Sunteți pe pagina 1din 169

RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRU ANUL 2018

CUPRIN

Pagina 1 | 169
SECȚIUNEA I – PROFIL ORGANIZAȚIONAL...................................................................................6
I.1. MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI.............................................................................6
I.2. CONTRIBUŢIA MINISTERULUI JUSTIȚIEI LA OBIECTIVELE GUVERNĂRII ŞI LA OBIECTIVELE
ASUMATE DE ROMÂNIA - 2018................................................................................................................. 7
SECȚIUNEA II – POLITICI PUBLICE.............................................................................................26
II.1. PRINCIPALELE OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2018 ŞI ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE.......26
II.1.1. Perfecționarea legislației în domeniile circumscrise competenței de inițiativă
legislativă a Ministerului Justiției.....................................................................26
II.1.2. Afaceri europene și drepturile omului.......................................................30
II.1.3. Cooperare juridică internațională, tratate şi relaţii internaţionale....................62
II.1.4. Prevenirea criminalităţii........................................................................68
II.1.5. Organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi conexe
sistemului judiciar........................................................................................ 76
II.1.6. Gestionarea programelor finanțate din fonduri europene, din Mecanismul Financiar
Norvegian 2009-2014 și din partea altor donori....................................................80
II.1.7. Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar”, finanțat prin Acordul de Împrumut nr. RO
– 4811 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BIRD) și Proiectul de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare, finanțat prin
Acordul de Împrumut nr. RO - 8695..................................................................84
II.1.8. Accelerarea procesului de informatizare a sistemului judiciar și consolidarea
activității de statistică judiciară.......................................................................90
II.1.9. Dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciar.............................................98
II.1.10. Menţinerea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în cadrul
Ministerului Justiției....................................................................................101
II.1.11. Comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentale
.............................................................................................................. 103
II.1.12. Auditul şi controlul activităţilor aflate în competenţa Ministerului Justiţiei......105
II.1.13. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe........................................114
II.2. PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE..............................................................................118
II.2.1. Elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune în
domeniul justiţiei.......................................................................................118
II.2.2. Prevenirea criminalităţii......................................................................118
II.2.3. Realizarea agendei europene................................................................120
II.2.4. Consolidarea cooperării judiciare internaţionale........................................122
II.2.5 Gestionarea programelor finanțate din fonduri europene, din Mecanismul Financiar
Norvegian 2009-2014 și din partea altor donori..................................................122
II.2.6. Continuarea implementării proiectelor cu finanțare externă rambursabilă........123
II.2.7. Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea accesului la
justiţie..................................................................................................... 124
II.2.8. Dezvoltarea capacității administrative la nivelul aparatului propriu al Ministerului
Justiţiei................................................................................................... 125
II.2.9. Îmbunătățirea procesului de statistică judiciară.........................................125
II.2.10. Achiziţiile publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de lucrări şi servicii....126
II.2.11. Resursele umane..............................................................................126
SECȚIUNEA III - TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ................................................................127

P a g i n a 2 | 169
III.1. BUGETUL INSTITUŢIEI – sinteză.................................................................................................. 127
III.2. ACHIZIŢII PUBLICE, ACHIZIŢIILE SECTORIALE ŞI CONCESIUNILE DE LUCRĂRI ŞI SERVICII.........129
III.3. ACTIVITATEA DE REPREZENTARE A MINISTERULUI JUSTIŢIEI ÎN FAŢA INSTANŢELOR
JUDECĂTOREŞTI ŞI A ALTOR INSTITUŢII............................................................................................. 133
III.4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.......................................................................................133
SECȚIUNEA IV - RELAȚIA CU COMUNITATEA..........................................................................142
IV.1. RAPORT DE ACTIVITATE - LEGEA NR. 544/2001, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE......................................................................................................................................... 142
IV.2. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENŢA
DECIZIONALĂ ÎN ANUL 2018................................................................................................................ 142
IV.3. ATRAGEREA DE RESURSE DIN COMUNITATE...............................................................................143
SECȚIUNEA V - LEGISLAȚIE.....................................................................................................144
V.2. PUNCTE DE VEDERE ALE MINISTERULUI JUSTIȚIEI CU PRIVIRE LA PROIECTELE ALTOR
INSTITUŢII............................................................................................................................................. 155
V.3. PRIORITĂŢI LEGISLATIVE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE........................................................157
ANEXE................................................................................................................................................... 159
ANEXA NR. 1 - Lista achizițiilor publice efectuate de Ministerul Justiției în anul 2018................159
ANEXA NR 2 – Organigrama Ministerului Justiției..............................................................................166

P a g i n a 3 | 169
Listă abrevieri:
AEGRM = Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
ANABI = Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate
ANC = Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
ANFP = Agenția Națională a Funcționarilor Publici
ANI = Agenția Națională de Integritate
ANP = Administraţia Naţională a Penitenciarelor
ANSPDCP = Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal
BIRD = Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
CCR = Curtea Constituțională a României
CEDO = Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CJUE = Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
CMDTA = Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
CoE = Council of Europe (Consiliul Europei)
CONS = Consiliul UE
CPT = Comitetul pentru Prevenirea Torturii
CSM = Consiliul Superior al Magistraturii
DIPFÎE = Direcţia Implementării Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe
DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie
GRECO = Grupul de State Împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei
INEC = Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
INM = Institutul Naţional de Magistratură
ÎCCJ = Înalta Curte de Casație și Justiție
JAI = Justiţie şi Afaceri Interne
MCV = Mecanismul de Cooperare şi Verificare
MCSI = Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
MDRAPFE = Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraței Publice
MFP = Ministerul Finanțelor Publice
MJ = Ministerul Justiţiei
MMJS = Ministerul Muncii și Justiției Sociale
ONPCSB = Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

P a g i n a 4 | 169
ONRC = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
ONU = Organizaţia Naţiunilor Unite
OSCE = Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
OSIM = Oficiul de Stat Pentru Invenţii Şi Mărci
PÎCCJ = Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
POCA = Programul Operațional Capacitatea Administrativă
RAI = Regional Anticorruption Initiative (Inițiativa Regională Anticorupție)
RO = România
SGG = Secretariatul General al Guvernului
SM = Statele Membre
SNA = Strategia Naţională Anticorupţie
SNG = Şcoala Naţională de Grefieri
TFUE = Tratatul de Funcționare a Unuinii Europene
UE = Uniunea Europeană
UNCAC = United Nations Convention Against Corruption
UNNPR = Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

Listă tabele:
Situația cheltuielilor aferente anului 2018 - Proiectul ”Reforma sistemului
Tabel nr. 1
judiciar”

Tabel nr. 2 Contracte încheiate în 2018 - Proiectul ”Reforma sistemului judiciar”

Tabel nr. 3 Total surse de finanțare bugetul de stat

Tabele nr. 4 – 13 Bugetul Ministerului Justiției pe programe

Bugetul instituției, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de


Tabel nr. 14
cheltuieli, articole și alineate pe anul 2018

Tabel nr. 15 Fluctuația de personal la nivelul Ministerului Justiției – anul 2018

Tabel nr. 16 Numărul de concursuri organizate – anul 2018

Fluctuația funcțiilor de conducere la nivelul Ministerului Justiției – anul


Tabel nr. 17
2018

Tabel nr. 18 Venitul salarial brut lunar în anul 2018, pe categorii de personal și funcții

P a g i n a 5 | 169
P a g i n a 6 | 169
SECȚIUNEA I – PROFIL ORGANIZAȚIONAL

I.1. MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI


Ministerul Justiţiei îşi desfăşoară activitatea în baza HG nr. 652/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Misiunea Ministerului Justiţiei este de a contribui la buna funcţionare a sistemului


judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea
ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

În realizarea acestei misiuni, ministerul are următoarele funcţii principale:


 Elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul
justiţiei, al prevenirii şi combaterii corupţiei şi formelor grave de criminalitate,
inclusiv în concordanţă cu obiectivele programului de guvernare;
 Reglementează cadrul normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfăptuirii
justiţiei ca serviciu public;
 Coordonează şi controlează aplicarea unitară şi respectarea normelor legale privind
organizarea şi funcţionarea instituţiilor care se află în subordinea sau în
coordonarea sa;
 Asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1)1 din Constituţia României,
republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii
justiţiei ca serviciu public;
 Veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
prin mijloacele şi procedurile puse la dispoziţie prin actul propriu de organizare şi
funcţionare sau prin alte reglementări;
 Reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate şi competenţă specifice
stabilite prin actul propriu de organizare şi funcţionare sau prin alte reglementări;
 Este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit
tratatelor la care România este parte şi instrumentelor juridice adoptate în cadrul
Uniunii Europene;
 Coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referinţă specifice
din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare instituit prin Decizia Comisiei
Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 şi integrează informaţiile solicitate
autorităţilor în virtutea acestei funcţii; reprezintă statul şi guvernul în cooperarea
cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.
DATE DE CONTACT:
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Str. Apolodor Nr.17, sector 5, București
Telefon centrală: 037 204 1999
Informaţii: 037 204 1046
I.2. CONTRIBUŢIA MINISTERULUIE-mail:
JUSTIȚIEI LA OBIECTIVELE GUVERNĂRII ŞI LA
relatiipublice@just.ro
OBIECTIVELE ASUMATE DE ROMÂNIA - 2018
1
Potrivit art. 132, alin. (1) din Constituţia României, procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al
imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.

P a g i n a 7 | 169
În perioada ianuarie-decembrie 2018, Ministerul Justiției și-a adus contribuția la atingerea
obiectivelor din Programul de Guvernare în domeniul său de competență, astfel:

Instituirea unui mecanism de dialog permanent între reprezentanții celor trei puteri:
legislativă, executivă și judecătorească.
Semnarea unui Memorandum pentru a stabili forme concrete de lucru

În cadrul reuniunii Consiliului de management strategic (înființat prin Protocolul încheiat,


la finele anului 2016, între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta
Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public) din data 06 martie 2018 s-a decis ca Grupul
tehnic de lucru va demara procedurile pentru elaborarea unui memorandum în vederea
instituirii unui mecanism permanent de dialog între reprezentanții celor trei puteri ale
statului. În acest scop, la lucrările Grupului tehnic de lucru pot fi invitați și reprezentanți
ai Parlamentului.
Grupul tehnic de lucru a elaborat o nota prin care a formulat propuneri privind domeniile
care ar putea forma obiectul mecanismului permanent de dialog. Nota a fost analizată în
ședința Consiliului de Management Strategic din data de 20.09.2018.

Demararea unei campanii de informare publică asupra proiectului de legislație gratuită


oferită populației de Ministerul Justiției

In cadrul proiectului “Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea


comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” (promovat de CSM în parteneriat cu MJ,
INM, SNG, IJ, PICCJ), Rezultatul 2 - „Grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea
accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor, MJ a
propus CSM popularizarea portalului N-lex prin care este pusă la dispoziția cetățenilor
legislație gratuită și actualizată. Contractul de finanțare pentru proiect a fost semnat de
CSM cu AM POCA pe data de 05 septembrie 2018, fiind demarată implementarea
activităților proiectului.

Încheierea de parteneriate între autoritățile statului și profesiile juridice organizate în


mod independent va avea un rol important în procesul de cunoaștere a literei și
spiritului actelor normative.

În vederea elaborării Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței


Guvernului nr. 2/2000, privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, au fost consultate asociațiile
profesionale de experți, în scopul comunicării eventualelor probleme/disfuncționalități din
activitatea de expertiză tehnică judiciară. Proiectul urmează a fi finalizat până la mijlocul
lunii martie 2019.
În vederea elaborării Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188
privind executorii judecătorești, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a transmis
propunerea de amendare a Legii nr. 188/2000, aprobată de către Consiliul Uniunii
Naționale a Executorilor Judecătorești, potrivit legii. Proiectul a fost elaborat și se află în
procedura de avizare internă, anterior parcurgerii procedurii de dezbatere publică. La data

P a g i n a 8 | 169
de 30 octombrie 2018, proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției potrivit
procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, propunerile, sugestiile și opiniile primite, referitoare la acest proiect, fiind în curs
de analiză.

Constituirea la nivelul tuturor instanțelor de judecată a unor centre de informare


(similar celor existente în instanțele din statele UE), conținând materiale despre
principalele proceduri judiciare, precum și cu privire la principalele evoluții normative.
Materialele documentare vor fi realizate de Ministerul Justiției în cooperare cu CSM,
organizații neguvernamentale, fără a se limita la variante tipărite sau informări doar la
sediul instanței.

Ministerul Justiției a inițiat procedura de achiziție publică pentru dotarea instanțelor de


judecată cu un număr de 237 de terminale interactive de tip kiosk.
Echipamentele care vor fi achiziționate vor asigura o dotare unitară la nivelul tuturor
instanțelor cu acest tip de echipamente moderne. Până la acest moment, unele dintre
echipamentele existente au fost scoase din uz ca urmare a uzurii tehnice și morale,
precum și a costurilor de mentenanță crescute. Astfel, la momentul actual dotarea
instanțelor la nivel național cu asemenea echipamente de informare este neunitară.
Utilizarea cu regularitate în procesul de informare a justițiabililor prezenți la sediul
instanței a acestei „interfețe” digitale va duce pe de-o parte la o informare calitativ
superioară a acestora, iar pe de altă parte va degreva personalul instanței responsabil cu
interacțiunea cu publicul, care își va putea concentra efortul spre alte activități specifice
interne.
În acest context, în scopul facilitării comunicării dintre justițiabili și instanțe, la nivelul
tuturor instanțelor se vor constitui centre de informare (similare celor existente în
instanțele din statele UE) care vor conține materiale despre principalele proceduri
judiciare, precum și cu privire la principalele evoluții normative: procedura a fost
demarata la finele anului 2018, a fost elaborată documentația specifică pentru care s-au
obținut avizele necesare. La acest moment a fost demarată procedura de achiziție.
De asemenea, în cadrul rezultatului 3 („Nivel ridicat de informare, conștientizare a
drepturilor si a gradului de educație juridică a publicului”) din proiectul “Transparență,
accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul
sistemului judiciar” se prevede elaborare unor broșuri de informare specializate pe teme,
în contextul prevederilor noilor coduri civil și penal și de procedură civilă și penală,
precum și pe competența și serviciile oferite de diversele instituții judiciare. Broșurile vor
fi distribuite justițiabililor. Proiectul este în competența CSM, fiind promovat de acesta în
parteneriat cu MJ, INM, SNG, IJ, PICCJ.
Contractul de finanțare pentru proiect a fost semnat de CSM cu AM POCA pe data de 05
septembrie 2018, fiind demarată implementarea activităților proiectului.

Asanarea normativă
 Evaluarea legislației României și reașezarea ei pe alte baze, începând de la studiile
de impact până la cunoașterea legii de către cetățeni și aplicarea de către
autoritățile publice.
 Restrângerea numărului de acte normative și corelarea cu legislația europeană.
P a g i n a 9 | 169
 Codificarea pe domenii de activitate și eliminarea normelor metodologice din legi.
Din inițiativa Ministrului Justiției, prin direcția de specialitate, s-a demarat un amplu
proces de evaluare a codurilor: penal, procedură penală, civil, procedură civilă. Au fost
consultaţi membrii comisiilor de elaborare a noilor coduri, reprezentanții autorității
judecătorești și ai asociațiilor magistraților, dar și cei care exercită alte profesii juridice
cu atribuții în înfăptuirea actului de justiție ori conexe actului de justiție, ai instituților de
învățământ superior, ai Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din
cadrul Academiei Române, precum și reprezentanții societății civile.
Au fost centralizate observațiile, propunerile şi dificultățile întâmpinate în realizarea
actului de justiţie. Observațiile și propunerile sunt în curs de analiză.

Dezvoltarea proiectului Educația juridică în școli, pornind de la Protocolul semnat în


2013 între Ministerul Justiției, CSM, Ministerul Public și Ministerul Educației Naționale.

Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în şcoli a fost semnat, pe 20 iulie 2017 si
este valabil pana in luna iunie 2020. Protocolul prezintă două elemente de noutate: Înalta
Curte de Casație și Justiție a devenit partener alături de celelalte părţi semnatare ale
Protocolului din 2013, un mecanism de aderare la obiectivul Protocolului, în baza căruia
exista la acest moment, un număr de 37 aderenţi.
În perioada 13-17 nov 2017 au avut loc primele activităţi de educaţie juridică în care s-au
implicat peste 729 de unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 42% şcoli gimnaziale şi
58% licee şi colegii, astfel, au beneficiat de îndrumarea experţilor din domeniul juridic
peste 24.000 de elevi. La acţiunile din perioada 05-09 martie 2018 s-au implicat 1222
unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 56% şcoli gimnaziale şi 44% licee şi colegii, la
activităţi participând peste 1024 de voluntari judecători, procurori, avocaţi, notari publici,
executori judecătoreşti, consilieri juridici şi practicieni în insolvenţă.
În data de 9 mai 2018 a avut loc o reuniune a Comitetului de Monitorizare privind educaţia
juridică în şcoli, la sediul Ministerului Justiţiei.
De asemenea, au loc întruniri periodice ale Comitetului de Monitorizare care în cadrul
ultimelor reuniuni a aprobat un document de raportare al activităţilor de educaţie
juridică, forma finală a fişelor-cadru de educaţie juridică care vor sta la baza primelor
materiale/manuale de educaţie juridică realizate sub egida Protocolului şi Raportul
activităţilor desfăşurate în luna martie 2018.
Grupul interinstituţional de lucru care funcţionează în subordinea Comitetului de
Monitorizare este în curs de actualizare şi completare a fişelor-cadru de educaţie juridică
pentru clasele IX-XII.
Până la data de 16 aprilie 2018 s-au înscris 1033 de voluntari practicieni din domeniul
juridic, din care 359 judecători, 227 procurori, 87 notari, 36 executori judecătoreşti, 223
consilieri juridici, 80 avocaţi şi 21 practicieni în insolvenţă. Se constată că după activităţile

P a g i n a 10 | 169
de educaţie juridică organizate în perioadele 13-17 noiembrie 2017 şi 05-09 martie 2018
numărul voluntarilor este aproape dublu.
În perioada 08-12 octombrie 2018 s-a desfăşurat Săptămâna educaţiei juridice în şcoli, la
care au participat 712 de unități de învățământ cu sprijinul a peste 665 de voluntari.
Voluntarii implicaţi au expus teme de interes general cuprinse în tematica elaborată de
Grupul interinstituţional de lucru și aprobată de Comitetul de Monitorizare al Protocolului
de colaborare privind educația juridică în școli, împărtăşind inclusiv din experienţa lor
practică.
Pe data de 6 decembrie 2018 a avut loc reuniunea Comitetului de monitorizare în cadrul
căreia a fost aprobat Raportul anual privind activităţile de educaţie juridică desfăşurate în
anul 2018 în baza Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în şcoli și s-au trasat
liniile generale de acțiune pt anul 2019.
Pentru primul trimestru al anului 2019, Comitetul de Monitorizare a stabilit menţinerea
perioadei de desfăşurare a activităţilor de educaţie juridică pentru perioada martie 2019,
ţinând seama de rezultatele activităţilor desfăşurate în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Implementarea la nivel național a proiectului Dosarul electronic

Contractul de finanțare aferent proiectului Dezvoltarea și implementarea unui sistem


integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS a fost semnat la data
de 21 noiembrie 2017, activitățile previzionate urmând a fi implementate în perioada
2018-2019 prin finanțare din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA). În cadrul proiectului urmează a fi realizată analiza
necesară dezvoltării în continuare a sistemului electronic de management al cauzelor
ECRIS, sistem care va cuprinde în versiunea sa viitoare și componenta de dosar electronic.
Contractul de finanțare a fost semnat la data de 21 noiembrie 2017, având o perioadă de
implementare de 18 luni.
În prima jumătate a anului 2018 a fost elaborat caietul de sarcini aferent contractului de
servicii și a fost avizat de către Comitetul Tehnico-Economic pentru socitetate
informațională (MCSI-CTE). De asemenea a fost elaborată docuemntația de atribuire a
contractului de servicii. În luna decembrie 2018 a început etapa de evaluare a ofertelor
depuse.
În același timp, în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare (PISJ), finanțat
de BIRD prin acordul de împrumut nr. RO - 8695, ratificat prin Legea 173/2017 este
prevăzută achiziția de componente și echipamente IT și programe informatice suport (în
speță scannere și computere utilizator), care să faciliteze extinderea la nivel național
(implementare la nivelul Curților de Apel) a Dosarului electronic (InfoDosar - versiunea
dezvoltată și pilotată de Curtea de Apel Cluj) și totodată să asigure funcționarea sigură și
fiabilă a actualului sistem ECRIS, până la punerea în producție a noii versiuni a acestuia.
Contractul a fost semnat în data de 19 decembrie 2018 cu asocierea de entități private
care a fost declarată câștigătoare la finalul licitației și se va implementa în perioada
ianuarie 2019 – iunie 2020.

P a g i n a 11 | 169
Reducerea taxelor judiciare de timbru atunci când obiectul acestora este evaluabil în
bani
Ministerul Justiției a transmis Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării
Regionale (instituții co-inițiatoare ale OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru)
propunerile de amendare a actului normativ, potrivit domeniului său de activitate, urmând
ca aceste instituții să formuleze propuneri pentru aspectele care intră în sfera lor de
competență.
În urma acestei consultări, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale
au comunicat punctele de vedere, la acest moment fiind în curs de analiză la nivelul
Ministerului Justiției punctele de vedere la care am făcut referire mai sus, precum și
modalitatea optimă de promovare a soluțiilor legislative propuse.

Acordarea de către avocați a unei consultații anuale gratuite celor care îndeplinesc
condițiile pentru ajutor public judiciar, prin revizuirea cadrului legal

Consultații gratuite se pot acorda în prezent, potrivit O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul
public judiciar în materie civilă, și Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea
profesiei de avocat. Astfel:
 Potrivit O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (CAP. 4-
„Asistenţa extrajudiciară”): ART. 35 alin (1) Asistența prin avocat poate fi şi
extrajudiciară şi constă în acordarea de consultații, formularea de cereri, petiții,
sesizări, inițierea altor asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în fața
unor autorități sau instituții publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuții
jurisdicționale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime. (…) Alin (2)
Asistența extrajudiciară se acordă conform prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit art. 74 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea
profesiei de avocat „Asistența extrajudiciară prevăzută la art. 35 din Ordonanța de
urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
193/2008, se acordă de Serviciul de asistență judiciară constituit la nivelul fiecărui
barou, pe baza unei cereri al cărei model se aprobă de Departamentul de coordonare a
asistenței judiciare, care va cuprinde mențiuni privind obiectul şi natura solicitării de
asistență, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială ale
solicitantului şi ale familiei sale, atașându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor
acestuia şi ale familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligațiile de întreținere sau
de plată. Cererea va fi însoțită şi de o declarație pe propria răspundere a solicitantului,
în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public
judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor”.

Continuarea procesului de rearondare teritorială, ca formă de reducere a volumului


mare de cauze de soluționat la unele instanțe, precum și identificarea împreună cu
reprezentanții sistemului judiciar a unor noi forme de degrevare

P a g i n a 12 | 169
A fost constituit un grup de lucru comun MJ - MP - CSM pentru desfășurarea unui proces de
reorganizare a instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea. În data de
31.07.2018, Ministerul Justiției a transmis o adresă către Consiliul Superior al Magistraturii
prin care a fost desemnat reprezentantul MJ în grupul de lucru.

Profesionalizarea și recredibilizarea formelor alternative de soluționare a conflictelor,


cum ar fi medierea și arbitrajul, precum și încurajarea utilizării procedurilor notariale

Responsabil este, în principal, Consiliul de mediere și doar în situația în care se impun


intervenții de natură legislativă intervine MJ, potrivit competențelor sale.

Consultarea reprezentanților sistemului judiciar în vederea identificării și modificării


acelor acte normative care contribuie la încărcarea artificială a unei instanțe de
judecată
În vederea îndeplinirii acestei măsuri, ministrul justiției a participat la întrunirea
profesională din 30 mai 2017 a reprezentanților tribunalelor, ai Consiliului Superior al
Magistraturii, ai Ministerului Justiției, ai Institutului Național al Magistraturii şi ai Școlii
Naționale de Grefieri, în cadrul căreia au fost abordate subiecte privind modificarea
codurilor penale, a codurilor civile, a legilor justiției, bugetul şi infrastructura instanțelor,
statistica instanțelor şi dezvoltarea carierei profesionale. Urmare a acestei reuniuni au fost
create două adrese de e-mail destinate problemelor cu care se confruntă reprezentanții
puterii judecătorești pentru o comunicare mai eficientă şi găsirea unor rezolvări mai
rapide.
Nu au fost sesizări la adresele de email create.
Acest tip de măsuri trebuie să aibă un caracter permanent, iar eventualele intervenții
legislative pot interveni, de exemplu, și urmare jurisprudenței ÎCCJ, precum și a sesizărilor
primate din practică.

Consultarea reprezentanților sistemului judiciar în vederea identificării și modificării


acelor acte normative care prin texte neclare, ambigue, conduc la practică neunitară
precum și publicarea practicii judecătorești relevante pe paginile de internet ale
instanțelor de judecată

În vederea îndeplinirii acestei măsuri, ministrul justiției a participat la întrunirea


profesională din 30 mai 2017 a reprezentanților tribunalelor, ai Consiliului Superior al
Magistraturii, ai Ministerului Justiției, ai Institutului Național al Magistraturii şi ai Școlii
Naționale de Grefieri, în cadrul căreia au fost abordate subiecte privind modificarea
codurilor penale, a codurilor civile, a legilor justiției, bugetul şi infrastructura instanțelor,
statistica instanțelor şi dezvoltarea carierei profesionale. Urmare a acestei reuniuni au fost
create două adrese de e-mail destinate problemelor cu care se confruntă reprezentanții
puterii judecătorești pentru o comunicare mai eficientă şi găsirea unor rezolvări mai
rapide.
Nu au fost sesizări la adresele de email create.

Consolidarea capacității ICCJ de a-și îndeplini rolul constituțional de unificator al


practicii judiciare prin asigurarea resurselor materiale și umane, inclusiv a unui sediu
corespunzător în proiectul Justice District — Cartierul pentru Justiție
P a g i n a 13 | 169
MEMORANDUMUL cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada, în vederea
dezvoltării Cartierului pentru justiție, în cadrul unui program de reconversie funcționala
fost aprobat in Ședința de guvern din 29 noiembrie 2017.
A fost clarificată situația juridică a amplasamentului, acțiune complexă care a fost
derulată prin colaborarea MDRAP (administratorul actual) cu MJ, în perioada noiembrie
2017 – iunie 2018.
Ulterior, în ședința de guvern din data de 02 august 2018 a fost aprobat Memorandumul cu
tema: Decizie vizând situaţia amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui
program de reconversie funcțională – prin care s-a prezentat/propus și aprobat soluția
juridică necesară pentru realizarea proiectului Cartierul pentru Justiție.
În paralel, au continuat (inclusiv în decembrie 2018) negocierile MJ, MFP și BIRD privind
contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare
(BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul pentru justiție”. Negocierea Acordului
de avans al împrumutului va fi finalizată de partea română și BIRD în lunile decembrie
2018- martie 2019. Acest avans va permite proiectarea Cartierului Justiției în anii 2019
-2020, până la faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv aprobarea indicatorilor tehnico-
economici.
PUZ Sector 3, document urbanistic inițiat de Primăria Sector 3 care este util/indispensabil
pentru continuarea proiectării aferente Cartierului pentru justiției și pentru realizarea
ulterioară a PUD, a fost respins de Consiliul General al Municipiului București în ședința din
data de 12 decembrie 2018. Se va supune din nou avizării într-o nouă ședință de CGMB,
ulterior refacerii acestuia.
Schema funcțională a Cartierului pentru justiție va avea în vedere gruparea spațiilor
destinate instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul
în București (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri,
personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc), precum și a altor instituții din sistemul
judiciar.
Evaluarea finală a costului total al proiectului (inclusiv valoarea finală a împrumutului),
activităților, componentelor, numărului final al instituțiilor beneficiare, a duratei
proiectului, a planului de implementare și a altor aspecte conexe va putea fi realizată
numai în urma misiunilor de analiză și evaluare care vor fi efectuate de
reprezentanții/experții BIRD pe parcursul etapelor de negociere și contractare a
împrumutului.
Ministerul Justiției va fi desemnat agenție de implementare a proiectului şi va realiza acest
proiect printr-o Unitate de Management a Proiectului.

Continuarea Programului național de investiții în infrastructura instanțelor din


capitalele de județ

 4 instanțe - lucrări în curs de execuție;

P a g i n a 14 | 169
 8 instanțe - lucrări de intervenții aflate în etapa de proiectare și avizare;
 18 instanțe (12 imobile) - obiective ale căror note conceptuale și teme de proiectare au
făcut obiectul avizării CTE al MJ în cursul lunii noiembrie și decembrie 2017;
 7 instanțe (4 imobile) - obiective ale căror note conceptuale și teme de proiectare au
făcut avizate fără condiții și predate în cursul lunii decembrie la CNI SA. CNI SA a
solicitat prezentarea Temelor de proiectare și în forma prevăzută de HG 907/2016.
 3 instanțe - lucrări finalizate

3Inițierea
instanțeunui
- lucrări finalizate
program național în vederea creării a 15 centre regionale de arhivă, la
nivelul fiecărei curți de apel

Etapele programului național sunt: Etapa 1 - elaborarea unui standard de proiect ( a unei
documentații standard de proiectare structurală, arhitecturală, de instalații și dotări
conform legislației naționale specifice HG 907/2016) pentru cele 15 Centre; Etapa 2 –
particularizarea acestui proiect standard pentru a obține în total 15 autorizații de
construire, în funcție de locațiile efective ale terenurilor și de numărul de instanțe și
parchete specifice fiecărei Curți de Apel/respectiv fiecărui centru regional în parte.
Banca Mondială a aprobat selectarea a 2 Consultanți tehnici individuali care vor elabora
Nota Conceptuală, primul document standard de proiectare a centrelor de arhivă.
Procedura de evaluare este în curs de derulare și se estimează finalizarea și semnarea
contractelor în februarie 2019. În paralel, sunt în curs de identificare toate cele 15
terenuri pentru edificarea Centrelor.

Realizarea Cartierului pentru Justiție — Justice District din București

MEMORANDUMUL cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada, în vederea


dezvoltării Cartierului pentru justiție, în cadrul unui program de reconversie funcționala
fost aprobat in ședința de guvern din 29 noiembrie 2017.
A fost clarificată situația juridică a amplasamentului, acțiune complexă care a fost
derulată prin colaborarea MDRAP (administratorul actual) cu MJ, în perioada noiembrie
2017 – iunie 2018. Ulterior, în ședința de guvern din data de 02 august 2018 a fost aprobat
Memorandumul cu tema: Decizie vizând situaţia amplasamentului Esplanada în vederea
dezvoltării unui program de reconversie funcțională – prin care s-a prezentat/propus și
aprobat soluția juridică necesară pentru realizarea proiectului Cartierul pentru Justiție.
În paralel, au continuat (inclusiv în decembrie 2018) negocierile MJ, MFP și BIRD privind
contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare
(BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul pentru justiție”. Negocierea Acordului
de avans al împrumutului va fi finalizată de partea română și BIRD în lunile ianuarie –
martie 2019. Acest avans va permite proiectarea Cartierului Justiției în anii 2019 -2020,
până la faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
PUZ Sector 3 - document urbanistic iniția de Primăria Sector 3 care este util/indispensabil
pentru continuarea proiectării aferente Cartierului pentru justiției și pentru realizarea
ulterioară a PUD - din păcate a fost respins de Consiliul General al Municipiului București

P a g i n a 15 | 169
în ședința din data de 12 decembrie 2018. Se va supune din nou avizării într-o nouă ședință
de CGMB, ulterior refacerii acestuia.
Schema funcțională a Cartierului pentru justiție va avea în vedere gruparea spațiilor
destinate instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul
în București (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri,
personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc), precum și a altor instituții din sistemul
judiciar.
Evaluarea finală a costului total al proiectului (inclusiv valoarea finală a împrumutului),
activităților, componentelor, numărului final al instituțiilor beneficiare, a duratei
proiectului, a planului de implementare și a altor aspecte conexe va putea fi realizată
numai în urma misiunilor de analiză și evaluare care vor fi efectuate de
reprezentanții/experții BIRD pe parcursul etapelor de negociere și contractare a
împrumutului.
Ministerul Justiției va fi desemnat agenție de implementare a proiectului şi va realiza acest
proiect printr-o Unitate de Management a Proiectului.

Un procent de 10% din taxele judiciare va fi alocat direct pentru nevoile de


administrare a instanțelor de judecată

Proiectul a fost elaborat, soluțiile cuprinse în proiect fiind transmise Ministerul Finanțelor
Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale (instituții coinițiatoare ale OUG nr.80/2013
privind taxele judiciare de timbru), în vederea comunicării unui punct de vedere, precum
și pentru formularea unor propuneri noi de reglementare pentru aspectele ce excedează
domeniul de competeță al instituției noastre.
În urma acestei consultări, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale
au comunicat punctele de vedere, la acest moment fiind în curs de analiză la nivelul
Ministerului Justiției punctele de vedere la care am făcut referire mai sus, precum și
modalitatea optimă de promovare a soluțiilor legislative propuse.

Suplimentarea personalului din cadrul instanțelor, precum și echilibrarea, împreună cu


CSM, a schemelor de judecători, astfel încât să se ajungă la un raport de 1,5—2
grefieri/judecător, în acord cu standardele europene

Este necesară efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umane la nivelul tuturor
instanțelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura
insolvenței persoanelor fizice. Analiza va fi efectuată de MJ în colaborare cu CSM pentru
necesarul de judecători și cu președinții curților de apel pentru celelalte categorii de
personal. Pe baza analizei va fi elaborat și adoptat un document strategic de dezvoltare a
resurselor umane la nivelul instanțelor.
Va fi efectuată o suplimentare etapizată a statelor de funcții ale instanțelor judecătorești
cu posturi de grefier și judecător.
Realizarea unei noi evaluări a necesarului de posturi, după o primă etapă de suplimentare,
pe baza unor date concrete.

Revizuirea Statutului personalului auxiliar în acord cu cerințele noilor coduri, precum și


standardizarea schemelor de personal în funcție de dimensiunea/volumul de activitate al
instanței sau parchetului

P a g i n a 16 | 169
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de
Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare a fost finalizat și a fost
publicat pe site-ul instituției.
Denumirea proiectului a fost modificată astfel: Proiect de lege privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea
În temeiul art.7 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, la data de 17 iulie 2018, Ministerul Justiției a organizat
dezbaterea publică având ca obiect proiectul de Lege mai sus-menționat.
La data de 7 august 2018, a avut loc o reuniune de lucru cu reprezentanții grefierilor în
vederea definitivării proiectului de Lege privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al
personalului care funcționează în cadrul Institutului Naționale de Expertize Criminalistice.
Proiectul elaborat va fi supus dezbaterii Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului
Justiției, după însușirea acestuia de către conducerea Ministerului Justiției.
La data de 14 noiembrie 2018, Ministerul Justiției a transmis o adresă Consiliului Superior
al Magistraturii prin care a solicitat punctul de vedere al acestei instituții atât cu privire la
proiectul de act normativ afișat pe site, cât şi cu privire la propunerile grefierilor
formulate în cadrul reuniunilor de lucru mai sus-amintite.
Proiectul elaborat a fost supus dezbaterii Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului
Justiției la data de 21 decembrie 2018.
La data de 27 decembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis Ministerului
Justiției punctul său de vedere.

Continuarea proiectului de investiții în penitenciare și de modernizare și extindere


acolo unde locațiile permit și construirea a două penitenciare noi

La nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt în derularea mai multe proiecte


de investiții în penitenciare (modernizare și extindere), astfel:
a. Spații detenție Penitenciar Deva - se creează 70 locuri noi de detenție și se
modernizează 500 locuri de detenție;
Stadiu: Se derulează lucrările de execuție. În anul 2018, se vor finaliza 40 locuri noi de
detenție și se vor moderniza 282 locuri de detenție, iar în anul 2019 se vor finaliza 30
locuri noi de detenție și vor fi modernizate 218 locuri de detenție. Progres fizic: 60%
b. Spații detenție R 113 Giurgiu - se creează 200 locuri;
Stadiu: obiectiv finalizat fiind încheiat procesul – verbal de recepție la terminarea
lucrărilor în data de 04.06.2018, prin care au fost realizate 200 locuri de detenție;

P a g i n a 17 | 169
c. Spații detenție Penitenciar Codlea - se creează 80 locuri noi de detenție;
Stadiu: Este necesară obținerea de către Penitenciarul Codlea a autorizației de construire
pentru începerea lucrărilor. A fost obținut avizul de securitate la incendiu nr. 5 al ANP,
urmând ca în prima ședință a Consiliului Tehnico – Economic (02.08.2018) să fie analizată
documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcții în vederea emiterii
autorizației de construire. În şedinţa CTE al ANP din data de 02.08.2018 a fost amânată
eliberarea Autorizaţiei de construire până la explicitarea cauzelor care au determinat
apariţia de lucrări suplimentare la această fază de proiectare.
d. Spații detenție Găești - se creează 96 locuri noi de detenție.
Stadiu: În data de 29.11.2018 a expirat valabilitatea contractului de execuție –
executantul refuză continuarea lucrărilor de execuție - obiectivul nu este finalizat. S-au
perceput executantului, de către Penitenciarul Găești, penalități de întârziere, iar după
contractarea restului de executat se vor calcula daune interese
De asemenea, au fost inițiate proiectele de construire a doua penitenciare noi:
e. Berceni: Prin Hotărârea de Guvern nr. 626/2017 a fost aprobată achiziția unui studiu
de fezabilitate, destinat construirii unui penitenciar cu o capacitate de 1000 de locuri,
respectiv P47-Berceni
Stadiu: documentația în fază studiul de fezabilitate a fost analizată în ședința Consiliului
Tehnico Economic al ANP din data de 20.12.2018 și nu a fost avizată, aceasta necesitând
completări din partea proiectantului.
f. Unguriu: Hotărârea de Guvern nr. 791/2017, s-a aprobarea trecerea imobilelor din
administrarea Ministerului Apărării Naționale (MAPN) în administrarea Ministerului
Justiției, pentru ANP, în scopul transformării în penitenciar, cu o capacitate de 900
locuri.
Stadiu: Nota conceptuală și Tema de proiectare au fost aprobate de către ordonatorul
principal de credite. În data de 24 iulie 2018 a fost aprobat HG nr. 562/24.07.2018 privind
actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparţinând domeniului public al
statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani,
precum şi pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar
în comuna Unguriu, judeţul Buzău. A fost efectuată de către ANP și Penitenciarul Focşani
predarea – preluarea imobilelor.
În Monitorul Oficial al României  nr. 666 din 31 iulie 2018  a fost publicată Hotărârea
Guvernului nr 562/2018 privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile
aparținând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea MJ,
pentru ANP, precum si pentru achiziția unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui
penitenciar în comuna Unguriu, jud. Buzau. A fost întocmit caietul de sarcini pentru
demararea procedurii de achiziţie a studiului de fezabilitate. . În data de 06.09.2018 a fost
publicată documentația de atribuire în SEAP, iar în data de 25.09.2018 aceasta a fost
respinsă de către ANAP. În prezent, Penitenciarul Focșani reface documentația de atribuire
în conformitate cu cele precizate de către ANAP. În prezent, Penitenciarul Focșani a
refăcut documentația de atribuire în conformitate cu cele precizate de către ANAP și a

P a g i n a 18 | 169
publicat-o în SEAP în data de 26.11.2018, iar în data de 04.12.2018 documentația a fost
validată de către ANAP.

Alocarea de fonduri naționale și europene pentru finanțarea infrastructurii de


penitenciare
În data de 11 aprilie 2018 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, întrevederea
ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel Toader, cu delegația Băncii de Dezvoltare a
Consiliului Europei.
Întâlnirea reprezintă o etapă premergătoare încheierii unui acord de împrumut, în
contextul aprobării de către Guvernul României, la data de 07 Martie 2018, a
memorandumului pentru finanțarea proiectului “Investiții în infrastructura
penitenciarelor”. O primă misiune de lucru a experților Băncii de Dezvoltare a Consiliului
Europei în România va avea loc în luna iulie 2018.
O primă misiune de lucru a experților Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în România
a avut loc pe 16 iulie 2018. Misiunea a fost precedată de o vizită de evaluare în locațiile
unde urmează a fi dezvoltate obiectivele de investiție: Penitenciarul Berceni și Institutul
Național de Administrație Penitenciară - Pantelimon.
Au avut loc două întâlniri de consultare cu privire la obiectivele de investiții Berceni şi
Rodbav între reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și reprezentanții
Primăriilor și Consiliului Local.
Au fost organizate intalniri de consultare cu reprezentantii Primăriei si Consiliului local din
oraşul Pantelimon şi din comuna Unguriu, cu privire la obiectivele de investiţii ce se vor
realiza.
Împrumutul în valoare de 177 milioane EUR, pentru modernizarea infrastructurii judiciare
(penitenciare), a fost aprobat în boardul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Urmează ca BDCE transmită draft-ul Contractului de finantare.
În cadrul proiectului sunt prevăzute acțiuni cuprinse în Calendarul de măsuri 2018 – 2024
pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea
hotărârii-pilot Rezmives şi alţii împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 Aprilie 2017,
aprobat de Guvernul României la data de 17 ianuarie 2018.
În proiectul de buget pe anul 2018, au fost alocate fonduri pentru demararea lucrărilor de
investiții în vederea creării a 5.110 noi locuri de detenție, în perioada 2019-2023.
La data de 13 octombrie 2016, România a semnat Memorandum de Înțelegere între Regatul
Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian
2014-2021. Conform prevederilor Memorandumului, a fost agreat și semnat la data de
19.06.2018 Acordul de Program aferent programului „Justiție” între Ministerul Afacerilor
Externe din Norvegia și Punctul Național de Contact din cadrul Ministerului Fondurilor

P a g i n a 19 | 169
Europene. Administraţia Naţională a Penitenciarelor va implementa 3 proiecte pre-
definite. Prin intermediul acestora vor fi create 1407 noi locuri de detenţie. Prin
intermediul acestora vor fi create 1407 noi locuri de detenţie. Două proiecte se află în
etapa de evaluare calitativă, iar pentru al treilea a fost semnat contractul de finanțare, la
data de 28 decembrie 2018.

Consolidarea sistemului de probațiune ca formă de diminuare a populației din


penitenciare

În Monitorul Oficial nr. 879/18.10.2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 818/2018
privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din
comunitate.

Aplicarea Strategiei de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, elaborată


pentru perioada 2015—2019

Au fost reluate demersurile privind funcționarea Comisiei interministeriale pentru


coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei naționale de reintegrare socială a
persoanelor private de libertate 2015-2019, aprobată prin HG nr. 389/2015.
Procedura de desemnare a membrilor de către instituțiile componente s-a finalizat in luna
iunie 2017, dată când a început să funcționeze comisia în noua sa componență. Pentru
dinamizarea activităților necesare implementării Strategiei, comisia a fost convocată cu o
frecvență medie lunară, deși actul normativ prevede întâlniri regulate semestriale. În cele
14 reuniuni organizate până în prezent (7 în 2017, 7 în 2018) au fost constituite, prin
hotărâri ale comisiei, patru grupuri de lucru pentru realizarea anumitor activități cu
specific inter-instituțional și s-a stabilit un calendar accelerat de realizare și raportare a
măsurilor restante. Trei dintre acestea și-au finalizat activitatea, predând Comisiei
rapoartele, conform indicatorilor de rezultat.
În ședința Guvernului din data de 08.02.2018 a fost prezentată Nota de informare privind
stadiul implementării Strategiei. Aceasta reține că, din punct de vedere cantitativ, din
totalul de 49 de măsuri prevăzute de strategie, 14 au fost realizate integral, 19 au fost
îndeplinite parțial și 16 nu au fost încă îndeplinite, rezultând un grad estimat de realizare
de aproximativ 47%. Aceste rezultate reflectă ritmul susținut al activității Comisiei în
cursul anului 2017, dar sunt nesatisfăcătoare raportat la numărul de măsuri restante (48 de
măsuri au avut termene de realizare anterioare lunii decembrie 2017).
A fost constituit un nou Grup de lucru pentru implementarea unei măsuri din Strategie.
Totodată, s-a luat decizia invitării MDRAP într-o ședință specială a Comisiei pentru a
discuta modalitatea de implementare a măsurilor care implică administrația publică
locală.
În cadrul reuniunii Comisiei din data de 27.03.2018, prin Hotărârea nr. 7/2018 Comisia a
aprobat şase proceduri interinstituţionale referitoare la implicarea şi colaborarea
instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale în procesul de reintegrare socială.

P a g i n a 20 | 169
Totodată, prin Hotărârea nr. 8/2018 s-a înființat Grupul de lucru responsabil pentru
dezvoltarea unor programe comune de formare şi perfecţionare profesională a personalului
cu atribuţii în domeniul reintegrării sociale. Prin Hotărârea nr. 9/2018 a Comisiei s-a
aprobat raportul privind identificarea necesităților de reintegrare socială a persoanelor
private de libertate. În cadrul aceleiași ședințe a debutat dialogul cu reprezentanții
asociațiilor reprezentative ale administrației publice locale în scopul îmbunătățirii
asistenței sociale acordate la nivel local persoanelor care au executat pedepse privative de
libertate.
A fost continuat dialogul cu reprezentanții asociațiilor administrațiilor publice locale
(Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România,
Asociația Orașelor din România și Asociația Comunelor din România), fiind invitați să
participe la discuții, conform celor agreate în cadrul Comisiei interministeriale, și
reprezentanți din partea Companiei Naționale de Investiții.
În urma participării reprezentanților CNI la întrunirea Comisiei interministeriale din
17.07.2018, la sediul CNI, au avut loc două întâlniri între specialiști de la nivelul ANP și CNI
(august și decembrie 2018) având ca scop analizarea oportunităților de colaborare, în
vederea implementării activității III.4.2. Dezvoltarea centrelor de incluziune socială, după
caz, a locuințelor sociale, din Strategie. MJ a asigurat corespondența cu MDRAP privind
posibilitățile de completare a Programului național de investiții cu un obiectiv nou,
destinat construcției centrelor de incluziune socială. Dialogul interinstituțional a indicat
faptul că prevederile legale în vigoare oferă posibilitatea acestui tip de investiție, în
categoria ”Alte obiective”, organismele eligibile pentru finanțarea propriu-zisă fiind
autoritățile publice locale.
Pe parcursul anului 2018 au fost organizate, la nivel național, schimburi de experiență și
întâlniri pentru diseminarea modelelor profesionale de bună practică în domeniul
reintegrării sociale a persoanelor private de libertate – 39 unități penitenciare au organizat
38 activități locale (la anumite evenimente participând două unități diferite, învecinate).
La acestea au luat parte reprezentanți din partea a aprox. 80 organizații
neguvernamentale și 340 instituții publice. Concluziile discuțiilor organizate în plan local
au fost dezbătute în cadrul a opt întâlniri interregionale, derulate în perioada septembrie –
noiembrie 2018.
Raportul centralizator întocmit în urma desfășurării întâlnirilor locale și interregionale a
fost transmis tuturor partenerilor implicați în implementarea activităților Strategiei, în
vederea prezentării pe site-ul instituției, a analizării problemelor identificate și formulării
unor propuneri de remediere, concretizate atât prin acțiuni de ordin strategic – eventuale
demersuri incluse în forma revizuită a Strategiei, cât și prin măsuri de tip operațional –
activități cu termen scurt și mediu de implementare, prevăzute în planurile de
management, pentru anul 2019, ale fiecărei instituții responsabile.
În cadrul grupului de lucru constituit conform Hotărârii nr. 8/2018 a Comisiei
interministeriale, a fost finalizat programul comun de formare profesională ”Învățăm
împreună. Progresăm împreună. Program de pregătire pentru personalul care lucrează cu
persoane sancționate penal.” Acesta a fost aprobat prin Hotărârea nr. 10/11.10.2018 a
Comisiei interministeriale, iar în luna noiembrie a.c. a fost acreditat de către comisia

P a g i n a 21 | 169
specializată de la nivelul Ministerului Educației Naționale, potrivit OMEN nr. 5564/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
A fost actualizată și completată baza comună de acte normative în domeniul reintegrării
sociale, aceasta fiind publicată pe site-urile partenerilor responsabili pentru
implementarea Strategiei.
Au fost continuate demersurile, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Persoanele
cu Dizabilități, pentru elaborarea unei noi proceduri interinstituționale, care să permită
optimizarea fluxului informațional și transferul corect al informațiilor, în scopul evitării
erorilor de acordare a plăților necuvenite, privind beneficiarii încadrați într-o categorie de
persoane cu handicap care, pe perioada pedepsei privative de libertate/măsurii educative
a internării într-un centru educativ/de detenție, au suspendată acordarea plăților
prestațiilor sociale.
Se află în curs de finalizare procedura de avizare a ultimelor trei ordine comune pentru
aprobarea celor şase proceduri interinstituţionale aprobate prin Hotărârea nr. 7/2018 a
Comisiei, două dintre acestea fiind aprobate şi urmând să fie remise instituțiilor
semnatare, pentru implementare.
Prin Hotărârile nr. 11/22.11.2018 și 12/20.12.2018 ale Comisiei interministeriale a fost
constituit grupul de lucru responsabil pentru implementarea Activității III.2.2. Înființarea
unei platforme informaționale, care să permită corelarea informațiilor privind persoanele
private de libertate și accesul comun al instituțiilor cu responsabilități privind reintegrarea
socială.
În anul 2018 a continuat ritmul accelerat al activităților Comisiei, pentru a permite
realizarea activităților prevăzute în Strategie până la sfârșitul perioadei de implementare.
În acest sens au avut loc reuniuni are comisiei în fiecare lună a anului în curs, cu excepția
lunilor iunie - în care nu s-a putut întruni cvorumul de ședință - şi august. Ultima reuniune
a Comisiei a avut loc în data de 22.11.2018, iar următoarea este programată pentru data
de 20.12.2018. Ultima reuniune a Comisiei a avut loc în data de 20.12.2018, iar
următoarea este programată pentru data de 17.01.2019. În prezent, Secretariatul Comisiei
colectează și procesează datele necesare elaborării Raportului anual de activitate, care
urmează să fie prezentat Guvernului în luna februarie 2019.

