Sunteți pe pagina 1din 9

7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 655/2013

655/2013 Granituire
07-05-2013 Tribunalul BRASOV

ROMÂNIA

TRIBUNALUL B_____
SECȚIA a I-a CIVILĂ

                    DOSAR NR.XXXXXXXXXXXXX             DECIZIA CIVILĂ NR. 655


/R
ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 07.05 .2013
Complet constituit din :
P_________ - M______ B_____
JUDECĂTOR - N_______ F____
   JUDECĂTOR - D_____ M_______
     GREFIER- L__________ P__
 
Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra soluționării recursului civil declarat de
recurentul pârât L____ I___-N______ împotriva Sentinței Civile nr. 2003/01.11.2012
pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei B_____, în contradictoriu cu
intimații reclamanți G____ R_____-I____, B______ C_________-M_____ și intimații pârâți
R______ R_____, Ț___ V______, și ________________________, având ca obiect „ grănițuire”.
La apelul nominal făcut în ședință publică, la pronunțare se constată lipsa părților.
www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 1/9
7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII
p ș ț p , p ț p p ț

Procedura de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință.
Dezbaterile  în cauza civilă de  față au avut loc în ședința publică din data de  22.04.2013, când
părțile prezente  au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din
acea zi, iar instanța, având nevoie de timp pentru deliberare și pentru a da posibilitatea
părților de a depune concluzii scrise la dosar, a amânat pronunțarea pentru data de
29.03.2013, iar apoi, în aceeași componență  și pentru aceleași motive pentru data de 
07.05.2013.
 
TRIBUNALUL
 
Deliberând asupra recursului de față constată că prin sentința civilă nr. 2003/ 2012 a
Judecătoriei F______ s-a admis acțiunea civilă formulată și precizată de reclamanții
B______ C_________ – M arcel  și G____ R_____ – I____ în contradictoriu cu pârâții L____
I___, R______ A__ - R_____, Ț___ V______ și _________________________, reprezenta tă
prin p_____. S-a dispus rectificarea suprafeței imobilului proprietatea reclamanților, situat în
satul R____, nr.60, jud. B_____, înscris în CF nr.xxxxxx R____ (provenită din conversia CF
nr.1604 R____), nr.top.60/1, 61/1, cu descrierea de curți, construcții și grădină, de la suprafața
de 803 mp, înscrisă în cartea funciară , la suprafața de 1158 mp, existentă în realitate (268 mp
pentru _________________.60/1 și 890 mp pentru _________________.61/1) . S-a luat act de
renunțarea reclamanților la judecata cererii formulată împotriva pârâtului L____ I___ -
M____, domiciliat în R____, nr.57, jud. B_____, pentru  rectificare suprafață .
Pentru a pronunța această sentință, instanța a reținut următoarele:
  Din extrasele de carte funciară pentru informare depuse la dosar rezultă că reclamanții
B______ C_________ – M_____ și G____ R_____ – I____ dețin nuda proprietate din imobilul
înscris în CF nr.xxxxxx R____ (provenită din CF vechi nr.1604), nr. top.60/1, 61/1, constând în
casă, curte, grădină în suprafață totală de 803 mp, situat în localitatea R____, nr.adm.60, nudă
proprietate dobândită prin contractul de rentă viageră autentificat sub nr.1438/12.08.2011 de
BNP A_____ B_____, încheiat cu B______ M_____ și B______ D____, beneficiari ai dreptului
de uzufruct viager asupra imobilului. Rezultă, de asemenea, că pârâtul L____ I___ este
proprietarul imobilului înscris în CF nr.xxxxxx R (provenită din CF vechi nr.3740), nr.
www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 2/9
7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII
p op eta u ob u u sc s C ____ (p o e tă d C ec 3 0),

