv, 25 persoane;
-în perioada 04-06.11.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul ,,Introducere în finanțe publice”, la care au participat
14 persoane;
- în perioada de 28-29.11.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul ,,Auditul performanței” destinat auditorilor interni, la
care au participat 19 persoane;
- în perioada 28-29.11.2019 a fost desfășurat un seminar cu
genericul ,,Auditul tehnologiilor informaționale” destinat
auditorilor interni, la care au participat 17 persoane.
3.4. Organizarea și 3.4.1. Organizarea și Pe parcursul Cel puțin 2 DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
desfășurarea desfășurarea anului, cu întruniri 1472/2016 La data de 05.03.2019 a fost desfășurată o ședință de lucru cu
întrunirilor pentru întrunirilor/ atelierelor raportare desfășurate IV, 49,I7 conducerea Departamentului de Dezvoltare Profesională a
dezvoltarea controlului de lucru cu trimestrială HG nr. Academiei de Administrare Publică, în cadrul căreia au fost
financiar public intern reprezentanții Curții de 124/2018 puse în discuție aspecte privind organizarea a 2 seminare de
Conturi și mediul instruire în baza comenzii de stat, inclusiv a fost coordonată
academic curricula.
La data de 01.11.2019 s-a participat cu o prezentare la masa
rotundă, organizată în colaborare cu Centrul de Consultanță și
Analiză Financiară și Bugetară din cadrul Academiei de Studii
Economice a Moldovei, sub egida proiectului ERASMUS +
- 18 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
REFINE cu genericul ,,Reforma Managementului Finanțelor
Publice: realizări și lecții de învățat”.
La data de 07.11.2019 a fost desfășurată o ședință de lucru cu
conducătorii subdiviziunilor din cadrul Curții de Conturi, în
cadrul căreia au fost abordate aspecte ce țin de realizarea
misiunilor de audit intern, raportarea acestora, precum și
coordonarea rezultatelor activității de audit intern cu auditul
extern în vederea creșterii eficacității acestor două funcții de
evaluare. Suplimentar, în vederea stabilirii aspectelor ce țin de
implementarea planului de acțiuni privind punerea în aplicare a
Acordului de colaborare încheiat între Ministerul Finanțelor și
Curtea de Conturi, comunicarea cu reprezentanții Curții de
Conturi a fost întreținută telefonic și prin mesaje electronice.
3.4.2. Organizarea și Pe parcursul Cel puțin 1 DPDCFPI Realizat în termen
desfășurarea ședințelor anului, cu întrunire La data de 03.09.2019 a fost organizat un atelier de lucru
cu Secretarii generali raportare desfășurată pentru reprezentanții conducerii ministerelor și ai Secretariatului
de stat și Secretarii de trimestrială general al Guvernului cu genericul „Provocări şi soluții în
stat implementarea și dezvoltarea unui sistem eficient de control
intern managerial”, la care au participat 28 persoane. Scopul
evenimentului a fost conștientizarea la nivelul conducerii
superioare a entităților publice a rolului Controlului Financiar
Public Intern în ceea ce privește atingerea obiectivelor entității
publice, buna gestionare a resurselor și derularea activităților
într-un mod eficace, eficient și economicos.
3.4.3. Organizarea și Semestrul II 1 conferință DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
desfășurarea organizată și 124/2018 Au fost organizate şi desfășurate 3 conferințe în domeniul
conferinței în domeniul desfășurată HG nr. controlului financiar public intern, şi anume:
controlului intern 573/2013 1. La data de 03.07.2019 a fost desfășurată Conferința anuală în
managerial// auditului domeniul controlului financiar public intern cu genericul
intern „Control intern – Evoluție prin Angajament, Răspundere și
implicare”. La eveniment au participat 92 persoane (rezentanți
ai conducerii Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi,
societății civile, experți din Olanda, Germania și România,
coordonatori ai sistemelor de control intern managerial și
auditori interni din cadrul entităților publice). Evenimentul a
avut ca scop identificarea noilor direcții de dezvoltare prin
prisma experiențelor internaționale și bunelor practici în
- 19 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
stabilirea unor sisteme eficiente de control intern managerial și
audit intern în sectorul public;
2. La data de 12.09.2019 a fost desfășurată Conferința de
închidere a Proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea
unui mediu eficient de control și audit în intern în sectorul
public din Republica Moldova”, lansat la 24 septembrie 2017
și implementat timp de doi ani de către Ministerul Finanțelor,
împreună cu consorțiul format din Biroul Federal de
Administrație (BVA) din Germania și Ministerul Finanțelor
Publice din România. La eveniment au participat 74 persoane
printre care ministrul finanțelor, șeful Delegaţiei Uniunii
Europene în Republica Moldova, Ambasadorul Republicii
Federale a Germaniei în Republica Moldova, Ambasadorul
României în Republica Moldova, reprezentanți ai
administrațiilor din Germania, România și Republica Moldova,
precum și experți internaționali. Scopul Conferinței a constat în
examinarea rezultatelor Proiectului, principalele fiind:
- Elaborarea amendamentelor la Legea privind controlul
financiar public intern;
- Elaborarea mai multor reglementări secundare, ghiduri și
metodologii aferente domeniului;
- Îmbunătățirea managementului riscului;
- Pregătirea a 15 formatori în domeniul auditului intern;
- Creșterea nivelului de expertiză a auditorilor interni din
sectorul public, a managerilor și a coordonatorilor
controlului intern managerial.
3. La data de 12.12.2019, cu suportul CTIF și Ministerului
Finanțelor din Olanda a fost desfășurată Conferința în domeniul
controlului financiar public intern cu genericul ,,Controlul din
diferite perspective. Percepții tradiționale și moderne între
decenii”. La eveniment au participat 44 persoane printre care
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi,
Inspecției Financiare, experți din Olanda, coordonatori ai
sistemelor de control intern managerial și auditori interni din
cadrul entităților publice.
3.4.4. Organizarea și Semestrul II 1 seminar DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
desfășurarea organizat și 124/20189 Au fost organizate şi desfășurate 3 activități de instruire
- 20 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
seminarului de desfășurat privind documentarea proceselor pentru responsabilii de
instruire privind coordonarea acțiunilor de menținere și dezvoltare a sistemului
documentarea de control intern managerial din cadrul autorităților publice, și
proceselor anume:
- în perioada 18-19.04.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru
cu genericul „Abordarea practică a managementului riscurilor.
Documentarea proceselor”, la care au participat 16 persoane;
- la data de 13.06.2019 a fost desfășurat un seminar de instruire
cu genericul „Managementul riscurilor și documentarea
proceselor”, la care au participat 19 persoane;
- la data de 17.07.2019 a fost desfășurat un seminar de instruire
cu genericul „Managementul riscurilor și documentarea
proceselor”, la care au participat 21 persoane.
3.4.5. Organizarea și Semestrul I 1 seminar DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
desfășurarea organizat și 124/201810 La data de 21.02.2019 a fost desfășurat un seminar pentru
seminarului de desfășurat responsabilii de coordonarea acțiunilor de menținere și
instruire privind dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul
managementul autorităților și instituțiilor publice de nivel central, cu genericul
riscurilor „Aplicarea managementului riscurilor”, la care au participat 25
persoane.
3.4.6. Publicarea Pe parcursul Informație DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
rezultatelor activităţii anului, cu publicată pe 124/2018 Raportul de activitate al Consiliului controlului financiar public
Consiliului controlului raportare pagina web pentru anul 2018, Planul de activitate pentru anul 2019, precum
financiar public intern trimestrială www.mf.gov.md și alte informații relevante sînt publicate pe pagina web a
pe pagina web a Ministerului Finanțelor la următorul link:
Ministerului Finanțelor http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/control-
financiar-public-intern/consiliul-cfpi
3.5. Realizarea Pe parcursul Număr de ședințe DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
schimbului de anului, cu desfășurate/ 1472/2016 În contextul realizării acţiunilor conform Proiectul de Twinning
experiență și bune raportare Cel puțin 5 IV, 49 d) I8 UE „Suport pentru dezvoltarea unui mediu eficient de control și
practici cu statele trimestrială ședințe audit în intern în sectorul public din Republica Moldova”,
membre UE desfășurate Proiectului de cooperare cu Ministerul Finanțelor al Letoniei
„Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit
intern în Republica Moldova”, precum şi Acordului de
colaborare încheiat între Ministerul Finanțelor al Republicii
Moldova şi Ministerul Finanțelor al Olandei, au fost desfășurate
77 întruniri cu experți din statele membre ale UE pe diferite
- 21 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
subiecte, în scopul evaluării situaţiei cu privire la
implementarea sistemului de control intern managerial şi
dezvoltarea funcției de audit intern în sectorul public al
Republicii Moldova.
Recomandările furnizate de experții străini în cadrul întrunirilor
menționate, experiența şi bunele practici servesc ca bază la
elaborarea/perfecționarea cadrului normativ în domeniul
Controlului Financiar Public Intern şi sînt diseminate în cadrul
activităților de instruire organizate de Ministerul Finanțelor.
3.6. Monitorizarea 3.6.1. Elaborarea Trimestrul II Raport elaborat şi DPDCFPI HG nr. Realizat în termen
sistemului de control Raportuluianual (1 iunie) prezentat 124/2018 Raportul anual consolidat privind controlul financiar public
financiar public intern consolidat pentru anul Guvernului HG nr. intern pentru anul 2018 a fost elaborat și prezentat
2018 privind controlul 573/2013 Guvernului, prin scr. nr. 14-03/160/452 din 31.05.2019.
financiar public intern HP Documentul poate fi accesat la următoarul link:
nr.56/2017,11 http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/rap
HP nr. ort_anexe.pdf
252/2018
Proiect PA
SRAP 2019-
202057
Obiectivul nr. 4: Asigurarea procesului de mobilizare a veniturilor prin sporirea capacității autorităților de administrare a lor, pentru a colecta venituri fiscale şi vamale planificate
Riscuri externe:
- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- tergiversarea procesului de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi;
- interes scăzut din partea titularilor de drepturi;
- imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională;
- interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare fiscală;
- tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate
Riscuri interne:
- tergiversarea procesului de modernizare a SI ,,ASYCUDA World”;
- capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe;
- resurse limitate, inclusiv financiare;
- defecțiuni tehnice ale sistemului informațional;
- reticență față de schimbări
4.1. Implementarea 4.1.1. Elaborarea foii Pe parcursul Foaia de parcurs SV HG În curs de realizare
proiectului „Twinning” de parcurs pentru anului, cu elaborată și nr.1472/201 Conferința de încheiere a proiectului Twinning a avut loc la data
Suport în modernizarea aderarea la Convenția raportare aprobată 6 V, 193, (1), e) de 13 noiembrie 2019.
- 22 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
SV RM conform privind un regim de trimestrială/ Acord dintre I1; Pe parcursul perioadei de raportare:
cerințelor Acordului de tranzit comun și Trimestrul IV Serviciul Vamal HG nr. - au fost desfășurate 12 întrevederi cu experții lituanieni
Asociere” instituirea unei echipe 2019* şi Conferinţa 4/2014,VII, 1 responsabili de Componenta 1 (cadrul legal) și Componenta 3
de proiect prin prisma Naţiunilor Unite 1.3.4.; 3, 3.1.4.; (Noul Sistem Computerizat de Tranzit –NCTS);
implementării pentru Comerţ şi 3.3.1. - au avut loc 5 ședințe ale Comitetului de Supraveghere al
proiectului „Twinning” Dezvoltare HG nr. proiectului;
Suport în modernizarea (UNCTAD) 1065/2017 - la data de 29.05.2019, la Geneva și la data de 31.05.2019 la
SV RM conform privind pct 7 (16) Chișinău, a fost semnat Contractul și Documentul privind
cerințelor Acordului de dezvoltarea HG nr. proiectul de asistență tehnică între SV și UNCTAD cu privire la
Asociere” Sistemului 1101/2018 modernizarea Sistemului Operațional ,, ASYCUDA World”
Informaţional 13.6 (aprobat și înregistrat de către Agenția Achiziții Publice la
Integrat Vamal 14.06.2019). Proiectul cu o durată de 7 luni a demarat în luna
bazat pe softul august curent prin ședințele de lucru cu experții UNCTAD (A
„ASYCUDA se vedea informații la pct. 4.1.5.);
World” - în perioada 02 – 06.09.2019 au avut loc două vizite ale
semnat; experţilor italieni, cu prezentarea aspectelor practice ale
Proiect funcţionării sistemului electronic de tranzit în Republica
„Twinning” Italiană;
lansat; - în perioada 9-13.09.2019 a avut loc 1 vizită de studiu a 6
Sistem funcționari vamali, în Italia, privind aplicarea instrumentelor
computerizat de NCTS;
tranzit dezvoltat - în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere al proiectului
(NCTS), testat şi Twinning din 14.11.2019 a fost aprobat Planul de acțiuni pentru
implementat; anul 2019 pentru implementarea NCTS, Planul de elaborare a
Timp şi costuri legislației secundare pentru implementarea NCTS și
aferente Specificațiile tehnice pentru NCTS, compatibile cu cererea de
tranzitului reduse tranzit național;
- au fost desfășurate 3 instruiri (formare de formatori, NCTS,
controlul pasagerilor);
- au fost elaborate 4 proiecte de acte normative (A se vedea
informații la pct. 4.1.2.);
- partea lituaniană a transmis SV, cu titlu gratuit, Modulul
NCTS, care urmează să fie adaptat la necesitățile Serviciului
Vamal;
- a fost convenită transmiterea CORE-ului NCTS pentru
definitivarea specificațiilor tehnice (de către SV) în vederea
lansării licitației pentru identificarea companiei responsabile de
- 23 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
adaptarea modulului la sistemele informaționale ale SV.
Informativ: În perioada următoare, se preconizează
întreprinderea acțunilor necesare pentru adaptarea /
modernizarea modulului NCTS la necesitățile Republicii
Moldova și lansarea unui proiect pilot în cîteva posturi vamale,
cu extinderea ulterioară la nivel național. După aplicarea pe
parcursul unui an a NCTS la nivel național, se planifică de a
solicita aderarea la Convenția privind simplificarea
formalităților în comerțul cu mărfuri și Convenția privind
regimul de tranzit comun, adoptate la Interlaken la 20 mai
1987.
4.1.2. Elaborarea şi Trimestrul IV Legislaţie SV HG În curs de realizare
modificarea legislaţiei modificată şi DPFV nr.1472/201 În contextul implementării proiectului Twinning „Suport în
naţionale în vederea aprobată 6 V, 193, (1), e) modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în
îndeplinirii LT1; conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” a fost
condiţionalităţilor HG nr. efectuată analiza legislației naționale de comun cu experții
pentru aderare la 4/2014,VII, 1 lituanieni. În acest sens, în cadrul ședinței Comitetului de
Convenţia privind un 1.3.4. Supraveghere al proiectului Twinning din 14.11.2019 a fost
regim de tranzit comun aprobat Planul de elaborare a legislației secundare pentru
implementarea NCTS.
Au fost elaborate și urmează a fi promovate 4 proiecte de acte
normative:
1. proiectul Legii privind aplicarea regimului vamal de
tranzit, elaborat întru racordarea cu prevederile Convenției
privind regimul de tranzit comun, încheiată la Interlaken la
20 mai 1987. Se va aplica temporar, pînă la intrarea în
vigoare a noului Cod vamal;
2. proiectul hotărîrii Guvernului care va include prevederi
referitoare la garanții, tranzit, decizii vamale, declarațiile
vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului,
fiind elaborat întru punerea în aplicare atît a prevederilor
noului Cod vamal, cît și a prevederilor Convenției privind
regimul de tranzit comun;
3. proiectul Ordinului Serviciului Vamal referitor la
aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu,
elaborat întru racordarea cu prevederile Convenției privind
- 24 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, încheiată
la Interlaken la 20 mai 1987;
4. proiectul Ordinului Serviciului Vamal pentru lansarea
pilotării sistemului NCTS la nivel național, elaborat întru
asigurarea testării aplicației NCTS, în cazul vămuirii
mărfurilor la posturile vamale pilot în regimul vamal de
tranzit transportate pe cale rutieră.
4.1.3. Modernizarea Pe parcursul Fișă de proiect SV HG nr. În curs de realizare
sistemelor anului, cu elaborată și 1101/2018 Pe parcursul perioadei de raportare:
informaționale vamale raportare transmisă 13.4 - a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 111/2019 ,,Pentru
prin integrarea trimestrială potențialilor aprobarea Protocolului dintre administrațiile vamale ale
schimbului de finanțatori statelor-membre ale GUAM privind interacțiunea în domeniul
informații vamale cu Proiect-pilot de combaterii contravențiilor vamale legate de deplasarea
Uniunea Europeană și schimb prealabil mărfurilor prin transport aerian peste frontierele de stat ale
alte state de informaţii statelor-membre ale GUAM, întocmit la 5 octombrie 2018”
vamale cu UE (MO al R.M. nr. 76-85 art. 135 din 01.03.2019);
iniţiat; - Sistemul de schimb prealabil de informații vamale
Sistemul de Moldova-Ucraina a fost revizuit și este funcțional;
schimb prealabil - pentru Sistemul de schimb prealabil de informații vamale
de informaţii Moldova-Rusia a fost elaborat și aprobat caietul de sarcini, iat la
vamale Moldova- moment sistemul se află în proces de dezvoltare conform
Ucraina caietului de sarcini (versiunea 2.1.).
funcţional - în perioada 29-30.01.2019, în or. Baku, Azerbaidjan, a fost
Sistemul de desfășurată întrevederea experților serviciilor vamale ale
schimb prealabil Republicii Moldova și Republicii Azerbaidjan în domeniul
de informaţii schimbului de informație prealabilă;
vamale Moldova- - la data de 13.02.2019, în or. Minsk, Republica Belarus, a avut
Federația Rusă loc întrevederea experților serviciilor vamale ale Republicii
funcţional Moldova și Republicii Belarus, unde au fost discutate aspectele
Sistemul de tehnice de organizare a schimbului de informație, în vederea
schimb prealabil realizării prevederilor Acordului dintre Guvernul Republicii
de informaţii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind sistemul de
vamale Moldova- facilitare a comerțului reciproc, semnat la Chișinău, la data de
Belarus funcţional 13.12.2017.
4.1.4. Implementarea Pe parcursul Programul SV HG nr. În curs de realizare
ghişeului unic bazat pe anului, cu TWINNING 1065/2017 Conferința de încheiere a proiectului Twinning a avut loc la
interacţiunea raportare pentru pct 6(15) data de 23 noiembrie 2019.
- 25 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
electronică dintre trimestrială implementarea HG nr. Pe parcursul perioadei de raportare:
autoritatea vamală şi Ghişeului unic 1101/2018 - au fost desfășurate 14 întrevederi cu experții italieni,
alte autorităţi finalizat; 13.6 Componenta 2 (Single Window) și Componenta 4 (instruire și
competente Cadru normativ comunicare);
modificat; - au avut loc 5 ședințe ale Comitetului de Supraveghere al
Timp şi costuri proiectului;
aferente - a fost organizată 1 ședință a Grupului de lucru
tranzitului reduse interinstituțional privind implementarea Ghișeului Unic;
- la data de 29.05.2019, la Geneva și la data de 31.05.2019 la
Chișinău, a fost semnat Contractul și Documentul privind
proiectul de asistență tehnică între SV și UNCTAD cu privire la
modernizarea Sistemului Operațional ,,ASYCUDA Word”
(aprobat și înregistrat de către AAP la data de 14.06.2019).
Proiectul, cu o durată de 7 luni, a demarat în luna august curent
prin ședințele de lucru cu experții UNCTAD (A se vedea
informații la pct. 4.1.5.);
- a fost aprobat, prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 481-O din
22.10.2019, Documentul de viziune privind implementarea
Ghișeului Unic Vamal;
- în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere al proiectului
Twinning din data de 14.11.2019 a fost aprobat Planul de
acțiuni privind implementarea Ghișeului Unic în Republica
Moldova;
- au fost elaborate Specificațiile funcționale privind
implementarea Ghișeul Unic în RM;
- a fost elaborat Documentul „Evaluarea necesităților pentru
comunicarea internă și externă privind implementarea
Conceptului și a Convențiilor privind Ghișeul Unic”.
4.1.5. Modernizarea Pe parcursul Sistemul SV HG nr. În curs de realizare
SIIV „ASYCUDA anului, cu informațional 1065/2017 Ponderea declaraţiilor depuse în format electronic a constituit:
World” raportare SIIV„ASYCUDA pct 7(16) - la export - 98,58% (comparativ cu 98,54% în anul 2018);
trimestrială World” HG nr. - la import - 42,13% (comparativ cu 36,52% în anul 2018);
modernizat și 1101/2018 - tranzit - 100%.
funcțional; 13.6 Ca urmare a negocierilor purtate la începutul anului 2019 cu
Ponderea HG reprezentanții UNCTAD, la data de 29.05.2019, la Geneva și la
declaraţiilor nr.1472/201 data de 31.05.2019 la Chișinău, a fost semnat Contractul și
vamale perfectate 6, V, 193 (k) I5 Documentul privind proiectul de asistență tehnică între SV și
- 26 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
cu utilizarea UNCTAD cu privire la modernizarea Sistemului Operațional
procedurilor de ,,ASYCUDA World” (aprobat și înregistrat de către AAP la
vămuire data de 14.06.2019). Proiectul, cu o durată de 7 luni, a demarat
simplificate în luna august prin ședințele de lucru cu experții UNCTAD.
crescută; Pe parcursul perioadei de raportare, în implemenarea proiectului
capacităţile au fost înregistrate următoarele progrese:
sistemului sporite - a fost instalată noua sursă a SIIV ,,ASYCUDA World” pe
serverele noi;
- au fost instalate modulele naționale pe serverele noi ale SIIV
,,ASYCUDAWorld”;
- la data de 23 decembrie 2019 a fost semnat Actul de
confirmare a instalării prototipului versiunii 4.3.3 a SIIV
,,ASYCUDA World”.
Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
4.2. Modernizarea și 4.2.1. Dezvoltarea Pe parcursul Foaie de parcurs SV HG nr. În curs de realizare
implementarea programului AEOși a anului, cu privind 1472/2016,V, În vederea ajustării cadrului normativ la standardele UE au fost
procedurilor mecanismului de raportare mecanismul de 193 (k), I4, 197 (j), aprobate:
simplificate prin recunoaștere mutuală a trimestrială recunoaştere AEO I8, - Hotărîrea Guvernului nr. 109/2019 „Cu privire la
prisma modernizării SI statutului de AEO (cu între Uniunea HG nr. 4 modificarea unor hotărîri ale Guvernului” prin care au fost
,,ASYCUDA World” țările UE) Europeană şi /2014, VII, 3, operate modificări la Hotărîrea Guvernului nr.385/2015 „Pentru
Republica 3.2.2 punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal
Moldova elaborat HG nr. al Republicii Moldova” și Hotărîrea Guvernului nr.647 din
şi implementat; 1021/2013, 07.08.2014 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor
Acord privind Ob. 2, acț. 16 secțiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii
recunoaşterea HG nr. Moldova” (MO al R.M. nr. 76-85 art. 133 din 01.03.2019);
mutuală a AEO 573/2013 - Ordinul Serviciului Vamal nr. 41-O din 25.01.2019 ,,Cu
între Uniunea HG privire la Normele metodologice privind modul de verificare a
Europeană şi nr.410/2018, solicitanților şi titularilor Autorizației de agent economic
Republica 6 și 7 autorizat AEO” (MO al R.M. nr. 30-37 art. 50 din 01.02.2019).
Moldova elaborat; HG nr. Acordul privind recunoașterea mutuală a AEO între UE şi
Număr de acte 1065/2017 Republica Moldova va fi elaborat urmare a implementării Foii
normative pct 5 (10) de parcurs. Acest subiect a fost abordat la Sub-comitetul vamal
revizuite; RM-UE, care a avut loc la data de 21.11.2019 la Chișinău. În
Număr de scopul avansării a fost solicitat suportul Delegației UE din
autorizații Moldova în vederea acordării asistenței necesare și delegării
acordate, unui expert din partea UE pentru inițierea realizării acțiunilor
reevaluate, înscrise în Foia de parcurs.
- 27 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
suspendate, Cu referire la Proiectul pilot Moldova-UE pentru recunoașterea
revocate; AEO din UE la punctul de trecere a frontierei ,,Leușeni-Albița”,
Numărul demarat în luna mai 2015, de la inițierea proiectului au fost
dosarelor acordate beneficii la trecerea frontierei vamale la intrare
reevaluate; Leușeni pentru 20 operatori economici autorizați (AEO din
Număr de UE), în cadrul a 982 de traversări a mijloacelor de transport cu
activități de încărcături. Durata timpului de trecere a frontierei pentru AEO
instruire; din UE a constituit în mediu 15 min, fără depistarea
Număr de iregularităților vamale.
activități de Totodată, pe parcursul perioadei de raportare:
mediatizare și - au fost acordate 8 Autorizații AEO;
promovare pentru - au fost reevaluate 24 Autorizații AEO (dintre care 12 dosare
potențialii agenți reevaluate și reconfirmat statutul AEO);
economici - au fost suspendate 3 Autorizații AEO;
- au fost retrase 4 Autorizații AEO;
- 5 dosare sînt în proces de reevalure;
- ponderea declarațiilor vamale perfectate de agenții economici
autorizați AEO (119410 DV) constituie 20% din totalul
declarațiilor vamale perfectate 580139 DV.
La moment sînt 117 titulari de Autorizații AEO.
Suplimentar, în perioada de raportare au fost efectuate:
a. instruiri interne:
- seminar „Administrarea și aplicarea facilităților vamale și
fiscale. AEO şi proceduri simplificate de vămuire. Declararea
electronică.” - 4 activități cu participarea a 175 persoane;
- curs de instruire „Studiul desfășurat al legislaţiei vamale”, pe
subiectul „Proceduri de vămuire. Proceduri simplificate de
vămuire. AEO. Vămuirea la domiciliu. Declararea
electronică” - 4 activități cu participarea a 97 debutanți;
- seminar „Ghișeul unic și alte proceduri simplificate în cadrul
Proiectului TWININIG” - 3 activități cu participarea a 23
funcționari;
- seminar „Proceduri simplificate” - 3 activități cu participarea
a 67 persoane;
- seminar „Implementarea aplicației electronice de detectare
prealabilă TIP-EPD în cadrul SI ,,ASYCUDA World” - 3
activități cu participarea a 119 funcționari;
- 28 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- curs de instruire „Formarea și perfecționarea profesională -
AEO şi proceduri simplificate de vămuire” – 5 activități cu
participarea a 100 funcționari.
b. instruiri externe:
- seminar ,,Consolidarea eficienței și monitorizarea activităților
de proceduri simplificate”, organizat de către OMV, cu
participarea a 23 funcționari vamali.
c. activități de mediatizare și promovare pentru potențialii
agenți economici:
- în luna iulie și septembrie 2019, SV în comun cu experții
Programului USAID și cu sprijinul Camerei de Comerț și
Industrie, a organizat 5 evenimente de mediatizare și
promovare, desfășurate în Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și
Ungheni, cu participarea agenților economici AEO și potențiali
solicitanți AEO din regiunile centru, nord și sud. Scopul
evenimentelor a fost informarea companiilor implicate în
comerțul internațional de mărfuri despre avantajele statutului
AEO, cerințele și procedura de obținere a acestui statut,
implementarea noilor beneficii AEO și proiectele în derulare și
de viitor în vederea implementării Recunoașterii mutuale a
programelor AEO cu statele membre UE și CEFTA.
4.2.2. Extinderea Pe parcursul Ponderea SV HG În curs de realizare
declarării electronice anului, cu declarării nr.1472/201 În vederea extinderii declarării electronice a fost elaborat,
pentru toate raportare electronice pentru 6, V, 193, examinat în ședința secretarilor generali de stat din data de
procedurile și trimestrială/ toate procedurile (k) I6 13.06.2019, supus avizării și expertizei anticorupție și
regimurile vamale Trimestrul IV și regimurile HG nr. 4/ definitivat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
2019*; vamale; 2014,VII, 3 modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 904/2013 „Cu privire la
Reducerea 3.1. procedura de vămuire electronică”. Proiectul a fost aprobat în
timpului şi HG nr. ședința Guvernului din 15.01.2020.
costurilor de 1101/2018, Ponderea declarațiilor depuse în format electronic a constituit:
vămuire 13.5, 13.7 - la export - 98,58%; (comparativ cu 98,54% în anul 2018);
HG - la import - 42,13% (comparativ cu 36,52% în anul 2018);
nr.410/2018, - tranzit - 100%.
5 Conform Raportului Doing Business 2020, la compartimentul
Comerț transfrontalier, s-a înregistrat poziția 38, comparativ cu
poziția 35 în Doing Business 2019, atît la capitolul timp, cît și
costuri de vămuire.
- 29 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
4.2.3. Promovarea Pe parcursul Numărul de SV HG nr. Realizat în termen
procedurii simplificate anului, cu companii 1472/2016, Pe parcursul perioadei de raportare au fost eliberate 9
de certificare a originii raportare deținătoare de V, 193, k, 2.5., I5 certificate de Exportator Aprobat.
– Exportator Aprobat trimestrială/ statutul HG nr. La moment, sînt înregistrați 35 beneficiari ai acestui statut.
Trimestrul IV ,,Exportator 1021/2013,
2019*; aprobat” majorat Ob.2, acț. 13
Durata timpului HG nr.
de trecere a 1101/2018
frontierei 13.5, 4.2
monitorizată HG nr.
573/2013
HG nr.
511/2016 10
4.2.4. Dezvoltarea Pe parcursul Număr de SV HG nr. Realizat în termen
procedurii simplificate anului, cu autorizații 1472/2016, Pe parcursul perioadei de raportare:
de vămuire la domiciliu raportare acordate, V, 193, k, 2.5., I5 - a fost acordată 1 Autorizație PVD;
(PVD) trimestrială/ suspendate, HG nr. - au fost depuse 8364 declarații vamale în procedura PVD, ce
Trimestrul IV retrase; 1021/2013, constituie 1,4% din totalul declarații vamale depuse (580 139
2019*; Creșterea ponderii Ob.2, acț. 13 declarații vamale);
declarațiilor - în total sînt înregistrați 80 de titulari de Autorizații PVD;
vamale perfectate - nu au fost suspendate, revocate Autorizații PVD.
cu utilizarea Prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 27.02.2019 „Cu
procedurilor de privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” a fost
vămuire modificată anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.647/2014
simplificate privind punerea în aplicare a secțiunilor a 271-a şi a 281-a din
Codul vamal al Republicii Moldova (MO al R.M. nr. 76-85
art.133 din 01.03.2019).
Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 565-O din 24.12.2019 au
fost aprobate Normele Tehnice privind aplicarea procedurilor
simplificate, în scopul implementării procedurilor simplificate
de vămuire conform secţiunii a 271-a din Codul Vamal
nr.1149/2000 și a Regulamentului privind procedura de
eliberare, suspendare, retragere și anulare a autorizației pentru
utilizarea procedurilor simplificate, aprobată în Anexa nr. 2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 647/2014. Ordinul menționat supra
urmează a fi remis spre înregistrare și publicare în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
- 30 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*