Revizuirea Statutului consilierilor de probațiune, precum și a strategiei naționale în


acest domeniu

Proiectul de lege a fost finalizat la nivelul Direcției Naționale de Probațiune, avizat de


direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției și transmis conducerii Ministerului
Justiției. Proiectul de lege este reanalizat ca urmare a observațiilor/propunerilor realizate
de secretarul de stat coordonator.
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului
național de probațiune din România pentru perioada 2018-2020, și planul general de
acțiune aferent Strategiei sunt analizate de către conducerea DNP și secretarul de stat
coordonator.

P a g i n a 22 | 169
Operaționalizarea
HG nr. 14/2017 din Institutului
12 ianuarie Român de Criminologie
2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.
Institutul este în curs de operaționalizare.
În urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor și procurorilor, derulat in perioada 12 iulie - 6 octombrie 2017, nu a
fost ocupat niciun post.
În ședința de guvern din data 6 decembrie a fost aprobat prin Memorandum ocuparea a 17
posturi la INC (7 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor, 7 posturi de functionari publici si 3 posturi de personal contractual).
Au fost scoase la concurs toate posturile de execuție din statul de funcții al INC.
A fost aprobată organigrama și structura organizatorică a INC prin OMJ nr. 3744/C/2017.
Au fost inițiate demersurile pentru aprobarea de către ANFP a structurii funcțiilor publice
din cadrul INC. S-a procedat la modificarea Regulamentului de ocupare a posturilor de
personal de specialitate juridică din cadrul MJ și INC. Au fost ocupate posturile vacante de
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din statul de funcții
al INC.
În urma concursurilor organizate în perioada iunie-august 2018 au fost ocupate 3 posturi de
personal contractual și 3 posturi de funcționar public din cadrul INC.
Regulamentul de organizare și funcționare al INC este în curs de aprobare.

Promovarea standardelor europene în materia prezumției de nevinovăție în acord cu


Directiva nr. 346/2016.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de


procedură penală, precum și pentru completarea art.79 din Legea nr.253/2013 privind
executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - a transpus Directiva 2014/42/UE
a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și
produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 27 din 29 aprilie 2014, precum și art. 8 alin. (4) din Directiva
2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind
consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent
la proces în cadrul procedurilor penale.
Proiectul a fost adoptat în sedința Guvernului din data de 18.08.2017 și transmis spre
aprobare Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată. Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări a Senatului, în calitate de Comisie sesizată în fond, s-a
desesizat și a transmis proiectul pentru raport suplimentar Comisiei speciale comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii
legislative în domeniul justiției.

P a g i n a 23 | 169
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 4 decembrie 2017, ca urmare a
depășirii termenului prevăzut la art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată.
La acest moment, proiectul se află în dezbaterea Comisiei speciale comune a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii
legislative în domeniul justiției.

Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Magistraturii, precum și


consolidarea Inspecției Judiciare, instituții chemate să vegheze, în același timp, la
respectarea independenței sistemului judiciar, dar și la menținerea integrității,
profesionalismului , imparțialității și responsabilității magistraților, condiții esențiale
pentru un act de justiție de calitate și eficient

Aspecte care vizează sistemul judiciar au fost avute în vedere cu ocazia elaborării
Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Extinderea numărului de instanțe specializate în materie comercială de la 3 (Cluj,


Pitești și Târgu Mureș) la 15, respectiv în București și în reședințele de județ în care
funcționează curți de apel, instanțe unde își vor desfășura activitatea judecători
specializați

A fost finalizat studiul privind înființarea de noi tribunale specializate, prin centralizarea și
interpretarea datelor statistice aferente perioadei 2012-2016, în materiile litigii cu
profesioniști și insolvență, comunicate de tribunale. Concluziile MJ privind intenția de a
înființa tribunale specializate au fost transmise in noiembrie 2017 către CSM si către 11
curti de apel. Toate Curțile de apel au răspuns favorabil propunerii MJ de înființare a unor
instanțe specializate. Propunerile au fost personalizate pentru fiecare curte de apel in
parte. În urma unei analize la nivelul DRU și BSJ, au fost identificate resursele umane
suplimentare necesare. Urmează ca DEAN să reglementeze în lege competența tribunalelor
specializate în domeniile societăți, registrul comerțului, concurență neloială și insolvență.
După lămurirea acestui aspect, va fi elaborat un memorandum privind calendarul de
operaționalizare a tribunalelor specializate ce va fi supus aprobării Guvernului. A fost
modificată Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, rămânând în continuare în
discuție stabilirea prin OMJ a domeniilor în care vor funcționa tribunalele specializate.
DRU a redactat un memorandum privind operaționalizarea Tribunalelelor specializate în
cauze cu profesioniști, concurență neloială și insolvență în reședințele de județ în care
funcționează curți de apel, ce va fi supus avizării DFC și conducerii MJ pentru a fi înaintat
la Guvern.

P a g i n a 24 | 169
Memorandumul a fost înaintat Ministerului Finanțelor Publice care l-a respins cu aviz
negativ. DRU efectuează demersuri pentru revenirea la MFP pentru obținerea avizului.

Înființarea unei instanțe pilot în materie de contencios administrativ și fiscal care să


funcționeze în capitala țării
A fost finalizat studiul privind înființarea de unei instanțe pilot în materie de contencios
administrativ și fiscal care să funcționeze în capitala țării.
Există formulată o propunere ce presupune înființarea unui tribunal. A fost consultată
Curtea de Apel București referitor la înființarea de unei instanțe pilot în materie de
contencios administrativ și fiscal și aspectele pe care le presupune îndeplinirea acestui
obiectiv. S-a stabilit elaborarea unui memorandum aprobat de Guvern pentru
operaționalizarea acestei instanțe.
DRU a redactat un memorandum privind operaționalizarea unui Tribunal administrativ și
fiscal în București, ce va fi supus avizării DFC și conducerii MJ pentru a fi înaintat la
Guvern.
Memorandumul a fost aprobat de conducerea MJ și înaintat Ministerului Finanțelor Publice
pentru aviz. Ministerului Finanțelor Publice l-a respins cu aviz negativ. DRU efectuează
demersuri pentru revenirea la MFP pentru obținerea avizului.

Simplificarea accesului la serviciile Registrului Comerțului și preluarea de către această


instituție a unor proceduri, vizând societățile comerciale, derulate în prezent la nivelul
instanțelor
Proiectul de Lege a fost elaborat și se află în analiza conducerii Ministerului Justiției..
Acesta are în vedere:
 codificarea și simplificarea cadrului normativ în materia înregistrării în registrul
comerțului;
 definitivarea reformei registrului comerțului, prin reglementarea procedurii de
înregistrare în baza controlului prealabil realizat de registrator (în locul judecătorului
delegat la registrul comerțului) și a statutului registratorului;
 modificarea legislației societare, pentru transformarea unor remedii judiciare în
domeniul societăților în remedii administrative, în competența de soluționare a
registratorului (ex: în materia dizolvării societăților).
În cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare (PISJ), finanțat de BIRD prin
acordul de împrumut nr. RO - 8695, ratificat prin Legea 173/2017 este prevăzută
realizarea de investiții în tehnologii informatice și de comunicații pentru îmbunătățirea
funcționării ONRC la nivel central dar şi la nivelul locațiilor descentralizate ale acestuia
prin, între altele: (i) înlocuirea echipamentelor IT şi a programelor informatice standard;
(ii) proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unui sistem electronic de arhivare care să
faciliteze accesul mai rapid al cetățenilor și al instituțiilor la documente care în prezent
sunt accesibile publicului doar în format hârtie (Serviciul electronic va fi disponibil 24/7 iar
documentele vor fi accesibile într-un termen de ordinul minutelor); şi (iii) furnizarea de
asistență tehnică pentru pregătirea actualizărilor necesare buletinului insolvenței şi
buletinului electronic al ONRC în vederea conformării cu regulamentele Uniunii Europene.

P a g i n a 25 | 169
Licitația pentru înlocuirea echipamentelor IT şi a programelor informatice standard ONRC
care a început la 1 noiembrie 2018 și care a continuat și în luna decembrie 2018, se află în
continuare în curs, la nivelul comisiei de evaluare a ofertelor desemnate prin Ordin de
Ministru. Se estimează finalizarea evaluării până la finele lunii februarie 2019.

Luând în calcul progresele României și atingerea benchmark-urilor, reperele inițiale ale


MCV, Guvernul și CE vor coopera pentru ridicarea MCV în mandatul actualei Comisii.

Ministerul Justiției a elaborat și transmis Comisiei Europene rapoarte de progrese înaintea


fiecărei misiuni de evaluare.
În perioada 14-16 martie 2018, a avut loc o misiune de evaluare a Comisiei Europene în
context MCV. Au fost organizate reuniuni cu reprezentanți ai instituțiilor competente, cum
ar fi: MJ, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Consiliul
Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Curtea Constituțională, Agenția
Națională de Integritate etc.
În vederea pregătirii misiunii de evaluare mai sus menționate, MJ a întocmit, pe baza
contribuțiilor transmise de către instituțiile competente, un raport vizând ultimele evoluții
înregistrate în reforma sistemului judiciar pentru perioada de referință septembrie 2017 -
februarie 2018.
A doua misiune de evaluare în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare a avut loc în
perioada 25-27 iunie 2018. Cu ocazia misiunii, delegația Comisiei Europene a avut reuniuni
cu reprezentanții autorităților române implicate în procesul de implementare a
recomandărilor din Raportul MCV, pentru a discuta progresele înregistrate de România în
perioada de referință, respectiv 1 martie 2018 - 31 mai 2018. Raportul de progrese a fost
elaborat de către Ministerul Justiției în baza contribuțiilor transmise de către Consiliul
Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public, Direcția
Națională Anticorupție, Inspecția Judiciară, Agenția Națională de Integritate, Ministerul
Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția
Națională pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, Agenția Națională pentru
Achiziții Publice și a fost transmis Comisiei Europene în data de 19 iunie 2018.
Ultima misiune de evaluare a avut loc în perioada 2-4 octombrie 2018. Ministerul Justiției a
elaborat raportul de progrese pe baza contribuțiilor comunicate de către instituțiile
implicate în procesul de implementare a recomandărilor din Raportul MCV. În data de 2
octombrie au avut loc, la sediul Ministerului Justiției, cinci reuniuni în cadrul misiunii de
evaluare aferente recomandărilor 1, 3, 4, 6, 11, iar în data de 4 octombrie a avut loc, la
sediul Ministerului Justiției, reuniunea vizând recomandarea 5.
În data de 13 noiembrie 2018, Comisia Europeană a publicat raportul pentru Parlamentul
European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de
cooperare și verificare.

P a g i n a 26 | 169
În data de 11 decembrie 2018, au fost adoptate Concluziile Consiliului privind Rapoartele
Comisiei pentru România şi Bulgaria în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

P a g i n a 27 | 169
SECȚIUNEA II – POLITICI PUBLICE

II.1. PRINCIPALELE OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2018 ŞI ACTIVITĂȚILE


DESFĂȘURATE
II.1.1. Perfecționarea legislației în domeniile circumscrise competenței de inițiativă
legislativă a Ministerului Justiției
Documentarea şi elaborarea proiectelelor de acte normative din domeniul justiţiei,
activităţi desfăşurate de DEAN în realizarea misiunii publice a Ministerului Justiţiei de
asigurare a unui cadru legal prezivibil, adaptat realităților sociale şi cerinţelor şi
standardelor stabilite de legislaţiei Uniunii Europene, au avut în vedere:
 obiectivele de politică legislativă stabilite în Programul de Guvernare şi în Programul
Legislativ al Guvernului pentru anul 2018;
 disfuncționalitățile, lacunele legislaţiei semnalate în practica instanţelor judecătoreşti
şi a parchetelor de pe lângă acestea, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii
Europene a Drepturilor Omului;
 recomandările și propunerile de lege ferenda, primite prin intermediul memoriilor
înregistrate la Ministerul Justiţiei, care vizau aspecte cu incidenţă asupra legislaţiei din
domeniul justiţiei;
 necesitatea îmbunătăţirii capacităţii administrative a instituţiilor din sistemul justiţiei,
pentru exercitarea competenţelor lor legale, pentru îndeplinirea misiunii lor publice.

A. Enumerăm, în continuare, proiectele de acte normative, incluse în Planul anual de


lucru al Guvernului (PALG 2018), finalizate la nivelul Ministerului Justiției și aprobate de
Guvernul României, precum și cele aflate în procedură de avizare externă:
Proiecte de acte normative finalizate la nivelul Ministerului Justiției și aprobate de
Guvernul României:

 Proiect de lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general (Prin acest act normativ se urmărește
îmbunătățirea cadrului legal general în materia granturilor, prin înglobarea în cuprinsul
acestuia a unor norme proprii și eliminarea trimiterilor la legislația achizițiilor publice).
 Proiect de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
şi a unităţilor subordinate (Prin acest act normativ se urmărește creșterea gradului de
autofinanțare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate);
 Proiect de lege privind statutul polițistului de penitenciare (Proiectul de act normativ
vizează îmbunătățirea cadrului legal care privește cariera, drepturile și obligațiile
funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor).

Aflate pe circuitul extern de avizare:


 Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.
211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, în
sensul introducerii unor noi servicii în beneficiul victimelor infracțiunilor (Proiectul de
lege are în vedere alinierea legislației naționale la cerințele Directivei 2012/29/UE a

P a g i n a 28 | 169
Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme
minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, și anume transpunerea
Directivei);

 Proiect de lege pentru modificarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării
și întreruperii radiocomunicațiilor în unitățile din ANP nr. 374/2013 (Prin acest act
normativ se se urmărește îmbunătăţirea cadrului legal specific achiziţionării serviciilor
de blocare şi întrerupere a radiocomunicaţiilor în sistemul penitenciar).
B. În cadrul activității curente de elaborare au fost redactate o serie de alte proiecte
de acte normative cu caracter primar, secundar sau terțiar (acte normative promovate
de Ministerul Justiției și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în anul 2018).
C. Alte lucrări specifice DEAN, derulate în cursul anului 2018:
1. În cursul anului 2018, activitatea DEAN a constat şi în întocmirea, prin serviciile de
specialitate din cadrul direcţiei, a lucrărilor specifice care intră în competenţa DEAN,
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Justiţiei, după cum
urmează:
 puncte de vedere formulate cu privire la propunerile legislative: 50;
 puncte de vedere formulate cu privire la excepții de neconstituționalitate: 630;
 răspuns la întrebări şi interpelări ale senatorilor și deputaților:200;
 avize consultative pentru soluţionarea cererilor de graţiere individuală la solicitarea
Administrației Prezidențiale: 29;
 elemente de mandat pentru proiectele de instrumente de drept al Uniunii Europene
din domeniul justiției aflate în dezbatere în Consiliul Uniunii Europene;
 răspunsuri la memoriile adresate Ministerului Justiției: 89;
 puncte de vedere formulate către alte instituții: 132;
 puncte de vedere formulate către alte departamente din cadrul Ministerului Justiției:
392;
 comunicări ale deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție (pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept/ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii): 266;
 recursuri în interesul legii:1;
 organizarea acțiunilor de consultare publică cu privire la proiecte de acte normative
inițiate de MJ și a comisiilor de dialog social.

2. În cursul anului 2018, specialiștii DEAN au asigurat sau au sprijinit reprezentarea MJ în


cadrul procedurilor parlamentare de adoptare a proiectelor de acte normative din
domeniul justiției (inițiative legislative ale Guvernului sau ale membrilor celor două
camere ale Parlamentului): elaborare de popuneri de mandat, de observații și
propuneri raportate la amendamentele sau fromele de proiect rezultate din dezbaterile
în cadrul comisiilor parlamentare, de păropuneri de amendamente ale Guvernului,
susținerea, la nivel tehnic, a poziției/propunerilor/observațiilor MJ, sprijin
acordat/puncte de vedere transmise comisiilor parlamentare, la solicitarea acestora
sau ale Ministerului pentru Relația cu Parlamentul.

P a g i n a 29 | 169
3. În contextul specific al perioadei ce a precedat preluarea de către România a
Președinției Consililui Uniunii Europene, un număr important dintre specialiștii DEAN au
fost implicați în demersurile derulate în scopul pregătirii Președinției (iar, de la 1
ianuarie 2019, în exercitarea responsabilităților, la nivel tehnic, ce decurg din
mandatul acestei președinții rotative a Consiliului): participarea la reuniunile de
pregătire a Președinției, organizate de Ministerul Afacerilor Externe, și la cursurile de
pregătire profesionale pentru experții implicați în exercitarea Președinției, contribuție
la elaborarea documentelor de strategie supuse aprobării Consiliului Interministerial
pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul UE și Guvernului, cu
relevanță pentru MJ-DEAN (ex.: Prioritățile Președinției Ro a Consiliului UE,
Evenimentele organizate în contextul Președinției – unul dintre ele fiind un eveniment
ce este gerat de departamentele legislative ale ministerelor de justiției din statele
membre, și anume Reuniunea anuală a Rețelei de Cooperare Legislativă a Ministerelor
Justiției din Statele Membre ale Uniunii Europene, participarea și pregătirea
elementelor de mandat pentru grupurile de lucru la nivelul Consililui UE - DROIPEN,
JUSTCIV, Dreptul Societăților –, pentru COREPER, Consiliul JAI și Consiliul
Competitivitate (ultimul, pentru domeniul societăți), organizarea și participarea la
reuniunile interministeriale de pregătire a grupurilor de lucru partajate cu alte
ministere  (ex.: grupul de lucru Dreptul Societăților, partajat cu Ministerul Finanțelor
Publice), elaborarea și actualizarea periodică a fișelor de dosar, redactarea de
documente de raportare sau de strategie solicitate de autoritatea ce coordonează
pregătirea și exercitarea Președinției române a Consililui (Ministerul Afacerilor
Externe), redactarea versiunilor de compromis și a documentelor de ghidare a
dezbaterilor, destinate derulării primelor reuniuni  ale grupurilor de lucru din cadrul
Consiliului, asigurarea corespondenței pentru informarea ministerelor co-responsabile
cu privire la evoluția dezbaterilor în grupurile de lucru partajate, solicitarea și
valorificarea pozițiilor acestor ministere. 
4. Componentei de relaționare cu organismele internaționale adăugăm rolul DEAN în
pregătirea reprezentării MJ la CEPEJ (Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției),
comitet în cadrul Consiliului Europei care are ca principal obiectiv colectarea și
prelucrarea mai multor categorii de date privind funcționarea sistemului justiției în
fiecare stat membru al Consiliului Europei, care se concretizează în adoptarea (o dată
la doi ani) a Raportului Sisteme judiciare europene.
5. Participarea speciliaștilor DEAN la lucrările unor grupuri de lucru inter-instituționale,
ca reprezentanți ai Ministerului Justiției, reprezintă, de asemenea, o componentă
importantă a activității DEAN, ea finalizându-se, în majoritatea cazurilor, cu
elaborarea unui proiect de act normativ inițiat exclusiv sau co-inițiat de Ministerul
Justiției. Notăm câteva dintre aceste grupuri de lucru:
 Grupul de lucru privind elaborarea unui proiect de lege de modificare a Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a altor
legi speciale
Autorități reprezentate: Ministerul Afacerilor Externe - Agentul guvernamental pentru
CEDO, Ministerul Justiției (DEAN, DAEDO), Autoritatea Națională pentru  Persoanele cu

P a g i n a 30 | 169
Handicap, Ministerul Sănătății, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție
 Grupul de lucru pentru identificarea măsurilor de natură legislativă și/sau
administrativă necesare pentru a răspunde exigențelor CEDO în materia executării
hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public
Autorități reprezentate: Ministerul Afacerilor Externe – Agentul guvernamental pentru
CEDO, Ministerul Justiției (DEAN, DAEDO), Ministerul Finanțelor Publice, Cancelaria
Primului ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP),
Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
 Grupul de lucru privind elaborarea unui proiect de lege de ratificare a Protocolului nr.
16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
încheiată la Roma, la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013
Autorități reprezentate : Ministerul Afacerilor Externe – Agentul guvernamental pentru
CEDO, Ministerul Justiției (DEAN, DAEDO), Curtea Constituțională, Consiliul Superior al
Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție
 Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind identificarea electronică
și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice
Autorități reprezentate: Ministerul Justiției, Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale.

D. Activitatea desfăşurată de personalul direcției se completează cu componenta de


gestionare şi administrare a lucrărilor elaborate în cadrul acesteia, activitate care se
desfăşoară de către o parte din funcţionarii publici încadraţi la DEAN. Activitatea
acestora constă în asigurarea circuitului documentelor elaborate în cadrul direcţiei,
centralizarea şi arhivarea acestora.
E. Activitatea desfăşurată în cadrul Bibliotecii centrale a Ministerului Justiției: În anul
2018, în cadrul Bibliotecii centrale a Ministerului Justiţiei a continuat activitatea de
îmbunătăţire şi actualizare a fondului de carte existent prin achiziţionarea unui număr de
146 de lucrări.
Totodată, au fost contractate abonamente la Monitorul Oficial al României, Partea I şi
Partea a III-a, la colecţiile: „Legislaţia României” şi „Hotărâri ale Guvernului României şi
alte acte normative”, precum şi la următoarele reviste românești de specialitate juridică:
Analele Universității București – Seria Drept, Analele Universității de Vest din Timișoara.
Seria Drept, Pandectele române, Curierul Judiciar, Revista de drept public, Noua revistă a
drepturilor omului, Revista Dreptul, Revista română de drept al afacerilor, Revista română
de drept european, Revista română de dreptul muncii, Revista română de dreptul
proprietăţii intelectuale, Revista română de drept privat, Revista română de jurisprudență,
Revista română de executare silită, Studii şi Cercetări Juridice – Serie Nouă, Caiete de
drept penal, Revista de Drept Social. Dreptul Muncii. Dreptul Securității Sociale, Revista
română de Arbitraj, Revista de Științe Juridice, Revista Acta Universitatis Lucian Blaga,
Buletinul Curților de Apel și Buletinul Casației. De asemenea, s-au efectuat demersurile
necesare pentru continuarea abonamentelor la următoarele reviste editate de Editura
Dalloz din Franța: „Revue trimestrielle de droit européen”, „Revue française de droit
administratif”, „Revue trimestrielle de droit civil”, „Revue de science criminelle et de

P a g i n a 31 | 169
droit pénal comparé”, „Revue critique de droit international privé” şi „Revue trimestrielle
de droit économique et de droit commercial”. A fost împrumutat un număr de 1071 de
volume unui număr de 117 de cititori.

II.1.2. Afaceri europene și drepturile omului

1. MECANISMUL DE VERIFICARE ȘI COOPERARE

1.1. PREGĂTIREA MCV

Misiuni MCV:

În anul 2018
Au avut loc trei misiuni de evaluare (14-16 martie 2018, 25-27 iunie 2018, 2-4 octombrie
2018) la care au participat experți ai Comisiei Europene, pentru evaluarea progreselor
înregistrate de către România în cadrul MCV.

Similar anului 2017, înaintea fiecărei misiuni de evaluare, MJ a elaborat și a transmis COM
rapoarte de progrese în limbile română și engleză, pe baza contribuțiilor comunicate de
către instituțiile implicate în procesul de implementare a recomandărilor din cadrul MCV
(CSM, ÎCCJ, PÎCCJ, DNA, ANI, ANABI, Parlamentul României, MAI, MAE etc.)

1.2. COMISIA MCV

Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei


sistemului judiciar și luptei împotriva corupției (Comisia MCV), instituită prin
Hotărârea Guvernului (HG) nr. 216 din 20 martie 2012 privind accelerarea
implementării obiectivelor de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare
și verificare a fost convocată de Ministrul Justiției după cum urmează:

În anul 2018
 6 martie 2018 - în vederea pregătirii tehnice și organizatorice a misiunii de evaluare a
Comisiei Europene (din perioada 14-16 martie 2018);
 6 iunie 2018 – în vederea pregătirii tehnice și organizatorice a misiunii de evaluare a
Comisiei Europene (din perioada 25-27 iunie 2018).

2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015 – 2020

Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 2, document de politică publică,


agreat și asumat de principalele instituții ale sistemului judiciar 3 este în acord cu
2
Adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.1155/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 12 ianuarie 2015.
3
Ministerul Justiţiei (MJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), cu structurile sale specializate - Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

P a g i n a 32 | 169
recomandările Comisiei Europene formulate în cadrul Mecanismului de cooperare şi
verificare (MCV), cu principalele recomandări formulate de experții Băncii Mondiale în
cadrul proiectului "Analiza funcțională a sectorului justiției din România" (Judicial
Functional Review), precum şi cu recomandări şi concluzii formulate în cadrul altor
proiecte recente privind funcționarea optimă a sistemului judiciar român.
Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar
2015-2020, adoptată prin HG nr. 1155/2014, s-a adoptat prin HG nr. 282/2016. Planul de
acțiune a realizat una din recomandările MCV și se bazează pe complementaritatea
bugetului național cu surse externe posibil de accesat, specificul fiind dat de
adresabilitatea pentru întreg sistemul judiciar (instituții care nu sunt toate în coordonarea
Ministerului Justiției).
În îndeplinirea obiectivelor asumate în Planul de acțiune, la data de 6 decembrie 2016 s-a
semnat protocolul de constituire a Consiliului de management strategic (COMS),
responsabil de crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la
nivelul sistemului judiciar, format din conducerea la vârf a Ministerului Justiției,
Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public și Înaltei Curți de Casație și
Justiție.
În anul 2018 au avut loc trei reuniuni COMS, respectiv în datele de 15 ianuarie, 6 martie și
20 septembrie 2018.
Totodată, prin Protocolul de înființare a COMS, a fost constituit un grup tehnic de lucru, în
vederea sprijinirii activității COMS. Astfel, în primele 9 luni ale anului 2018, grupul a avut
reuniuni în datele de: 10 ianuarie a.c., 6 februarie a.c. și 25 aprilie a.c.
De asemenea, prin decizia COMS din data de 15 ianuarie 2018, s-a hotărât înființarea
Comisiei de monitorizare cu atribuții de supraveghere a îndeplinirii obiectivelor strategice
prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Comisia de
monitorizare s-a întrunit în data de 1 februarie 2018, respectiv în data de 13 iunie 2018.
Prin decizia COMS din data de 6 martie 2018, a fost adoptat Raportul de monitorizare a
Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020 și a Planului de acțiune pentru
implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020.
Totodată, prin decizia COMS din data de 20 septembrie 2018, a fost aprobat Raportul
privind revizuirea Planului de acțiuni aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar
2015 – 2020. În acest sens, va fi promovată o hotărâre de Guvern în vederea modificării HG
nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de
dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. 

3. MONITORIZĂRI SUPLIMENTARE

Alte Mecanisme, inclusiv de monitorizare, în care MJ a formulat puncte de vedere,


observații și poziții (în special din cauza implicațiilor MCV) în anul 2018:

P a g i n a 33 | 169
a) Formularea de observații și propuneri vizând secțiunea Justiție din cadrul Prospectului
de țară (Information Memorandum) și a suplimentelor la acesta 4, participarea la
sesiunile de întrebări Due Dilligence, alte demersuri interne de aprobare;
b) Formularea de observații, propuneri și poziții în contextul Semestrului European
vizând, în special:5
 Raportul de tară privind România 20186 (inclusiv în faza de proiect);
 Recomandarea de Recomandare a Consiliului cu privire la Programul Național de
Reformă a României și pentru emiterea unei opinii a Consiliului vizând Programul de
Convergență al României7;
c) Transmiterea de contribuții (observații, propuneri, opinii) în contextul Programului
Național de Reformă;
d) Activități desfășurate în contextul Tabloului de Bord al UE privind Justiția – ediția
20188 (Justice Scoreboard);
e) Implicarea, din perspectiva competențelor DAEDO, în demersurile de pregătire a
participării delegației României la cea de a 80-a reuniune plenară a GRECO (inclusiv,
întocmirea unui raport actualizat vizând stadiul reformelor propuse cu privire la
sistemul judiciar - conform paragrafului 629 din Raportul ad-hoc privind România).

4. PREGĂTIREA PREȘEDINȚIEI RO A UE (IANUARIE – IUNIE 2019)

Elemente Generale:
 RO va exercita pentru prima dată Președinția Consiliului UE în semestrul I din anul
2019. România se va afla astfel în centrul procesului decizional european într-o
perioadă dificilă atât pentru Uniunea Europeană, cât și la nivel internațional (crizele
economice și migratorii, BREXIT, etc).
 Pregătirea și exercitarea de către RO a Președinției Consiliului reprezintă o
oportunitate importantă de a demonstra că țara noastră are capacitatea instituțională
și diplomatică de a îndeplini o sarcină atât de importantă. Provocările sunt mari și
administrația din RO va trebui să se ridice la nivelul acestor provocări.
 Pregătirea și derularea acestui mandat reprezintă o prioritate națională. Procesul a
fost demarat în anul 2016.
 Organizarea Președinției necesită și va necesita un efort intens la nivelul întregii
administrații publice, deci inclusiv la nivelul fiecărui minister.

4
Documentul este întocmit de către Ministerul Finanțelor Publice.
5
Dosar gestionat de Ministerul Afacerilor Externe.
6
Publicat de Comisia Europeană la 07.03.2018 - SWD(2018)221 final.
7
Publicat la data de 23.05.2018 - COM(2018) 422 final.
8
Publicat la data de 28.05.2018 – COM(2018)364 final.
9
Procedura de conformitate în cadrul rundei a patra de evaluare este încă în curs de desfășurare în ceea ce privește
România, iar GRECO reamintește că, urmare raportului de conformitate aferent rundei a patra adoptat în decembrie 2017,
care a concluzionat că nivelul de implementare a recomandărilor a fost „global nesatisfăcător”, României i s-a solicitat să
transmită informații suplimentare până la data de 31 decembrie 2018. GRECO consideră că este important să nu se aștepte
termenul limită pentru a cântări schimbările în curs. Prin urmare, dispune ca Președintele să informeze autoritățile române
despre constatările GRECO și invită șeful delegației române să prezinte la următoarea reuniune plenară a GRECO (18 - 22
iunie 2018) o actualizare scrisă privind stadiul reformelor propuse cu privire la sistemul judiciar (inclusiv aspecte de ordin
instituțional, și de drept penal material și procedural).

P a g i n a 34 | 169
 Au fost adoptate o serie de Memorandum-uri de Guvern, în vederea accelerării
procesului de pregătire a Președinției RO a Consiliului UE.

Demersuri punctuale:
 Procesul de pregătire reprezintă un demers extrem de complex derulat pe două paliere
la fel de importante:
 Palierul tematic vizând substanța de drept UE și fondul dosarelor care se vor
negocia în mandatul României;
 Palierul logistic vizând o multitudine de aspecte organizatorice esențiale pentru
îndeplinirea obiectivelor României și pentru asigurarea succesului demersului:
resurse umane, buget, micro- și macro-management, aspecte de protocol,
eventuale modificări legislative referitoare la aspectele anterior menționate.
 Eforturile guvernamentale au fost direcționate de o manieră plenară și preponderentă
înspre palierul logistic.

4.1 În planul organizării interne:

 La nivelul MJ a fost creat Grupul de lucru intern pentru pregătirea Președinției, din
următoarele rațiuni esențiale:
 pentru o mai bună, mai rapidă și mai eficientă coordonare;
 pentru ca fiecare departament să se ocupe de acele aspecte pentru care are
competențe și expertiză.
 În cadrul Grupului de lucru, funcționează două structuri corespunzătoare celor două
paliere menționate:
 Structura de coordonare tematică10;
 Structura de coordonare organizațională11.
Grupul de lucru intern pentru pregătirea Președinției, instituit la nivelul MJ, a derulat o
intensă activitate vizând atât Structura de coordonare tematică 12 cât și Structura de
coordonare organizațională13.

4.2 În planul evaluării necesarului de resurse umane disponibile:

În anul 2018

10
Alcătuită din: 1. Direcția afaceri europene și drepturile omului (DAEDO); 2. Direcția elaborare acte normative (DEAN); 3.
Direcția drept internațional și cooperare judiciară (DDICJ); 4. Direcția de prevenire a criminalității (DPC); 5. Direcția
programe europene (DPE).
11
Alcătuită din: 1. Direcția resurse umane (DRU); 2. Direcția financiar contabilă (DFC); 3. Direcția investiții (DI); 4. Direcția
avizare acte normative (DAAN); 5. Unitatea de management public (UMP); 6. Direcția tehnologiei informației (DTI); 7.
Direcția contencios (DC).
12
Alcătuită din: 1. Direcția afaceri europene și drepturile omului (DAEDO); 2. Direcția elaborare acte normative (DEAN); 3.
Direcția drept internațional și cooperare judiciară (DDICJ); 4. Direcția de prevenire a criminalității (DPC); 5. Direcția
programe europene (DPE).
13
Alcătuită din: 1. Direcția resurse umane (DRU); 2. Direcția financiar contabilă (DFC); 3. Direcția investiții (DI); 4. Direcția
avizare acte normative (DAAN); 5. Unitatea de management public (UMP); 6. Direcția tehnologiei informației (DTI); 7.
Direcția contencios (DC).

P a g i n a 35 | 169
 Față de limitele de cheltuieli transmise inițial de Ministerul Finanțelor Publice prin
Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021, precum şi
limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, care nu includeau
sume destinate procesului de pregătire a Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, fondurile alocate la Titlul I Cheltuieli de personal au fost majorate cu suma
de 2,6 milioane lei, în vederea asigurării finanțării pentru ocuparea unui număr de 11
posturi de personal contractual în anul 2018, potrivit Deciziei nr.8 a Consiliului
Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene privind suplimentarea, cu caracter temporar, a personalului din
ministere și instituțiile subordonate și din serviciul extern al Ministerului Afacerilor
Externe.
 Experții identificați14 (53 de experți până la acest moment - din care 13 rezerve), vor
reprezenta (o parte) echipa de lucru pentru reuniunile din cadrul CONS, iar ceilalți vor
asigura activitățile de pregătire în Capitală, inclusiv pentru evenimentele organizate de
MJ. Dintre aceștia, o parte vor reprezenta echipa de lucru pentru reuniunile din cadrul
CONS, iar ceilalți vor asigura activitățile de pregătire în Capitală, inclusiv pentru
evenimentele organizate de MJ.
 Dimensiunea de comunicare publică a fost, la rândul său, avută în vedere, fiind
desemnate trei persoane responsabile de comunicare.
 De asemenea, în ceea ce privește aspectele de protocol, au fost desemnate trei
persoane responsabile de acest domeniu.
 Mai adăugăm faptul că au fost alocate Ministerului Justiției 3 posturi suplimentare în
cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană 15.

4.3 Identificarea grupurilor de lucru care vor fi gestionate de către Ministerul Justiției:
Au fost inventariate grupurile de lucru care vor fi gestionate integral sau parțial de către
Ministerul Justiției, după cum urmează:
 grupuri de lucru gestionate integral:
 JUSTCIV (Grupul de lucru pentru chestiuni de drept civil);
 COPEN (Grupul de lucru pentru cooperare în materie penală);
 DROIPEN (Grupul de lucru pentru dreptul penal material);
 E-justiție (reprezintă o formațiune în cadrul Grupului de lucru pentru e-legislație)
(posibil din ianuarie 2018) Grupul de lucru ad-hoc pentru programele financiare în
domeniul justiției.

 grupuri de lucru a căror gestiune va fi partajată cu alte instituții, în sfera JAI:

14
Experții activează în cadrul MJ, în cadrul Reprezentanței Permanente a României la Bruxelles sau au calitatea de experți
naționali detașați în cadrul Secretariatul General al Consiliului UE.
15
H.G. Nr. 944/2017 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind
organizarea şi funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, Anexa 2. Precizăm că, în prezent, Ministerul Justiției este
reprezentat de 3 experți care activează în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

P a g i n a 36 | 169
 CATS (Comitetul de coordonare în domeniul cooperării polițienești și judiciare în
materie penală (CATS) – împreună cu Ministerul Afacerilor Interne;
 JAI-RELEX (Grupul de lucru pentru coordonarea relațiilor externe în domeniul
justiției și afacerilor interne) - împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și
Ministerul Afacerilor Externe;
 DAPIX (Grupul de lucru pentru schimbul de informații și protecția datelor) –
împreună cu MAI, MCSI, ANSPDCP (MAI va desemna Președintele GL principal iar MJ
pe cel al FoP Data Retention)
 DRS (Grupul de lucru pentru dreptul societăților comerciale) - împreună cu
Ministerul Finanțelor Publice;

4.4 Identificarea reuniunilor informale care vor fi organizate pe teritoriul național:


A fost întreprinsă o analiză estimativă a posibilelor teme specifice care vor marca viitorul
mandat, precum și un exercițiu de screening al evenimentelor organizate de către statele
membre care au deținut Președinția Consiliului UE în ultimii ani. Astfel, vor fi organizate
următoarele evenimente:
 Consiliul JAI informal;
 Reuniunea Plenară a Rețelei Judiciare Europene (eveniment în materie penală);
 „Justiția în spațiul cibernetic”;
 Conferința internațională a directorilor de servicii penitenciare europene cu tema
„Sistemele penitenciare și provocările europene contemporane”;
 Reuniunea anuală a Rețelei de Cooperare Legislativă a Ministerelor Justiției din Statele
Membre ale Uniunii Europene;
 Parchetul European – provocări și perspective legate de operaționalizare;
 Reuniune ordinară a Rețelei Europene Judiciare în materie civilă și comercială
(European Judicial Network in civil and commercial matters-EJNCCM).
În prezent, este evaluată organizarea (integral sau cu implicarea altor instituții partenere)
a două noi evenimente:
 O reuniune cu dimensiune de Parteneriat Estic, în marja Consiliului JAI informal
(sesiunea de justiție);
 O reuniune JAI UE-SUA, la nivel ministerial și de înalți funcționari (în parteneriat cu MAI
și MAE).
4.5 Cartografierea dosarelor prioritare actuale și viitoare:
A fost întreprinsă o serie de evaluări exhaustive a dosarelor actuale și viitoare (prezentate
de Comisia Europeană în cadrul Planului de lucru anual al acestei instituții) de interes
pentru viitoare PRES a României.
În efectuarea acestei analize au fost avute în vedere evaluarea Programului legislativ al
Comisiei Europene (COM) pentru 2018 (deoarece acesta va indica cu mai multă precizie
inițiativele legislative și nelegislative ce vor putea fi gestionate direct de PRES RO) și
realizarea unei corelări între cele două exerciții.

P a g i n a 37 | 169
În ceea ce privește fișele naționale ale dosarelor gestionate de către PRES RO, precizăm
faptul că prima etapă a procesului de completare a fișelor tematice a constituit un proces
complex de analiză ce a implicat mai multe departamente de specialitate din MJ, precum
și consultarea tuturor președinților, vicepreședinților, rezervelor de
președinte/vicepreședinte de grup de lucru desemnate prin OMJ nr. 2471/C/26.09.2017 și
a Reprezentanței Permanente a României pe lîngă UE.
Răspunsul elaborat de Ministerul Justiției la solicitarea MAE, precum și fișele naționale
completate cu informații de competența MJ, au fost transmise, prin canale oficiale și prin
poștă electronică.
Fișele naționale urmează să fie actualizate sistematic, în ultima săptămînă a fiecărei luni.
Este demnă de menționat participarea Ministerului Justiției la dezbaterile din cadrul
Forumului de consultare publică, comunicare și dezbateri în vederea pregătirii și
exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene „EU-RO 2019” 16. Dezbaterile
din cadrul Grupului de lucru ”Justiție” s-au derulat în zilele de 9 februarie și 27 februarie
2018, Ministerul Justiției participând activ la ambele dezbateri în calitate de invitat.
Forma finală a raportului Forumului de Consultare Publică aferent dezbaterilor din sfera
justiției a fost transmisă de MAE și analizată de către MJ. Raportul reprezintă un document
util, ce va fi avut în vedere în configurarea priorităților PRES RO, acesta fiind, după cum se
știe, un proces dinamic și continuu.
4.6 Demararea şi continuarea consultărilor cu SM din cadrul Trio-ului EE-BG-AT și
pregătirea reuniunilor viitoare din cadrul Trio-ului RO-FI-HR:
În anul 2018
La data de 24 aprilie 2018 a vut loc o întrevedere a ministrului român al justiției cu dnul.
Dražen Bošnjaković, ministrul justiției din republica Croația. În cadrul acestei întrevederi a
fost abordată, printre altele, și tema pregătirii viitoarei PRES RO a Consiliului UE din prima
jumătate a anului 2019.
În data de 18 mai 2018, delegația României prezentă la grupul de lucru CATS (Comitetul de
coordonare în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală) a avut
întrevederi cu omologii săi din Trio-ul de Președinții România-Finlanda-Croația (RO-FI-HR),
precum și cu Secretariatul General al Consiliului UE (SG CONS). Discuțiile purtate s-au
înscris în demersurile de pregătire a Președinției RO și au avut un caracter extrem de
fructuos și productiv.
Reuniuni de consultare în domeniul justiției cu Austria (la data de 17 aprilie 2018) și cu
statele membre ale viitorului Trio de Președinții România-Finlanda-Croația (la data de 14
martie 2018, 18 aprilie 2018 şi 22 august 2018) au fost derulate și de către reprezentanții
Ministerului Justiției din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE.
4.7 Participarea la cursurile de formare profesională:

16
Principala misiune a Forumului este de a oferi cadrul formal de derulare a dezbaterilor publice organizate de Ministerul
Afacerilor Externe pe tema viitoarei Președinții a Consiliului Uniunii Europene. Concluziile acestor dezbateri vor fi integrate
în procesul de reflecție derulat în vederea fundamentării propunerilor de priorități ale agendei politice a Președinției
României, precum și a definirii obiectivelor de promovare avute în vedere pentru primul semestru al anului 2019.

P a g i n a 38 | 169
În anul 2018, s-a acordat o atenție specială și în planul formării experților, inclusiv a celor
din DAEDO, care vor fi implicați în exercitarea Președinției UE.
Prima etapă a demersurilor de formare a avut în vedere participarea experților desemnați
pentru pozițiile de Președinți și Vicepreședinți ai Grupurilor de lucru ale Consiliului UE la
cursuri de perfecționare în materia afacerilor europene și de limbă engleză 17. În acest
context, din cadrul DAEDO au participat 3 experți la astfel de cursuri de formare
profesională.
Ulterior, grupul țintă va fi extins, obiectivul comunicat de MAE fiind acela de a cuprinde un
număr cât mai mare din membrii echipelor din ministere.
Precizăm că ultima etapă a formării Președinților, Vicepreședinților și a rezervelor
acestora a inclus cursuri susținute de experți din cadrul Secretariatului General al
Consiliului.
În perioada de referinţă, s-a participat la cursurile de formare a Rețelei comunicatorilor
implicați în pregătirea PRES RO organizate la Brașov și la Institutul European din România.

5. AFACERI EUROPENE

5.1. COORDONARE AFACERI EUROPENE


5.1.1. PREGĂTIREA PARTICIPĂRII MINISTRULUI JUSTIȚIEI LA CONSILIILE JAI

În anul 2018
 Consilii informale:
 25-26 ianuarie 2018 (Sofia)
 12-13 iulie 2018 (Innsbruck, Austria)

 Consilii formale:
 8-9 martie 2018 (Bruxelles)
 4-5 iunie 2018 (Luxembourg)
 11 – 12 octombrie 2018 (Luxembourg)
 6 -7 decembrie 2018 (Bruxelles)
Dintre activitățile desfășurate de DAEDO în acest domeniu precizăm:
 Efectuarea formalităților administrative pentru asigurarea participării reprezentanților
MJ la Consiliile JAI formale şi informale;
 Elaborarea mandatului delegației MJ în urma centralizării contribuțiilor transmise de
către departamentele de linie, de către autorități aflate în subordinea MJ, respectiv de
către alte instituții.
 Elaborarea memorandumurilor de deplasare a delegației MJ la reuniunile Consiliilor JAI.

17
Au participat, printre alții, următorii experți: Dl. Cornel Virgiliu Călinescu, dl. Andrei Furdui, dl. Lorin Ovidiu Hagimă,
dna. Delia Motîngă, dna. Alina Rădoi, dl. Adrian Samson, dl. Decebal Ghinoiu, dl. Cătălin Oțel, dl. Dragoș Panaitescu.

P a g i n a 39 | 169
5.1.2. PREGĂTIREA ȘI PARTICIPAREA LA REUNIUNILE COMITETULUI DE COORDONARE A
SISTEMULUI NAȚIONAL DE GESTIONARE A AFACERILOR EUROPENE

În anul 2018
Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului a elaborat mandatele de reprezentare ale
delegației Ministerului Justiției și, de asemenea, a asigurat participarea la douăzeci și
patru de reuniuni ale Comitetului de Coordonare a sistemului Național de Gestionare a
Afacerilor Europene (reuniune săptămânală la nivel de Secretar de stat - format prestabilit
de HG nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a
afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor
Uniunii Europene)18.
În cadrul reuniunilor mai sus menționate a fost abordată o serie extrem de vastă de
tematici și dosare europene, cele mai frecvente fiind dedicate aspectelor legate de
pregătirea Președinției române a Consiliului UE, BREXIT, îndeplinirea obligației de
transpunere a directivelor precum și de coordonarea inter-instituțională în cazul dosarelor
europene cu caracter orizontal.
Activitățile desfășurate de DAEDO în acest domeniu sunt, între altele:
 Pregătirea punctajului și participarea la reuniunile săptămânale ale Comitetului de
Coordonare a sistemului național de gestionare a afacerilor Europene;
 Elaborarea/verificarea/transmiterea mandatelor pentru reuniunile diverselor grupuri
de lucru ale CONS UE;
 Centralizarea, analizarea și repartizarea Mesajelor Internet, precum și mesajelor
electronice provenite de la Reprezentanței Permanente a României, instituții ale UE și
ale instituțiilor naționale în vederea elaborării pozițiilor RO;
 Pregătirea punctajului și participarea la reuniuni interinstituționale în domeniul
afacerilor Europene.

5.1.3. PREGĂTIREA REUNIUNILOR COREPER ȘI ALE GRUPURILOR DE EXPERȚI ALE


CONSILIULUI UE

Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului a elaborat sau a participat la pregătirea,


elaborarea și transmiterea mandatelor de reprezentare ale României la reuniunile
Comitetului Reprezentanților Permanenți (COREPER) și ale grupurilor de experți ale
Consiliului UE, după cum urmează:
 Grupul de lucru DROIPEN
 Grupul de lucru COPEN
 Grupul de lucru CATS
 Grupul de lucru E-justiție
 Grupul de lucru ad-hoc Reținerea Datelor
 Grupul de lucru GENVAL:

18
Informația a avut în vedere reuniunile până la data de 12.12.2018.

P a g i n a 40 | 169
 reuniune de coordonare la MAE pe tema coordonării celei de a 8-a runde de
evaluare dedicată combaterii criminalității de mediu ce a avut loc în noiembrie
2018;
 contribuție la redactarea memorandum-ului în vederea stabilirii instituției
coordonatoare a exercițiului de evaluare mai sus menționat;
 elaborarea răspunsului MJ la chestionarul privind criminalitatea de mediu.

