Sunteți pe pagina 1din 3

~

."
-~
.\fi[NTI,\ :-':'\110:000"1,;\
AGENTIA N.AllONA
~IPUBI.ICITATI!
INTRAAE
De CADA~TRU
iM~RA
Nr••••.~.~ ••.••..•••••..•.•.•..
Uf. (:.\n.\:lTIH
'I;RIIUT,\H.I"lIUIUo\Il.\
~I
Zi~~!?~.. Luna .Q~ Anu2f)f.J.

Catre: Oficiul de Cadastru lii Publicitate Imobiliara GALATI


in atentia: Doamnei Director Luminita BOURCEANU
Spre litiinta:Oficiilor de Cadastru lii Publicitate Imobiliara
in atentia: Doamnei/Domnului Director
Doamnei/Domnului inginer lief
Referitor la: adresa Tnregistrata la ANCPI cu nr. 2325/2013 cu privire la Tnscrierea unui
imobil Tnbaza sentintei civile ~i a raportului de expertiza tehnica anexat

Stimata Doamna Director,

Referitor la adresa dumneavoastra nr. 886/2013, Tnregistrata la ANCPI cu nr.


2325/2013, prin care ne solicitati punctul de vedere referitor la modul de Tnscriere Tn
evidentele de cadastru ~i publicitate imobiliara a imobilelor ce fac obiectul unor sentinte civile
care au la baza rapoarte de expertiza, va comunicam:
Potrivit art. 3, alin. (2) din Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare
efectuate de expertJi judiciari in specializarea topografie, cadastru !ji geodezie, aprobat ptin
ordinul comun MJ/ANCPI nr. 1.882/1.044.364: "planul de amplasament !ji delimitare a
imobilului se intocme!jte in conformitate cu prevederile Regulamentului privind continutul !ji
modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara,
aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, cu modificarile !ji completarile
ulterioare. n

Totodata potrivit art. 10 din Regulamentul mentionat mai sus:


" (1) in vederea efectuarii inscrierii in sistemul integrat de cadastru !ji carte funciara conform
Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile !ji completarile ulterioare, a imobilului care a facut
obiectul litigiului in care s-a dispus expertiza judiciara, planul de amplasament !ji delimitare a
imobilului pentru care s-a admis receptia in conditiile prezentului regulament tine locul
documentatiei cadastrale dupa pronuntarea hotararii judecatore!jti irevocabile.
(2) Atribuirea numarului cadastral se face de catre OCPI, dupa verificarea corespondentei cu
realitatea din teren, daca situatia tehnico-juridica a imobilului nu a fast modificata prin
inregistrari ulterioare avizarii tehnice a expertizei judiciare. "
Din analiza documentelor transmise reiese faptul ca schitele anexate rapoartelor de
expertiza tehnica judiciara (realizate anterior intrarii Tnvigoare a ordinul comun MJ/ANCPI nr.
1.882/1.044.364) nu au fost TntocmiteTnsistemul de proiectie Stereografic 1970 ~i nu au fast
receptionate de catre oficiul teritorial.
Astlel, pentru Tnscrierea Tnevidentele de cadastru ~ipublicitate imobiliara a imobilelor Tn
ANCPIIStr. Splaiullndependentei, Nr. 202 A, Etaj 1. Sector 6, Cod po~tat 060022, Bucure~ti. RoMANIA Certifical SR EN ISO 9001:2008
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpi.ro; www.ancpi.ro Nr.27921109IR
.~~
"
McrL
:\GF.S'TJA 'oi',\TIOI"Al;\
111: C.\IlAST1IJ liil
n'lIllttUn tlllflIlILl.lI:.4.

cauza, dobandite prin sentin(ele civile definitive ~i irevocabile, se vor intocmi documenta(ii
cadastrale, potrivit reglementarilor legale in vigoare, care sa (ina cont de rapoartele de
expertiza.
Ulterior se poate intocmi 0 documenta(ie cadastrala de actualizare care sa reflecte
realitatea din teren. Avand in vedere faptul ca suprafa(a rezultata din masuratori este mal
mare decat cea din Raportul de expertiza tehnica judiciara, consilierul de cadastru caruia ii
este repartizata lucrarea este obligat sa verifice la teren corectitudinea intocmirii
documenta(iei.
in situatia in care imobilul este inscris in cartea funciara, iar Raportul de expertiza
tehnica judiciara a fost receptionat de catre oficiul teritorial, actualizarea evidentelor se va face
pe baza sentintei civile, insotita de Raportul de expertiza.
Cu deosebita consideratie,

Marcel GRIGORE

Marius Lucian MANI$OR

Director Directia Ciastru ~ili'eodezy

~~)f(»»/

ANCPI/Str. Splaiuf Independentei, Nr. 202 A. Etaj 1, Sector 6. Cod P0!1tal 060022, Bucure~ti. ROMANIA Certifiesl SR EN ISO 9001:2008
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpi.ro; www.ancpi.ro Nr. 27921109lR