4.2.5. Implementarea Pe parcursul Numărul de HG nr. Realizat în termen


procedurii de vămuire anului, cu utilizatori ai 1472/2016, Aplicația TIR-EPD în cadrul modulului TIR din SIIV
simplificată TIR-EPD raportare procedurii; V, 193, k, 2.5., I5 ,,ASYCUDA World” este funcțională.
(Electronic Pre-arrival trimestrială/ Numărul de HG nr. Prin Ordinul Serviciului Vamal nr.116-O din 15.03.2019:
Declaration) Trimestrul IV ,,declarații 1021/2013, - a fost pus în aplicare submodulul informațional al Declarației
2019*; anticipate de Ob.2, acț. 13 electronice Prealabile în procesarea carnetului TIR;
sosire” depuse - a fost aprobat Manualul de utilizare a TIR-EPD.
În acest sens, în perioada 12-14.03.2019 au fost instruiți 150
funcționari vamali.
După lansarea aplicației TIR-EPD, etapa următoare de
digitalizare a procedurii respective este proiectul pilot eTIR,
care urmează a fi implementat într-un cadru regional, în
conformitate cu proiectul experimental eTIR, aprobat la Batumi,
Georgia. În Republica Moldova, acesta a fost lansat la data de
19.09.2019.
Pe parcursul perioadei de raportare au fost perfectate 3409 de
declarații electronice prealabile privind mărfurile transportate
sub acoperirea Carnetului TIR, depuse de 203 companii.
4.2.6. Analiza şi Pe parcursul Proceduri SV HG nr. Potrivit prevederilor Hotărîririi Guvernului nr. 1140/2005
minimizarea anului, cu administrative 1065/2017,6 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor
formalităţilor, raportare adecvate stabilite (13) vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova”,
revizuirea, actualizarea, trimestrială declarația vamală se depune la organele vamale fiind însoțită,
după caz, a listei cel puțin, de următoarele acte care confirmă datele înscrise în
actelor necesare în declarație: factura; documentele de transport; actele permisive,
cadrul operaţiunilor necesare pentru acordarea liberului de vamă.
economice externe Actele permisive necesare pentru acordarea liberului de vamă
sînt prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 160 din 22.07.2011
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător. Acestea urmează să fie prezentate la importul,
exportul sau tranzitul unor anumite tipuri de mărfuri și sînt
eliberate de diferite instituții de stat, precum: Agenția Servicii
Publice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor,
Agenția de Mediu și alte autorități. Prin urmare, SV nu poate
influența numărul acestor acte.
4.2.7. Implementarea Trimestrul III Cabinetul SV HG nr. În curs de realizare
Cabinetului agentului agentului 1432/2016, SI ,,Cabinetului agentului economic” a fost în curs de
- 31 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
economic drept un economic cu 6.4. dezvoltare și testare pe parcursul anului 2017, însă la finele
mecanism de funcţiile tehnice anului 2018, din considerentele apariției unor dificultăți în
interacţiune cu agentul specificate securizarea sistemului pentru agenții economici (posibilitatea
economic, cu dezvoltat şi lansat accesării neautorizate de către terțe persoane a informațiilor
următoarele funcţii: stocate), lucrările au fost suspendate.
- posibilitatea de Odată cu inițierea Proiectului Twinning „Suport în
generare a rapoartelor modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în
pentru agentul conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”, unul din
economic; componentele principale ale acestuia este dezvoltarea Ghișeului
- corespondenţa Unic Vamal (Customs Single Window), care are ca scop
electronică; optimizarea prezentării datelor către SV de către agenții
- mecanismul de economici și autoritățile publice prin intermediul sistemelor
prezentare a moderne de legătură și vice-versa. Pentru a nu dubla prezentarea
documentelor în format de informații, a ușura prelucrarea de datelor și conformarea
electronic şi semnate acestora la standarde unice, continuarea dezvoltării,,Cabinetul
digital (acțiune electronic al agentului economic” ca SI distinct a fost sistată,
restantă) preferențial fiind dezvoltarea și integrarea funcționalității
acestuia în Ghișeu Unic Vamal (Customs Single Window).
Informațiile privind gradul de implementare a Proiectului
Twinning, componenta de dezvoltare a Ghișeului Unic Vamal a
se vedea la pct. 4.1.4.
4.2.8. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat și SV Legea nr. Realizat în termen
proiectului hotărîrii prezentat DPFV 1149/2000 Hotărîrea Guvernului nr. 1373/2016 „Cu privire la aprobarea
Guvernului cu privire Guvernului Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului
la modificarea Hotărîrii de plată a drepturilor de import pentru agenții economici cu
Guvernului nr. statut de Agent Economic Autorizat (AEO)” a fost modificată
1373/2016 „Cu privire prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 27.02.2019 „Cu privire
la aprobarea la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (MO al R.M. nr.
Regulamentului cu 76-85 art. 133 din 01.03.2019).
privire la modul de
prelungire a termenului
de plată a drepturilor
de import pentru
agenții economici cu
statut de Agent
Economic Autorizat
(AEO)”
- 32 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*

4.2.9. Elaborarea Trimestrul III Proiect elaborat și SV HG nr. Realizată cu depășirea termenului
proiectului hotărîrii prezentat DPFV 1140/2005 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului pentru modificarea
Guvernului cu privire Guvernului Hotărîrii Guvernului nr. 904/2013 „Cu privire la procedura de
la modificarea Hotărîrii vămuire electronică a mărfurilor” a fost aprobat în ședința
Guvernului nr. Guvernului din 15.01.2020. (MO al R.M. nr. 7-13 art.
904/2013 „Cu privire la 15 din 17.01.2020).
procedura de vămuire
electronică”
4.3. Implementarea 4.3.1. Implementarea Pe parcursul Control comun la SV HG nr. În curs de realizare
instrumentelor de controlului comun la anului, cu frontiera cu 1472/2016,V, La moment, controlul comun este funcțional în 6 puncte de
cooperare în domeniul frontieră raportare România iniţiat; 197 (i), I7, trecere a frontierei moldo-ucrainene.
managementului trimestrială Acord și HG nr. Din data de 5 februarie 2019, trecerea prin noul punct comun de
frontierelor de stat cu protocoale 1065/2017, control de la Palanca este autorizată pentru toate categoriile de
țările limitrofe semnate; 16(28) vehicule, cu condiția că nu transportă produse alcoolice și din
Număr de posturi HG nr. tutun clasificate la pozițiile tarifare 2103 90 30 00, 2106 90,
vamale cu control 1101/2018, 2204-2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403 (conform
comun la 15.1 și 15.2 Hotărîrii Cabinetului de miniștri al Ucrainei nr. 390 din 29 mai
frontieră; HP 2013) sau mărfuri supuse controlului veterinar și fito-sanitar
Timp de nr.134/2018, (conform Hotărîrii Guvernului nr. 938/2018).
traversare a 2.7.4 Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 15
frontierei redus în HG întrevederi cu autoritățile cu atribuții la frontieră din Ucraina
cadrul nr.736/2017, privind dezvoltarea controlului comun, sub egida EUBAM (A
controalelor de 1.3.2. se vedea informații la pct. 4.3.3). În cadrul ultimei ședințe
marfă; privind dezvoltarea controlului comun la frontiera moldo-
Mecanisme de ucraineană, desfășurată sub egida EUBAM (Odesa, 12-13
control al noiembrie 2019), Serviciul Grăniceri din Ucraina a informat că
segmentului proiectele celor 8 protocoale (inclusiv pentru punctele de trecere
central al ,,Goianul Nou-Platonovo” și ,,Novosavițcoe-Cuciurgan”),
frontierei moldo- urmează a fi avizate repetat.
ucrainene La data de 15.02.2019 a avut loc o întrevedere cu
instituite și Vicepreședintele ANAF din România, la București, cu privind
funcționale colaborarea vamală bilaterală și, în special, promovarea
conceptului de control comun la granița cu România și
sincronizarea acțiunilor de control în perioadele cu flux sporit.
4.3.2. Realizarea Pe parcursul Punctele de SV HG nr. În curs de realizare
proiectului din cadrul anului, cu trecere a frontierei 1101/2018, Proiectul este finanțat de către UE în cadrul programului
- 33 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Programului raportare de stat „Sculeni– 16.1 operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020
operaţional comun trimestrială/ Sculeni”, (codul proiectului RMCO) conform acordului de grant
România-Republica Trimestrul III „Leuşeni–Albiţa” nr.81701 din 27.06.2019.
Moldova 2014-2020, 2020* şi „Giurgiuleşti– La data de 14.02.2019, la București, a fost semnat Acordul de
dedicat reconstrucţiei Galaţi” Parteneriat privind implementarea proiectului de
punctelor de trecere la reconstruite reabilitare a respectivelor posturi de frontieră. Documentul
frontiera moldo- stabilește expres drepturile și obligațiile părților, conținînd și
română prevederi pentru o bună gestionare tehnică și financiară a
proiectului.
La data de 28.06.2019 a fost semnat Contractul între
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al
României și Agenția Națională de Administrare Fiscală al
României ca lider de proiect, privind finanțarea, prin
intermediul Programului Operațional Comun România –
Republica Moldova 2014-2020.
Pe parcursul perioadei de raportare, întru implementarea
Proiectului au fost întreprinse următoarele măsuri:
- a fost aprobată cererea de pre-finanțare, fiind transferată prima
tranșă;
- a fost creat Comitetul de evaluare pentru achiziționarea de
bunuri, servicii și lucrări necesare implementării proiectului;
- au fost aprobate: Plan de acțiuni pentru 36 luni de
implementare a proiectului, Planul de achiziții, Planul
Riscurilor;
- a fost contractată firma de consultanță externă;
- la data de 18.12.2019, a fost desfășurată Conferința de
vizibilitate a Proiectului UE privind modernizarea punctelor de
trecere Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești-
Giurgiulești;
- a fost lansată licitația privind achiziția lucrărilor de
construcție;
Urmează a fi lansată licitația privind achiziția lucrărilor de
reconstrucție și modernizare a Postului Vamal Leușeni.
4.3.3. Implementarea Pe parcursul Reuniuni SV HG nr. Realizat în termen
instrumentelor de anului, cu desfăşurate; 1472/2016, Pe parcursul perioadei de raportare:
cooperare moldo- raportare Acorduri II,8, I10 - în contextul dezvoltării controlului comun la frontiera moldo-
ucraineană în domeniul trimestrială/ bilaterale HG nr.736 ucraineană, au avut loc circa 40 reuniuni, inclusiv 13
- 34 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
managementului Semestrial semnate; /2017 evenimente – în contextul realizării proiectului Consolidarea
frontierelor, demarcării 2017-2019* Măsuri realizate; 1.3.2. actiunea 1 Managementului Integrat al Frontierelor la frontiera moldo-
şi asigurării securităţii Număr de agenţi ucraineană (dezvoltarea infrastructurii punctelor de trecere
acestora, inclusiv pe economici din Pervomaisc-Cuciurgan și Giurgiulești-Reni pe teritoriul
segmentul transnistrean regiunea Ucrainei), 11 evenimente – în contextul inițiativelor EUBAM
transnistreană privind asigurarea securității la frontiera moldo-ucraineană.
beneficiari ai - au fost eliberate certificate de origine pentru 78 agenți
cooperării economici din regiunea transnistreană.
bilaterale moldo-
ucraineană;
4.3.4. Intensificarea Pe parcursul Parteneriat SV HG nr. Realizat în termen
cooperării cu Misiunea anului, cu consolidat; 1472/2016, Pe parcursul perioadei de raportare:
EUBAM în vederea raportare Activităţi realizate II,8, I9 - au avut loc circa 40 de evenimente sub egida EUBAM
soluționării trimestrială/ în comun; dedicate dezvoltării controlului comun la frontiera cu Ucraina,
problemelor de interes Trimestrul Numărul de dezvoltării colaborării între cele 2 maluri ale Nistrului, precum
comun IV,2019* agenți economici și combaterii criminalității transfrontaliere (seminare, ateliere și
beneficiari ședințe de lucru);
- au fost eliberate 7 245 de certificate de origine eliberate pentru
78 agenți economici din regiunea transnistreană (EUR.1 EU –
1951, EUR.1 CEFTA - 204, EUR.1 TR – 72, Form A – 6, CT-1
– 5012).
4.3.5. Crearea şi Pe parcursul Sistem SV HG nr. În curs de realizare
dezvoltarea Sistemului anului/ informațional 1101/2018, La data de 06.09.2019 a fost lansat punctul de contact Palanca
informațional de Trimestrul creat şi dezvoltat; 5.1 la punctul de trecere a frontierei de stat comun Palanca, unde
schimb în regim de IV,2019* Schimb de vor activa serviciile de frontieră ale RM și Ucrainei (una dintre
timp real a informații în cele 4 componente ale proiectului „Consolidarea
informaţiilor cu regim de timp real Managementului Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei
Serviciul Grăniceresc cu privire la moldo-ucrainene”). Benificiar principal al proiectului este
de Stat al Ucrainei cu persoanele şi Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, SV va avea doar
privire la persoanele şi mijloacele de acces la sistemul informational.
mijloacele de transport transport care Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate:
care traversează traversează - 4 ședințe ale Comitetului de supraveghere a proiectului sus-
frontiera de stat frontiera de stat menționat (24 ianuarie, 12 aprilie, 19 iulie, 9 octombrie, în
comună comună asigurat or.Odesa, Ucraina);
- vizite de monitorizare în punctule de trecere a frontierei de stat
Pervomaisc-Cuciurgan și Giurgiulești-Reni (10-11 aprilie, 15-
16 mai, 22-23 mai, 18 iulie, 14-15 august, 18-19 septembrie, 10
- 35 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
octombrie, 19 noiembrie, 11-12 decembrie).
4.3.6. Dotarea Pe parcursul Punctele de SV HG nr. În curs de realizare
autorităţilor de anului/ trecere în care se 1101/2018, În contextul realizării proiectului „Consolidarea
frontieră cu Trimestrul IV efectuează 14.4 Managementului Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei
echipamentul/tehnica 2019* controlul în moldo-ucrainene”:
necesară în contextul comun dotate cu - a fost întocmită lista echipamentului necesar de a fi procurat în
exercitării echipament cadrul proiectului;
corespunzătoare a special conform - a fost repartizat bugetul între cele 4 servicii pentru procurarea
atribuțiilor la evaluării de echipamentului (pentru dotarea postului vamal Cuciurgan,
efectuarea controlului necesități Giurgiulești, pentru reparația capitală a drumului în punctul de
în comun în punctele trecere a frontierei de stat Giurgiulești-Reni pe teritoriul RM cu
de trecere la frontiera porțiunea de drum pînă la frontiera R.M.) Informativ: SV va
moldo-ucraineană contribui cu 20% din costurile pentru realizarea obiectivelor
proiectului;
- parțial a fost livrată echipament, fiind efectuate și unele
procurări de echipament co-finanțate de SV.
Totodată, au fost prezentate necesități în vederea implementării
componentei proiectului „Implementarea sistemului de
monitorizare video în punctele de trecere auto și consolidarea
supravegherii frontierei albastre”.
4.4. Modernizarea 4.4.1. Revizuirea Pe parcursul Nomenclatură SV HG nr. Realizat în termen
instrumentelor pentru periodică a anului, cu combinată 1065/2017 Nomenclatura a fost revizuită și actualizată la ediția 2017 a
determinarea valorii în Nomenclaturii raportare actualizată Pct.11(21) Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor.
vamă și clasificarea combinate a mărfurilor trimestrială/ Totodată, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.117-O din
mărfurilor şi actualizarea acesteia Trimestrul IV 18.03.2019 a fost modificat ,,Regulamentul privind decizia de
în conformitate cu 2019 clasificare a mărfurilor, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal
Nomenclatura nr.296-O/2016” (MO al R.M. nr.111-118 art.543 din
Sistemului Armonizat, 29.03.2019).
potrivit prevederilor
Convenţiei
internaţionale privind
sistemul armonizat de
descriere şi codificare a
mărfurilor
4.4.2. Monitorizarea şi Pe parcursul Recomandări şi SV HG nr. Realizat în termen
transpunerea în anului, cu bune practici 1065/2017 În vederea transpunerii în legislația națională a recomandărilor
legislaţia naţională a raportare implementate Pct.11(21) şi a bunelor practici furnizate de Organizația Mondială a
- 36 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
tuturor recomandărilor trimestrială/ Comerțului, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.
şi celor mai bune Trimestrul IV 705/2019 ,,Pentru modificarea Regulamentului cu privire la
practici furnizate de 2019 modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin
Organizaţia Mondială a Hotărîrea Guvernului nr. 974/2016” (MO al R.M. nr. 400-406
Comerţului în art. 1042 din 31.12.2019).
domeniul stabilirii
valorii în vamă
4.5. Coordonarea 4.5.1. Organizarea Pe parcursul Număr de SV HG Nerealizat (nu a fost necesar)
promovării şi realizării ședințelor anuale ale anului, cu evenimente cu nr.1472/201 Începînd cu anul 2018 nu se organizează ședințe anuale ale
cooperării vamale prin grupului de lucru raportare participarea 6, V, 200 (3), I2 grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de
intermediul coordonării pentru implementarea trimestrială Serviciului cooperare în domeniul vamal Republica Moldova – Uniunea
procesului de stabilire Cadrului strategic de Vamal; Europeană, deoarece subiectele sînt discutate în cadrul
şi dezvoltare a relaţiilor cooperare în domeniul Ședințe anuale Subcomitetului Vamal.
internaţionale în vamal Republica organizate
domeniul vamal Moldova – Uniunea
Europeană
4.5.2. Organizarea Pe parcursul Ședințe anuale SV HG Realizat în termen
ședințelor anuale ale anului, cu organizate nr.1472/201 Ședința anuală a Subcomitetului Vamal a avut loc la data de 21
Subcomitetului vamal raportare 6 V, 200, I1 noiembrie 2019, la Chișinău.
trimestrială
4.5.3. Asigurarea unui Pe parcursul Număr de SV HG nr.1472 Realizat în termen
proces eficient de anului, cu solicitări şi /2016, V, 198, Întru asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă
asistență administrativă raportare răspunsuri de I1; cu țările UE în domeniul vamal:
cu țările UE în trimestrială asistență - în adresa SV au fost expediate 353 de solicitări, dintre care au
domeniul vamal administrative fost soluționate 346 de solicitări, 7 fiind în curs de soluționare;
primite/ transmise - SV a solicitat asistență administrativă de la organele omoloage
în 436 de cazuri.
4.5.4. Semnarea Pe parcursul Număr de planuri SV HG nr. Realizat în termen
Planurilor de cooperare anului, cu de cooperare 1101/2018 A fost asigurată implementarea Planului de cooperare
anuale/multianuale raportare semnate şi 8.2 pentru anual 2019 între Serviciul Vamal al Republicii
dintre autorităţile de trimestrială implementate Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală din
frontieră ale Republicii România privind intensificarea colaborării în domeniul
Moldova cu autorităţile antifraudă vamală și facilitarea comerțului (semnat în decembrie
de frontieră ale altor 2018), fiind desfășurate o serie de întrevederi cu autoritățile
state (statele vecine, vamale din România.
statele membre ale Planul de cooperare pentru anul 2020 între Serviciul Vamal