top.60/2, 61/2, constând în casă, curte, grădină în suprafață totală de 1606 mp, situat în
localitatea R____, nr.adm.59,  proprietate dobândită printr-o tranzacție judiciară, conform
sentinței civile nr.469/2008 a Judecătoriei F______ (f.28-31).
Prin raportul de expertiză tehnică întocmită de expertul tehnic judiciar în specialitatea
topografie cadastru O______ C________ – N______ (f.86-109) s-a realizat identificarea
topografică a imobilului situat în satul R____, nr.adm.60, _______________________, și s-a
stabilit că acest imobil se identifică prin cele două parcele cu nr.top.60/1, 61/1 din CF
nr.xxxxxx R____, nudă proprietate a reclamanților. S-a stabilit că imobilul se învecinează la
nord cu imobilul având nr.top.65, 66, proprietatea pârâtei Ț___ V______, la vest cu drum
comunal, proprietatea unității administrativ teritoriale, la sud cu imobilul situat la nr. adm.
59, având nr. top. 60/2, 61/2, proprietatea pârâtului L____ I___, iar la est cu imobilul cu
nr.top.62, 63, proprietatea pârâtei R______ A__ – R_____, imobile vecine de care este
delimitat prin construcții și garduri. În urma măsurătorilor efectuate s-a stabilit că imobilul
are o suprafață totală de 1158 mp, din care suprafața de 268 mp pentru
__________________________ folosință curți, construcții, iar suprafața de 890 mp pentru
__________________________ folosință grădină.
Raportul de expertiză nu a fost contestat de nici una dintre părți, iar prin răspunsurile la
interogatoriu pârâtele Ț___ V______ și _______________________________ p_____, s-au
declarat de acord cu admiterea acțiunii reclamanților și rectificarea suprafeței imobilului
acestora la suprafața rezultată din măsurători (f.84, 111). De asemenea, pârâta R______ A__ –
R_____, prezentă la termenul de judecată din 03 mai 2012, a declarat că gardul dintre
proprietatea sa și cea a reclamanților nu s-a modificat și că prin rectificarea de suprafață
cerută de aceștia nu este afectată proprietatea sa. Ulterior, după comunicarea raportului de
expertiză, pârâții nu au formulat nici un fel de obiecțiuni în privința constatărilor expertului
și concluziilor raportului de expertiză.
În privința pârâtului L____ I___, prin răspunsurile la interogatoriu, acesta a recunoscut că
imobilul său și cel al reclamanților sunt delimitate prin gard și printr-un corp de clădire,
edificate în urmă cu zeci de ani, dar nu a fost de acord cu rectificarea suprafeței imobilului
reclamanților, solicitând ca diferența de suprafață să fie împărțită între cele două imobile.
Din copia cărții funciare nr.1604 R____ rezultă că cele două imobile au fost înscrise inițial în
aceeași carte funciară, fiind identificate prin nr.top.60, 61, iar în anul 1991, în baza
certificatului de moștenitor nr.140/19.03.1970 eliberat de Notariatul de stat local F______ și a
Deciziei nr.5 din 9.02.1949 a Judecătoriei Populare F , s-a operat în cartea funciară o
www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 3/9
7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII
Deciziei nr.5 din 9.02.1949 a Judecătoriei Populare F______, s a operat în cartea funciară o

