Sunteți pe pagina 1din 12

Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

TABEL
fapte contravenționale conform Legii nr.55/2020, care pot fi constatate de personalul M.A.I.

0 1 1 2 3 4
Nr. Cuvinte cheie Obligațiile/condițiile de respectat*) Fapta contravențională Sancțiunea Cine constată
crt. (actul și prevederile acestuia care instituie obligația) (conform art.65 din Legea nr.55/2020) (conform art.66 (conform
din Legea art.67 alin.2
*) coloana poate actualizată în raport de emiterea nr.55/2020) din Legea
actelor care instituie diferite obligații/ condiții de nr.55/2020)
exercitare a unor activități
1. Evacuare lit.d) lit.a) SU
În funcție de măsurile ce vor fi stabilite printr-un act împiedicarea de către orice persoană fizică a OSP+PL
de evacuare (ordinul secretarului de stat, șef al DSU), executării măsurilor de evacuare temporară a 500 - 2.500 lei
pentru situația specifică vizată de măsură. persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau
posibil a fi afectată, stabilite conform art. 5
alin. (2) lit. a);

2. Evacuare lit.e) lit.a) SU


În principal, nu este necesară o reglementare. împiedicarea de către orice persoană fizică a OSP+PL
Agentul constatator va dispune în urma analizei unei distribuirii ajutoarelor de primă necesitate 500 - 2.500 lei
situații de fapt, ce implică distribuirea de ajutoare. pentru persoanele şi animale afectate, stabilite
conform art. 5 alin. (2) lit. b);

3. Mediu lit.g) lit.a) SU


În funcție de măsurile ce vor fi stabilite prin hotărâri împiedicarea de către orice persoană fizică a OSP+PL
ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă efectuării lucrărilor stabilite conform art. 5 500 - 2.500 lei
alin. (2) lit. c), referitoare la modificarea de
urgenţă a mediului înconjurător şi
infrastructurii;

4. Mască - Obligația de a purta masca lit.h) lit.a) SU


nerespectarea de către persoanele fizice a OSP+PL
HG nr.394/2020, anexa nr.2 măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi 500 - 2.500 lei
Art.1 - În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. pentru limitarea efectelor tipului de risc
55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: produs asupra sănătăţii persoanelor, stabilite
1. În spațiile publice închise, spațiile comerciale, conform art. 5 alin. (2) lit. d);
mijloacele de transport în comun și la locul de muncă
se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție,
în condițiile stabilite prin ordinul comun al

Pagina 1 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

ministrului sănătății și ministrului afacerilor


interne, emis în temeiul art. 13 și 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020.

- Triajul epidemiologic, dezinfectare mâini

HG nr.394/2020, anexa nr.3


Art.9 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.
55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
[…]
3. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților
publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a
organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea
în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru
personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății
și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.
13 și art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020.

OMAI CULTE

5. Izolare În funcție de măsura individuală lit.i) lit.b) SU


nerespectarea de către persoanele fizice a OSP+PL
HG nr.394/2020, anexa nr.2 măsurilor de izolare la domiciliu stabilite 1.000 - 5.000 lei
Art. 1. În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. conform art. 5 alin. (2) lit. d);
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se
stabilesc următoarele măsuri:
[…]
2. Pentru toate persoanele care vin în România din
străinătate, se instituie măsura carantinării/izolării la
locuința/locația declarată de persoana în cauză,
împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii,
după caz.
3. Prin excepție de la prevederile pct. 2, persoanele
care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru
carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care
solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, pot
opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în

Pagina 2 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile


administrației publice locale.
4. Persoanele care nu respectă măsurile de
carantină/izolare la locuință/altă locație sunt introduse
în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14
zile și obligate să suporte contravaloarea cazării și
hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.
5. Persoanele aflate în carantină instituționalizată la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân în
carantină în spațiile respective până la expirarea
perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.

7. Pe durata măsurii de izolare/carantină la domiciliu


sau carantină instituționalizată, persoanele care nu
prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare privind utilizarea
materialelor individuale de protecție împotriva
COVID-19, pot participa la ceremonialul de
înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei
rude/afin de gradul 1-3, cu acordul Direcției de
Sănătate Publică și avizul Centrelor Județene/al
Municipiului București de coordonare și conducere a
intervenției.