Precizăm că în decursul anului 2018 s-au derulat paisprezece reuniuni ale Comitetului
Reprezentanților Permanenți și peste o sută de reuniuni ale grupurilor de experți ale
Consiliului gestionate de către Ministerul Justiției.

5.2. BILATERALE UE
5.2.1. BILATERALE CU STATE MEMBRE UE

Pregătirea dosarelor bilaterale pentru întâlnirile miniștrilor, secretarilor de stat,


parlamentarilor sau ale altor oficiali români cu reprezentanți ai instituțiilor UE și oficiali ai
SM UE, precum și pentru alte evenimente/conferințe, inclusiv pregătirea dosarelor
bilaterale pentru întâlnirile ministrului justiției, centrate pe progresele în cadrul MCV, cu
obiectivul finalizării Mecanismului.

În anul 2018
 Întrevederea ministrului justiției cu E.S. Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Regatului
Suediei în România, 8 ianuarie 2018;
 Vizita dl. ministru al justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la Roma, 13 februarie
2018;
 Întrevederea domnului ministru al justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER cu E.S. Paul
BRUMMELL, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Regatului Unit al Marii Britanii
şi al Irlandei de Nord, București, 22 februarie 2018;
 Întrevederea unei delegații a MJ cu Marcin WARCHOŁ, Subsecretar de Stat, Ministerul
Justiției din Republica Polonia, 2 martie 2018;
 Întrevederea doamnei Secretar de stat, conf. univ. dr. Marieta SAFTA cu E.S. Ramiro
Fernández BACHILLER, Ambasador al Spaniei în România, București, 28 martie 2018;
 Întrevederea domnului ministru al justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER cu E.S.
Davor VIDIŠ, Ambasadorul Republicii Croația în România, București, 20 februarie 2018,
urmată de vizita la București a delegației Ministerului Justiției din Republica Croația,
condusă de ministrul justiției croat, din perioada 22 – 24 aprilie 2018;
 Întrevederea domnului ministru al justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER cu domnul
Gunther KRICHBAUM, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul
german (Bundestag), București, 21 mai 2018;
 Pregătirea consultărilor interguvernamentale România- Polonia, Varșovia, 25 mai 2018;
 Întrevederea domnului ministru al justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER cu membri
ai Parlamentului din Republica Franceză - 30 mai 2018;
 Întrevederea ministrului justiției cu domnul Guido WOLF, ministrul justiției și pentru
afaceri europene al land-ului Baden-Württemberg, București, 3 august 2018;

P a g i n a 41 | 169
 Întrevederea Ministrului Justiției, Tudorel TOADER, cu domnul Łukasz PIEBIAK –
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din Republica Polonia, București, 28
august 2018;
 Vizita Uniunii Avocaților din Republica Estonia în România, 19 septembrie 2018 -
anulată cu o zi înainte de reuniune de partea estonă;
 Întrevederea ministrului justiției cu E.S. Andrew NOBLE, Ambasador Extraordinar şi
Plenipotențiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, București, 7
noiembrie 2018;
 întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu noul
comisar al drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, doamna Dunja Mijatović,
15 noiembrie 2018, la sediul Ministerului Justiției;
 întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu doamna
Věra JOUROVÁ, comisar european pentru justiție, protecția consumatorilor și egalitate
de gen, 20 noiembrie 2018, la București;
 întrevederea ministrului justiției român cu Tudorel TOADER cu doamna Christine
ROGER, director general pentru Justiție și Afaceri Interne în cadrul Secretariatului
general al Consiliului Uniunii Europene, Bruxelles, 4 decembrie 2018;
 întrevederea ministrului justiției român cu Tudorel TOADER cu domnul Pavel SVOBODA,
europarlamentar, Președinte al Comisiei JURI și raportor pentru Propunerea de
Regulament privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe,
Bruxelles, 5 decembrie 2018;
 întrevederea ministrului justiției român cu Tudorel TOADER cu doamna Virginie
ROZIERE, europarlamentar, Comisia JURI, raportor pentru propunerea de Directivă
privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (avertizorii
de integritate), Bruxelles, 5 decembrie 2018;
 întrevederea ministrului justiției român cu Tudorel TOADER cu domnul Josef
WEIDENHOLZER, membru al Parlamentului European, Comisia LIBE, raportor pentru
Cadrul Financiar Multianual – Programul „Justiție” 2021-2027, Bruxelles – Parlamentul
European, 6 decembrie 2018;
 întrevederea ministrului justiției român cu dnul. Ferdinand Bernhard Joseph
GRAPPERHAUS, ministrul justiției NL, 6 decembrie 2018;
 întrevederea ministrului justiției român cu doamna Birgit SIPPEL, membru al
Parlamentului European, membru al Comisiei LIBE, raportor pentru pachetul legislativ
privind obținerea probelor electronice în materie penală, Bruxelles, 6 decembrie 2018;
 întrevederea ministrului justiției român cu dna. Nicole BELLOUBET, ministrul justiției
FR, 7 decembrie 2018;
 întrevederea ministrului justiției român cu președintele domnul Ladislav HAMRAN,
președinte EUROJUST, 7 decembrie 2018;
 întrevederea reprezentanților MJ cu dna. Severine GOULD, șefa Departamentului
pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului de Interne din Marea Britanie, 10
decembrie 2018.

P a g i n a 42 | 169
5.2.2. BILATERALE CU REPREZENTANȚI AI INSTITUȚIILOR UE sau alte instituții europene
În anul 2018
 Întrevederea doamnei Secretar de stat, conf. univ. dr. Marieta SAFTA cu domnul
Thomas GARRETT, secretar general al Comunității Democrațiilor, București, 16 mai
2018;
 Întrevederea Ministrului Justiției, Tudorel TOADER, cu domnul Julian KING, Comisarul
european pentru uniunea de securitate București, 22 Octombrie 2018;
 întrevederi cu președinții comisiilor Parlamentului European (LIBE și JURI) și, în
subsidiar, cu raportorii pe dosare legislative în curs de negociere la nivelul CONS și cu
șefii grupurilor politice din Parlamentul European, 4-6 decembrie a.c.

5.2.3. TRANSMITEREA DE CONTRIBUȚII, din perspectiva competențelor MJ, în vederea


pregătirii unor întâlniri bilaterale ale:
 doamnei prim-ministru, Viorica DĂNCILĂ, cu oficiali din state membre UE: Italia (19
aprilie 2018); Irlanda (16 mai 2018), Germania (22 mai 2018), Portugalia (5-7 iunie
2018), Estonia (15-16 iunie 2018).
 doamnei Ana Birchall, viceprim-ministrul României, cu doamna Kajsa Ollongren,
viceprim-ministru și ministru de interne olandez (5 septembrie 2018).
 președinților celor două camere ale Parlamentului cu Prim-vicepresedintele Comisiei
Europene, Frans Timmermans, București, 1 martie 2018.

În anul 2018, DAEDO a transmis contribuții necesare instituțiilor solicitante în vederea


pregătirii dosarelor pentru diverse reuniuni ale unor demnitari pe teme care vizează și
aspecte de competența MJ (de ex. MCV, PRES RO 2019).
 noua rundă a Reuniunii anuale la nivel politic de Dialog Strategic România – SUA;
 vizita oficială în România a domnului Leo VARADKAR, Prim-ministrul Republicii Irlanda
(16 mai 2018);
 vizita oficială a Prim-ministrului României în Portugalia (5-7 iunie 2018);
 vizita oficială a Prim-ministrului României în Lituania (14 iunie 2018);
 vizita oficială a Prim-ministrului României în Estonia (15-16 iunie 2018);
 pregătirea întrevederii ministrului justiției român cu doamna Alison Sauders, Director în
cadrul Procuraturii Publice din Regatul Marii Britanii, 5 iulie 2018;
 pregătirea vizitei de lucru la Bruxelles, în perioada 9-10 iulie 2018 a Primului-Ministru
al României, doamna Viorica DĂNCILĂ;
 Pregătirea întrevederii domnului Leo VARADKAR, Prim-ministrul Republicii Irlanda cu
doamna Viorica DĂNCILĂ, București, 24 iulie 2018;
 vizita oficială în România a ministrului afacerilor externe german, domnul Heiko MAAS
(august 2018);
 Pregătirea întrevederii ministrului justiției, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER cu
domnul Alfonso BONAFEDE, ministrul justiției din Republica Italia, Roma, 17 septembrie
2018;

P a g i n a 43 | 169
 Pregătirea vizitei Primului Ministru Guvernului României în Spania la începutul lunii
septembrie 2018;
 Pregătirea vizitei Primului Ministru al regatului Țărilor de Jos în România din prima
parte a lunii septembrie 2018;
 Pregătirea vizitei ministrului român al justiției în Muntenegru din luna septembrie
2018;
 Transmitere contribuție DAEDO către DDICJ pentru a fi comunicate MAE în contextul
vizitei în România a ministrului austriac al afacerilor externe, respectiv a vizitei dnei.
Ana Birchall în SUA.
 participarea doamnei Sofia Mariana MOȚ, secretar de stat, la întâlnirea doamnei
Viorica DĂNCILĂ, Prim-ministru al Guvernului României cu domnul Martin SELMAYR,
Secretarul General Al Comisiei Europene și doamna Clara Martinez ALBEROLA, șef de
Cabinet al Președintelui Comisiei Europene, Jean – Claude Junker, Bucuresti, 11
octombrie a.c..

5.3. CONTENCIOS UE - Sprijinirea pregătirii reprezentării României în procedurile


desfășurate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în domeniile de
competență ale MJ, în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2018

Prezentare generală – temeiuri juridice:


Activitățile în contextul pregătirii reprezentării României în procedurile desfășurate în fața
CJUE în domeniile de competență ale MJ se desfășoară în conformitate cu:
 OUG nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației
Europene a Liberului Schimb;
 Metodologia privind reprezentarea României înaintea Curții de Justiție a Uniunii
Europene și a celorlalte instituții UE, precum și înaintea Curții de Justiție a Asociației
Europene a Liberului Schimb, aprobată de Guvernul României prin memorandum la data
de 20 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;
 art. 6, alin. III, pct. 4 din H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul ministrului justiției nr. 2147/C/7.06.2016 prin care a fost stabilită procedura
de îndeplinire a atribuțiilor reprezentanților MJ în cadrul Grupului de lucru contencios
UE.

5.3.1 Cereri având ca obiect pronunțarea unor hotărâri preliminare în cauze în care
întrebările preliminare au fost formulate de instanțe românești:
 Cauza C-478/17 PPU, Ivanovici (interpretarea art. articolului 15 din Regulamentul (CE)
nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea
şi executarea hotărâri lor judecătorești în materie matrimonială şi în materia
răspunderii părintești o decizie în acest sens fiind utilă soluționării cauzei;

P a g i n a 44 | 169
 Cauza C-12/17, Dicu (interpretarea art.7 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării
timpului de lucru).
 Cauza C-478/17, IQ (interpretarea art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 -
”Trimiterea la o instanță mai bine plasată pentru a soluționa cauza”);
 Cauza C-676/16, Călin (interpretarea art. 4, alin. (3) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, art. 17, 20, 21 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
art. 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, principiului securității
juridice, principiului echivalenței și principiului efectivității decurgând din principiul
autonomiei procedurale prin raportare la motivul de revizuire reglementat de art. 21,
alin. (2) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ);
 Cauza C-673/16, Coman (interpretarea unor dispoziții ale Directivei 2004/38/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii
familiilor acestora).
 Cauza C-468/18, R (cerere formulată de Judecătoria Constanţa) – Interpretarea art. 3
litera (a), (d) şi art. 5 din Regulamentul nr.4/2009 privind competenţa, legea
aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii
de întreţinere;
 Cauza C-500/18 (cerere formulată de Tribunalul Specializat Cluj) –Interpretarea
noţiunii de “client obişnuit” potrivit Directivei 2004/39/[CE], determinarea
competenței generale a instanței;
 Cauza C-530/18 (cerere formulată de Tribunalul Ilfov) – Interpretarea art. 15 din
Regulamentul(CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind
competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie
matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti (Bruxelles II bis).

5.3.2 Cereri având ca obiect pronunțarea unor hotărâri preliminare în cauze în care
întrebările preliminare au fost formulate de instanțe din alte state membre:
 Cauza C-247/17, Raugevicius (mandatul european de arestare și procedurile de
predare între statele membre);
 Cauza C-514/17, SUT (mandatul european de arestare și procedurile de predare între
statele membre);
 Cauza C-268/17 AY (mandatul european de arestare și procedurile de predare între
statele membre);
 Cauza C-128/18, Dorobanțu (interpretarea art. 4 din Carta Drepturilor Fundamentale a
UE și a unor prevederi din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002
privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele
membre);
 Cauza C-220/18, ML (interpretarea unor prevederi din Decizia-cadru 2002/584/JAI
privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele
membre);

P a g i n a 45 | 169
 Cauza C-191/18, KN (aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie
2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele
membre în condițiile ieșirii din UE a Regatului Unit);
 Cauza C-327/18 (PPU) R.O. (cerere preliminară formulată de o instanță din Irlanda cu
privire la aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre în
condițiile ieșirii din UE a Regatului Unit).

5.3.3 Acțiuni în constatarea neîndeplinirii de către România a obligațiilor de SM – faza


precontencioasă:
În anul 2018 au fost deschise 4 acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat
membru care vizează, total sau parțial, aspecte din sfera de competență a Ministerului
Justiției, respectiv:
 Acțiuni care privesc neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale de
transpunere a directivelor UE:
 Cauza 2016/0142 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei
2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și
protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a
Consiliului) – stadiu: Etapa a II-a a fazei pre-contencioase – aviz motivat;
 Cauza 2016/0813 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei
2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor
infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană) – stadiu: Etapa a II-a a fazei pre-
contencioase – aviz motivat;
 Cauza 2017/0417 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei
2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.
648/2012 și de abrogare a Directivei 2005/60/CE și a Directivei 2006/70/CE) –
stadiu: Etapa a II-a a fazei pre-contencioase – aviz motivat;
 Cauza 2018/0120 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei
(UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție
și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale) – stadiu: Etapa
I a fazei pre-contencioase – punere în întârziere.
Toate acțiunile sunt întemeiate pe art. 260, alin. (3) din Tratatul privind Funcționarea
Uniunii Europene (TFUE) și au ca obiect necomunicarea măsurilor naționale de
transpunere a directivelor care fac obiectul procedurilor sus-menționate. Acțiunile de
infringement întemeiate pe art. 260, alin. (3) TFUE pot conduce la aplicarea unor
sancțiuni pecuniare semnificative pentru statul membru vizat chiar prin intermediul
primei hotărâri prin care CJUE ar constata neîndeplinirea obligațiilor de stat membru.
Astfel, spre deosebire de ipoteza transpunerii defectuoase a unei directive (reglementată
de art. 260, alin. (2) TFUE), în cazul necomunicării măsurilor de transpunere nu mai este
necesar să se aștepte nerespectarea hotărârii inițiale a CJUE pentru a putea fi aplicate
sancțiuni pecuniare statului respectiv.
Activitățile specifice care sunt desfășurate în cadrul acestui domeniu sunt:

P a g i n a 46 | 169
 Elaborarea contribuției MJ la răspunsurile autorităților române vizând solicitările de
informații formulate de Comisia Europeană prin intermediul sistemului electronic EU
Pilot în scopul clarificării unor probleme legate de transpunerea sau aplicarea unor
acte normative ale UE (faza pre-precontencioasă a acțiunii în constatarea neîndeplinirii
obligațiilor de stat membru);
 Elaborarea contribuției MJ la răspunsurile autorităților române în contextul acțiunilor
în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva
României, cererilor preliminare formulate de instanțele române sau de instanțe din
alte state membre UE sau al altor categorii de acțiuni;
 Participarea la reuniunile Grupului de lucru Contencios UE sau la alte reuniuni
organizate de MAE - AGCJUE cu privire la diverse cauze vizând aspecte de fond din aria
proprie de competență a MJ;
 Analiza unor hotărâri ale CJUE care vizează aspecte de fond din aria proprie de
competență a MJ şi implicarea, alături de alte direcții din minister, în adoptarea la
nivel național a măsurilor necesare respectării hotărârilor în cauză, în special prin
compatibilizarea legislației naționale relevante cu respectivele hotărâri.

5.3.4 Reuniuni ale Grupului de lucru GLCUE


În anul 2018
Au fost organizate de către MAE – AGCJUE 4 reuniuni (18 ianuarie 2018, 12 aprilie 2018, 24
iulie 2018 și 25 octombrie 2018), MJ, prin DAEDO, asigurând participarea la reuniuni la
nivel de expert, precum şi la nivel de conducere.

5.3.5 Procedura de selecție procedurii de selecție a candidatului României pentru


funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene
 La data de 24 iulie 2018 a fost aprobată de către Guvern procedura de selecție a
candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene
 În perioada 11-12 septembrie 2018 la sediul Ministerului Justiției Comisia de selecție
pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul
Uniunii Europene s-a întrunit în vederea intervievării candidaților, fiind nominalizată
doamna STANCU Mirela pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene,
precum și 2 nume pe lista de rezervă19
 Propunerile a fost comunicate Guvernului, spre aprobare.

5.4. NEGOCIEREA INSTRUMENTELOR UE


5.4.1 Participarea la negocierea instrumentelor UE:
În anul 2018

19
http://www.just.ro/anunt-privitor-la-selectia-candidatilor-in-numele-romaniei-pentru-functia-de-judecator-la-tribunalul-
uniunii-europene/

P a g i n a 47 | 169
 elaborarea mandatului și participarea la grupurile de lucru la nivel de experți în cadrul
Consiliul UE: DROIPEN, COPEN, JUSTCIV, DRS, Prietenii PRES (FoP), Consilier JAI, E-
Justice; GL COPEN (E-evidence) (1 reuniune);
 elaborarea/integrarea mandatelor/materialelor pentru reuniunile COREPER I,
COEREPER II (săptămânal), CATS (4 reuniuni).
 participarea la ședințele comisiilor parlamentare pentru susținerea punctului de vedere
cu privire la respectarea principilor proporționalității și subsidiarității instrumentelor
negociate.

5.4.2 Instrumente adoptate în anul 2018:


Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018
privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, având ca termen de
transpunere în legislația națională data de 3 decembrie 2020.

5.4.3 Instrumente în curs de negociere la nivelul Consiliului UE sau aflate în trialog în


anul 2018:
 Propunerea de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare
online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri;
 Propunerea de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de
furnizare de conținut digital;
 Propunerea de Directivă privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și
măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de
remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE;
 Propunerea de regulament privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor
în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea
internațională de copii (reformare) (Propunerea de revizuire a Regulamentului
Bruxelles II bis);
 Propunere de directivă privind combaterea spălării banilor prin măsuri de drept penal;
 Propunere legislativă referitoare la combaterea fraudei și a falsificării mijloacelor de
plată, altele decât numerarul;
 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenţia
Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiţie penală (Eurojust);
 Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare;
 Portalul E-Justice (proiect comun al Consiliului Uniunii Europene, al Comisiei Europene
şi al Statelor Membre).
 Propunerea de Regulament privind Ordinele europene pentru furnizarea şi conservarea
probelor electronice în materie penală.
 Propunerea de Directivă privind armonizarea cadrului juridic de desemnare a
reprezentanților legali în scopul obținerii probelor în procedurile penale.
 Propunerea de directivă privind protecția avertizorilor de integritate.
 Propunerea de Directivă privind contractele de vânzări de bunuri.

P a g i n a 48 | 169
 Propunerea de directivă de modificare a directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește
utilizarea proceselor și instrumentelor digitale în dreptul societăților comerciale
(Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending
Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company
law);
 Propunerea de directivă de modificare a directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește
operațiunile transfrontaliere de schimbare a formei juridice, fuziune și divizare a
societăților comerciale (Proposal for a directive of the European Parliament and of the
Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions,
mergers and divisions).
 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea
aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe
 Pachetul legislativ privind revizuirea Sistemului de informații Schengen II (SIS II) -
instrumente negociate de MAI dar cu privire la care MJ a formulat puncte de vedere
referitoare la aspecte care intră în sfera proprie de competență, necesare formulării
poziției RO.

5.5. TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR EUROPENE (anul 2018)


5.5.1 Directive transpuse:
 Directiva (UE) 2012/13 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012
privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale – transpunere completă
asigurată prin Ordinul nr. 1.274/C/2017 al ministrului justiției privind modelul
informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în
care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării
unui mandat european de arestare;
 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013
privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al
procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană
terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu
persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate – transpunere
completă asigurată prin Legea nr. 236/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
302/2004 privind cooperare judiciară internațională în materie penală;
 Directiva (UE) 2014/41 a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul
european de anchetă în materie penală - transpunere completă asigurată prin Legea nr.
236/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperare
judiciară internațională în materie penală;
 Directiva (UE) 2014/57 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață - transpunere
completă asigurată prin Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi
operațiuni de piață.

5.5.2 Directive în curs de transpunere

P a g i n a 49 | 169
 Directiva (UE) 2014/42 a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și
confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE:
 termen de transpunere: 04/10/2016 (acțiune de infringement declanșată – aviz
motivat – a doua etapă a fazei pre-contencioase);
 proiectul legii de transpunere se află în dezbatere parlamentară (Comisia
specială comună a Camerei Deputaților şi Senatului pentru sistematizarea,
unificarea şi asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției).
 se află în faza de revizuire în urma emiterii unor decizii ale CCR două inițiative
legislative parlamentare care, conform expunerilor de motive, ar asigura
transpunerea directivei.
 Directiva (UE) 2012/29 de stabilire a unor norme minime privind drepturile,
sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru
2001/220/JAI a Consiliului:
 termen de transpunere: 16/11/2015 (acțiune de infringement declanșată – aviz
motivat -a doua etapă a fazei pre-contencioase);
 Ratificarea protocolului 16 la convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților transpunere în curs: art. 8, 9, 22 - proiect de lege în curs de
elaborare (MMJS şi MJ); proiectul de OUG va fi însușit de co-inițiatori și transmis
pe circuitul de avizare interinstituțională.
 Directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de
nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale
 termen de transpunere: 01/04/2018 (acțiune de infringement declanșată –
punere în întârziere- prima etapă a fazei pre-contencioase);
 proiectul legii de transpunere se află în dezbatere parlamentară (la Comisia
specială comună a Camerei Deputaților şi Senatului pentru sistematizarea,
unificarea şi asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției);
 Se află în faza de revizuire în urma emiterii unor decizii ale CCR două inițiative
legislative parlamentare care, conform expunerilor de motive, ar asigura
transpunerea directivei.
 Directiva (UE) 2016/800/UE privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt
persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale:
 termen de transpunere: 11/06/2019;
 proiectul de act normativ de transpunere este prevăzut a fi aprobat de către
Guvern în ianuarie 2019 și adoptat de către Parlament și publicare în MOF în
iunie 2019.
 Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie
2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele
acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul
procedurilor privind mandatul european de arestare
 termen de transpunere: 5/05/2019;
 directiva se află în analiză la nivel intern în vederea identificării măsurilor ce se
impun.

P a g i n a 50 | 169
 Directiva (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
 termen de transpunere: 6/07/2019
 proiectul de lege de modificare a Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare, care va asigura
transpunerea directivei este în curs de elaborare.

5.5.3 Sprijinirea transpunerii unor acte legislative europene din sfera de competență a
altor instituții:
Au fost formulate puncte de vedere și s-a asigurat participarea la diverse reuniuni, în
vederea transpunerii de către:
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a Directivei (UE)
2014/54 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile
de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații
a lucrătorilor.
 Ministerul Afacerilor Interne, a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării
pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului, precum şi în vederea creării cadrului legal pentru aplicarea
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 Ministerul Afacerilor Interne a Directivei 2017/541/UE privind combaterea terorismului
și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei
2005/671/JAI a Consiliului – acțiune de infringement declanșată – punere în întârziere-
prima etapă a fazei pre-contencioase.
 Secretariatul General al Guvernului a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și de abrogare a Directivei 2005/60/CE
și a Directivei 2006/70/CE - La 28.08.2018, Grefa CJUE a transmis cererea introductivă.

5.5.4. Sprijinirea transpunerii unor acte legislative europene din sfera de competență
a altor direcții din cadrul MJ
S-a asigurat participarea la comisii de specialitate din Senat si Camera Deputaților (2), în
vederea transpunerii de către DPC a Propunerii de Directivă privind contrafacerea și
falsificarea mijloacelor de plata, altele decât numerarul, care la momentul actual este în
negociere, în etapa trialogului.
Activitățile care sunt desfășurate în cadrul procedurii de transpunere a directivelor
presupun:

P a g i n a 51 | 169
 Raportarea stadiului de transpunere a directivelor de competența MJ, săptămânal sau
lunar, în funcție de solicitarea MAE.
 Notificarea actelor de transpunere către MAE.
 Participare la reuniuni pe tema transpunerii unor instrumente legislative ale UE, fie la
nivel UE (Participarea la cea de-a doua reuniune a experților privind transpunerea
Directivei (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016
privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate
în cadrul procedurilor penale (25 septembrie 2018, Bruxelles, Comisia Europeană), fie
la nivel intern.
 Răspunsuri la solicitări MAE vizând stadiul transpunerii directivelor și măsurile ce se
impun pentru transpunerea acestora;
 Elaborare, alături de direcțiile de specialitate, a tabelelor de concordanță pentru
directivele de competența MJ;
 Sprijin acordat direcțiilor de specialitate pentru elaborarea actelor de transpunere.

Participarea din perspectiva competențelor DAEDO, la elaborarea de opinii, analize, studii,


activități, ca urmare a unor solicitări punctuale formulate de departamentele din cadrul
MJ sau de alte instituții având competențe principale în domeniile în contextul cărora se
transmit respectivele solicitări
 Formularea de puncte de vedere, din perspectiva competențelor MJ, referitor la
propunerea Comisiei Europene pentru revizuirea Directivei privind obligația
angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau
raportului de muncă (Directiva 91/533/CEE);
 Formularea de puncte de vedere, din perspectiva competențelor MJ, cu privire la
propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa
cetățenească (revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European
și al Consiliului privind inițiativa cetățenească);
 Efectuarea unei analize, din perspectiva competențelor MJ, cu privire la aplicabilitatea
Directivei 85/374/CE privind răspunderea pentru produsele cu defect și desemnarea
unor persoane în grupul de lucru constituit în acest sens.
 Formularea de puncte de vedere în perspectiva avizului MJ în contextul acordurilor
mixte:
 Acordul de dialog politic și de cooperarea între Uniunea Europeană și statele sale
membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12
decembrie 2016, la Bruxelles;
 Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de
altă parte, și Republica Armenia pe de altă parte, semnat la 24 noiembrie 2017, la
Bruxelles.
 Efectuarea unei analize, din perspectiva competențelor MJ, cu privire la Propunerea de
Regulament privind prevenirea diseminării conținutului terorist online.
 Bruxelles.

5.6. SCHENGEN

P a g i n a 52 | 169
Desfășurarea de activități în scopul atingerii obiectivelor ce trebuie îndeplinite în vederea
aderării la spațiul Schengen - monitorizarea îndeplinirii angajamentelor specifice asumate
de minister şi colaborarea cu Ministerul Afacerilor Interne în vederea atingerii obiectivelor
ce trebuie îndeplinite în vederea aderării la spațiul Schengen.
În esență, activitățile derulate în cadrul dosarului includ elaborarea la solicitarea
Ministerului Afacerilor Interne a punctelor de vedere pe problematica de referință (e.g.
elaborarea punctajului aferent reuniunii Comisiei naționale de autoevaluare Schengen;
elaborarea punctului de vedere privind Proiectul Planului de acțiune pentru promovarea
obiectivului aderării României la Schengen pe parcursul anului 2018; participarea la sediul
Ministerului Afacerilor Externe la reuniunea vizând discutarea completărilor/comentariilor
comunicate și a etapelor ulterioare pe marginea proiectului de Plan de Acțiune pentru
promovarea pe parcursul anului 2018 a obiectivului aderării României la Schengen și a
propunerii de extindere a scopului Comisiei naționale de autoevaluare Schengen
(modificarea H.G. nr. 882/2006).

5.7. Politica de securitate şi apărare comună (PSAC)


Participarea la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuției României în gestionarea
crizelor din cadrul politicii de securitate şi apărare comune (PSAC):
 participarea la cursul de pregătire în vederea utilizării bazei de date
GOALKEEPER/REGISTRAR organizat de către Serviciului European de Acțiune Externă
(Bruxelles, 10 aprilie 2018);
 elaborarea documentului – INFORMARE privind utilizarea aplicației REGISTRAR de
procesare electronică a solicitărilor de contribuții/candidaturilor aferente misiunilor
derulate sub egida Politicii de Securitate şi Apărare Comune (PSAC) - în vederea
diseminării către personalul MJ și instanțele de judecată;
 coordonarea demersurilor privind constituirea grupului de experți la nivelul Ministerului
Justiției (personal din cadrul Ministerului Justiției/instituții subordonate MJ/instanțe de
judecată) în vederea utilizării aplicației REGISTRAR;
 elaborarea punctului de vedere pe marginea propunerilor Ministerului Afacerilor
Externe privind modificarea și completarea Legii nr. 105/2012 privind detașarea
experților naționali la instituțiile şi organismele Uniunii Europene;
 gestionarea, împreună cu Direcţia resurse umane, a detașării personalului din aparatul
propriu al ministerului şi instituțiile din subordinea acestuia la diverse operații civile de
management al crizelor (un expert din cadrul DAEDO a fost detașat în cadrul misiunii
EUCAP SOMALIA);
 participarea la sediul Ministerului Afacerilor Externe la reuniunea de coordonare
interinstituțională la nivel de experți pe tematica dimensiunii civile a PSAC (21 iunie
2018);
 participarea la sediul Ministerului Afacerilor Externe la întrevederea cu reprezentanții
CMPD privind consolidarea PSAC civil (26 iunie 2018).

P a g i n a 53 | 169
5.8. Sistemul de informare al pieței interne (IMI)
Regulamentul nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul
Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei
(„Regulamentul IMI”) stabilește normele pentru utilizarea unui sistem de informare al
pieței interne (IMI) pentru cooperarea administrativă, inclusiv prelucrarea datelor cu
caracter personal, între autoritățile competente ale statelor membre și între autoritățile
competente ale statelor membre și Comisie.
IMI reprezintă un instrument electronic ce permite identificarea și contactarea cu
rapiditate a autorităților competente cu atribuții în domeniul pieței interne, atât din
statele membre UE, cât și din aria AELS.
MJ fost desemnat coordonator delegat IMI - autoritate la nivel central care asigură
coordonarea pentru una sau mai multe autorități competente (Anexa 1 la HG nr.
931/2010). DAEDO este coordonator IMI la nivelul MJ.
În anul 2018, prin intermediul IMI au fost transmise 3 cereri și soluționate 3, în timp ce
alte două cereri au retransmise ONRC.

5.9. Verificarea autenticității titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de


Consiliul UE, care urmează să fie executate pe teritoriul României
În conformitate cu art. 299 TFUE, Comisia Europeană, Consiliul UE şi Banca Centrală
Europeană pot emite acte care impun o obligaţie pecuniară în sarcina altor persoane decât
SM. În România, autoritatea națională responsabilă de învestirea cu formulă executorie a
acestor acte este MJ.

5.10. Activități privind aspectele de competența MJ în contextul dreptului proprietății


intelectuale.
 Efectuarea unei analize a Pachetului de măsuri menite să asigure ameliorarea aplicării
și respectării drepturilor de proprietate intelectuală la nivelul statelor membre,
publicat de Comisia Europeană la 29.11.2017. În luna mai 2018 pachetul mai sus
menționat a fost diseminat la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii și Uniunea
Națională a Barourilor din România.
 Pregătirea ratificării și implementării Acordului privind Curtea Unică în Materie de
Brevete (CUB)
MJ a participat la demersurile de operaționalizare a Curții Unice în Materie de Brevete
(CUB) prin formularea de puncte de vedere cu privire la documentele supuse aprobării
Comitetului Pregătitor, prin formularea poziției României cu diverse ocazii (cum ar fi
reuniunile Consiliului Competitivitate); la nivelul instituției, au fost desfășurate
demersurile necesare elaborării proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind
Curtea Unică în Materie de Brevete și a Protocolului pentru aplicarea provizorie a Acordului
privind Curtea Unică în Materie de Brevete, au fost elaborate puncte de vedere cu privire
la diverse aspecte cuprinse în Acord, în special referitoare la judecătorii CUB, au avut loc

P a g i n a 54 | 169
reuniuni la care au participat reprezentanți ai MJ, ME, OSIM în vederea definitivării
proiectului de lege și clarificării unor aspecte sensibile sau problematice legate de
impactul socio-economic al proiectului.
În anul 2018:
 La data de 20.04.2018, cu ocazia unei reuniuni organizate de ME și la care a
participat și OSIM, s-a discutat și cu privire la proiectul legii de ratificare a
Acordului CUB, urmând a fi reluată corespondența pe această temă.
 La data de 18.05.2018, MJ a comunicat noului titular de dosar din cadrul ME situația
privind demersurile instituționale în context CUB.
 La data de 04.07.2018, ca urmare a unei discuții informale în marja unei reuniuni a
CCAE, prin mesaj de poștă electronică, MJ a retransmis ME situația privind
demersurile instituționale în context CUB și a reiterat disponibilitatea instituției de
dialog în vederea găsirii celor mai bune soluții pentru deblocarea situației vizând
ratificarea Acordului CUB.

 Formularea de puncte de vedere și participarea la reuniuni pe tema asigurării


transpunerii de către ME, Consiliul Concurenței și OSIM a Directivei 2016/943 privind
protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale)
împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. La data de 17.05.2018, ME a
transmis MJ solicitarea referitoare la comunicarea unui punct de vedere privind
proiectul de OUG privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri
nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. La
data de 29.05.2018, DAEDO a emis şi transmis DAAN punctul său de vedere cu privire la
proiectul anterior menționat.

5.11. Extinderea Uniunii Europene


Implicarea Ministerului Justiției în elaborarea poziției României în cadrul negocierilor de
aderare la Uniunea Europeană a Serbiei, statului Muntenegru și Turciei, din perspectiva
competentelor MJ:
În anul 2018 nu au fost înregistrate evoluții în acest dosar.

5.12. În contentul intrării în vigoare la data de 25 mai a.c. a Regulamentului (UE)


2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, la nivelul MJ a fost
constituit Grupul de Lucru GDRP pentru adaptarea la obiectul de activitate al MJ.

5.13. Parteneriat Estic: Republica Moldova


 DAEDO participă din perspectiva competențelor sale la activitățile vizând relația cu
Republica Moldova, în special, în contextul Comisiei Interguvernamentale România-
Republica Moldova pentru integrare europeană sau a Planului de acțiune între
Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Moldova pentru
perioada 2016-2018.

P a g i n a 55 | 169
 Participarea la ședința de lucru a grupului sectorial privind justiția din cadrul Comisiei
mixte interguvernamentale pentru integrare europeană (CIIE) - București, 25 iunie
2018, Ministerul Justiției.
 DAEDO a transmis propuneri pe marginea unui prim proiect al Planului de acțiuni în
domeniul justiției între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al
Republicii Moldova pentru perioada 2019-2020.
 Participarea la task force RM la nivel de director DAEDO, aprilie 2018.

6. BREXIT

MJ - prin DAEDO - asigură participarea la reuniunile interministeriale privind problematica


BREXIT, organizate de către Ministerul Afacerilor Externe.
DAEDO pregătește dosarul reprezentării MJ la nivel de secretar de stat la lucrările
reuniunilor interministeriale privind problematica BREXIT.
În perioada de referință, au fost transmise - ca urmare a solicitărilor formulate de către
Biroul BREXIT din cadrul MAE - Ministrul delegat pentru afaceri europene - puncte de
vedere vizând aspectele aflate în sfera de competență a instituției, în particular, în ceea
ce privește cooperarea judiciară atât în materie penală, cât și civilă și comercială.
În esență, activitățile derulate în cadrul acestui dosar includ analiza documentelor
transmise de către Ministerul Afacerilor Externe – Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene și elaborarea - în colaborare cu Direcția Drept Internațional și Cooperare
Judiciară - a punctelor de vedere solicitate, inclusiv avizarea unor memorandumuri pe
tematica de referință.

7. DREPTURILE OMULUI

7.1. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Pedepselor sau Tratamentelor


Inumane sau Degradante (CPT)

Demersuri efectuate în anul 2018


 Coordonarea și luarea măsurilor necesare în vederea pregătirii vizitei CPT din anul 2018
(organizarea ședințelor de coordonarea la sediul MJ, obținerea informațiilor solicitate
de CPT de la Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Avocatul Poporului și
transmiterea acestora către Secretariatul CPT).
 Elaborarea Memorandumului cu tema Vizita periodică în România a misiunii oficiale a
delegației Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau
Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT). Demersuri în vederea aprobării și
înmânării către delegația CPT a documentului Passe partout având ca scop facilitarea
misiunii oficiale în România a delegației Comitetului, în sensul acordării accesului și

P a g i n a 56 | 169
dreptului de a se deplasa fără restricții în interiorul oricărei unități în care se găsesc
persoane private de libertate.
 Coordonarea misiunilor pentru organizarea vizitei Comitetului european pentru
prevenirea torturii și a pedepselor și tratamentelor inumane (CPT) din cadrul
Consiliului Europei, care a avut loc în perioada 7 – 19 februarie 2018, în România. Pe
perioada vizitei au fost desfășurate activități de coordonare a instituțiilor implicate
(Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor și Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) și de comunicare directă cu delegația CPT
în vederea facilitării misiunii pe teritoriul României.
 La data de 19 februarie 2018 a fost organizată, la finalul vizitei, o reuniune
interministerială (la nivel de ministru) în care au fost prezentate autorităților române
implicate, observațiile preliminare de către doamna Therese Rytter, șefa delegației
CPT.
 (http://www.just.ro/participarea-ministrului-justitiei-prof-univ-dr-tudorel-toader-la-
reuniunea-in-vederea-pregatirii-raspunsului-autoritatilor-romane-la-observatiile-
preliminare-ale-comitetul-european-pentru-prevenir/).
 Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a
Penitenciarelor și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, solicitarea
de a analiza observațiile preliminare ale CPT, de a întreprinde măsurile pe care le
consideră necesare și a de a comunica Ministerului Justiției răspunsul instituțional la
aspectele punctuale sesizate de CPT.
 Mai 2018 – Memorandumul cu tema Aprobarea răspunsului Guvernului României la
observațiile preliminare prezentate autorităților române la data de 19 februarie 2018,
la București, de către dna. Therese Rytter, șeful delegației Comitetului European
pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
(CPT), la finalul vizitei în Romania.
 30 iulie 2018 – comunicarea către autoritățile române a raportului CPT ca urmare a
vizitei Comitetului european pentru prevenirea torturii și a pedepselor și tratamentelor
inumane (CPT) din cadrul Consiliului Europei, care a avut loc în perioada, în România.
 Solicitarea contribuțiilor în vederea elaborării răspunsului României la raportul CPT de
la Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, Avocatul
Poporului și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
 MJ a transmis răspunsul Guvernului RO la observațiile preliminare la data de 23 mai
2018.
 Transmiterea răspunsului autorităților române referitor la paragraful nr. 56 din
Raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii si a Pedepselor sau
Tratamentelor Inumane sau Degradante ca urmare a Infogramei nr. 961/01.08.2018 a
Reprezentantei Permanente a României pe lângă Consiliul Europei privind publicarea de
către CPT a raportului aferent vizitei ce a avut loc în Romania în perioada 07-19
februarie 2018. Răspunsul a fost transmis la data de 29 octombrie 2018.
 Convocarea și coordonarea reuniuni de coordonare, la nivel tehnic, în vederea
pregătirii răspunsului autorităților române la Raportul CPT a avut loc la data de 22
noiembrie a.c., la sediul MJ.

P a g i n a 57 | 169
7.2. Subcomitetul pentru Prevenirea Torturii a ONU (SPT)
În perioada 3-12 mai 2016, a avut loc prima vizită în România a Subcomitetului de
prevenire a torturii și a pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante (SPT) din
cadrul Comitetului ONU pentru prevenirea torturii.
În anul 2018
 La data de 7 martie 2018 a fost aprobat de către Guvern Memorandumul cu tema
„Aprobarea răspunsului autorităților române privind Stadiul implementării
Recomandărilor formulate de Subcomitetul de Prevenire a Torturii din cadrul
Organizației Națiunilor Unite (SPT)”, emise în baza Raportului privind vizita SPT în
România, din perioada 3-12 mai 2016.
 La data de 14 martie 2018 s-a transmis răspunsul RO împreună cu solicitarea de a fi
făcut public raportul SPT.

7.3. CONDIȚII DE DETENȚIE


În anul 2018:

 La data de 17 ianuarie 2018, Guvernul României a aprobat Memorandumul cu tema:


”Aprobarea Calendarului de măsuri 2018 – 2024 pentru soluționarea supra-aglomerării
carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveş şi alții
împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017.”
 La data de 7 martie 2018, a fost aprobat, în regim confidențial, Memorandumul cu
tema: „Aprobarea modificării Calendarului de măsuri 2018 – 2024 pentru soluționarea
supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot
Rezmiveș şi alţii împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017”.
 În data de 21 august 2018, a avut loc reuniunea grupului de lucru constituit în vederea
monitorizării și evaluării evoluțiilor măsurilor asumate prin Calendar ca urmare a
hotărârii ca
 La data de 17 octombrie 2018 a avut loc reuniunea grupului de lucru constituit în
vederea monitorizării și evaluării evoluțiilor măsurilor asumate prin Calendarul de
măsuri 2018 – 2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de
detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmives şi alții împotriva României,
pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) la 25 aprilie 2017,
aprobat de Guvernul României în ședința din data de 17 ianuarie 2018.
 În urma centralizării contribuțiilor transmise de instituțiile ce fac parte din grupul de
lucru, MJ a integrat și transmis informarea privind progresele înregistrate în
implementarea Calendarul menționat anterior.
 În perioada 4-6 decembrie 2018 delegația română, din care au făcut parte și membri
din cadrul MJ, a participat la Strasbourg la reuniunea Comitetului Delegațiilor
Miniștrilor în format Drepturile Omului dedicată supravegherii executării hotărârilor
Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), pe agenda căruia au figurat patru cauze
împotriva României, dintre care pentru două au avut loc dezbateri în cadrul reuniunii
(Al Nashiri împotriva României şi grupul de cauze Brăgădireanu împotriva României şi
hotărârea pilot Rezmiveş şi alţii împotriva României).

P a g i n a 58 | 169
 De asemenea, la data de 7 decembrie 2018, delegația română a participat la reuniunea
de consultări bilaterale organizată cu reprezentanții Serviciului de executare din cadrul
Comitetului de Miniștri, Consiliul Europei, în cadrul căreia s-a analizat executarea
hotărârilor de către România incluse pe agenda reuniunii Comitetului Delegaților
Miniștrilor în format Drepturile Omului.

7.4. CAUZELE CEDO


Ministerul Justiției colaborează strâns cu Agentul Guvernamental atât în pregătirea
apărării poziției României ca stat pârât în fața Curții, cât și în punerea în executare a
hotărârilor pronunțate de Curte în cauzele care țin de competența sa. În acest sens,
Ministerul Justiției transmite datele și informațiile solicitate de Agentul guvernamental și
apreciate ca fiind necesare reprezentării intereselor statului român la Curte și la Comitetul
Miniștrilor.
La invitația Agentului Guvernamental, Ministerul Justiției participă, alături de alte
instituții publice vizate, la reuniunile grupurilor de lucru pentru punerea în aplicare a
hotărârilor Curții în acele cauze ce țin de competența sa, în scopul identificării măsurilor
ce trebuie adoptate pentru a se conforma jurisprudenței CEDO și a remedia situația care a
condus la o încălcare a drepturilor garantate prin Convenție și protocoalele adiționale. În
prezent se participă la cinci grupuri de lucru (Săcăleanu - neexecutarea hotărârilor
judecătorești, Lungu și alții – principiul securității raporturilor juridice, V. Câmpeanu –
reprezentarea legală a persoanelor cu dizabilități, C. Teodorescu – condițiile în unitățile de
psihiatrie; M.C și A.C v România).
La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Justiției elaborează avize pentru
aprobarea semnării de către Agentul Guvernamental pentru CEDO, în numele Guvernului, a
înțelegerilor amiabile sau a declarațiilor unilaterale pentru soluționarea cauzelor împotriva
României aflate pe rolul CEDO.
În anul 2018 au fost elaborate și transmise la MAE un număr de 118 avize, reprezentând
694 cauze aflate pe rolul CEDO, pentru care s-au plătit despăgubiri în valoare totală de
2.113.500 euro.
Alte activități care sunt derulate în cadrul acestui dosar sunt:
 Participarea la reuniuni ale grupurilor de lucru coordonate de Agentul Guvernamental
pentru CEDO pentru punerea în aplicare a hotărârilor CEDO;
 Colaborarea cu direcțiile din MJ sau instituțiile subordonate la elaborarea poziției
României - la solicitarea MAE.

7.5. Raportări periodice către organismele internaționale și participarea la audieri


Transmiterea de contribuții, în perioada de referință, la raportările periodice către
organismele internaționale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe:
 raportul Departamentului de Stat al SUA privind libertatea de religie;
 raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în
lume;
 raportul anual al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale;

P a g i n a 59 | 169
 Raportul Comitetului de experți (COMEX) privind România, din cadrul celui de-al doilea
ciclu de monitorizare privind aplicarea de către România a prevederilor Cartei
Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare;
 Reuniunea Anuală de Implementare a Dimensiunii Umane a OSCE;
 Sesiunea Suplimentară a Dimensiunii Umane a OSCE – accesul la justiție;
 Audierea României în fața Comitetului Drepturilor Omului al ONU în contextul
susținerea celui de-al cincilea raport periodic la Pactul internațional privind drepturile
civile și politice (ICCPR);
 Audierea României în fața Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva
Femeii (CEDAW) în contextul susținerii raportului de țară privind stadiul implementării
de către România a prevederilor Convenției ONU pentru Eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor;
 cel de al 18 lea raport naţional ce va fi elaborat în baza Cartei Sociale Europene
Revizuite a Consiliului Europei20;
 Raportul periodic național al României referitor la aplicarea Convenție privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (CERD).

7.6 Ratificarea Protocolului 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a


libertăților fundamentale – participarea la grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului
Afacerilor Externe.

În anul 2018 a avut loc o reuniune a grupului de lucru (30.05.2018).

7.7. Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de convenția privind
persoanele cu dizabilități – reprezentarea Ministerului Justiției în grupul de lucru privind
aplicarea Legii; demersuri pentru înființarea punctului de contact în cadrul MJ, conform
obligațiilor impuse de Legea nr.8/2016.
În anul 2018, s-a aprobat de către conducerea MJ constituirea punctului de contact, în
cadrul DAEDO, sub condiția suplimentării schemei de personal (activitate încă în curs de
derulare la Direcția Resurse Umane în vederea identificării personalului care va funcționa
în cadrul punctului de contact și modificarea ROF în consecință).
A fost modificat OMJ nr. 120/2011 prin includerea punctului de contact în cadrul DAEDO
dar încă nu au fost nominalizate cele 2 persoane (personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor și procurorilor, respectiv, manager public) care trebuie să desfășoare
activitatea acestuia.
7.8. Activități privind aspecte vizând lupta împotriva antisemitismului, din perspectiva
competențelor MJ:
 participare la workshop-ul “Discursul urii în rețelele sociale. Este modelul german de
reglementare util pentru România?” organizat de către Institutul Național pentru
Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” împreună cu Fundația Friedrich
Elbert România.

20
Răspunsul MJ va fi elaborat și transmis MMJS în cursul lunii iunie a.c.

P a g i n a 60 | 169
7.9. Reprezentarea României la diverse reuniuni la nivelul UE/OSCE ce au avut drept
obiect combaterea infracțiunilor motivate de ură (inclusiv a discursului instigator la ură).
În anul 2018
 Participarea la reuniunea Grupului UE la nivel înalt cu privire la combaterea rasismului,
xenofobiei și altor forme de intoleranță, Bruxelles, 13 – 14 iunie 2018.
 Participarea Ministerului Justiției la reuniunea Comitetului interministerial de
monitorizare și evaluare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorităților rome pentru perioada 2015-2020, 12 septembrie 2018.
 Participarea Ministerului Justiției la reuniunea anuală a punctelor naționale de contact
în domeniul infracțiunilor motivate de ură (OSCE).
7.10 Participare la pregătirea exercitării de către RO a președinției Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) noiembrie 2018 – octombrie 2019, București, 30
mai 2018.