- 37 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Uniunii Europene, al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administarare
statele membre ale Fiscală din România privind intensificarea colaborării în
Comunităţii Statelor domeniul antifaraudă și facilitării comerțului, semnat la
Independente etc. București la 31.12.2019, a fost aprobat prin Ordinul Serviciului
Vamal nr.582-O din 31.12.2019.
4.6. Dezvoltarea 4.6.1. Asigurarea Trimestrul III, Misiune de SV HG nr. Realizat în termen
standardelor de calitate desfășurării misiunii de cu raportare supraveghere 573/2013 Misiunile de recertificare, conform noului standard în domeniul
pentru Serviciul Vamal certificare conform trimestrială desfășurată; calității ISO 9001:2015, au avut loc perioada 11-14 iunie 2019,
noului standard în Certificate fiind recertificate atît aparatul central al SV, cît și birourile
domeniul calității ISO reconfirmate vamale.
9001:2015
4.6.2. Ajustarea Trimestrul IV, Manual SMC SV Realizat în termen
documentației cu raportare revizuit În vederea pregătirii pentru misiunea de recertificare a SV în
sistemului de trimestrială conformitate cu prevederile Standardului ISO 9001:2015 au fost
management al calității revizuite procedurile operaționale și generale/ajustată
și transpunerea ISO documentația sistemului de management al calității și transpuse
9001:2015 cerințele ISO 9001:2015.
4.6.3. Monitorizarea Pe parcursul Rapoarte SV HG nr. Realizat în termen
implementării anului, cu elaborate şi 4/2014,VII, 3, În vederea monitorizării domeniului comerțului internațional și
principalelor acte raportare publicate; 5.1.1. administrării vamale, prin scrisoarea nr. 09/1-06/114 din
legislative din trimestrială Numărul de acte 13.04.2019, a fost prezentată Ministerului Economiei și
domeniul comerţului monitorizate Infrastructurii, informația ce vizează modificările operate în
internaţional şi legislația națională din domeniul fiscal şi vamal pe parcursul
administrării vamale perioadei octombrie 2018 – aprilie 2019 ce țin de măsurile care
pot influența comerțul cu bunuri și servicii.
4.6.4. Asigurarea Pe parcursul Acte normative SV HG nr. Realizat în termen
mecanismului de anului, cu ale Serviciului 4/2014,VII, 3, Pe parcursul perioadei de raportare:
consultare a actelor raportare Vamal examinate 5.1.12 - au fost examinate de către Grupul de lucru pentru
normative ale trimestrială de către Grupul de reglementarea activității de întreprinzător 13 proiecte de acte
Serviciului Vamal cu lucru pentru normative;
comunitatea de afaceri reglementarea - au fost consultate, conform cerinţelor transparenţei în procesul
activităţii de decizional, 13 proiecte de acte normative.
întreprinzător;
Număr de acte
normative a
Serviciului Vamal
consultate
- 38 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
conform
cerinţelor
transparenţei în
procesul
decizional
4.6.5. Elaborarea Trimestrul IV Proceduri SV HG În curs de realizare
procedurilor pentru 2019 elaborate; nr.1065/201 Pe parcursul perioadei de raportare:
schimbul de informaţii Schimb 6 pct6(13) - în perioada 20-24.05.2019, la Chișinău, în cadrul Centrului de
relevante şi cele mai informaţie Instruire a avut loc 1 seminar Național privind simplificarea
bune practici între asigurat procedurilor vamale, în special Convenția Kyoto, susținut de
statele membre ale experții OMV, cu participarea a 23 funcționari vamali;
Acordului de la - în perioada 22-24.05.2019, la Bruxelles, a avut loc un atelier
Marrakech privind de lucru al OMV privind schimbul de experiență în domeniul
constituirea procedurilor de perfecționare activă și pasivă, la care a
Organizaţiei Mondiale participat un funcționar vamal;
a Comerţului, precum - la data de 04.03.2019 și 07.06.2019, s-a desfășurat Programul
şi aplicarea de instruire online „Academia Vamală Virtuală”, la care a
standardelor participat un funcționar vamal;
recomandate de - în perioada 24-26.09.2019, în Armenia, Erevan, a avut loc
Organizaţia Mondială a atelierul de lucru regional privind pachetul de conformitate și de
Vămilor aplicare a legii (CEP), la care a participat un funcționar vamal;
- în perioada 26-28.11.2019, în Xiamen, China, a avut loc
Conferința Globală a Uniunii Poștale Universale (UPU) privind
cooperarea transfrontalieră în domeniul comerțului electronic,
organizat sub egida OMV, la care au participat 2 funcționari
vamali.
4.6.6. Semnarea Pe parcursul Număr de SV HG Nerealizat
memorandumurilor de anului, cu memorandumuri nr.1472/201 La moment SV are semnate 6 acorduri de colaborare:
înțelegere cu raportare de înțelegere 6, V, 194 d), I4 1) Acordul de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie
comunitatea de afaceri trimestrială/ negociate şi Moldo-Italiană;
Trimestrul IV semnate 2) Acordul de parteneriat și colaborare cu Camera de Comerț
2019* şi Industrie a Republicii Moldova;
3) Acordul de colaborare cu Asociația Obștească Camera
Tinerilor Antreprenori ,,JCI Chișinău”;
4) Acordul de colaborare cu Asociația Businessului
European;
5) Protocolul de colaborare între SV și Japan Tobacco
- 39 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
International, resemnat la data de 16 august 2018;
6) Acordul și Memorandumul de cooperare și colaborare
între Serviciul Vamal și Instituția Publică Oficiul Național
al Viei și Vinului (ONVV).
Pe parcursul anului 2019, memorandumuri noi de înțelegere cu
comunitatea de afaceri nu au fost semnate.
4.6.7. Evaluarea Pe parcursul Chestionar SV HG În curs de realizare
calităţii serviciilor anului, cu elaborat şi nr.1472/201 De comun cu Programul USAID ,,Reforme Structurale în
prestate de autoritatea raportare publicat pe pagina 6, V, 194 e), I5 Moldova” a fost elaborat un proiect de chestionar al
vamală trimestrială/ web a Serviciului satisfacție beneficiarilor, care urmează a fi aprobat și plasat pe
Trimestrul IV Vamal pagina web a Serviciului Vamal.
2019* Gradul satisfacţiei Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
privind calitatea
serviciilor prestate
de vamă în
creştere
4.7. Continuarea 4.7.1. Identificarea, Pe parcursul Număr de SV HG Realizat în termen
modernizării negocierea și anului, cu proiecte în nr.1472/201 La situația din 31.12.2019 sînt în derulare 12 proiecte de
Serviciului vamal și a implementarea raportare implementate; 6, V, 197, 2.4., I5; asistență tehnică.
infrastructurii acestuia, proiectelor de asistență trimestrială/ Gradul de 199,I1 Pe parcursul anului 2019 au fost realizate ativități în cadrul a 13
precum și asigurarea tehnică pentru Trimestrul IV implementare al HG nr. proiecte de asistență tehnică, dintre care:
implementării noilor consolidarea proiectelor; 827/2013, 73; 1) Proiectul TWINNING „Suport în modernizarea Serviciului
standarde de integritate capacităților HG nr. Vamal în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”,
instituționale ale 573/2013 avînd ca scop acordarea suportului Republicii Moldova în
Serviciului Vamal pregătirea necesară pentru implementarea Ghișeului Unic și
Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități
prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a Acordului de Asociere).
Proiect asistat de UE, țările partenere - Lituania, Italia.
Activitățile desfășurate pe parcursul perioadei de raportare, a se
vedea la sub-acțiunile 4.1.1 și 4.1.4.
2) Programul de control asupra exportului Securității
Frontaliere (EXBS), avînd ca scop îmbunătățirea controlului la
export prin formarea a 3 sisteme de control nedestructiv al
bagajelor instalate în 3 puncte de trecere. Proiect asistat de
Departamentul Energiei al SUA, Administrația Națională pentru
Securitatea Nucleară.
- 40 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
În contextul programului respectiv:
- în perioada 18-22.02.2019, în or. Cernăuți, Ucraina, a avut loc
instruirea formatorilor în domeniul metodelor de identificare și
reacționare la traficul ilicit al materialelor nucleare și
radioactive;
- la data de 6.05.2019, a avut loc vizita de lucru a dlui Robert
Pazos, consilier al Programului EXBS pentru Armenia și
Moldova, la Terminalul marfar al punctului vamal ,,Aeroportul
Internațional Chișinău”;
- la data de 8.05.2019, la punctul de trecere a frontierei de stat
Giurgiulești-Galați, s-a desfășurat ceremonia de donație a 3
scanere pentru controlul bagajelor instalate în posturile vamale
Giurgiulești, Leușeni, Cahul;
- în perioada 20-24.05.2019, în Orșaneț, Ucraina, a avut loc
training internațional „Formare de formatori în domeniul
detecției materialelor radioactive și combaterii traficului cu
material nuclear” (a II-a etapă);
- în perioada 24-28.06.2019, la Vadul lui Vodă, a avut loc
evenimentul comun de instruire pentru echipele mobile ale SV
și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
- în perioada 23-27.09.2019, vizita de lucru a dlui Robert Pazos,
consilier al Programului EXBS pentru Armenia și Moldova,
fiind vizitat inclusiv la Centrul de Instruire, și efectuate vizite la
punctele de trecere Briceni-Rossoșanî și Aeroport. În cadrul
vizitei au fost transmisă lista necesităților instituționale ale SV,
fiind discutată și posibilitatea dezvoltării schimbului de
informații între autoritățile vamale ale RM și SUA. Drept
urmare, la 12.11.2019 a avut loc ședința de prezentare a
Programului de Schimb de Informații Electronice, care se
propune a fi implementat între SV al RM și Serviciul Protecție
Vamală și de Frontieră a Departamentului de Securitate Internă
al SUA;
- în perioada 16-20.12.2019 a avut loc vizita în RM a dnei
Karen Chaisson, manager pentru Armenia, Moldova,
Azerbaidjan, Georgia, Bulgaria, și Malta și dlui Robert Pazos,
consilier pentru RM și Armenia, în scopul evaluării activităților
EXBS (16 decembrie - vizita dlui Pazos la Postul Vamal
- 41 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Leușeni; 17 decembrie - vizita dnei Chaisson și dlui Pazos la
punctului vamal ,Aeroportul pentru a monitoriza utilizarea
echipamentului de scanare a bagajelor pasagerilor, donat SV în
cadrul EXBS și Centrul de Instruire, în scopul discutării
necesităților de instruire ale SV pentru 2020 și posibilitatea
amenajării simulatorului de post vamal pentru efectuarea
exercițiilor practice; 18 decembrie – ședința cu DG SV).
3) Programul pentru depistarea și prevenirea cazurilor de
contrabandă cu substanțe nucleare ,,Nuclear Smuggling
Detection and Deterrence – NSDD”, avînd ca scop prevenirea
traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, finanțat de
Guvernul SUA.
Pe parcursul perioadei de raportare:
- în perioada 25-29.03.2019, la Centrul de instruire, a fost
desfășurat un training internațional „Formare de formatori în
domeniul detecției materialelor radioactive și combaterii
traficului cu material nuclear”;
- 22 posturi vamale au fost dotate cu monitoare portal staționare
pentru detectarea materialelor radioactive și nucleare;
- au fost donate trei sisteme mobile de detectare a radiațiilor;
- la data de 23.11.2019 la Serviciul Vamal a avut loc ședința în
cadrul căreia NSDD a exprimat disponibilitatea de a instala
monitoare-portale la punctele de trecere Criva-Mamalîga și
Palanca-Maiaki-Udobnoe, conform solicitării Serviciului Vamal
al RM. Totodată, Programul este disponibil să acorde asistență
la consolidarea capacităților echipelor mobile ale Serviciului
Vamal în cadrul Inițiativei privind Securitatea la Frontiera
Verde. Totodată, NSDD urmează să informeze Serviciul Vamal
despre posibilitățile programului în dotarea cu mijloacele de
transport și echipamentele solicitate de Serviciul Vamal.
4) Programul de Control al containerelor, asistat de Oficiul
Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC);
În contextul programului, la data de 12.03.2019, la Chișinău, a
avut loc ședința cu Coordonatorul Regional al Programului de
Control al Containerelor.
În perioada 17-18.09.2019, la Tbilisi a avut loc cea de-a 2-a
ședință a Comitetului de Supraveghere a Programului de
- 42 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Control al Containerelor în regiunea Mării Negre.
5) Programul operațional România – Republica Moldova 2014-
2020, avînd ca scop reconstruirea infrastructurii la 3 posturi
vamale de frontieră: Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și
Giurgiulești – Galați, asistat de UE;
6) Programul USAID pentru Reforme Structurale. În baza
Planului de activitate comun cu USAID, semnat în martie 2018,
pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate următoarele
activități:
- a fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de
dezvoltare a Portalului Informațional Comercial (en. Trade
Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începînd cu
luna februarie 2020.
- la data de 06.06.2019 a fost semnat Memorandumul de
Înțelegere între SV al RM și Programul USAID pentru Reforme
Structurale în Moldova cu privire la implementarea „Sistemului
de gestionare a fluxului de transport auto la frontieră”. În
perioada 07-13.07.2019 a avut loc vizita de studiu în Estonia,
privind familiarizarea cu aplicabilitatea practică a sistemului
implementat de compania GoSwift. În acest context, pentru
efectuarea analizei impactului economic, pînă și după pilotarea
Sistemului, este în proces de elaborare Studiul privind
măsurarea timpului de traversare a frontierei la punctul de
trecere Sculeni-Sculeni (în perioada 15 - 31 iulie 2019
compania contractată de USAID a realizat activitățile de
cronometrare a timpului în punctul de trecere). Suplimentar, în
scopul identificării instrumentelor de cooperare ale autorităților
de frontieră din RM și România pentru fluidizării trecerii
frontierei, cu accent pe efectuarea de controale comune, USAID
a contractat un expert pentru efectuarea unui studiu detaliat al
legislației României, precum și a UE. La 8 octombrie 2019 a
avut loc prezentarea Sistemului de gestionare a fluxului
mijloacelor de transport la frontieră;
- a fost demarată îmbunătățirea activității Centrului de Apel al
SV. Conform conceptului, acesta va fi constituit din două linii
specializate distincte – Linia de informare și Linia fierbinte,
care vor putea fi contactate inclusiv prin intermediul aplicațiilor
- 43 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Viber și WhatsApp. La data de 26.11.2019 a fost organizată
ședință de lucru cu reprezentanții USAID și implementatorii
proiectului pentru a discuta ultimele detalii despre liniile
specializate. Centrul de apel urmează a fi funcțional din luna
ianuarie 2020;
- a fost modernizată aplicația electronică pentru declararea
prealabilă TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration) și lansat
proiectul pilot eTIR;
- în luna iulie și septembrie 2019, au fost organizate 5
evenimente de mediatizare și promovare a statutului AEO,
desfășurate în Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și Ungheni, cu
participarea agenților economici AEO și potențiali solicitanți
AEO din regiunile centru, nord și sud.
7) Proiectul „Implementarea sistemului de monitorizare video
în punctele de trecere auto și consolidarea sistemului de
supraveghere a frontierei albastre, finanțat de UE și cofinanțat
de RM și Ucraina pentru ambele componente.
Pe parcursul perioadei de raportare:
- au avut loc ședințe tehnice în regim de video-conferință cu
participarea serviciilor vamale și de frontieră ale RM și Ucraina,
precum și a implementatorului proiectului – OIM;
- a fost transmisă lista necesităților în vederea implementării
sistemului.
8) Proiectul „Consolidarea managementului integrat al
frontierelor de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”, care
include 4 componente: 1) Dezvoltarea infrastructurii punctului
de trecere a frontierei de stat Pervomaisc-Cuciurgan pe teritoriul
Ucrainei; 2) Dezvoltarea infrastructurii punctului de trecere a
frontierei de stat Giurgiulești-Reni pe teritoriul Ucrainei; 3)
Crearea punctului de contact Palanca cu participarea
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al RM și SG al
Ucrainei; 4) Schimbul automatizat de date între Inspectoratul
General al Poliției de Frontieră al RM și SG al Ucrainei.
- a fost repartizat bugetul pentru procurarea echipamentului;
- sînt în proces de finalizare lucrările de reparație a clădirilor
administrative. Au fost instalate și reparate Containerele
modulare și instalat echipamentul activ de rețea;
- 44 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- au fost finalizate lucrările de reparație a drumului în punctul
de trecere Giurgiulești-Reni pe teritoriul RM. Lipsa sistemului
de evacuare a apelor a dus la deteriorarea drumului, în acest
scop fiind construit sistemul de drenaj.
- au avut loc mai multe ședințe tehnice, inclusiv pe teren și în
regim de videoconferință;
9) Proiectul de asistență tehnică cu privire la modernizarea
Sistemului Operațional ,,ASYCUDA World”. Activitățile
desfășurate pe parcursul perioadei de raportare a se vedea la
sub-acțiunile 4.1.5.
4.7.2. Asigurarea Pe parcursul Număr de abateri SV HG Realizat în termen
implementării eficiente anului, cu disciplinare şi nr.1472/201 Pe parcursul perioadei de raportare din numărul total de 198
a prevederilor Codului raportare sancţiuni aplicate 6, V, 193 e), I7 anchete: 157 anchete au fost remise către comisia de disciplină,
de etică și conduită a trimestrială/ colaboratorilor 25 anchete - în examinare și 16 – sunt suspendate.
colaboratorilor vamali Trimestrul IV vamali în Ca rezultat al finisării examinării materialelor anchetelor de
descreştere; serviciu au fost sancționați disciplinar 170 funcționari vamali,
100% de după cum urmează:
colaboratori - avertisment: 53;
vamali instruiți în - mustrare: 73;
domeniu - mustrare aspră: 37;
- destituire din funcție – 7.
Au forst desfășurate activități de instruire:
a. instruiri interne:
- curs de instruire ,,Studiul desfășurat al legislației vamale”,
cu următoarele tematici incluse: Codul de etică și conduită a
colaboratorului vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1161 din 20 octombrie 2016; Reguli de etică şi
comportament; Statutul disciplinar al colaboratorilor vamali;
Integritatea profesională a agentului public (funcționarului
vamal) - 4 activități cu participarea a 97 debutanți;
- seminar ,,Rigorile integrității instituționale - de la teorie la
practică” – 8 activități cu participarea a 473 funcționari;
- seminar ,,Clasificarea mărfurilor și integritatea în procesul
decizional” – 1 activitate cu participarea a 24 funcționari;
- seminare „Legislația națională în domeniul asigurării
integrității în executarea funcției publice (ANI)” – 8 activități
cu participarea a 393 funcționari;
- 45 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- seminar „Originea mărfurilor. Reglementări naționale.
Integritatea în procesul decizional” – 1 activitate cu
participarea a 34 funcționari;
- curs de instruire „Formarea și perfecționarea continuă a
funcționarilor vamali”, fiind discutată inclusiv tematica
privind Codul de etică și conduită a colaboratorului vamal – 5
activități cu participarea a 100 funcționari;
- seminar „Activitatea echipelor mobile” – 2 activități cu
participarea a 74 fucnționari;
- seminar „Aspecte ale activității vamale: repere și practici”,
fiind discutată inclusiv tematica privind Codul de etică și
conduită a colaboratorului vamal – 3 activități cu participarea
a 67 funcționari;
- seminar „Mecanisme de sigurare a integrității profesionale
și instituționale” - 9 activități cu participarea a 504
funcționari;
- seminar „Activitatea de urmărire penală” – 1 activitate cu
participarea a 12 funcționari.
b. instruiri externe:
- curs de instruire organizat de Academia de Administrare
Publică ,,Etica și integritatea profesională” – 2 activități cu
participarea a 2 funcționari;
- seminar organizat de Ministerul Finanțelor în cadrul
proiectului TWINNIG privind gestionarea activității de audit
intern –1 activitate cu participarea a 1 persoană.
Astfel, pe parcursul anului 2019 au avut loc 46 activități de
instruire, fiind instruiți 1782 funcționari vamali.
4.7.3. Sensibilizarea Pe parcursul Număr de SV HG nr.410 Realizat în termen
publicului pentru anului/ activităţi de /201832 Pe parcursul perioadei de raportare:
implicare activă în Trimestrul IV mediatizare HG nr. - au fost depuse 369 cereri prealabile/contestații/plîngeri și 1386
realizarea măsurilor desfăşurate; 4/20146.1.4. petiții de la persoane fizice, ponderea de rezolvare a acestora a
anticorupţie prin număr de plîngeri constituit 98%.
organizarea depuse, inclusiv Totodată, au fost desfășurate următoarele activități de
campaniilor de prin sistemul mediatizare, la data de 09.12.2019:
informare şi promovare electronic de - în cadrul celei de-a XIV-a Conferințe Naționale Anticorupție
a integrităţii şi valorilor colectare a organizată de Centrul Național Anticorupție, reprezentanții SV
profesionale contestărilor au prezentat cele mai importante progrese înregistrate de
- 46 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
(plîngerilor) instituție în 2019, printre principalele realizări menționate se
numără modernizarea sistemului de monitorizare video în
posturile vamale, sporirea competențelor direcției responsabile
de integritate, dar și fortificarea climatului de integritate
instituțională prin educarea continuă în spiritul intoleranței față
de corupție. În cadrul Conferinței a fost organizat „Orășelul
Integrității”, la care vizitatorii au fost informați despre rolul SV
în asigurarea securității economice a statului, distribuind mai
multe materiale informative anticorupție.
- în 11 dintre cele mai mari posturi vamale au fost distribuite
materiale informative tuturor persoanelor care interacționează
cu angajații vamali. Astfel, cetățenii care traversează frontiera
sau cei care solicită perfectarea unei operațiuni de vămuire au
fost îndemnați să sesizeze orice fapte de comportament
corupțional sau alte abuzuri comise de către funcționarii vamali.
4.7.4. Dezvoltarea Trimestrul IV Calitate şi SV HG nr. În curs de realizare
infrastructurii accesibilitate a 1065/2016 Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate
posturilor vamale în informaţiilor pct.1(2) următoarele activități:
vederea dotării cu privind - la data de 21 ianuarie, la Chișinău, a avut loc întrevederea cu
sisteme de informare reglementările Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA),
moderne privind vamale şi reprezentanții companiilor Intertek și Anglostar Management
reglementările vamale siguranţa DMCC, în scopul implementării unui program orientat spre
şi siguranţa alimentelor alimentelor pentru îmbunătățirea calității și siguranței produselor din RM, precum
cetăţeni şi mediul și dezvoltarea capacităților de export ale producătorilor și
de afaceri exportatorilor;
îmbunătăţită - la data de 6 martie, a fost reînnoit Acordul de colaborare
semnat de către SV și ANSA, care stabilește modul de
colaborare dintre cele două instituții în procesul controlului de
stat la introducerea, scoaterea și tranzitul mărfurilor supuse
controlului sanitar-veterinar și fitosanitar în condițiile noilor
reglementări. În baza Acordului dat, autoritățile menționate vor
colabora în vederea implementării schimbului electronic de
date, precum și se vor informa reciproc referitor la eventualele
modificări ale legislației sau ale procedurilor tehnologice. În
acest context, ANSA va ajusta cadrul legal în vederea micșorării
listei bunurilor ce sînt supuse controalelor ANSA, dar și
reducerii numărului de acte necesare în cadrul vămuirii acestui
- 47 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
tip de mărfuri. SV va acorda asistența necesară privind
instruirea inspectorilor ANSA referitor la utilizarea modulelor
specializate ale sistemelor informaționale din gestiune.
În vederea implementării acordului menționat, cît și a Ordinului
ANSA nr. 170 din 16.04.2019, a fost aprobată Dispoziția
Serviciului Vamal nr.246-D din 26.04.2019 „Cu privire la
măsurile necesare a fi întreprinse întru aplicarea corectă a
prevederilor Ordinului ANSA nr. 170 din 16.04.2019”.
4.7.5. Asigurarea Trimestrul IV Echipament SV HG nr. În curs de realizare
echipamentului adecvat adecvat asigurat 1065/2016 A fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de
pentru activitatea pct.1(2) dezvoltare a Portalului Informațional Comercial (en. Trade
punctelor de informare Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începînd cu
(inclusiv echipament luna februarie 2020.
de comunicații de bază Conform Caietului de sarcini aprobat, portalul va integra date
și suport IT, cum ar fi juridice, economice, statistice şi organizatorice privind
un instrument de operațiunile de export, import și tranzit, precum și alte
căutare a tarifelor și informații relevante activității economice externe.
ratelor fiscale sau o La data de 26.11.2019 a fost organizată ședința de lucru cu
bază de date națională reprezentanții USAID și implementatorii proiectului de
similară cu informații îmbunătățire a activității Centrului de Apel al SV pentru a
comerciale) discuta ultimile detalii referitor la dezvoltarea noii pagini web a
Serviciului Vamal, care va conține două linii specializate
distincte, după cum urmează:
1) Linia anticorupție (gestionată de Secția Unitate de Gardă) –
linia telefonică la care sînt recepționate informații referitoare
la faptele de comportament corupțional și alte abuzuri de
serviciu comise de către funcționarii vamali; Funcționează
non-stop;
2) Linia de informare (gestionată de către Secția relații publice)
– linia telefonică la care sînt recepționate solicitările de
informații/consultații) privind activitatea vamală.
Funcționează de luni pînă sîmbătă (24/7).
Lansarea oficială se preconizează pentru începutul anului 2020.
4.7.6. Modernizarea Trimestrul IV Fişă de proiect SV HG nr. În curs de realizare
infrastructurii punctelor elaborată şi 1101/201814. La data de 8 mai 2019, la punctul de trecere a frontierei de stat
de trecere a frontierei transmisă 1 Giurgiulești-Galați au fost donate trei scanere de control al
de stat prin procurarea potenţialilor bagajelor pasagerilor de către Departamentul de Stat al SUA,
- 48 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
şi dotarea cu finanţator prin intermediul Programului EXBS (Export Control and
echipamente speciale Related Border Security).
de detecţie a Prin Hotărîrea Guvernului nr. 321/2019 au fost efectuate
materialelor radioactive completări la Hotărîrea Guvernului nr. 246/2010 ,,Cu privire la
şi altor substanţe modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale aferente
interzise, a realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în
tehnologiilor nucleare, derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care
a armelor şi mijloacelor RM este parte”, programul EXBS fiind introdus ca donator.
letale neconvenţionale, În cadrul ședinței din 23 noiembrie 2019, reprezentanții
a armelor de distrugere Programului pentru depistarea și prevenirea cazurilor de
în masă contrabandă cu substanțe nucleare ,,Nuclear Smuggling
Detection and Deterrence – NSDD” au exprimat disponibilitatea
de a instala monitoare-portale la punctele de trecere Criva-
Mamalîga și Palanca-Maiaki-Udobnoe, conform solicitării SV.
4.7.7. Dezvoltarea Trimestrul III Fişă de proiect SV HG nr. În curs de realizare
capacitaţilor de control elaborată şi 1101/201814. Pe parcursul perioadei de raportare, în vederea dezvoltării
al exporturilor şi transmisă 2 capacităților de control al exporturilor şi importurilor mărfurilor
importurilor mărfurilor potenţialilor strategice şi cu dublă destinație, au fost desfășurate următoarele
strategice şi cu dublă finanţator evenimente:
destinaţie - în perioada 18-22.02.2019, 2 traninguri pentru formarea
formatorilor internațional, la Cernăuți, Ucraina, cu tematica
,,Formare de formatori în domeniul depistării și stabilirii
procedurilor de răspuns în cazul traficului ilicit de materiale
radioactive și nucleare etapa I”, la care au participat 6
funcționari vamali;
- în perioada 25-29.03.2019, la Chișinău, training internațional
cu tematica „Formare de formatori în domeniul detecției
materialelor radioactive și combaterii traficului cu material
nuclear”;
- în perioada 26-29.03.2019, seminar regional în or. Erevan,
Armenia, cu tematica ,,Seminar privind promovarea
controalelor eficiente ale exportului de arme”, la care a
participat 1 funcționar vamal;
- 1 curs de pregătire pentru funcționarii debutanți SV;
- în perioada 7-10.05.2019, la Dushanbe, Tadjikistan, atelier
Regional privind formarea de formatori în domeniul controlului
comerțului cu mărfuri strategice, la care a participat 1 funcționar
- 49 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
vamal;
- în perioada 22-23.05.2019, la Tbilisi, Georgia, seminar sub-
regional cu privire la implementarea Tratatului privind comerțul
cu arme, la care a participat 1 funcționar vamal;
- în perioada 3-11.06.2019, în or. Hmelnițki Ucraina, atelier de
lucru pentru pregătirea formatorilor în domeniul Controlului
comerțului strategic, la care au participat 3 funcționari vamali;
- în perioada 18-19.06.2019, în or. Batumi, Republica Georgia,
vizită de studiu „Grupul de lucru pentru exportul de arme
convenționale al Uniunii Europene”, la care au participat 2
funcționari vamali.
- în perioada 10-11.07.2019, la Chișinău, seminar „Controlul
exportului de arme” organizat de Oficiul Federal pentru
Economie și Controlul Exporturilor (BAFA), la care au
participat 2 funcționari vamali;
- la data de 17.07.2019, în Odesa, sub egida EUBAM, ședința
de totalizare a Operațiunii Comune de Control al Frontierei
ORION privind combaterea traficului ilicit al armelor,
munițiilor, substanțelor biologice, radioactive, nucleare și
chimice, care a avut loc în perioada 17 septembrie – 15
decembrie 2018, la care a participat 1 funcționar vamal;
- în perioada 12-15.08.2019, atelier de instruire practic
„Prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale
radioactive și nucleare” organizat cu suportul Departamentul
de Energie al SUA, Administrația Securității Nucleare
Naționale și Oficiul de Detectare și Prevenire a Contrabandei
Nucleare, la care au participat 5 funcționari vamali;
- în perioada 19-23.08.2019, în Chișinău, curs național de
instruire privind securitatea nucleară, organizat de ANRANR în
colaborare cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică;
- în perioada 16-20.12.2019 în scopul evaluării activităților
EXBS în RM, vizita dnei Chaisson și a dlui Pazos s-au aflat în
vizită în RM.
4.7.8. Implementarea Trimestrul IV Studiu de SV HG nr. În curs de realizare
sistemului electronic de fezabilitate 1101/201813. La data de 6.06.2019 a fost semnat Memorandumul de
management al elaborat 1 Înțelegere între Serviciul Vamal și Programul USAID
rîndurilor la traversarea Reforme Structurale în Moldova cu privire la implementarea
- 50 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
frontierei de stat a sistemului de gestionare a fluxului de transport auto la
Republicii Moldova frontieră. Memorandumul semnat stabilește angajamentele
părților privind implementarea noului sistem. Astfel, Programul
USAID se angajează să dezvolte și să finanțeze achiziționarea
noului modul informatic, oferind, totodată, asistență și la
implementarea acestuia. În același timp, SV îi revine sarcina de
a asigura infrastructura și echipamentele necesare pentru
pilotarea sistemului la postul vamal „Sculeni”.
La data de 5.07.2019 a avut loc Ședința cu reprezentanții
USAID privind realizarea Studiului privind timpul de așteptare
la frontieră în punctul de trecere Sculeni-Sculeni.
În perioada 07-13.07.2019, s-a desfășurat vizita de documentare
în Republica Estonia privind funcționarea sistemului de
gestionare a fluxului mijloacelor de transport la frontieră.
Pentru efectuarea analizei impactului economic, pînă și după
pilotarea Sistemului, este în proces de elaborare Studiul privind
măsurarea timpului de traversare a frontierei la punctul de
trecere Sculeni-Sculeni (în perioada 15 - 31 iulie 2019
compania contractată de USAID a realizat activitățile de
cronometrare a timpului în punctul de trecere).
Suplimentar, în scopul identificării instrumentelor de cooperare
ale autorităților de frontieră din MD și România pentru
fluidizării trecerii frontierei, cu accent pe efectuarea de
controale comune, USAID a contractat un expert pentru
efectuarea unui studiu detaliat al legislației României, precum și
a UE, care a vizitat SV, punctele de trecere Leușeni-Albița,
Palanca-Maiaki-Udobnoe, în perioada 10-12 septembrie 2019.
La data de 8.10.2019 a avut loc prezentarea Sistemului de
gestionare a fluxului mijloacelor de transport la frontieră.
La data de 17.12.2019, a avut loc ședința SV cu reprezentanții
USAID, în cadrul căreia SV a reconfirmat disponibilitatea de a
continua activitățile comune pentru implementarea Sistemului.
4.7.9. Implementarea Trimestrul IV Sistem SV HG nr. În curs de realizare
sistemului avansat de informațional 1101/201813. A fost creat grupul de lucru interinstituțional în vederea
informaţii despre funcțional 3 implementării sistemului avansat de informații despre pasageri
pasageri (APIS) în (APIS) în Aeroportul Internațional Chişinău, din cadrul SV
Aeroportul fiind desemnați 5 funcționari vamali (beneficiar principal fiind
- 51 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Internaţional Chişinău Inspectoratul General al Poliției de Frontieră).
În perioada 04-05.06.2019, în cadrul Inspectoratului General al
Poliției de Frontieră a fost desfășurată ședința organizată de
OSCE, în cadrul căreia s-a convenit asupra pașilor ce urmează a
fi întreprinși în vederea implementării APIS în Moldova.
Membrii grupului de lucru au participat în cadrul ședinlor
desfășurate în perioada 4-5.11.2019, de comun cu OSCE și
OIM, pe marginea implimentării APIS în Moldova. Discuțiile
au fost concentrate pe realizările care vor consolida capacitățile
autorităților naționale în gestionarea frontierelor, combaterea
mai eficientă a migrației ilegale și a terorismului.
4.7.10. Consolidarea Trimestrul IV Comunicare SV HG nr. În curs de realizare
capacităţilor Centrului eficientizată şi 1065/2016 Pe parcursul perioadei de raportare operatorii Liniei de
Unic de Apel (Call calitate sporită a pct.1(1) informare au recepționat, respectiv, au fost soluționate integral,
center) al Serviciului serviciilor; reacţie 15 319 de solicitări de informații/consultații, dintre care:
Vamal promptă la 1. prin telefon – 13 596;
solicitările 2. prin e-mail – 1 496;
adresate Centrului 3. prin Skype – 227.
Unic de Apel al La data de 26.11.2019 a fost organizată ședința de lucru cu
Serviciului reprezentanții USAID și implementatorii proiectului de
Vamal; îmbunătățire a activității Centrului de Apel al SV pentru a
Nr de apeluri discuta ultimile detalii a două linii specializate: Linia
recepționate; anticorupție (gestionată de Secția Unitate de Gardă) și Linia de
Nr. de cazuri informare (gestionată de către Secția relații publice).
soluționate Lansarea oficială se preconizează pentru începutul anului 2020.
4.7.11. Organizarea Trimestrul IV Minimum 2 SV HG nr. Nerealizat
şedinţelor periodice cu şedinţe organizate 1101/2018
donatorii/partenerii de cu partenerii de 32.1
dezvoltare, sub dezvoltare/
coordonarea donatori
Consiliului Naţional
pentru Managementul
Integrat al Frontierei de
Stat
4.7.12. Instruirea Trimestrul IV Personal instruit SV HG nr. Nerealizat
angajaţilor instituţiilor 1101/201832.
relevante în domeniul 2