6. Întruniri HG nr.394/2020, anexa nr.3 lit.j) lit.d) SU


Art.1 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. nerespectarea interdicţiilor stabilite conform OSP+PL
55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguri, 3.000 - 15.000
1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS- demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte lei
CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor întruniri de natura activităţilor culturale,
tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de
tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura divertisment, în spaţii închise;
activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau
de divertisment în spații închise. (se aplică organizatorilor evenimentelor)

7. Întruniri HG nr.394/2020, anexa nr.3 lit.k) lit.a) SU


Art.1 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. participarea persoanelor fizice la mitinguri, OSP+PL
55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: demonstraţii, procesiuni, concerte sau la alte 500 - 2.500 lei
1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS- tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori la
CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de întruniri de natura activităţilor culturale,

Pagina 3 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de
tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de divertisment, în spaţii închise, interzise în
tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a);
activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau
de divertisment în spații închise.
[…]
6. Se interzice participarea la evenimente private în
spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu
participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea
regulilor de distanțare socială.

8. Întruniri HG nr.394/2020, anexa nr.3 lit.l) lit.c) SU


Art.1 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. desfăşurarea de către organizatori a unor OSP+PL
55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte 2.000 - 10.000
[…] sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii lei
2. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor deschise, ori a unor întruniri de natura
și bazelor sportive, definite conform Legii educației activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice,
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și religioase, sportive sau de divertisment, în
completările ulterioare, constând în cantonamente, spaţii închise, cu nerespectarea măsurilor
antrenamente și competiții sportive organizate pe stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a);
teritoriul României pot fi desfășurate numai în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și ministrului sănătății, emis
în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea
55/2020.
3. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor,
librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție
de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole
și/sau concerte, a centrelor și/sau a căminelor culturale
și a altor instituții de cultură, precum și evenimentele
culturale în aer liber și festivalurile publice și private
poate fi desfășurată în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului culturii și ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
din Legea 55/2020.
4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu
caracter privat, se desfășoară cu respectarea regulilor
de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și ministrului afacerilor
interne, emis în temeiul art. 45 și art. 71 alin. (2) din

Pagina 4 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

Legea 55/2020.
5. Se interzic activitățile recreative și sportive
desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se
desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care
nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile,
alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul
și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer
liber stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și
sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor
sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

OMAI CULTE

9. Pietonal HG nr.394/2020, anexa nr.3 lit.m) lit.a) SU


Art.2 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. circulaţia persoanelor, pietonală sau cu OSP+PL
55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: vehicule, în locurile şi, după caz, în intervalele 500 - 2.500 lei
1. În interiorul localităților se interzice circulația orare în care aceasta a fost interzisă sau
persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 restrânsă potrivit art. 5 alin. (3) lit. b);
persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și
formarea unor asemenea grupuri.
2. Se instituie interdicția deplasării persoanelor în
afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele
excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
d) deplasarea pentru comercializarea de produse
agroalimentare de către producătorii agricoli;
e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei
proprietăți din altă localitate sau eliberarea de
documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
f) deplasarea pentru participarea la programe sau
proceduri medicale;
g) deplasarea din alte motive justificate, precum
îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în
întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau

Pagina 5 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

cu dizabilități, decesul unui membru de familie;


h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță;
i) deplasarea pentru activități recreative sau sportive
individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism,
drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare,
pescuit sau alte activități recreative și sportive
desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății și al ministrului tineretului și
sportului sau al ministrului mediului, apelor și
pădurilor, după caz;
j) deplasarea pentru participarea la evenimente
familiale;
k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea
ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor,
activități care nu pot fi efectuate în localitatea de
domiciliu;
l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile persoanelor și animalelor de
companie/domestice, precum și bunuri necesare
desfășurării activității profesionale, care nu se pot
achiziționa din localitatea de domiciliu/reședință.
3. La solicitarea personalului instituțiilor abilitate cu
exercitarea controlului respectării interdicției
prevăzute la pct. 2, pentru justificarea deplasării în
afara localității persoanele prezintă legitimația de
serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o
declarație pe propria răspundere cu privire la motivul
deplasării, completată în prealabil.

