Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDUR « TRATAREA ACCIDENTELOR PAGINA/DIN

S. C. S.R.L. Târgu- 1/4


I INCIDENTELOR DE MUNC »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-04-S Exemplar nr. 1

« TRATAREA ACCIDENTELOR I INCIDENTELOR


DE MUNC »

PS-04-S

Func ia Nume / Prenume Data Semn tura

Responsabil Calitate
Întocmit
Mediu S n tate
Reprezentantul
Verificat Managementului pentru
Calitate Mediu S n tate
Manager
Aprobat
General

Sec iunea CUPRINS Pagina


1 SCOP 2
2 DOMENIU DE APLICARE 2
3 DOCUMENTE DE REFERIN 2
4 DEFINI II I PRESCUDT RI 2
5 PROCEDURA 2
6 RESPONSABILIT I 3
7 ÎNREGISTR RI 4
8 DOCUMENTE DE LEG TUR 4

Prezenta procedur este proprietatea S.C S.R.L. Târgu-Mure .


Copierea neautorizat este interzis .
PROCEDUR « TRATAREA ACCIDENTELOR PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 2/4
I INCIDENTELOR DE MUNC »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-04-S Exemplar nr. 1

1. SCOP
Organiza ia a stabilit proceduri efective pentru raportarea i evaluarea/investigarea
accidentelor, incidentelor i neconformit ilor.
Scopul principal al procedurii este de a preveni repetarea acestor situa ii prin
identificarea analizarea, tratarea i eliminarea cauzei care le-a generat, precum i a celor
poten iale.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic la toate nivelurile organiza iei i în toate activitatile asociate
aspectelor de OH&S, eviden iate în urma evalu rii nivelului de risc.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de securitate si sanatate in munca
– Specificatie.
3.2. Legea nr. 319/2006 - Legea securit ii i s n t ii în munc .
3.3. Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare i îmboln vire profesional la
locurile de munca, avizata de Ministerul Muncii în 1993 i publicat în 1998
3.4. Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate ocupa ional , cod: MCMS-03.

4. DEFINI II I PRESCUDT RI
4.1. Defini ii
4.1.1. În conformitate cu standardul SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de
management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular.
4.1.2. În conformitate cu Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate
ocupa ional , cod: MCMS-03.

4.2. Prescurt ri
MG – Manager General
DT – Director Tehnic
RMCMS – Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
RCMS – Responsabil Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
SMICMS – Sistem de Management Integrat Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
PMCMS – Program de Management Calitate Mediu S n tate i
Securitate Ocupa ional
OH&S – S n tate i Securitate Ocupa ional
EE – Echipa de evaluare
ER – Evaluare de risc
IP – Identificare pericole
PROCEDUR « TRATAREA ACCIDENTELOR PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 3/4
I INCIDENTELOR DE MUNC »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-04-S Exemplar nr. 1

5. PROCEDURA
Organiza ia a stabilit modalit ile de investigare a cauzelor neconformit ilor,
accidentelor i incidentelor în munc pentru a preveni producerea altor evenimente similare.
În urma investiga iei se ob in informa ii cu privire la:
- împrejur rile i cauzele care au dus la producerea accidentului/incidentului;
- reglement rile legale înc lcte;
- r punderile m urile ce se impun a fi luate pentru a evita repetarea altor evenimente
similare.
În scopul stabilirii cauzelor reale ale producerii accidentului/incidentului este necesar
ca:
- analiza s se fac imediat dup producerea accidentului/incidentului;
- prelucrarea informa iilor s se fac numai dup ce au fost culese maximum de date;
- informa iile s fie culese în mod obiectiv de persoane care cunosc bine procesul de
munc .
În urma analizei finale a accidentelor/incidentelor se stabilesc ac iunile corective i
preventive care trebuie implementate pentru a evita repetarea situa iilor care au dus la
producerea accidentului/incidentului.
Pentru evaluarea eficacit ii investiga iilor i rapoartelor de OH&S trebuie avut în
vedere:
- identificarea cauzei deficien ei în sistemul de management de OH&S i în
managementul general al organiza iei;
- comunicarea concluziilor i recomand rilor managementului i p r ilor interesate;
- monitorizarea timpului de implementare a controalelor de remediere i eficacitatea
lor in timp.

6. RESPONSABILIT I

6.1. Managerul General


a) asigur constituirea comisiei de cercetare a accidentelor cu ITM;
b) furnizeaz informa iile necesare comisiei i organelor de stat abilitate;
c) aprob ac iunile corective i preventive înscrise în procesul-verbal al cercet rii;
d) este obligat s nu modifice starea de fapt rezultat din producerea accidentului sau
incidentului f r acordul comisiei de cercetare sau a organelor abilitate, cu excep ia cazurilor
în care men inerea acestei st ri ar putea genera alte pericole sau ar agrava starea
accidentatilor.

6.2. Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu


S n tate i Securitate Ocupa ional
a) asigur implementarea ac iunilor corective i preventive.

6.3. Directorul Tehnic


a) raporteaz neconformit ile constatate, care pot duce la accidente sau incidente;
b) analizeaz cauzele neconformit ilor, propun ac iuni corective i preventive;
c) r spund de implementarea ac iunilor corective i preventive în termenul stabilit la
locurile de munc pentru care sunt responsabili;
d) pun la dispozi ia comisiei de cercetare toate informa iile de inute în situa iile în care
au loc accidente.
PROCEDUR « TRATAREA ACCIDENTELOR PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 4/4
I INCIDENTELOR DE MUNC »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-04-S Exemplar nr. 1

6.4. Angajatii
a) în situa iile în care au loc accidente trebuie s pun la dispozi ia comisiei de
cercetare toate informa iile de inute;
b) s raporteze imediat orice neconformitate, accident, incident i pericol constatat.

6.5. Responsabilul Calitate Mediu S n tate i Securitate Ocupa ional


a) inregistreaz eventualele accidente de munc i îmboln viri profesionale, în registre
i rapoarte conform cerin elor legale;
b) particip la cercetarea accidentului i asigur completarea dosarului de cercetare, i
circula ia actelor i informa iilor între persoanele fizice i juridice implicate în acest proces;
c) întocme te RNC, pentru situa iile de înc lcare a cerin ele legale în domeniu i
verific implementarea ac iunilor corective i preventive rezultate din acestea;
d) înregistreaz în proceduri modific rile necesare ca urmare a ac iunilor corective i
preventive aprobate, sau a identificarii pericolelor, evaluarea riscului i a controalelor de risc.

7. ÎNREGISTR RI

Întoc- P streaz Arhiveaz


Înregistrarea Distruge
me te Respons. Durata Respons. Durata
Registrul de eviden
a accidentelor de RCMS RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
munc
Formular pentru
înregistrarea
RCMS RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
accidentului de
munc - FIAM
Procesul verbal de
cercetare a
RCMS RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
accidentelor/
incidentelor
Dosarele de
RCMS RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
cercetare

8. DOCUMENTE DE LEG TUR

Prezenta procedura nu are anexe.