7.11 Mecanismul Internațional de Evaluare Periodică Universală – Universal Periodic


Review

În anul 2018
 participare, în data de 16 ianuarie 2018, în Confederația Elvețiană, la Geneva, la cea
de-a 29-a sesiune a Grupului de Lucru privind Evaluarea Periodică Universală (UPR), din
cadrul consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
Anterior sesiunii de examinare, au mai avut loc două întâlniri pregătitoare susținerii
Raportului național privind situația respectării drepturilor omului în România, după cum
urmează:
 În data de 12.01.2018, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, a avut loc o ședință
de coordonare, unde membrii delegației au avut ca scop cunoașterea reciprocă,
precum și stabilirea detaliilor legate de prezentarea la Geneva și stabilirea unui
program;
 La Geneva, cu o zi înaintea sesiunii de examinare, respectiv în data de 15 ianuarie
a.c., a avut loc o ședință pregătitoare pentru susținerea raportului la sediul Misiunii
Permanente a României pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva.
 întâlnire între reprezentanții instituțiilor implicate în procesul de examinare a
României în cadrul Mecanismului Internațional de Evaluare Periodică Universală în
vederea definitivării poziției României față de recomandările formulate de state cu
această ocazie - 10 mai 2018.
7.12. Alte lucrări în domeniul drepturilor omului:
În anul 2018
 Pregătire dosar participare delegație MJ la conferința internațională “Utopia
unachieved despite millions victimised? Communist crimes and European memory” și la
reuniunea ministerială privind dezbaterea referitoare la investigarea persoanelor

P a g i n a 61 | 169
acuzate de crime în cadrul regimurilor comuniste, la nivel internațional (Tallinn, 23
august 2018).
 Întocmire răspuns MAE cu privire la Aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.
 Întocmire răspuns MMJS referitor la Raportul României privind respectarea Convenției
nr. 87/1948 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, inclusiv cererea
directă și observațiile formulate de Comisia de Experți pentru Aplicarea Convențiilor
și Recomandărilor.

8. AFACERI INTERNAȚIONALE

8.1. Drept internațional umanitar


La data de 02.03.2018. MJ a participat la Sesiunea ordinară a Comisiei Naționale de Drept
Internaţional Umanitar (CNDIU) la MAI.
DAEDO a participat în zilele de 27 și 28 martie 2018 la conferința regională pe teme de
drept internațional umanitar destinată statelor din centrul și estul Europei, organizată de
Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar (CNDIU) din România și Comitetul
Internațional al Crucii Roșii (CICR), la București.
În data de 14.05.2018, participare la masa rotundă a Comisiei Naționale de Drept
Internațional Umanitar (CNDIU), cu tema: Importanța dreptului internațional umanitar în
actualul mediu internațional umanitar, eveniment organizat de Centrul de Drept
Internațional Umanitar din Universitatea Națională de Apărare.
Conducerea ministerului a aprobat propunerile MJ pentru proiectul planului de activități al
CNDIU pentru perioada deținerii președinției de către Ministerul Afacerilor Externe.
În data de 16.11.2018, MJ a participat la sesiunea ordinară a Comisiei Naționale de Drept
Internațional Umanitar care s-a desfășurat la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

8.2. NATO
Directorul DAEDO a participat la sediul MAPN la o întâlnire de programare a viitoarelor
exerciții NATO – CMX ‘18-’19, la data de 28 februarie 2018.

8.3. Asistența oficială pentru dezvoltare


8.3.1. Ministerul Afacerilor Externe
În anul 2018 au fost transmise Ministerului Afacerilor Externe puncte de vedere cu privire
la diferite aspecte care țin de competența MJ în domeniul asistenței pentru dezvoltare și a
dezvoltării durabile.

Totodată, au fost transmise puncte de vedere și cu privire la:


 avizarea Ordinului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și
asistență umanitară, precum şi Anexa cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comitetului consultativ;

P a g i n a 62 | 169
 propuneri şi observații cu privire la Protocolul de colaborare între Agenția de
Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, denumită în continuare „RoAid”, şi
Ministerul Justiţiei în vederea semnării de către domnul ministru, prof.univ.dr. Tudorel
TOADER.

8.3.2. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al


Guvernului - Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă
În luna ianuarie 2018, Ministerului Justiției (MJ) a transmis punctul de vedere cu privire la
revizuirea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă 2008.
De asemenea, în perioada ianuarie – iunie 2018, în vederea finalizării revizuirii Strategiei
Naționale de Dezvoltare Durabilă 2008, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a
organizat două reuniuni ale Comitetului de redactare a Strategiei Naționale de Dezvoltare
Durabilă a României (7 martie, 2 mai și 13 iunie 2018).
În perioada august – octombrie 2018, în faza de avizare a Strategiei anterior indicate, MJ a
transmis observațiile Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.
În luna decembrie 2018 a avut loc ultima reuniune a Comitetului de redactare a Strategiei
Naționale de Dezvoltare Durabilă a României în cadrul căreia au fost prezentate, pe scurt,
rezultatele procesului de revizuire a Strategiei anterior menționate.
La data de 10 decembrie 2018 a avut loc evenimentul de lansare a Strategiei Naționale de
Dezvoltare Durabilă a României. În cadrul evenimentului a fost prezentată noua Strategie
Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, care este rezultatul unui proces
care a durat un an de zile şi a implicat consultări publice extinse atât cu ministerele cu
atribuții în implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri), cât și
cu alte segmente ale societății civile.

P a g i n a 63 | 169
II.1.3. Cooperare juridică internațională, tratate şi relaţii internaţionale
În domeniul cooperării judiciare şi relaţiilor internaţionale, Ministerul Justiției a desfășurat
o activitate intensă, marcată de rezultate concrete atât în ceea ce privește componenta
operativă a cooperării judiciare, cât și cea de analiză, evaluare și sinteză specifică
atribuțiilor elaborării și avizării de acte normative în domeniul cooperării judiciare, al
tratatelor și al relațiilor internaționale.
Principalele obiective urmărite în domeniul cooperării judiciare internaționale, al
tratatelor și al relațiilor internaționale au vizat:
 exercitarea competențelor specifice de autoritate centrală în domeniul cooperării
judiciare internaționale;
 consolidarea rolului rețelelor judiciare naționale în domeniul cooperării judiciare
internaționale şi colaborarea cu Eurojust;
 intensificarea relațiilor internaționale în domeniul justiției și dezvoltarea cadrului
bilateral în domeniul justiției.
A. În anul 2018 până la data de 11 decembrie, din punct de vedere operativ au fost
înregistrate 40 833 de lucrări din care:
 27.054 de lucrări în domeniul cooperării judiciare în materie penală;
 9.330 de lucrări în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, comercială și de
dreptul familiei;
 2.635 de lucrări pentru Unitatea de tratate, relații internaționale și magistrați de
legătură;
 1.314 de lucrări diverse.

B. Consolidarea rolului rețelelor judiciare naționale în domeniul cooperării judiciare


internaționale și participarea la reuniunile rețelelor europene în materie
Activităţi aferente anului 2018:
Ministerul Justiției, prin compartimentul de specialitate care gestionează activitatea de
cooperare judiciară în materie penală, a organizat reuniunea Rețelei Judiciare Române în
materie penală, în perioada 12-13 aprilie. La această reuniune a participat și adjunctul
membrului național al României la Eurojust, dna judecător Claudia JDERU . Au fost
abordate aspecte privind legea de transpunerea Directivei privind ordinul european de
anchetă, precum și probleme practice privind cooperarea judiciară internațională în
materie penală, ce decurg din cooperarea cu anumite State Membre UE, respectiv
jurisprudența CJUE. A doua reuniune a Rețelei Judiciare Române în materie penală a avut
loc, în perioada 3-5 octombrie, la Gura Humorului. Au fost discutate aspecte care vizează
recenta jurisprudenţă a CJUE şi evoluţii recente în ce priveşte cadrul normativ al UE
referitor la respectarea dreptului la apărare.
Reuniunile Rețelei Judiciare Europene în materie penală au avut loc în perioadele 20-21
februarie (reuniunea ordinară), la Haga, 27-29 iunie (reuniunea plenară), la Sofia,
respectiv 21-23 noiembrie la Viena. Reuniunea de la Sofia a marcat și aniversarea a 20 de
ani de la înființarea Rețelei Judiciare Europene. Lucrările reuniunilor de la Haga şi Sofia s-

P a g i n a 64 | 169
au axat în principal pe aplicarea directivei privind ordinul european de anchetă. La
Reuniunea de la Viena au fost discutate cu titlu general instrumentele aplicabile în materia
recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie penală şi au fost prezentate priorităţile
Președinției RO a Consiliului UE.
Ministerul Justiției, prin compartimentul de specialitate care gestionează activitatea de
cooperare judiciară în materie civilă a organizat întâlnirea Rețelei judiciare române în
materie civilă și comercială la 27.09.2018 la București, ocazie cu care a fost lansat Cel de-
al treilea Buletin al Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială, dedicat
jurisprudenței Convențiilor de la Lugano recunoașterea și executarea hotărârilor în materie
civilă și comercială și CJUE privind cooperarea judiciară internațională în materie civilă și
comercială. Agenda a avut ca obiect de discuții rapoartele anuale de activitate, pregătirea
buletinului nr. 4 al Rețelei, activitatea Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și
comercială și cele mai relevante și recente hotărâri ale CJUE pronunțate în domeniu.
Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială a organizat în 2018 o reuniune
plenară (30 ianuarie – 1 februarie) și patru reuniuni ordinare (3 la Bruxelles și 1 la Sofia),
în cadrul cărora au fost discutate următoarele teme: obligațiile de întreținere (25-22
martie); Regulamentul Bruxelles II bis și aspectele civile ale răpirii internaționale de copii
(19-20 aprilie); recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (25-
26 iunie), regulamentul care stabileşte proceduri de emitere a titlurilor executorii
europene (1-2 octombrie) . România a fost reprezentată la toate aceste reuniuni, în
funcție de temele discutate, de către reprezentanți ai autorității centrale desemnate în
baza Regulamentului Bruxelles II bis și aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,
precum și de către punctele naţionale de contact, judecători, membri ai Rețelei Judiciare
Române în materie civilă și comercială din cadrul Curții de Apel Alba Iulia (1), București
(3), Iași (3), Ploiești (1), Tg. Mureș (1), precum și Tribunalului București (2).

Colaborarea cu Eurojust
Activitatea Biroului Național Român la Eurojust s-a intensificat în cursul anului 2018.
Astfel, conform statisticilor Biroului român la Eurojust pentru ianuarie –septembrie 2018,
au fost organizate 31 de întâlniri de coordonare la solicitarea autorităților române. de
asemenea, biroul național român a participat, împreună cu reprezentanții autorităților
judiciare române, la un număr de 16 reuniuni de coordonare organizate la solicitarea altor
state membre. Reamintim faptul că reuniunile de coordonare reprezintă principalul
instrument de sprijin oferit de Eurojust autorităților naționale în investigarea cauzelor de
criminalitate transfrontalieră. Cele mai multe dintre cazurile deschise de România au fost
înregistrate către Italia, Germania, Marea Britanie și Austria, iar în ceea ce privește
cauzele deschise de alte state membre către România, cele mai multe au fost înregistrate
de către Austria, Spania și Franța. Biroul național român la Eurojust a acordat asistență
autorităților judiciare române la constituirea a 7 echipe comune de anchetă. Activitatea
Biroului național român înregistrează un trend ascendent, România situându-se pe primele
locuri în ceea ce privește numărul de cazuri înregistrate, infracțiunile fiind circumscrise
sferei infracțiunilor grave, transfrontaliere, săvârșite de grupuri infracționale organizate.

P a g i n a 65 | 169
De asemenea, România se plasează pe locul 2 în ceea ce privește organizarea întâlnirilor
de coordonare, fiind precedată de Franța și urmată de Italia. În privința cazurilor deschise
către alte țări, România se situează pe locul 4 după Italia, Austria și Franța. Același loc 4 îl
ocupă și în privința cazurilor deschise de celelalte țări către România.
C. Intensificarea relațiilor internaționale în domeniul justiției și dezvoltarea cadrului
bilateral în domeniul justiției
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2018:
 Discuții cu reprezentanții Suediei și Danemarcei, atât la nivelul conducerii Ministerului
Justiției, cât și la nivel tehnic, privind deblocarea executării mandatelor europene de
arestare emise de autoritățile române și transferarea persoanelor condamnate;
 19 ianuarie 2018 – participare la Comitetul inter-guvernamental pentru integrare
europeana, pentru Republica Moldova (la sediul Ministerului Afacerilor Externe);
 7 februarie 2018 – întâlnire de lucru (la sediul MJ) cu reprezentanții Ambasadei SUA
pentru dezbaterea unor probleme vizând cooperarea judiciară internațională în
materie penală (la nivel tehnic);
 pregătirea primirii de către dl ministru a Ambasadorului Japoniei la București, din data
de 8 februarie 2018;
 pregătirea vizitei dlui ministru și a dnei Secretar de Stat Marieta SAFTA în Japonia (11-
17 februarie 2018);
 20 februarie 2018 – întâlnire de lucru a DDICJ cu reprezentanții DIICOT;
 22 februarie 2018 – întâlnire de lucru a DDICJ cu reprezentanții ANABI;
 13-14 martie 2018 – Conferința privind aplicarea Regulamentului Bruxelles II bis si a
Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (Haga 1980);
 Pregătirea participării dlui ministru la conferința științifica internaționala Revenirea
Basarabiei in spațiul juridic romanesc (Chișinău, 22-23 martie 2018);
 Pregătirea vizitei dlui ministru și a dnei Secretar de Stat Marieta Safta în Serbia (26-27
martie 2018);
 26-29 martie 2018 - cea de-a doua rundă de negocieri între România și Malaysia,
privind tratatele bilaterale în domeniile asistenței judiciare în materie penală și
extrădării;
 Pregătirea participării dlui ministru la Conferința Internațională Independența puterii
judecătorești, între garantarea drepturilor părților și respectarea regulilor de
funcționare a justiției (Marrakech, 2-4 aprilie 2018);
 4 aprilie 2018 – întâlnire de lucru a DDICJ cu reprezentanți ai Biroului Național Interpol
și Biroului Sirene;
 Pregătirea primirii de către dl ministru a delegației unor oameni de afaceri din Turcia
(20 aprilie 2018);
 24-26 aprilie 2018, Amman – negocieri cu regatul Hașemit al Iordaniei, având ca obiect
proiectele de tratate în domeniul extrădării și asistenței judiciare în materie penală; a
fost finalizată negocierea tratatului de extrădare;
 Contribuţie la pregătirea vizitei la București a Ministrului Justiției al Croației - 23-24
aprilie 2018;

P a g i n a 66 | 169
 Pregătirea primirii de către dl ministru a ambasadorului Emiratelor Arabe Unite (25
aprilie 2018);
 Pregătirea primirii de către dl ministru și doamna secretar de stat Marieta SAFTA, a
unei delegații parlamentare vietnameze (3 mai 2018);
 Pregătirea primirii de către dl ministru și doamna secretar de stat Marieta SAFTA, a
ambasadorului Regatului Hașemit al Iordaniei (14 mai 2018);
 15 mai 2018 – primirea, la nivel tehnic, a unui grup de auditori de justiție în cadrul
proiectului European Judicial Training for Court Staff and Bailiffs – Promoting and
supporting the European cross-border cooperation (EJT - 763862).
 21 mai 2018 – pregătirea primirii de către dl ministru și doamna secretar de stat
Marieta SAFTA a președintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul
german (Bundestag), domnul Gunther KRICHBAUM;
 Contribuţie la pregătirea primirii de către dl ministru și doamna secretar de stat
Marieta SAFTA a unei delegații din Republica Franceză, în vederea elaborării unui
raport pe tema statului de drept cu privire la țările din Uniunea Europeană (30 mai
2018);
 Participarea la reuniunea de lucru a Comisiei Interguvernamentale România – Moldova
pentru integrare europeană (12 iunie 2018);
 Pregătirea primirii de către dl ministru, a Ambasadorului Republicii Kazahstan la
București (13 iunie şi 18 iulie 2018);
 Primirea la nivelul DDICJ a dlui Patrick AILLOUD – reprezentant al Poliției franceze, la
solicitarea CCPI – MAI (14 iunie 2018), pentru prezentarea sistemului de cooperare
judiciară internațională, potrivit legii române;
 Participare la reuniunea comisiei mixte de integrare europeana pentru Republica
Moldova (25 iunie 2018);
 Participarea la lucrările Comitetului interministerial privind statutul forțelor armate
străine (MApN) – 26 iunie 2018;
 5 iulie 2018 – primirea delegației Crown Prosecution Service (Marea Britanie) -
discuțiile au vizat viitorul cooperării judiciare bilaterale în materie penală, din
perspectiva Brexit, inclusiv antamarea desemnării unui magistrat de legătură britanic
în România;
 Pregătirea primirii, de către dl ministru și dna secretar de stat Marieta SAFTA, a unei
delegații a Ministerului Justiției a Landului Baden – Württenberg (3 iulie 2018);
 Pregătirea participării delegației Ministerului Justiției (dl ministru și dna secretar de
stat Marieta SAFTA) la Reuniunea ministerială privind dezbaterea referitoare la
investigarea persoanelor acuzate de crime în cadrul regimurilor comuniste, la nivel
internațional (Tallinn, 23 august 2018);
 Participare la reuniunea experților din Ministerul Justiției cu interpreții UE (28 august
2018);
 Pregătirea primirii, de către dl ministru și dna secretar de stat Marieta SAFTA, a
domnului Łukasz PIEBIAK, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Justiției din
Republica Polonia;
 Pregătirea, alături de DEAN, a vizitei delegației Comisiei de la Veneția (13 septembrie
2018);

P a g i n a 67 | 169
 Pregătirea întrevederii dlui ministru și a doamnei conf.univ.dr. Marieta SAFTA,
secretar de stat cu ES Abdulla Nasser A. Alhemaidi, Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar al Statului Qatar în România;
 Pregătirea vizitei delegației Ministerului Justiției, condusă de domnul prof.univ.dr.
Tudorel TOADER, ministrul justiției la Roma (17 septembrie 2018);
 Discuţii la nivel tehnic, la data de 25 septembrie 2018, cu un reprezentant al
Ambasadei Republicii Austria la București privind probleme ce vizează cooperarea
judiciară internațională în materie civilă;
 Participarea dlui ministru la sesiunea de deschidere a consultărilor bilaterale româno-
americane care au avut loc în perioada 24 -26 octombrie la Bucureşti, care au avut pe
agendă îmbunătăţirea cooperării judiciare bilaterale în materie penală;
 Participarea la reuniunea ministerială JAI UE-SUA, în perioada 8-9 noiembrie 2018;
 Vizita în România a unei delegaţii a Ministerului Justiţiei precum a Serviciului de
penitenciare şi probaţiune din Suedia, 27 noiembrie 2018, ocazie cu care au avut loc
discuţii legate de transferarea persoanelor condamnate, condiţiile de detenţie.
Totodată, la solicitarea părții suedeze, a fost vizitat penitenciarul Jilava.

În relația cu Marea Britanie, recunoscând importanța deosebită pe agenda bilaterală a


problematicii condițiilor de detenție în materia mandatului european de arestare, a fost
organizată o întâlnire între reprezentanții Ambasadei Marii Britanii la București,
Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor, la sediul Ministerului
Justiției, în data de 15 mai 2018. În același context, reprezentantul Ministerului Justiției a
participat la o reuniune de coordonare cu reprezentanții autorităților britanice. Reuniunea
a fost organizată sub egida Eurojust, la Haga, în luna ianuarie. Autoritățile competente din
cele două state au agreat și aplică o modalitate de lucru care a dus la deblocarea
executării mandatelor europene de arestare emise de instanțele române.
Au fost finalizate negocierile tratatelor de asistenţă judiciară în materie penală şi
extrădare dintre România şi Guvernul Malaysiei. Au fost demarate discuţii preliminare
privind negocierea unui tratat de transferare a persoanelor condamnate cu Guvernul
Malaysiei.
Totodată, menţionăm contribuţiile pentru anul 2018 ale DDICJ la mandatele pentru COPEN,
BREXIT-CAG (inclusiv participarea la o reuniune în 27 noiembrie) şi participările la
următoarele grupuri de lucru şi comitete :
 DDICJ a asigurat participarea la reuniunile Comitetului Convenției Cybercrime (T-CY),
precum și la reuniunile Grupului privind elaborarea celui de-al doilea Protocol
adițional la Convenția privind criminalitatea informatică. În anul 2018 au avut loc 2
reuniuni plenare ale Comitetului T-CY și ale Grupului privind elaborarea celui de-al
doilea Protocol adițional (10-11 iulie 2018;  28-29 noiembrie 2018) și 2 reuniuni ale
Grupului la nivel de experți privind elaborarea Protocolului adițional (11-13 mai 2018;
17-19 septembrie 2018). Din iulie 2018, reprezentantul DDICJ, asigură președinția
Comitetului T-CY și a Grupului privind elaborarea celui de-al doilea Protocol adițional
la Convenția privind criminalitatea informatică, prezidând reuniunile susmenționate.

P a g i n a 68 | 169
 DDICJ este responsabil pentru pachetul legislativ E-evidence, care se negociază la
nivelul Uniunii Europene, respectiv: 
 Propunerea de Regulament privind ordinele europene de furnizare  și conservare a
probelor electronice în materie penală, și  24-25 sep. și 22-23 oct
 Propunerea de Directivă privind armonizarea cadrului juridic de desemnare a
reprezentanților legali în scopul obținerii probelor în procedurile penale
 În acest sens, reprezentantul DDICJ a asigurat redactarea elementelor de mandat,
punctaje, fișe  și alte documente în legătură cu acest dosar și a participat la 2
reuniuni de negociere (24-25 sep. 2018; 22-23 oct.2018);
 Participarea reprezentantului DDICJ in perioada 14 -16 noiembrie 2018, la reuniunea
plenară a Comitetului Director pentru Cooperare Juridică (CDCJ) din cadrul CoE ;
 Participări ale experților DDICJ la lucrările Grupului de lucru JUSTCIV din cadrul CONS
UE, şi anume: 3 reuniuni vizând propunerea de reformare a Regulamentului (CE) nr.
2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii
părintești, 2 reuniuni referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele
statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială,
precum și a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al
Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și
extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor).
 Participarea unui reprezentant al DDICJ la reuniunea Comitetului de experţi al CoE
privind aplicarea convenţiilor europene de cooperare în materie penală (PC-OC), 14-16
noiembrie 2018;
 Reprezentarea Ministerului Justiţiei în cadrul grupurilor de lucru organizate de către
ONU în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate şi corupţiei.

În anul 2018, în contextul dezvoltării şi consolidării cadrului legislativ și instituțional, au


fost elaborate următoarele:
 Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica
Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017, adoptat de Parlament ca legea
263/2018;
 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a
Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la
13 iunie 2017 – a fost adoptat Legea nr.118 din 25 mai 2018;
 Proiect de lege privind cooperarea judiciară dintre România şi Curtea Penală
Internaţională – aflat în etapa transparenţei decizionale.
 Contribuţii la întocmirea observațiilor depuse de către România în 6 cauze aflate pe
rolul CJUE, vizând cooperarea judiciară internațională în materie penală și civilă, în 4
dintre acestea participând și la reuniunile de coordonare organizate de către Agentul
Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

P a g i n a 69 | 169
II.1.4. Prevenirea criminalităţii
A. Coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei naționale anticorupție 2016 –
2020 Secretariatul tehnic al SNA a continuat să ofere expertiză, îndrumare și suport
autorităților și instituțiilor publice pentru implementarea SNA.
A.1 Monitorizarea implementării SNA 2016 - 2020
Pe baza contribuțiilor autorităților și instituțiilor publice ST SNA a procedat la elaborarea și
publicarea pe portalul sna.just.ro a Raportului privind stadiul implementării Strategiei
Naționale Anticorupție 2016-2020 în anul 2017, însoțit de următoarele anexe:
 inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum
și indicatorii de evaluare;
 situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor
adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului.
În perioada 18-19 aprilie 2018 MJ a organizat cea de-a patra serie de reuniuni ale
platformelor de cooperare prevăzute în Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020.
Punctele principale de pe agenda reuniunii au fost:
 Prezentarea și aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de echipa de experți, în
urma misiunilor de evaluare aferente anului 2017;
 Prezentarea raportului privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție
în anul 2017;
 Identificarea și selectarea celor 3 teme de evaluare pentru anul 2018, din Anexa nr. 3
la SNA. După centralizarea tuturor opțiunilor exprimate de participanți în cele patru
platforme, s-au conturat următoarele teme de evaluare pentru ciclul 2018-2019:
 conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (include pantouflage
-ul);
 transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la
informațiile de interes public deținute de acestea;
 incompatibilități.
 Identificarea și selectarea celor 20 instituții care vor fi evaluate în perioada 2018 –
2019 în cadrul proiectului POCA „Consolidarea capacității administrative a
secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini
implementarea măsurilor anticorupție”.
În perioada 13-14 decembrie 2018, MJ a organizat cea de-a cincea serie de reuniuni
ale Platformelor de cooperare prevăzute în Strategia Națională Anticorupție (SNA)
2016-2020.
Punctele principale ale reuniunii au fost:
 Pregătirea celei de-a doua raportări cu privire la implementarea SNA 2016-2020;
 Discutarea aspectelor legate de punerea în aplicare a Metodologiei standard de
evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale
și a Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice centrale, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2018;
 Prezentare din partea Secretariatului Tehnic și tur de masă privind stadiul programelor
cu finanțare externă care au ca obiect finanțarea măsurilor SNA;
 Discutarea priorităților SNA pentru anul 2019.

P a g i n a 70 | 169
A.2 Implementarea măsurilor SNA cu termen 2018, care sunt în sarcina MJ:
a. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul
tuturor autorităților publice - această acțiune fiind prevăzută în sarcina structurilor de
audit intern din cadrul instituțiilor publice. În perioada 19.02-06.04.2018 a avut loc o
misiune de audit, derulată de Serviciul Audit Public Intern, cu tema “Evaluarea
sistemului de prevenire a corupției”, din care intervenția la fața locului în perioada
05.03-16.03.2018. Perioada supusă auditării a fost 01.01 – 31.12.2017.
b. Centralizarea și actualizarea periodică a stadiului implementării măsurilor de
transparență instituțională și de prevenire a corupției, în baza rapoartelor de evaluare
- se implementează anual şi se publică pe portalul sna.just.ro ca anexă la Raportul de
progres al Ministerului Justiţiei şi al instituţiilor subordonate elaborat anual, publicat
pe portalul SNA la secțiunea monitorizare SNA, rapoarte de monitorizare.
c. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de
rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard.
d. SGG publică anual pe site-ul propriu rapoartele privind controlul intern managerial iar
MJ, prin ST SNA solicită tuturor instituțiilor situația incidentelor de integritate. Lista
incidentelor de integritate raportate în anul 2018 reprezintă anexe la Raportul de
progres privind implementarea SNA 2016-2020 în anul 2017.
e. Adoptarea/sistematizarea normelor deontologice ale personalului Ministerului Justiţiei
şi din unităţile subordonate - Prin Ordinul nr. 1399 din data de 17 aprilie 2018 se
completează Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat
prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011. Ordinul a fost publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 383 din 04 mai 2018, dată la care a intrat în vigoare.
f. Completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicţiilor la
migrarea angajaţilor din sectorul public în cel privat şi reglementarea mecanismelor de
control al respectării acestor interdicţii, precum şi a cadrului sancţionator. Realizarea
evaluării legislației privind protecția avertizorilor în interes public și migrația
angajaților din sectorul public în cel privat se numără printre activitățile Proiectului
„Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale
Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, finanţat
prin fonduri POCA 2014-2020.
g. Sprijinirea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în dezvoltarea unui mecanism de
recompensare pentru ofertanții care s-au dovedit integri în derularea afacerilor lor
(Angajament OGP/Summit Londra).
h. În vederea implementării acestei măsuri, au fost purtate consultări cu ANAP, fiind
agreată transmiterea unei adrese comune MJ-ANAP către Comisia Europeană, în
vederea consultării Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-
uri (DG GROW) cu privire la dezvoltarea unui mecanism de recompensare pentru
ofertanții care s-au dovedit integri în derularea afacerilor.

P a g i n a 71 | 169
i. Organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și
mediul de afaceri cu privire la agenda națională anticorupție şi politicile cu impact
asupra activității economice.
j. Au avut loc două reuniuni ale Platformelor de cooperare a mediului de afaceri
desfășurate în lunile aprilie și decembrie 2018. În cadrul Platformei din luna aprilie
2018 a fost propusă organizarea unor reuniuni MJ – AMCHAM privind consolidarea
integrității în întreprinderile publice. Astfel, au fost organizate două mese rotunde (în
zilele de 19.06.2018, respectiv 21.11.2018) privind promovarea unei culturi de
integritate la nivelul întreprinderilor publice.
k. Publicarea unui studiu privind sistemul sancţiunilor administrative şi implementarea lui
(măsură restantă SNA 2012-2015). Această măsură este implementată în cadrul
proiectului “Mecanisme eficace de control administrative și de prevenire a corupției”
derulat de către Secretariatul General al Guvernului. Este în curs procedura de
achiziție.
l. Inițierea dialogului cu autoritățile de reglementare în domenii precum energia,
resursele minerale, în vederea implementării standardelor legale de integritate.
m. La Platforma de cooperare a mediului de afaceri desfășurată în luna decembrie 2018 au
fost invitați un reprezentant al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE), care a și dat curs invitației, şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale (ANRM). Reprezentantul ANRE a subliniat importanța SNA, iar
participanții la reuniune au decis, la propunerea ST SNA, ca următoarea reuniune a
Platformei mediului de afaceri să aibă drept temă integritatea în domeniul energiei.
n. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice și evaziune fiscală, analiză
utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii
(măsură preluată din SNA 2012 - 2015).
o. Reprezentanții MJ și PICCJ au efectuat în cursul anului 2018 o analiză a hotărârilor
pronunţate de instanţele de judecată în materia infracţiunilor de evaziune fiscală
săvârșite în perioada 2014 – 2018, în vederea identificării eventualelor situaţii de
practică neunitară.
A.3 Coordonarea implementării SNA 2016-2020
a. La data de 2 august 2018 a fost adoptată Hotărârea nr. 599, pentru aprobarea
Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice centrale, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a
incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale. Actul
normativ a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 751/30.08.2018, dată la care a
intrat în vigoare.
b. În scopul aplicării unitare a măsurii 2.1.1. - Auditarea internă, o dată la doi ani, a
sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice ST SNA a
inițiat dialogul cu reprezentanții Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public
Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ST SNA.

P a g i n a 72 | 169
Principalul rezultat al reuniunilor l-a constituit elaborarea unui îndrumar pentru
derularea misiunilor de audit public intern privind ”Evaluarea sistemului de prevenire a
corupției” . Rolul acestui document este acela de a asigura o bună îndeplinire a
sarcinilor auditului public intern, de a oferi asistență structurilor de audit public intern
pentru aplicarea cerințelor de auditare a sistemului de prevenire a corupției (Anexa 3
la SNA 2016-2020) și de a implementa o abordare unitară în realizarea acestor misiuni.
La data de 16 octombrie 2018 UCAAPI a solicitat tuturor structurilor de audit public
intern, din cadrul entităților publice din administrația publică centrală, să introducă în
Planul anual de audit public intern pentru anul 2019 o misiune de audit public intern
cu denumirea „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, anul 2019”. Misiunea de
audit public intern solicitată se va finaliza cu raport de audit public intern, avizat de
către conducătorul entității, până cel târziu la data de 15 septembrie 2019.
B. Consolidarea cooperării internaționale în materia luptei împotriva corupției și
prevenirii criminalității
În anul 2018, Ministerul Justiției a continuat să asigure cooperarea cu și participarea la
reuniunile organizațiilor, organismelor și formatelor internaționale anticorupție și de luptă
împotriva spălării banilor, precum: Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO), Moneyval,
Conferința Statelor Părți la Convenția de la Varșovia, grupurile de lucru constituite în
cadrul Convenției ONU împotriva Corupției, Inițiativa Regională Anticorupție (RAI), Grupul
de lucru constituit în vederea finalizării mecanismului de evaluare a implementării
Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale (UNTOC),
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), inclusiv Rețeaua
Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală a OCDE.
C. Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al
OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației, și, în special, în Grupul de
lucru Anti-mită.
Ministerul Justiţiei, a continuat, şi în cursul anului 2018, demersurile necesare pentru ca
România să devină membru cu drepturi depline al Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE) și al grupurilor de lucru relevante ale organizației, în
special, al Grupului de lucru Anti-mită.
Astfel MJ a întreprins demersuri pentru conturarea cadrului legal al formalizării cooperării
cu OCDE.
În acest scop a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, care a avut drept scop
crearea temeiului legal pentru plata contribuțiilor financiare voluntare în vederea
participării la formatele de lucru, proiectele și activitățile unor organizații internaționale
cu care România colaborează în vederea aderării.
Pentru a crea și cadrul legal care să permită specific MJ dezvoltarea proiectelor bilaterale
cu OCDE, Guvernul României a adoptat Hotărârea Guvernului nr.891/2018 privind
aprobarea contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiției, în vederea finanțării

P a g i n a 73 | 169
participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind
conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea
mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale. Hotărârea
de Guvern menţionată anterior a fost publicată în Monitorul Oficial nr.966/15.11.2018.
Având în vedere că bugetul anual aprobat MJ pentru anul 2018 nu a dispus de fondurile
necesare asigurării acestei plăţii, MJ a solicitat Ministerului Finanţelor Publice (MFP)
suplimentarea bugetului, cu ocazia celei de-a doua rectificări a bugetului de stat pe anul
2018, însă MFP nu a alocat fonduri.
Pentru a consolida statutul României de furnizor de expertiză anticorupție pentru Asia
Centrală și Europa de Sud – Est, în cursul anului 2018 s-au purtat negocieri între România şi
ACN privind proiectul de memorandum de înțelegere (MoU) cu ACN pentru finanțarea
Rețelei, în temeiul Memorandumului aprobat de Prim - Ministru. Scopul MoU este de a
asigura stabilitatea financiară pe termen lung a ACN și punerea în aplicare a programului
de lucru al rețelei. MoU formalizează angajamentul țărilor ACN de a sprijini implementarea
programului 2016-2019 și stabilește condițiile pentru finanțarea acestuia. De asemenea,
MoU oferă și baza legală pentru plata contribuțiilor financiare de către statele membre.
D. Ministerul Justiției a continuat coordonarea activităților care să conducă la
îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin potrivit Planului naţional de acţiune pentru
implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru o Guvernare
Deschisă (OGP – Open Government Partnership).
Angajamentul finalizat complet pe vechiul Plan Național de Acțiune este cel asumat de
către MJ, prin Autoritatea Națională pentru Cetățenie, denumit „Dezvoltarea unui sistem
informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetăţenie”.
Întrucât Planul național de acțiune (PNA) 2016-2018 s-a finalizat în iulie 2018, MJ a
transmis încă din luna aprilie 2018, la solicitarea SGG, propuneri de noi angajamente ce
sunt în actualul PNA, care se va desfășura pe o perioadă de doi ani (septembrie 2018 –
septembrie 2020), aprobat prin memorandum de Guvernul României în şedinţa din 15
noiembrie 2018.
În acest sens, MJ a reasumat în noul PNA două din cele trei angajamente existente în
vechiul PNA, și anume:
 „Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de
integritate”, angajament ce urmează a fi implementat prin intermediul unui proiect
finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
(POCA). Proiectul include mai multe acțiuni, printre care și angajamentul asumat prin
OGP de pregătire anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspecte de
integritate, care va fi implementat începând din luna a 7 - a proiectului - iunie 2019.
 „Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate”,
angajament asumat de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate (ANABI). ANABI va dezvolta o platformă care va asigura accesul
instituțiilor publice din cadrul sistemului judiciar la informațiile privind gestionarea
creanțelor provenite din infracțiuni.

P a g i n a 74 | 169
De asemenea, MJ a asumat și un angajament nou: “Creșterea gradului de informare a
publicului cu privire la impactul fenomenului corupției”, angajament ce urmează a fi
implementat tot prin intermediul proiectului finanțat din fonduri europene, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Acesta va consta în desfășurarea
unei campanii de informare publică, ce va include un spot tv, un spot audio, precum și
numeroase materiale ce urmează a fi distribuite în scopul creșterii gradului de informare a
publicului (afișe, pliante, machete etc.).
E. Activități derulate în vederea implementării proiectelor cu finanțare externă
a. “Consolidarea capacităţii administrative a Secretariatului Tehnic al SNA 2016 – 2020”,
cod SIPOCA 62 - a fost elaborată documentația în vederea achiziționării serviciilor pentru
atingerea rezultatului 2 din proiect: “Sondaje și campanii de informare și conștientizare
publică implementate în vedere creșterii gradului de prevenire a corupției”.
S-au finalizat procedurile pentru achiziționarea unor bunuri.
A fost reluată procedura de achiziție a serviciilor aferente realizării studiilor criminologice
și cercetărilor sociologice.
Sunt în curs de derulare procedurile de achiziție privind serviciile de consultanță și
formare, în vederea realizării următoarelor activități:
 Organizarea și derularea a 20 de misiuni de tip „peer review” pentru evaluarea
modului în care sunt implementate măsurile de transparență instituțională și de
prevenire a corupției (măsuri preventive anticorupție) în cadrul instituțiilor și
autorităților publice de la nivel central;
 Elaborarea și diseminarea unui model general de bune practici pentru implementarea
măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției în cadrul
administrației publice;
 Derularea unui audit intermediar privind implementarea SNA 2016-2020;
 Realizarea evaluării legislației privind protecția avertizorilor de integritate și migrația
angajaților din sectorul public în cel privat;
 Organizarea a două conferințe anticorupție;
 Generarea unui scor de tip index al integrității instituționale pentru sectoarele
vulnerabile identificate în strategie, prin agregarea indicatorilor privind incidente de
integritate, autoevaluarea implementării inventarului măsurilor de transparență
instituțională și de prevenire a corupției, evaluarea calității serviciului public,
transparența instituțională;
 Organizarea unei sesiuni de instruire a personalului din cadrul Ministerului Justiției și
al unităților subordonate (din Secretariatul tehnic al SNA și alte persoane din cadrul
Ministerului Justiției și al unităților subordonate implicate în implementarea SNA);
 Derularea unor sesiuni de formare profesională în vederea creșterii gradului de
educație anticorupție;
 Participarea a doi experți implicați la conferința de închidere a proiectului ce va fi
organizată de autoritatea contractantă.

P a g i n a 75 | 169
b. „Transparență, accesabilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării
publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454 – a fost elaborată de către liderul de
proiect toată documentația privind achiziționarea de servicii în legătură cu realizarea
sondajului de opinie privind percepția publică, a justițiabililor și a profesioniștilor din
domeniul juridic asupra sistemului judiciar/actului de justiție și analiza cauzelor nivelului
de percepție pe cele trei paliere, precum și analiza principalelor surse de
informare/canale de comunicare care generează percepția.
c. „Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției” cod SIPOCA
432 - a fost elaborată toată documentația (caietul de sarcini, referatul de necesitate,
criteriile de atribuire şi factorii de evaluare) în vederea realizării procedurii de achiziție
publică (procedura simplificată) pentru achiziționarea unor servicii de consultanță în
vederea realizării unui studiu privind sistemul sancțiunilor administrative și implementarea
lui.

G. Monitorizarea implementării Strategiei de reintegrare socială a persoanelor private


de libertate, elaborată pentru perioada 2015-2019:
În anul 2018, activitatea Comisiei interministeriale a urmărit mobilizarea tuturor
instituțiilor publice partenere, pentru asumarea responsabilităților stabilite conform
cadrului normativ, păstrând în atenție perioada aprobată pentru implementarea Strategiei,
respectiv 2015-2019.
S-a urmărit menținerea ritmului accelerat de implementare a activităților, sens în care a
fost continuată organizarea întâlnirilor membrilor Comisiei interministeriale, cu frecvență
lunară. Astfel, în anul 2018, s-au desfășurat 10 reuniuni ale Comisiei, în datele de: 23
ianuarie, 27 februarie, 26 aprilie, 24 mai, 17 iulie, 11 septembrie, 11 octombrie, 22
noiembrie și 20 decembrie.
În cele 10 reuniuni ale Comisiei, au fost adoptate 8 Hotărâri. Conform temelor agreate,
cinci indicatori de rezultat au fost aprobați prin Hotărâri ale Comisiei, aceștia contribuind
semnificativ la creșterea procentului de îndeplinire a activităților din Planul Național de
implementare al Hotărârii Guvernului nr. 389/2015 și obiectivarea modelelor de colaborare
interinstituțională, pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor sancționate penal.
De asemenea, prin hotărâri ale Comisiei, au fost constituite trei grupuri de lucru pentru
realizarea anumitor activități cu specific interinstituțional, unul dintre acestea urmând să
își continue activitatea în anul 2019.
În prezent se lucrează la elaborarea raportului pe anul 2018 pentru a fi prezentat
Guvernului care va analiza, atât cantitativ, cât și calitativ, stadiul implementării
Strategiei.
H. Acte normative elaborate:
 Hotărârea Guvernului nr. 891/2018 privind aprobarea contribuţiei voluntare a
României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul
anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanţării participării României, prin
Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea
legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii

P a g i n a 76 | 169
funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale, publicată în
Monitorul Oficial nr.966/15.11.2018.
 Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de
evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale,
împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de
corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de
corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea
Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a
incidentelor de integritate.
 MJ a efectuat demersurile necesare pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern
referitoare la aprobarea Regulamentului privind reutilizarea imobilelor intrate, prin
confiscare, în proprietatea privată a statului, proiect avizat negativ de către MFP.

P a g i n a 77 | 169
II.1.5. Organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi conexe
sistemului judiciar
În ceea ce privește organizarea, coordonarea și controlul unor profesii liberale și activități
conexe sistemului judiciar, profesiile conexe aflate în sfera de competență a Serviciului
Profesii Juridice Conexe sunt următoarele: notar public, executor judecătoresc, interpret
și traducător autorizat, operator autorizat și agent al Registrului Național de Publicitate
Mobiliară (fosta Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare) și, respectiv, expert tehnic
judiciar, consilier juridic.
A. Îmbunătățirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea
profesiei, precum și accesul în profesia de notar public; coordonarea activității
profesionale a notarilor publici și evidența birourilor notarilor publici. Îmbunătățirea
cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum și
accesul în profesia de executor judecătoresc; coordonarea activității profesionale a
executorilor judecătorești și evidența birourilor executorilor judecătorești
În cadrul acestor obiective, în anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități:
 Prin Ordinul ministrului justiției nr. 1940/C/23.05.2018 privind actualizarea posturilor
de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru
anul 2018, cu modificările ulterioare, numărul posturilor de 2589 posturi de notar
public, din care 2427 notari publici în funcție, 162 notari publici suspendați, s-a
actualizat cu 3 posturi vacante.
 Prin Ordinul ministrului justiției nr. 1941/C/23.05.2018 privind actualizarea numărului
posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de
definitivat pentru anii 2017 și 2018, numărul posturilor de 2591 posturi de notar public
s-a actualizat cu 58 posturi destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de
definitivat pentru anul 2017 și 40 posturi destinate notarilor stagiari care vor promova
examenul de definitivat pentru anul 2018.
 Prin Ordinul ministrului justiției nr. 1942/C/23.05.2018 privind actualizarea numărului
posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în
funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de
notar public în anul 2018, numărul posturilor de 2689 posturi de notar public s-a
actualizat cu 9 posturi destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții
de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar
public în anul 2018.
 Prin Ordinul ministrului justiției nr. 1943/C/23.05.2018 privind actualizarea posturilor
de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul
2018, numărul posturilor de 2698 posturi de notar public s-a actualizat cu 43 posturi
vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2018.
 Prin Ordinul ministrului justiției nr. 3926/C/2018 din 15 octombrie 2018, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 24 octombrie 2018, cu completările
ulterioare, au fost modificate și completate Normele privind tarifele de onorarii pentru
serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr.
46/C/2011; noile soluții legislative vizează, în principal, stabilirea liberă a onorariilor
între notarul public și solicitant pentru anumite acte și proceduri notariale.

P a g i n a 78 | 169
 Au fost numite în profesia de notar public 49 de persoane în temeiul Legii notarilor
publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată.
 Au fost aduse contribuții la negocierea propunerii de reformare a Regulamentului (CE)
nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea
și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia
răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, date fiind
implicațiile acestuia în activitatea notarilor publici.
 S-a asigurat participarea la reuniunile organizate de către Ministerul Afacerilor Externe
în vederea pregătirii implementării Regulamentului (UE) nr. 2016/1191 al
Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei
circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor
documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1024/2012.
 Prin Ordinul ministrului justiției nr. 3939/C/16.10.2018 privind actualizarea posturilor
de executor judecătoresc, numărul posturilor de executor judecătoresc s-a actualizat
la 911, din care 873 de executori judecătorești definitivi și 38 de posturi de executor
judecătoresc vacante. Numărul posturilor de executor judecătoresc stagiar s-a
actualizat la 36, din care 31 de executori judecătorești stagiari și 5 posturi vacante.
Astfel, a fost actualizat numărul posturilor vacante de executor judecătoresc
destinate:
 examenului de definitivat (6 posturi);
 soluționării cererilor de schimbare a sediului biroului executorului judecătoresc (12
posturi);
 concursului de admitere în profesie pentru persoanele care au exercitat cel puțin 3
ani funcții de specialitate juridică (20 de posturi);
 concursul pentru admiterea în profesie ca executor judecătoresc stagiar (5 posturi).
 În temeiul Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, au fost numite în profesia de executor
judecătoresc 14 persoane (8 persoane ca urmare a promovării examenului de
definitivat, 2 persoane ca urmare a promovării concursului de admitere pentru
persoane care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică și 4 persoane
cu scutire de examen, în condițiile art. 15 lit. g) teza finală din legea menționată).
 În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, la data de 31 octombrie 2018 a fost publicat pe site-ul
Ministerului Justiției, pentru a fi supus dezbaterii publice, proiectul de Lege privind
organizarea și exercitarea profesiei de executor judecătoresc.
B. Îmbunătățirea cadrului legislativ privind organizarea și funcționarea sistemului de
publicitate mobiliară și sporirea gradului de securitate a informațiilor cuprinse în
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (fosta Arhiva Electronică de Garanții Reale
Mobiliare)
În cadrul acestor obiective, în anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități:
 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele
măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică

P a g i n a 79 | 169
de Garanții Reale Mobiliare și a Legii nr. 71/2011, redenumit Proiect de Lege privind
Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului
nr. 89/2000 a fost transmis spre promulgare Președintelui României care a formulat
cerere de reexaminare în luna iunie 2018, fiind ulterior adoptat de Parlament cu
amendamente. În data de 07.12.2018, în Monitorul Oficial al României Partea I nr.
1040, a fost publicată Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate
Mobiliară și de abrogare a O.G. nr. 89/2000, care a intrat în vigoare în data de
10.12.2018.
 În anul 2018 a fost autorizat un număr de 3 agenți împuterniciți/birouri teritoriale să
desfășoare activitatea de înregistrare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară
(RNPM) a avizelor de înscriere.
 Ca urmare a expirării celor 3 ani de autorizare, au fost reautorizați 3 operatori:
Camera de Comerț și Industrie a României (cu 23 de agenți împuterniciți – camere de
comerț județene), Uniunea Națională a Notarilor Publici (cu 32 de agenți împuterniciți
– forme de organizare a profesiei de notar public) și Uniunea Națională a Barourilor din
România (cu 57 de agenți împuterniciți – forme de organizare a profesiei de avocat).
 În perioada iulie-august au fost efectuate controale la sediul operatorului Camera de
Comerț și Industrie a României și la 9 birouri teritoriale autorizate aparținând
operatorilor Uniunea Națională a Barourilor din România și Uniunea Națională a
Notarilor Publici.
 În anul 2018 au fost înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară 1.429.271
de avize de înscriere, număr în creștere față de anul 2017, când s-au înregistrat în
RNPM 1.358.933 de avize de înscriere.
 S-a încasat din această activitate suma de 32.408.410 lei, în creștere față de anul 2017,
când s-au încasat 31.304.530 lei. A fost virată la bugetul de stat cota de 85% din taxele
încasate din activitatea de înregistrare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, în
sumă de 27.547.148,5 lei. A fost virată la bugetul Ministerului Justiției cota de 15% din
taxele încasate din această activitate, în cuantum de 4.861.261,5 lei.