10. Carantină Nu este stabilită nicio măsură lit.n) lit.a) SU


nerespectarea de către persoanele fizice a OSP+PL
interdicţiei de ieşire din zonele stabilite în 500 - 2.500 lei
conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. c) sau
încălcarea intervalelor orare în care este
permisă ieşirea din aceste zone;

11. Carantină HG nr.394/2020, anexa nr.3 lit.o) lit.b) SU


Art.3 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. nerespectarea de către persoanele fizice a OSP+PL
55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: interdicţiei de ieşire din clădirile, localităţile 1.000 - 5.000 lei

Pagina 6 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

1. Menținerea carantinei în clădirile, localitățile și sau zonele geografice în care a fost instituită
zonele geografice stabilite prin ordine ale carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c);
comandantului acțiunii și care nu au fost revocate
până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
2. Instituirea carantinei în clădirile, localitățile și
zonele geografice care se stabilesc prin ordin al
comandantului acțiunii, la solicitarea comitetelor
județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor
realizate de către direcțiile de sănătate publică și
avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.

Agentul constatator va dispune în urma analizei


situației de fapt, raportată la prevederile ordinului
comandantului acțiunii.

12. Frontieră HG nr.394/2020, anexa nr.3 lit.p) lit.d) POL(rutieră)


Art. 4 În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. nerespectarea de către operatori a măsurilor
55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. d), 3.000 - 15.000
[…] referitoare la restrângerea sau interzicerea lei
3. Suspendarea transportului rutier internațional de transporturilor rutiere, feroviare, maritime,
persoane prin servicii regulate, servicii regulate fluviale, aeriene sau cu metroul ori încălcarea
speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, intervalelor orare în care acestea sunt permise;
pentru toate cursele efectuate de către operatorii de
transport spre Italia, Spania, Franța, Germania,
Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit
al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor
de Jos și Turcia și din aceste țări către România,
potrivit art. 37 din Legea 55/2020.
4. Prevederile pct. 3 nu se aplică transportului rutier
internațional de persoane prin servicii ocazionale, în
cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții
cumulative:
a) sunt transportate numai persoanele care: au un
contract de muncă valabil pe teritoriul statului de
destinație, au drept de ședere valabil în statul de
destinație sau se întorc în România din statul în care au
lucrat sau au locuit;
b) operatorul de transport rutier informează Autoritatea

Pagina 7 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

Rutieră Română - A.R.R. din cadrul Ministerului


Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu
cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu
privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte
date și informații prevăzute de legislația specifică în
vigoare;
c) operatorul de transport rutier care efectuează
transportul, împreună cu agenția de recrutare și/sau
persoanele care urmează a fi transportate iau toate
măsurile necesare pentru respectarea normelor și
recomandărilor autorităților responsabile privind
evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție
și siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.

Art.8 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 33-36


din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
[…]
3. Transportul rutier se desfășoară cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și
dezinfecția mijloacelor de transport persoane,
procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor
de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor
de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul
prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce
activează în domeniul transportului rutier stabilite prin
ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii
și comunicațiilor emis în temeiul art. 32, art. 35 și art.
71 alin. (2) din Legea 55/2020.

13. Suspendare HG nr.394/2020, anexa nr.3 lit.r) lit.c) OSP+PL


Art.6 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și art.9 nerespectarea de către conducătorii
din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: instituţiilor sau operatorilor economici a 2.000 - 10.000
1. Se suspendă consumul produselor alimentare și măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), lei
băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune referitoare la suspendarea temporară a
de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, activităţii acestor instituţii sau operatori
pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în economici;
interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora.
2. În spațiile prevăzute la pct. 1, este permisă

Pagina 8 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

prepararea hranei și comercializarea produselor


alimentare și băuturilor alcoolice care nu se consumă
în spațiile respective.

Art.7 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și art. 9


din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se suspendă activitățile de comercializare cu
amănuntul a produselor și serviciilor în centrele
comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți
operatori economici.
2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele
categorii de activități comerciale:
a) activitatea desfășurată în centrele comerciale
mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din
incintă de sub 500 mp fiecare.
b) activitatea de vânzare a produselor electronice și
electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură
livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
c) activitatea desfășurată de operatorii economici din
cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat
direct din exteriorul incintei și este întreruptă
comunicarea cu restul complexului;
d) activitatea desfășurată de către magazinele
agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice,
curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală,
precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică
medicală.

Art.9 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.