- 52 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
atragerii şi
implementării
proiectelor şi
programelor de
asistenţă externă
4.8. Consolidarea 4.8.1. Aplicarea Pe parcursul Cotă a SV HG nr. Realizat în termen
managementului instrumentelor vamale anului, cu declarațiilor 4/2014,VII, Pe parcursul perioadei de raportare:
riscurilor în cadrul moderne de analiză a raportare vamale de import/ 3, 3.2.1.; cota declarațiilor vamale de import au constituit:
Serviciului Vamal riscurilor; trimestrială/ export HG nr. - pe culoarul roșu – 6,5 %;
intensificarea măsurilor Trimestrul III- direcționate pe 573/2013 - pe culoarul galben – 19,7 %;
de prevenire și IV* culoarul roșu, HG - pe culoarul verde – 73,4%.
combatere a galben și verde de nr.1472/201 cota declarațiilor vamale de export au constituit:
contrabandei vămuire; 6, V, 193, e), I2 - pe culoarul roșu - 2,0%;
Număr de - pe culoarul galben - 4,1%;
operațiuni - pe culoarul verde - 93,8%.
internaţionale şi Au fost:
naţionale cu - create: 817 criterii de selectivitate;
participarea SV, - modificate: 107 criterii;
Număr de criterii - anulate: 56 criterii;
active /create - evaluate 817 criterii.
/modificate/ - active, la situația din 31.12.2019 - 211 criterii.
anulate/evaluate; Pe parcursul perioadei de raportare s-a participat la 15
operațiuni, inclusiv:
- 12 operațiuni internaționale:
1) „OPSON VIII”, organizată în perioada 15.12.2018-
15.03.2019, sub egida OMV privind produsele alimentare și
bunurile contrafăcute și care nu corespund standardelor;
2) „GAMMA”, organizată în perioada 22.11.2018 – 12.01.2019,
privind contracararea traficului ilicit mărfuri, între statele CSI;
3) „SCORPION”, organizată în perioada 01.06-31.06.2019, cu
privire la detectarea și reținerea contrabandei de țigarete;
4) „THUNDERBALL”, organizată în perioada 04.06-
31.06.2019, privind detectarea și reținerea transportărilor ilegale
a animalelor sălbatice, transferurilor ilegale de valută
mijloacelor sofisticate de ascundere și de transport a bunurilor
ilegale;
5) „GAMES-2019”, organizată în perioada 01.06-10.07.2019,
- 53 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
privind intensificarea controlului vamal al mărfurilor
transportate peste frontiera vamală în perioada desfășurării
jocurilor europene care vor avea loc în Republica Belarus;
6) „JAD” organizată de EUROPOL în perioada 5-8 septembrie
2019, în balcanii de west împotriva traficului ilicit de droguri,
substanțe interzise și traficul de ființe umane;
7) „ATHENA II”, în perioada 30.09.-11.10.2019, privind
trevenirea traficului ilicit de obiecte culturale, desfășurată sub
egida OMV în cooperare cu INTERPOL, UNESCO, UNODC,
INUDROIT și ICOM;
8) „SESHA III GLOBAL PHASE”, în perioada 01.10.2019-
31.01.2020, sub egida OMV în scopul prevenirii și depistării
traficului ilicit cu specii rare de floră și faună (Convenția
CITES), organizată în perioada 01.10.2019-31.01.2020;
9) „ANTITABAC 2019”, în perioada 10-31.10.2019, cu
participarea SV al RM și Agenția Națională de Administrare
Fiscală a României, privind combaterea traficului ilicit cu
țigarete peste frontiera vamală moldo-română;
10) „JUBILARIAN”, sub egida OMV, în perioada 15.11.2019-
15.01.2020, în scopul prevenirii de către organele vamale a
contrabandei cu mărfuri prin utrilizarea necorespunzătoare a
Carnetelor ATA;
11) ECLIPSE IV, sub egida SELEC, în peroada 16-20.12.2019,
în scopul combaterii traficului ilicit cu produse de tutungerie;
12) „OPSON IX”, în perioada decembrie 2019 - aprilie 2020,
aferentă produselor alimentare și băuturilor contrafăcute,
desfășurată cu participarea INTERPOL-ului.
- 3 operațiuni naționale:
1) „FALSTAFF”, organizată în perioada 04.03.2019-
19.04.2019, privind respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală și curmarea trecerii ilegale peste frontiera vamală a
obiectelor de proprietate intelectuală;
2) Operațiunea privind identificarea, stoparea și documentarea
mijloacelor de transport cu termenul depășit de ședere pe
teritoriul RM (180 zile), organizată în perioada 12-23.03.2019
(realizată de SV și Inspectoratul Național de Patrulare al
Inspectoratului General al Poliției);
- 54 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
3) „NISTRU 2019”, organizată de comun cu Inspectoratul
General al Poliției, în perioada 25.11.-25.12.2019, în scopul
prevenirii contrabandei cu mărfuri în zona transnistreană,
controlul vehiculelor cu termenul de ședere depășit.
4.8.2. Sporirea Pondere crescută SV HG nr. Realizat în termen
capacităţilor şi Trimestrul IV a culoarului verde 1065/2017Pct. Pe parcursul perioadei de raportare ponderea declarațiilor
dezvoltarea de vămuire; 12 (22) direcționate pe culoarul verde la import a constituit – 73,47%
funcţionalităţilor pondere a și, respectiv, la export - 93,8%. Culoarul verde de vămuire
Sistemului controalelor permite traversarea frontierei de stat fără controlul documentare
Informaţional Integrat vamale şi fizice.
Vamal în domeniul documentare şi
analizei de risc fizice redusă
4.8.3. Implementarea Trimestrul IV Calitate şi SV HG Realizat în termen
modului automatizat de eficienţă a nr.1065/201 Randamentul produselor de analiză de risc pe parcursul anului
evaluare a criteriilor şi produselor de 7Pct.12 (22) 2019 reprezintă 10,82%.
profilurilor de risc şi a analiză de risc Pe parcursul perioadei de raportare cota declarațiilor vamale de
impactului asupra sporite; pondere a import direcționate pe culoarul roșu a constituit – 6,5%; pe
performanţelor controalelor culoarul galben – 19,7% și, respectiv, la export direcționate pe
sistemului, care vamale culoarul roșu - 2,0%, galben – 4,1%.
permite monitorizarea documentare şi
indicatorilor de fizice redusă
performanţă din
Sistemul informaţional
integrat vamal
4.8.4. Elaborarea Trimestrul IV Reglementări ce SV Legea Realizat în termen
reglementărilor ce ţin ţin de mecanismul nr.25/2016 A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 226-O din
de mecanismul de de punere în HG nr. 15.05.2019 ,,Cu privire la prezentarea informației prealabile
punere în aplicare şi aplicare şi 1101/20186.1 privind trimiterile poștale internaționale care se introduc în
supraveghere a supraveghere a Republica Moldova” (MO al R.M. nr.171-177 art. 850 din
măsurilor restrictive măsurilor 24.05.2019). Numărul măsurilor restrictive internaționale
internaţionale restrictive aprobate este de 17.
internaţionale
aprobate
4.8.5. Consolidarea Trimestrul IV Calitate şi SV HG nr. Realizat în termen
competenţelor eficacitate a 1065/2017Pct. Au fost realizate 272 controale ulterioare în baza analizei de risc
Serviciului Vamal în auditului post- 13(23) (din care soldate cu confirmarea riscului - 243), ceea ce este cu
domeniul auditului vămuire sporite 32% (86 controale ulterioare) mai mult față de anul 2018.
- 55 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
post-vămuire, bazat pe Structura și rezultatele controalelor finalizate pe parcursul
sistemul informaţional anului 2019 se prezintă, după cum urmează:
automatizat, specializat - 108 controale ulterioare prin audit post-vămuire, inclusiv 7
în efectuarea analizei inopinate (40% din total controale efectuate);
de risc şi selectarea - 164 controale ulterioare prin reverificarea declarațiilor vamale
agenţilor economici (60% din total controale efectuate).
pentru efectuarea
controlului ulterior
4.9. Asigurarea punerii 4.9.1. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat și SV Legea nr. În curs de realizare
în aplicare efective a proiectului hotărîrii prezentat DPFV 1149/2000 A fost elaborat raportul cu privire la analiza Regulamentului
legislației Republicii Guvernului cu privire Guvernului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
Moldova privind la modificarea Hotărîrii din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de
protecția indicațiilor Guvernului nr. proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de
geografice și a 915/2016 „Pentru abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului,
drepturilor de aprobarea precum și a legislației naționale.
proprietate intelectuală, Regulamentului privind Prin Ordinul Serviciului Vamal nr.179-O din 17.04.2019 a fost
precum și asigurarea asigurarea respectării instituit Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului hotărîrii
instruirii adecvate a drepturilor de Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
funcționarilor vamali în proprietate intelectuală nr.915/2016.
acest sens de către organele Proiectul a fost elaborat și avizat în cadrul SV, urmînd a fi remis
vamale” spre avizare instituțiilor de resort.
Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
4.9.2. Asigurarea Pe parcursul Număr de obiecte SV HG Realizat în termen
protecției la frontieră a anului/ de proprietate nr.1472/201 Au fost introduse 995 obiecte în Registrul obiectelor de
drepturilor de Trimestrul IV intelectuală 6, V, 330, I1 proprietate intelectuală, cărora li se aplică măsuri de protecție la
proprietate intelectuală introduse în frontieră. Astfel, la situația din 31.12.2019, Registrul obiectelor
„Registrul de proprietate intelectuală conține 651 obiecte, urmare a
obiectelor de acceptării cererilor de intervenție. Registrul este plasat pe
proprietate pagina web oficială a SV și poate fi accesat la următorul link:
intelectuală” al https://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/documents/re
Serviciului gistru_opi_01.01.2020-3.pdf
Vamal; Titularii de drept au depus la SV 129 cereri de intervenție a
Număr de cereri organului vamal.
de intervenție
depuse
4.9.3. Participarea la Pe parcursul Număr de SV HG Realizat în termen
activități de instruire în anului/ colaboratori nr.1472/201 Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate:
- 56 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
domeniul proprietății Trimestrul IV vamali instruiți 6, V, 332, I2 a. activități de instruire internă:
intelectuale HG nr. - curs de instruire „Studiul desfășurat al legislaţiei vamale”
375/2018 subiectul „Protecția proprietății intelectuale” – 4 activități cu
4.1.1 participarea a 97 funcționari vamali debutanți;
- seminar teritorial „Protecția în vamă a DPI” – 2 activitățicu
participarea a 130 funcționari vamali.
b. activități de instruire externă:
- vizită de studiu „Practici vamale europene privind protecția
DPI” – 1 activitate cu participarea a 4 funcționari (Polonia);
- seminar AGEPI – 1 activitate cu participarea a 10 funcționari;
- seminar organizat de OMPI „Asigurarea respectării dreptului
de proprietate intelectuală”-1 activitate cu participarea a 5
funcționari.
Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate 9 activități
de instruire, fiind instruiți 246 funcționari vamali.
4.9.4. Sporirea Pe parcursul Număr de reţineri SV HG Realizat în termen
eficacităţii de detectare anului/ a obiectelor de nr.1472/201 Au fost înregistrate 145 cazuri de rețineri de mărfuri
la frontieră a mărfurilor Trimestrul IV proprietate 6, V, 276 (4) I2 susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate
susceptibile de a fi intelectuală HG nr. intelectuală, din care 38 cazuri de rețineri a mărfurilor
contrafăcute şi crearea succesibile de a fi 4/2014, VII, 1; susceptibile de a fi contrafăcute au fost detectate prin utilizarea
unei baze de date a contrafăcută; 1.3.2. sistemului informațional vamal ,,ASYCUDA World”.
drepturilor de protecţie Bază de date HG nr.
intelectuală în sistemul funcţională 375/20184.3.5
informaţional vamal
„ASYCUDA World”
4.9.5. Consolidarea Pe Număr de SV HG nr. Realizat în termen
relaţiilor de cooperare parcursul activităţi realizate 375/20184.3.2 Au fost organizate 21 ședințe de lucru cu titularii de drept și
între autorităţile anului/ reprezentanții acestora.
responsabile de Trimestrul IV
asigurarea respectării
drepturilor de
proprietate intelectuală
şi titularii de drepturi
4.9.6. Promovarea Pe parcursul Număr de SV HG nr. Realizat în termen
sistemului de protecţie anului/ evenimente 375/20185.3.1 În scopul promovării sistemului de protecție şi respectare a
şi respectare a Trimestr organizate drepturilor de proprietate intelectuală:
drepturilor de ul IV - la data de 25.04.2019 un funcționar vamal din cadrul
- 57 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
proprietate intelectuală subdiviziunii specializate a participat la emisiunea „Spațiul
la nivel local şi public" a postului național de radio;
regional - la data de 11.05.2019 a fost organizată expoziția cu mărfuri
contrafăcute, în cadrul activităților de celebrare a Zilei Europei
în Republica Moldova;
- la data de 19.09.2019 SV a participat la conferința de presă
dedicată Concursului Național al celor mai recunoscute mărci
comerciale din Republica Moldova, organizată de AGEPI.
4.10. Revizuirea 4.10.1. Racordarea Pe parcursul Proiecte de acte SV HG Realizat în termen
actelor normative şi cadrului normativ anului/ normative DPFV nr.1472/201 Urmarea modificărilor operate în Codul vamal prin Legea nr.
ordinelor Serviciului naţional la standardele *Trimestrul IV elaborate și 6, V, 193,I3 302/2018, a fost elaborat și avizat proiectul Ordinului
Vamal în vederea şi practicile UE printr-o prezentate HG nr. Serviciului Vamal referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire
aducerii lor în abordare de ansamblu Guvernului 4/2014,VII, 1; la procedura de garantare a drepturilor de import prevăzută de
conformitate cu şi nediscriminatorie a *Acte normative 1.3.1.. art. 33 alin. (21)-(24) din Codul vamal.
angajamentele regulilor de origine. intrate în vigoare În vederea implementării sistemului exportatorilor înregistrați,
Organizaţiei Mondiale Număr de prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 27.02.2019 a fost
a Comerţului, Zona de certificate de completată Hotărîrea Guvernului nr. 761/17.09.2014 (MO al
Liber Schimb origine eliberate; R.M. nr. 76-85 art.133 din 01.03.2019)
Aprofundat şi Număr de Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 525-O din 20.11.2019 a
Cuprinzător şi Acordul exportatori fost aprobată Instrucţiunea cu privire la procedura de
de Asociere cu aprobaţi înregistrare şi revocare a înregistrării exportatorilor în/din
Uniunea Europeană Număr de sistemul exportatorilor înregistraţi (în vigoare din 01.01.2020)
funcţionari (MO al R.M. nr. 360-366 art. 2026 din 06.12.2019), fiind
instruiţi implementat un nou sistem de operare (Registered Exporter
Numărul System) cu ajutorul căruia agenții economici care efectuează
cursurilor de exporturi de mărfuri vor fi scutiți de necesitatea solicitării
formare certificatelor de origine Forma A (agenții economici care
exportă mărfuri de origine preferențială a RM în Confederația
Elvețiană și în Regatul Norvegiei).
Totodată, cu scopul uniformizării procedurii de examinare a
dovezilor de origine preferențială prezentate pentru aplicarea
tratamentului preferențial prin Ordinul Serviciului Vamal nr.
240-O din 2019 a fost aprobat Ghidul privind verificarea
dovezilor de origine preferențială, prezentate pentru aplicarea
tratamentului tarifar preferențial, în contextul Convenției
regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-
mediteraneene (MO al R.M. nr. 178-184 art. 909 din
- 58 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
31.05.2019).
Pe parcursul anului 2019:
- au fost eliberate 53 856 certificate de origine preferențială
(CT-1: 31412, EUR.1 UE: 20369, Form A: 631, EUR.1
CEFTA: 627, EUR.1 Turcia: 817);
- a fost eliberate 9 certificate de Exportator Aprobat, la moment
fiind înregistrați 35 beneficiari de acest statut;
- 481 funcționari instruiți în cadrul a 18 cursuri de formare.
4.10.2. Elaborarea Pe parcursul Acte normative în SV HG Nerealizat
proiectului Ordinului anului/ vigoare nr.1472/201 În contextul implementării proiectului Twinning „Suport în
cu privire la Trimestrul IV 6, V,201, SLT1 modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în
modificarea Ordinului HG nr. conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”, precum și în
Serviciului Vamal nr. 4/2014,VII, 1; vederea îndeplinirii condiţionalităţilor pentru aderare la
288/2005 cu privire la 1.3.1. Convenţia privind un regim de tranzit comun și Convenția din
aprobarea normelor privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri au
metodologice privind fost elaborate și urmează a fi ulterior promovate 4 proiecte de
aplicarea sistemului de acte normative (A se vedea informații la pct. 4.1.2).
tranzit pe teritoriul Proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului
Republicii Moldova Serviciului Vamal nr. 288/2005 cu privire la aprobarea
Transpune: normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit
1. Convenția din 20 pe teritoriul Republicii Moldova va fi elaborat urmare a
mai 1987 privind aprobării proiectelor menționate supra.
simplificarea Informativ: Procedura de declarare electronică la tranzit a fost
formalităților în implementată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 310-O/2017.
comerțul cu mărfuri
2. Convenția din 20
mai 1987 privind
regimul de tranzit
comun
4.10.3. Elaborarea Pe parcursul Proiecte de acte SV HG nr. Nerealizat (nu a fost necesar)
cadrului legislativ şi anului, cu legislative şi DPFV 1065/2017,6( În contextul în care Serviciul Vamal este organul de
normativ privind raportare normative 14) administrare vamală, amplasat la prima linie de control a
utilizarea copiilor trimestrială elaborate şi HG nr. securității economice a statului, se consideră imperativ ca la
documentelor la promovate 4/2014,VII, 1; realizarea acesteia să se asigure utilizarea unor instrumente certe
perfectarea 1.3.1. și oficial acceptabile. Astfel, utilizarea unor acte confirmative,
formalităţilor legate de probe a carui caracter poate fi incert sau dubios este
operaţiunile de import, inadmisibila. Prin urmare, asigurarea contrariului sau
- 59 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
export sau tranzit caracterului original al actelor ar putea implica efort suplimentar
atît pentru mediul de afaceri, cît și pentru activitatea de control
al autorității vamale. Mai mult ca atît, procedura de utilizare și
circulație a unor documente electronice se va asigura odată cu
implementarea ghișeului unic („Single window”).
4.10.4. Elaborarea Pe parcursul Proiecte de acte SV HG nr. Nerealizat
mecanismului de anului, cu legislative şi DPFV 1065/2017,6 Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul anului 2020.
revizuire şi actualizare raportare normative (13)
a cadrului normativ trimestrială elaborate şi HG nr.
privind documentaţia promovate 4/2014,VII, 1;
necesară pentru import, 1.3.1.
export şi tranzit
4.10.5. Elaborarea Semestrul II Proiect elaborat și SV Legea Realizat în termen
proiectului hotărîrii prezentat DPFV nr.288/2017 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 109 din
Guvernului cu privire Guvernului (art. VI alin. 20, 21 27.02.2019 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale
la modificarea și și 26); Guvernului” (MO al R.M. nr. 76-85 art. 133 din 01.03.2019).
completarea unor Legea
hotărîri ale Guvernului nr.145/2017
(art. VII)
HG nr.
4/2014,VII, 1;
1.3.1.
4.10.6. Elaborarea Semestrul II Proiect elaborat și SV Legea nr. Realizat în termen
proiectului hotărîrii prezentat DPFV 288 /2017 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 200 din
Guvernului cu privire Guvernului HG nr. 03.04.2019 ,,Cu privire la modificarea Regulamentului de
la modificarea şi 4/2014,VII, 1; aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al
completarea 1.3.1. Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
Regulamentului de 1140/2005 (MO al R.M. nr. 132-138 art. 253 din 12.04.2019).
aplicare a destinaţiilor
vamale prevăzute de
Codul vamal al
Republicii Moldova
4.10.7. Elaborarea, Trimestrul IV Formulare de SV HG nr. Realizat în termen
aprobarea şi notificări puse în 1021/2013, SV eliberează un singur act permisiv – Autorizația de antrepozit
dezvoltarea aplicare; Ob. 2, acț. 45 vamal.
mecanismelor necesare Registre necesare A fost elaborat și aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 22-
pentru asigurarea aprobate şi O din 17.01.2018 cu privire la executarea Legii nr.160 din
- 60 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
posibilităţii depunerii dezvoltate; 22.07.2011 privind reglementarea autorizării activității de
notificărilor şi/sau Sisteme întreprinzător.
raportărilor impuse de informatice şi Totodată, a fost implementat Sistemul Informațional pentru
legi pentru puncte de contact depunerea electronică a cererii de acordare a Autorizației de
desfăşurarea activităţii (la antrepozit vamal.
de întreprinzător (în distanţă)/pagini
conformitate cu electronice
modificările aprobate necesare pentru
prin Legea transmiterea
nr.185/2017) notificărilor şi
raportărilor
funcţionale
4.10.8. Examinarea Trimestrul IV Modificări SV HG nr. Nerealizat
oportunităţii legislative DPFV 1065/2016 Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul anului 2020.
modificării legislaţiei relevante Pct.3(6)
vamale privind elaborate, HG nr.
posibilitatea efectuării adoptate şi 4/2014,VII, 1;
unei testări repetate de publicate 1.3.1.
către importator
4.10.9. Elaborarea Trimestrul IV Legislaţie SV HG nr. Realizat în termen
legislaţiei adecvate relevantă DPFV 1065/2016 Revizuirea periodică a tratamentului fiscal și vamal aplicat la
pentru a dispune elaborată, Pct.3(7) importul/exportul mărfurilor se realizează prin prisma
revizuirea periodică a adoptată şi HG nr. exercițiilor de ajustare a cadrului normativ (proiecte ce vizează
plăţilor şi taxelor publicată 4/2014,VII, 1; politica fiscală și vamală), ca urmare a analizelor efectuate și
(impuse la import şi 1.3.1. condițiilor economice constatate sau angajamentelor asumate.
export sau în legătură
cu acestea); frecvenţa
revizuirii, standardele
şi criteriile ce urmează
a fi utilizate şi
mecanismul de
revizuire
4.11. Realizarea 4.11.1. Asigurarea Pe parcursul Sistem de SV HG nr. Realizat în termen
măsurilor de supravegherii vamale a anului/ supraveghere 1015/2017, 39 Pe parcursul perioadei de raportare au fost înregistrate 48
contracarare a articolelor din tutun Trimestrul IV vamală instituit; HG nr. exporturi de țigarete operate de către agenții economici din
introducerii ilegale pe aflate în regim vamal Număr de acțiuni 948/2013, Ob. Republica Moldova, astfel în conformitate cu acordurile
teritoriul ţării a de tranzit întreprinse, 2, 2.3 naționale și internaționale SV a informat Ministerul Afacerilor
- 61 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
produselor (prin dovezi de impact Interne, Serviciul de Informații și Securitate, OLAF, EUBAM,
contrabandă), precum SELEC, Marea Britanie (şi țările limitrofe) referitor exporturile
şi a comerţului ilicit de țigarete.
Totodată, se menționează că, supravegherea acestor tranzite
internaționale se efectuează de comun acord cu instituțiile
internaționale menționate.
4.11.2. Accesarea Pe parcursul Număr de SV HG nr. Realizat în termen
informației privind anului/ materiale 1015/2017,44 Au fost înregistrate 79 tranzite naționale ale țigaretelor
livrarea spre destinația Trimestrul IV statistice privind importate de către SRL „Altai” (deținătoarea licenței
finală a articolelor din livrarea spre „activitatea magazinelor duty free” în regiunea transnistreană),
tutun aflate în tranzit destinaţia finală a toate tranziturile fiind acordate în conformitate cu prevederile
produselor din Codului vamal.
tutun aflate în
tranzit
4.11.3. Organizarea Trimestrul IV Număr de SV HG Realizat în termen
activităţilor comune în activităţi comune nr.1101/201 Au fost desfășurate 3 activităţi comune în scopul prevenirii şi
scopul prevenirii şi desfăşurate 8 combaterii criminalităţii în zona de frontieră:
combaterii - în perioada 16-18.03.2019, în baza unui Plan de acțiuni
criminalităţii în zona de interinstituțional, a fost desfășurată operațiune comună de către
frontieră echipele mobile ale SV și Inspectoratului Național de Patrulare
în vederea depistării autoturismelor înmatriculate în străinătate
cu termenul de aflare pe teritoriul țării depășit;
- în perioada 01-31.08.2019 a avut loc operațiunea comună cu
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră ,,Diaspora”,
avînd ca scop fluidizarea traficului la punctele de trecere a
frontierei de stat;
- în perioada 25.11.-25.12.2019, a fost organizată operațiunea
„NISTRU 2019”, de comun cu Inspectoratul General al Poliției,
în scopul prevenirii contrabandei cu mărfuri în zona
transnistreană și controlul vehiculelor cu ternenul de ședere
depășit.
4.11.4. Suplinirea Trimestrul IV Minimum 80% SV HG Realizat în termen
entităţilor la frontiera din subdiviziunile nr.1101/201 La situația din 31.12.2019, Centrul Chinologic al Serviciului
de stat cu necesarul de operaţionale 811.2 Vamal dispune de 22 cîini.
cîini de serviciu asigurate cu
numărul necesar
de cîini
- 62 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
4.11.5. Valorificarea Trimestrul IV Schimb de SV HG nr. Realizat în termen
mecanismului de informaţii 1101/201821. Pe parcursul perioadei de raportare de la/către ofițerul de
schimb de informaţii valorificat 3 legătură SELEC au fost administrate 563 scrisori pe diferite
prin intermediul categorii.
ofiţerilor de legătură Astfel, SV:
- a remis în adresa ofițerului de legătură 139 solicitări de
asistență administrativă (din care 91% executate);
- a recepționat 48 solicitări de asistență administrativă (din care
67% executate).
Totodată, au fost organizate vizite de studiu:
- la autoritatea vamală din Marea Britanie în domeniul
investigației fraudelor vamale;
- la autoritatea vamală din Franța în domeniul activității
echipelor mobile.
4.11.6. Eficientizarea Pe parcursul Număr de SV HG Realizat în termen
acţiunilor de anului/ operațiuni nr.1472/201 a. Tutun
contracarare a traficului Trimestrul IV comune naționale 6, III, 11, (2) I4, În perioada de referință au fost organizate și desfășurate 3
ilicit de tutun și droguri și internaționale V,197,I3 operațiuni naționale și internaționale în domeniul contracarării
de către SV cu participarea HG nr. traficului ilicit de tutun.
SV 948/2013, Ob. Au fost înregistrate 38 capturi cu peste 3,5 mln. țigări .
Număr de capturi 2, 2.3 b. Droguri:
de droguri Pe parcursul perioadei de raportare Serviciul antidrog a
Număr de capturi înregistrat 47 rețineri de substanțe stupefiante, psihotrope și
produse de analogii ale acestora, cu următorul conținut:
tutungerie Trihexyphenidyl - 0,06 g,
Cantitatea de Tramadol – 38,0325 gr,
droguri reținută Modafinil – 63,232 g,
Număr de acțiuni Bromazepam - 0,9 g.
întreprinse, MDMA – 235,803 g
dovezi de impact Dextrometorfan- 1,25 gr,
Diazepam- 0,6275 g,
Buprenorfin-0,016 gr,
Fenobarbital- 1,2 gr,
Hașiș – 58,85 gr,
Brotizolam-0,0025 gr,
Alprazolam - 4,11 g,
Clonazepam - 0,075 g.
- 63 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Lorazepam- 0,288 gr,
Zolpidem – 2 gr.
Codeină - 0,4 gr;
Pseudoefedrină - 1,2 gr.
PVP - 494,14 gr.
Marihuana - 8,125 kg.
Zopiclon - 0,15gr.
4.12. Elaborarea și 4.12.1. Implementarea Pe parcursul 4 rapoarte SFS HG nr. Realizat parțial
implementarea Programului anual de anului, cu publicate pe 4/2014,VIII, Au fost publicate 4 rapoarte privind rezultatele monitorizării
programelor anuale de conformare a raportare pagina web a 4;4.1.1. contribuabililor prin prisma Programului de conformare a
conformare fiscală contribuabililor pentru trimestrială SFS; HG nr. contribuabililor:
anul 2019 Ponderea 573/2013 – pentru anul 2018:
impozitelor și HCC nr. http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.as
taxelor calculate 18/2018 px?file=12144;
la un leu vânzări – pentru trimestrul I al anului 2019:
în urma acțiunilor http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.as
de conformare px?file=12509;
majorată cu 20% – pentru semestrul I al anului 2019:
comparativ cu 31 http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.as
decembrie 2018 la px?file=12779;
cel puțin 50% din – pentru 9 luni ale anului 2019:
contribuabilii http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.as
monitorizați px?file=13154.
conform Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu venit din
Programului de vînzări la situația din 30.11.2019 comparativ cu aceeași dată a
conformare; anului 2018 a înregistrat o creștere de 33% la 40% din
Majorarea contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare.
obligațiilor fiscale Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu venit din
calculate/achitate vînzări la situația din 30.11.2019 comparativ cu aceeași dată a
cu 15%, anului 2018 a înregistrat o creștere de 30%.
comparativ cu Obligațiile fiscale calculate la BPN au înregistrat o creștere de
situația similară a 12% comparativ cu perioada similară a anului precedent.
anului precedent; Obligațiile fiscale achitate la BPN au înregistrat o creștere de
Majorarea 17% comparativ cu perioada similară a anului precedent.
salariului mediu Salariul mediu lunar la contribuabilii monitorizați prin
lunar în urma Programul de conformare, la situația din 30.11.2019 comparativ
acțiunilor de cu situația din 31.12.2018, a înregistrat o creștere de 14%.
- 64 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
conformare pînă Restanța la BPN la situația din 30.11.2019 în comparație cu
la nivelul situația din 31.12.2019 a înregistrat o creștere de 16%.
salariului
minimum
garantat;
Asigurarea
stingerii
restanțelor la BPN
la nivel de 100%.
4.12.2. Evaluarea Trimestrul II Raport întocmit și SFS HCC Realizat în termen
rezultatelor per sistem prezentat nr.18/2018 A fost asigurată evaluarea per sistem a rezultatelor aplicării
a aplicării Programului conducerii SFS Programului de conformare a contribuabililor și la data de
de conformare 26.04.2019 a fost prezentat raportul aferent.
4.12.3. Selectarea și Trimestrul I Listă a SFS HCC Realizat în termen
aprobarea Listei contribuabililor nr.18/2018 La data de 01.04.2019 a fost aprobată Lista agenților
contribuabililor pentru aprobată economici asupra cărora urmează a fi întreprinse acțiuni de
stabilirea tratamentelor conformare forțată, aceasta fiind inclusă în Planul de acțiuni
de conformare forțată privind prevenirea și diminuarea fenomenului muncii ne(sub)
față de contribuabilii declarate, SFS DALS 2019 „Declară și achită legal salariul”.
incluși în Programul de
conformare
4.12.4. Elaborarea Trimestrul IV Manual elaborat SFS HG nr. În curs de realizare
Manualului operațional și aprobat 573/2013 Manualul operațional de deservire a contribuabililor a fost
de deservire a HCC nr. elaborat conform conceptului aprobat și conține 11 capitole.
contribuabililor 18/2018 Proiectul manualului a fost avizat de către toate subdiviziunile
și urmează a fi aprobat de către conducerea SFS.
Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
4.12.5. Antrenarea Pe parcursul Cel puțin 3 SFS HG nr. Realizat în termen
parteneriatului public- anului, cu ședințe 4/2014, 5, Au fost desfășurate 5 ședințe ale Consiliului de Conformare cu
privat în raportare desfășurate 5.2.1. agenții economici din următoarele domenii:
implementarea noilor trimestrială HG – HoReCa la data de 26.09.2019;
metode şi proceduri de nr.573/2013 – construcțiilor la data de 04.10.2019;
administrare fiscală în – servicii contabile/audit la data de 09.10.2019;
anumite sectoare ale – transporturilor la data de 17.10.2019;
economiei naționale şi – contribuabili mari la data de 31.10.2019.
monitorizarea acestora Ședințele au fost axate pe implementarea noilor metode și
prin asigurarea proceduri de administrare fiscală în aceste domenii, cu accent
- 65 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
funcţionalităţii deosebit pe familiarizarea contribuabililor cu conceptul SIA
Consiliului de ,,Registrul electronic al angajaților”.
Conformare
4.13. Automatizarea 4.13.1. Dezvoltarea Trimestrul IV 6 din 8 module SFS HG În curs de realizare
proceselor aferente SIA ,,Sistem de implementate; CTIF nr.573/2013 Caietul de sarcini al modulului ,,Control fiscal – persoane fizice,
activității de control management al Sistem dezvoltat HG nr.4 metode directe” este în proces de revizuire.
fiscal cazurilor” prin și testat; /2014
implementarea Ordin de lansare HG
modulelor: în exploatare nr.1472/201
a) ,,Control fiscal – industrială 6
persoane fizice, metode aprobat
directe;
b) ,,Control fiscal – Trimestrul IV Sarcină tehnică SFS Realizat
persoane fizice, metode aprobată CTIF Sarcina tehnică a modului ,,Control fiscal – persoane fizice,
indirecte”; metode indirecte” a fost aprobată la data de 30.09.2019.
c) ,,Executare silită”; Trimestrul IV Sistem dezvoltat SFS În curs de realizare
și testat; CTIF Caietul de sarcini al modulului ,,Executare silită” a fost revizuit
Ordin de lansare și aprobat la data de 12.07.2019.
în exploatare
industrială
aprobat
d) ,,Restituirea TVA”; Trimestrul IV Sistem dezvoltat SFS Nerealizat
și testat; Ordin de CTIF La etapa negocierilor cu administratorul tehnico-tehnologic
lansare în modulele ,,Restituirea TVA” și ,,Restituirea accizelor” nu au
exploatare fost incluse în contractul pentru anul 2019.
industrială Notă: Conform Hotărîrii Guvernului nr.636 din 11.12.2019 ,,Cu
aprobat privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru
e) ,,Restituirea Trimestrul IV Sistem dezvoltat anii 2020 – 2023” (acțiunea 5.7.27), SIA ,,Sistemul de
accizelor” și testat; Ordin de management al cazurilor” urmează a fi dezvoltat pînă la finele
lansare în anului 2023.
exploatare
industrială
aprobat
4.13.2. Elaborarea Trimestrul IV Sarcină tehnică SFS În curs de realizare
sarcinii tehnice a elaborată și CTIF Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Conceptului
sistemului aprobată tehnic al SIA ,,Monitorizarea electronică a vînzărilor” a fost

- 66 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
,,Monitorizarea elaborat, avizat și remis Cancelariei de Stat pentru a fi
electronică a promovat.
vînzărilor” De asemenea, a fost elaborat proiectul Sarcinii tehnice a SIA
,,Monitorizarea electronică a vînzărilor” care, la data de
10.09.2019, a fost remis Agenției de Guvernare Electronică
pentru coordonare.
Ulterior, la nivelul conducerii SFS s-a decis asupra elaborării și
implementării conceptului SIA „Monitorizarea electronică a
vînzărilor” optimizat. Astfel, la data de 09.12.2019, Cancelaria
de Stat a restituit proiectul pentru îmbunătățire, cu solicitarea
privind coordonarea repetată a acestuia cu Agenția de
Guvernare Electronică.
Proiectul conceptului a fost modificat și, în prezent, este în
proces de coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică.
Notă: Conform Hotărîrii Guvernului nr.636 din 11.12.2019 ,,Cu
privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru
anii 2020 – 2023” (acțiunea 5.7.20), SIA ,,Monitorizarea
electronică a vînzărilor” urmează a fi dezvoltat în primul
semestru al anului 2020.
4.13.3. Modernizarea Trimestrul IV Platformă SFS Realizat în termen
platformei de gestiune dezvoltată și CTIF Modulul ,,Gestionarea informației trezoreriale” a fost dezvoltat
a informației testată DTS și testat și urmează a fi dat în exploatare experimentală.
trezoreriale în cadrul A fost aprobat ordinul SFS nr. 629 din 31.12.2019 privind
SFS lansare în exploatare experimentală a SIA ,,Gestionarea
informației trezoreriale”
4.14. Simplificarea 4.14.1. Dezvoltarea Trimestrul IV Sistem dezvoltat SFS HG Realizat în termen
procedurilor de SIA „Contul curent al și testat; CTIF nr.573/2013 Sistemul a fost dezvoltat, testat și începînd cu data de
calculare, raportare și contribuabilului” prin Ordin de lansare HG 20.12.2019 a fost lansat în exploatare industrială modulul
achitare a obligațiilor conectarea modulului în exploatare nr.4/2014,6.1. ,,Contul unic” integrat cu serviciul guvernamental MPay
fiscale „Contul unic” la industrială 1 (Ordinul SFS nr.588 din 19.12.2019).
sistemul de plăți aprobat De asemenea, Banca Națională a Moldovei analizează
electronice posibilitățile de modificare a cadrului normativ care să elimine
limitările aferente sistemul automatizat de plăți interbancare
(SAPI).
4.14.2. Implementarea Trimestrul IV Sarcină tehnică SFS HG Nerealizat
sistemului elaborată și CTIF nr.4/2014,6.1. În scopul elaborării sarcinii tehnice a SIA ,,Crearea și circulația
informațional ,,Crearea aprobată 1 documentelor între executorii judecătorești și SFS”, s-a asigurat
- 67 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
și circulația HG consultarea Ministerului Justiției privind sistemul informațional
documentelor între nr.573/2013 de evidență și gestionare a procedurilor de executare, care se
executorii judecătorești Recomandăr implementează la nivel național.
și SFS” ile Curții de În prezent, Ministerul Justiției întreprinde măsuri pentru
Conturi promovarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la
aprobarea Conceptului tehnic al SIA ,,Registrul procedurilor de
executare”.
4.14.3. Implementarea Trimestrul IV Sistem dezvoltat SFS HG nr. Realizat parțial
SIA „Stingerea și testat; CTIF 4/2014, 6.1.1 Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.998 din
obligației fiscale de Ordin de lansare HG nr. 20.08.2003 ,,Privind activitatea serviciului de colectare a
către perceptorii fiscali în exploatare 573/2013 impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei”, care prevede
din cadrul SCITL” industrială lansarea în exploatare industrială a SIA „Stingerea obligațiilor
(etapa II) aprobat fiscale prin intermediul SCITL – versiunea 2.0” începînd cu
luna martie 2020, a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor
generali de stat din data de 03.09.2019 și ulterior avizat de
instituțiile competente. Astfel, la data de 20.12.2019 proiectul a
fost prezentat Guvernului pentru aprobare.
Totodată, SIA ,,Stingerea obligațiunilor fiscale prin intermediul
serviciului SCITL – versiunea 2.0” a fost dezvoltat, testat și,
prin Ordinul SFS nr.160 din 03.04.2019 (modificat prin Ordinul
SFS nr.183 din 19.04.2019), a fost lansat în exploatare
experimentală în cadrul a 11 primării.
În scopul eficientizării sistemului, permanent au loc lucrări de
ajustare, astfel încît SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin
intermediul SCITL – versiunea 2.0” să fie funcțional începînd
cu luna martie 2020.
Notă: Conform Hotărîrii Guvernului nr.636 din 11.12.2019 ,,Cu
privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru
anii 2020 – 2023” (acțiunea 5.7.3.), SIA „Stingerea obligației
fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL” (etapa II)
urmează a fi dezvoltat în primul trimestru al anului 2020.
4.14.4. Majorarea Pe parcursul 70% din declaraţii SFS HG nr. Realizat în termen
ponderii declaraţiilor anului, cu fiscale depuse on- 4/2014, 6.1.1 Pe parcursul lunilor ianuarie – noiembrie ale anului 2019 de
electronice prezentate raportare line HG nr. către agenții economici au fost prezentate 2 021 356 declarații
de agenţi economici în trimestrială 573/2013 fiscale, dintre care 1 716 745 declarații sînt electronice. Astfel,
totalul declaraţiilor HG ponderea declarațiilor electronice în numărul total de
prezentate nr.1021/201 declarații prezentate reprezintă 84,9%.
- 68 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
3, 17
4.14.5. Implementarea Semestrul II Sistem dezvoltat SFS HG nr. Realizat în termen
modulului de și testat; CTIF 4/2014, La data de 11.07.2019 a fost aprobat Amendamentul nr.3 la
înregistrare online a Ordin de lansare Ob.6.1.1 sarcina tehnică a SIA ,,e-Cerere”, modulul ,,Înregistrarea online
activității independente în exploatare HG nr. a contribuabililor”, compartimentul ,,Înregistrarea online a
industrială 573/2013 activității independente”.
aprobat Compartimentul „Înregistrarea activității independente” a fost
dezvoltat, testat și aprobat prin Ordinul SFS nr.620 din
31.12.2019.
Notă: Va fi lansat în exploatare industrială începînd cu data de
02.03.2020.
4.15. Descrierea și 4.15.1. Îmbunătățirea Pe parcursul Catalog al SFS HG nr. Realizat în termen
revizuirea continuă a proceselor de business anului, cu proceselor de 4/2014, .2.1.1, Prin Ordinul SFS nr.18 din 21.01.2019 a fost actualizată și
proceselor din cadrul în cadrul SFS în scopul raportare business 2.1.2. completată lista proceselor de business, aprobată prin Ordinul
SFS, inclusiv a celor optimizării trimestrială actualizat; HG nr. SFS nr.259 din 15.05.2018.
corelate cu procedurilor de 100% procese 573/2013 Pe parcursul anului 2019 au fost elaborate/ajustate și aprobate
contribuabilii administrare fiscală a avizate din cele 16 business procese. De asemenea, s-a asigurat integrarea a
agenților economici necesare a fi 100% din acestea în Catalogul proceselor de business din cadrul
ajustate / SFS, versiunea 4.1 aprobată prin Ordinul SFS nr.555 din
Procese ajustate la 04.12.2019. Catalogul conține 269 procese de business.
necesitate/
Proceduri
optimizate
4.16. Elaborarea 4.16.1. Estimarea Trimestrial 1 decalaj fiscal SFS HG Realizat în termen
planurilor de acțiuni decalajului fiscal pe 4 estimat pentru nr.573/.2013 A fost estimat și prezentat conducerii SFS decalajul fiscal pe
pentru prevenirea şi domenii ale economiei fiecare din cele 4 patru domenii:
combaterea evaziunii şi naționale ce prezintă domenii - construcții (scrisoarea nr.26-10/2-07-2986 din 31.05.2019).
fraudei fiscale prin risc de administrare identificate Urmare a analizei efectuate, s-a decis includerea a 20 agenți
consolidarea fiscală și prezentarea economici în lista de monitorizare conform planului de acțiuni
capacităților de propunerilor de DALS 2019;
investigare a fraudelor diminuare a acestuia cu - transportul de pasageri (scrisoarea nr.26-10/2-07-3606 din
şi dezvoltarea întreprinderea 28.06.2019);
sistemului de acțiunilor de rigoare - transportul de mărfuri (scrisoarea nr.26-10/2-07-3607 din
identificare a riscurilor 28.06.2019). Urmare a analizei efectuate în domeniul
de evaziune fiscală transportului s-a decis organizarea și desfășurarea ședinței
Consiliului de Conformare cu agenții economici din domeniu;
- agricultură (scrisoarea nr.26-10/2-07-5579 din 13.09.2019). În
- 69 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
baza analizei decalajului fiscal s-a hotărît continuarea măsurilor
de conformare, aplicate conform Programului de conformare a
contribuabililor pentru anul 2019.
4.16.2. Actualizarea Trimestrul IV Metodologie SFS HCC Realizat în termen
metodologiei de actualizată și nr.18/2018 Metodologia de estimare a decalajului fiscal a fost actualizată
estimare a decalajului aprobată și a fost aprobată prin Ordinul SFS nr.610 din 27.12.2019.
fiscal
4.16.3. Elaborarea și Trimestrul III Ordin comun SFS Proiect PA Realizat în termen
aprobarea unui sistem elaborat și aprobat Ocuparea În scopul instituirii unui set comun de riscuri cu Inspectoratul de
comun de riscuri de forței de Stat al Muncii, la data de 24.12.2019 a fost semnat Acordul
utilizare a muncii muncă adițional nr.30 privind modificarea Acordului de colaborare nr.4
ne/subdeclarate (cu din 22.03.2019.
Inspectoratul de Stat al
Muncii)
4.16.4. Semnarea Trimestrul IV Acord de SFS Proiect PA Realizat în termen
Acordului cu privire la colaborare semnat Ocuparea Acordul de colaborare dintre SFS și Inspectoratul de Stat al
colaborarea între forței de Muncii a fost semnat la data de 22.03.2019.
Serviciul Fiscal de Stat muncă
și Inspectoratul de Stat
al Muncii
4.17. Sporirea nivelului 4.17.1. Lansarea Trimestrul IV Sistem lansat în SFS HG nr. Realizat parțial
de satisfacție a sistemului de evaluare exploatare CTIF 573/2013 Sistemul a fost dezvoltat și urma a fi implementat după intrarea
contribuabililor cu a satisfacției industrială; HG nr. în vigoare a Amendamentelor la Acordul de finanțare și
referire la serviciile contribuabililor față de Sondaj privind 4/2014, 6.1.1 Acordul de împrumut în vederea realizării Proiectului de
prestate de SFS serviciile prestate de datele HG modernizare a administrării fiscale (TAMP). Acordurile au fost
SFS guvernamentale nr.1172/201 ratificate prin Legea nr.140 din 04.10.2019.
deschise realizat 8, 1.1 Notă: Implementarea sistemului a fost transferată pentru anul
2020, conform Hotărîrii Guvernului nr.636 din 19 decembrie
2019 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2020 – 2023” (acțiunea 5.7.31).
4.17.2. Implementarea Trimestrul IV Sistem dezvoltat SFS HG nr. Realizat în termen
serviciului electronic și testat; CTIF 573/2013 Serviciul electronic pentru persoane fizice cetățeni de achitare a
pentru persoanele Ordin de lansare impozitelor și taxelor a fost dat în exploatare industrială
fizice cetățeni de în exploatare începând cu data de 09.12.2019, conform Ordinului SFS
achitare a impozitelor industrială nr.561 din 06.12.2019.
și taxelor aprobat