C. Reformarea profesiei de interpret și traducător autorizat (judiciar), precum și a


activității de interpretare și traducere autorizată; autorizarea interpreților și
traducătorilor potrivit legislației în vigoare
În cadrul acestor obiective, în anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități:
 Au fost autorizați 101 de interpreți și traducători, numărul total al acestora crescând la
38.362 de traducători și interpreți autorizați (autorizarea interpreților și traducătorilor
se realizează pe baza verificării documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
prevăzute la art. 3 din Legea 178/1997, cu modificările și completările ulterioare). De
asemenea, au fost modificate 178 de autorizații de interpret și traducător autorizat,
urmare a autorizării pentru alte limbi străine sau a modificării datelor de stare civilă.
 Au fost eliberate 13 adeverințe necesare recunoașterii calificării de interpret și
traducător autorizat în alte state membre ale Uniunii Europene.
 A fost eliberată o adeverință prin care s-a recunoscut unei persoane calificarea
profesională de interpret și traducător obținută în statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene.

P a g i n a 80 | 169
 Au fost eliberate 28 duplicate ale autorizațiilor de interpret și traducător, ca urmare a
pierderii sau deteriorării acestora.
 Au fost emise ordine ale ministrului justiției pentru încetarea calității de interpret și
traducător autorizat pentru un număr de 68 persoane.
 Au fost emise ordine ale ministrului justiției pentru suspendarea calității de interpret și
traducător autorizat pentru un număr de 15 persoane.
 Au fost emise ordine ale ministrului justiției pentru încetarea suspendării calității de
interpret și traducător autorizat pentru un număr de 9 persoane.
De asemenea, în anul 2018 au fost eliberate 5 adeverințe necesare recunoașterii calificării
de consilier juridic în alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin
Ordinul ministrului justiției nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obținut în România, și
a experienței în profesie dobândite în România de către cetățenii români sau cetățenii unui
alt stat membru al UE ori aparținând SEE, în vederea admiterii și practicării acesteia în
celelalte state membre ale UE sau aparținând SEE, și o adeverință privind recunoașterea
calificării profesionale de interpret și traducător obținută în statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene.

D. Îmbunătățirea cadrului legislativ privind activitatea de expertiză tehnică judiciară și


extrajudiciară
În cadrul acestui obiectiv, în anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități:
 În vederea elaborării proiectului de act normativ referitor la modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de
expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu
modificările și completările ulterioare, în anul 2018 au fost demarate următoarele
activități:
 au fost analizate punctele de vedere, propunerile și observațiile transmise de către
instanțele judecătorești, birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și
contabile din cadrul tribunalelor și asociațiile profesionale ale experților;
 au fost efectuate studii de drept comparat al legislației celorlalte state europene
din domeniul expertizei tehnice judiciare și extrajudiciare.
 În anul 2018, având în vedere sesizările privind disfuncționalitățile din activitatea de
avizare a expertizelor tehnice în specializarea „Topografie, cadastru și geodezie”, în
aplicarea Ordinului comun al ministrului justiției și al directorului general al Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1882/C-1044364 /2011 pentru
aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate
de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie, au fost
întreprinse demersuri în vederea modificării și completării ordinului menționat, fiind în
curs de elaborare proiectul de act normativ care să corespundă realităților socio-
economice și juridice și să rezolve problemele existente în practică.
 Cu privire la stadiul întocmirii Ghidului explicativ al specializărilor cuprinse în
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), precizăm faptul că în cursul
anului 2018, a fost întocmită fișa de proiect, în vederea supunerii spre aprobare a

P a g i n a 81 | 169
acesteia Autorității de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, ca etapă preliminară depunerii cererii de finanțare pentru
proiectul menționat mai sus.

P a g i n a 82 | 169
II.1.6. Gestionarea programelor finanțate din fonduri europene, din Mecanismul
Financiar Norvegian 2009-2014 și din partea altor donori
În anul 2018 a continuat implementarea programelor și proiectelor aflate în portofoliul
ministerului, după cum urmează:
A. Proiecte finanțate în cadrul cooperării bilaterale cu alte state

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

În cursul anului 2018 au fost realizate de către Operatorul de Program operațiunile


specifice închiderii programelor: „Violență domestică şi violență bazată pe deosebirea de
sex” (RO 20), „Întărirea capacității judiciare și cooperare” (RO 24) şi „Servicii
corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” (RO 23), fiind totodată
monitorizată sustenabilitatea celor 24 de proiecte finanțate prin cele trei programe.

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

În data de 19.06.2018 au fost semnate Acordul de Program și Acordul de Implementare a


pentru Programul ”Justiție”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-
2021 și pentru care Ministerul Justiției este Operator de Program.

În această calitate, în perioada 2018–2024, Ministerul Justiției va gestiona o alocare


financiară de 52.941.176 euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă
norvegiană (grant), iar 15% cofinanțarea națională.

Programul ”Justiție” va fi implementat prin șapte proiecte predefinite, respectiv:

 „Corecţional” („Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin implementarea


principiului seamless”), implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor;
 ”Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului
normalității”, implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor;
 ”Reintegrarea socială a minorilor prin învățare şi dezvoltare personală”, implementat
de Administrația Națională a Penitenciarelor;
 ”Asistență juridică și garanții pentru accesul la justiție”, implementat de Consiliul
Europei;
 ”Formarea personalului din sistemul judiciar și consolidarea capacității instituționale în
acest domeniu”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii;
 ”Combaterea criminalității și a corupției”, implementat de Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție;
 ”Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în România”, implementat de
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.
Acestora li se adaugă o serie de alte inițiative de cooperare interinstituțională între
partenerii români și norvegieni, finanțate din fondul destinat consolidării relațiilor
bilaterale.

Conferința de lansare a programului a avut loc în data de 16 noiembrie 2018, ocazie cu


care au fost prezentate obiectivele, domeniile de interes şi proiectele predefinite
finanțate.

P a g i n a 83 | 169
În perioada iulie-decembrie 2018, la nivelul Operatorului de Program au fost evaluate
propunerile de proiecte în vederea semnării contractelor de finanțare.
Informații despre programul „Justiție” și proiectele finanțate se regăsesc pe pagina
dedicată – www.norwaygrants.just.ro

B. Cadrul financiar privind fondurile structurale 2014 -2020

B1. Proiecte în care Ministerul Justiției este Coordonator

În cadrul Programului Operațional ”Capacitate administrativă”, Ministerul Justiției


implementează mai multe proiecte prevăzute în Planul de acțiuni aferent Strategiei de
Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015-2020, corespunzător Obiectivului Specific POCA 1.3 –
Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de
management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar, respectiv Obiectivului Specific
2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în
vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia,
astfel:

1. „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la


nivelul sistemului judiciar - SIMS” (21 noiembrie 2017 – 21 decembrie 2019)

Parteneri: CSM, PICCJ, DNA, DIICOT, Curtea de Apel București, Tribunalul București,
Inspecția Judiciară și Direcția Națională de Probațiune
Obiectiv: Utilizarea eficientă și eficace a resurselor de care dispune sistemul judiciar,
prin asigurarea cu personal instruit la nivel decizional și tehnic, atribuții instituționale clar
definite în domeniul managementului și planificării strategice, structuri specializate în
management organizațional, suport informatic pentru facilitarea procesului decizional,
metodologii unitare.
2. „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei
Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor
anticorupție - SNA” (21 noiembrie 2017 – 21 martie 2020)

Parteneri: Direcția Generală Anticorupție


Obiectiv: Sprijinirea instituțiilor și autorităților din administrația publică, în realizarea
celor trei obiective generale ale Strategiei Naționale Anticorupție: prevenire – combatere –
educație, contribuind astfel la creșterea transparenței, eticii și integrității prin derularea
unor activități specifice (dezvoltarea și implementarea unor instrumente de lucru
specifice, elaborarea de studii, sondaje și campanii de conștientizare publică, derularea
unor sesiuni de formare profesională în vederea creșterii gradului de educație
anticorupție).
3. ”Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de
gestiune a proceselor de lucru și a aplicațiilor aferente – GPL” (21 noiembrie 2017 –
21 noiembrie 2019)

Obiectiv: Consolidarea instituțională a Ministerului Justiției, prin modernizarea și


eficientizarea proceselor de lucru existente, atât în ceea ce privește interacțiunea dintre

P a g i n a 84 | 169
compartimentele de specialitate, inclusiv dintre acestea și alți actori de la nivelul
sistemului judiciar (de ex., instanțele de judecată), cât și în relația cu actorii externi
implicați în activitățile conexe sistemului judiciar.
B2. Proiecte în care Ministerul Justiției este partener

1. „Mecanisme eficace de control administrativ şi de prevenire a corupției” (19 iunie


2018 – 19 decembrie 2020)

Coordonator: Secretariatul General al Guvernului


Partener: Ministerul Justiției
Obiectiv: Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi de prevenire a corupţiei
în administrația publică centrală, prin reglementarea organizării şi funcţionării Corpului de
control al primului-ministru şi eficientizarea activităţii acestuia, a funcţiei de control
administrativ în cadrul autorităţilor publice centrale şi consolidarea sistemului intern de
prevenire a corupţiei al Secretariatului General al Guvernului.
Rezultate urmărite – a fi realizate de către MJ: Realizarea unui studiu privind sistemul
sancțiunilor administrative și implementarea lui
2. „TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea
comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” (5 septembrie 2018 – 5 septembrie
2020)

Coordonator: Consiliul Superior al Magistraturii


Parteneri: Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția
Judiciară, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casație și Justiție,
Înalta Curte de Casație şi Justiție.
Obiectiv: Îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea
consolidării imaginii acestuia, dar și asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și
exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului
de informare, conștientizare a drepturilor cetățenilor şi dezvoltarea culturii juridice.

C. Programul specific “Justiție” al Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020

Proiectul Seminar European „Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene
în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a
unui copil” (octombrie 2016-decembrie 2018)

Parteneri - Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din


Germania, Academia Judiciară din Croația și Ministerele Justiției din Republica Letonia și
Ungaria (parteneri); Institutul Național al Magistraturii, Curtea de Apel Constanța și Oficiul
Federal al Justiției din Germania (parteneri asociați)
Obiectiv - organizarea în perioada 13-14 martie 2018 a unei acțiuni majore de cooperare
judiciară internațională în materie civilă, pentru un număr de aproximativ 150 de
practicieni din Statele Membre UE cu privire la aplicarea Regulamentului UE nr. 2201/2003
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie

P a g i n a 85 | 169
matrimonială şi în materia răspunderii părintești, precum și elaborarea unui ghid practic
adresat specialiștilor în domeniu.
D. Pregătirea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene

În vederea pregătirii președinției române a Consiliului Uniunii Europene, reprezentanții


Direcției Programe Europene au participat la lucrările Grupului de lucru ad-hoc pentru
negocierea instrumentelor financiare aferente domeniului Justiție și Afaceri Interne,
respectiv propunerile de Regulamente de instituire a Programelor ”Justiție” și ”Drepturi și
Valori” 2021-2027.

P a g i n a 86 | 169
II.1.7. Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar”, finanțat prin Acordul de Împrumut nr.
RO – 4811 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Proiectul de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare,
finanțat prin Acordul de Împrumut nr. RO - 8695
Implementarea proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”, finanțat prin Acordul de
Împrumut nr. RO – 4811 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) a fost finalizat, cu excepția următoarelor
contracte/activități care s-au derulat în anul 2018 cu finanțare de la bugetul de stat:
A. Reabilitarea infrastructurii la nivelul instanțelor judecătorești
Activități desfășurate:
1. Finalizarea lucrărilor de execuție pentru Tribunalul Prahova (monument istoric) – au
fost finalizate în iulie 2018

2. Continuarea lucrărilor de execuție pentru Palatul de Justiție Prahova (noul sediu) –


termenul de finalizare a lucrărilor este 30 august 2019
Indicator de rezultat: Stadiul fizic procentual al realizării lucrărilor de construcții
Stadiul de realizare al indicatorului: Stadiul fizic al realizării lucrărilor la 31 decembrie
2018 este de 92% Întrucât bugetul alocat acestui contract pentru anul 2018 a fost unul
redus în valoare comparativ cu restul de plată din contract, acesta a fost acoperit prin
prestații de către constructor, astfel că durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită,
prin aplicarea art. 43^1 alin. (1) din Legea 500/2002, până la data de 30.08.2019.

3. Continuarea lucrărilor de execuție pentru Tribunalul Sibiu (monument istoric)


Indicator de rezultat: Stadiul fizic procentual al realizării lucrărilor de construcții
Stadiul de realizare al indicatorului: Lucrările de reabilitare, amenajare și extindere a
sediului Tribunalului Sibiu se realizează în două faze:
 prima fază este aferentă lucrărilor de consolidare și punere în siguranță a clădirii;
această etapă a fost finalizată în luna martie 2016;
 a doua fază este aferentă continuării lucrărilor pentru finalizarea reabilitării,
amenajării și extinderii sediului; această etapă este în curs de implementare,
contractul de lucrări pentru faza a doua a fost semnat în 22 decembrie 2016 și, deși
lucrările trebuiau finalizate în luna martie 2019, Constructorul a notificat rezilierea
contractului în septembrie 2018. În prezent sunt în curs de finalizare demersurile de
reziliere pe cale amiabilă, urmând ca în anul 2019 să se identifice soluții pentru re-
licitarea restului lucrărilor neexecutate și implicit finalizarea clădirii.

B. Sprijinirea modului de gestionare a resurselor la nivelul sistemului judiciar și


dezvoltarea capacității instituționale a sistemului judiciar
Activități desfășurate:
1. Continuarea implementării sistemului de management al resurselor (RMS) în special

P a g i n a 87 | 169
modulele acceptate funcțional de către instituțiile beneficiare – termenul contractual
de finalizare este decembrie 2019
Indicator de rezultat: RMS acceptat de beneficiari
Stadiul de realizare al indicatorului:
Întrucât bugetul alocat acestui contract pentru anul 2018 a fost unul redus comparativ cu
restul de plată din contract (cca. 5%), acesta a fost acoperit prin prestații anterioare de
către implementator, astfel că termenul de finalizare a sistemului a fost prelungit, prin
aplicarea art. 43^1 alin. (1) din Legea 500/2002, până la data de 31.12.2018. Bugetul
alocat nu a permis programarea de noi activități (de ex. testare funcțională ANP) și au fost
continuate doar cele începute la unii dintre beneficiari, în special CSM. De asemenea,
implementatorul nu a alocat echipe suplimentare și a păstrat alocarea de personal din anul
anterior, respectiv două echipe, una pentru modulul de Resurse Umane și Salarizare și una
pentru modulele Buget și Financiar. În condițiile date, obiectivul principal urmărit a fost
dovedirea funcționării în practică a RMS la un beneficiar format dintr-o unitate centrală și
mai multe sub-unități, așa cum este cazul CSM, INM, SNG și IJ, fapt ce va ușura finalizarea
implementării la ceilalți beneficiari.
MJ: În ceea ce privește modulul de Resurse Umane și Salarizare, a fost realizat și validat
calculul salarial pentru lunile decembrie 2017 și februarie 2018, modulul fiind actualizat
modulului pentru a răspunde prevederilor L153/2017. Implementatorul nu a finalizat însă
lucrul la rapoartele adiacente statului de plată (de ex. declarația 112, recapitulație etc.).
Componenta de resurse umane a fost actualizată de implementator și ar fi putut fi
utilizată de DRU începând cu luna aprilie 2018. Totuși, din cauza suprapunerii cu
concursurile de ocupare a posturilor libere, activități prioritare pentru direcție, și mai apoi
din cauza perioadei de concedii, DRU nu a putut pune la dispoziție o persoană care să
poată dedica o parte din timpul de lucru pentru ținerea la zi a datelor în RMS (în primă
fază sub îndrumarea și cu ajutorul unui reprezentant al implementatorului). Precizăm că
cele trei persoane alocate de implementator (suplimentar față de obligațiile sale
contractuale) pentru a introduce date în RMS și care împreună cu personalul DIPFÎE
menținuseră la zi datele de resurse umane până la 31.03.2018, au fost mutate începând cu
luna aprilie la Curtea de Apel București pentru a introduce în RMS și actualiza datele
privind angajații acestei instanțe. Ulterior, în luna august 2018, având în vedere progresul
redus înregistrat la CAB s-a încercat fără succes reluarea activităților la MJ, astfel că
eforturile implementatorul s-au concentrat pe CSM și instituțiile aflate în coordonarea
acestuia unde a început un demers de introducere în sistem a datelor de salarizare pentru
anul 2018. Începând cu luna noiembrie, DRU a alocat o persoană care să actualizeze și să
mențină la zi datele de personal din RMS, acestea fiind în prezent la zi. S-au creat astfel
premisele pentru reluarea operării și validării subcomponente de salarizare a modulului,
activitate care este în curs pentru lunile noiembrie și decembrie 2018 (pentru finalizarea
componentei de salarizare a RMS este necesară o colaborare foarte strânsă cu Serviciul
Salarizare al MJ începând cu luna ianuarie 2019).
În ceea ce privește modulul Financiar, au fost pregătite datele de migrare pentru MJ, CAB
și tribunalele din subordine, având ca dată de referință data de 31.12.2018. Deși procesul
de migrare a fost finalizat mai repede decât în anul 2017 (luna mai 2018 față de luna

P a g i n a 88 | 169
august 2017), ecartul de 5 luni de la data de referință nu a putut fi recuperat, mai ales în
condițiile în care echipa implementatorului a trebuit să susțină activitățile de la CSM prin
prezență zilnică la sediul fiecărei din cele patru unități ale acestui beneficiar. Echipa
implementatorului va reveni la MJ în perioada aprilie-mai 2019, după finalizarea
activităților programate la CSM.
ANP: Din cauza alocării echipelor de implementare la pilonii MJ și CSM nu s-au reluat
activitățile privind testarea funcțională a modulelor Financiar și de Resurse Umane și
Salarizare.
ANP a solicitat și implementatorul a fost de acord ca modulul de Relații Externe și
Registratură Documente (ER&DR), specific ANP, să intre în producție începând cu
01.01.2019. În caz contrar ANP va renunța la acest modul din cauza lipsei de capacitate a
implementatorului de a duce la bun sfârșit implementarea. Până în prezent,
implementatorul nu a trimis planul de acțiuni solicitat de ANP.
MP: A continuat utilizarea modulului de Resurse Umane și Salarizare la nivelul MP-aparat
central, DIICOT și DNA. Din cauza alocării echipelor de implementare la pilonii MJ și CSM
nu au fost înregistrate progrese.
CSM: A continuat utilizarea componentei de resurse umane a modulului de Resurse Umane
și Salarizare al RMS la nivelul CSM și instituțiilor aflate în coordonarea sa. Potrivit adresei
CSM nr. 4/11320/2015, componenta de salarizare va fi folosită abia după integrarea cu
modulul Financiar al RMS, respectiv în paralel sau după finalizarea acestuia din urmă.
Având în vedere activitățile în curs privind modulul Financiar, începând cu luna august
implementatorul a început actualizarea soluție de salarizare astfel încât aceasta să
răspundă exigențelor L153/2017 precum și celorlalte modificări legale privind raportarea și
alte drepturi salariale (inclusiv crearea de state de plata suplimentare pentru plata cu ora,
POCA etc.). La solicitarea CSM echipa implementatorului realizează pe lângă această
activitate și introducerea manuală în RMS a datelor de salarizare pentru tot anul 2018.
Până în prezent au fost introduse date până la luna iulie pentru CSM, până la luna
septembrie pentru INM, până la luna noiembrie la SNG și la IJ.
În ceea ce privește operaționalizarea modulului Financiar, au fost pregătite de către
beneficiar împreună cu implementatorul datele de migrare având ca dată de referință
31.12.2017 și au fost importate în RMS, astfel încât în data de 07.05.2018 a început lucrul
în sistem cu introducerea datelor aferente lunii ianuarie 2018 sub supravegherea directă a
specialiștilor implementatorului, conform solicitării exprese a CSM. Deși obiectivul inițial
era de ajungere la zi astfel încât să se poată intra în producție, după 60 zile, durată
agreată anterior de beneficiar și implementator, CSM împreună cu INM și SNG
introduseseră doar 90% din datele aferente lunii ianuarie, în timp IJ introdusese doar 90%
din datele aferente primului trimestru. Pentru a suplini lipsa de capacitate a beneficiarului
de a introduce manual în sistem datele din urmă, la solicitarea MJ, implementatorul a
încercat identificarea împreună cu beneficiarul a unei soluții automate de pregătire și
import în RMS a datelor tranzacționale (aferente perioadei dintre 1 ianuarie și prezent)
astfel încât intervențiile manuale să fie reduse la minim și să se poată ajungă la zi.
Întrucât formatul în care beneficiarul a putut pune la dispoziție datele necesita un efort
manual semnificativ pentru introducerea în RMS (cca. 2 luni pentru datele aferente unei

P a g i n a 89 | 169
luni, la care s-ar fi adăugat cca. o lună necesară pentru verificări) această soluție s-a
dovedit a nu fi fezabilă. În consecință CSM a propus începerea utilizării RMS în paralel cu
sistemul său actual începând cu 01.01.2019, sub supravegherea și cu asistența echipei
implementatorului, soluție care a fost negociată de MJ cu implementatorul în luna
decembrie 2018 și va fi implementată începând cu ianuarie 2019.
ÎCCJ: A continuat utilizarea componentei de resurse umane a modulului de Resurse Umane
și Salarizare. Nu s-a continuat operaționalizarea modulului Financiar, beneficiarul invocând
faptul că nu are timpul necesar pentru a lucra și în RMS și în programul actual, și nici a
componentei de salarizare (ca urmare a aplicării L153/2017 și altor activități interne care
au dus la indisponibilitatea personalului de salarizare al ÎCCJ). În urma discuțiilor cu
beneficiarul, implementatorul va programa alte activități abia după ce va finaliza
activitățile începute la CSM.

A demarat implementarea Proiectului de “Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare”, finanțat


prin Acordul de Împrumut nr. RO - 8695 încheiat între Guvernul României și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și au fost realizate următoarele:
C. Reabilitarea/extinderea/construirea următoarelor sedii de instanță: Judecătoriile
Târgu Neamț, Horezu, Calafat, Corabia, Carei, Costești
Stadiul de realizare: În cazul judecătoriilor Horezu și Costești a fost contractat
Consultantul care va elabora documentația tehnico-economică (temele de proiectare vor fi
realizate de Beneficiari cu sprijinul Consultantului selectat). În cazul judecătoriilor
Calafat, Corabia și Carei, au fost primite documentațiile tehnico-economice care au fost
transmise Băncii Mondiale spre aprobare, în vederea demarării procedurii de licitație a
lucrărilor. În cazul judecătoriei Târgu-Neamț, documentația tehnico-economică este în
curs de refacere conform standardelor de proiectare a instanțelor.
D. Acțiuni privind modernizarea sistemelor informatice ale sistemului judiciar, anume:
dotarea MJ și a instanțelor de judecată cu software și hardware moderne; dotarea MP
și a parchetelor cu software și hardware moderne; ONRC – Reglementarea, dezvoltarea
și implementarea soluției privind buletinul electronic al registrului comerțului și
arhivarea electronică a documentelor; ONRC – Extinderea Buletinului Procedurilor de
Insolvență; asigurarea infrastructurii hardware a ONRC:
Au fost licitate și semnate 2 contracte de achiziții pentru dotarea MJ și a instanțelor de
judecată, respectiv MP și a parchetelor cu software și hardware moderne. Implementarea
este în curs și va continua pe tot parcursul anului 2019. De menționat că se achiziționează
6.986 computere și 976 scanere de documente la nivel național, inclusiv pentru a facilita
extinderea la nivel național (implementarea la nivelul Curților de Apel și a instanțelor
arondate) a Dosarului electronic (InfoDosar - versiunea dezvoltată și pilotată anterior).
Ulterior, dosarul electronic va fi integrat din punct de vedere informatic și în noua
versiune a sistemului ECRIS, care va fi dezvoltată în cadrul unui proiect distinct finanțat
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, demarat de către Ministerul
Justiției în noiembrie 2017.
CHELTUIELI EFECTUATE ÎN ANUL 2018 AFERENTE OBIECTIVELOR SPECIFICE

P a g i n a 90 | 169
Situația cheltuielilor aferente anului 2018 este următoarea:

Plăți 2018
LEI cu TVA
Proiectul Plăți 2018
Nr. TOTAL PLATI
ACTIVITATE Îmbunătățirea LEI cu TVA
crt 2018
Serviciilor Buget de stat
Judiciare
Titlu 65
1 Lucrări construcție Palatul de Justiție
Prahova (inclusiv servicii de dirigenție 3.080.000,00 930.503,78 4.010.503,78
de șantier și taxe aferente lucrărilor)
2 Lucrări construcție Tribunalul Sibiu
(inclusiv servicii de dirigenție de 425.409,97 96.653,66 522.063,63
șantier și taxe aferente lucrărilor)
3 Lucrări construcție Tribunalul Prahova
(inclusiv servicii de dirigenție de
2.368.501,44 980.073,74 3.348.575,18
șantier, servicii de proiectare și taxe
aferente lucrărilor)
4 Sistemul Integrat de Management al
0,00 577.252,05 577.252,05
Resurselor (RMS)
5 Dotarea Ministerului Public și a
5.276.593,83   5.276.593,83
parchetelor cu software și hardware
6 Servicii proiectare pentru Judecătoria
Horezu și Judecătoria Costești 47.510,75   47.510,75

7 Servicii consultanță în domeniile


mediu, social, sănătate și siguranță 12.358,35   12.358,35

8 Servicii consultanță verificare de


421.061,51   421.061,51
specialitate conținut Codex Penal
9 Traducere și publicare în limba
română a Codurilor Penale ale 39.600,00   39.600,00
statelor UE
10 Consultant individual tehnic pentru
54.804,18   54.804,18
DIPFIE
11 Cheltuieli de personal și cheltuieli
operaționale aferente proiectului JSIP 2.037.028,56 6.474,55 2.043.503,11

  TOTAL 13.762.868,59 2.590.957,78 16.353.826,37

Tabel nr. 1

Contracte încheiate în anul 2018:


Tabel nr. 2

Nr. Procedura de
Obiectul contractului Suma Câștigătorul
crt. achiziție
1. “Codex penal“ - Servicii 257.200 lei cu TVA Open National – S.C. Editura C.H. Beck

P a g i n a 91 | 169
publicare în limba română a
RfB (Cerere de
Codurilor Penale ale Statelor SRL
oferte)
Uniunii Europene
2. “Codex penal” - Servicii de
consultanță în vederea Open National –
verificării de specialitate a CQS (Selecție pe Zamfirescu Racoti &
90.440 euro cu TVA
conținutului Codexului Penal, baza calificărilor Partners
anterior editării și tipării consultantului)
acestuia
3. Open
Servicii proiectare pentru International –
SC Tehnoproiect
Judecătoriile Horezu și 950.215 lei cu TVA LCS (Selecție pe
Comtrans SRL
Costești baza celui mai
mic preț)
4. Servicii dirigenție Palat de DC (Contractare SC TEHNOCONSULTING
464.100 lei cu TVA
Justiție Prahova directă) HWK SRL
5. 2.384.140,40 Euro
+ Open Association: Net Brinel
6.277.619,60 USD International – SA; Novatech
HW/SW pentru MJ și instanțe
+ RfB (Cerere de Integrated Solutions
1.154.490,00 Lei oferte) SRL
fără TVA
6. 8.251.167,62 Euro Open Association: Maguay
+ International – Computers SRL –
HW/SW pentru MP și parchete
2.924.880,00 lei RfB (Cerere de leader; Phoenix IT
fără TVA oferte) SRL; ETA2U SRL
7. Consultant individual în National – IC
domeniile mediu, social, 207.550,00 lei fără TVA (Consultant Adrian Mihăilescu
sănătate și siguranță Individual)
8. National – IC
Consultant individual tehnic Ilinca Valentina
65.808,00 fără TVA (Consultant
pentru DIPFIE Bajenaru
Individual)
9. Consortium: the
Open
Servicii de consultanță pentru Romanian Institute for
International –
sondajele de monitorizare a 111.805,26 Euro cu Evaluation and
LCS (Selecție pe
Proiectului de Îmbunătățire a TVA Strategy (IRES) and
baza celui mai
Serviciilor de Justiție (JSIP) the Institute for Public
mic preț)
Policy (IPP)

P a g i n a 92 | 169
II.1.8. Accelerarea procesului de informatizare a sistemului judiciar și consolidarea
activității de statistică judiciară
II.1.8.1. Informatizarea sistemului judiciar
A. Domeniul de activitate
Direcția tehnologia informației își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Ministerului Justiției fiind structura de specialitate din cadrul
Ministerului Justiției care coordonează activitatea din domeniul tehnologiei informației, în
scopul constituirii unui sistem informatic unitar.
Direcția tehnologia informației asigură punerea în funcțiune, exploatarea și mentenanța în
parametri corespunzători a echipamentelor de calcul, a echipamentelor de comunicații IT,
a rețelelor locale de calculatoare și a interfețelor cu rețeaua WAN a sistemului judiciar,
asigură funcționarea aplicațiilor aflate în exploatare în Ministerul Justiției, instanțele de
judecată, astfel încât să susțină fluxurile de informații inițiate de utilizatori, atât la nivelul
fiecărei locații cât și între acestea și sediul central.
Direcția dispune de șase specialiști IT, un consilier juridic asimilat judecătorilor și
procurorilor, un consilier de afaceri europene, un consilier si un lucrător cu atribuții
specifice activității de secretariat. Activitatea informatică a instanțelor este coordonată
de către Direcția tehnologia informației. De asemenea, în cadrul Direcției tehnologia
informației organizat la nivel de serviciu, există Serviciul Centrul de suport pentru
utilizatorii sistemului de management al resurselor, cu atribuții legate de gestionarea
sistemului informatic Resource Management System (RMS) aflat în implementare.
Serviciului Centrul de suport pentru utilizatorii sistemului de management al resurselor i-
au fost alocate 10 posturi din care, au fost ocupatepatru posturi, două în urma concursului
organizat în decembrie 2016 și două în urma concursului organizat în august 2018 .
În cadrul instanțelor sunt alocate aproximativ 300 posturi de specialiști IT care sunt
repartizate la nivelul curților de apel și tribunalelor, fiind coordonate profesional de către
Direcția tehnologia informației. Informaticienii din cadrul tribunalelor desfășurând
activități inclusiv în judecătoriile din raza teritoriala a tribunalului. Birourile de
informatică din instanțe sunt conduse de informaticieni șefi.
B. Obiective Generale în 2018
Ținând cont de portofoliul profesional al Direcției Tehnologia Informației și perioada la
care facem referire reflectă un interval de eforturi susținute pentru a îndeplini cu succes
cele două misiuni specifice:
 asigurarea continuității serviciilor informatice;
 dezvoltarea continuă a sistemului informatic în funcție de nevoile instituției, din care
decurg obiectivele generale.
Direcția tehnologia informației urmărește patru astfel obiective:
 Eficientizarea procedurilor judiciare;
 Creșterea gradului de transparență a actului de justiție;
 Creșterea gradului de securizare a informațiilor
 Gestionarea integrată a resurselor umane, financiare, materiale.

P a g i n a 93 | 169
C. Obiective Specifice în 2018
Obiectivele specifice propuse pentru 2018 a fi atinse de către Direcția tehnologia
informației au fost următoarele:
 Elaborarea unei strategii IT a sistemului judiciar aferente perioadei 2016-2020, însoțită
de un plan de acțiune al acesteia, inclusiv constituirea unui grup interinstituțional
pentru monitorizarea implementării acesteia;
Obiectivul a fost temporizat. Demersurile vor fi continuate și în anul 2019.
 Analiza situației curente și a nevoilor pentru dezvoltarea ECRIS V. Elaborarea
specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea tuturor componentelor sistemului ECRIS V;
A fost întocmită documentatia de atribuire. A inceput procedura de achiziție, au fost
depuse oferte, in acest moment fiind in desfășurare procesul de evaluare a ofertelor.
 Suplimentarea și ocuparea schemei de personal a DTI al Ministerul Justiției;
În anul 2018, schema DTI nu a fost suplimentată. În luna august 2018 posturile vacante
din cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii sistemului de management al
resurselor au fost scoase la concurs. Din totalul de 8 locuri vacante, s-au ocupat 2.
Totodată, la nivelul DTI mai exista 2 posturi vacante (f.p. și f.p.s.s) Pe parcursul
anului 2019 vom efectua demersurile pentru ocuparea restului de posturi vacante. La
momentul prezentei bugetul aferent anului 2019 nu a fost aprobat, motiv pentru care
finanțarea posturilor vacante este incertă.
 Identificarea de soluții pentru crearea unui sistem de salarizare unitar și atractiv
pentru specialiștii IT din cadrul Ministerul Justiției, a instituțiilor în coordonarea și
subordonarea acestuia, al instanțelor și parchetelor, ÎCCJ și PÎCCJ. Definirea
atribuțiilor specifice exercitate de specialiștii IT în sistemul judiciar și inserarea
acestor atribuții în fișele de post;
Odată cu modificările aduse Legii nr. 304/2004 pe parcursul anului 2018 (prin
adoptarea Legii nr. 207/2018 ), prin introducerea a 2 noi alineate (6,7) la art. 120, s-a
stabilit un nivel satisfăcător de salarizare pentru specialiștii IT din instanțe și
parchete.
 Dezvoltarea registraturii unice electronice a Ministerul Justiției si a site-ului web si
implementarea in cadrul Ministerul Justiției a unui flux de lucru in format electronic;
integrarea celorlalte aplicații informatice utilizate de Ministerul Justiției, în noul
sistem informatic dezvoltat;
A fost întocmit caietul de sarcini.
 Menținerea nivelului serviciilor IT oferite de Direcția tehnologia informației;
Au fost desfășurate activități operaționale specifice serviciilor IT. Demersurile vor fi
continuate și în anul 2019, acestea având un caracter continuu.

Principalele provocări întâmpinate în atingerea direcțiilor de acțiune ale Direcției


tehnologia informației sunt generate atât de deficitul de personal la nivelul direcției, cât și
de lipsa fondurilor necesare reducerii deficitului de performanță a infrastructurii IT în
raport cu nevoile utilizatorilor.

P a g i n a 94 | 169
În acest sens este imperativă mărirea schemei de personal cu cel puțin 3 posturi, pe care
să fie angajate persoane specializate pentru implementarea proiectelor din fonduri
structurale, având în vedere faptul că în prezent angajații din cadrul DTI fac parte atât din
comisiile de elaborare a documentațiilor de atribuire cât și din comisiile de evaluare a
ofertelor depuse ca urmare a achizițiilor realizate, de asemenea aceleași persoane fac
parte și din comisiile de implementare a acestor proiecte și de acceptanță a acestora.
II.1.8.2. Activitatea de statistică judiciară
Biroul de statistică judiciară (BSJ) este compartimentul de specialitate care coordonează și
îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanțelor judecătorești și a parchetelor și
furnizează date statistice în scopul fundamentării politicilor publice și/sau deciziilor
specifice domeniului de activitate al ministerului. În acest sens activitatea desfășurată în
cadrul BSJ este în principal înscrisă, conform Planului de acțiune pentru implementarea
Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, în cadrul Direcției de acțiune
A (Eficientizarea justiției ca serviciu public), respectiv în cadrul obiectivului strategic A1
(Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul
sistemului judiciar), Măsura A.1.3 (Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică
judiciară la nivel interinstituțional (MJ- CSM-MP-ÎCCJ) prin noul ECRIS V pentru a deveni un
instrument-suport pentru luarea deciziilor de management strategic (inclusiv cu
elementele de prognoză). Integrarea statisticii judiciare în componenta de date deschise a
Parteneriatului pentru o guvernare deschisă).
În acest sens, menționăm că la sfârșitul anului 2017 a fost semnat contractul de finanțare
pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de
management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”, cofinanțat din Fondul Social
European, prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă”. Prin obiectivul specific
al acestui proiect se propune ca decizia privind modalitatea de implementare a măsurii de
adaptare și optimizare a sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS să fie
fundamentată prin intermediul unui document de analiză la nivel macro. În data de
24.08.2018 a fost semnat ordinul prin care un reprezentant al BSJ a fost cooptat în echipa
de proiect, cu atribuții în ceea ce privește contribuirea la realizarea analizei menționate,
în ceea ce privește viitoarea componentă de statistică judiciară în cadrul ECRIS V.
Prioritățile Biroului de Statistică Judiciară pentru anul 2018:
A. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul
sistemului prin colaborarea cu instituțiile din sistemul judiciar și cu direcțiile relevante
din minister pentru actualizarea aplicațiilor informatice in domeniul statisticii judiciare
și analizarea nevoilor de indicatori statistici referitori la fenomenul judiciar.
Obiectiv 1: Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel
interinstituțional (MJ-CSM-MP-ICCJ), prin noul sistem ECRIS V, pentru a deveni un
instrument suport pentru luarea deciziilor de management strategic (inclusiv cu
elementele de prognoză).
Activități derulate pentru realizarea acestui obiectiv:

P a g i n a 95 | 169
 Stabilirea principiilor privind componenta de statistică judiciară, în cadrul sistemului
ECRIS V, respectiv elaborarea, analizarea și discutarea acestor principii împreună cu
reprezentantul CSM
 Analizarea datelor disponibile precum și identificarea de funcționalități noi privind
statistica persoanelor, discutarea și analizarea propunerilor împreună cu
reprezentantul CSM
 Analizarea datelor disponibile precum și identificarea de funcționalități noi privind
statistica obiectelor și statistica persoanelor condamnate definitiv, discutarea și
analizarea propunerilor împreună cu reprezentantul CSM.
 Analizarea datelor disponibile privind modul de soluționare a cauzelor.
 Discutarea cu alți actori din sistemul judiciar (reprezentanții Poliției Române) a
principiilor care gestionează activitatea statistică de la nivelul acestora, urmând a fi
efectuată o vizită de documentare în cursul lunii ianuarie 2019
Rezultatele obținute:
 Elaborarea unui set de principii/ linii directoare privind componenta de statistică
judiciară, în cadrul sistemului ECRIS V
 Realizarea de analize primare privind nevoile viitorului sistem de statistică judiciară
din cadrul ECRIS V în ceea ce privește statistica persoanelor, inclusiv statistica
persoanelor condamnate definitiv, statistica obiectelor.
 Pregătirea unei vizite de documentare privind Sistemul Național de Raportare a
Incidentelor (SNRI) folosit la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române
Obiectiv 2: Dezvoltarea nomenclatorului de obiecte statistice prin propunerea, aprobarea
și introducerea de noi indicatori și rapoarte statistice. Acest obiectiv este realizat:
propunerile de indicatori/atribute statistice au fost transmise către secretariatul Comisiei
de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu
specific judiciar. După convocare, în urma dezbaterilor, Comisia urmează să se pronunțe
cu privire la implementarea efectivă a acestor propuneri, urmând ca ulterior să fie
implementate efectiv, în colaborare cu Direcția Tehnologia Informației din cadrul
ministerului.
Activități derulate pentru realizarea acestui obiectiv:
 Centralizarea și sintetizarea propunerilor privind dezvoltarea nomenclatorului de
obiecte statistice;
 Solicitarea aprobării acestor propuneri din partea Comisiei de actualizare a
nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar,
în anul 2018, reprezentantul BSJ având statutul de invitat permanent la lucrările
comisiei.
 Realizarea demersurilor necesare pentru a veni în întâmpinarea Recomandării nr. 5 din
Raportul privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de
cooperare și de verificare. În urma discuțiilor purtate la nivelul BSJ-DTI, în vederea
identificării posibilităților de implementare a acestui demers folosind resurse proprii,
soluția propusă și adoptată (Conducerea MJ, Comisia de actualizare a nomenclatoarelor
aplicației ECRIS, Consiliul de Management Strategic) a fost cea a dezvoltării unui

P a g i n a 96 | 169
registru electronic, de tipul celor folosit de instanțe pentru evidența executărilor
penale, în care să fie evidențiate denumirea instituției, numărul dosarului, detaliile
hotărârii definitive (număr, dată), soluția pe scurt, calitatea de debitor sau creditor a
instituției publice, tipul părții adverse (persoană fizică/persoană juridică), tipul și
detalii privind creanța. Dezvoltarea aplicației a fost demarată în luna octombrie 2018,
testarea aplicației urmând să fi realizată în a două jumătate a lunii ianuarie 2019.
Rezultatele obținute:
 Participarea la ședințele ale Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente
aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar, în vederea promovării
solicitărilor adresate de minister către această comisie, și furnizarea de puncte de
vedere privind componenta de statistică judiciară.
 Încheierea unui acord de cooperare între Ministerul Justiției și tribunalul Argeș, pentru
a veni în întâmpinarea măsurilor stipulate prin Recomandarea 5 din Raportul privind
progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare
publicat în luna ianuarie 2017, respectiv pentru asigurarea funcționalităților privind
implementarea unui mecanism care să furnizeze statistici fiabile care să permită
monitorizarea pe viitor a situațiilor în care persoanele juridice de drept public au
calitatea debitor, respectiv de creditor, în relație cu terții, indiferent de statutul
juridic al acestora:
 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 4 a Consiliului de Management Strategic
din data de 20.09.2018 (punctul 6), Ministerul Justiției, prin adresa nr.
65/2101/22.10.2018, a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să aprobe
înființarea, la nivelul instanțelor, a registrului electronic prin care să fie
evidențiate situațiile în care persoanele juridice de drept public au calitatea de
creditor sau debitor în raport cu alte categorii de persoane.
 Din punct de vedere tehnic, dezvoltarea registrului se află în următorul stadiu: au
fost create interfețele de comunicare și transfer de date din bazele de date
aferente celor 243 de servere ECRIS, au fost testate interfețele de comunicare la
nivelul Curții de apel Pitești, în scopul verificării securității datelor și a vitezei de
transfer, a fost realizată aplicația de centralizare a datelor și au fost implementate
interfețele de operare și control acces, în acest moment fiind dezvoltat mecanismul
de gestiune a nomenclatoarelor instituțiilor publice, a măsurilor dispuse de instanțe
precum și crearea unui mecanism ce va da posibilitatea grupării instituțiilor si
cauzelor în funcție de necesitățile informaționale.

Obiectiv 3: Verificarea și centralizarea datelor privind încărcătura si operativitatea


instanțelor de judecată din România, inclusiv dezvoltarea de noi modalități de afișare și
interpretare a indicatorilor statistici care vizează încărcătura si operativitatea instanțelor.
Activități derulate pentru realizarea acestui obiectiv:
 Solicitarea informațiilor privind numărul de magistrați prevăzuți în schema de posturi și
numărul de magistrați prezenți la serviciu, în perioada de referință, pentru fiecare
instanță

P a g i n a 97 | 169
 Interogarea bazelor de date disponibile și extragerea rapoartelor statistice relevante
(modulul de statistică judiciară al aplicației ECRIS)
 Agregarea datelor statistice și elaborarea, in format editabil, a rapoartelor statistice
privind activitatea instanțelor.
 Centralizarea anuală (2018) este estimată a fi realizată in luna ianuarie 2019
 Actualizarea datelor necesare pentru funcționarea hărții prin care sunt reflectate
dinamic următoarele situații, detaliate la nivel național și județean, precum și la
nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor (număr total de cauze, număr
total de cauze penale, număr total de cauze non-penale, număr total de cauze
soluționate și ponderea acestora din total, număr total de cauze penale soluționate și
ponderea acestora din total, număr total de cauze non-penale soluționate și ponderea
acestora din total, număr total persoane condamnate definitiv)
 Dezvoltarea unei noi modalități de afișare și interpretare a datelor de statistică
judiciară, prin folosirea aplicației Microsoft Power Business Intelligence (MS PowerBI).
Rezultatele obținute:
 Rapoartele centralizatoare aferente: anului 2017, trimestrului 1 al anului 2018,
semestrului 1 al anului 2017 și trimestrului 3 al anului 2018, privind activitatea
instanțelor. Rapoartele au fost restructurate, incluzând situația detaliată pentru
fiecare grad de jurisdicție (judecătorie, tribunal, curte de apel), situația detaliată la
nivel național, respectiv județean, precum și situația detaliată în funcție instanțele
arondate fiecărei curți de apel).
 Harta prin care sunt reflectate dinamic situații detaliate la nivel național și județean,
precum și la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor
 Pe baza sistemului oferit de aplicația MS PowerBI, a fost dezvoltată o nouă
modalitate de afișare și interpretare a datelor de statistică judiciară, aferente
perioadei 2016-2017, datele referitoare la numărul total de cauze și numărul de
cauze soluționate fiind detaliate, la nivelul fiecărei materii, pe grade de jurisdicție,
instanțe și obiecte, iar în cazul materiei penal, fiind inclusă și o detaliere în funcție
de numărul persoanelor condamnate definitiv. Principalele avantaje ale acestui
sistem, fată de formatul MS Excel anterior folosit, sunt: folosirea unei interfețe
simplificate, rapoartele pot fi publicate pe orice platformă și orice sistem de
operare, inclusiv integrate într-o pagină web, precum și posibilitatea de
interpretare încrucișată a datelor. Sistemul este gata pentru toate materiile
juridice și toate obiectele statistice, raportat la perioada 2016-2017. Cu sprijinul
specialistului IT din cadrul Tribunalului Argeș, care administrează bazele de date
ale aplicației STATIS, la nivelul BSJ se intenționează ca, în cursul anului 2019, să fie
realizat un modul de analiză în sistem PowerBI, pentru toate rapoartele de
statistică judiciară din cadrul aplicației ECRIS/STATIS.
B. Furnizarea de date statistice judiciare în scopul fundamentării de analize/ masuri/
politici publice privind sistemul judiciar. Creșterea calității datelor de statistică
judiciară furnizate de BSJ în baza solicitărilor primite, precum și creșterea calității și
numărului de date deschise publicate de Ministerul Justiției, în contextul
angajamentelor asumate în Planul Național de Acțiune 2015-2017 aferent

P a g i n a 98 | 169
Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă. Participarea la alte întâlniri de lucru în
domeniul statisticii judiciare
Obiectiv 1: Furnizarea de date statistice existente în bazele de date gestionate către
conducerea ministerului, compartimentele din minister, precum și către alte instituții sau
organisme naționale sau internaționale, la solicitarea acestora. Acest obiectiv este
realizat.
Activități derulate pentru realizarea acestui obiectiv:
 Analizarea solicitărilor primite (din partea direcțiilor sau din partea petenților externi);
 Extragerea datelor relevante în funcție de solicitările primite;
 Agregarea datelor in format editabil și întocmirea notelor de răspuns, însoțite de
explicațiile necesare pentru interpretarea datelor statistice comunicate;
 Realizarea de studii/ rapoarte privind evoluția fenomenelor judiciare.
Rezultatele obținute:
 102 note de informare prin care au fost comunicate informațiile de statistică judiciară
solicitate;
 Realizarea unei analize prin care se urmărește evoluția numărului de dosare la nivelul
instanțelor din România (curți de apel, tribunale, judecătorii, inclusiv instanțe
specializate și instanțe militare) în anul 2017, prin comparație cu anul 2016. atât din
punct de vedere al numărului total de cauze, cât și din punct de vedere al numărului
de cauze în cadrul fiecărei materii juridice: penal, civil, litigii cu profesioniștii,
contencios administrativ și fiscal, minori și familie, litigii de muncă, asigurări sociale,
faliment, proprietate intelectuală și drept maritim și fluvial. în cadrul fiecărei materii,
la nivelul fiecărei instanțe, sunt evidențiate cele mai numeroase cauze în funcție de
obiectul principal al cauzei (primele trei obiecte/instanță, în ordine descrescătoare),
astfel fiind evidențiată atât evoluția cauzelor din punct de vedere cantitativ, precum și
preponderența anumitor obiecte la nivelul instanțelor de același nivel jurisdicțional.
 Realizarea unei centralizări a activității instanțelor privind activitatea desfășurată de
acestea în perioada 2013 – 2017, pentru următoarele obiecte statistice:
 Materia civil: recuzarea executorilor judecătorești, încuviințarea executării silite,
înregistrare birou notarial, liberalități, radiere ipotecă, abitația, hotărâre care să
țină loc de act autentic, partajul judiciar, plângere împotriva încheierii de
respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial, revocare donație,
succesiunea, anularea unui act notarial, anulare act.
 Materia litigii cu profesioniștii: hotărâre care să țină loc de act de vânzare –
cumpărare, plângere împotriva rezoluției directorului ORC, consfințire acord
mediere, încuviințarea executării silite.
 Materia minori și familie: separația de bunuri, divorț prin acord, divorț, punere sub
interdicție, partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial,
nulitate/anulare act.
 Materia penal: sustragerea de sub sechestru.
 Materia contencios administrativ și fiscal: amendă pentru neexecutarea hotărârii
judecătorești (art.24 din legea nr.554/2004).