dezmembrare în două corpuri funciare, respectiv corpul funciar I, având nr.top.60/1, curte în
suprafață de 186 mp, nr.top.61/1, grădină în suprafață de 617 mp, construcții, precum și corpul
funciar II, având nr.top.60/2, curte în suprafață de  371 mp, nr.top.61/1, grădină în suprafață de
1235 mp, construcții. Primul corp funciar a fost reînscris în aceeași carte funciară pe numele
unor autori ai reclamantului B______ C_________ – M_____ și reprezintă în prezent
proprietatea acestuia și a reclamantei G____ R_____ – I____ (nuda proprietate), iar al doilea
corp funciar a fost transcris în CF nr.3740 R____, pe numele proprietarilor B______ C_______
și L____ I___ N______ și reprezintă imobilul proprietate actuală a pârâtului L____ I___.
Potrivit unor măsurători extrajudiciare efectuate la cererea pârâtului, acest imobil are o
suprafață de 1108,72 mp, mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară, care este de
1606 mp (f.124-125).
Urmare a renunțării la judecata cererilor privind grănițuirea și rectificarea suprafeței
imobilului pârâtului, în baza expertizei judiciare reclamanții solicită doar modificarea în
evidențele de carte funciară a suprafeței imobilului de la nr.adm.60, pentru ca înscrierea să
fie în concordanță cu suprafața reală a acestuia.
Instanța a reținut , sub aspectul temeiului de drept al cererii, că potrivit prevederilor.art.33
alin.1 și 3 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, dacă cuprinsul
cărții funciare nu corespunde, în privința înscrierii, cu situația juridică reală se poate cere
rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. Prin modificare se înțelege orice schimbare
privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esența dreptului
care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului
dreptului de proprietate și constă în alipiri, dezlipiri sau mărirea ori micșorarea întinderii
imobilului înscris în cartea funciară (art.42 alin.1 din Legea nr.7/1996). Procedura de
rectificare a înscrierilor în cartea funciară, a modificărilor și cea de îndreptare a erorilor
materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al A NCPI (art.33 alin.6
din Legea nr.7/1996).
În cazul de față este vorba despre o modificare a cărții funciare, având în vedere că se solicită
majorarea suprafeței imobilului , respectiv despre o schimbare privitoare la aspecte tehnice
ale imobilului, care nu afectează esența dreptului care poartă asupra imobil ului.
Începând cu data de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil, aceste dispoziții ale Legii nr.7/1996 au fost abrogate prin art.87 pct.4 din Legea nr.
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, aplicându-se însă
în continuare în cazurile și condițiile prevăzute de art.76-77 și art.80 d in Legea nr.71/2011. 
www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 4/9
7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII
co t ua e ca u e ș co d ț e p e ă ute de a t 6 ș a t 80 d egea / 0

Astfel, art.76 din Legea nr.71/2011 prevede că  dispozițiile art. 876 - 915 din Codul civil (art.914
reglementează modificarea mențiunilor din cartea funciară în ceea ce privește descrierea,
destinația sau suprafața unui imobil) privitoare la cazurile, condițiile, efectele și regimul
înscrierilor în cartea funciară se aplică numai actelor și faptelor juridice încheiate sau, după
caz, săvârșite ori produse după intrarea în vigoare a Codului civil, iar art.80 din legea
menționată statuează în sensul că „acțiunile în justiție întemeiate pe dispozițiile Legii nr.
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de data introducerii
lor, vor fi soluționate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau,
după caz, la data săvârșirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv
al dreptului supus înscrierii ori rectificării, cu respectarea normelor procedurale în vigoare în
momentul introducerii lor”.
Instanța a reținut astfel că sunt aplicabile cauzei dispozițiile Legii nr.7/1996, în forma în
vigoare la data formulării cererii, având în vedere principiul înscris în art.76 din Legea
nr.71/2011.
De asemenea, art.25 din Ordinul nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii
în cartea funciară stabilește o procedură necontencioasă pentru înscrierea în cartea funciară
a suprafeței rezultată din măsurători, atunci când aceasta este mai mică sau mai mare decât
suprafața înscrisă în cartea funciară, înscriere care se face pe baza unei documentații
cadastrale, a declarației proprietarului sau proprietarilor și a unui proces verbal de vecinătate
care conține acordul proprietarilor imobilelor învecinate. În cazul în care suprafața din
măsurători este mai mare  decât suprafața înscrisă în cartea funciară, această procedură este
posibilă doar dacă suprafața din măsurători este mai mare cu un procent care nu depășește
5% și doar în condițiile în care există acordul tuturor proprietarilor imobilelor învecinate, care
semnează procesul verbal de vecinătate.
Art.62 din Legea nr.7/1996 prevede că se vor soluționa de către instanțele judecătorești orice
neînțelegeri cu privire la identificarea și măsurarea parcelelor de teren, precum și cu privire
la proprietarii acestora.
Instanța  a reținut că, în speță, imobilul pentru care se cere înscrierea suprafeței rezultată din
măsurători este delimitat față de imobilele învecinate și că măsurătorile au fost efectuate în
cadrul limitelor recunoscute și acceptate de proprietarii învecinați, inclusiv de pârâtul L____
I___, care a recunoscut la interogatoriu că imobilul său și cel al reclamanților su nt delimitate
de zeci de ani și nu a formulat obiecțiuni în privința măsurătorilor efectuate de expert.
www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 5/9
7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII
de zeci de ani și nu a formulat obiecțiuni în privința măsurătorilor efectuate de expert.