- 70 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
4.17.3 Lansarea unei Trimestrul IV Pagină nouă a Realizat parțial
noi versiuni a paginii SFS lansată în SFS La data de 06.06.2019 a fost aprobat Conceptul versiunii noi a
web oficiale a SFS exploatare paginii web SFS: www.sfs.md.
industrială Licitația privind contractarea companiei urma a fi organizată
după intrarea în vigoare a Amendamentelor la Acordul de
finanțare și Acordul de împrumut în vederea realizării
Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP).
Acordurile au fost ratificate prin Legea nr.140 din 04.10.2019.
Notă: Activitate transferată pentru anul 2020.
4.18. Implementarea 4.18.1 Implementarea Pe parcursul Mecanism de SFS HG nr. Realizat parțial
principiului abordării serviciului electronic anului, cu aprobare tacită 511/2016, A3, Începînd cu data de 29.03.2019 modulul „Gestionarea patentei
tacite a tuturor de eliberarea a patentei raportare implementat, 14 de întreprinzător” din cadrul SIA „e-Cerere” este lansat în
autorizațiilor, de întreprinzător prin trimestrială aferent actelor HG exploatare industrială.
licențelor, certificatelor Sistemul Informațional permisive nr.1021/201 Notă: Implementarea mecanismului de ghișeu unic la
și a oricăror altor Automatizat de eliberate 3, 11 eliberarea patentei de întreprinzător va fi posibilă doar după:
documente de gestionare și eliberare a - modificarea și ajustarea Legii nr.93-XIV/1998 cu privire la
reglementare a actelor permisive patenta de întreprinzător în concordanță cu Legea nr.161/2011
activității de (ghișeu unic) privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității
întreprinzător, aferente de întreprinzător;
actelor permisive - asigurarea schimbului automatizat de date între modulul
eliberate „Gestionarea patentei de întreprinzător” din cardul SIA „e-
Cerere” și SIA GEAP (sistemul informațional automatizat de
gestionare și eliberare a actelor permisive).
4.19. Informarea și Trimestrul IV Cel puțin o SFS Legea nr. Realizat în termen
instruirea instruire 51/2018 Pe parcursul lunii noiembrie a anului 2019 au fost organizate și
reprezentanților OSC, organizată desfășurate 4 ateliere de lucru cu genericul ,,Particularitățile de
inclusiv la nivel local, determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit și
privind regimul de prezentare a dărilor de seamă pentru ONG. Modul de
contabil și fiscal aplicat declarare a resurselor financiare obținute în urma desemnării
OSC procentuale”. Atelierele, la care au participat în total 70 de
contribuabili, au fost desfășurate în cadrul Direcțiilor generale
de administrare fiscală Nord, Sud, Centru și mun. Chișinău.
De asemenea, pe parcursul anului au fost organizate și
desfășurate 743 instruiri în scopul promovării și consolidării
sustenabilității financiare a societății civile.
Totodată, în scopul promovării regimului fiscal al organizațiilor
necomerciale, pe pagina oficială a SFS, este publicat Ghidul
- 71 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor
necomerciale.
http://www.sfs.md/Impozitul_pe_venit.aspx?file=11450
Obiectivul nr. 5: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene
Riscuri externe:
- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați
Riscuri interne:
- necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor;
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;
- imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională;
- resurse limitate, inclusiv financiare și tehnice
5.1. Alinierea completă 5.1.1. Proiectul de lege Semestrul I/ Proiect elaborat și DPRAP HG Realizat cu depășirea termenului
a cadrului juridic la cu privire la Trimestrul III* prezentat AAP nr.1472/201 Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii,
Acquis-ul Uniunii modificarea şi Guvernului/ 6, 273, LT2; apei, transporturilor și serviciilor poștale, a fost elaborat,
Europene completarea Legii Lege intrată în HG nr. consultat cu experții SIGMA și aprobat prin Hotărîrea
131/2015 cu privire la vigoare 573/2013 Guvernului nr.703 din 27.12.2019 (MO al R.M. nr.400-406
achiziţiile publice, art.1040 din 31.12.2019).
referitor la atribuirea
contractelor în sectorul
de utilități
Transpune:
Directiva 2014/25/UE

5.1.2. Elaborarea și Pe parcursul Tabele de DPRAP HG Realizat în termen


transmiterea tabelelor anului, cu concordanță nr.1472/201 În adresa Centrului de Armonizare a Legislației a fost expediat
de concordanță către raportare elaborate și 6, 276, I2 tabelul de concordanță pentru Proiectul de lege privind
Centrul de Armonizare trimestrială/ prezentate achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și
a Legislației Anual* Centrului de serviciilor poștale, care transpune Directiva UE 2014/25/UE.
Armonizare a Avizul Centrului de Armonizare a Legislației a fost transmis
Legislației; prin scrisoarea nr.31/02-3-7739 din 05.11.2019.
Aviz din partea
Centrului de
Armonizare a
Legislației obținut
5.1.3. Transmiterea Pe parcursul Scrisoare DPRAP HG Realizat în termen
- 72 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Comisiei Europene a anului, cu transmisă nr.1472/201 O informație privind proiectele de modificare și completare a
informațiilor referitoare raportare Comisiei 6, 276, I3 legislației în domeniul achizițiilor publice a fost transmisă
la proiectele de trimestrială/ Europene Ministerului Economiei și Infrastructurii, în contextul
modificare și Anual* întrevederii bilaterale a ministrului cu dna Cecilia Malmstrom,
completare a legislației Comisarul UE pentru Comerț, în cadrul celei de-a II-a Reuniune
în domeniul achizițiilor Ministerială în domeniul comerțului.
publice Totodată, în procesul de elaborare a proiectului de lege privind
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și
serviciilor poștale s-a colaborat cu membrii Comisiei Europene,
specialiști în domeniul achizițiilor publice.
5.1.4. Elaborarea Semestrul I/ Proiecte elaborate DPRAP HG Realizat parțial
actelor normative Semestrul II* și prezentate AAP nr.1472/201 Proiectul de act normativ cu privire la organizarea și
privind desemnarea de Guvernului/Hotărî 6, 270, SL1 desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții publice a
Guvern a autorităților ri de Guvern (redactat) fost elaborat și urmează a fi transmis spre avizare/consultare
centrale de achiziții intrate în vigoare* Proiect PA publică.
pentru organizarea şi SRAP 2019-
desfăşurarea 202061
centralizată a
procedurilor de
achiziţie publică în
scopul satisfacerii unor
necesităţi de aceleaşi
bunuri, lucrări sau
servicii ale mai multor
autorităţi contractante
5.1.5. Identificarea Semestrul II Instituții DPRAP HG Realizat parțial
instituțiilor cu funcții identificate AAP nr.1472/201 Au fost desfășurate o serie de ședințe și mese rotunde cu părțile
de desfășurare a 6, 270, SL1 interesate: Agenția Achiziții Publice, Agenția Naționale pentru
achizițiilor centralizate Siguranța Alimentelor, Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, Agenția Națională pentru Sănătate Publică,
Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale, în cadrul cărora a fost discutat
despre necesitatea desfășurării achizițiilor centralizate.
Urmează a fi format un grup de lucru pentru realizarea
acțiunilor.
5.1.6. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. Realizat parțial
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul hotărîrii de Guvern ,,Pentru aprobarea Regulamentului
- 73 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
modificare și Guvernului Proiect PA privind organizarea şi funcționarea Agenției Achiziții Publice şi
completare a Hotărîrii SRAP 2019- efectivul-limită al acesteia” a fost elaborat și urmează a fi
Guvernului 202061 remis spre avizare/consultare publică.
nr. 134/2017 ,,Pentru
aprobarea
Regulamentului privind
organizarea şi
funcționarea Agenției
Achiziții Publice şi
efectivul-limită al
acesteia”
(acțiune restantă)
5.1.7. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. În curs de realizare
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul hotărîrii de Guvern ,,Pentru aprobarea Regulamentului
modificare și Guvernului Proiect PA cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere”
completare a Hotărîrii SRAP 2019- a fost elaborat, și urmează a fi remis spre avizare/consultare
Guvernului 202061 publică repetat.
nr. 668/2016 ,,Pentru Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.
aprobarea
Regulamentului cu
privire la achiziţiile
publice folosind
procedura de
negociere” (acțiune
restantă)
5.1.8. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. Realizat parțial
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul hotărîrii de Guvern ,,Pentru aprobarea Regulamentului
modificare și Guvernului Proiect PA privind achizițiile publice de lucrări”, elaborat în versiune
completare a Hotărîrii SRAP 2019- inițială, a fost supus avizării și expertizării.
Guvernului 202061 Ca urmare a recomandărilor Centrului Nașional Anticorupție a
nr. 669/2016 ,,Pentru fost format grupul de lucru pentru completarea Regulamentului
aprobarea cu prevederile privind achiziția de proiectări și lucrări.
Regulamentului privind Prin urmare, a fost elaborat un nou Regulament privind
achiziţiile publice de achiziţiile publice de lucrări. Proiectul urmează a fi remis
lucrări (acțiune Cancelariei de stat pentru atribuirea numărului unic de
restantă) înregistrare și examinare în ședința secretarilor generali.
5.1.9. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. În curs de realizare
- 74 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul hotărîrii de Guvern ,,Pentru aprobarea Regulamentului
modificare și Guvernului Proiect PA cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul
completare a Hotărârii SRAP 2019- achizițiilor publice”, a fost elaborat, transmis spre avizare și
Guvernului 202061 consultare publică. Proiectul a fost completat și modificat,
nr.667/2016 pentru ținînd cont de propunerile recepționate. Ulterior proiectul a fost
aprobarea remis repetat spre avizare, întrucît textul versiunii inițiale a fost
Regulamentului cu completat/modificat cu peste 30%, precum și supus expertizei
privire la activitatea anticorupție.
grupului de lucru Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.
pentru achiziții
5.1.10. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. Nerealizat
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul de act normativ urmează a fi elaborat după ce vor fi
modificare și Guvernului Proiect PA dezvoltate toate procesele în sistemul de achiziții publice
completare a Hotărârii SRAP 2019- electronice.
Guvernului 202061
nr.1419/2016 pentru
aprobarea
Regulamentului cu
privire la modul de
planificare a
contractelor de achiziții
publice

5.1.11. Revizuirea Trimestrul II Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. Realizat parțial
Ordinului ministrului aprobat AAP 131/2015 Proiectul a fost elaborat și urmează a fi prezentat spre consultare
finanțelor nr. Proiect PA publică.
85/2016 cu privire la SRAP 2019-
aprobarea 202061
Documentației standard
pentru realizarea
achizițiilor publice de
bunuri, servicii şi
lucrări prin procedura
de negociere
(actiune restantă)
5.1.12. Elaborarea Trimestrul III Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. Nerealizat
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul de act normativ urmează a fi elaborat după ce vor fi
- 75 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
modificare și Guvernului Proiect PA dezvoltate toate procesele în sistemul de achiziții publice
completare a Hotărîrii SRAP 2019- electronice.
Guvernului nr. 9/2008 202061
pentru aprobarea
Regulamentului cu
privire la întocmirea și
păstrarea dosarului
achiziției publice
5.1.13. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. În curs de realizare
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul hotărîrii de Guvern ,,Pentru aprobarea Regulamentului
modificare și Guvernului Proiect PA cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a
completare a Hotărîrii SRAP 2019- contractelor de achiziții publice” a fost elaborat și urmează a fi
Guvernului 202061 transmis repetat spre avizare/consultare publică.
nr.826/2012 pentru Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.
aprobarea
Regulamentului cu
privire la acordul-cadru
ca modalitate specială
de atribuire a
contractului de
achiziție public
5.1.14. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. Nerealizat
proiectului Hotărârii prezentat AAP 131/2015
Guvernului pentru Guvernului Proiect PA
aprobarea SRAP 2019-
Regulamentului privind 202061
activitatea furnizorilor
de servicii de achiziții
publice (externalizarea)

- 76 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
5.1.15. Elaborarea Trimestrul III Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. Nerealizat
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul de act normativ urmează a fi elaborat după ce vor fi
modificare și Guvernului Proiect PA dezvoltate toate procesele în sistemul de achiziții publice
completare a Hotărîrii SRAP 2019- electronice.
Guvernului nr. 202061
774/2013 pentru
aprobarea
Regulamentului privind
achizițiile publice
folosind licitația
electronică
5.1.16. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. În curs de realizare
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul de act normativ a fost elaborat și urmează a fi remis
modificare și Guvernului Proiect PA spre avizare/consultare publică.
completare a Hotărîrii SRAP 2019- Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.
Guvernului nr. 202061
1418/2016 pentru
aprobarea
Regulamentului cu
privire la modul de
întocmire a Listei de
interdicție a
operatorilor economici
5.1.17. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat și DPRAP Legea nr. În curs de realizare
proiectului de prezentat AAP 131/2015 Proiectul hotărîrii de Guvern ,,Pentru aprobarea Regulamentului
modificare și Guvernului Proiect PA cu privire la achizițiile publice de valoare mică” a fost elaborat
completare a Hotărîrii SRAP 2019- și urmează a fi remis spre avizare/consultare publică.
Guvernului nr. 202061 Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.
665/2016 pentru
aprobarea
Regulamentului cu
privire la achizițiile
publice de valoare mică

- 77 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
5.1.18. Elaborarea Semestrul I Proiect de ordin DPRAP Legea nr. În curs de realizare
proiectului Ordinului elaborat și AAP 131/2015 Proiectul a fost elaborat, avizat, consultat public și supus
Ministrului Finanțelor aprobat Proiect PA expertizei anticorupție.
pentru aprobarea SRAP 2019- Proiectul de act normativ a fost ajustat ținînd cont de
Instrucțiunii privind 202061 recomandările Centrului Național Anticorupție și urmează a fi
procedura de remis spre avizare/consultare repetată.
organizare și de Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.
desfășurare a
consultărilor de piață
5.1.19. Elaborarea Trimestrul I Documentația DPRAP Legea nr. Realizat în termen
Documentației standard standard elaborată AAP 131/2015 Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de
pentru serviciile și aprobată Proiect PA servicii sociale de alimentație în instituțiile de învăţămînt a fost
aferente alimentației în SRAP 2019- aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.23 din
instituțiile de 202061 06.02.2019 (MO al R.M. nr. 38-47 art. 279 din 08.02.2019).
învățământ
5.1.20. Revizuirea Trimestrul II Documentația DPRAP Legea nr. Nerealizat
Ordinului Ministrului standard revizuită AAP 131/2015
Finanțelor nr.159/2014 și aprobată Proiect PA
cu privire la aprobarea SRAP 2019-
Documentației standard 202061
pentru realizarea
achizițiilor publice de
produse petroliere
5.2. Informarea Pe parcursul Număr de ședințe DPRAP HG Realizat parțial
continuă a Comitetului anului, cu la care s-a AAP nr.1472/201 O informație privind proiectele de modificare și completare a
de Asociere, reunit în raportare participat 6, 274, I1 legislației în domeniul achizițiilor publice a fost transmisă
Configurația Comerț trimestrială/Anu Număr de Ministerului Economiei și Infrastructurii, în contextul
despre progresele al* informații întrevederii bilaterale a ministrului cu dna Cecilia Malmstrom,
înregistrate prezentate Comisarul UE pentru Comerț, în cadrul celei de-a II-a Reuniune
Ministerială în domeniul comerțului.
De asemenea, prin scrisoarea nr.17-09/389 din 24.04.2019, prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
Europene au fost prezentate Organizației Mondiale a
Comerțului notificările sectoriale în domeniul achizițiilor
publice pe anii 2017-2018.
5.3. Elaborarea Pe parcursul Proiect elaborat și DPRAP HG Realizat în termen
proiectului de anului prezentat AAP nr.573/2013 La solicitarea Ministerului Justiției nr.03/4075 din 19.04.2019
- 78 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
modificare și Ministerului DCCL au fost prezentate propunerile de modificare a Codului
completare a Codului Justiției contravențional.
contravențional
(includerea noilor
sancțiuni pentru
nerespectarea cadrului
legal în domeniul
achizițiilor publice)
5.4. Punerea în aplicare Trimestrul Ponderea DPRAP HG nr. În curs de realizare
a măsurilor prevăzute I/Anual* activităților AAP 1472/2016, Nivelul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea
în Strategia de realizate 272, I3 Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru
dezvoltare a sistemului anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
de achiziții publice în nr.1332/2016, în conformitate cu angajamentele asumate, este
Moldova 2016-2020 de 60 %.
Acțiunile privind prevederile Legii nr.131/2015 incluse în etapa
1 și 2 din plan au fost realizate în proporție de 80%.
Totodată, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.703 din
27.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea legii privind achizițiile în
sectoarele energeticii, al apei, al transporturilor și al serviciilor
poștale” acțiune planificată în etapa 3 și 4.
5.5. Crearea şi punerea 5.5.1. Elaborarea Pe parcursul Program aprobat AAP HG nr.1472, Realizat în termen
în aplicare a unui Programului național anului și pus V 270, (1) I1 Planul de instruire (Program național de instruire) pentru anul
sistem de instruire și de instruire în aplicare HG nr. 2019 a fost aprobat la data de 11.01.2019 și publicat pe pagina
dezvoltare profesională 573/2013 web a AAP. Poate fi accesat la următorul link:
continuă a specialiștilor Proiect PA https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/p
în achiziții publice SRAP 2019- lan_de_instruire_anul_2019_0_0.pdf
202062 Programului aprobat a fost realizat în proporție de 100%,
fiind desfășurate toate seminarele de instruire planificate în anul
2019.
5.5.2. Fortificarea Pe parcursul 10 formatori AAP HG Realizat în termen
capacităților anului, cu identificați și nr.1472/201 Au fost desfășurate 47 activități de instruire dintre care:
persoanelor raportare instruiți; 6, V 270, (1) I2 - 17 seminare în teritoriu (Florești, Sîngerei, Briceni, Edineț,
responsabile de trimestrială Numărul HG nr. Cahul, Leova, Ștefan Vodă, Căușeni, Rîșcani, Bălți, Comrat,
efectuarea procedurilor activităților de 573/2013 Hîncești, Cimișlia, Ungheni, Călărași, Șoldănești, Rezina);
de achiziții publice din instruire Proiect PA - 20 seminare la sediul AAP (16 - pentru autoritățile
cadrul autorităților organizate; SRAP 2019- contractante, 4 - pentru operatorii economici);
contractante Cel puțin 800 2020 60, 62 - 7 seminare în mun.Chișinău;
- 79 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
persoane instruite - 1 atelier de lucru în colaborare cu Banca Mondială;
- 1 atelier de lucru în colaborare cu Academia de Studii
Economice din Moldova și Ministerul Finanțelor;
- 1 atelier de lucru în colaborare cu Programului de Dezvoltare
al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț
al SUA.
Numărul total de persoane instruite este de 1 328, dintre care
619 persoane din teritoriu, 175 persoane din municipiul
Chișinău, 369 reprezentanți ai autorităților contractante la sediul
AAP și 114 participanți în cadrul atelierelor de lucru.
În cadrul AAP sînt 6 formatori care petrec seminare de
instruire.
5.6. Elaborarea și Pe parcursul Reglementare de DPRAP Proiect PA Nerealizat
punerea în aplicare a anului certificare AAP SRAP 2019-
unui program de profesională a 202063
certificare profesională specialiştilor în
a specialiștilor în domeniul
domeniul achizițiilor achiziţiilor
publice publice elaborată
şi aprobată
5.7. Coordonarea şi Pe parcursul Număr de instruiri AAP HG nr. Realizat în termen
organizarea anului, cu organizate; 685/2012 Au fost organizate 4 seminare cu genericul „Participarea
seminarelor de instruire raportare număr de Anexa nr. 4, operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții
pentru sectorul IMM- trimestrială persoane instruite 2.6.1 publice”, la care au participat 51 reprezentanți ai agenților
urilor cu privire la economici.
cadrul legislativ şi
normativ ce
reglementează
domeniul achiziţiilor
publice
5.8. Implementarea în 5.8.1. Modernizarea Pe parcursul Sistemul e- DPRAP HG În curs de realizare
continuare a achizițiilor sistemului de achiziții anului Achiziții AAP nr.1472/201 Una dintre cele mai ambițioase și provocatoare sarcini ale MF
publice electronice și publice electronice (e- modernizat CTIF 6, V 275, I3, I4 pentru anul 2019 a fost implementarea în regim de exploatare
îmbunătățirea Achiziții) Informațiile Legea nr. experimentală a sistemului de achiziții electronice propus de
funcționalităților privind 169/2017, 12 BERD. Prioritatea MF a fost asigurarea domeniului achizițiilor
instrumentului planificarea, HG nr. publice cu un cadru normativ actualizat precum și cu un
informatic relevant inițierea și 573/2013 instrument modern de achiziții publice bazat pe soluții TI
- 80 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
desfășurarea HG avansate.
procedurilor de nr.966/2016, Astfel, pe parcursul perioadei de raportare:
achiziții publice, 3.20 - au fost desfășurate mai multe activități care au avut ca scop
atribuirea și Proiect PA familiarizarea autorităților contractante și a operatorilor
executarea SRAP 2019- economici cu noile prevederi ale legislației, precum și noile
contractelor de 202060 procese electronice în domeniul achizițiilor publice;
achiziții accesibile - a fost implementată licitația electronică ca instrument specific
în sistem care permite micșorarea și obținerea unor prețuri mai
avantajoase;
Introducerea DUAE (documentul unic de achiziții european) a
permis operatorilor economici să reducă timpul și resursele
pentru pregătirea și depunerea ofertelor.
Din data de 06.11.2019 a fost lansat proiectul de asistență
tehnică al UE privind analiza și dezvoltarea sistemului de
achiziții electronice în Republica Moldova.
Notă: În anul 2020 se va lucra în continuare asupra dezvoltării
unui sistem electronic de achiziții publice modern, inclusiv în
comun cu partenerii de dezvoltare.
5.8.2. Elaborarea Trimestrul III Proiect elaborat şi DPRAP HG Nerealizat
proiectului hotărîrii prezentat CTIF nr.705/2018
Guvernului cu privire Guvernului
la aprobarea
Regulamentului privind
Metodologia de
calculare și aplicare a
tarifelor la utilizarea
Sistemului
informațional
automatizat „Registrul
de stat al achizițiilor
publice” (MTender)
(activitate restantă)
5.9. Asigurarea, pînă în 5.9.1. Elaborarea unui Pe parcursul Sistem de DPRAP HG Nerealizat
anul 2020, ca cel puţin sistem de monitorizare anului, cu monitorizare şi AAP nr.160/2018 La moment sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender) nu are
15% din toate şi evaluare privind raportare evaluare elaborat OS 8 capacitate de filtrare a procedurilor de achiziții durabile.
achiziţiile publice să implementarea trimestrială Din acest motiv procesul de monitorizare acestor proceduri este
corespundă criteriilor contractelor încheiate în stagnare.
- 81 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
de achiziţii durabile în urma desfăşurării
achiziţiilor publice
durabile
5.9.2. Actualizarea Pe parcursul Număr de AAP HG Nerealizat
instrucţiunilor cu anului, cu instrucţiuni cu nr.160/2018 Pe pagina web a AAP sînt publicate instrucțiuni/documentația
privire la achiziţii, raportare privire la achiziţii OS 8 standard cu privire la achiziții publice ce întrunesc criterii
ţinînd cont de lecţiile trimestrială revizuite şi durabile, care au fost elaborate în anul 2017 și pot fi accesate la
învăţate în cadrul finalizate următorul link:
licitaţiilor-pilot https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bie-
desfășurate pe standard
parcursul anului 2018 Pe parcursul anului 2019, din partea autorităților contractante,
nu au parvenit solicitări cu privire la actualizarea instrucțiunilor
menționate și nici nu au fost desfășurate proceduri de achiziţii
publice durabile.
5.9.3. Elaborarea Pe parcursul Act normativ AAP HG Realizat parțial
specificaţiilor tehnice anului, cu aprobat DPRAP nr.160/2018 Pe pagina web a AAP la rubrica ,,Achiziții durabile” sînt
pentru cel mai larg raportare OS 8 publicate specificații tehnice pentru cel mai larg răspîndite
răspîndite produse trimestrială produse ecologice (produse alimentare, uși și ferestre) și Ghidul
ecologice privind achizițiile publice durabile.

Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susține utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de
informații financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor și modernizarea serviciilor publice

Riscuri externe:
- reticență față de schimbări;
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor TI;
- solicitări ad-hoc/conceptuale cu impact asupra sistemelor informaționale existente.
- lipsa inițiativei din partea Agenției de Guvernare Electronică și/sau a Cancelariei de Stat;
- tergiversarea aprobării de către Cancelaria de Stat a cadrului normativ aferent reformei de modernizare a serviciilor publice;
- incapacitatea sistemului informațional extern de a furniza datele prin platforma de interoperabilitate
Riscuri interne:
- posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională;
- tergiversarea formulării cerințelor tehnice pentru ajustarea SOFT-urilor;
- fluctuație personalului calificat în domeniul TI;
- abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții;
- incompatibilitate a sistemelor TI/defecțiuni tehnice ale SIGFP;
- 82 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- identificarea parțială a serviciilor publice depășite de timp;
- abilităţi insuficiente de efectuare a analizelor privind serviciile publice
6.1. Ajustarea SIECAP Pe parcursul Sistem ajustat și CTIF HG nr. Realizat în termen
în conformitate cu anului, cu funcțional DTS 573/2013 Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și publicate
modificările la planul raportare 13 versiuni noi ale SIECAP. Principalele ajustări efectuate sunt
de conturi și trimestrială următoarele:
clasificația bugetară - a fost elaborat raportul nou - Analiza contului pe materiale
(producerea);
- a fost elaborată posibilitatea de a obține informația separată a
zilelor lucrate și salariului pe funcțiile de bază și cumul intern
pe persoană, categorie de personal (medici, personal medical
mediu, inferior, specialist, personal auxiliar) și pe subdiviziune.
Informația este necesară pentru rapoartele financiare și
statistice;
- a fost creat raportul nou IRM19 și modificat raportul IPC18, în
conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 33 din
19.02.2019 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului
Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017;
- a fost adăugat Formularul nr. 35 și formularul MF-6 Proces-
verbal privind majorarea valorii mijloacelor fixe și recalcularea
uzurii anuale, conform Ordinului Ministerului Finanţelor nr.
216 din 31.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi
contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice
privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul
bugetar;
- a fost modificat documentul calculării premiei anuale pentru
cadrele didactice, conform Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018
,,Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
- au fost efectuate modificări la planul de conturi contabile în
sectorul public, conform Ordinului Ministerului Finanţelor nr.
212 din 26.12.2018, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 31 din
18.02.2019, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 179 din
16.10.2018, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 190 din
08.11.2018, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 197 din
07.12.2018, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 199 din
14.12.2018, Ordinului nr. 38 din 27.02.2019, Ordinului nr. 51
- 83 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
din 20.03.2019,OMF nr.132 din 08.10.2019, OMF nr.133 din
08.10.2019 privind modificarea şi completarea Planului de
conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor
metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară
în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor
nr. 216 din 28 decembrie 2015;
- au fost efectuate modificări la planul de conturi privind
evidența documentelor cu regim special specifice Serviciului
Fiscal de Stat la contul 351- evidența mărfurilor;
- au fost ajustate rapoartele FD-042, FD-046, FD-047, FD-049
și s-a adăugat raportul FD-044, conform solicitării cu privire la
modificarea și completarea modulului „Colectarea rapoartelor
(non)financiare” (CNFD);
- a fost ajustat raportul FD-041 Bilanțul contabil, conform
Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 212 din 26.12.2018;
- a fost elaborat raportul DSA19, inclusiv cu posibilitatea de
descărcare electronică pe portalul servicii.fisc.md;
- s-a adăugat în ordinul de plată și la exportul lui în E-Docplat
marcajele pentru efectuarea plăților cu destinație specială pentru
asistența socială de la 01.01.2019, conform circularei MF nr.
12/2-6/126 din 11.12.2018;
- s-a modificat Fișa personală Anexa nr. 8 și Informația Anexa
nr. 5 privind veniturile calculate și achitate și a impozitului pe
venit reținut, conform HG nr. 970/2018;
- s-a oferit posibilitatea evidenței Hramului localității în cazul
filialelor, conform solicitării Serviciului Fiscal de Stat;
- s-a adăugat locul păstrării bunului material în documentele
privind evidența Bunurilor Materiale – la modulul „Mijloace
fixe” și la modulul „Materiale”, conform Ordinului nr. 216 din
28.12.2015;
- a fost adăugat raportul – Act de verificare a decontărilor
reciproce cu Executorii judecătorești și au fost ajustate
documentele și rapoartele la modulul „Evidența Executorilor
Judecătorești;
- s-a adăugat un modul nou „Evidența Echipamentului specific
pentru Serviciile cu destinație specială”, conform ordinului MF
nr. 216 din 28.12.2015;
- 84 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- a fost schimbată metoda de calcul a indemnizațiilor pentru
incapacitatea temporară de muncă de la 01.07.2019, conform
modificărilor la Legea nr. 289 din 22.07.2004, aprobate prin
Legea nr. 311/2018;
- s-au efectuat modificări în documentele și rapoartele privind
reținerea impozitului pe venit de la sursa de plată (din
indemnizația de concediere), în conformitate cu prevederile art.
90, alin. 2 din Codul Fiscal;
- s-a adăugat posibilitatea casării combustibilului în cazul când
la automobil sunt stabilite 2 norme de consum a
combustibilului, conform solicitării parvenite de la Centrul
„Speranța”;
- în raportul IPC-18 a fost divizat salariul calculat la toți
angajații pe perioade, în dependență de timpul efectiv lucrat,
conform Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 33 din 19.02.2019
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.
126 din 4 octombrie 2017;
- s-a adăugat un document nou „Informație privind reflectarea
zilelor de odihnă și de sărbătoare cu codul 171”, conform
cerințelor CNAS;
- s-a oferit posibilitatea de a încărca seriile și numerele la
facturile de expediție din SIA „e-Factura” în SIA „1C”;
- s-a efectuat exportul din factura de prestare a serviciilor din
SIA „1C” în din SIA „e-Factura”;
- s-a reînnoit clasificatorul băncilor din Republica Moldova;
- s-a actualizat clasificatorul programelor conform Ordinului
MF nr.163 din 03.12.2019;
- s-a efectuat modificări privind calcularea concediului medical
din alte articole, conform modificărilor de la 01.07.2019;
- s-a modificat documentul de recalculare a salariului și
concediilor în panelul recalcularea concediului medical conform
modificărilor în legislație de la 01.07.2019;
- s-a actualizat Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate,
conform anexei nr. 9 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126
din 04.10.2017. În legătură cu acest fapt s-a modificat
documentul de calculare a concediului anual și raportul IPC 18;
- s-a oferit posibilitatea de a efectua schimbări în cadre (de ex.
- 85 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
modificarea salariului de funcție) în perioada curentă pentru
perioadele din urmă, fără modificarea documentului primar;
- s-a adăugat posibilitatea de a se calcula la persoane asigurarea
socială cu 33%. Pentru implementarea acestei opțiuni au fost
efectuate modificări în toate documentele și rapoartele privind
calcularea salariului;
- s-au efectuat modificări la imprimarea foilor de calcul din
documentul de achitare a salariului și din rapoarte si
transmiterea lor prin poșta electronică pentru Serviciile cu
destinație specială;
- s-a creat posibilitatea calculării înlocuirilor angajaților care
activează conform tabelului pe ore;
- la calcularea orelor supraprogram și a zilelor de sărbătoare s-a
adăugat o metodă nouă de calculare: ore supraprogram conform
normativului și conform graficului de lucru;
- au fost efectuate ajustări la modulul „Calcularea salariului la
deținuți”, și anume:
s-a adăugat fișa personală anexa nr. 8 privind calcularea
impozitului pe venit, s-a creat un registru nou pentru cumularea
scutirilor la impozitul pe venit, s-a corectat titlul executoriu, s-a
corectat informația în raportul privind mișcarea pe contul de
peculiu al deținuților și în raportul soldul pe titlurile executorii,
s-a adăugat analitica pe ECO la formula contabilă de calculare a
salariului la deținuți, s-a adăugat la imprimarea certificatului la
deținuți zilele de muncă din contul duratei pedepsei, reieșind din
calcul și s-a delimitat informația pe fiecare deținut (angajat), s-a
elaborat un raport nou „Descifrarea contului de Peculio pentru
detinuți, s-a adăugat document nou de calcularea orelor
supraprogram și a zilelor de sărbătoare pentru deținuti, s-au
efectuat modificări în Raportul privind mișcările pe contul de
Peculio,
- au fost adăugate 2 rapoarte noi la modulul „Producerea”:
Informație privind obținerea produselor finite și a produselor în
curs de execuție;
- s-a creat un raport nou „Informație privind consumul
produselor alimentare conform categoriilor persoanelor aflate la
întreținere;
- 86 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
-s-a elaborat o procesare nouă de închidere a conturilor clasei
3(ex:311120 cu contl 311110);
- în toate documentele de inventariere s-a adaugat un tip de
cheltuială nouă: „Lipsuri în cazul persoanei de vină achitate în
anul de gestiune și au fost afișate formularele de inventariere
după conturi conform Regulamentului privind inventarierea,
aprobat prin Ordinul nr. 60 din 29.05.2012;
- s-a elaborat o procesare nouă: Corectarea documentelor de
meniu-cerere” la produse alimentare;
- s-a elaborat o procesare nouă „Transmiterea plății părintești la
bancă”;
-s-a elaborat o procesare nouă „Importul extraselor din cont de
la bancă cu încasarea plății părintești”;
- la forma de imprimare a avizelor de plată a plății părintești, s-a
adăugat înca o optiune de afișare a informației conform formei
nr. 330-341;
- s-au adăugat datele spidometrului automobilului în foile de
parcurs pentru evidența kilometrajului parcurs de automobil.
6.2. Menținerea Pe parcursul Sistem funcțional CTIF HG nr. Realizat în termen
sistemului anului, cu și ajustat la în comun cu 573/2013 Pe parcursul perioadei ianuarie - decembrie a fost asigurată
informațional existent raportare necesitățile subdiviziunile menținerea sistemului informațional existent SIGFP funcțional.
SIGFP funcțional, trimestrială utilizatorilor ministerului Totodată, au fost efectuate următoarele ajustări ale sistemului:
extinderea - a fost adăugată posibilitatea de consolidare manuală a
funcționalităților la rapoartelor agregate prezentate de către autorități;
necesitățile - au fost adăugate posibilitățile de analiză a executării tuturor
utilizatorilor, fondurilor centralizate (nu numai a fondului de rezervă);
dezvoltarea SIGFP - au fost asigurate procedurile de închidere/deschidere a anului
bugetar;
- au fost ajustate rapoartele anuale privind executarea bugetelor
de stat și locale în anul 2018 conform cerințelor noi.
La fel au fost efectuate următoarele ajustări ale sistemelor:
SI E-docplat:
- au fost ajustate modificările şi erorile de sistem parvenite prin
scrisori sau apeluri telefonice;
- a fost introdusă posibilitatea prelucrării ordinelor de plată în
valută străină pentru BNM;
- a fost introdusă posibilitatea prelucrării cererii de schimb
- 87 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
valutar pentru BNM;
- a fost adăugată posibilitatea de formare a raportului in SI E-
docplat FD-035;
- a fost adăugată posibilitatea de formare a raportului FL-014 –
calculul dobânzii la conturi deschise în bănci comerciale
deservite.
SI Trez2:
- au fost ajustate modificările şi erorile de sistem parvenite prin
scrisori sau apeluri telefonice;
- a fost creată forma Alocații bugetare pentru blocare FA-006B;
- au fost create structurile de date și algoritmii de calcul în SI
Trez2 ce permite prelucrarea datelor privind cererile de acordare
a compensațiilor parvenite din SI Prima Casa, evidența
alocatiilor și generarea ordinelor de plată.;
- a fost creat web-serviciul de schimb de date cu Serviciul Fiscal
de Stat în scopul implementării SI „Gestionarea informației
trezoreriale” (în proces de testare);
- au fost ajustate formulare F1, F2, F3, F23, F24, F17, F18
pentru colectarea informației referiotr la estimările proiectelor
bugetelor locale;
- au fost ajustați algoritmii de deschidere a anului bugetar pentru
a asigura continuitatea codurilor IBAN pentru anumite tipuri de
plăți.
6.3. Consolidarea Pe parcursul Număr de instruiri CTIF HG nr. Realizat în termen
capacității Centrului de anului, cu organizate 573/2013 Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 2 cursuri
apel, care asigură raportare de instruire interne cu tematica „Sistemul Informațional Integrat
suportul utilizatorilor trimestrială de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma
SIGFP și a SIECAP 1C” în cadrul cărora au fost instruiți 14 participanți.
6.4. Determinarea 6.4.1. Organizarea Pe parcursul Număr de instruiri CTIF HG nr. Realizat în termen
necesităților de formare instruirilor anului, cu organizate; în comun cu 573/2013 Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate următoarele
și efectuare a instruirii pentru autoritățile/instit raportare Număr de subdiviziunile acțiuni premergătoare organizării instruirilor pentru autoritățile/
personalului uțiile bugetare și trimestrială persoane instruite ministerului instituțiile bugetare și instituțiile publice care se deservesc prin
Ministerului instituțiile publice care contul unic trezorerial în domeniul utilizării Sistemului
Finanțelor, autoritățilo se deservesc prin Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice, precum și
r/ instituțiilor bugetare contul unic trezorerial SIECAP, și anume:
și instituțiilor publice în domeniul utilizării 1. a fost elaborat și semnat Contractul de prestare a serviciilor
care se deservesc prin Sistemului de instruire în domeniul finanțelor publice nr. 036 din
- 88 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
contul unic trezorerial Informațional 05.02.2019;
în domeniul utilizării de Gestionare a 2. a fost elaborat și semnat Planul de instruire pentru specialiștii
SIGFP, precum și Finanțelor Publice, în finanțe publice pentru anul 2019 la data de 28.03.2019;
SIECAP precum și SIECAP 3. a fost examinat programul elaborat de compania
PricewaterhouseCoopers - „Ghid privind programul de învățare
pentru experți în domeniul finanțelor publice” și prezentate
propunerile privind Programul de dezvoltare continuă;
4. a fost elaborat Programul cursului de instruire cu genericul:
„Evidența contabilă pentru instituțiile bugetare, ,,Sistemul
Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile
Publice bazat pe Platforma 1C (SIIECAP) și aspecte privind
aplicarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar”.
De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare de către
Centrul de Instruire în Finanțe al I.P. ,,Centrul de Tehnologii
Informaționale în Finanțe” au fost organizate 39 cursuri de
instruire cu 575 specialiști și 29 seminare pentru 317
specialiști în domeniul finanțelor publice cu genericul:
1. „Planificarea bugetară: cadrul normativ, instrumente practice,
inclusiv SI. Specificul pentru autoritățile publice de nivel
central, local, direcțiile de învățământ” (nivelul începător) cu
durata de 24 ore - 10 cursuri;
2. „Introducere în finanțe publice” cu durata de 18 ore, 9 cursuri
de instruire;
5. „Bazele Contabilității Bugetare” – durata cursului de instruire
este de 40 ore - 4 cursuri de instruire;
6. Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente practice,
inclusiv SI. Specificul autorităților publice de nivel central,
local, Direcțiile de învățământ” cu durata de 18 ore – 8 cursuri
de instruire;
7. „Evidența contabilă pentru instituțiile bugetare”, ,,Sistemul
Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile
Publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP) și aspecte privind
aplicarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar” – 2 cursuri;
8. „Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în
Autoritățile Publice 1C” – 6 cursuri de instruire pentru 15
- 89 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
specialiști în domeniul finanțelor publice și 101 angajați din
cadrul Curții de Conturi;
9. „Introducere în managementul finanțelor publice locale” cu
durata de 5 ore – 5 seminare de instruire;
10. SIA „e-Factura” –cu durata de 5 ore – 17 seminare de
instruire;
11. „Formare de Formatori pentru specialiști în domeniul
finanțelor publice” – 5 seminare cu durata de 4 ore fiecare
S-a asigurat organizarea Conferinței anuale cu genericul:
„Controlul din diferite perspective. Percepții tradițoale și
moderne între decenii”. Evenimentul s-a desfășurat cu suportul
Guvernului Olandei, în cadrul Acordului de Cooperare dintre
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul
Finanțelor al Olandei.
S-a elaborat 5 seturi materialelor de instruire (agnda
cursurilor, curriculum, prezentările în PowerPont, teste de
evaluare a cunoștințelor) pe următoarele tematici:
1. „Introducere în finanțe publice” (durata cursului de
instruire –18 ore);
2. „Planificarea bugetară: cadrul normativ, instrumente
practice inclusive SI. Specificul pentru autoritățile publice de
nivel local” (nivel începător) (durata cursului de instruire –24
ore);
3. „Planificarea bugetară: cadrul normativ, instrumente
practice inclusive SI. Specificul pentru autoritățile publice de
nivel central” (nivel începător);
4. „Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente
practice, inclusiv SI. Specificul pentru autoritățile publice
centrale și locale” (nivel începător) (durata cursului de instruire
– 18 ore);
5. „Bazele contabilității bugetare, cadrul normativ.
Introducerea în aplicarea SIIECAP.” (nivel începător) (durata
cursului de instruire – 40 ore)
Elaborarea a 6 ghiduri video cu următoarele tematici:
1. „Deschiderea sistemului, interfața de lucru, ieșirea din
sistemul „Instituția - Trezoreria”
2. „Interfața de lucru a nomenclatoarelor” în sistemul „Instituția
- 90 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- Trezoreria”;
3. „Crearea documentelor: • Ordin de plată, • Nota de transfer, •
Delegație de retragere a numerarului”
4. „Interacțiunea sistemului Instituția - Trezoreria” cu sistemul
contabil 1C”
5. „Semnarea și trimiterea documentelor de plată” în sistemul
„Instituția - Trezoreria”;
6. „Generarea și vizualizarea rapoartelor” în sistemul „Instituția
- Trezoreria”.
6.5. Majorarea Pe parcursul Număr de CTIF HG nr. Realizat în termen
numărului anului, cu autorități/instituții 573/2013 Pe parcursul perioadei de raportare Sistemul Informațional
autorităților/instituțiilor raportare ce țin evidența în Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe
bugetare care țin trimestrială baza SIECAP Platforma 1C a fost implementat în 1022 autorități
evidența contabilă în majorat cu 10% publice/instituții bugetare, ceea ce constituie cu 161 instituții
SIECAP (sau cu 18,6%) mai mult comparativ cu perioada de la finele
anului 2018 (861 de instituții).
6.6. Identificarea şi Pe parcursul Serviciile publice SFS HG nr. Realizat parțial
eliminarea serviciilor anului, cu depăşite de timp SV 966/2016, 3.1. Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.121 din 14 martie
publice depăşite de raportare identificate și CTIF (3.1.1.; 3.1.2.) 2019 au fost aprobate pașapoartele celor 34 servicii publice
timp trimestrială eliminate/ Proiect PA prestate de Serviciul Fiscal de Stat.
Decizia anuală a SRAP 2019- Din cele 34 servicii publice, 21 sunt digitizate.
CNRAP privind 202047 În prezent, sunt în proces de digitizare:
eliminarea - serviciul înregistrarea și evidența cererilor de eliberare a
serviciilor certificatului de rezidență;
publice depășite - serviciul înregistrarea și evidența formei de atestare a
de timp impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica
executată Moldova;
Numărul de - serviciul electronic de conectare la servicii fiscale electronice.
servicii
eliminate
6.7. Reingineria Pe parcursul Planurile de SFS HG nr.
serviciilor publice anului, cu modernizare a SV 966/2016,
identificate, conform raportare serviciilor publice CTIF 3.3.; 3.3.1.; 3.3.2.
cadrului metodologic trimestrială selectate elaborate HG nr.
stabilit și aprobate; 4/2014, 5.1.1.
Servicii publice Proiect PA
selectate SRAP 2019-
- 91 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
modernizate/Deci 202048
zia anuală a
CNRAP privind
reingineria
serviciilor
publice
administrative
selectate
executată
Numărul de
servicii
modernizate/repro
iectate*
6.8. Digitizarea 6.8.1. Crearea şi/sau Pe parcursul Număr de servicii SFS HG nr.
serviciilor publice ajustarea sistemelor anului, cu publice pregătite SV 966/2016, 3.4;
supuse anterior informaţionale utilizate raportare de digitizare/ CTIF 3.4.1
procesului de pentru prestarea trimestrială digitizate sau în HG nr.
reinginerie serviciilor publice curs de digitizare; 4/2014, 5.1.1.
supuse anterior Sistemele Proiect PA
procesului de informaţionale SRAP 2019-
reinginerie utilizate pentru 202049
prestarea
serviciilor publice
create sau ajustate
6.8.2 Implementarea Pe parcursul Sistem dezvoltat SFS HG nr În curs de realizare
sistemului anului, cu și testat; CTIF 966/2016, 3.4; Modulul ,,Înregistrarea și evidența cererilor de eliberare a
,,Înregistrarea și raportare Ordin de lansare 3.4.1 certificatului de rezidență sau a formei de atestare a impozitului
evidența cererilor de trimestrială în exploatare pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova” din
eliberare a certificatului industrială cadrul SIA ,,e-Cerere” este în proces de testare.
de rezidență sau a aprobat Prin intermediul acestui modul urmează a fi digitizate două
formei de atestare a servicii publice prestate de SFS: eliberarea certificatului de
impozitului pe venit rezidență și eliberarea certificatului privind atestarea
achitat de către impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica
nerezidenți în Moldova.
Republica Moldova”
6.9. Asigurarea Pe parcursul Surse de date SFS HG nr. Realizat în termen
schimbului de date cu anului, cu deţinute conectate SV 966/2016, În partea ce ține de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării
- 92 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
sursele de date raportare la platforma de CTIF 3.4.2 schimbul de date în baza Acordului de colaborare privind
administrative, trimestrială interoperabilitate; HG nr. utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-
utilizînd platforma de Ponderea datelor 4/2014, 5.3.2. 52 din 15 decembrie 2015, pe parcursul anului 2019 curent a
interoperabilitate obţinute din surse fost solicitat Agenției de Guvernare Electronică inițierea
(MConnect) aflată în de date procesului de schimb de informații cu:
exploatare industrială administrative din - Serviciul Vamal;
totalul datelor - Ministerul Economiei și Infrastructurii;
necesare pentru - Casa Națională de Asigurări Sociale, aferent rezidenților
prestarea Parcurilor pentru tehnologia informației, aferent persoanelor
serviciilor publice fizice care se încadrează în prevederile atr.283, alin. (1) din
Codul fiscal și aferent informațiilor din registrul cu privire la
persoanele asigurate;
- Agenția Națională Transport Auto;
- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
- Banca Națională a Moldovei;
- Agenția Servicii Publice (Departamentul Cadastru).
De asemenea, au fost întreprinse măsuri privind adaptarea
sistemului informațional al SFS pentru asigurarea schimbului de
date, fiind:
dezvoltat și lansat web serviciul de recepționare a datelor de la
prestatorii de servicii prin intermediul terminalelor de plată
cash-in;
- elaborată sarcina tehnică privind implementarea serviciului
web de consum de date privind organizarea și desfășurarea
jocurilor de noroc prin SEUMSJN al Agenției Servicii Publice
în sistemul informațional al SFS;
- elaborată sarcina tehnică privind implementarea serviciului
web de consum al datelor de la Agenția Servicii Publice cu
privire la informația cadastrală;
- elaborată sarcina tehnică privind implementarea serviciului
web de consum al datelor între sistemul informațional al SFS și
sistemul informațional trezorerial;
- elaborată sarcina tehnică privind implementarea serviciului
web privind schimbul de date din registrele: Registrul
operatorilor de transport rutier (ROTR), Registrul de stat al
unităților de drept (RSUD), Registrul de stat al populație (RSP),
Registrul de stat al transportului (RST);
- 93 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
- creat un nou serviciu web pentru consumul de date din forma
IRM19;
- ajustat serviciul web pentru consumul de date din forma
IPC18.
Totodată, au fost semnate 9 acorduri adiționale cu CNAS (3
acorduri), cu Ministerul Finanțelor (2 acorduri), cu CNAM, cu
AIPA, cu Primăria orașului Chișinău și cu Parcul pentru
tehnologia informației ,,Moldova IT Park”.
De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare de către SFS
au fost recepționate 400 de solicitări, în baza cărora s-a oferit
acces la informații.
În partea ce ține de Serviciul Vamal, în prezent la platforma de
interoperabilitate (MConnect) este conectat SI Asycuda
WORLD, modulul SO.Entity (în faza de testare și ajustare), la
care este conectată Agenția Servicii Publice şi Serviciul Fiscal
de Stat. Oportunitatea asigurării schimbului de date cu sursele
de date administrative prin alte SI ale Serviciului Vamal,
utilizînd MConnect se va examina ulterior.
6.10. Extinderea listei Pe parcursul Numărul de SFS HP nr. Realizat în termen
de servicii publice anului, cu servicii publice SV 56/2017, II.2, Pe parcursul anului 2019, pe platforma servicii.gov.md, a fost
prestate prin raportare noi prestate prin CTIF 32 inclus un serviciu nou ,,Soluția fiscală individuală anticipată”.
intermediul platformei trimestrială intermediul Astfel, a fost asigurată actualizarea și includerea tuturor
electronice platformei serviciilor prestate de SFS pe platforma electronică
www.servicii.gov.md electronice www.servicii.gov.md.
www.servicii.gov. Totodată, în cadrul a două servicii (Impozitul pe venit pentru
md lansate anual predarea în posesie și/sau folosință a imobilului, Impozitul
Numărul de funciar) a fost implementată metoda de achitare prin serviciul
servicii publice cu guvernamental MPay.
plată electronică În ceea ce privește Serviciul Vamal, prin intermediul platformei
prin intermediul servicii.gov.md se prestează 1 serviciu cu plata electronică -
platformei Eliberarea certificatelor de origine.
www.servicii.gov.
md
6.11. Elaborarea Trimestrul IV Concept tehnic al SV HG nr. În curs de realizare
conceptului tehnic al Sistemului 1065/2017 A fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de
Sistemului informațional în pct1 (1) dezvoltare a Portalului Informațional Comercial (en. Trade
informaţional modular domeniul Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începînd cu
- 94 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
comercial (Trade point) comerțului luna februarie 2020.
elaborat şi aprobat Conform Caietului de sarcini aprobat, portalul va integra date
prin hotărâre de juridice, economice, statistice şi organizatorice privind
Guvern operațiunile de export, import și tranzit, precum și alte
informații relevante activității economice externe.

6.12. Asigurarea Trimestrul IV Echipament SV HG nr. 1065 În curs de realizare


echipamentului adecvat adecvat asigurat /2017 pct1(1)A fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de
pentru activitatea dezvoltare a Portalului Informațional Comercial (en. Trade
punctelor de informare Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începînd cu
(inclusiv echipament luna februarie 2020.
de comunicaţii de bază Conform Caietului de sarcini aprobat, portalul va integra date
şi suport IT, cum ar fi juridice, economice, statistice şi organizatorice privind
un instrument de operațiunile de export, import și tranzit, precum și alte
căutare a tarifelor şi informații relevante activității economice externe.
ratelor fiscale sau o La data de 26.11.2019 a fost organizată ședința de lucru cu
bază de date naţională reprezentanții USAID și implementatorii proiectului de
similară cu informaţii îmbunătățire a activității Centrului de Apel al Serviciului Vamal
comerciale) pentru a discuta ultimile detalii referitor la dezvoltarea noii
pagini web a Serviciului Vamal, care va conține două linii
specializate distincte, după cum urmează:
1.Linia anticorupție (gestionată de Secția Unitate de Gardă) –
linia telefonică la care sunt recepționate informații referitoare la
faptele de comportament corupțional și alte abuzuri de serviciu
comise de către funcționarii vamali; Funcționează non-stop;
2.Linia de informare (gestionată de către Secția relații publice) –
linia telefonică la care sunt recepționate solicitările de
informații/consultații) privind activitatea vamală. Funcționează
de luni pînă sîmbătă (24/7).
Lansarea oficială se preconizează pentru începutul anului 2020.
Obiectivul nr. 7: Promovarea politicii fiscale orientate spre creșterea economică durabilă/incluzivă și a politicii vamale orientate spre facilitarea comerțului exterior, întărirea
competitivității agenților economici, asigurarea securității vamale la frontieră, simplificarea și armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naționale cu cea comunitară
Riscuri externe:
- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- practici internaționale din domeniul fiscal şi vamal imposibil/dificil de racordat la legislaţia naţională;
- tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative/normative de către factorii implicaţi;
- diminuarea/ întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare
- 95 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Riscuri interne:
- lipsa instrumentelor de efectuare a analizelor (modelelor);
- modificarea componenței delegației de negociere;
solicitări ad-hoc
7.1. Perfecționarea 7.1.1. 15 aprilie Document de DPFV HG nr. Realizat în termen
continuă a politicilor Elaborarea/reformulare politici integrat în 573/2013 Obiectivele politicii fiscale și de administrare fiscală și a
fiscale și vamale în a măsurilor de politici CBTM 2020 - Legea politicii vamale și de administrare vamală pe termen mediu
scopul asigurării fiscale şi vamale, 2022 nr.181/2014 2020 – 2022, ca parte componentă a CBTM 2020 – 2022, au
dezvoltării durabile a politici de administrare fost elaborate în termen.
sistemului economico- fiscală şi vamală, ca
financiar, prin prisma parte componentă a
angajamentelor CBTM 2020 – 2022
asumate 7.1.2. Elaborarea Pe parcursul Proiecte elaborate DPFV HG nr. Realizat în termen
proiectelor de acte anului, cu şi prezentate 573/2013 În vederea ajustării legislației secundare la prevederile Legii
normative din raportare Guvernului HG nr.302/2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte
domeniile fiscal şi trimestrială nr.1472/201 legislative, au fost aprobate:
vamal în vederea 6IV 53,L1.SL1 - Legea nr. 13/2019 cu privire la modificarea unor acte
consolidării finanțelor legislative (MO al R.M. nr. 59-65 art. 122 din 22.02.2019);
publice și - Legea nr. 97/2019 cu privire la modificarea unor acte
stimulării/simplificării legislative (MO al R.M. nr. 256-259 art. 350 din 16.08.2019);
activității agenților - Legea nr. 115/2019 pentru modificarea Codului fiscal
economici. nr.1163/1997 (MO al R.M. nr. 274-278 art. 392 din
06.09.2019);
- Legea nr. 119/2019 cu privire la modificarea unor acte
legislative (MO al R.M. nr. 279-280 art. 399 din 06.09.2019);
- Legea nr. 122/2019 cu privire la modificarea unor acte
legislative (MO al R.M. nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019);
- Legea nr. 170/2019 cu privire la modificarea unor acte
legislative (MO al R.M. nr.393-399 art.317 din 27.12.2019) (în
vederea ajustării cadrului normativ la noile modificări ale Legii
nr.172/2014 (introduse prin Legea 275/2018));
- Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte
legislative (MO al R.M. nr.393-399 art.319 din 27.12.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr.44/2019 „Cu privire la modificarea
unor hotărîri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 30-37 art.
53 din 01.02.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 53/2019 „Cu privire la modificarea
- 96 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr.960/2017 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de
control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind
asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele
puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene” (MO al
R.M. nr. 30-37 art. 61 din 01.02.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 86/2019 „Pentru modificarea
Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților
fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu
destinație specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
474/2016” (MO al R.M. nr. 49-58 art. 112 din 15.02.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 97/2019 „Pentru angajarea
răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea
unor acte legislative” (MO al R.M. nr. 48 art. 83 din
12.02.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 109/2019 „Cu privire la
modificarea unor hotărîri ale Guvernului”(MO al R.M. nr. 76-85
art. 133 din 01.03.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 288/2019 „Cu privire la
modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017
pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele
măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi
privind asigurarea regimului fiscal în cadrulcontrolului comun
la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene”
(MO al R.M. nr. 178-184 art. 314 din 31.05.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 493/2019 „Cu privire la
modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 320-
325 art. 727 din 01.11.2019) (în vederea ajustării cadrului
normativ la noile modificări ale Legii nr. 172/2014 (introduse
prin Legea nr. 275/2018));
- Hotărîrea Guvernului nr. 662/2019 „Pentru modificarea
pct.17 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a
facilităților fiscale și vamale la importul de mijloace de
transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 474/2016” (MO al R.M. nr. 380-387 art.995 din
20.12.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 667/2019 cu privire la aprobarea
- 97 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru
modificarea unor acte legislative (MO al R.M. nr. 380-387 art.
999 din 20.12.2019);
- Hotărîrea Guvernului nr. 704/2019 „Cu privire la
modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. art.
din .12.2019);
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 33 din 19.02.2019 ,,Cu
privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 126
din 04.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea formularului tipizat
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului
pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii calculate şi a Instrucțiunii cu privire la modul de
completare a formularului nominalizat”” (MO al R.M. nr. 59-65
art. 364a din 22.02.2019);
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 39 din 27.02.2019 ,,Cu
privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.08 din
15.01.2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației
cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile
necomerciale” (MO al R.M. nr. 76-85 art. 409a din
01.03.2019);
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 65 din 18.04.2019 ,,Cu
privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu
regim special ,,Aviz de însoțire a mărfii” şi a Dispozițiilor
privind modul de operare cu formularul tipizat de document
primar cu regim special ,,Aviz de însoțire a mărfii”” (MO al
R.M. nr.148-158 art. 719 din 26.04.2019).
- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 170 din 16.12.2019
„Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor
nr.118 din 28 august 2017” (MO al R.M. nr.380-387 art. 2086
din 20.12.2020).
Totodată, au fost elaborate 11 proiecte de hotărîri ale
Guvernului pentru aprobarea avizelor la proiecte de acte
legislative, înaintate cu titlu de inițiativă legislativă.
7.1.3 Armonizarea Trimestrul III Proiecte de acte DPFV HG În curs de realizare
legislaţiei Republicii normative nr.1472/201 A fost adoptată Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea
Moldova în materie elaborate şi 6 IV 55, LT1, unor acte legislative (MO al R.M. nr.393-399 art.319 din
- 98 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
TVA şi accize la prezentate L1,,57 LT1, LT2, 27.12.2019).
legislaţia UE, în Guvernului LT3 Se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului
conformitate cu anexa pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
VI din Acordul de 636/2019, termenul de realizare a acțiunii date este luna iunie
Asociere 2020.
7.2. Dezvoltarea unor 7.2.1. Colectarea și Pe parcursul Baze de date DPFV HG nr. Realizat în termen
instrumente (modele formarea bazelor de anului, cu formate 573/2013 În vederea efectuării analizelor și elaborării micro-modelelor
micro) moderne pentru date necesare pentru raportare economice au fost solicitate date de la Serviciul Fiscal de Stat,
evaluarea impactului efectuarea analizelor de trimestrială Serviciul Vamal și alte instituții, privind:
măsurilor de politică impact/ micro- - declarațiile TVA per fiecare agent economic pentru anii
fiscală asupra modelelor economice 2017-2018;
planificării veniturilor - declarațiile IPC per fiecare agent economic pentru anul
2018;
- datele prezentate de agenții economici care sunt rezidenți ai
Moldova IT Park;
- informații privind produsele din tutun importate și produse;
- numărul salariaților pentru anul 2017;
- informații referitor la datele prezentate de instituțiile de
învățămînt superior.
Informațiile au fost incluse în baza de date gestionată de către
Ministerul Finanțelor.
De asemenea, au fost utilizate și colectate date oficiale publice
prezentate de către Biroul Național de Statistică și Banca
Națională a Moldovei.
7.2.2. Analiza anuală a Pe parcursul Analize şi DPFV HG nr.4 Realizat în termen
impactului politicii anului, cu estimări efectuate /2014, VIII, 1; A fost realizată analiza impactului politicii fiscale, în cadrul
fiscale şi documentelor raportare 1.1.1. exercițiului de elaborare a proiectului de lege pentru
de politici fiscale trimestrială / modificarea unor acte legislative ce vizează politca fiscală și
asupra mediului de Trimestrul I* vamală pentru anul 2020, adoptată prin Legea nr. 171/2019 cu
afaceri privire la modificarea unor acte legislative (MO al R.M. nr.393-
399 art.319 din 27.12.2019), prin prisma modelelor de impact
elaborate ]n acest sens.
Totodată, această acțiune se realizează continuu pe parcursul
anului calendaristic în măsura în care sunt recepâionate
propuneri de politică fiscală.
7.2.3. Elaborarea, Pe parcursul Modele DPFV HG nr. Realizat în termen
actualizarea, anului, cu economice de 573/2013 Au fost elaborate:
- 99 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
perfecționarea micro- raportare impact elaborate; - micro-modelul privind analiza impactului bugetar în urma
modelelor economice trimestrială Studii elaborate modificării cotelor TVA;
de impact și elaborarea - micro-modelul ce are ca scop calcularea impactului bugetar
studiilor aferente asupra APL-urilor din urma modificărilor operate la taxele
sistemului fiscal și locale și impozitele pe proprietate.
vamal
7.3. Extinderea şi 7.3.1. Negocierea Pe parcursul Textul Convenției DPFV În curs de realizare
revederea numărului de Convenției dintre anului, cu parafat HG nr. Prin scrisoarea nr.09/2-14/30 din 31.01.2019 au fost remise
tratate bilaterale pentru Guvernul Republicii raportare 696/2017 comentariile părții moldovenești vis-a-vis de proiectul părții
evitarea dublei Moldova și Guvernul trimestrială qatariene a Convenției privind evitarea dublei impuneri și
impuneri cu statele Statului Qatar privind prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
partenere ale evitarea dublei Pînă la moment nu au fost recepționate comentariile și poziția
Republicii Moldova impuneri și prevenirea părții qatariene.
evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe
venit
7.3.2. Continuarea Trimestrul II Scrisori întocmite DPFV HG nr. Realizat cu depășirea termenului (în partea ce ține de partea
discuțiilor cu partea și remise MAEIE 696/2017 franceza si română)
franceză, germană, și/sau autorităților Textelui revizuit al proiectului Convenției dintre Guvernul
română și suedeză, competente Republicii Moldova și Guvernul României privind evitarea
privind posibilitatea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale a fost transmis
încheierii unei părții române, prin canale diplomatice, prin scrisoarea nr.09/2-
Convenții pentru 14/287 din 09.12.2019 .
evitarea dublei Textul proiectului Convenției dintre Guvernul Republicii
impuneri Moldova și Guvernul Republicii Franceze a fost remis spre
examinare și avizare autorităților competente prin scrisoarea
nr.09/2-14/300 din 19.12.2019.