P a g i n a 99 | 169
Obiectiv 2: Integrarea statisticii judiciare în componenta de date deschise a
Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă. Acest obiectiv este realizat.
Activități derulate pentru realizarea acestui obiectiv:
 Extragerea datelor necesare, din toate sursele disponibile la nivelul Ministerului
Justiției (arhiva ministerului, ABAC, ECRIS);
 Prelucrarea și agregarea datelor pentru a putea fi folosite în format editabil
 Redactarea raportărilor statistice;
 Solicitarea informațiilor relevante disponibile la nivelul instituțiilor subordonate
ministerului și verificarea formală a acestor date;
 Actualizarea periodică a acestor seturi de date.
Rezultatele obținute:
 Raportări statistice agregate în format editabil și publicate pe site-ul web al
ministerului, referitoare la activitatea sistemului judiciar: 14 raportări actualizate.

Obiectiv 3: Participarea, in limita mandatului instituțional și a competențelor, la


comisiile/grupurile de lucru din domeniul statisticii judiciar. Acest obiectiv este realizat.
Activități derulate pentru realizarea acestui obiectiv:
 Participarea la ședințele coordonate de Institutul Național de Statistică pentru
elaborarea Planului Statistic Național Anual.
 Participarea la ședințele Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aplicației ECRIS și
a celorlalte aplicații din sistemul judiciar.
Rezultate obținute:
 O fișă de cercetare statistică derulată în colaborare cu Administrația Națională a
Penitenciarelor.
 În anul 2018, au avut loc 8 ședințe ale Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor
aplicației ECRIS, un reprezentant al BSJ participând la aceste ședințe.

C. Consolidarea capacității administrative a Ministerului Justiției și instituțiilor din


subordinea și din coordonarea sa
Obiectiv 1: Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiției prin
instruirea personalului în domeniul specific al statisticii judiciare.
Activități derulate pentru realizarea acestui obiectiv:
 În cursul lunii decembrie, un reprezentant al BSJ a participat la cursul Fonduri
europene în administrația publică locală, susținut de Asociația Ține de Noi/ Fundația
Hanns Seidel.
Rezultatele obținute:
 1 participare curs de instruire

P a g i n a 100 | 169
P a g i n a 101 | 169
II.1.9. Dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciar
Misiunea Ministerului Justiţiei este cea de asigurare a condițiilor înfăptuirii justiției ca
serviciu public, a cărui dezvoltare implică în mod esențial alocarea resurselor necesare
reabilitării infrastructurii instanțelor judecătoreşti şi facilitării accesului la justiţie. În
acest sens, ţinându-se seama de faptul că funcționarea instanțelor judecătoreşti este
strict condiționată de existenta unei infrastructuri adecvate şi, luând în considerare
situația critică a unor sedii de instanță, depreciate fizic, necorespunzătoare din punct de
vedere al spațiilor, asigurării fluxurilor de circulație, dotărilor şi amenajărilor, a fost
acordată o atenție sporită reabilitării infrastructurii instanțelor judecătoreşti, vizându-se
atât repararea, amenajarea, modernizarea şi reabilitarea sediilor existente, construirea
unor noi sedii de instanță, extinderea sediilor actuale, cât şi dotarea corespunzătoare a
acestora potrivit standardelor naționale şi internaționale din domeniul justiției.
Obiectiv general în 2018
Consolidarea capacității administrative a instanțelor de judecată şi facilitarea accesului la
justiţie.
Obiective specifice
A. Dezvoltarea infrastructurii judecătoreşti (construcţii şi instalații aferente acestora)
şi asigurarea condițiilor materiale (dotări specifice) la nivelul instanțelor,
corespunzătoare standardelor naționale şi internaționale, prin lucrări de extinderi şi de
construire sedii noi, precum şi prin lucrări de modernizare, de amenajare, de
transformare, de reparații capitale, de consolidare şi de reabilitare termică.
Stadiul de realizare: 30%.
Indicatori de performanță:
1. Utilizarea creditelor bugetare cu destinația cheltuieli de investiţii: execuție bugetara in
cuantum de 97%.
2. Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții:
 Sediu nou Judecătoria Beclean;
 Sediu Judecătoria Rădăuți.
3. Avizarea documentații tehnico-economice aferente investițiilor: Au fost organizate 6
ședințe ale Consiliului Tehnico-Economic în care au fost avizate:
 Sediu Judecătoria Beclean - Lucrări suplimentare/ renunțare;
 Mansardare și reabilitare termică pod Tribunalul Arad - realizare lift exterior-Notă de
fundamentare privind necesitatea și oportunitatea suplimentării cu dotări;
 Sediu Judecătoria Vălenii de Munte - Notă conceptuală și Temă de proiectare;
 Sediu Judecătoria Beclean - Lucrări suplimentare/ renunțare;
 Înlocuire parțială a plăcilor de policarbonat la luminatorul clădirii Tribunalului
Dâmbovița - Notă conceptuală;
 Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare la sediul Judecătoriei Câmpulung - Notă
conceptuală;

P a g i n a 102 | 169
 Palatul de Justiție Ilfov (Sediu Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea) - Temă de
proiectare pentru elaborare PUZ;
 Palatul de Justiție Vrancea (Sediu Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani) Temă de
proiectare pentru elaborare PUZ;
 Sediu Judecătoria Galați - Temă de proiectare pentru elaborare PUZ;
 Sediu Judecătoria Buzău - Temă de proiectare pentru elaborare PUZ;
 Sediu Judecătoria Constanța - Temă de proiectare pentru elaborare PUZ;
 Înlocuire parțială a plăcilor de policarbonat la luminatorul clădirii Tribunalului
Dâmbovița - Temă de proiectare.

B. Derularea cu Compania Națională de Investiții CNI SA a „Programului Național de


consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de
județ”, program cuprins la punctul I în Memorandumul aprobat în ședința Guvernului
din data de 10 decembrie 2014.
Indicatori de performanță:
1. Finalizarea lucrărilor la obiectivele de investiții/lucrările de intervenții:
 Amenajare pod și reabilitare la Tribunalul Arad.
2. Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții/lucrările de intervenții:
 Extindere si anvelopare termică Palatul de Justiţie Bistrița;
 Extindere sediu Tribunalul Gorj;
 Extindere si anvelopare la sediul Tribunalului Județean Sălaj;
 Lucrări de intervenții și extindere la sediul Tribunalului Tg. Mureș;
 Lucrări de intervenții și extindere la sediul Curții de Apel Tg. Mureș.

C. Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului


Stadiul de realizare: 95%.
Indicatori de rezultat:
1. Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, prin
modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările
ulterioare, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului.
2. Elaborarea și promovarea de acte normative privind modificări intervenite în situația
juridică a imobilelor aflate în inventarul Ministerului Justiției.
3. Pregătirea, verificarea și actualizarea documentelor privitoare la sediile de instanță în
scopul transmiterii, prin promovarea unui act normativ, a dreptului de administrare a
imobilelor în care funcționează instanțele judecătorești, de la Ministerul Justiției către
acestea: 67%.

P a g i n a 103 | 169
În concluzie, putem preciza că în anul 2018, în domeniul dezvoltării infrastructurii
sistemului judiciar au fost înregistrate o serie de aspecte pozitive dar și anumite aspecte
negative.

Aspecte pozitive:
 Asistență și sprijinul acordat de specialiștii din cadrul Serviciului gestiunea investițiilor,
atât din punct de vedere tehnic, economic şi juridic cu privire la inițierea şi derularea
etapelor din cadrul procesului investițional, beneficiarilor şi proiectanților investițiilor
din sistemul de instanțe judecătorești și din unitățile aflate în subordinea Ministerului
Justiției;
 Intervențiile realizate la Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea
virărilor/suplimentărilor credite bugetare şi de asigurarea fondurilor necesare
derulării procesului investițional;
 Demersurile efectuate la Ministerul Finanțelor Publice pentru a asigura modificarea ori
de câte ori a fost necesar a Programul de investiții publice al Ministerului pentru
fiecare titlu, cu excepția celui gestionat de DIPFIE.
 Promovarea a șapte acte normative privind transmiterea dreptului de administrare a
unui număr de 154 de imobile (clădiri și terenuri) în care funcționează instanțele
judecătorești, de la Ministerul Justiției către acestea. Extrasele de carte funciară au
putut fi actualizate ca urmare a monitorizării stricte de către compartiment a
programului de măsuri impus instanțelor de a-și întocmi/actualiza documentațiile
cadastrale.
Aspecte negative:
 Subdimensionarea schemei de personal a serviciului în raport cu activitatea
desfășurată, conform Regulamentului intern de organizare şi funcționare, precum şi a
sarcinilor și atribuțiilor primite pe parcursul anului;
 Implicarea scăzută arătată uneori de managerii economici şi inginerii din cadrul
instanțelor judecătoreşti față de procesul investițional.

P a g i n a 104 | 169
II.1.10. Menţinerea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în cadrul
Ministerului Justiției
Unitatea de management public (UMP) este compartimentul de specialitate care acordă
asistență în domeniul managementului organizațional şi asigură coordonarea activității în
domeniul planificării strategice.
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 UMP a desfășurat activități în cadrul
următoarelor obiective strategice:
Obiectiv strategic: A.1. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management
strategic la nivelul sistemului judiciar cuprins în Strategia de dezvoltare a sistemului
judiciar 2015-2020 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a
sistemului judiciar 2015-2020;
Obiectiv general: Dezvoltarea sistemelor de management şi planificare strategică la
nivelul MJ şi unităților subordonate, cuprins în Planul anual de activități al MJ.

Obiectiv strategic: A.1. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management


strategic la nivelul sistemului judiciar cuprins în Strategia de dezvoltare a sistemului
judiciar 2015-2020 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a
sistemului judiciar 2015-2020

În cadrul acestui obiectiv strategic, în anul 2018 s-a urmărit implementarea obiectivului
specific ”Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management strategic la
nivelul sistemului judiciar”. În luna noiembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare
a proiectului cu titlul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management
strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS”, cu o perioadă de implementare de 18 luni.
Obiectivul urmărit prin proiect este acela de eficientizare a justiției și de consolidare
instituțională a sistemului judiciar prin dezvoltarea unui sistem integrat de management
strategic la nivelul sistemului judiciar.
În cadrul proiectului menționat, în semestrul I al anului 2018 a fost elaborată și aprobată
documentația de atribuire pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru implementarea
sistemului integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar, iar în a doua
jumătate a anului 2018 a fost derulată procedura de evaluare a ofertelor aferente
achiziției de servicii de consultanță pentru implementarea sistemului integrat de
management strategic la nivelul sistemului judiciar.

Obiectiv general: Dezvoltarea sistemelor de management la nivelul MJ şi unităților


subordonate

1. Menținerea sistemului de management al calității implementat la nivelul Ministerului


Justiției.
Ministerului Justiției este una dintre primele instituții de la nivel central care a
implementat, începând cu anul 2009, un sistem de management al calității în conformitate
cu standardul internațional de calitate SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al
calității. Cerințe. Acest demers a avut drept scop îmbunătățirea continuă a actului
administrativ și implementarea unui sistem de management bazat pe proceduri clare de

P a g i n a 105 | 169
lucru în cadrul Ministerului Justiției, având drept finalitate furnizarea unui serviciu public
de calitate cetățenilor.
În data de 22 septembrie 2015 a fost publicat noul standard internațional ISO 9001:2015
Sisteme de management al calității.Cerințe. Tranziția la noul standard a fost realizată prin
implementarea unui plan de tranziție prin care să fie actualizat sistemul de management
al calității existent în Ministerul Justiției, astfel încât să fie asigurată conformitatea
acestuia cu cerințele noului standard ISO 9001:2015.
Astfel. în urma auditului extern de supraveghere desfășurat în luna martie 2018, sistemul
de management al calității din cadrul Ministerului Justiției a fost certificat conform cu SR
EN ISO 9001:2015 prin acordarea vizei anuale de certificare. Pentru obținerea acestui
rezultat au fost desfășurate următoarele activități:
 analiza de management privind evaluarea funcționării Sistemului de Management al
Calității;
 pregătirea Ministerului Justiției pentru auditul extern de supraveghere;
 acordarea de asistență pentru misiunea de audit extern de supraveghere pe parcursul
desfășurării acestuia.

2. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în conformitate cu prevederile


Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților public (care a înlocuit OSGG nr.400/2015).

La nivelul Ministerului Justiției a fost implementat un sistem de control managerial, așa


cum a fost reglementat de OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
OSGG nr.600/2018. În anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități pentru
realizarea acestui obiectiv specific:
 elaborarea evaluărilor anuale ale stadiului dezvoltării sistemului de control intern
managerial, transmise Secretariatului General al Guvernului;
 elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2018 în
conformitate cu cerințele OSGG nr.600/2018;
 actualizarea PS 05 Managementul riscurilor pentru a o pune în acord cu modificările
aduse de OSGG 600/2018 .

Alte activități desfășurate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018:


 monitorizarea Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltarea a
sistemului judiciar 2015-2020 și elaborarea Raportul de monitorizare a Planului de
acțiuni la 31 ianuarie 2018 (în calitate de secretariat al Grupului tehnic de lucru care
sprijină activitate Consiliului de Management Strategic)
 elaborare Plan Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 și revizuirea semestrială
a acestuia (la solicitarea SGG);
 monitorizarea și raportarea stadiului implementării Planului Anual de Lucru al
Guvernului pentru anul 2018 (la solicitarea SGG);
 monitorizarea și raportarea lunara a stadiului implementării măsurilor din Programul de
Guvernare 2018-2020;

P a g i n a 106 | 169
 elaborarea de documente de planificare/monitorizare/raportare în domeniile de
activitate ale Ministerului Justiţiei: Raportul de activitate al Ministerului Justiției
pentru anul 2017, Planul anual de activități al Ministerului Justiției pentru anul 2018,
Raportul privind evaluarea implementării Legii 52/2003 privind transparență
decizională la nivelul MJ pentru anul 2017.
II.1.11. Comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentale
Obiectivele activităților de comunicare, relaţii publice şi evidenţa organizaţiilor non –
guvernamentale urmărite în cursul anului 2018 au fost:

A. Sintetizarea și adaptarea informațiilor comunicate prin corelare permanentă cu


evoluția legislativă și gradul de interes public reflectat
Activități desfășurate:
 Intensificarea colaborării cu compartimentele MJ și instituțiile subordonate ce
elaborează și gestionează aplicarea actelor normative și a actelor cu caracter
administrativ de interes major;
 Analiza activității interne desfășurate în vederea simplificării procedurilor în materia
serviciilor destinate publicului;
 Analiza operativă, sistematizarea şi transpunerea în limbaj accesibil a informațiilor
referitoare la prevederile legale și deciziile administrative din domeniul justiției cu
impact public crescut;
 Continuarea colaborării cu Administrația Națională a Penitenciarelor pentru
soluționarea numărului mare de solicitări formulate de persoane private de libertate;
 Analiza, din perspectivă juridică și ponderală, a obiectului petițiilor și transmiterea
de informări/solicitarea de clarificări către compartimentele de specialitate ale
MJ/instituțiile subordonate competente;
 Asigurarea accesului publicului la toate formele de informare și comunicare (scris,
electronic, telefonic, fax) și adaptarea procedurilor interne pentru preluarea
operativă a tuturor solicitărilor indiferent de format.
Date statistice relevante:
 Număr de petiţii soluţionate: 5449;
 Număr de audienţe acordate: 273.

B. Modernizarea evidenței naţionale a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor


Activități desfășurate:
 Continuarea colaborării cu societatea civilă și cu compartimentele MJ în vederea
identificării unei soluții tehnioce/a unei noi aplicații capabile să gestioneze
centralizarea, consultarea și interconectarea bazei de date Registrul național cu
baze de date ale altor instituții publice, precum și expunerea publică a datelor
deschise rezultate din Registrul național prin adăugarea de motoare de căutare și

P a g i n a 107 | 169
posibilități de raportare;
 Analiza activității interne desfășurate în vederea simplificării procedurilor în materia
serviciilor de eliberare destinate publicului;
 Asumarea unui rol pro-activ în relația cu asociațiile și fundațiile de utilitate publică,
prin transmiterea de informări asupra obligațiilor ce le revin și publicarea pe pagina
de internet a MJ a rapoartelor de activitate și situațiilor financiare anuale ale
acestora;
 Intensificarea comunicării electronice în materia evidenței ONG și îmbunătățirea
expunerii informațiilor pe site-ul Ministerului Justiției.
Date statistice relevante:
 Număr de dovezi de disponibilitate a denumirii eliberate: 6985;
 Număr de refuzuri de eliberare a dovezii de disponibilitate a denumirii și comunicări
de date din Registrul naţional: 3423.

C. Gestiune eficientă a arhivei Ministerului Justiţiei


Activități desfășurate:
 Finalizarea proiectului noului Nomenclator arhivistic al Ministerului Justiției;
 Identificarea și amenajarea unui spațiu suplimentar cu destinație arhivistică;
 Identificarea fondurilor de documente ce pot fi predate altor instituții publice și
demararea operațiunilor legale în vederea transferului;
 Inventarierea, asigurarea depozitării și a accesului la fondul arhivistic;
 Selecţionarea şi eliminarea ori, după caz, predarea către Arhivele Naționale, a
documentelor cu termen de păstrare expirat şi a celor cu termen permanent.
Date statistice relevante:
 Cantitatea de fond arhivistic selecţionat: 50 unități arhivistice;
 Cantitatea de fond arhivistic primit în depozit: 160 unități arhivistice
 Numărul de cereri de acces la fondul arhivistic soluționate:139.

P a g i n a 108 | 169
II.1.12. Auditul şi controlul activităţilor aflate în competenţa Ministerului Justiţiei
II.1.12.1. Activitatea de audit public intern
A. Domeniul de activitate:
Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Justiției funcționează în subordinea
ministrului justiției. În anul 2018, serviciul a funcționat cu un număr de 7 auditori interni şi
1 șef serviciu.
Activitatea de bază a Serviciului de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Justiției, se
realizează prin efectuarea de misiuni de audit la:
 19 structuri (direcții, servicii, birouri, compartimente, inclusiv Direcția Națională de
Probațiune care are personalitate juridică) din cadrul ministerului;
 8 curți de apel și tribunalele din circumscripția acestora, unde nu este instituit cadrul
organizatoric legal;
 7 curți de apel unde este instituit compartiment de audit intern cu un singur post de
auditor. Conform prevederilor Legii nr. 672/2002 republicată privind auditul public
intern există obligativitatea constituirii acestuia cu minim 2 posturi;
 5 entități publice aflate în subordonarea ministerului: Centrul Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu, Spitalul Prof. Dr. C-tin Angelescu, Institutul National de
Expertize Criminalistice, Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Agenția Națională
de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
 24 entități publice pentru asigurarea supervizării misiunilor de audit (7 curți de apel și
17 tribunale);
 9 entități publice pentru evaluarea activității compartimentului de audit public intern
(7 curți de apel, Administrația Națională a Penitenciarelor și Oficiul National al
Registrului Comerțului).
 misiuni de audit intern dispuse de conducerea ministerului.

Serviciul de audit intern desfășoară şi alte activități, respectiv:


 monitorizează recomandările formulate în rapoartele de audit în urma efectuării
misiunilor de audit intern pentru entitățile auditate;
 întocmește rapoartele anuale ale activității de audit intern;
 întocmește proiectul planului anual de audit public intern;
 întocmește proiectul planului multianual de audit public intern.
 elaborează şi reactualizează normele metodologice specifice activității de audit;
 elaborează şi reactualizează procedurile proprii specifice activității de audit public
intern;
 supervizează instituțiile publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat,
pentru care ministerul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au
constituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor;
 coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea
de audit public intern a unităților subordonate şi instituțiilor publice din sistemul
justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de

P a g i n a 109 | 169
ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând
emite, în condițiile legii, norme şi instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a
reglementărilor legale;
 coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere profesional activitatea de audit
intern desfășurată în cadrul unităților subordonate şi instituțiilor publice din sistemul
justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de
ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin
evaluări efectuate în condițiile legii atât asupra activității de audit desfășurate, cât şi
a performanțelor profesionale ale auditorilor interni.

B. Obiective generale
 Evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de management al riscului, de control şi de
guvernanţă, precum şi nivelurile de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităţilor.

C. Obiective specifice
 Evaluarea managementului riscurilor, prin care se evaluează existenţa proceselor
adecvate, suficiente şi eficace în domeniul managementului riscurilor, cu scopul de a
sprijini conducătorul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor
 Evaluarea sistemelor de control intern, prin care auditul ajută organizaţia să menţină
un sistem de control intern/managerial corespunzător, evaluând eficienţa şi
eficacitatea şi asigurând îmbunătăţirea acestuia. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii
sistemului de control intern/managerial se realizează pe baza rezultatelor evaluării
riscurilor şi vizează cel puţin operaţiile cu privire la:
 fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
 eficacitatea şi eficienţa proceselor/activităţilor/operaţiilor;
 protejarea patrimoniului;
 respectarea legilor, reglementărilor şi procedurilor.
Evaluarea procesului de guvernanță prin care auditul intern trebuie să evalueze şi să facă
recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea procesului de guvernanţă, contribuind la
îndeplinirea următoarelor obiective:
 promovarea unei conduite etice şi a valorilor corespunzătoare în cadrul entităţii
publice;
 asigurarea unui management eficace al performanţei în cadrul entităţii publice şi
asumarea răspunderii;
 coordonarea activităţilor şi comunicarea informaţiilor privind riscul şi controlul în
cadrul entităţii publice.

D. Acțiunile/activitățile desfășurate de către SAPI pentru realizarea obiectivelor


specifice, aferente obiectivelor generale:

P a g i n a 110 | 169
1. Planificarea multianuală a misiunilor de audit pe baza analizei riscurilor, prin elaborarea
şi actualizarea Planului multianual pe termen mediu realizat după inventarierea tuturor
activităților din cadrul Ministerul Justiției, a unităților aflate în subordonare/instituții
publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul
justiției are calitatea de ordonator principal de credite, pornind de la funcțiile specifice
ale acestora;
2. Planificarea anuală a misiunilor de audit pe baza analizei riscurilor, prin elaborarea și
actualizarea Planului anual de audit intern realizat pe baza unei analize asupra
ansamblului formelor de control exercitate la nivelul instituțiilor în concordanță cu
obiectivele și cu reglementările legale în vigoare referitoare la organizarea şi funcționarea
acestora, prin identificarea riscurilor asociate activităților, programelor sau operațiunilor
desfășurate. A fost elaborat referatul de justificare și s-au stabilit principalele domenii
spre care au fost îndreptate misiunile de audit intern;
3. Realizarea de misiuni de audit intern conform planului anual de audit.
4. Realizarea supervizării misiunilor de audit derulate de către auditorii din cadrul
instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care
ministerul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au constituit
compartiment de audit format dintr-un singur auditor
In anul 2018 Serviciul de Audit Public Intern a efectuat un număr de 13 misiuni de
regularitate, o misiune de consiliere și o misiune ad-hoc:
 13 misiuni de audit de regularitate la: Direcția de Prevenire a Criminalității, Tribunalul
Bistrița, Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Mehedinți, Tribunalul Gorj, Curtea de Apel
Timișoara, Curtea de Apel Iași, Tribunalul Iași, Tribunalul Botoșani, Tribunalul Bacău,
Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Arad, Tribunalul Sibiu.
 o misiune de consiliere, cu tema: ,,Evaluarea procesului de implementare și
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial”.
 o misiune de audit ad-hoc cu tema: Evaluarea activității privind plata orelor efectuate
în zilele de sâmbătă și duminică, pentru funcționarii publici cu statut special.
 Misiunile de audit de regularitate, au fost realizate în echipe de două auditori şi
supervizate de șeful serviciului, misiuni care au vizat domeniile resurse umane,
financiar contabilitate, achiziții publice, funcții specifice.
De asemenea, conform planului de audit pentru anul 2018 a fost asigurată supervizarea
instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care
ministerul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au constituit
compartiment de audit format dintr-un singur auditor, respectiv C.A. Brașov, C.A. Oradea,
C.A Galați, C.A. Tg. Mureș, C.A. Constanta C.A Ploiești și Curtea de Apel București. Astfel
pe parcursul anului 2018 auditorii interni din cadrul Ministerului Justiției au supervizat un
număr de 25 de misiuni de audit intern.
Auditorii interni, din cadrul SAPI – MJ, nu au întâmpinat probleme în elaborarea și
aplicarea cadrului metodologic și procedural propriu activității de audit intern, în vederea
atingerii obiectivelor propuse pentru anul 2018.

P a g i n a 111 | 169
II.1.12.2. Activitatea de control
A. Obiective generale
Corpul de Control al Ministrului (C.C.M.), este organizat la nivel de serviciu conform
dispozițiilor art. 21 din H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Justiției (M.J.), cu modificările şi completările ulterioare, fiind o structură de autoritate,
subordonată direct ministrului justiției.
Serviciul beneficiază de independență operațională și exercită în baza ordinului ministrului
justiției atribuții de verificare şi control, în limitele competenței stabilite de prevederile
art. 74 - art. 77 din Regulamentul de organizare şi funcționare al M.J. (R.O.F.- M.J.),
aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției (O.M.J.) nr. 120/C/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
C.C.M. efectuează acțiuni de control planificate/inopinate şi soluționează celelalte lucrări
date în competență, potrivit legii și ținând seama de Procedura „Activitatea de control –
COD: PP - 28”, aprobată de ministrul justiției, urmare introducerii Sistemului de
Management al Calității implementat și certificat în minister, conform Standardului SR EN
ISO 9001:2008.
Verificările efectuate de inspectorii C.C.M., în limitele prevăzute de atribuțiile inserate în
R.O.F. - M.J., vizează personalul din aparatul de lucru propriu al ministerului, din
instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, precum și alte categorii
specifice profesiilor juridice conexe (notari publici și executori judecătorești).
C.C.M. efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, cercetarea prealabilă a faptelor
sesizate comisiei de disciplină cu privire la răspunderea disciplinară a personalului de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului,
realizează cercetarea disciplinară prealabilă în cazul asistenților judiciari, verifică modul
de exercitare a prerogativelor funcției de conducere de către personalul din cadrul
ministerului şi al instituțiilor şi unităților aflate în subordinea sau coordonarea acestuia și
are atribuții de verificare cu privire la realitatea situației materiale a beneficiarului de
asistență extrajudiciară.
Totodată, inspectorii C.C.M. efectuează controlul profesional al activității notarilor publici
și executorilor judecătorești, analizează din dispoziția ministrului justiției, concluziile
controalelor efectuate de camerele notarilor publici și ale executorilor judecătorești şi
prezintă propuneri privind măsurile ce urmează a fi dispuse ca urmare a acestor controale,
soluționează sesizările adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor
publici şi a executorilor judecătorești, precum și din alte domenii de competența
serviciului, formulează propuneri motivate de înlăturare a deficiențelor constatate, după
caz, și la cererea ministrului justiției cercetează prealabil faptele ce constituie abateri
disciplinare, în vederea exercitării acțiunii disciplinare împotriva executorilor
judecătorești și notarilor publici, în condițiile legii.
C.C.M. efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, controlul asupra modului de
organizare şi desfășurare a concursurilor pentru dobândirea calității de notar public și
executor judecătoresc definitiv sau stagiar, verifică modul de organizare și desfășurare a

P a g i n a 112 | 169
concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare
ori avansare a personalului din cadrul ministerului, precum și din instituțiile şi unitățile
aflate în subordinea sau coordonarea acestuia.
În baza ordinului ministrului justiției C.C.M. efectuează controale în unitățile sistemului
administrației penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detenție și a
drepturilor şi libertăților recunoscute persoanelor private de libertate aflate în
penitenciare, respectiv, minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile
profesional-ierarhice ale personalului încadrat în Administrația Națională a Penitenciarelor
(A.N.P.) şi unitățile subordonate acesteia. De asemenea, în cadrul controalelor efectuate
serviciul verifică și modul în care unitățile penitenciare își îndeplinesc sarcinile care le
revin în raporturile cu instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, precum
şi condițiile administrative asigurate deținuților prezentați la organele judiciare.
C.C.M. analizează concluziile inspecțiilor efectuate în unitățile din sistemul administrației
penitenciare de către Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul A.N.P., inclusiv cu privire
la petițiile, cererile și sesizările adresate ministerului de către deținuți, de către membrii
de familie ai acestora sau de către alte persoane fizice ori juridice, prezentând, după caz,
propuneri ministrului justiției privind oportunitatea efectuării unor acțiuni de control.
De asemenea, efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, acțiuni de control cu
privire la proiectele finanțate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile,
derulate de M.J., precum şi de instituțiile şi unitățile aflate în subordinea ori coordonarea
acestuia.
C.C.M. participă la elaborarea proiectelor de acte normative și formulează puncte de
vedere cu privire la proiectele de acte normative şi la inițiativele legislative parlamentare
având ca obiect reglementarea activității de înfăptuire a justiției, a activității sistemului
penitenciar, a Oficiului Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.), a organizării şi
exercitării profesiilor de notar public și de executor judecătoresc.
De asemenea, C.C.M. are competența, potrivit art. 12 alin. (8) din Legea nr. 151/2015
privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare,
să realizeze controlul profesional al administratorului procedurii/lichidatorului prin
inspectori generali de specialitate (termenul de intrare în vigoare a actului normativ
menționat, prevăzut la art. 93, a fost prorogat succesiv prin articolul unic din O.U.G. nr.
61/2015, prin art. IX din O.U.G. nr. 98/2016, ultima prorogare a termenului fiind prin OG
nr. 6/2017 până la data de 01.01.2018. Totodată prin H.G. nr. 419/2017 au fost aprobate
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015.

Poate fi supusă acțiunilor de verificare şi control efectuate de C.C.M. activitatea


profesională a structurilor și instituțiilor prevăzute în Anexele nr. 1 şi 3 din H.G. nr.
652/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la R.O.F.- M.J:
 structurile (direcții, servicii, birouri, compartimente) din cadrul ministerului și a
Direcției Naționale de Probațiune (D.N.P.);
 unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, respectiv Institutul
Național de Expertize Criminalistice, A.N.P. și unitățile subordonate, Spitalul "Prof. dr.

P a g i n a 113 | 169
Constantin Angelescu"; Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu; Oficiul
National al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională pentru Cetățenie; Agenția
Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate; Institutul Național de
Criminologie.
De asemenea, poate fi supusă acțiunilor de verificare şi control efectuate de C.C.M.
și activitatea profesională a notarilor publici, a executorilor judecătorești, și a
asistenților judiciari.
Inspectorii din cadrul C.C.M. au realizat cu profesionalism acțiunile de control planificate
și inopinate și au soluționat celelalte lucrări, reacționând cu eficiență în vederea corectării
deficiențelor constatate. C.C.M., în urma aprobării rapoartelor de control de către
ministrul justiției, a monitorizat implementarea măsurilor corective și de prevenire a
apariției unor neconformități în activitatea personalului verificat, inclusiv prin formularea
unor propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în vigoare.
Recomandările formulate în urma acțiunilor de control au avut ca scop îmbunătățirea
activității entităților controlate precum și, în anumite situații, sesizarea organelor
competente în ce privește incidența față de unele persoane a diferitelor forme de
răspundere disciplinară, civilă, penală etc.
Inspectorii C.C.M. și-au exercitat atribuțiile cu asumarea responsabilității și au contribuit
la atingerea obiectivelor propuse la nivelul anului 2018 prin participarea în echipele de
lucru constituite cu prilejul acțiunilor de control sau, individual, prin soluționarea
lucrărilor repartizate.
Acțiunile de control (8 planificate și 14 inopinate) finalizate și implementarea măsurilor
aprobate de ministrul justiției prin rapoartele de control contribuie la buna funcționare a
sistemului judiciar și la creșterea încrederii cetățenilor în actul de justiție, ca serviciu
public.
Atingerea de către C.C.M. a indicatorilor de performanță stabiliți a presupus un efort
continuu și susținut din partea inspectorilor, în condițiile desfășurării în paralel a unor
activități multiple și de complexitate deosebită.
Astfel, în permanență au existat situații în care inspectorii erau concomitent implicați în
mai multe acțiuni de control și corelativ gestionau și celelalte lucrări repartizate sau
efectuau cercetarea disciplinară a unor persoane, ca efect al controalelor profesionale
aprobate de ministrul justiției sau care au rezultat în urma exercitării atribuției de
analizare și soluționare a unor petiții ori sesizări înregistrate la nivelul acestui serviciu.
Performanța și calitatea activității derulate de acest serviciu este determinată de nivelul
de profesionalism cu care acționează personalul, coerența, experiența, și capacitatea de a
răspunde cu promptitudine la cerințele specifice de realizare a atribuțiilor, în condiții
deosebite de muncă ce implică risc și suprasolicitare neuropsihică sau expunere la pericol
(ex: competență sistemul administrației penitenciare).
Precizăm că în anul 2018 s-au ocupat prin recrutare internă două posturi de inspector și a
unui post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
(ocupantul postului fiind în prezent detașat la A.N.A.B.I.), însă volumul supradimensionat
de muncă pe inspectori, corelativ cu dinamica schimbărilor legislative, justifică realizarea
demersurilor legale de majorare a organigramei C.C.M. și transformarea serviciului în

P a g i n a 114 | 169
direcție (așa cum funcționează și la nivelul altor ministere structurile cu atribuții de
control).
Chiar și în condițiile în care în prezent sunt încadrați efectiv un număr de 8 inspectori,
volumul de activitate, în special numărul activităților de control, au dus la efectuarea doar
a unei mici fracții din concediul de odihnă anual de către aceștia și la supradimensionarea
sarcinilor de serviciu pe persoană. În aceste condiții, au fost realizate aproape în
integralitate lucrările pentru anul 2018, doar un procent nesemnificativ din numărul total
de lucrări urmând a fi soluționate la începutul anului 2018, acestea fiind lucrările
înregistrate în partea de final a anului.
Dificultățile întâmpinate, existența multor lucrări curente, dar și complexitatea și volumul
mare de date necesar a fi procesate pentru întocmirea rapoartelor de control au avut ca
efect o durată mai mare de întocmire a rapoartelor de control (în medie 2-3 luni).
Managementul operativ/participativ implementat în cadrul C.C.M. s-a concretizat într-o
valorificare judicioasă în cadrul controalelor a resurselor de personal existente, precum și
a resurselor financiare pentru plata de combustibil, cazare și diurnă.
Privitor la perfecționarea profesională a personalului din cadrul C.C.M. considerăm
necesar ca personalul cu atribuții de conducere și control să participe constant la
activitățile de perfecționare profesională în domeniul de referință pentru a aprofunda
modificările legislative inerente în domeniul de competență, dar și pentru calitatea
activității de verificare și control, având în vedere că de specializarea inspectorilor C.C.M.
depinde atât menținerea standardelor de performanță, calitate și eficientă a activității
serviciului, cât și abilitatea acestora de a identifica, preveni și gestiona adecvat
deficiențele și neconformitățile constatate, precum și riscurile ce pot surveni și afecta
activitatea desfășurată de personalul din unitățile și instituțiile controlate.
Precizăm că C.C.M. s-a conformat ”Programului de formare continuă pentru anul 2018”
implementat în minister, personalul C.C.M. angajat și-a exprimat nevoile de formare
profesională, care au fost transmise în vederea documentelor sintetice de către Direcția
Resurse Umane, însă nicio persoană nu a fost selectată pentru a participa la cursuri/
seminarii.
C.C.M. a făcut obiectul unei misiuni de verificare a modului de respectare a Sistemul de
Management al Calității implementat și certificat în M.J., însă nu au fost identificate
neconformități cu privire la activitatea desfășurată de acest serviciu.

B. Obiective specifice
În vederea realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru anul 2019,
personalul C.C.M. va acționa pentru exercitarea la standarde înalte de profesionalism a
atribuțiilor prevăzute de lege, cu valorificarea eficientă a potențialului resurselor umane
disponibile, sens în care se vor menține elementele de implementare a managementului
participativ în vederea amplificării performanțelor.
Referitor la competența C.C.M. se va acționa pentru identificarea deficiențelor, abaterilor
și a oricăror conduite neconforme cu cerințele normativului aplicabil adoptate de
personalul din cadrul entităților controlate, menținerea capacității de reacție operativă a

P a g i n a 115 | 169
inspectorilor în ceea ce privește exercitarea cu profesionalism a atribuțiilor specifice de
verificare și control, pentru a putea păstra standardele, indicatorii de performanță
profesională, climatul organizațional și nu în ultimul rând, capacitatea de lucru a
personalului.
De asemenea, în continuare se va pune accent pe implementarea, cu celeritate, a
măsurilor aprobate de ministrul justiției în rapoartele de control sau a celor rezultate din
soluționarea de către inspectori a altor lucrări, pentru a realiza o reacție corectiv-
preventivă ori de îndrumare adecvată.

C. Date statistice privind activitatea Corpului de Control al Ministrului în anul 2018


În anul 2018 au fost înregistrate spre soluționare un număr de 854 de lucrări, din care:
 355 lucrări având ca obiect sesizări cu privire la modul de exercitare a unor profesii
liberale şi activități conexe (notari publici și executori judecătorești);
 101 lucrări ce vizează domeniul sistemului administrației penitenciare;
 398 lucrări diverse, cu privire la activitatea desfășurată de personalul MJ sau
aparținând unor instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, în unele
cauze dispunându-se conexarea, conform dispozițiilor art. 10 alin. (1) din OG nr.
27/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Numărul total al lucrărilor soluționate în anul 2018 este de 791 de lucrări, din care:
 304 lucrări referitoare la modul de exercitare a unor profesii liberale şi activități
conexe (notari publici şi executori judecătorești);
 89 lucrări ce vizează sistemul administrației penitenciare;
 398 lucrări diverse.
 Numărul total al lucrărilor în curs de soluționare este de 63 de lucrări, din care:
 51 de lucrări privind modul de exercitare a unor profesii liberale şi activități conexe
(notari publici şi executori judecătorești);
 12 lucrări privind sistemul administrației penitenciare.

Corpul de Control al Ministrului a efectuat 22 acțiuni de control aprobate de ministrul


justiției, din care:
a) 8 acțiuni de control planificate
 2 acțiuni de control planificate efectuate în unități penitenciare;
 3 acțiuni de control profesional planificate ce au vizat domeniul de activitate aferent
exercitării profesiei de executor judecătoresc;
 2 acțiune de control planificate ce a vizat domeniul de activitate aferent exercitării
profesiei de notar public, la birourile notarilor publici.
b) 14 controale inopinate
 8 controale inopinate cu privire la activitatea unităților penitenciare;
 1 control inopinat în cadrul ministerului;
 2 controale inopinate cu privire la activitatea unor notari publici;

P a g i n a 116 | 169
 3 controale inopinate cu privire la activitatea unor executori judecătorești.
De asemenea, în perioada de referință Corpul de Control al Ministrului a exercitat 37 de
acțiuni disciplinare împotriva executorilor judecătorești, din care:
 14 acțiuni disciplinare exercitate în urma analizei petițiilor primite;
 23 acțiuni disciplinare exercitate în urma controalelor profesionale efectuate.
Inspectorii din cadrul Corpului de Control au formulat un număr de 5 propuneri legislative
și puncte de vedere cu privire la actele normative care reglementează activitățile din aria
de competență. De asemenea, s-au formulat un număr de 6 sesizări ale organelor de
urmărire penală, 3 sesizări rezultate din soluționarea petițiilor și 3 sesizări rezultate din
acțiunile de control.
Având în vedere că s-au realizat integral acțiunile de control planificat, respectiv 8
controale, rezultă că acest serviciu și-a îndeplinit obiectivele și a realizat indicatorii de
performanță propuși.
În plus față de cele 8 activități de control planificate și realizate, au fost efectuate încă 14
acțiuni de control inopinate, dispuse de ministrul justiției, ce se adaugă celorlalte lucrări
realizate de inspectori, potrivit competenței prevăzute de lege.
Inspectorii C.C.M. au acționat cu responsabilitate, exigență și profesionalism, fiind
preocupați permanent de exercitarea atribuțiilor de serviciu cu respectarea legii, pentru a
putea contribui la îndeplinirea obiectivelor ministerului - buna funcţionare a sistemului
judiciar, asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de
drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, sens în care au monitorizat riguros
implementarea măsurilor aprobate de ministrul justiției în scopul remedierii deficiențelor
identificate și prevenirii apariției unor neconformități în activitatea desfășurată de
entitățile controlate.
Au fost evaluate în acest context și înscrisurile transmise de A.N.P, conform dispozițiilor
art. 76 lit. i) din R.O.F.- M.J.
Inspectorii au fost preocupați și de îmbunătățirea pregătirii profesionale, prin studiu
individual și participarea la diferite forme de perfecționare profesională organizate de
minister.

P a g i n a 117 | 169
II.1.13. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe
Tabel nr. 3 - Sinteza bugetului pe surse de finanțare
Credite Credite Plăţi Grad de
iniţiale definitive % din efectuate executie
buget (plati/
Sursa de finanţare total credite
- lei - - lei - aprobat - lei - bugetare
definitive)

CA 3.912.665.000 4.283.188.000 109,46%


Cod 50.01: Bugetul
de stat
CB 3.732.709.000 4.042.529.000 108,30% 4.000.160.174 98,95%

Cod 50.08: Fonduri CA 24.422.000 25.276.000 103,50%


externe
nerambursabile CB 5.665.000 8.301.000 146,53% 3.335.639 40,18%

Cod 50.10: Activitati CA 12.234.000 11.622.000 0,95%


finantate integral
din venituri proprii CB 12.234.000 11.622.000 0,95% 796.661 6,85%

Total Cod 50.00

Cod 61.10: Institutii CA 11.000.000 10.832.000 0,98%


publice finantate
partial din venituri CB 11.000.000 10.832.000 098% 10.126.116 93,48%
proprii – INEC
Cod 61.10: Institutii CA 1.345.252.000 1.350.598.000 100,40%
publice finantate
partial din venituri CB 1.316.760.000 1.321.206.000 100,34% 1.300.871.354 98,46%
proprii - ANP

La nivelul Ministerului Justiţiei au fost constituite următoarele programe bugetare:


1. Cod 652 „Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea
accesului la justiţie”
2. Cod 650 „Consolidarea cadrului normativ şi instituţional necesar bunei
desfăşurări a Ministerului Justiţiei ca furnizor de servicii publice”
3. Cod 654 „Coordonarea sistemului penitenciar”
4. Cod 922 „Institutul Naţional de Expertize Criminalistice”
5. Cod 862 „Dezvoltarea activităţii de înregistrare la nivelul Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului”
6. Cod 923 „Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie”
7. Cod 924 „Alte instituţii”
8. Cod 653 „Dezvoltarea serviciului de probaţiune

Pagina 118 | 169


9. Cod 1664 „Consolidarea cadrului institutional necesar bunei desfasurari a
activitatii Institutului Național de Criminologie”
10. Cod 1665 „Consolidarea ANABI ca premisă pentru eficientizarea sistemului
național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Credite bugetare Credite bugetare


Sursa de finanţare Plăţi efectuate
inițiale definitive
- lei -
- lei - - lei -
TOTAL SURSE DE CA 3.937.087.000 4.308.464.000
FINANŢARE:
CB 3.738.374.000 4.050.830.000 4.003.496.813
CA 3.912.665.000 4.283.188.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 3.732.709.000 4.042.529.000 4.000.161.174
Cod 08: Fonduri externe CA 24.422.000 25.276.000
nerambursabile CB 5.665.000 8.301.000 3.335.639

Consolidarea capacităţii administrative a instanțelor și


Program Cod 652
facilitarea accesului la justiție
Credite bugetare Credite bugetare
Sursa de finanțare Plăţi efectuate
inițiale definitive
- lei -
- lei - - lei -
CA 2.328.466.000 2.599.601.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 2.220.131.000 2.489.020.000 2.473.900.167
Cod 08: Fonduri externe CA 0 2.000
nerambursabile CB 0 2.000 22

Consolidarea cadrului normativ și instituţional necesar


Program Cod 650 bunei desfăşurări a Ministerului Justiţiei ca furnizor de
servicii publice
Credite bugetare Credite bugetare
Plăţi efectuate
Sursa de finanţare iniţiale definitive
- lei -
- lei - - lei -
CA 127.999.000 125.760.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 84.854.000 80.470.000 70.444.355
Cod 08: Fonduri externe CA 4.320.000 4.542.000
nerambursabile CB 2.400.000 4.422.000 1.302.602

Program Cod 654 Coordonarea sistemului penitenciar

Credite bugetare Credite bugetare


Plăţi efectuate
Sursa de finanţare iniţiale definitive
- lei -
- lei - - lei -
CA 1.219.438.000 1.248.334.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 1.190.962.000 1.221.133.000 1.214.974.958
Cod 08: Fonduri CA 17.515.000 17.915.000
externe CB 678.000 1.060.000 493.746

P a g i n a 119 | 169
nerambursabile

Program Cod 922 Institutul Național de Expertize Criminalistice

Credite bugetare Credite bugetare


Plăţi efectuate
Sursa de finanţare iniţiale definitive
- lei -
- lei - - lei -

CA 8.845.000 8.677.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 8.845.000 8.677.000 8.622.305
Cod 08: Fonduri externe CA 0 0
nerambursabile CB 0 0 0

Dezvoltarea activităţii de înregistrare la nivelul Oficiului


Program cod 862
Naţional al Registrului Comerțului
Credite bugetare Credite bugetare Plăţi
Sursa de finanţare iniţiale definitive efectuate
- lei - - lei - - lei -
CA 141.837.000 211.209.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 141.837.000 153.622.000 149.920.869
Cod 08: Fonduri externe CA 1.490.000 1.635.000
nerambursabile CB 1.490.000 1.635.000 1.472.688

Program Cod 923 Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Credite bugetare Credite bugetare Plăţi


Sursa de finanţare iniţiale definitive efectuate
- lei - - lei - - lei -
CA 14.550.000 16.702.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 14.550.000 16.702.000 16.348.522
Cod 08: Fonduri externe CA 0 0 0
nerambursabile CB 0 0 0

Program Cod 924 Alte instituții (CMDTA și Angelescu)

Credite bugetare Credite bugetare Plăţi


Sursa de finanţare iniţiale definitive efectuate
- lei - - lei - - lei -
CA 0 0
Cod 01: Bugetul de stat
CB 0 0 0
Cod 08: Fonduri externe CA 0 0
nerambursabile CB 0 0 0

P a g i n a 120 | 169
Program Cod 653 Dezvoltarea serviciului de probațiune

Credite bugetare Credite bugetare


Plăţi efectuate
Sursa de finanţare iniţiale definitive
-lei-
-lei- -lei-
CA 56.850.000 62.491.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 56.850.000 62.491.000 61.665.692
Cod 08: Fonduri externe CA 300.000 345.000
nerambursabile CB 300.000 345.000 41.929

Consolidarea cadrului institutional necesar bunei


Program Cod 1664 desfasurari a activitatii Institutului Național de
Criminologie
Credite bugetare Credite bugetare
Plăţi efectuate
Sursa de finanţare iniţiale definitive
-lei-
-lei- -lei-
CA 2.939.000 584.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 2.939.000 584.000 472.779
Cod 08: Fonduri externe CA 0 0
nerambursabile CB 0 0 0

Consolidarea ANABI ca premisă pentru eficientizarea


Program Cod 1665 sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din
infracțiuni
Credite bugetare Credite bugetare
Plăţi efectuate
Sursa de finanţare iniţiale definitive
-lei-
-lei- -lei-
CA 11.741.000 9.830.000
Cod 01: Bugetul de stat
CB 11.741.000 9.830.000 3.811.527
Cod 08: Fonduri externe CA 797.000 837.000
nerambursabile CB 797.000 837.000 24.652
II.2. PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE
II.2.1. Elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune
în domeniul justiţiei
 Coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei naționale anticorupție (SNA)
2016 – 2020;
 Implementarea și monitorizarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-
2020 și a Planului de activități aferent Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar
2015 – 2020.
II.2.2. Prevenirea criminalităţii
A. Coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei naționale anticorupție 2016 –
2020
 Pregătirea şi organizarea reuniunilor platformelor de cooperare;
 Elaborarea și publicarea pe portalul sna.just.ro a Raportului privind stadiul
implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 în anul 2018, însoțit de
următoarele anexe:

P a g i n a 121 | 169
 Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum
și indicatorii de evaluare;
 situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor
adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;
 raportarea Anexei 5 pentru instituțiile care au în subordine / coordonare / sub
autoritate întreprinderi publice.
B. Implementarea măsurilor SNA care sunt în sarcina MJ:
 Organizarea și derularea de către MJ a unei campanii de informare publică, în vederea
creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul
cetățenilor;
 Organizarea și derularea a 20 de misiuni de tip “peer review”;
 Elaborarea și diseminarea unui model general de bune practici, în urma derulării
misiunilor de tip “peer review”;
 Derularea unui audit intermediar privind implementarea SNA 2016-2020;
 Realizarea evaluării legislației privind protecția avertizorilor de integritate și migrația
angajaților din sectorul public în cel privat;
 Organizarea a două conferințe anticorupție;
 Generarea unui scor de tip index al integrității instituționale pentru sectoarele
vulnerabile identificate în strategie;
 Organizarea unei sesiuni de instruire a personalului din cadrul MJ și al unităților
subordonate (din secretariatul tehnic al SNA și al unităților subordonate implicate în
implementarea SNA);
 Efectuarea de studii criminologice privind corupția în România;
 Organizarea unor sesiuni de formare profesională pentru specialiștii în domeniu și
accesarea de pe platforma de e-learning a MJ a materialelor de formare profesională
elaborate în cadrul sesiunilor de formare;
 Organizarea unei conferinţei de închidere a proiectului POCA;
Măsurile de mai sus vor fi implementate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii
administrative a Secretariatului Tehnic al SNA 2016 – 2020”, finanţat prin programul
operaţional „Capacitate administrativă 2014 – 2020” – POCA;
 Publicarea anuală în format deschis a indicatorilor de performanţă elaboraţi şi
monitorizaţi în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie;
 Publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere;
 Publicarea unui studiu privind sistemul sancţiunilor administrative şi implementarea lui
- această măsură va fi implementată în cadrul proiectului “Mecanisme eficace de
control administrative și de prevenire a corupției” derulat de către Secretariatul
General al Guvernului.
 Continuarea dialogului cu autoritățile de reglementare în domenii precum energia,
resursele minerale, în vederea implementării standardelor legale de integritate.
 Finalizarea analizei practicii judiciare în materie de achiziții publice și evaziune
fiscală, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în
interesul legii (măsură preluată din SNA 2012 - 2015).
 Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate
între mediul privat şi sectorul public prin continuarea colaborării cu AmCham.