55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se suspendă activitatea operatorilor economici care
desfășoară activități în spații închise în următoarele
domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități
în piscine, activități de tratament balnear, locuri de
joacă și săli de jocuri;
2. Se exceptează de la măsura de suspendare prevăzută
la pct.1 activitățile de îngrijire personală care se
desfășoară în spațiile special destinate și care respectă
condițiile de siguranță sanitară.
[…]

Pagina 9 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

6. Se suspendă activitatea în spațiile deschise pentru


administrare plaje sau ștranduri/piscine exterioare.

Art.10 - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art.38 din


Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se menține măsura suspendării temporare a
cursurilor/activităților din unitățile de nivel
antepreșcolar și din toate unitățile și instituțiile de
învățământ până la finalul anului școlar/universitar, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
educației și cercetării și ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 38 și art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020.

Prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al


ministrului sănătății nr.4266/840/2020 se menţine
măsura suspendării cursurilor din toate unităţile şi
instituţiile de învăţământ până la finalul anului
şcolar/universitar 2019-2020, pe durata stării de
alertă, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 1 din Ordin,


activităţile de pregătire în vederea susţinerii
examenelor naţionale, care presupun interacţiunea
„faţă în faţă“, în perioada 2 iunie- 12 iunie 2020,
precum şi activităţile ce constau în susţinerea
examenelor naţionale se desfăşoară în condiţiile
stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi
cercetării şi al ministrului sănătăţii.

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 1 din Ordin,


instituţiile de învăţământ pot să stabilească, în funcţie
de specificul fiecăreia şi cu asigurarea tuturor
măsurilor de siguranţă pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, desfăşurarea
anumitor categorii de activităţi care presupun
interacţiunea „faţă în faţă“ şi care nu pot fi derulate în
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri

Pagina 10 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ,


după cum urmează:
a) activităţi pentru încheierea situaţiei şcolare aferente;
b) activităţi de pregătire/susţinere a examenelor de
admitere pentru ciclurile de licenţă, respectiv masterat;
c) activităţi necesare în vederea pregătirii/susţinerii
examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile de
licenţă, respectiv masterat;
d) activităţile necesare finalizării cursurilor de
perfecţionare/ postuniversitare;
e) alte activităţi stabilite în baza principiului
autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii
publice.

A. NOTĂ
1. Acronime utilizate

SU - personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi subofiţerii şi ofiţerii de pompieri şi protecţie civilă;
OSP+PL - agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de jandarmi, poliţiştii locali;
POL(rutieră) - agenţii şi ofiţerii de poliţie rutieră

2. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul
amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravențiile prevăzute de lege (ATENȚIE! nu jumătate din minimul prevăzut de lege).

3. Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravențiile prevăzute de prezenta lege se fac venit integral la bugetul de stat.

B. Model de utilizare a informațiilor din tabel

0 1 2 3 4
Nr. Obligațiile/condițiile de respectat*) Fapta contravențională Sancțiunea Cine
crt. (actul și prevederile acestuia care instituie obligația) (conform art.65 din Legea nr.55/2020) (conform art.66 constată
din Legea (conform
*) coloana poate actualizată în raport de emiterea nr.55/2020) art.67 alin.2
actelor care instituie diferite obligații/ condiții de din Legea
exercitare a unor activități nr.55/2020)

Pagina 11 din 12
Conform reglementărilor în vigoare la data de 18 mai 2020

De exemplu, nu se respectă interdicția de a organiza mitinguri.

Agentul constatator constată faptul că într-un spațiu public este în desfășurare o întrunire (miting, demonstrație, concert, ș.a.) la care participă
numeroase persoane. Prin urmare, fapta este comisă de un „organizator” care a încălcat interdicția organizării unor astfel de întruniri.

În procesul-verbal de constatare a contravenției:


- la descrierea faptei, agentul constatator va ține seama de situația de fapt identificată prin raportare la interdicția prevăzută în coloana 1
(Obligația de respectat);
- agentul constatator va verifica dacă are competența legală de a constata și sancționa fapta, prin consultarea coloanei 4 (Cine constată)
- pentru identificarea faptei contravenționale, agentul constatator va indica fapta prevăzută la art.65 litera … din Legea nr.55/2020, conform
coloanei 2 (Fapta contravențională)
- la identificarea sancțiunii contravenționale aplicabile organizatorului, agentul constatator va indica amenda prevăzută la art.66 litera … din Legea
nr.55/2020, conform coloanei 3 (Sancțiunea).

Pagina 12 din 12