7.4. Elaborarea Pe parcursul Proiecte elaborate DPFV Legea nr. În curs de realizare
proiectelor de acte anului şi prezentate 112/2014 Au fost elaborate și avizate:
normative cu privire la MAEIE HG nr. - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la inițierea
inițierea negocierilor, 696/2017 negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Înțelegere
- 100 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
renegocierilor, între Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și
parafarea, semnarea şi Ministerul Impozitelor al Republicii Azerbaidjan cu privire la
ratificarea Convențiilor schimbul de informații și asistență în recuperarea creanțelor
de evitare a dublei fiscale;
impuneri cu alte state - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la inițierea
negocierilor asupra proiectului Acordului Multilateral al
Autorităților Competente pentru Schimbul Automat de
Informații privind Conturile Financiare.
Urmează transmiterea lor spre examinare către Comisia
parlamentară politică externă și integrare europeană.
7.4. Asigurarea 7.4.1. Analiza cost- Pe parcursul Analiză efectuată DPFV Recomandăr Nerealizat
procesului de beneficiu a facilităților anului, cu și prezentată ile Curții de Ministerul Finanțelor, în perioada lunii ianuarie, anul 2020, va
sistematizare, fiscale și vamale raportare conducerii Conturi beneficia de asistență tehnică din partea echipei Fondului
planificare, estimare și implementate prin trimestrială/La Monetar Internațional, în vederea realizării analizei cost-
aprobare a facilităților politica fiscală și etapa formulării beneficiu a facilităților fiscale și vamale.
fiscale și vamale cu vamală obiectivelor Totodată, Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-
stabilirea fiscale și vamale 2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019, include
responsabilităților pe termen acțiuni ce vizează evaluarea eficacităţii facilităţilor existente şi
părților implicate, mediu introducerea noilor tipuri de subvenţii pentru stimularea
ținând cont de bunele dezvoltării sustenabile a economiei şi creşterea veniturilor la
practici. buget, termenul de realizare fiind anul 2020.
7.4.2. Identificarea și Pe parcursul DPFV Recomandăr Realizat în termen
inventarierea anului, cu ile Curții de Actualmente, Consiliul Concurenței derulează procesul de
facilităților fiscale și raportare Conturi examinare, identificare și sistematizare a facilităților fiscale și
vamale care cad sub trimestrială vamale care cad sub incidența ajutorului de stat, prin emiterea
incidența ajutorului de deciziilor de calificare/necalificare a facilităților fiscale și
stat vamale drept ajutor de stat, inclusiv în baza informațiilor
solicitate de la Ministerul Finanțelor.
Facilități fiscale și
În acest sens, pe parcursul anului 2019 au fost emise 14 Decizii
vamale
ale Plenului Consiliului Concurenței, și anume:
identificate
- ASR-02/01-03 din 03.01.2019 privind scutirea aplicată la
importul buteliilor din sticlă colorată;
- ASO-09/49-484 din 12.03.2019 privind măsura de sprijin
acordată în baza prevederilor art.24 alin.(15) lit.e) al Legii
nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale
Codului fiscal;
- ASER-02/63-492 din 13.03.2019 privind măsura de sprijin
- 101 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
acordată sub formă de reducere a venitului impozabil;
- ASR-19/54-496 din 14.03.2019 privind scutirile de taxa
vamală, accize și TVA aplicate la importul de mărfuri în cadrul
cooperației de producție;
- ASO-09/93-1160 din 15.05.2019 privind măsurile de sprijin
acordate conform prevederilor art.24 alin.(15) lit.c) al Legii
nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale
Codului fiscal;
- ASO-09/106-1246 din 28.05.2019 privind măsurile de sprijin
acordate în baza prevederilor art.104 alin.(2) lit. c1) din Codul
fiscal nr.1163/1997, art.34 din Codul vamal nr.1149/2000, lit.n)
art.28 și pct.1 al notei din Anexa nr.2 la Legea nr.1380/1997 cu
privire la tariful vamal, pct.9 din Anexa nr.2 referitor la
Proiectul „Promovarea eforturilor privind ajustările structurale
economice” din Hotărîrea Guvernului nr.246/2010;
- ASO-09/118-1360 din 10.06.2019 privind măsurile de sprijin
acordate în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.14) din Codul
fiscal nr.1163/1997;
- ASR-02/120-1418 din 13.06.2019 privind scutirea aplicată la
importul mărfurilor autohtone anterior exportate și reintroduse,
în termen de 3 ani, în aceeași stare;
- ASR-02/155-1582 din 08.07.2019 privind scutirea de vărsare
la buget a TVA la mărfurile produse și serviciile prestate de
întreprinderile penitenciare;
- ASS-02/115-1682 din 19.07.2019 privind scutirile aplicate în
temeiul art.103 alin.(1) pct.9 din Codul fiscal nr.1163/1997;
ASS-02/190-2446 din 07.11.2019 privind fасilitățilе асогdаtе în
bazа аrt.103 аlin.(1) рсt.26) din Codul fiscal nr.1163/1997,
аrt.28 lit.о) și рсt. 2 din Nota lа аnеха nr.2 la Legea
nr.1380/1997 cu ргiviге lа tariful vаmаl;
- ASO-09/252-2483 din 13.11.2019 cu privire la măsura de
sрrijin acordată asociațiilor de economii și împrumut confom
prevederile аrt.532 din Codul fіsсаl nr.1163/1997;
- ASR-02/260-2530 din 20.11.2019 privind scutirea aplicată la
importul de capsule din aluminiu cu diametru de peste 21 mm;
- ASS-02/218-2725 din 19.12.2019 privind facilitatea fiscală
acordată în temeiul art.103 alin.(1) pct.15 din Codul fiscal
- 102 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
nr.1163/1997.
Astfel, în baza Deciziilor respective au fost identificate 13
facilități fiscale și vamale care nu cad sub incidența ajutorului
de stat și o faciliate care reprezintă ajutor de minimis.
7.5. Armonizarea 7.5.1. Promovarea Trimestrul III Proiect prezentat DPFV HG În curs de realizare
legislației vamale proiectului de lege Guvernului/ Lege nr.1472/201 Proiectul de lege cu privire la Codul vamal a fost prezentat
naționale cu cea a UE privind noul Cod vamal intrată în 6 Guvernului spre examinare și aprobare, prin scr. nr. 09/1-
prin adoptarea noului al Republicii Moldova vigoare** IV 57 LT4; 193 03/335/1005 din 23.10.2018, fiind restituit prin scr. Cancelariei
Cod vamal și revizuirea LT2, 195 LT1, 201 de Stat nr. 31-06-10099 din 11.12.2018, pe motivul expirării
actelor normative LT1, LT2 mandatului Parlamentului.
HG nr. Prin urmare, în contextul reluării implementării calendarului de
573/2013; armonizare a legislaţiei RM la legislația UE, setul definitivat de
HG nr. materiale ce vizează proiectul de lege cu privire la Codul vamal
1065/2017, a fost supus repetat consultării publice și expertizei aferent
Cap. 10, acț. 20 corespunderii proiectului cu legislația Uniunii Europene, în
HG nr. cadrul misiunii experților TAIEX.
1021/2013, La moment, proiectul se află în proces de ajustare/definitivare
Ob. 2, acț. 15 în baza propunerilor experților TAIEX și urmează a fi prezentat
Guvernului spre examinare și aprobare în conformitate cu
termenul stabilit în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii
2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019
(martie 2020).
7.5.2. Inițierea Trimestrul IV Proiecte DPFV HG Nerealizat
elaborării unor norme inițiate/Act SV nr.1472/201 Activitatea va fi inițiată după adoptarea legii privind noul Cod
pentru punerea în normativ intrat în 6 vamal.
aplicare a noului Cod vigoare* 201, I1 Se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului
vamal pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
636/2019, elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar în
vederea aplicării noului Cod vamal urmează a fi realizată în
termen de pînă la decembrie 2021.
7.6. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat și DPFV Realizat în termen
proiectului de lege prezentat SV Propuneri la proiectul de lege pentru modificarea Codului
privind modificarea Ministerului contravențional au fost prezentate Ministerului Justiției, prin
Codului Justiției scr. nr. 15-06/450 din 05.06.2019.
contravențional
7.7. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat și DPFV Realizat parțial
proiectului de lege prezentat SV Proiectul de lege a fost elaborat și prezentat spre consultări
- 103 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
privind modificarea Guvernului publice, nefiind acceptat de către părțile implicate în procesul de
Legii nr. 1569/2002 cu avizare și expertizare.
privire la modul de
introducere şi scoatere
a bunurilor de pe
teritoriul Republicii
Moldova de către
persoane fizice
7.8. Elaborarea Trimestrul IV Proiect elaborat și DPFV În curs de realizare
proiectului de lege prezentat SV Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 302/2017 cu
privind modificarea Guvernului privire la Serviciul Vamal a fost elaborat și urmează a fi remis
Legii nr. 302/2017 cu spre avizare părților interesate.
privire la Serviciul Totodată, unele modificări a Legii 302/2017 au fost operate prin
Vamal Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea și completarea unor
acte legislative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul
2020) (Monitorul Oficial Nr. 393-399 din 27.12.2019, art.319).
7.9. Analiza Trimestrul IV Analiză elaborată; DPFV HG nr. Nerealizat
oportunității de Legislație 1021/2013, Se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului
modificare a cadrului modificată, după Ob. 2, acț.14 pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
legislativ în vederea caz 636/2019, elaborarea mecanismului de scutire/restituire a taxei
stabilirii unui regim pentru poluarea mediului pentru companiile care implementează
special sau exonerarea responsabilitatea extinsă a producătorului urmează a fi realizată
de la plata taxei pentru de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
poluarea mediului a Mediului în colaborare cu Ministerul Finanţelor, în termen de
agenților economici pînă la decembrie 2020.
care aplică principiul
responsabilității extinse
a producătorului
7.10. Eficientizarea 7.7.1. Evaluarea ex- Pe parcursul Studiu elaborat DPFV Legea Nerealizat
mecanismului de post a implementării anului nr.51/20182.1 Activitatea transferată pentru anul 2020.
sponsorizare, politicilor privind .2.
filantropie și de filantropia,
deducere a donaţiilor sponsorizarea și
deducerea donațiilor şi
dezbaterea rezultatelor
acestora

- 104 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
7.11. Studierea Pe parcursul Studiu elaborat DPFV Legea În curs de realizare
oportunității ajustării anului nr.51/20182.4 A fost inițiat procesul de elaborare a studiului respectiv.
cadrului normativ în .1. În acest sens, au fost recepționate de la Serviciul Fiscal de Stat
partea ce ține de și urmează a fi supuse unei analize date cu privire la declarațiile
impozitul pe venit ONG17 depuse de către Asociațiile obștești.
Totodată, se menționează că, oportunitatea elaborării unui
capitol separat în Codul fiscal care să cuprindă toate
reglementările privind impozitul pe venit aplicat organizațiilor
necomerciale, urmează a fi examinată pe termen mediu, în
contextul angajamentelor de rescriere a Codului fiscal (acțiune
pentru anul 2022), ce se regăsește în Planul de Acțiuni al
Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 636/2019.
7.12. Studierea Pe parcursul Studiu elaborat DPFV Legea Realizat în termen
oportunității anului nr.51/20182.4 A fost elaborat studiul „Analiza oportunității modificării
perfecționării legislației .2. legislației fiscale privind TVA în raport cu organizațiile
fiscale privind TVA în societății civile (OSC) cu statut de utilitate publică”, care
raport cu OSC cu statut cuprinde prevederile legale actuale existente în Republica
de utilitate publică Moldova în domeniul respectiv, precum și analiza practicilor
internaționale privind legislația fiscală în domeniul TVA ce
vizează organizațiile societății civile.
Respectiv, în scopul susținerii organizațiilor societății civile cu
statut de utilitate publică se consideră oportună identificarea și
examinarea unor mecanisme eficiente de susținere, altele decât
cele de natură fiscală, aplicate de către autorităţile competente
în domeniu.
Adițional, avînd în vedere că prevederile Codului fiscal nr.
1163-XIII din 24.04.1997 includ o serie de facilități fiscale,
Ministerul Finanțelor promovează tendința de reducere a
numărului acestora, inclusiv în contextul armonizării legislației
naționale la legislația UE.
7.13. Analiza cadrului Trimestrul IV Analiză efectuată DPFV Proiect PA Nerealizat
legal privind SRAP 2019- Acțiunea respectivă urmează a fi realizată pe termen mediu, în
dezvoltarea şi 202064 contextul activității privind consolidarea platformei de
consolidarea bazei de comunicare cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice
venituri proprii ale locale cu privire la politicile din domeniul bugetar-fiscal din
autorităţilor publice Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat
- 105 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
locale şi a autonomiei prin Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019, cu termen de realizare
de decizie asupra lor 2020-2023.
7.14. Elaborarea și Pe parcursul Acte normative Subdiviziunea Legea nr. În curs de realizare
ajustarea actelor anului, cu elaborate și evaluarea 173/2018 În perioada 9-13 septembrie 2019 a avut loc prima vizită de
normative privind raportare prezentate bunurilor HG nr. sprijin pentru implementarea Proiectului Înregistrarea
evaluarea bunurilor trimestrială Guvernului imobile 696/2017 Terenurilor și Evaluarea Proprietății, efectuată de Banca
imobile (proiect) Mondială. În urma acestei vizite au fost stabilite notele politice
1) privind restructurarea sectorului funciar și recomandările
privind statutul instituțional al agențiilor efectuate, și 2)
stabilirea legăturii între evaluarea proprietății și impozitare
pentru asigurarea sustenabilității sistemului.
Totodată, în acest context Agenția Relații Funciare și Cadastru a
elaborat proiectul Regulamentului cu privire la reevaluarea
bunurilor imobile în scopul impozitării în baza celei mai bune
practici internaționale, precum și luînd în considerație
particularitățile evaluării primare în masă a bunurilor imobile în
scopul impozitării în Republica Moldova.
Concomitent, prezentarea proiectului spre avizare nu au avut loc
pe parcursul anului 2019 deoarece, efectuarea lucrărilor de
reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării este
prevăzută în cadrul proiectului Înregistrarea și evaluarea
funciară cu finanțarea din partea Băncii Mondiale, lansat în anul
2019. Dat fiind faptul că, proiectul Regulamentului cu privire la
reevaluarea bunurilor imobile va servi drept bază normativă
pentru efectuarea lucrărilor de reevaluare, definitivarea acestuia
poate fi finalizată doar după organizarea discuțiilor privind
conceptul reevaluării cu consultanții internaționali și cei locali
ai proiectului.
Conform Planului de actiuni al Guvernului, aprobat prin HG nr.
636/2019, proiectul Regulamentului menționat urmează a fi
aprobat în termen de pînă luna mai 2020.

- 106 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
7.15. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat şi SFS - În curs de realizare
proiectului hotărîrii prezentat DPFV Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali
Guvernului privind Guvernului de stat din 31 ianuarie 2019, precum și supus procedurii de
reglementarea eliberării avizare.
și evidenței Ulterior, termenul de aprobare a hotărârii în cauză a fost
formularului Certificat transferat pentru trimestrul IV al anului 2019. Astfel, la data de
de producător agricol 2 septembrie 2019 proiectul hotărârii a fost prezentat repetat
autohton de către pentru coordonare.
organele administrației Proiectul urmează a fi promovat pe parcursul anului 2020.
publice locale
Obiectivul nr. 8: Asigurarea necesităților de finanțare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate
Riscuri externe:
- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari și macroeconomici;
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;
- receptivitate redusă din partea dealerilor primari;
- volatilitatea pieței financiare interne și externe
Riscuri interne:
- incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația;
- erori în calcule;
fluctuația personalului
8.1. Contractarea 8.1.1. Negocierea şi Pe parcursul Număr de DDP HG nr. Realizat în termen
împrumuturilor de stat semnarea acordurilor anului, cu acorduri de 1250/2018 Pe parcursul perioadei de raportare, au fost negociate 4
externe pe termen noi de împrumut la raportare finanțare Acorduri de împrumut extern:
mediu şi lung, ținând condiții financiare trimestrială negociate și 1. Acordul de Finanțare cu Asociația Internațională de
cont de raportul avantajoase (ex. semnate Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Dezvoltare a
cost/risc maturitate, rată a Sistemului Electroenergetic în valoare de 47,9 mil. euro
dobânzii, etc.) (55,0 mil. dolari SUA), semnat la 26.09.2019 care prevede
maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata
dobînzii de 1,32% anual;
2. Acordul de Finanțare cu Asociația Internațională de
Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Dezvoltare a
Sistemului Electroenergetic, în valoare de 13,1 mil. euro
(15,0 mil. dolari SUA), care prevede maturitate de 22,5 ani,
inclusiv 17,5 ani perioada de grație. Rata dobînzii va fi
stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața
- 107 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
internațională;
3. Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca
Europeană de Investiţii pentru realizarea proiectului
“Deşeuri solide în Republica Moldova”, în valoare de
100,0 mil. euro (echivalentul a 111,1 mil. dolari SUA),
semnat la Chișinău la 18.10.2019, care prevede maturitate
de 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobânzii
va fi stabilită la fiecare debursare în parte în dependență de
ratele aplicabile pe piața internațională;
4. Acordul de suport al proiectului și rambursare ,,Instrument
de procurare a gazelor în situație de urgență” între
Republica Moldova și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 50,0 mil. dolari
SUA, semnat la Chișinău la 11.12.2019. Rata dobânzii va fi
stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața
internațională.
8.1.2. Analiza și Pe parcursul Numărul ofertelor DDP Realizat în termen.
acceptarea ofertelor de anului, cu de debursare Pe parcursul perioadei de raportare, au fost analizate 8 oferte de
debursare din contul raportare analizate; debursare cu opțiuni multiple de condiții financiare din contul
împrumuturilor trimestrială Numărul ofertelor împrumuturilor acordate de către Banca Europeană de Investiții
semnate cu creditorii de debursare pentru realizarea proiectului „Moldova Drumuri III” și ,,Livada
Banca Europeană de acceptate din Moldovei” și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru
Investiţii şi Banca de contul realizarea proiectului „Procurarea ambulanțelor” și ,,Locuințe
Dezvoltare a împrumuturilor de sociale II” în valoare totală de 51,9 mil. EUR, fiind acceptată
Consiliului Europei, la stat externe cea mai optimă variantă în termeni de maturitate a
condiţiile financiare ce împrumutului şi rată a dobânzii, pentru fiecare împrumut în
asigură menţinerea parte.
parametrilor stabiliţi a
structurii portofoliului
datoriei de stat
8.1.3. Recreditarea Pe parcursul Numărul DDP Legea nr. Realizat în termen.
împrumuturilor de stat anului, cu contractelor de 419/2006 Pe parcursul perioadei de raportare au fost semnate 12
externe în baza raportare recreditare HG nr. Contracte adiționale în sumă totală de 5,9 mil. euro, dintre care:
acordurilor de trimestrială semnate; 1136/2007 1. Consiliul raional Glodeni – Contractul adițional nr. 2a din
împrumut semnate cu Volum al 10.01.19, în sumă de 156,8 mii euro;
creditorii externi în împrumuturilor 2. Consiliul raional Rezina – Contractul adițional nr. 4a din
scopul implementării recreditate de stat 22.02.19, în sumă de 175,0 mii euro;
- 108 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
proiectelor și a 3. Consiliul raional Cahul - Contractul adițional nr. 1a din
programelor de 29.05.2019, în sumă de 100,0 mii euro;
dezvoltare 4. Consiliul raional Cantemir – Contractul adițional nr. 2a din
29.05.19, în sumă de 70,0 mii euro.
5. Consiliul raional Glodeni - Contractul adițional nr.3(a) din
06.06.2019, în sumă de 70,0 euro;
6. Consiliul raional Glodeni - Contractul adițional nr.4(a) din
07.06.2019, în sumă de 4,133 mii euro;
7. Consiliul raional Cahul - Contractul adițional nr.2(a) din
07.06.2019, în sumă de 414,179 mii euro;
8. Consiliul raional Cimișlia -Contractul adițional nr.2(a) din
29.05.2019, în sumă de 50,0 mii euro;
9. Consiliul raional Cimișlia - Contractul adițional nr.3(a) din
07.06.2019 în sumă de 391,624 mii euro;
10. B.C. Mobiasbanca S.A - Contractul adițional nr. 3 din
19.06.2019, în sumă de 355,5 mii euro;
11. Î.S. ,,Moldelectrica’’- Contractul adițional nr. 3 din
26.12.2019, în sumă de 4,0 mil. euro;
12. Consiliul raional Cahul- Contractul adițional nr.3 (a) din
31.12.2019, în sumă de 66,7 mii euro.
8.2. Monitorizarea 8.2.1. Monitorizarea Pe parcursul Numărul DDP HG Realizat în termen.
derulării Programului realizării acțiunilor anului rapoartelor de nr.1472/201 Ministerul Finanțelor coordonează săptămînal cu instituțiile
de asistenţă aferente Matricii de progres elaborate 6, VI, 416; I3 implicate realizarea acțiunilor aferente Programului de asistență
macrofinanciară politici aferentă și prezentate macrofinanciară.
convenit cu UE Programului de Ministerul Finanțelor a remis în adresa Direcției generale pentru
Asistenţă Afaceri Economice și Financiare, DG ECFIN (UE), prin
macrofinanciară oferit intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
de UE Europene, raportul privind implementarea acțiunilor aferente
tranșei nr. 1 prevăzute în Memorandumul de Înțelegere.
Respectiv, la data de 18 octombrie 2019 a fost debursată tranșa
nr.1 sub formă de împrumut în sumă de 19 847 640,00 euro
(384 065 727,35 lei), la data de 08 noiembrie 2019 fiind
debursată componenta de grant aferentă acestei tranșe în sumă
de 10 000 000,00 euro (192 967 000,00 lei).
Totodată, Ministerul Finanțelor se află în discuții permanente cu
reprezentanții DG ECFIN în contextul informării acestora pe
marginea stadiului actual de realizare a acțiunilor aferente
- 109 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
tranșelor 2 și 3. Rapoartele de progres privind stadiul actual de
realizare a acțiunilor aferente acestor tranșe au fost elaborate și
remise pentru informare instituțiilor interesate și creditorului
extern.
8.2.2. Solicitarea Pe parcursul Cerere de DDP Legea nr. În curs de realizare
debursării surselor anului debursare 419/2006 Ministerul Finanțelor se află în discuții permanente cu
aferente Tranșei II din elaborată şi HG nr. reprezentanții Direcției generale pentru Afaceri Economice și
Programul de Asistenţă prezentată CE 1136/2007 Financiare, DG ECFIN (UE), în contextul informării acestora pe
macrofinanciară oferit HG marginea stadiului actual de realizare a acțiunilor aferente
de UE nr.1472/201 tranșei nr.2 din Programul de Asistență macrofinanciară oferit
6, VI, 416; I4 de UE. Astfel, la situația din 31.12.2019, se constată că toate
cele 8 acțiuni aferente tranșei respective au fost realizate
integral.
8.3. Gestionarea 8.3.1. Inițierea și Pe parcursul Cereri elaborate și DDP Legea nr. Realizat în termen
portofoliului datoriei monitorizarea anului, cu prezentate 419/2006 La data de 2 ianuarie 2019, în adresa BIRD, BEI și BERD au
de stat externe în operațiunilor de raportare creditorilor HG fost remise solicitări de inițiere a operațiunilor de conversiune a
vederea reducerii conversiune în vederea trimestrială externi. Numărul nr.1250/201 împrumuturilor de stat externe. Prin urmare, pe parcursul
riscurilor asociate reducerii cheltuielilor operațiunilor 8 perioadei de referință au fost efectuate operațiunile de
portofoliului datoriei aferente deservirii efectuate. Raport conversiune din valuta dolar SUA în valuta euro a datoriei
de stat externe, ținînd portofoliului datoriei elaborat și aferente împrumuturilor BIRD.
cont de raportul cost- de stat extern prezentat Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, au fost inițiate
risc discuțiile cu reprezentanții BERD pe marginea conversiunii
împrumutului (nr.42856) de la valuta dolar SUA în valuta euro.
În acest sens, la data de 20 noiembrie 2019 a fost semnat
Amendamentului nr.4 la Acordul de împrumut dintre Republica
Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare „Reabilitarea reţelelor electrice de transport ale
«Moldelectrica»”, semnat la Chişinău la 22 mai 2012.
Amendamentul dat a fost ratificat prin Legea nr.176 din
19.12.2019 (publicată în Monitorul Oficial nr.393-399 din
27.12.2019).
8.4. Îmbunătățirea 8.4.1. Elaborarea Semestrul II Proiect elaborat și DDP Legea nr. În curs de realizare
procedurii de proiectului hotărîrii prezentat 419/2006 Pe parcursul perioadei de referință, a fost elaborat proiectul
contractare a datoriei Guvernului pentru Guvernului Legea nr. hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului
de stat externe şi modificarea și 595/1999 nr.1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.
debursare a completarea anexei nr. HG nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului
împrumuturilor de stat 7 la Hotărîrea 442/2015 public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.
- 110 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
externe Guvernului nr. HG nr. Proiectul respectiv a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor
1136/2007 cu privire la 377/2018 generali la data de 05.12.2019 și remis spre avizare părților
unele măsuri de interesate.
executare a Legii nr.
419-XVI din 22
decembrie 2006 cu
privire la datoria
sectorului public,
garanțiile de stat și
recreditarea de stat
8.5. Dezvoltarea pieței 8.5.1. Consolidarea Pe parcursul 4 întrevederi cu DDP HG nr. Realizat în termen
interne a valorilor comunicării cu dealerii anului, cu dealerii primari 573/2013 Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 4
mobiliare de stat primari raportare HG întrevederi cu dealerii primari.
trimestrială nr.1250/201 La 25 ianuarie 2019 a fost organizată o întrevedere comună cu
8 dealerii primari, unde au fost prezentate rezultatele evaluării
anuale (2018) a performanței dealerilor primari, în conformitate
cu prevederile Regulamentului cu privire la plasarea,
tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în
formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărîrea Comitetului
executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.170/2018 și Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 129/2018.
La 15 aprilie 2019 a fost organizată o întrevedere comună cu
dealerii primari, unde au fost prezentate rezultatele evaluării
performanței dealerilor primari pentru trimestrul I 2019, precum
și recomandările care ar contribui la îmbunătățirea activității pe
piața VMS.
La 19 iulie 2019 a fost organizată o întrevedere comună cu
dealerii primari, unde au fost prezentate rezultatele evaluării
performanței dealerilor primari pentru trimestrul II 2019.
La 24 octombrie 2019 a avut loc o ședință la care au participat
reprezentanții sectorului bancar, Asociația Băncilor din
Moldova și Directoratul Liniei de Credit. În cadrul ședinței s-a
discutat politica fiscală pentru anul 2020, precum și realizările
recente pe piața valorilor mobiliare de stat. La fel, au fost
analizate perspectivele dezvoltării pieții valorilor mobiliare de
stat.
8.5.2. Extinderea Pe parcursul Emisiuni de valori În curs de realizare
- 111 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
maturității portofoliului anului, cu mobiliare de stat Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 29 din 14.02.2019
datoriei de stat interne. raportare cu termen mai au fost aprobate Instrucțiunea cu privire la plasarea,
trimestrială mare de 5 ani tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu
dobîndă flotantă și Instrucțiunea cu privire la plasarea,
tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu
dobîndă fixă, care permit emisiunea VMS pe termen lung.
În funcție de situația și cererea pieței, s-a analizat posibilitatea
emisiunii obligațiunilor de stat cu maturitatea mai mare de 5
ani. Astfel, în legătură cu cererea în anul 2019 la VMS
preponderent pe termen scurt, realizarea acțiunii respective a
fost stabilită pentru anul 2020.
8.5.3. Creșterea Semestrul II Conceptul DDP În curs de realizare
accesibilității Programului de în comun cu Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 53 din 25.03.2019 a
persoanelor fizice la vînzare directă a DTS fost instituit Grupul de lucru, care a elaborat proiectul Planului
procurarea valorilor valorilor CTIF de acțiuni privind implementarea Programului de vînzare
mobiliare de stat mobiliare de stat directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice și, în
către persoanele termen de 2 luni, va elabora proiectul Conceptului Programului
fizice elaborat de vînzare directă a valorilor mobiliare de stat către persoanele
fizice.
Grupul de lucru s-a întrunit în mai multe ședințe, iar la data de
09 aprilie 2019 a fost elaborată prima versiune a Conceptului
Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat
persoanelor fizice în Republica Moldova.
Ulterior, la ședința Grupului de lucru din 24 mai 2019 de către
BNM au fost prezentate informații despre platforma online de
vânzare a VMS investitorilor retail, iar la 10 iunie 2019 -
ajustări și completări la proiectul Conceptului. Urmare a
ședinței Grupului de lucru din 23 iulie 2019 au fost efectuate
calcule estimative privind volumul de emisiune a VMS pentru
investitorii retail și costurile conexe acestuia în anul 2019.
În conformitate cu PAG 2020-2023 4.17.2., către anul 2021
urmează a fi implementată o platformă de tranzacționare în mod
direct a VMS către persoanele fizice. Astfel, realizarea acțiunii
respective a fost stabilită pentru anul 2020.
8.6. Monitorizarea și 8.6.1. Elaborarea Lunar Ponderea datoriei DDP HG Realizat în termen
raportarea buletinului statistic de stat care ajunge nr.1250/201 Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate 12 buletine
implementării lunar privind datoria de la scadenţă în 8 statistice lunare privind datoria de stat pentru lunile decembrie
- 112 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
prevederilor stabilite în stat. decurs de un an în HG nr. 2018-Noiembrie 2019.
Programul totalul datoriei de 573/2013 La situația din 30 noiembrie 2019, parametrii de risc aferenți
„Managementul stat – 15% - 25% datoriei de stat stabiliţi în Programul „Managementul datoriei de
datoriei de stat pe (maxim); stat pe termen mediu (2019-2021)” au înregistrat următoarele
termen mediu (2019- valori:
2021)”. Ponderea datoriei - Ponderea datoriei de stat scadentă în decurs de un an în totalul
de stat interne în datoriei de stat: 18,2%;
total datorie de - Ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat:
stat – 35% 44,1%;
(minim) - 50%; - Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în totalul
datoriei de stat: 30,5%;
Ponderea datoriei - Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în totalul
de stat într-o datoriei de stat: 28,5%;
anumită valută -Ponderea VMS emise pe piața primară scadente în decurs de un
străină în total an în total datorie de stat -83,9% ;
datorie de stat – -ATM pentru VMS emise pe piața primară -1,6 ani.
20% - 40% Astfel, la finele lunii noiembrie 2019, toţi parametrii s-au
(maxim); încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul
datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.
Ponderea datoriei
de stat cu rata
dobânzii variabilă
în total datorie de
stat – 25% - 40%
(maxim);