P a g i n a 122 | 169
C. Continuarea demersurilor MJ de a deveni membru cu drepturi depline al Grupului de
lucru Anti-mită a OECD.

D. Continuarea implementării proiectelor cu finanțare externă:


 “Consolidarea capacităţii administrative a Secretariatului Tehnic al SNA 2016 – 2020”,
cod SIPOCA 62. Proiectul este derulat de MJ, ca lider de proiect, în parteneriat cu
Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) din cadrul MAI;
 „Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției” cod SIPOCA
432, derulat de către Secretariatul General al Guvernului (prin Corpul de control al
primului-ministru, Direcția control intern managerial și relații interinstituționale și
Departamentul pentru strategii guvernamentale), în calitate de lider de proiect și MJ,
în calitate de partener.
 „Transparență, accesabilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării
publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454. Lider de proiect este Consiliul
Superior al Magistraturii, parteneri fiind Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară și
Institutul Național al Magistraturii.
 Proiectul predefinit „Dezvoltarea capacităților în domeniul guvernării publice – o
abordare coordonată a Centrului Guvernului României” proiect implementat în
parteneriat cu SGG finanțat prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în
colaborare cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Proiectul
va sprijini Guvernul României în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în
următoarele domenii strategice:
 Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a standardelor de integritate de
către funcţionarii publici și beneficiarii serviciilor publice;
 Consolidarea integrității și reducerea riscurilor de corupție în următoarele sectoare
prioritare: sistemul public de sănătate, sistemul naţional de educație şi
întreprinderile publice.

E. Reprezentarea MJ în formatele internaționale privind prevenirea corupției și


criminalității.

F. Monitorizarea implementării Strategiei de reintegrare socială a persoanelor private


de libertate, elaborată pentru perioada 2015-2019, prin Comisia interministerială
pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei.

II.2.3. Realizarea agendei europene


 Pregătirea preluării de către România a Președinției Consiliului UE – Grupul de lucru
pentru pregătirea Președinției României a Consiliului UE, prin evaluarea aspectelor de
fond, ordin financiar, logistic și uman, precum și implementarea măsurilor necesare în
vederea preluării în bune condiții a exercitării Președinției UE de către RO;
 Asigurarea dialogului deschis şi constructiv, precum şi a informării constante a
CE/partenerilor europeni cu privire la progresele înregistrate de România în domeniul
reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupției;
 Gestionarea afacerilor europene prin coordonarea activității în domeniu, inclusiv
participarea la reuniunile săptămânale ale Comitetului de Coordonare a sistemului
național de gestionare a afacerilor europene, conform HG nr. 34/2017 – organizarea și

P a g i n a 123 | 169
funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea
participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
 Asigurarea participării României la negocierea la nivelul UE și, ulterior, la
implementarea la nivel național a măsurilor corelative planului de acțiune de punere
în aplicare a Programului Post Stockholm – în domeniile de competența MJ;
 Asigurarea participării României la cel mai înalt nivel al procesului decizional din
cadrul UE, Consiliul Justiție și Afaceri Interne;
 Sprijinirea instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul Pieței Interne în procesul de
negociere de la nivelul UE, în limitele competențelor MJ;
 Implicarea în procesul de transpunere și implementare (având ca obiect în special
directivele adoptate printr-o procedură legislativă – art. 288, alin. 3 din Tratatul
privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) coroborat cu art. 289, alin. 3 TFUE),
respectiv de punere în aplicare a acquis-ului UE (având în vedere în special anumite
regulamente - art. 288, alin. 2 TFUE coroborat cu art. 289, alin. 3 TFUE) în domeniul
justiției;
 Monitorizarea şi evaluarea ex-post a implementării instrumentelor UE în domeniul
justiției;
 Sprijinirea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe – MAE - AGCJUE) în pregătirea reprezentării
statului român în fața instituțiilor UE și a Curții de Justiţie a Uniunii Europene în
situațiile în care sunt vizate aspecte de fond din aria proprie de competență a
Ministerului Justiției;
 Desfășurarea activităților în contextul Regulamentului nr. 1024/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin
intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei
2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”);
 Participarea la demersurile de operaționalizare a Curții Unice în Materie de Brevete,
creată prin Acordul privind Curtea unică în Materie de Brevete - 2013/C 175/01,
semnat de România la data de 19 februarie 2013;
 Desfășurarea activităților în contextul publicării Tabelului de bord al UE privind justiția
pe anul 2018;
 Desfășurarea activităților în contextul BREXIT;
 Coordonarea, la nivel național, a grupului de lucru în materia protecției/retenția
datelor cu caracter personal;
 Implicarea Ministerului Justiției în elaborarea poziției României în cadrul negocierilor
de aderare la Uniunea Europeană a Serbiei, statului Muntenegru și Turciei, din
perspectiva competențelor MJ;
 Pregătirea reprezentării statului român în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului și
a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei - la solicitarea Agentului Guvernamental
pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (MAE);
 Transmiterea punctului de vedere al MJ cu privire la rezolvarea pe cale amiabilă /
unilaterală a unei cauze întemeiate pe o cerere individuală împotriva statului român,
în conformitate cu dispozițiile OG nr. 94/1999 privind participarea României la
procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniștrilor ale
Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convențiilor de rezolvare
pe cale amiabilă;

P a g i n a 124 | 169
 Îndeplinirea funcției de agent național de legătură, în temeiul rolului ministerului de
autoritate competentă pentru a primi notificările adresate Guvernului României de
Comitetul European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante (CPT);
 Coordonarea, la nivel național, a ansamblului de activități privind îndeplinirea
obligaților ce incumbă României potrivit legii nr. 109 din 14 aprilie 2009, prin care
România a ratificat Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și a altor
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (OPCAT);
 Asigurarea relației cu organizațiile şi structurile internaționale care activează în
domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, FRA precum şi alte entități
internaționale);
 Pregătirea dosarelor bilaterale pentru întâlnirile miniștrilor, secretarilor de stat,
parlamentarilor sau ale altor oficiali români cu reprezentanți ai instituțiilor UE și
oficiali ai SM UE, precum și pentru alte evenimente/conferințe; pregătire punctaj
reprezentant MJ și demersuri administrative;
 Soluționarea petițiilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public;
 Reprezentarea MJ în cadrul Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar.

II.2.4. Consolidarea cooperării judiciare internaţionale


 Organizarea reuniunilor Rețelelor naționale în materie penală și civilă și comercială;
 Organizarea de consultări bilaterale cu partenerii strategici în materia cooperării
judiciare penale (cu titlu exemplificativ SUA, IT, UK);
 Participarea membrilor Rețelelor judiciare naționale la reuniunile Rețelelor europene
și la alte reuniuni ale grupurilor de lucru ale UE, CoE, ONU, CDIPH, în domeniile
cooperării judiciare internaționale în materie penală, civilă şi comercială;
 Continuarea activității magistratului de legătură în Republica Franceză și efectuarea
demersurilor în vederea trimiterii unui alt magistrat de legătură român;
 Aducerea la îndeplinire a elementelor asumate în programul legislativ 2017 -2020;
 Continuarea negocierilor unor acorduri/tratate internaționale (Organizarea de întâlniri
sau corespondență pentru negocierea unor tratate bilaterale în domeniul cooperării
judiciare în materie penală cu state precum: Emiratele Arabe Unite, Peru, Iordania,
Algeria, Mexic și Malaysia);
 Ratificarea acordurilor deja semnate cu Brazilia și Argentina;
 Urmărirea îndeplinirii obligațiilor financiare ale României în cadrul organizațiilor
internaționale;
 Continuarea îndeplinirii obligațiilor României de implementare a Statutului Curții
Penale Internaționale;
 Contribuirea la dezvoltarea activității și funcționalității Comisiei Naționale de Drept
Internațional Umanitar. Dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul dreptului
internațional umanitar și facilitarea relațiilor de cooperare cu alte comisii specializate
din alte state;
 Asigurarea resurselor și facilitarea implementării Planului de acțiuni încheiat între
Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Moldova pentru
perioada 2016-2018.

P a g i n a 125 | 169
II.2.5 Gestionarea programelor finanțate din fonduri europene, din Mecanismul
Financiar Norvegian 2009-2014 și din partea altor donori
Pentru anul 2019, la nivelul Direcției Programe Europene se va continua implementarea
programelor/ proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ce intră în aria de
competență a MJ .
Astfel, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cursul anului 2019 se vor
semna contractele de finanțare pentru proiectele predefinite, Ministerul Justiției urmând
să monitorizeze implementarea proiectelor şi să gestioneze fondul destinat consolidării
relațiilor bilaterale.
În cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în cursul anului 2019,
Ministerul Justiției urmează să depună spre finanțare alte proiecte în cadrul IP 10 „Sprijin
pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar” (axa prioritară
1, Obiectiv specific 1.3).
În ceea ce privește exercitarea președinției române a Consiliului Uniunii Europene,
prioritatea Direcției Programe Europene este de a derula și finaliza trialogul cu
Parlamentul European privind propunerea de regulament de instituire a Programului
„Drepturi și Valori” 2021-2027, în baza abordării generale parțiale asupra propunerii de
regulament, obținute în cadrul Consiliului UE în decembrie 2018.
II.2.6. Continuarea implementării proiectelor cu finanțare externă rambursabilă
 Continuarea implementării Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor judiciare”. Acest
proiect va sprijini atât măsurile cu nr. 7,15,16 și 32 din Programul de Guvernare 2018 –
2020, Capitolul Justiție, dar și măsuri privind modernizarea clădirilor instanțelor și a
sistemelor informatice judiciare, incluse în Planul de acțiune pentru implementarea
strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020 și are următoarele
componente:
 Îmbunătățirea activității instanțelor - îmbunătățirea sediilor unor instanțe
(reabilitarea, extinderea, construirea, dotarea acestora cu mobilier),
îmbunătățirea infrastructurii IT la nivel național, creșterea gradului
de conștientizare a publicului cu privire la serviciile din domeniul judiciar;
 Îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului - dotarea cu
hardware, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de arhivare
electronică, creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la
serviciile ONRC;
 Îmbunătățirea activității parchetelor - îmbunătățirea infrastructurii IT la nivel
național și a infrastructurii de securitate la nivelul Ministerului Public, creșterea
gradului de conștientizare a publicului cu privire la serviciile din domeniul
judiciar;
 Managementul proiectului.

 Proiectul „Cartierul pentru Justiție”. A fost clarificată situația juridică a


amplasamentului, acțiune complexă care a fost derulată prin colaborarea MDRAP
(administratorul actual) cu MJ și PMB, în anul 2018. Ulterior, în ședința de guvern din
data de 02 august 2018 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Decizie vizând situaţia
amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui program de reconversie
funcțională – prin care s-a prezentat/propus și aprobat soluția juridică necesară pentru
realizarea proiectului Cartierul pentru Justiție. În paralel, au continuat negocierile MJ,

P a g i n a 126 | 169
MFP și BIRD privind contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru
Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul pentru
justiție”. Negocierea Acordului de avans al împrumutului va fi finalizată de partea
română și BIRD în lunile ianuarie – martie 2019. Acest avans va permite proiectarea
Cartierului Justiției în anii 2019 -2020, până la faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv
aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Din punct de vedere urbanistic, PUZ Sector
3 - document urbanistic iniția de Primăria Sector 3 care este util/indispensabil pentru
continuarea proiectării aferente Cartierului pentru justiției și pentru realizarea
ulterioară a PUD - a fost respins de Consiliul General al Municipiului București în
ședința din data de 12 decembrie 2018 dar se va supune din nou avizării într-o nouă
ședință de CGMB în data de 31 ianuarie 2019. Din punct de vedere tehnic, au fost
executate forajele de prospecție pe amplasament (un studiu geotehnic prealabil) și a
fost realizată o estimare a demolării fundației actuale de 2,5 ha.
 Programul național în vederea creării a 15 Centre Regionale de Arhivă, la nivelul
fiecărei curți de apel.
Banca Mondială a aprobat selectarea a 2 Consultanți tehnici individuali (Arhitecți) care vor
elabora Nota Conceptuală, primul document standard de proiectare a centrelor de arhivă.
Procedura de evaluare este în curs de derulare și se estimează finalizarea și semnarea
contractelor în februarie 2019. De asemenea, este în curs de negociere cu Banca Mondială
finanțarea întregului program național, inclusiv executarea/construirea tuturor celor 15
centre. În paralel, sunt în curs de identificare toate cele 15 terenuri pentru edificarea
Centrelor. Au fost identificate până în prezent 11 terenuri posibile, dintre care 6 acceptate
de conducere (dl. Ministru). Pentru 4 din acestea 6 au fost obținute și certificate de
urbanism.
Etapele programului național sunt:
Etapa 1 - elaborarea unui standard de proiect (a unei documentații standard de proiectare
structurală, arhitecturală, de instalații și dotări conform legislației naționale specifice HG
907/2016) pentru cele 15 Centre de Arhivă;
Etapa 2 – particularizarea acestui proiect standard pentru a obține în total 15 autorizații de
construire, în funcție de locațiile efective ale terenurilor și de numărul de instanțe și
parchete specifice fiecărei Curți de Apel/respectiv fiecărui centru regional în parte;
Etapa 3 – executarea/construirea efectivă a Centrelor de Arhivă RegionaleAprobarea, în
condițiile legii, a schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat în
municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada” în „Cartierul pentru Justiție”,
precum și a proiectului de investiții aferent.

II.2.7. Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea accesului la


justiţie
 Dezvoltarea infrastructurii judecătoreşti (construcţii şi instalații aferente) şi asigurarea
condițiilor materiale (dotări specifice) la nivelul instanțelor corespunzătoare
standardelor naționale şi internaționale prin lucrări de extinderi şi de construire sedii
noi, precum şi prin lucrări de modernizare, de amenajare, de transformare, de
reparații capitale, de consolidare şi de reabilitare termică.
 Continuarea cu Compania Națională de Investiții CNI a „Programului Național de
consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de
județ”, program cuprins la punctul I în Memorandumul aprobat în ședința Guvernului
din data de 10 decembrie 2014.

P a g i n a 127 | 169
 Inventarierea domeniului public al statului – actualizarea domeniului public al statului.
 Extinderea numărului de instanțe specializate (în materie comercială și în materie de
contencios administrativ și fiscal);
 Revizuirea hărții judiciare prin elaborarea propunerilor privind reorganizarea
instanțelor și parchetelor, pe baza unor evaluări obiective;
 Redistribuirea posturilor vacante de judecători.

II.2.8. Dezvoltarea capacității administrative la nivelul aparatului propriu al


Ministerului Justiţiei
 Îmbunătățirea activității de expertiză criminalistică;
 Operaționalizarea INC;
 Ocuparea posturilor vacante din MJ;
 Gestionarea eficientă a carierei personalului din aparatul propriu de lucru;
 Menținerea indicatorului de performanţă 0 (zero) privind anularea procedurilor de
achiziţie publică din vina autorităţii contractante raportat la numărul total de
contestaţii depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 Menţinerea indicatorului de performanţă ”creşterea transparenţei în procesul de
derulare a achiziţiilor publice” la un nivel de minim 98 % privind derularea
procedurilor de achiziţie publică prin intermediul SEAP, parţial sau integral prin
mijloace electronice;
 Menținerea și recertificarea sistemului de management al calități
 Continuarea dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul MJ

II.2.9. Îmbunătățirea procesului de statistică judiciară


a. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul
sistemului prin colaborarea cu instituțiile din sistemul judiciar și cu direcțiile relevante din
minister pentru actualizarea aplicațiilor informatice in domeniul statisticii judiciare și
analizarea nevoilor de indicatori statistici referitori la fenomenul judiciar.
 Obiectiv: Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel
interinstituţional (MJ-CSM-MP-ICCJ), prin noul sistem ECRIS V, pentru a deveni un
instrument suport pentru luarea deciziilor de mangement strategic (inclusiv cu
elementele de prognoză).
 Obiectiv: Dezvoltarea nomenclatorului de obiecte statistice prin propunerea,
aprobarea și introducerea de noi indicatori și rapoarte statistice.
 Obiectiv: Verificarea și centralizarea datelor privind încărcătura si operativitatea
instanțelor de judecată din România, inclusiv dezvoltarea de noi modalități de
afișare și interpretare a indicatorilor statistici care vizează încărcătura si
operativitatea instanțelor.
b. Furnizarea de date statistice judiciare în scopul fundamentării de analize/ masuri/
politici publice privind sistemul judiciar. Creșterea calității datelor de statistică judiciară
furnizate de BSJ în baza solicitărilor primite, precum și creșterea calității și numărului de
date deschise publicate de Ministerul Justiției, în contextul angajamentelor asumate în
Planul Național de Acțiune 2015-2017 aferent Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă.
Participarea la alte întâlniri de lucru în domeniul statisticii judiciare

P a g i n a 128 | 169
 Obiectiv: Furnizarea de date statistice existente în bazele de date gestionate
către conducerea ministerului, compartimentele din minister, precum și către
alte instituții sau organisme naționale sau internaționale, la solicitarea acestora.
 Obiectiv: Integrarea statisticii judiciare în componenta de date deschise a
Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă.
 Obiectiv: Participarea, in limita mandatului instituțional și a competențelor, la
comisiile/grupurile de lucru din domeniul statisticii judiciare.
c. Consolidarea capacității administrative a Ministerului Justiției și instituțiilor din
subordinea și din coordonarea sa
 Obiectiv: Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiției
prin instruirea personalului în domeniul specific al statisticii judiciare.

II.2.10. Achiziţiile publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de lucrări şi servicii


 menţinerea indicatorului de performanţă 0 (zero) privind anularea procedurilor de
achiziţie publică din vina autorităţii contractante raportat la numărul total de
contestaţii depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 menţinerea indicatorului de performanţă ’’creşterea transparenţei în procesul de
derulare a achiziţiilor publice’’ la un nivel de minim 98 % privind derularea
procedurilor de achiziţie publică prin intermediul SEAP, parţial sau integral prin
mijloace electronice;
 se asigură, prin intermediul persoanei desemnate în acest sens prin ordin al
ministrului în echipa de proiect, împreună cu Operatorul de program pentru
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, atât ex-ante, cât şi ex-post, că
legislaţia aplicabilă locală, naţională şi a Uniunii Europene inclusiv este respectată
în ceea ce priveşte achiziţiile derulate de promotorii de proiecte din afara
ministerului, chiar dacă pentru activitatea de verificare ex ante şi ex post a acestor
achiziţii se apelează la expertiză contractată, specializată în domeniu;
 derularea procedurilor de achiziție în vederea asigurării necesarului de bunuri și
servicii pentru desfășurarea în condiții optime a întregii activități a Ministerului
Justiției.
II.2.11. Resursele umane
 Asigurarea ocupării tuturor posturilor vacante din sistemul judiciar;
 Suplimentarea statelor de funcții ale instanțelor judecătorești cu posturi de
grefieri, în vederea unei funcționări optime a acestora;
 Eficientizarea activității instanțelor judecătorești prin redistribuirea posturilor
vacante din schemele instanțelor judecătorești și revizuirea hărții judiciare;
 Extinderea numărului de instanțe specializate (în materie comercială și în materie
de contencios administrativ și fiscal);
 Gestionarea eficientă a carierei personalului din aparatul propriu de lucru.

P a g i n a 129 | 169
SECȚIUNEA III - TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

III.1. BUGETUL INSTITUŢIEI – sinteză


Sinteza bugetului Ministerului Justiției pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
cheltuieli, articole și alineate pe anul 2018 este prezentată în tabelul de mai jos:

MINISTERUL JUSTITIEI Tabel nr. 14

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2018

(sume alocate din bugetul de stat)


mii lei

Credite Credite
DENUMIREA bugetare/ de bugetare/ de
Titlu Plati efectuate
INDICATORILOR angajament angajament
initiale definitive
         
50.01 Total cheltuieli buget C.A. 3.912.665 4.283.188  
de stat (cap.
61.01+54.01+68.01) C.B. 3.732.709 4.042.529 4.005.807
Cap.61.01 ORDINE C.A. 3.828.231 4.189.190  
PUBLICA SI TOTAL CHELTUIELI
SIGURANTA (01+70) C.B. 3.656.875 3.948.531 3.912.062
NATIONALA
01 C.A. 3.803.945 4.167.693  
CHELTUIELI CURENTE
C.B. 3.636.875 3.942.166 3.905.847
10 C.A. 2.249.676 2.490.313  
TITLUL I CHELTUIELI
DE PERSONAL C.B. 2.249.676 2.490.313 2.479.174
20 C.A. 104.000 116.568  
TITLUL II BUNURI SI
SERVICII C.B. 104.000 116.568 115.443
51 TITLUL VI C.A. 1.223.583 1.251.187  
TRANSFERURI INTRE
UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI C.B. 1.195.107 1.223.986 1.217.783
PUBLICE
55 C.A. 2.500 2.889  
TITLUL VII ALTE
TRANSFERURI C.B. 2.500 2.889 2.645
56 TITLUL VIII PROIECTE C.A. 4.051 4.051  
CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE C.B. 4.051 4.051 353
(FEN) POSTADERARE
58 Titlul X PROIECTE CU C.A. 58.810 120.028  
FINANŢARE DIN C.B. 15.665 17.151 3.796
FONDURI EXTERNE

Pagina 130 | 169


NERAMBURSABILE
FERENTE CADRULUI
59 C.A. 52.000 73.332  
TITLUL XI ALTE
CHELTUIELI C.B. 52.000 73.332 72.890
65 TITLUL XII C.A. 109.325 109.325  
CHELTUIELI
AFERENTE
PROGRAMELOR CU C.B. 13.876 13.876 13.763
FINANTARE
RAMBURSABILĂ
71 TITLUL XIII ACTIVE C.A. 24.286 21.497  
NEFINANCIARE
(71.01+71.02) C.B. 20.000 6.365 6.215

Capitolul 54.01 Alte C.A. 79.600 88.000  


servicii publice TOTAL CHELTUIELI
generale C.B. 71.000 88.000 87.762
20 C.A. 79.600 88.000  
TITLUL II BUNURI SI
SERVICII C.B. 71.000 88.000 87.762

Capitolul 68.01 C.A. 4.834 5.998  


Asigurari si asistenta TOTAL CHELTUIELI
sociala C.B. 4.834 5.998 5.983
51 TITLUL VI C.A. 4.706 5.825  
TRANSFERURI ÎNTRE
UNITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI C.B. 4.706 5.825 5.815
PUBLICE
57 C.A. 128 173  
TITLUL VIII
ASISTENTA SOCIALA C.B. 128 173 168

P a g i n a 131 | 169
III.2. ACHIZIŢII PUBLICE, ACHIZIŢIILE SECTORIALE ŞI CONCESIUNILE DE LUCRĂRI ŞI SERVICII
În cursul anului 2018, Serviciul Achiziţii Publice a derulat o serie de activităţi printre care:
procedură simplificată privind achiziționarea de servicii de elaborare studii criminologice și
sociologice; licitația deschisă finalizată prin încheierea unui acord cadru având ca obiect
achiziția de carburant auto; licitație deschisă în cadrul proiectului SNA – avand ca obiect
servicii de consultanță; licitație deschisă având ca obiect ,,servicii de traducere și
interpretariat”; negocieri fără publicarea unui anunț de participare cu privire la
,,achiziționarea de servicii de traducere și interpretariat”; procedură simplificată privind
achiziționarea de servicii bancare; servicii de curățenie și întreținere; derularea de achiziţii
publice în vederea asigurării bunurilor și serviciilor aferente bunei desfășurări a activității
Ministerului Justiției, implicit Creşterea gradului de transparenţă al achiziţiilor publice
derulate în cadrul compartimentului.

Obiective generale în 2018


Achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări care să corespundă cât mai fidel necesităţilor
autorităţii contractante şi cu un efort financiar cât mai redus.

Obiective/activități specifice
În ce priveşte stadiul de realizare al obiectivelor specifice pe anul 2018, menţionăm
următoarele:
1. Derularea procedurilor de achiziţii publice cu respectarea legislaţiei în vigoare în
domeniul de activitate
Stadiu de realizare: 100%
Indicator de performanţă: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu a anulat nicio
procedură din vina autorităţii contractante, astfel încât numărul de contestaţii prin care
CNSC anulează procedurile din vina autorităţii contractante raportat la numărul total de
contestaţii a fost 0 (zero);
2. Asigurarea cu bunuri şi servicii în vederea bunei desfăşurări a activităţii ministerului
Stadiu de realizare: 96%
Indicatori de performanţă : Programul anual al achiziţiilor publice planificat pentru anul
2018 raportat la realizări/cheltuieli/achiziţii.
3. Creşterea gradului de transparenţă al achiziţiilor publice derulate în cadrul
compartimentului:
 derularea procedurilor de achiziţie publică prin intermediul SEAP, integral/parțial.
 realizarea de achiziții directe prin intermediul catalogului electronic, iar achizițiile
prevăzute în Anexa nr.1 au fost realizate off-line.
 publicarea solicitărilor de achiziţii pe site-ul propriu al Ministerului Justiţiei
 publicarea pe site-ul instituției a listei contractelor și a contractelor în format PDF
încheiate de Ministerul Justiției în anul 2018.
4. Licitație deschisă având ca obiect achiziţionarea de servicii de consultanță și expertiză,
software și hardware pentru modul pilot, necesare în vederea realizării privind prestarea
de servicii pentru modulul pilot, necesare în vederea realizării analizei la nivel macro în
vederea dezvoltării noului sistem electronic de management al cauzelor ECRIS, în cadrul
proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic
la nivelul sistemului judiciar - SIMS”
Stadiu de realizare: în derulare
5. Licitație deschisă având ca obiect achiziționarea de carburant auto;
Stadiu de realizare: 100%
6. Procedură simplificată având ca obiect Achiziţionarea de Servicii pentru realizarea a
două studii criminologice și două cercetări sociologice în cadrul proiectului
,,Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale
Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție", cod SIPOCA
62, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
Stadiu de realizare: anulată din lipsă de participanți
7. Licitație deschisă având ca obiect Servicii de consultanță și formare profesională
specializată în cadrul proiectului ,, Consolidarea capacității administrative a
secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini
implementarea măsurilor anticorupție"
Stadiu de realizare: în derulare
8. Încheierea contractelor de servicii CASCO, spălări auto, furnizare carburant pentru
autoturismele ce deservesc parcul auto al Ministerului Justiției, a contractelor de servicii
de telefonie fixă și mobilă, servicii întreținere pentru diverse bunuri existente la nivelul
Ministerului, precum și achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor necesare
desfășurării optime a activității instituției;
Stadiu de realizare: 100%
9. Licitație deschisă având ca obiect servicii de consultanță și expertiză și să furnizeze
software și hardware pentru aplicația informatică de tip Balanced Scorecard, necesare
implementării sistemului integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar,
în cadrul proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management
strategic la nivelul sistemului judiciar (SIMS)”.
Stadiu de realizare: în derulare
10. Achiziționarea serviciilor de organizare seminarii, cazări, săli de conferință, etc, pentru
acțiunile organizate în cadrul programelor/proiectelor gestionate din fonduri externe de
către direcțiile de specialitate implicate, precum și a serviciilor de confecționare
pașapoarte de serviciu/diplomatice cu ocazia deplasărilor interne și externe a
delegațiilor din partea Ministerului.
Stadiu de realizare: 100%
11. Achiziționarea serviciilor de curățenie și întreținere - procedură simplificată;
Stadiu de realizare: 100%
12. Negocieri fără publicare prealabilă privind achiziționarea de servicii de traducere și
interpretariat pentru limbile: arabă, daneză, polonă, bulgară, turcă

P a g i n a 133 | 169
Stadiu de realizare: 100%
13. Procedură simplificată având ca obiect achiziționarea de servicii bancare necesare în
vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiției în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 corespunzător programului ,,Justiție”
Stadiu de realizare: anulată deoarece au fost transmise numai oferte inacceptabile
14. Procedură simplificată având ca obiect achiziționarea de servicii bancare necesare în
vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiției în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 corespunzător programului ,,Justiție”
Stadiu de realizare: 100%
15. Licitație deschisă având ca obiect achiziționarea de servicii de traducere și
interpretariat pentru 41 limbi de circulație internațională
Stadiu de realizare: 100%
16. Licitație deschisă având ca obiect achiziționarea a 105 sisteme integrate de
videoconferință cu display și stand portabil( inclusiv a serviciilor de instalare,
configurare, instruire) pentru dotarea instanțelor de judecată și a Ministerului Justiției
Stadiu de realizare: în derulare

În anul 2018, Serviciului Achiziţii Publice a derulat multiple activităţi dintre care
menţionăm:
 încheierea de contracte având ca obiect servicii de drept de utilizare şi
actualizare program legislativ si jurisprudenta; ticketing – achiziţionare bilete de
avion necesare deplasării în ţară/străinătate pentru personalul şi reprezentanţii
Ministerului Justiţiei;
 încheierea acordului cadru și contracte subsecvente la licitația deschisă având ca
obiect “carburant auto”;
 încheierea contractelor cu traducătorii și interpreții autorizați selectați în urma
procedurilor derulate;
 achiziționarea de servicii de mentenanţă pentru aplicaţia de management a
dosarului în instanţă de la nivel naţional ECRIS;
 au fost realizate achiziţii directe pentru susţinerea derulării în condiţii optime a
activităţii curente: servicii de întreţinere lifturi, servicii de curăţenie interioară,
servicii de expediere corespondenţă internă şi internaţională, servicii de
monitorizare presă scrisă şi on-line, furnizare de ziare şi reviste specializate,
service aparate de aer condiţionat, precum şi furnizare hârtie fotocopiator şi
hârtie de scris; service circuite telefonice, servicii de telefonie tip Telverde
pentru informarea publicului, servicii de întreţinere a programului de
contabilitate, buget, salarizare şi mijloace fixe; servicii CASCO, RCA, spălări auto,
furnizare carburant auto pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al
Ministerului; servicii colectare deșeuri, servicii medicina muncii și sănătate și
securitate în muncă pentru personalul angajat al Ministerului; servicii telefonie
fixă și mobilă pentru angajații ministerului, alte bunuri și servicii necesare în
desfășurarea activității;

P a g i n a 134 | 169
 de asemenea, în cadrul Serviciului Achiziţii Publice persoanele cu atribuţii în fişa
postului au derulat activităţi specifice de protocol, respectiv organizarea în
România, de către minister, a unor conferinţe, seminarii sau alte evenimente
internaţionale, precum şi formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea
şi, după caz, prelungirea, paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi a
vizelor aferente;
 au fost achiziţionate servicii de cazare şi organizare de seminarii pentru proiecte
ce au fost finanţate din fonduri externe, la solicitarea şi în colaborare cu Direcţia
Programe Europene în calitate de direcție de specialitate în gestionarea fondurilor
externe.
În cursul anului 2018 au fost demarate ca și proceduri: 6 licitații deschise, 4
proceduri simplificate și 6 negocieri fără publicare prealabilă.
A fost anulată o singură procedură simplificată, derulată prin mijloace electronice,
din lipsă de participanți.
Achiziții directe prin intermediul SEAP: 216
Achiziții directe off-line: 4
Achiziții realizate prin procedură simplificată proprie: 4
Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii a fost de:
 3 zile pentru achiziția directă ;
 20 zile pentru negociere fără publicare prealabilă;
 50 de zile pentru procedurile simplificate ;
 6 luni pentru licitația deschisă.
În Tabelul nr. 2 se regăsește lista contractelor încheiate de Ministerul Justiției în
cursul anului 2018.
Trebuie subliniat că în cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-au efectuat toate
operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, inclusiv achiziții
directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial sau în totalitate, din
fonduri europene, la solicitarea şi în colaborare cu Direcţia Programe Europene.
De asemenea, în trimestrul IV, Serviciul Achiziţii Publice a elaborat Programul Anual
al Achiziţiilor Publice 2019 în funcţie de necesităţile obiective de produse, servicii şi
lucrări, de gradul de prioritate a necesităţilor şi de anticipările cu privire la fondurile ce
urmează să fie alocate prin bugetul anului 2019, conform art. 12 din H.G. nr. 395/2016.

P a g i n a 135 | 169
III.3. ACTIVITATEA DE REPREZENTARE A MINISTERULUI JUSTIŢIEI ÎN FAŢA INSTANŢELOR
JUDECĂTOREŞTI ŞI A ALTOR INSTITUŢII
În anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități principale:
A. Activitatea de reprezentare a Ministerului Justiţiei în faţa instanţelor judecătoreşti
Această activitate a constat, în principal, în efectuarea apărărilor în fiecare dosar, cu
exercitarea căilor de atac corespunzătoare (2097 de dosare noi înregistrate în perioada de
raportare).
Ținând cont și de dosarele deja înregistrate în anii anteriori, din numărul total de 9269
aflate pe rol în anul 2018, 1830 au reprezentat litigii de contencios administrativ, 3261 litigii
de dreptul muncii, 922 au avut natura unor litigii civile, iar 2976 au avut ca obiect cereri
formulate în faza executării silite.
În cursul anului 2018 au fost soluționate favorabil pentru instituție 1393 de dosare, iar 999
nefavorabil.
B. Activitatea de consiliere și avizare a constat în:
 avizarea, cu sau fără observații, a ordinelor, contractelor şi celorlalte documente
supuse avizului;
 formularea de răspunsuri solicitărilor privind puncte de vedere, note de informare,
memorii şi plângeri.
C. Cu privire la evaluarea implementării Legii 52/2003 privind transparența decizională,
în anul 2018 nu au fost înregistrate cereri de chemare în judecată pentru nerespectarea
prevederilor acestui act normativ, iar din cele două acțiuni înregistrate în anul precedent
generate de o pretinsă nerespectare a legii privind transparența decizională, în
contradictoriu cu Ministerul Justiției, referitoare la același proces legislativ, una a fost
soluționată definitiv în favoarea instituției, iar una se află în curs de soluționare.

III.4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


I. Prioritățile pentru anul 2018 – obiective, stadiul îndeplinirii, cauze:
1. Suplimentarea statelor de funcții ale instanțelor judecătorești, în vederea unei
funcționări optime a acestora (efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umane la
nivelul tuturor instanțelor judecătorești, elaborarea și adoptarea unui document strategic,
suplimentarea etapizată a statelor de funcții ale instanțelor judecătorești).
Având în vedere că bugetul alocat instanțelor judecătorești pentru anul 2018 a permis doar
ocuparea posturilor vacante existente în statele de funcții, neexistând premisele financiare
necesare unei noi suplimentări. Această prioritate nu a fost realizată.
2. Eficientizarea activităţii instanţelor judecătoreşti (redistribuirea posturilor vacante
aflate în statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti, revizuirea hărții judiciare prin
reorganizarea instanțelor și parchetelor) - nerealizat

P a g i n a 136 | 169
Având în vedere că gestionarea carierei judecătorilor este în atribuția Consiliului Superior al
Magistraturii, se procedează la redistribuirea posturilor de judecător la inițiativa acestei
instituții. După ultima redistribuire de la finele anului 2016, nu a fost făcută nicio propunere
de redistribuire de posturi vacante de judecători.
În ceea ce privește redistribuirea de posturi vacante de personal auxiliar de specialitate,
aceasta nu se poate realiza deoarece există deficit al acestei categorii la toate gradele de
jurisdicție.
În vederea luării unor măsuri de reorganizare a instanțelor judecătorești și parchetelor de
pe lângă acestea, a fost constituit un grup de lucru comun MJ - MP - CSM. În data de
31.07.2018, Ministerul Justiției a transmis o adresă către Consiliul Superior al Magistraturii
prin care a comunicat ca reprezentant în acest grup de lucru pe domnul secretar de stat
Sebastian Costea.
3. Extinderea numărului de instanțe specializate (în materie comercială de la 3 (Cluj,
Pitești și Târgu Mureș) la 15, respectiv în București și în reședințele de județ în care
funcționează curți de apel și înființarea unei instanțe pilot în materie de contencios
administrativ și fiscal care să funcționeze în capitala țării) – în curs de realizare
În urma unei analize asupra studiilor elaborate de către BSJ, au fost identificate resursele
umane suplimentare necesare pentru punerea în funcțiune a unor instanțe specializate. În
acest sens, au fost redactate două memorandum-uri cu temele: Operaționalizarea
Tribunalelelor specializate în cauze cu profesioniști, concurență neloială și insolvență,
respectiv Operaționalizarea unei instanțe pilot în materie de contencios administrativ și
fiscal la nivelul Municipiului București. Acestea au fost înaintate Ministerului Finanțelor
Publice care le-a respins cu aviz negativ.
În decembrie 2018, Ministerul Justiției a retransmis Memorandum-urile către Ministerul
Finanțelor Publice spre avizare. Nu a fost primit niciun răspuns de la această instituție.
4. Operaționalizarea Institutului Național de Criminologie (sprijin în domeniul resurselor
umane până la operaționalizarea compartimentelor INC, organizarea concursurilor de
ocupare a posturilor vacante din statul de funcții al INC) – realizat.
În ședința de guvern din data 6 decembrie 2017 a fost aprobat prin Memorandum ocuparea a
17 posturi la INC (7 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor, 7 posturi de functionari publici si 3 posturi de personal contractual).
Au fost scoase la concurs toate posturile de execuție din statul de funcții al INC.
Au fost inițiate demersurile pentru aprobarea de către ANFP a structurii funcțiilor publice
din cadrul INC.
S-a procedat la modificarea Regulamentului de ocupare a posturilor de personal de
specialitate juridică din cadrul MJ și INC. Au fost ocupate posturile vacante de personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din statul de funcții al INC.
În urma concursurilor organizate în perioada iunie-august 2018 au fost ocupate 3 posturi de
personal contractual și 4 posturi de funcționar public din cadrul INC.
Se află în curs de aprobare Regulamentul de organizare și funcționare a INC.

P a g i n a 137 | 169
5. Gestionarea eficientă a carierei personalului din aparatul propriu de lucru
(organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, organizarea examenelor de
promovare, participarea personalului la cursuri de formare profesională, inclusiv în vederea
pregătirii participării MJ la derularea Președinției României la Consiliul UE, implementarea
RMS, salarizarea personalului MJ, actualizarea dispozițiilor ROF MJ)
 În perioada martie – iulie 2018, a fost organizat concurs pentru ocuparea a 25 de
posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat, potrivit
legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Ministerului Justiției. Au fost ocupate
toate posturile scoase la concurs;
 A fost înaintat către Guvern Memorandumul cu Tema: Aprobarea organizării
concursrilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu al
Ministerului Justiției care a fost aprobat în ședința Guvernului din data de 29 martie
2018;
 Concurs pentru ocuparea postului vacant de agent tehnic principal I – funcţionar
public cu statut special de execuţie din aparatul propriu al Ministerului Justiției –
Serviciul informații clasificate, concurs din sursă externă, perioada iulie –
septembrie 2018;
 Concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofițer principal I – funcţionar
public cu statut special de execuţie din aparatul propriu al Ministerului Justiției,
respectiv 2 (două) posturi în cadrul Serviciului informații clasificate și 1 (un) post în
cadrul Direcției investiții – Serviciul patrimoniu administrativ, prin trecerea agenţilor
în corpul ofiţerilor, concurs din sursă internă – perioada iulie-septembrie 2018;
 Concurs pentru ocuparea a 14 funcții publice vacante din Ministerul Justiției –
perioada iulie-august 2018. Au fost ocupate 4 posturi.
 În perioada octombrie-noiembrie 2018 a fost organizat un concurs pentru ocuparea a
10 funcții publice vacante din aparatul propriu al Ministerului Justiției. A fost ocupat
un post;
 Ocuparea prin transfer a postului de referent treapta I din cadrul Direcţiei afaceri
europene şi drepturile omului – perioada iunie-iulie 2018;
 Ocuparea prin transfer a două funcţii publice vacante de consilier, clasa I, gradul
superior, din cadrul Direcţiei investiţii - Serviciul de gestiune a investiţiilor – perioada
iunie-august 2018;
 În perioada noiembrie-decembrie 2018 s-a desfășurat examenul de promovare a
funcţionarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției în grad profesional imediat
superior celui deţinut;
 Prin H.G. 438/2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 652/2009 privind
organizarea și funcționarea MJ, în contextul demersurilor de pregătire, organizare și
exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul
maxim de posturi prevăzut pentru MJ a fost suplimentat cu 11 posturi de natură
contractuală. Urmare acestui fapt, a fost elaborat Memorandumul cu tema:
aprobarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea temporară a unui număr de 11

P a g i n a 138 | 169
posturi vacante de personal contractual din aparatul propriu de lucru al Ministerului
Justiției și transmis, spre avizare, Ministerului Finanțelor Publice. Organizarea
selecției în vederea ocupării celor 11 posturi de natură contractuală mai sus
menționate pentru ocuparea prin detașare;
 Prin OMJ 1399/C/2018 au fost introduse Norme privind conduita pentru personalului
din MJ în Regulamentul de reorganizare și funcționare a Ministerului Justiției aprobat
prin OMJ nr. 120/C/2011;
 Prin OMJ 3032/C/2018 a fost completat și modificat Regulamentul de reorganizare și
funcționare a Ministerului Justiției aprobat prin OMJ nr. 120/C/2011, în ceea ce
privește DRU, SPJC, DIPFIE, DAEDO, DPE;
 A fost asigurat suportul necesar pentru actualizarea și completarea bazei de date
RMS privind personalul din cadrul ministerului, precum și participarea personalului la
clarificarea și interpretarea unor dispoziții legale raportate la situații concrete. De
asemenea, s-a stabilit structura unor rapoarte care urmează a fi generate de
aplicație privind situația posturilor și a personalului;
 Au fost întocmite ordinele ministrului justiției pentru stabilirea drepturilor salariale
ale personalului din aparatul propriu, începând cu data de 1.01.2018, în conformitate
cu prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice ( pentru aproximativ 415 persoane);
 Au fost întocmite ordinele ministrului justiției pentru stabilirea drepturilor salariale
ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din
aparatul propriu, pe baza unei valori de referință sectorială de 463,5 lei, începând cu
data de 01.07.2018, ținând seama de Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016, de
Ordinul nr. 75/15.03.2018, emis de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și
având în vedere dispozițiile Legii - cadru nr. 153/2017 ( pentru aproximativ 154 de
persoane);
 Au fost întocmite ordinele ministrului justiției pentru stabilirea drepturilor salariale
ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din
aparatul propriu, pe baza unei valori de referință sectorială de 463,5 lei, pe perioada
09.04.2015-30.06.2018, ținând seama de Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016,
de Ordinul nr. 75/15.03.2018, emis de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
și având în vedere dispozițiile Legii - cadru nr. 153/2017 ( au fost întocmite ordine
pentru aproximativ 154 de persoane- personal asimilat de specialiate juridică
asimilat judecătorilor și procurorilor și pentru persoanele pensionate/detașate în
această perioadă).
6. Salarizarea judecătorilor în acord cu Legea cadru nr. 153/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice
 Au fost întocmite ordinele ministrului justiției pentru stabilirea drepturilor salariale
ale judecătorilor din cadrul instanțelor judecătorești, începând cu data de
1.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice ( au fost întocmite ordinele de
salarizare pentru aproximativ 4435 de judecători);

P a g i n a 139 | 169
 Au fost întocmite ordinele ministrului justiției pentru stabilirea drepturilor salariale
ale ale judecătorilor din cadrul instanțelor judecătorești, pe baza unei valori de
referință sectorială de 463,5 lei, începând cu data de 01.07.2018, ținând seama de
Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016, de Ordinul nr. 75/15.03.2018, emis de
Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și având în vedere dispozițiile Legii -
cadru nr. 153/2017 ( au fost întocmite ordinele de salarizare pentru aproximativ
4435 de judecători);
 Au fost întocmite ordinele ministrului justiției pentru stabilirea drepturilor salariale
ale judecătorilor din cadrul instanțelor judecătorești, pe baza unei valori de
referință sectorială de 463,5 lei, pe perioada 09.04.2015-30.06.2018, ținând seama
de Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016, de Ordinul nr. 75/15.03.2018, emis de
Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și având în vedere dispozițiile Legii -
cadru nr. 153/2017; ( au fost întocmite ordinele de salarizare pentru aproximativ
4435 de judecători aflați în funcție și în plus pentru toții judecătorii care au ieșit din
sistem ulterior datei de 09.04.2015).
7. Proceduri privind numirea în funcții de conducere în cadrul unităților de parchet,
respectiv la tribunalul UE
 PÎCCJ
Selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru 8 funcții vacante
de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției
Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism – perioada august - septembrie 2018.
 DNA
 Selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcția vacantă de
procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție: Perioada: 09.07.2018 – 30.07.2018.
Nu a fost ocupată funcția vacantă.
 Selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcția vacantă de
procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție: Perioada: 06.08.2018 – 06.09.2018.
 DIICOT
 Selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcția vacantă de
procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism - perioada: 13.04.2018 – 14.05.2018. A fost ocupată funcția scoasă la
concurs.
 Selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcții vacante de
procuror șef secție din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism – perioada 08.11.2018 – 10.12.2018.
 Judecător Tribunalul Uniunii Europene
Selecția candidaților în numele României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii
Europene – perioada august – septembrie 2018.