Majorarea suprafeței imobilului reclamanților se raportează strict la limitele acestui imobil și


nu aduce atingere drepturilor proprietarilor imobilelor învecinate, care au fost de altfel de
acord cu cererea reclamanților (cu excepția pârâtului L____ I___).
Față de apărarea pârâtului, desprinsă din răspunsul la interogatoriu (întrebarea nr.3), în
sensul că suprafața găsită în plus în urma măsurării imobilului reclamanților ar trebui să se
împartă între cele două imobile, întrucât imobilul său are în realitate o suprafață mai mică
decât cea înscrisă în cartea funciară, instanța a reținut că reclamanții au renunțat la cererile
privind stabilirea liniei de graniță și modificarea suprafeței imobilului pârâtului și că acesta
din urmă nu a formulat la rândul său o cerere de modificare a suprafeței imobilului asupra
căruia este proprietar sau o cerere de grănițuire, astfel că limitele actuale nu pot fi puse în
discuție. Prin întâmpinarea formulată pârâtul s-a declarat doar de acord cu cererea de
stabilire a liniei de graniță pe considerentul existenței unor neînțelegeri datorate contestării
de către reclamanți a suprafeței imobilului său și nu a propus probe din care să rezulte că
prin modificarea suprafeței imobilului reclamanților s-ar aduce atingere dreptului său de
proprietate, respectiv întinderii imobilului său în actuala delimitare.
Împotriva soluției au declarat recurs pârâtul L____ I___ , invocând următoarele motive :
Admiterea acțiunii în rectificare este greșită în condițiile în care recurentul nu a fost de acord
cu această rectificare, prin aceasta reclamanții tinzând să-și înscrie pe numele lor o
suprafață de tern mult mai mare decât cea menționată în cartea funciară în lipsa unui act
juridic care să ateste acest drept al lor în condițiile în care recurentul are în folosință o
suprafață de tren mai mic decât cea care i se cuvine.
Acțiunea dedusă judecății nu este motivată.
Instanța de fond a făcut o greșită aplicare a prevederilor legale în materie întrucât nu a
stabilit  situația de fapt existentă a imobilelor în litigiu.
Este adevărat că expertiza topografică a stabilit suprafața reală a imobilului reclamanților
între gardurile ce împrejmuiesc imobilul , însă simpla existență a gardurilor despărțitoare
dintre proprietățile învecinate cu proprietatea reclamantului nu poate să constituie, prin ea
însăși, un motiv de menținere a acestor limite , în condițiile în care documentele cărților
funciare ale reclamanților și recurentului atestă o situație diferită.
Intimații au depus la dosar întâmpinare( f.2 6-28 ) prin acre au solicitat respingerea
recursului și păstrarea soluției pronunțate la fond .
www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 6/9
7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII

Analizând  sentința recurată în raport cu motivele de recurs, cu actele și lucrările dosarului și


cu dispozițiile legale incidente, tribunalul reține următoarele:
Intimații reclamanți B______ C_________ – M_____ și G____ R_____ – I____ dețin nuda
proprietate din imobilul înscris în CF nr.xxxxxx R____ (provenită din CF vechi nr.1604), nr.
top.60/1, 61/1, constând în casă, curte, grădină în suprafață totală de 803 mp, situat în
localitatea R____, nr.adm.60 iar recurentul pârât L____ I___ este proprietarul imobilului
înscris în CF nr.xxxxxx R____ (provenită din CF vechi nr.3740), nr. top.60/2, 61/2, constând în
casă, curte, grădină în suprafață totală de 1606 mp, situat în localitatea R____, nr.adm.59,
astfel cum în mod corect a reținut și judecătorul fondului.
Prin raportul de expertiză tehnică întocmită de expertul tehnic judiciar în specialitatea
topografie cadastru O______ C________ – N______ (f.86-109) s-a realizat identificarea
topografică a imobilului proprietatea intimaților reclamanți și s-a stabilit că acest imobil se
identifică prin cele două parcele cu nr.top.60/1, 61/1 din CF nr.xxxxxx R____ și acesta se
învecinează în partea de sud cu imobilul situat la nr. adm. 59, având nr. top. 60/2, 61/2,
proprietatea pârâtului L____ I___.
Expertul a procedat doar la măsurarea terenului stăpânit de reclamanți , în urma
măsurătorilor efectuate stabilindu-se  că imobilul are o suprafață totală de 1158 mp, din care
suprafața de 268 mp pentru __________________________ folosință curți, construcții, iar
suprafața de 890 mp pentru __________________________ folosință grădină.
Față de suprafața înscrisă în cartea funciară, rezultă un plus de suprafață identificat în
expertiză de 355 mp, fără ca expertul să justifice de unde provine acest plus. Pe de altă parte,
așa cum s-a arătat expertul nu a procedat la măsurarea suprafeței de teren aflată în
proprietatea recurentului pârât, prin urmare, nu a verificat  dacă acesta deține în folosință
suprafața înscrisă în cartea funciară.
Față de cele expuse, tribunalul constată că în speța dedusă judecății, probele administrate în
fața primei instanțe nu sunt lămuritoare pentru pronunțarea unei soluții legale și temeinice,
impunându-se ca expertiza  să lămurească de unde provine diferența de teren găsită în plus
în folosința intimaților reclamanți și să procedeze la identificarea ambelor terenuri în litigiu,
atât al reclamanților cât și al pârâtului prin suprapunerea planului de situație întocmit în
urma măsurătorilor cu planșa de carte funciară și schițele de carte funciară întocmite cu
ocazia ultimei dezmembrări.

www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 7/9
7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII

Pe cale de consecință, pentru lămurirea aspectelor anterior evocate, văzând și dispozițiile art.
312 alin 1, 3 teza I, și 5 C .pr.civ., Sentința civilă nr. 2003/2012 pronunțată de Jud ecătoria
B_____, în dosarul civil nr. 2850/1226 /201 1 , urmează a fi casată, iar cauza va fi reținută
pentru rejudecare, conform dispozitivului.
Cu ocazia rejudecării se va pune în discuție necesitatea completării prob atoriului, în vederea
clarificării tuturor aspectelor mai sus menționate.
 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
 
 
Admite recursul formulat de recuren tul pârât L____ I___ împ otriva sentinței civile nr. 2003/
2012 a Judecătoriei F______ , pe care o casează și reține cauza spre rejudecare.
Fixează termen în data de 17.06 .2013,  pentru când se citează părțile.
Irevocabilă.
Pro nunțată în ședința publică din 7.05 .2013.
 
 
 
                     P_________                         Judecător                                 Judecător
           M______ B_____                 N_______ F____   D_____ M_______
 
 
www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 8/9
7/21/2020 655/2013 granituire - ROLII

 
Grefier
                                                     L__________ P__
 
 
 
 
 
 
 
RED. NF/ 3.06.2013
Tehnored.CL/03.06.2013
Jud.fond: L.ivia D___
2 ex.
 
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/58941329e490095c3100176f 9/9