Ponderea VMS
emise pe piața
primară scadente
în decurs de un an
în total datorie de
stat - 70% - 85%
(maxim);

ATM pentru
VMS emise pe
piața primară
- 113 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
(ani) - 1,2
(minim) - 2,0.
8.6.2 Elaborarea 70 zile de la 4 Rapoarte Legea nr. Realizat cu depășirea termenului
raportului privind finele privind situaţia în 419/2006 Pe parcursul anului 2019 au fost elaborate 4 rapoarte privind
situaţia în domeniul trimestrului de domeniul datoriei HG nr. situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat
datoriei sectorului gestiune şi 90 sectorului public, 573/2013 şi recreditării de stat pentru situaţia de la finele anului 2018,
public, garanţiilor de zile de la finele garanţiilor de stat finele trimestrului I al anului 2019, finele semestrului I al anului
stat şi recreditării de anului de şi recreditării de 2019 și pentru primele nouă luni ale anului 2019. Ulterior,
stat. gestiune stat întocmite și rapoartele au fost prezentate spre informare Guvernului şi
prezentate Parlamentului în termenul prevăzut de legislaţie şi publicate pe
Guvernului şi pagina web a Ministerului Finanţelor, cu excepția raportului
Parlamentului pentru semestrul I al anului 2019 în legătură cu materializarea
unor riscuri externe.
8.7. Elaborarea Semestrul II Proiect elaborat și DDP Legea nr. Realizat în termen
Programului prezentat 419/2006 În semestrul II al anului 2019 a fost definitivat Programul
„Managementul Guvernului HG nr. „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”,
datoriei de stat pe 573/2013 în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici care
termen mediu (2020- au stat la baza elaborării Legii bugetului de stat pentru anul
2022)” 2020.
Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali
la data de 12.12.2019, avizat cu instituțiile interesate, supus
expertizei juridice și remis Cancelariei de Stat prin scrisoarea
nr. 10/4-3/66/1303 din 26.12.2019 pentru a fi aprobat în ședința
de Guvern.
8.8. Fortificarea 8.8.1. Conlucrarea cu Trimestrial, în Informații DDP HG nr. Realizat în termen
capacităților SFS și Direcția decurs de 30 prezentate privind în comun cu 573/2013 Întru recuperarea datoriilor expirate, în adresa Serviciului Fiscal
Ministerului Finanțelor Trezoreria de Stat întru zile de la finele datoriile cu subdiviziunile HG nr. de Stat a fost prezentată informația privind datoriile cu termen
și a autorităților intensificarea măsurilor perioadei de termen expirat ministerului 1136/2007 expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin
administrației publice ce se impun de cadrul raportare şi autorităţile intermediul Ministerului Finanțelor din surse externe, interne, și
locale de management regulator întru administrativ a beneficiarilor garantați:
al datoriei recuperarea la bugetul e din - la data de 05.02.2019 (datoriile expirate la situația din 31
de stat a datoriilor subordine decembrie 2018;
pentru împrumuturile - la data de 23.04.2019 (datoriile expirate la situația din 31
acordate, termenul de martie 2019);
achitare a cărora a - la data de 14.06.2019 (datoriile cu termen expirat ale Regiei
expirat Apă-Canal Balți);
- la data de 22.07.2019 (datoriile expirate la situația din 30 iunie
- 114 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
2019);
- la data de 22.11.2019 (datoriile cu termen expirat la situația
din 15.11.19).
8.8.2. Înaintarea La necesitate Număr de DDP HG nr. Realizat în termen
Notificărilor notificări și 573/2013 Pe parcursul perioadei de raportare au fost înaintate 13
prealabile/Avertizărilor avertizări HG nr. avertizări (Î.S. Calea Ferată din Moldova scrisoarea nr. 10/3-07-
privind rambursarea înaintate 1136/2007 44 din 07 martie 2019, Primăria municipiului Cahul, Apă Canal
datoriilor cu termen Cahul S.A. scrisoarea nr. 10/3-07-57 din 21 martie 2019,
expirat Consiliul raional Soroca, Regia Apă Canal Soroca S.A.
scrisoarea nr. 10//3-07-58 din 21 martie 2019, nr. 10/3-07-201
din 31 iulie 2019 și nr. 10/3-07-298 din 25 noiembrie 2019,
Consiliul raional Florești scrisoarea nr. 10/3-07-197 din 31 iulie
2019, Consiliul raional Soroca scrisoarea nr. 10/3-07-198 din 31
iulie 2019, Consiliul raional Drochia scrisoarea nr. 10/3-07-199
din 31 iulie 2019 și nr. 10/3-07-301 din 02 decembrie 2019,
Apă Canal Bălți și primăria mun. Bălți scrisoarea nr. 10/3-07-
200 din 31 iulie 2019, Consiliul raional Sîngerei scrisoarea nr.
10/3-07-250 din 21 octombrie 2019, Regia Apă-Canal Ștefan-
Vodă și Consiliul orășenesc Ștefan-Vodă scrisoarea nr. 10/3-07-
297 din 25 noiembrie 2019, Consiliul raional Taraclia scrisoarea
nr. 10/3-07-300 din 02 decembrie 2019) privind rambursarea
datoriilor cu termen expirat.
8.8.3 Întocmirea şi Trimestrial către Acte de verificare DDP HG nr. Realizat în termen
semnarea actelor de data de 25 a semnate 573/2013 În perioada de referință au fost semnate 186 acte de verificare a
verificare a datoriilor lunii a doua HG nr. datoriilor cu beneficiarii recreditați.
cu beneficiarii de trimestrului de 1136/2007
împrumuturi recreditați gestiune
8.8.4. Familiarizarea Pe parcursul Număr de instruiri DDP HG nr. Realizat în termen
persoanelor anului, cu organizate 573/2013 În cadrul ședințelor de lucru cu Direcțiile finanțe ale UAT din
responsabile din cadrul raportare data de 6 martie 2019 și 06 noiembrie 2019, participanții au fost
autorităților publice, trimestrială informați despre necesitatea respectării prevederilor actelor
întreprinderilor din normative, în ceea ce ține de termenul de prezentare și
sectorul public și UAT, corectitudinea informației prezentate.
despre raportarea
veridică și în termen a
volumului datoriei
sectorului public, la
- 115 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
ședințele periodice
organizate de către
Ministerul Finanțelor
8.9. Implementarea 8.9.1. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat şi DDP Legea nr. Realizat în termen
măsurilor prevăzute de proiectului hotărîrii prezentat 1530/2002 Proiectul a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Legea nr. 1530-XV din Guvernului privind Guvernului nr.83 din 11.02.2019 „Privind aprobarea categoriilor de vîrstă
12.12.2002 privind aprobarea categoriilor ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei
indexarea depunerilor de vîrstă ale indexate în anul 2019”.
bănești ale cetățenilor deponenţilor Băncii de
în Banca de Economii Economii pentru plata
sumei indexate în anul
2019
8.10. Consolidarea 8.10.1 Elaborarea Semestrul I Proiect elaborat și DDP HCC În curs de realizare
cadrului legal privind proiectului de lege prezentat în comun cu nr.25/2018 Proiectul de lege a fost elaborat și urmează a fi promovat printr-
emiterea valorilor pentru completarea Guvernului subdiviziunile o ulterioară modificare a Legii nr. 181/2014.
mobiliare de stat pentru Legii nr. 419/2006 cu ministerului
crearea rezervelor de privire la datoria
lichidități precum și sectorului public,
reglementarea garanțiile de stat și
exhaustivă în ce recreditarea de stat
privește situațiile de
creare și utilizare ale
acestora
8.11. Îmbunătățirea 8.11.1 Elaborarea Semestrul II Proiect elaborat și DDP Legea nr. În curs de realizare
managementului proiectul hotărîrii prezentat 419/2006 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii
riscului de credit care Guvernului pentru Guvernului Guvernului nr.1136/2007 cu privire la unele măsuri de
este asumat de modificarea și executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la
Ministerul Finanțelor completarea anexei nr. datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat
în procesul de 5 la Hotărîrea a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali la data de
recreditare de stat, Guvernului nr. 05.12.2019 și remis spre avizare părților interesate.
precum și stabilirea 1136/2007 cu privire la
criteriilor de unele măsuri de
eligibilitate pentru executare a Legii nr.
instituțiile financiare 419-XVI din 22
participante (AEÎ, decembrie 2006 cu
bănci comerciale, privire la datoria
organizațiile de sectorului public,
- 116 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
creditare nebancare)) garanțiile de stat și
recreditarea de stat
8.12. Inițierea și 8.12.1. Inițierea Semestrul I Scrisoarea de DIPAE HG În curs de realizare
monitorizarea derulării derulării Programului intenție în adresa nr.377/2018 Pe parcursul perioadei de raportare, întru elaborarea matricei de
Programului de (DPO) oferit de Banca BM elaborată; politici aferente noului program DPO:
guvernanţă economică Mondială Nr. propunerilor - au fost recepționate și generalizate cca 40 propuneri de acțiuni
(DPO) convenit cu de acțiuni de la 12 instituții naționale.
Banca Mondială generalizate; Adițional, se examinează documentul „Moldova: Rekindling
Matrice de politici Economic Dynamism" în baza concluziilor cărora, BM va
elaborată și propune RM reforme în cadrul programului DPO-4;
agreată cu BM. - a fost transmisă către Banca Mondială scrisoarea de intenție,
în vederea accesării unui nou program DPO (scr. nr. 11/2-
07/251 din 09.09.2019);
- în cadrul vizitei misiunii Băncii Mondiale la Chișinău, în
perioada 16-20 septembrie s-au discutat măsurile de politici
propuse de către Banca Mondială. Totodată, de către Banca
Mondială a fost înaintată o matrice de politici preliminară, care
conține 13 măsuri ce urmează a fi agreate cu autoritățile
naționale.
Agrearea matricii nu s-a reușit ca urmare a materializării unor
riscuri externe (instabilitate politică).
Notă: Transferat pentru anul 2020
8.12.2 Monitorizarea Pe parcursul Numărul DDP Legea nr. Nerealizat
realizării acțiunilor anului rapoartelor de 419/2006 A se vedea subacțiunea 8.12.1
asumate în Matricea de progres elaborate HG nr.
politici aferentă și prezentate 1136/2007
Programului de
guvernanță economică
(DPO) oferit de Banca
Mondială
8.12.3. Debursarea Trimestrul IV Numărul cererilor DDP Legea nr. Nerealizat
surselor aferente (Decembrie) de debursare 419/2006 A se vedea subacțiunea 8.12.1
Programului de elaborate şi HG nr.
guvernanţă economică prezentate 1136/2007
(DPO) oferit de Banca creditorilor
Mondială externi
Obiectivul nr. 9: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de investigare financiară prin modernizarea procedurilor și metodelor de investigare și alinierea acestora la bunele practici
- 117 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Riscuri externe:
- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională
Riscuri interne:
- propuneri de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată;
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții;
lipsa instruirilor pe tematici relevante activității
9.1. Aprofundarea 9.1.1. Asigurarea Pe parcursul 10% din numărul IF Legea nr. Realizat în termen
proceselor de acoperirii cu inspectare anului, cu total de entități 181/2014 În perioada de raportare au fost efectuate 941 inspectări
inspectare financiară financiară a entităților raportare din aria de HG nr. financiare, ceea ce constituie 33,5 la sută din numărul total de
pentru asigurarea cu domenii de trimestrială inspectare care 1026/2010 entități publice din aria de inspectare (2810) care gestionează
utilizării economice, gestionare a finanțelor gestionează mijloace financiare publice.
eficace și eficiente a publice și mijloace
banilor publici patrimoniului public financiare publice
acoperite cu
inspectări
9.1.2. Efectuarea Pe parcursul Număr de IF Legea nr. Realizat în termen
inspectărilor financiare anului, cu inspectări 181/2014 În perioada de raportare au fost efectuate 182 inspectări
la companiile aflate în raportare financiare HG nr. financiare la companiile aflate în proprietatea statului, în baza
proprietatea statului trimestrială efectuate la 1026/2010 evaluării gradului sporit de risc.
companiile aflate HG nr.
în proprietatea 554/2018, 5.4.
statului, în baza
evaluării gradului
sporit de risc
9.2. Îmbunătăţirea 9.2.1. Conlucrarea cu Pe parcursul Materiale IF HG nr. Realizat în termen
comunicării externe organele de drept, în anului, cu expediate 573/2013 Au fost expediate organelor de drept spre examinare şi
pentru a asigura scopul asigurării raportare organelor de drept HG nr. întreprindere a acţiunilor privind repararea prejudiciului şi
tragerea la răspundere a finalității rezultatelor trimestrială spre examinare; 1026/2010 tragerea la răspundere a persoanelor vinovate 154 materiale de
persoanelor inspectărilor efectuate, Ponderea inspectări, suma totală estimată a încălcărilor depistate
responsabile reparării integrale a prejudiciului constituind 570,9 milioane lei.
prejudiciului cauzat și recuperat Ponderea prejudiciului reparat în cadrul inspectărilor, efectuate
tragerii la răspundere a pe parcursul perioadei de referinţă, constituie 8,4%.
persoanelor vinovate
9.2.2. Informarea Pe parcursul Informații IF HG nr. Realizat în termen
ministerelor de resort/ anului, cu prezentate la 90% 573/2013 Pe parcursul perioadei de raportare au fost prezentate 633
- 118 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
fondatorilor despre raportare din numărul de informații privind lichidarea încălcărilor depistate, ceea ce
încălcările majore, trimestrială entități din constituie 80,8 la sută din numărul de 783 prescripții expediate
tipice constatate la domeniu entităților supuse inspectării.
entitățile din domeniu
9.3. Intensificarea 9.3.1. Asigurarea Pe parcursul Număr de IF Legea nr. Realizat în termen
controlului asupra întreprinderii acţiunilor anului, cu inspectări 181/2014 Au fost efectuate 2 inspectări:
gestionării resurselor de către persoanele raportare efectuate HG nr. - privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul
financiare, inclusiv responsabile în trimestrială trimestrial privind 1026/2010 implementării de către Programul Națiunilor Unite pentru
externe rezultatul inspectărilor valorificarea Dezvoltare (PNUD) a proiectului privind construcția punctului
financiare efectuate fondurilor de trecere a frontierei de stat Palanca pe teritoriul Republicii
externe; Moldova ID 00080744 din 21.11.2013 cu valoarea totală de 5,0
Număr de milioane euro, contribuția Guvernului constituind 0,5 milioane
prescripţii, euro (suplimentar, la costurile prevăzute inițial în proiect, fiind
sesizări expediate transferate de către Guvern 24,4 milioane lei);
trimestrial în - inspectarea privind utilizarea conform destinației a mijloacelor
adresa entităţilor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, desemnat de către
supuse inspectării, Guvern prin Hotărîrea nr. 132/2017, ca entitate responsabilă de
autorităţilor pregătirea, implementarea şi raportarea Programului de asistență
interesate tehnică şi financiară acordată de Guvernul României în anul
2016 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova, în
valoare de 3,0 milioane euro.
9.3.2. Consolidarea Pe parcursul Număr de IF Legea Realizat în termen
răspunderii anului, cu informaţii 181/2014 Au fost prezentate 633 informații privind lichidarea încălcărilor
manageriale și raportare prezentate de HG nr. depistate.
urmărirea executării trimestrială către entităţile 1026/2010 Au fost întocmite 24 materiale în rezultatul inspectărilor
prescripțiilor prin supuse inspectării efectuate privind execuția prescripțiilor.
efectuarea inspectărilor privind lichidarea
financiare tematice la încălcărilor
acest subiect constatate;
Numărul
materialelor de
inspectări
efectuate
trimestrial privind
execuţia
prescripţiilor

- 119 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
9.4. Elaborarea Trimestrul III Proiect elaborat și DCCL în - În curs de realizare
proiectului de lege prezentat comun cu IF Proiectul actului normativ a fost elaborat în versiunea inițială.
privind Inspectoratul Guvernului Totodată, conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii
Financiar de Stat 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019,
proiectul ce vizează determinarea rolului și atribuțiilor
Inspecției Financiare urmează a fi aprobat în termen de pînă mai
2020.
Obiectiv nr. 10: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitoring financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
Riscuri externe:
- neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici);
- neprezentarea sau prezentarea informațiilor necalitative/ cu întîrziere de către factorii implicați
Riscuri interne:
incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra/procesa informația
10.1. Asigurarea 10.1.1. Analiza 15 iunie și 2 note analitice SARAS Legea nr. Realizat cu depășirea termenului
efectuării situațiilor financiare ale 30 septembrie elaborate și SFS 121/2007 Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și
monitoringului şi întreprinderilor de stat prezentate DDP Legea nr. prezentate 2 note analitice:
analizei rezultatelor şi a societăților autorităților 18/2014 1) A fost prezentată Agenției Proprietății Publice prin (scr. nr.
financiare ale comerciale cu capital competente HG nr. 16-04/189 din 19.06.2019) și Ministerului Economiei și
întreprinderilor de stat integral sau majoritar 56/2018 Infrastructurii prin (scr. nr. 16-04/190 din 19.06.2019),
şi a societăților de stat Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar
comerciale cu capital al activității economico-financiare în anul 2018 a
integral sau majoritar întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu
de stat capital integral sau majoritar de stat.
2) A fost prezentată Agenției Proprietății Publice prin (scr. nr.
16-04/389 din 02.12.2019) și Ministerului Economiei și
Infrastructurii, prin (scr. nr. 16-04/388 din 02.12.2019),
Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar
al activității economico-financiare în semestrul I, 2019 a
întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat .

Notele analitice privind rezultatele monitoringului financiar al


activității economico-financiare în anul 2018 și semestrul I al
anului 2019 a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat au fost prezentate
- 120 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
Guvernului Republicii Moldova prin scr. nr. 16-03/386/1174
din 02.12.2019.
Suplimentar, la propunerea Ministerului Finanțelor, a fost
aprobată Decizia Primului-ministru al Republicii Moldova
nr. 122 din 20.12.2019, cu privire la examinarea
recomandărilor formulate în notele analitice de către Agenția
Proprietății Publice și drept urmare, elaborarea unui Plan de
acțiuni de consolidare a disciplinei financiare și sporire a
eficienței utilizării patrimoniului public.
Depășirea termenului a fost generată de riscuri externe
(instabilitate politică).
10.2. Perfecționarea 10.2.1. Perfecționarea Pe parcursul SI ajustat și CTIF HG nr. În curs de realizare
mecanismului de și ajustarea SI anului perfecționat SARAS 573/2013 Pe parcursul perioadei de raportare s-au efectuat:
monitoring financiar al „Statistica” administrat - în regim de lucru, modificări în formularele de vizualizare a
întreprinderilor de stat/ de IP „CTIF” întru indicatorilor economico-financiari din SI „Statistica”;
municipale și al facilitarea procesului - modificări cu introducerea unor posibilități noi de afișare a
societăților comerciale de monitoring informației pentru S.A. și I.S., care sunt în proces de lichidare
cu capital integral sau financiar, inclusiv sau insolvabilitate;
majoritar public consolidarea și - modificarea indicatoarelor cu introducerea informației
îmbunătățirea referitoare la S.A. și I.S. față de care este aplicată procedura de
mecanismului lichidare;
electronic de raportare - actualizarea informației primite de la Departamentul de
trimestrială de către Statistică trimestrial și anual și efectuarea calculelor.
întreprinderile de stat și
societățile comerciale
cu capital integral sau
majoritar de stat.
Obiectivul nr. 11: Promovarea proiectelor de acte normative aferente sectorului financiar bancar/nebancar
Riscuri externe:
- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- neprezentarea de către autoritățile de reglementare a sectorului financiar a proiectelor de acte legislative/ normative spre examinare și avizare/ promovare;
- tergiversarea aprobării proiectelor de acte legislative/ normative
Riscuri interne:
- măsuri insuficiente de coordonare şi promovare a proiectelor de acte normative;
depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare
11.1. Avizarea, Pe parcursul 100% proiecte de SRSFRMPP - Realizat în termen
coordonarea și anului acte legislative Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate 6 proiecte
- 121 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
promovarea proiectelor avizate/ de acte legislative aferente sectorului bancar, după cum
actelor normative, care promovate și urmează:
reglementează transmise în 1. inițiativa legislativă nr. 44 din 10.06.2019, ce prevede
activitatea entităților termen modificarea art. 23 din Legea Băncii Naționale a Moldovei nr.
din domeniul bancar 548/1995;
2. inițiativa legislativă nr. 68 din 13.06.2019, ce prevede
interzicerea activării în sectoarele economiei naționale a
persoanelor fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu
implementează standarde de transparență;
3. inițiativa legislativă nr. 168 din 07.08.2019, ce conține
prevederi aferente modului de acordare de către Banca
Națională a Moldovei a asistenței de lichiditate în situații de
urgență;
4. inițiativa legislativă nr. 417 din 21.11.2018, ce prevede
racordarea legislației la prevederile Legii nr. 202/2016 privind
activitatea băncilor.
5. proiectul de lege privind procedura de constatare a
încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării
terorismului;
6. proiectul de lege privind garantarea depozitelor în sistemul
bancar, ce are drept scop transpunerea DirectiveiUE în
domeniul schemelor de garantare a depozitelor bancare.
Totodată, în perioada de raportare a fost inițiată promovarea
proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative (nr.
unic 719/MF/BNM/2019), ce are drept scop racordarea
legislației din domeniul bancar la prevederile noului Cod
administrativ. La moment, proiectul menționat parcurge
procedura consultărilor publice.
Totodată, un alt proiect de lege pentru modificarea unor acte
legislative în domeniul prestării serviciilor de plată se află la
momentul actual la examinare, ulterior acesta urmînd a fi remis
Cancelariei de Stat pentru înregistrare și inițierea procedurii de
promovare.
11.2. Avizarea, Pe parcursul 100% proiecte de SRSFRMPP - Realizat în termen
coordonarea și anului acte normative Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate și
promovarea proiectelor avizate/ avizate 4 proiecte de acte legislative (100%), care
actelor normative, care promovate și reglementează activitatea entităților din domeniul nebancar,
- 122 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
reglementează transmise în după cum urmează:
activitatea entităților termen 1. proiectul de lege privind fondurile de pensii facultative;
din domeniul nebancar 2. inițiativa legislativă nr. 181 din 02.09.2019, ce prevede
deoffshorizarea sectoarelor publice;
3. inițiativa legislativă nr. 225 din 04.10.2019, ce prevede
modificarea Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări;
4. inițiativa legislativă nr. 234 din 21.10.2019, ce prevede
modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a
Pieței Financiare.
11.3. Coordonarea 11.3.1. Examinarea și Pe parcursul 100% proiecte de SRSFRMPP - Realizat în termen
procesului de elaborare avizarea proiectelor de anului acte normative Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitarea Băncii
a proiectelor actelor acte normative din avizate și Naționale a Moldovei, Serviciului Vamal și Ministerului
normative, care domeniul bancar transmise în Economiei și Infrastructurii, au fost examinate și avizate în
reglementează termen termen 26 proiecte de acte normative ce reglementează
activitatea entităților domeniul bancar (100%).
din domeniul bancar 11.3.2 Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat și SRSFRMPP Legea nr. Realizat cu depășirea termenului
proiectului Legii pentru (30 mai) prezentat 209/2018 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative a fost
modificarea unor acte Guvernului Legea nr. elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 329 din
legislative 227/2018 18.07.2019 (MO al R.M. nr. 239-240 art. 429 din 23.07.2019),
urmînd a fi examinat în Parlament în prima lectură (nr. de
înregistrare 141 din 22.07.2019).
Informtaiv: Prezentat Guvernului spre aprobare prin scr. nr.
18-03/81/476 din 10.06.2019.
11.3.3. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat și SRSFRMPP Legea nr. Realizat în termen
proiectului hotărârii (1 martie) prezentat 209/2018 Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.92 din
Guvernului cu privire Guvernului 11.02.2019 ,,Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.449/2010
la abrogarea Hotărîrii cu privire la crearea Comitetului Naţional de Stabilitate
Guvernului nr. Financiară’’, (MO al R.M. nr. 49-58 art. 113 din 15.02.2019).
449/2010 cu privire la
crearea Comitetului
Naţional de Stabilitate
Financiară
11.3.3. Elaborarea Semestrul II Proiect elaborat și SRSFRMPP Legea În curs de realizare
proiectului hotărârii prezentat nr.202/2016 Proiectul se află în proces de elaborare.
Guvernului cu privire Guvernului Notă: Transferat pentru anul 2020
la aprobarea
modificărilor ce se
- 123 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
operează în unele
hotărîri ale Guvernului
11.4. Coordonarea 11.4.1. Examinarea și Pe parcursul 100% proiecte de SRSFRMPP - Realizat în termen
procesului de elaborare avizarea proiectelor de anului acte normative Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate și avizate
a proiectelor actelor acte normative din avizate și în termen 7 proiecte de acte normative ce reglementează
normative, care domeniul nebancar transmise în activitatea entităților din domeniul nebancar (100%).
reglementează termen
activitatea entităților 11.4.2. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat și SRSFRMPP Legea nr. Realizat în termen
din domeniul nebancar proiectului hotărârii prezentat 1/2018 Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 87 din
Guvernului cu privire Guvernului 11.02.2019 ,,Cu privire la aprobarea modificărilor ce se
la aprobarea operează în unele hotărîri ale Guvernului’’ (MO al R.M. nr. 59-
modificărilor ce se 65 art. 124 din 22.02.2019).
operează în unele
hotărîri ale Guvernului
Obiectivul nr. 12: Elaborarea și oferirea asistenței în implementarea cadrului normativ performant în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ, care va contribui la
dezvoltarea și perfecționarea contabilității, raportării financiare și auditului
Riscuri externe:
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;
- imprevizibilitatea deciziilor politice
Riscuri interne:
- solicitări ad-hoc;
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare

12.1. Elaborarea 12.1.1. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat şi DRCASC Legea nr. Realizat în termen
actelor normative în proiectului hotărîrii prezentat 287/2017 Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 44 din
domeniul contabilităţii Guvernului pentru Guvernului 30.01.2019 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale
şi auditului în sectorul modificarea şi Guvernului” (MO al R.M. nr. 30-37 art. 53 din 01.02.2019).
corporativ completarea Hotărîrii
Guvernului nr.
294/1998 „Cu privire la
executarea Decretului
Preşedintelui
Republicii Moldova nr.
406-II din 23
decembrie 1997”

- 124 -
Termen de
Indicatori de
realizare MF/ Nivel de realizare***/
produs/rezultat, Documente
Acţiuni Subacţiuni Termen de Responsabil Notă privind executarea
inclusiv conform de referinţă
realizare
DP**
conform DP*
12.1.2. Elaborarea Trimestrul I Proiect elaborat şi DRCASC Legea nr. Realizat în termen
proiectului de ordin aprobat 287/2017 Proiectul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor
privind modificarea nr.48 din 12.03.2019 ,,Cu privire la aprobarea modificărilor la
Ordinului ministrului Ordinul ministrului finanţelor nr.118/2013” (MO al R.M.
finanțelor nr. 118/2013 nr.101-107 art.528 din 22.03.2019).
„Privind aprobarea
Standardelor Naţionale
de Contabilitate”
12.1.3. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat şi DRCASC Legea nr. Realizat în termen
proiectului de ordin cu aprobat 287/2017 Proiectul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor
privire la aprobarea nr.93 din 07.06.2019 ,,Cu privire la aprobarea Standardului
Standardului Naţional Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare
de Contabilitate consolidate”” (MO al R. Moldova nr.209-216, art.1089 din
„Prezentarea situaţiilor 28.06.2019).
financiare consolidate”
12.1.4. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat şi DRCASC Legea nr. Realizat în termen
proiectului de ordin aprobat 287/2017 Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 119/2013 „Privind
privind modificarea aprobarea Planului general de conturi contabile” a fost
Ordinului ministrului modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 100 din
finanțelor nr. 119/2013 28.06.2019 (MO al R.Moldova nr.230-237, art.1275 din
,,Privind aprobarea 19.07.2019).
Planului General de
Conturi Contabile”
12.1.5. Elaborarea Trimestrul II Proiect elaborat şi DRCASC Legea nr. Realizat cu depășirea termenului