P a g i n a 140 | 169
 INEC
Selecție în vederea numirii pe postul vacant de director la Institutul Național de Expertize
Criminalistice – perioada iulie –august 2018. A fost ocupată funcția scoasă la concurs.
8. Alte activități
 Ordinul ministrului justiției nr. 5379/C/2018 pentru aprobarea statelor de funcții ale
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetelor de pe lângă
curțile de apel și unităților subordinate;
 Ordinul ministrului justiției nr. 420/C/2018 pentru aprobarea statului de funcții al
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
 Ordinul ministrului justiției nr. 2591/C/2018 pentru aprobarea statelor de funcții ale
parchetelor militare;
 Ordinul ministrului justiției nr. 2337/C/2018 pentru completarea și modificarea
Regulamentului de ordine interioară a parchetelor aprobat prin Ordinul ministrului
justiției nr. 2632/C/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul ministrului justiției nr. 4380/C/2018 pentru aprobarea statului de functii si de
personal al Institutului Național de Expertize Criminalistice;
 Ordinul ministrului justiției nr. 904/C/2018 pentru aprobarea statului de funcții al
Spitalului Prof. dr. Constantin Angelescu;
 Ordinul ministrului justiției nr. 1160/C/2018 pentru aprobarea statului de funcții al
Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu;
 Ordinul ministrului justiției nr. 2121/C/2018 pentru aprobarea statului de funcții al
Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

II. Informații despre fluctuația de personal – anul 2018. Fluctuația de personal la nivelul
Ministerului Justiţiei – 201821
Tabel nr 15
01.01.2018 30.06.2018 31.12.2018
Total Total Total Total Total Total

posturi posturi posturi posturi posturi posturi

prevăzute ocupate prevăzute ocupate prevăzute ocupate


403 330 403 330 403 354

III. Numărul de concursuri organizate – anul 2018


Tabel nr. 16

Nr Denumire concurs Perioada de Număr Număr candidați


crt. desfășurare candidați admiși la finalul

21
Exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale DIPFIE și DNP

P a g i n a 141 | 169
înscriși concursului
Ocuparea prin concurs a 32 de
posturi de execuţie vacante de martie – iulie MJ: 25
1. 472
personal de specialitate juridică 2018 INC: 7
asimilat
Concurs pentru ocuparea postului
vacant de agent tehnic principal I –
funcţionar public cu statut special perioada iulie –
2. de execuţie din aparatul propriu al septembrie 11
Ministerului Justiției – Serviciul 2018
informații clasificate, concurs din
sursă externă
Concurs pentru ocuparea a 3 (trei)
posturi vacante de ofițer principal I
– funcţionar public cu statut special
de execuţie din aparatul propriu al
Ministerului Justiției, respectiv 2 perioada iulie-
3. (două) posturi în cadrul Serviciului septembrie 6
informații clasificate și 1 (un) post 2018
în cadrul Direcției investiții –
Serviciul patrimoniu administrativ,
prin trecerea agenţilor în corpul
ofiţerilor, concurs din sursă internă
Concurs pentru ocuparea a 21 de
funcții publice vacante din perioada iulie- MJ: 4
4. 37
Ministerul Justiției și din Institutul august 2018 INC: 3
Național de Criminologie
Concurs pentru ocuparea unui număr
de 3 posturi vacante
perioada iulie –
5. corespunzătoare funcţiilor 31 3
august 2018
contractuale din cadrul Institutului
Național de Criminologie
Concurs pentru ocuparea a 14 de
perioada MJ: 1
funcții publice vacante din
6. octombrie- 25
Ministerul Justiției și din Institutul INC: 1
noiembrie 2018
Național de Criminologie
Examenul de promovare a
perioada
funcţionarilor publici, din cadrul
noiembrie-
7. Ministerului Justiției în grad 10 10
decembrie
profesional imediat superior celui
2018
deţinut

IV. Fluctuația funcțiilor de conducere la nivelul Ministerului Justiției - 2018 22


Tabel nr 17
01.01.2018 30.06.2018 31.12.2018
22
Exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale DIPFIE și DNP

P a g i n a 142 | 169
Total Total Total Total Total Total
posturi posturi posturi posturi posturi posturi
prevăzute ocupate de conducere ocupate prevăzute ocupate
de conducere de conducere de conducere de conducere de conducere
44 34* 44 32** 44 32***

* din care 13 posturi ocupate prin delegare și 7 posturi prin împuternicire;

** din care 13 posturi ocupate prin delegare și 8 posturi prin împuternicire;

*** din care 14 posturi ocupate prin delegare și 7 posturi prin împuternicire.

V. Organigrama
Organigrama Ministerului Justiției cu evidențierea numelor persoanelor cu funcții de
conducere este prezentată în Anexa nr. 2.

VI. Venitul salarial brut lunar în anul 2018, pe categorii de personal și funcții
Tabel nr. 18

VENIT SALARIAL BRUT Minim Maxim


Ministru   19.950
Secretar de stat 15.200 26.252
Secretar general   15.709
Secretar general adjunct   14.661
Categoria de personal: personal contractual    
Consilier al ministrului 14.659  17.210
Consilier personal 7.559 9.201
Director de cabinet  
Asistent de cabinet    
Secretar personal  
Consilier pentru afaceri europene 7.679 9.319
Expert 8.942
Muncitor calificat 3.159 3.755
Şofer 3.457 4.487
Îngrijitor 2.904 2.986
Categoria de personal: personal contractual specific Direcţiei
de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi    
externe (DIPFIE)
Manager proiect    
Manager IT   12.013
Manager financiar   12.013
Manager adjunct    
Manager tehnic de proiect   12.013
Responsabil achiziţii, monitorizare contracte

P a g i n a 143 | 169
VENIT SALARIAL BRUT Minim Maxim
Responsabil achiziţii, monitorizare plan   10.002 
Responsabil CFPP    
Responsabil financiar   9.716
Responsabil IT   18.945
Specialist sistem judiciar   25.759
Jurist   27.523
Consilier tehnic    
Asistent administrativ    
Conducător auto   3.581
Categoria de personal: funcţionari publici    
Şef serviciu   13.680
Şef birou   13.851
Manager public 12.441 14.233
Auditor 11.473 12.710
Consilier, expert 4.947 11.083
Referent 2.373 4.463
Categoria de personal: funcţionari publici cu statut special    
Director 11.759 12.967
Director adjunct  
Şef serviciu I 9.101 10.358
Ofiţer principal I 6.045 16.817
Ofițer debutant    
Agent administrativ principal I 4.236 5.482
Agent tehnic principal I 5.326 6.784
Categoria de personal: personal de specialitate juridică,
   
asimilat judecătorilor şi procurorilor
Inspector şef   34.818
Inspector  28.879 32.515
Director 31.139 34.858
Director adjunct 28.472 29.932
Şef serviciu 28.002 32.182
Şef birou   28.507
Personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi
8.343 30.769
procurorilor

P a g i n a 144 | 169
SECȚIUNEA IV - RELAȚIA CU COMUNITATEA

IV.1. RAPORT DE ACTIVITATE - LEGEA NR. 544/2001, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE


ULTERIOARE
În momentul elaborării prezentului document, Raportul anual de evaluare a implementării
Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare publicat pe pagina web a Ministerului Justiției la următoarea adresă:
http://www.just.ro/strategii-si-politici/rapoarte/.

IV.2. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENŢA


DECIZIONALĂ ÎN ANUL 2018
A. Procesul de elaborare a actelor normative și de adoptare a deciziilor
1. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunțate în
60
mod public
2. Numărul total al recomandărilor primite 454
3. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte
42*
normative
4. Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor
9
de acte normative
5. Numărul participanților la dezbaterile publice 66
6. Numărul ședințelor care nu au fost publice, cu motivația
0
restricționării accesului
7. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal
Foarte bună
constituite ale acestora
* La nivelul Serviciului Profesii Juridice Conexe acest proces se afla în derulare la momentul
raportării

B. Cazurile în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea


prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională
1. Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind
transparența decizională intentate instituției publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului 0
b. rezolvate în favoarea instituției 1
c. în curs de soluționare 1

IV.3. ATRAGEREA DE RESURSE DIN COMUNITATE


 În perioada 15 martie - 4 aprilie 2018, 15 studenți ai Facultății de Drept din cadrul
Universității din București au efectuat un stagiu de practică la Ministerul Justiției.
Studenții au desfășurat activități specifice în cadrul ANABI, DEAN, DPC, DDICJ.
 În perioada 18 iunie - 29 iunie, 15 studenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti au efectuat un stagiu de practică la
Ministerul Justiţiei. Studenţii au desfăşurat activităţi specifice în cadrul DPC, Cabinet
Ministru, DAEDO, DDICJ, DEAN, ANABI.
 În perioada 02 – 15 iulie 2018, 14 studenţi ai Facultății de Drept din cadrul
Universității din București au efectuat un stagiu de practică la Ministerul Justiției.
Studenții au desfășurat activități specifice în cadrul DC, DDICJ, DNP, DEAN, Cabinet
Ministru, ONRC.
 În perioada 12 - 23 noiembrie 2018 – trei studenți ai Facultății de Drept din cadrul
Universității din București au efectuat un stagiu de practică la Ministerul Justiției.
Studenții au desfășurat activități specifice în cadrul Direcției Drept Internațional și
Cooperare Judiciară.
 În perioada 19 noiembrie – 07 decembrie 2018 – un student al Facultății de Drept din
cadrul Universității Româno-Americană a efectuat un stagiu de practică la Ministerul
Justiției. Studentul a desfășurat activitatea specifică în cadrul Direcției Avizare Acte
Normative.

P a g i n a 146 | 169
SECȚIUNEA V - LEGISLAȚIE

V.1. Acte normative inițiate de Ministerul Justiției în 2018 (proiecte de acte normative
cu caracter primar, secundar sau terțiar elaborate în cadrul activității curente de
elaborare acte normative)
 Acte normative elaborate de Ministerul Justiţiei, care au devenit lege:
 Legea nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul
de apărare națională, ordine publică și siguranță națională23;
 Legea nr. 68/2018 pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la
Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a
sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind
articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie
199824;
 Legea nr.97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor 25;
 Legea nr.174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie 26;
 Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor
contravenționale27.
 Legea nr.242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor28;
 Legea nr.351/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a
Penitenciarelor și a unităților subordonate29;

 Ordonanţe de urgenţă, iniţiate/coinițiate de Ministerul Justiţiei şi adoptate de


Guvernul României:
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii30;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea
unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative31;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru
operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 32;
23
publicată în Monitorul Oficial al României, I, nr.227 din 14 martie 2018;
24
publicată în Monitorul Oficial al României, I, nr.248 din 21 martie 2018;
25
publicată în Monitorul Oficial al României, I, nr.376 din 2 mai 2018;
26
publicată în Monitorul Oficial al României, I, nr 618 din 18 iulie 2018;
27
publicată în Monitorul Oficial al României, I, nr.647 din 25 iulie 2018;
28
publicată în Monitorul Oficial al României, I, nr.868 din 15 octombrie 2018;
29
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 04 ianuarie 2019;
30
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 5 septembrie 2018;
31
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.840 din 2 octombrie 2018;
32
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.862 din 10 octombrie 2018;

P a g i n a 147 | 169
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea și completarea
unor acte normative în domeniul justiției33;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene34;

 Hotărâri ale Guvernului elaborate de către Ministerul Justiţiei:


 Hotărârea Guvernului nr.962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni
efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului
comerțului de pe lângă tribunale35;
 Hotărârea Guvernului nr.23/2018 privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil
aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public - Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Iași și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului
Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași în administrarea Universității
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației
Naționale36;
 Hotărârea Guvernului nr.32/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor
imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora din domeniul
public al statului și din administrarea Ministerului Justiției, respectiv a Ministerului
Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al orașului Aleșd,
județul Bihor37;
 Hotărârea Guvernului nr.41/2018 privind înscrierea unor imobile în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în
administrarea Ministerului Justiției38;
 Hotărârea Guvernului nr.57/2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi
pentru Institutul Național al Magistraturii39;
 Hotărârea Guvernului nr.58/2018 privind modificarea datelor de identificare a unui
imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public
al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului
Murgeni, județul Vaslui40;
 Hotărârea Guvernului nr.60/2018 privind modificarea descrierii tehnice și
transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Înaltei
Curți de Casație și Justiție în domeniul privat al statului și administrarea Regiei
Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“41;

33
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.874 din 16 octombrie 2018;
34
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.888 din 22 octombrie 2018;
35
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.10 din 5 ianuarie 2018;
36
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.93 din 31 ianuarie 2018;
37
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.100 din 1 februarie 2018;
38
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.135 din 13 februarie 2018;
39
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 28 februarie 2018;
40
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 28 februarie 2018;
41
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204 din 6 martie 2018;

P a g i n a 148 | 169
 Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr.791/2017 privind actualizarea
valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, și pentru
transmiterea imobilelor 1242 și 5075, aflate în domeniul public al statului, din
administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției,
pentru Administrația Națională a Penitenciarelor 42;
 Hotărârea Guvernului nr.94/2018 privind aprobarea închirierii unor suprafețe aflate în
administrarea parchetelor43;
 Hotărârea Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiției a unei activități
finanțate integral din venituri proprii44;
 Hotărârea Guvernului nr.117/2018 pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației
anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional
Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017 – 30 iunie 201845;
 Hotărârea Guvernului nr.118/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a
sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia
pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție“ și Curtea Constituțională46;
 Hotărârea Guvernului nr.142/2018 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere
dintre Guvernul României și Guvernul Malaysiei privind activități de cooperare
juridică, semnat la Putrajaya la 15 decembrie 201747;
 Hotărârea Guvernului nr.145/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și
transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor48;
 Hotărârea Guvernului nr.285/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în
administrarea Ministerului Justiției49;
 Hotărârea Guvernului nr.286/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în
administrarea Ministerului Justiției50;
 Hotărârea Guvernului nr.287/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției,
precum și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor51;

42
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.228 din 14 martie 2018;
43
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 15 martie 2018;
44
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.240 din 19 martie 2018;
45
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.253 din 22 martie 2018;
46
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.261 din 26 martie 2018;
47
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.278 din 29 martie 2018
48
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.285 din 30 martie 2018;
49
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.394 din 8 mai 2018;
50
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.394 din 8 mai 2018;
51
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.397 din 9 mai 2018;

P a g i n a 149 | 169
 Hotărârea Guvernului nr.308/2018 privind suplimentarea bugetului Înaltei Curți de
Casație și Justiție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 201852;
 Hotărârea Guvernului nr.318/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în
administrarea Ministerului Justiției53;
 Hotărârea Guvernului nr.313/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.
647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții „Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria“, județul Teleorman54;
 Hotărârea Guvernului nr.344/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între
Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin
schimbul de scrisori semnate la București la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 și,
respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului55;
 Hotărârea Guvernului nr.362/2018 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de poliție militară pentru paza sediilor
instanțelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor aparținând acestora,
supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării
normale a activității în aceste sedii56;
 Hotărârea Guvernului nr.379/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și
transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor57;
 Hotărârea Guvernului nr.415/2018 privind completarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și
parchetelor de pe lângă judecătorii58;
 Hotărârea Guvernului nr.433/2018 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei
Justiției în anul 201859;
 Hotărârea Guvernului nr.438/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției60;
 Hotărârea Guvernului nr.449/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul
public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al
orașului Scornicești, județul Olt61;
 Hotărârea Guvernului nr.490/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și
transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor 62;
52
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr.403 din 10 mai 2018;
53
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr.412 din 15 mai 2018;
54
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr.416 din 16 mai 2018;
55
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.431 din 22 mai 2018;
56
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.451 din 30 mai 2018;
57
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din 14 iunie 2018;
58
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din 14 iunie 2018;
59
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.516 din 22 iunie 2018;
60
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523 din 26 iunie 2018;
61
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.527 din 27 iunie 2018;
62
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.592 din 12 iulie 2018;

P a g i n a 150 | 169
 Hotărârea Guvernului nr.546/2018 privind actualizarea datelor de identificare și a
valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și
transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a
Penitenciarelor - Penitenciarul Bacău în administrarea Ministerului Transporturilor, în
vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bacău“ 63;
 Hotărârea Guvernului nr.554/2018 privind modificarea datelor de identificare și
actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în
administrarea Consiliului Superior al Magistraturii64;
 Hotărârea Guvernului nr.562/2018 privind actualizarea datelor de identificare a unor
imobile aparținând domeniului public al statului, transmiterea acestora din
administrarea Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor,
în administrarea Penitenciarului Focșani, precum și pentru achiziția unui studiu de
fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, județul Buzău 65;
 Hotărârea Guvernului nr.600/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în
administrarea Ministerului Justiției66;
 Hotărârea Guvernului nr.599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de
evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale,
împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de
corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de
corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea
Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și
instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a
incidentelor de integritate67;
 Rectificare la anexa la Hotărârea Guvernului nr.600/2018 privind înscrierea unui
imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea
acestuia în administrarea Ministerului Justiției68;
 Hotărârea Guvernului nr.674/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui
imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de
Integritate69;
 Hotărârea Guvernului nr.702/2018 privind suplimentarea numărului maxim de posturi
ale Inspecției Judiciare70;
 Hotărârea Guvernului nr.706/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și
transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor71;

63
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 26 iulie 2018;
64
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 26 iulie 2018;
65
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.666 din 31 iulie 2018;
66
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.703 din 13 august 2018;
67
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.751 din 30 august 2018;
68
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.764 din 5 septembrie 2018;
69
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.766 din 5 septembrie 2018;
70
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.777 din 10 septembrie 2018;
71
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.788 din 13 septembrie 2018;

P a g i n a 151 | 169
 Hotărârea Guvenului nr.764/2018 pentru modificarea și completarea anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafețe
aflate în administrarea Ministerului Justiției și a instanțelor judecătorești72;
 Hotărârea Guvernului nr.804/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli
pentru organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a evenimentului
„Centenarul Marii Uniri - o istorie a justiției moderne, de la unitatea națională la
diversitatea europeană“, ce va avea loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018 73;
 Hotărârea Guvernului nr.818/2018 privind aprobarea standardelor minime de lucru în
probațiune pentru instituțiile din comunitate74;
 Hotărârea Guvernului nr.826/2018 privind modificarea datelor de identificare ale
unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului
Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor75;
 Hotărârea Guvernului nr.824/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare în cadrul
Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile
subordonate acesteia a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010
privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din
administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului
Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor
și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din
industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei 76;
 Hotărârea Guvernului nr.891/2018 privind aprobarea contribuției voluntare a
României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din
bugetul anual aprobat al Ministerului Justiției, în vederea finanțării participării
României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind
conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind
combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale
internaționale77;
 Hotărârea Guvernului nr.895/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în
administrarea Ministerului Justiției78;
 Hotărârea Guvernului nr.950/2018 pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației
anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional
Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2018-30 iunie 201979;
 Hotărârea Guvernului nr.978/2018 privind suplimentarea bugetului Ministerului
Justiției pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 201880;

72
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.840 din 2 octombrie 2018;
73
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.865 din 12 octombrie 2018;
74
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.879 din 18 octombrie 2018;
75
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.915 din 30 octombrie 2018;
76
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.961 din 14 noiembrie 2018;
77
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.966 din 15 noiembrie 2018;
78
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.975 din 19 noiembrie 2018;
79
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1050 din 11 decembrie 2018
80
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1062 din 14 decembrie 2018;

P a g i n a 152 | 169
  Hotărârea Guvernului nr.949/2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind
necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiții
„Achiziție sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii“81;
 Hotărârea Guvernului nr.1.034/2018 privind modificarea datelor de identificare a
unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului
Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor82;
 Hotărârea Guvernului nr.1.010/2018 privind actualizarea datelor de identificare și a
valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și
transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a
Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în
vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona
Brăila“83;
 Hotărârea Guvernului nr.971/2018 privind modificarea anexei nr.14 la Hotărârea
Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului84.

 Ordine emise de ministrul justiției:


 Ordinul ministrului justiției nr.3.725/C din 6 decembrie 2017 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și
reparații85;
 Ordinul ministrului justiției nr.3.928/C din 20 decembrie 2017 privind condițiile de
conducere a autoturismelor de serviciu de către personalul din cadrul structurilor
teritoriale și din aparatul central al Direcției Naționale de Probațiune86;
 Ordinul ministrului justiției nr.3936/C din 21 decembrie 2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor
de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor 87;
 Ordinul ministrului justiției nr.160/C din 08 ianuarie 2018 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a
Penitenciarelor88;
 Ordinul ministrului justiției nr.442/C din 30 ianuarie 2018 privind conferirea
Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din
Administrația Națională a Penitenciarelor 89;
81
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.065 din 17 decembrie 2018;
82
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.9 din 4 ianuarie 2019;
83
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.10 din 4 ianuarie 2019;
84
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 15 ianuarie 2019;
85
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.11 din 5 ianuarie 2018;
86
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 15 ianuarie 2018;
87
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.74 din 25 ianuarie 2018;
88
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.127 din 9 februarie 2018;
89
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.138 din 13 februarie 2018;

P a g i n a 153 | 169
 Ordinul ministrului justiției nr.666/C din 19 februarie 2018 privind aprobarea
Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul
Justiției și Institutul Național de Criminologie90;
 Ordinul ministrului justiției nr.1.382/C din 17 aprilie 2018 privind actualizarea
numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de
Casație și Justiție pentru anul 201791;
 Ordinul ministrului justiției nr.1.399/C din 17 aprilie 2018 privind completarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin
Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/201192;
 Ordinul ministrului justiției nr.1940/C din 23 mai 2018 privind actualizarea numărului
posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și
Justiție pentru anul 201893;
 Ordinul ministrului justiției nr.1941/C din 23 mai 2018 privind actualizarea numărului
posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de
definitivat pentru anii 2017-201894;
 Ordinul ministrului justiției nr.1942/C din 23 mai 2018  privind actualizarea
numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani
vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de
dobândire a calității de notar public în anul 201895;
 Ordinul ministrului justiției nr.1943/C din 23 mai 2018 privind actualizarea numărului
posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale
pentru anul 201896;
 Ordinul ministrului justiției nr.2.337/C din 30 mai 2018 pentru modificarea și
completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin
Ordinul ministrului justiției nr. 2.632/C/201497;
 Ordinul ministrului justiției nr.1.945/C din 23 mai 2018 privind stabilirea procedurii
de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești98;
 Ordinul ministrului justiției nr.2.002/C din 23 mai 2018 privind modificarea și
completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 2.773/C/2017 pentru
aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul
de vedere al condițiilor de detenție99;

90
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.169 din 22 februarie 2018;
91
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.380 din 3 mai 2018;
92
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.383 din 4 mai 2018;
93
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 7 iunie 2018;
94
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 7 iunie 2018;
95
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 7 iunie 2018;
96
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 7 iunie 2018;
97
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477 din 11 iunie 2018;
98
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.498 din 18 iunie 2018;
99
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 21 iunie 2018;

P a g i n a 154 | 169
 Ordinul ministrului justiției nr.1.947/C din 29 mai 2018 privind modificarea anexei
nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei
de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de
Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și
desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Școala
Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna100;
 Ordinul ministrului justiției nr.2.415/C din 11 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației
penitenciare101;
 Ordinul ministrului justiției nr.2.721/C din 10 iulie 2018 privind condițiile de
acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară
prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către
funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare 102;
 Ordinul ministrului justiției nr.2.640/C din 2 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 1 din Ordonanța Guvernului nr.
18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, pentru medicii rezidenți,
medici dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administrației
penitenciare103;
 Ordinul ministrului justiției nr.2.724/C din 10 iulie 2018 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor104;
 Ordinul ministrului justiției nr.3.216/C din 20 august 2018 de modificare a Ordinului
ministrului justiției nr.1.940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de
notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru
anul 2018105;
 rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției nr.2.573/C/2008 privind
redobândirea cetățeniei române de către unele persoane106;
 Ordinul ministrului justiției nr.2.868/C din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii
comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special 107;
 Ordinul ministrului justiției nr.3.146/C din 8 august 2018 pentru aprobarea valorilor
financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate 108;
 Ordinul ministrului justiției nr.3.147/C din 8 august 2018 privind aprobarea Normelor
de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din
sistemul administrației penitenciare109;
100
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.514 din 22 iunie 2018;
101
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.556 din 3 iulie 2018;
102
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.611 din 17 iulie 2018;
103
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621 din 18 iulie 2018;
104
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.715 din 17 august 2018;
105
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.726 din 22 august 2018;
106
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.734 din 24 august 2018;
107
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.738 din 27 august 2018;
108
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.761 din 4 septembrie 2018;
109
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.761 din 4 septembrie 2018;

P a g i n a 155 | 169
 Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești
nr.2.453/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane 110
 Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești
nr.2.572/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane 111;
 Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești
nr.648/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane 112;
 Ordinul ministrului justiției nr.3.868/C din 9 octombrie 2018 privind aprobarea
Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,
adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a
ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale
și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității
Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei
rețele113;
 Rectificare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr.1.409/C/2009
privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane114;
 Rectificare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr.2.782/C/2009
privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane115;
 Ordinul ministrului justiției nr.3.926/C din 15 octombrie 2018 pentru modificarea și
completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de
notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr.46/C/2011 116;
 Ordinul ministrului justiției nr.4.430/C din 8 noiembrie 2018 privind acordarea
Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu
grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au avut calitatea de
militar angajat pe bază de contract117;
 Ordinul ministrului justiției nr.4.431/C din 8 noiembrie 2018 privind acordarea
Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu
grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au
avut calitatea de militar angajat pe bază de contract118;
 Ordinul ministrului justiției nr.4.464/C din 13 noiembrie 2018 privind completarea
Ordinului ministrului justiției nr.3.926/C/2018 pentru modificarea și completarea
Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici,
aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr.46/C/2011119;

110
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.823 din 26 septembrie 2018;
111
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.823 din 26 septembrie 2018;
112
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.823 din 26 septembrie 2018;
113
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.872 din 16 octombrie 2018;
114
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.880 din 18 octombrie 2018;
115
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.880 din 18 octombrie 2018;
116
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.895 din 24 octombrie 2018;
117
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.975 din 19 noiembrie 2018;
118
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.975 din 19 noiembrie 2018;
119
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.986 din 21 noiembrie 2018;

P a g i n a 156 | 169
 Ordinul ministrului justiției nr.3.954/C din 17 octombrie 2018 privind acordarea
Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu
grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri120;
 Ordinul ministrului justiției nr.3.955/C din 17 octombrie 2018 privind acordarea
Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu
grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri121;
 Ordinul ministrului justiției nr.4.800/C din 27 noiembrie pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației
Naționale a Penitenciarelor122;
 Ordinul ministrului justiției nr.5.305/C din 17 decembrie 2018 privind acordarea
Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din
Ministerul Justiției123;
 Ordinul ministrului justiției nr.5.407/C din 27 decembrie 2018 privind modificarea
anexei la Ordinul ministrului justiției nr.2.773/C/2017 pentru aprobarea Situației
centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al
condițiilor de detenție124;
 Ordinul ministrului justiției nr.4.419/C din 7 noiembrie 2018 privind modificarea și
completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr.1.288/C/2017 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale
penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administrației Naționale a
Penitenciarelor .
125

120
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.989 din 22 noiembrie 2018;
121
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.989 din 22 noiembrie 2018;
122
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.065 din 17 decembrie 2018.
123
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.20 din 9 ianuarie 2019;
124
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 11 ianuarie 2019;
125
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37 din 14 ianuarie 2019;

P a g i n a 157 | 169
V.2. PUNCTE DE VEDERE ALE MINISTERULUI JUSTIȚIEI CU PRIVIRE LA PROIECTELE ALTOR
INSTITUŢII
Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Ministerul Justiției îndeplinește, prin compartimentul
de specialitate, activitatea de avizare, din punct de vedere al constituţionalităţii, legalităţii
şi tehnicii legislative, a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere și organe
de specialitate ale administrației publice centrale, ce se supun spre adoptare Guvernului.
Obiectiv: Avizarea, din punct de vedere al legalităţii, a proiectelor de acte normative
elaborate de celelalte ministere şi de organele de specialitate ale administraţiei publice
centrale, ce se supun spre adoptare Guvernului

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Ministerul Justiției îndeplinește, prin compartimentul


de specialitate, Direcția Avizare Acte Normative, activitatea de avizare, din punct de vedere
al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, a proiectelor de acte normative
elaborate de alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, ce
se supun spre adoptare Guvernului.

Direcția Avizare Acte Normative îndeplinește și alte atribuții privind:


 participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din
programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;
 întocmirea unor puncte de vedere referitoare la propunerile legislative iniţiate de
parlamentari;
 formularea unor puncte de vedere asupra unor excepții de neconstituționalitate a unor
dispoziții din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, invocate în faţa
instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile
constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;
 examinarea legilor adoptate de către Parlament şi semnalarea, din cuprinsul acestora, a
eventualelor dispoziţii de natură să ridice obiecţii de neconstituţionalitate;
 formularea răspunsului la cererile, sesizările, memoriile adresate Ministerului Justiției
de către celelalte ministere, autorităţi publice, cetăţeni şi organizaţii legal constituite,
repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor
acesteia.
În anul 2018, Direcția de Avizare Acte Normative a continuat să desfășoare o activitate
intensă în domeniile susmenționate, concretizată în datele prezentate mai jos:

Total lucrări: 4806

Proiecte acte normative, din care: 2119

Legi 138

Ordonanţe și ordonanțe de urgență 371

Hotărâri 1601

Memorandumuri 9

P a g i n a 158 | 169
Lucrări cu caracter general, din care:  2687

Sesizări 21

Propuneri legislative 456

Excepţii de neconstituţionalitate/nelegalitate 1400

Seturi de legi adoptate de Parlament (transmise pentru eventuale 47


sesizări de neconstituţionalitate înainte de promulgare)

Petiţii /memorii 15

Puncte de vedere solicitate de alte instituţii pe diverse aspecte 215

Note de informare 500

Grup de lucru 33

Specialiștii din cadrul Direcției avizare acte normative au participat activ, în condiţiile legii,
la elaborarea şi definitivarea unor proiecte de acte normative din programul legislativ al
altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţi
administrative autonome.

În raport de activitatea desfășurată în cursul anului 2018, Direcția avizare acte normative și-
a îndeplinit atribuțiile și sarcinile legale în materia avizării actelor normative.

P a g i n a 159 | 169
V.3. PRIORITĂŢI LEGISLATIVE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE
Pentru perioada care urmează, activitatea DEAN urmează, în principal, două direcții:

 susținerea măsurilor propuse prin proiectele de lege aprobate de Guvern și care urmează
a fi dezbatute în Parlament;
 elaborarea unor noi proiecte de acte normative, cuprinse în PALG 2019 sau care rezultă
din activitatea curentă a direcției.
În lista proiectelor de acte normative propuse pentru a fi incluse în PALG 2019 se află:

 Proiect de lege privind unele măsuri pentru aplicarea de către România a


Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în
aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea
Parchetului European (EPPO) - Proiectul urmărește stabilirea procedurilor interne de
desemnare a candidaților pentru funcțiile de procuror european, respectiv de procurori
europeni delegați și reglementarea unor aspecte privind statutul procurorilor europeni și
al celor delegați, prin raportare la prevederile legii naționale, pentru asigurarea aplicării
în România a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de
punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea
Parchetului European (EPPO);
 Proiect de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Prin prevederile acestui proiect va
avea loc o regândire a rolului personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, o responsabilizare a acestei categorii
de personal şi o utilizarea eficientă a resurselor umane existente la nivelul sistemului
judiciar; de asemenea, vor fi reglementate aspecte care vizează cariera, drepturile și
obligațiile grefierilor).
 Lege privind registratorii de registrul comerțului și activitatea de înregistrare în registrul
comerțului. Simplificarea formalităților de înregistrare în registrul comerțului a
profesioniștilor care au această obligație legală (proiectul vizează reglementarea
procedurii de înregistrare în registrul comerţului în baza controlului prealabil al
registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanţei
judecătoreşti, precum și aspecte privind modul de organizare şi funcţionare a Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului teritoriale).
 Proiect de lege pentru acordarea de compensații financiare persoanelor care au executat
în condiții necorespunzătoare pedepse sau măsuri privative de libertate (Proiectul
urmărește stabilirea unei compensații financiare în cazul cazării în condiții
necorespunzătoare, complementar celor reglementate deja la nivel legislativ pentru
compensație acordată persoanelor aflate încă în executarea unei pedepse privative de
libertate);
 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală, precum și a Legii nr.
254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de

P a g i n a 160 | 169
organele judiciare în cursul procesului penal (Proiectul urmărește introducerea măsurii
supravegherii electronice, ca măsură pentru reducerea populației penitenciare);
 Proiect de lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013
privind taxele judiciare de timbru (Proiectul urmărește reevaluarea taxelor judiciare de
timbru pentru acțiunile având ca obiect partajul, atât cel succesoral, cât și al bunurilor
soților, reglementarea unor mecanisme care să permită instanțelor recuperarea direct în
bugetele proprii a unor sume încasate sub forma unor taxe de timbru pentru nevoile
proprii de administrare ale instanțelor, precum și asigurarea unei reglementări unitare în
ceea ce privește modalitatea de taxare a cererilor de înființare a măsurilor asigurătorii
introduse în temeiul dreptului procesual intern și a cererilor de ordonanță asigurătorie
europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, formulate potrivit Regulamentului
nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a
unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor
bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și
comercială);
 Proiect de lege de ratificare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950,
adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14
octombrie 2014 (Proiectul are ca obiect ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4
noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la
Strasbourg, la 14 octombrie 2014);
 Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4
noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum și pentru modificarea unor acte normative
(Proiectul are ca obiect punerea în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4
noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la
Strasbourg, la 14 octombrie 2014);
 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații (Proiectul își propune perfecționarea cadrului legal în
materia asociațiilor și fundațiilor, atât din perspectiva îmbunătățirii soluțiilor în vigoare,
cât și din perspectiva eliminării inadvertențelor existente ca urmare a modificărilor
succesive ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000).

P a g i n a 161 | 169
ANEXE
ANEXA NR. 1 - Lista achizițiilor publice efectuate de Ministerul Justiției în anul 2018
Nr. Obiectul / Denumirea achizitiei /contractului/notei Val. desemnată câştigătoare
Ofertanţi (Denumire firmă) Procedura de achiziţie
Crt. de comanda (Lei cu TVA)
1 2 3 4 5

1 SC ZAINEA COM SERV SRL Achizitie servicii achizitie Zbuget Achiziție directă 62.240,00
2 SC SGPI SECURITY FORCE SRL Achizitie servicii de pază Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 54.278,28
3 SC BRAI CATA SRL Servicii de colectare deșeuri Achiziție directă 24.990,00
COMPANIA NATIONALA POSTA Achiziție servicii de expediere a corespondentei
4 Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 204.000,00
ROMANA SA pentru anul 2018
Abonamente reviste de specialitate juridica anul
5 SC TOP SEVEN WEST SRL Achiziție directă 5.945,28
2018
S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM Contract subsecvent atribuit in
6 Achiziționare carburant auto 21.999,99
S.R.L baza Acordului cadru
ANCA GHIDEANU 8.955,10
Achizitie servicii 4 experti pt consultanta în cadrul
ANCA MAGDA VOICULESCU proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre 8.955,10
7 Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016
DAN ANDREI POPESCU soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea 5.582,40
sau reținerea ilicită a unui copil"
IONICA NINU 8.792,28
Achizitionare servicii organizare evenimente -
8 SC MARSHAL TURISM SRL Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 2.217,92
intalnire de lucru 16.02.2018
Achizitionare servicii organizare evenimente -
9 SC DAL TRAVEL SRL Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 169.294,22
intalnire de lucru 13-14 martie
Achizitionare servicii traducere din lb. polonă-
PFA RADU ANA-MARIA Negociere fara publicare prealabilă 8.557,80
Coduri
S.C RAINOF & PARTNERS SRL - Achizitionare servicii traducere din lb. bulgară,
10 Negociere fara publicare prealabilă 10.823,10
COD PENAL AL BULGARIEI Coduri
PFA PUIU TIBERIUS CONSTANTIN
Achizitionare servicii traducere din lb daneza Coduri Negociere fara publicare prealabilă 6.040,80
-COD PENAL AL DANEMARCEI
Achizitionare servicii organizare evenimente -
11 SC DAL TRAVEL SRL Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 4.070,92
intalnire de lucru 14 mai 2018
12 SC VOLUM COMIMPEX SRL Achizitionare servicii de traducere in/din lb turca Negociere fara publicare prealabilă 25.000,00
ASOCIATIA HAEMOPHILIA Achizitionare servicii de traducere și interpretariat
13 Achiziție directă 11.980,92
ROMANIA araba
Achizitionare servicii de traducere și interpretariat
14 PFA SNIATOWSCHI LIA SORINA Negociere fara publicare prealabilă 23.492,00
lb spaniola
15 SC SQUARE MEDIA SRL Achizitie sistem de expunere portrete ministri Achiziție directă 48.492,50
S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM Contract subsecvent atribuit in
16 Achiziționare carburant auto 65.000,00
S.R.L baza Acordului cadru
17 SC VOLUM COMIMPEX SRL Achizitionare servicii de traducere în/din lb. turcă Negociere fara publicare prealabilă 17.619,00
18 AL TUME TAREK Achizitionare servicii de traducere în/din lb. arabă Negociere fara publicare prealabilă 5.034,00
Achiziționare servicii traducere și interpretariat
Contract subsecvent atribuit in
19 SC CONTERA MEDIA SRL limba maghiară – Acord cadru valabil în perioada 46.926,46
baza Acordului cadru
12.09.2018-31.12.2021
Organizarea conferinței de deschidere a programului
20 S.C DAL TRAVEL S.R.L „Justiție”, aferent Mecanismului Financiar Norvegian Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 34.654,13
2014-2021, București, 16 noiembrie 2018
Servicii de monitorizare presă scrisă, audio-video,
on-line, agenţii de presă, site-uri de specialitate;
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ flux documentar (calendar lunar pentru evenimente
21 Achiziție directă 6.783,00
AGERPRES previzionate interne și externe) sub formă de
abonament lunar pentru perioada 01 octombrie - 31
decembrie 2018 inclusiv
Prelungire valabilitate certificat digital pentru o
22 S.C CERTSIGN S.A. Achiziție directă 842,52
perioadă de 1 an
Prelungire valabilitate certificat digital pentru o
23 S.C CERTSIGN S.A. Achiziție directă 113,05
perioadă de 1 an
Selecția unui consilier parte, expert judiciar
autorizat, cu specialitatea arhitect, în cadrul
BIROU INDIVIDUAL DE
disputei arbitrale din dosarul arbitral 2/2017 în care
24 ARHITECTURĂ BÂRNAURE Achiziție directă 12.000,00
Ministerul Justiției este Pârât și Reclamant
MIHAELA MARINA
Reconvențional în contradictoriu cu constructorul, în
calitate de Reclamant și Pârât Reconvențional
25 TELEKOM ROMANIA SA Servicii de telefonie de tip tel Verde Achiziție directă 3.500,00
26 TELEKOM ROMANIA SA Servicii de telefonie fixă Achiziție directă 750,00
27 SC AUTO CURAT FLOTE AUTO SRL Servicii spălări autovehicule Achiziție directă 20.134,8
Servicii spălări autovehicule-act adițional diminuare
28 SC AUTO CURAT FLOTE AUTO SRL Achiziție directă -4.573,95
valoare contract
Prelungire valabilitate certificat digital pentru o
29 CERTSIGN SA Achiziție directă 214,20
perioadă de 1 an
Prelungire valabilitate certificat digital pentru o
30 CERTSIGN SA Achiziție directă 142,80
perioadă de 1 an
Prelungire valabilitate certificat digital pentru o
31 CERTSIGN SA Achiziție directă 113,05
perioadă de 1 an
32 SC SRAC CERT SRL Achizitie servicii de audit supraveghere ISO Achiziție directă 1.249,50
33 SC PRO INTEGRATOR SRL Achizitie servicii de intretinere și reparații instalații Achiziție directă 7.735,00
P a g i n a 163 | 169
de climatizare
Achiziție servicii de auditare financiar-contabilă a
proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre
PFA CEACALOPOP GABRIEL RADU
34 Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea Achiziție directă 1.785,00
ARISTIDE
soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea
sau reținerea ilicită a unui copil"
Achiziție servicii de evaluare independentă a
SC THINK proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre
35 DEVELOPMENT&CONSULTANCY Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea Achiziție directă 8.211,00
SRL soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea
sau reținerea ilicită a unui copil"
PETRE MATEI 3.535,52
MARIUS IOAN FLOARE Achizitie servicii prestate în calitate de raportor la 1.860,80
atelierele de lucru care se vor organiza în cadrul
OPREA ALINA ELENA proiectului „Seminar european - Cooperarea dintre 2.791,20
36 Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016
IACUBA ANDREI Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea 3.721,60
soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea
EMILIAN MEIU sau reținerea ilicită a unui copil” 3.721,60
ACHIMESCU CARMEN GINA 3.721,60
Achiziție reviste de specialitate juridică și monitorul
37 SC ABOSERVICE SRL Achiziție directă 7.600,50
oficial pe suport de hârtie
Act adițional prelungire contract servicii bancare
gestionare conturi deschise în cadrul Mecanismului
38 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Achiziție directă -
Financiar Norvegian 2009-2014 (prelungire
valabilitate până la 31.12.2018
Contract servicii bancare gestionare conturi deschise
în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-
39 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Achiziție directă -
2014
(prelungire valabilitate până la 31.12.2019)
Act adițional 2 – prelungire contract prestare servicii
Act adițional 2 – prelungire
COMPANIA NATIONALA POSTA de prelucrare și expediere acte de procedură
40 contract prestare servicii atribuit 12.304.600,00
ROMANA SA pentru instanțele judecătorești ( prelungire până la
prin licitație deschisă
data de 30.04.2018)
Act adițional – prelungire contract
Servicii de curatenie si intretinere sediu Ministerul
41 SC CLEAN PREST ACTIV SRL prestare servicii atribuit la 94.123,38
Justitiei
procedura simplificată
Act adițional 2 – prelungire
42 SC EXPERT COPY SERVICE SRL Achizitie imprimante 96.044,90
contract prestare servicii
SC CENTRUL TERITOARIAL DE Achizitionare servicii de actualizare baza de date
43 Achiziție directă 128.520,00
CALCUL ELECTRONIC SA portal legislativ legislatie just.ro
44 SC EXPERT COPY SERVICE SRL Modificare contract subsecvent nr. Contract subsecvent atribuit in -
P a g i n a 164 | 169
112/32663/08.02.2018 baza Acordului cadru
DHL INTERNATIONAL ROMANIA
45 Achizitionare servicii de curierat rapid Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 22.500,00
SRL
DHL INTERNATIONAL ROMANIA
46 Achizitionare servicii de curierat rapid Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 10.000,00
SRL
DHL INTERNATIONAL ROMANIA
47 Achizitionare servicii de curierat rapid Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 1.500,00
SRL
48 SC DOLEX COM SRL Achizitionare hartie Achiziție directă 37.342,20
Contract subsecvent atribuit in
49 SC ROMPETROL DOWNSTREAM Achizitionare carburant auto 62.999,99
baza Acordului cadru
50 UP ROMANIA SA Achizitionare vouchere Achiziție directă
0,01
51 UP ROMANIA SA Achizitionare vouchere-act adițional Achiziție directă
SC FAST BROKERS BROKERS DE
52 Achizitionare polițe CASCO pentru autovehicule Achiziție directă 13.956,00
ASIGURARE REASIGURARE SRL
53 SC ASCENSORUL SA Achizitionarea servicii revizii ascensoare Achiziție directă 21.848,40
54 SC ASCENSORUL SA Achizitionare servicii RSVTI Achiziție directă 3.570,00
Achizitionare servicii traducere din limba engleză în
55 ASOCIATIA HAEMOPHILIA Achiziție directă 7.925,40
lb. română
56 INDACO SYSTEM SA Achizitionare program legislatie INDACO Achiziție directă 3.239,99
57 SC CASIDO SRL Achizitionare poarta detectie metale Achiziție directă 14.161,00
58 DR SOLUTIONS CONCEPT Achizitionare lucrări reconditionare rampa Achiziție directă 3.927,00
59 SYGLER ASCENSORUL SRL Achizitionarea servicii revizii ascensoare Achiziție directă 11.823,55
60 TEMA ENERGY SRL Achizitionare revizie UPS Achiziție directă 3.608,13
Contract subsecvent atribuit in
61 SC VODAFONE ROMÂNIA SA Încheiere contract subsecvent telefonie 44.000,00
baza Acordului cadru
Prelungire valabilitate certificat digital pentru o
62 CERTSIGN SA Achiziție directă 113,05
perioadă de 1 an
63 RAINOF & PARTNERS SRL Achizitionare servicii de traducere din lb bulgara Negociere fara publicare prealabilă 5.690,94
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
64 MEHEDINTEANU VIRGINIA ELENA 3.500,00
română în/din limba cehă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
65 MEHEDINTEANU VIRGINIA ELENA 2.500,00
română în/din limba slovacă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
66 IANCULESCU HELLIANA MILADA 3.500,00
română în/din limba cehă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
67 IANCULESCU HELLIANA MILADA 2.500,00
română în/din limba slovacă baza Acordului cadru
P a g i n a 165 | 169
Servicii de traducere în/din limba română în/din Contract subsecvent atribuit in
68 ADRIANA PÂRCĂLAB 30.000,00
limba engleză baza Acordului cadru
Servicii de traducere în/din limba română în/din Contract subsecvent atribuit in
69 ADRIANA PÂRCĂLAB 35.000,00
limba germană baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
70 BACALI RADU CĂLIN 45.000,00
română în/din limba engleză baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba
Contract subsecvent atribuit in
71 BACALI RADU CĂLIN română licitație deschisă (acord cadru) în/din limba 20.000,00
baza Acordului cadru
franceză
SC INCOLOR ART SRL (OANA Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
72 95.000,00
GHEORGHIU) română în/din limba engleză baza Acordului cadru
SC SUPER OPTIMUS SRL (MONA Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
73 50.000,00
MANUELA RĂUȘ) română în/din limba engleză baza Acordului cadru
SC SUPER OPTIMUS SRL (MONA Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
74 20.000,00
MANUELA RĂUȘ) română în/din limba franceză baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
75 TOTH CRISTIAN PETER 40.000,00
română în/din limba engleză baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
76 TOTH CRISTIAN PETER 35.000,00
română în/din limba germană baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
77 SC CONTERA MEDIA SRL 95.000,00
română în/din limba engleză baza Acordului cadru
SC QUALY TRANSLATION SRL Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
78 31.000,00
(ANDREEA ZAZU) română în/din limba engleză baza Acordului cadru
SC QUALY TRANSLATION SRL Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
79 20.000,00
(ANDREEA ZAZU) română în/din limba spaniolă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
80 CIORANU MIOARA 30.000,00
română în/din limba italiană baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
81 CIORANU MIOARA 20.000,00
română în/din limba franceză baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
82 PASACHE GABRIELA LILIANA 6.000,00
română în/din limba portugheză baza Acordului cadru
SC PROFESSIONAL LANGUAGE
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
83 SOLUTIONS SRL (ILEANA 20.000,00
română în/din limba rusă baza Acordului cadru
MARINESCU)
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
84 MANTA CRISTINA 20.000,00
română în/din limba ucraineană baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
85 POPP MARIA RODICA 10.000,00
română în/din limba sârbă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
86 VOINEA NICOLETA 6.000,00
română în/din limba suedeză baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
87 DRAFTA ELENA 35.000,00
română în/din limba spaniolă baza Acordului cadru

P a g i n a 166 | 169
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
88 OANA DEMIRCI 5.000,00
română în/din limba ucraineană baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
89 SC CONTERA MEDIA SRL 3.000,00
română în/din limba greacă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
90 SC CONTERA MEDIA SRL 7.000,00
română în/din limba maghiară baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
91 SC CONTERA MEDIA SRL 3.000,00
română în/din limba croată baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
92 SC CONTERA MEDIA SRL 3.000,00
română în/din limba slovenă baza Acordului cadru
Contract prestari servicii protocol pentru institutii
93 CN AEROPORTURI BUCURESTI SA Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 12.000,00
oficiale
SERCURITY SERVICE & Achizitie sistem de control acces și pontaj pentru
94 Achiziție directă 24.891,47
COMMUNICATIONS SRL sediul Ministerului Justiției
Achiziție servicii de actualizare antivirus pentru
95 PROSOFT++ SRL Achiziție directă 54.150,95
Ministerul Justiției
Achiziție lucrări reparații parțiale terasă exterioară
96 ARCON DISTRIBUTIE SRL bloc M39, scara 2, strada Nerva Traian, nr 6, sector Achiziție directă 42.880,47
4, București
97 IT SOURCES SRL Achizitie 5 laptopuri si 5 licente de tip Office Achiziție directă 38.139,50
Achiziție servicii de întreținere și reparare circuite
98 DM SISTEM TELECOM Achiziție directă 16.450,56
telefonice și faxuri
FAST BROKERS-BROKER DE
99 Achiziție asigurare CASCO 1 autoturism Achiziție directă 3.107,00
ASIGURARE REASIGURARE SA
Prelungire valabilitate certificat digital pentru o
100 CERTSIGN SA Achiziție directă 214,20
perioadă de 1 an
101 CERTSIGN SA Achiziție reînnoire valabilitate certificat digital Achiziție directă 421,26
Prelungire valabilitate certificat digital pentru o
102 CERTSIGN SA Achiziție directă 421,26
perioadă de 1 an
Achiziție servicii de întreținere/mentenanță
103 GILMAR SRL Achiziție directă 20.194,30
echipamente climă camera servere
SC QUALY TRANSLATION SRL Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
104 10.068,00
(ANDREEA ZAZU) română în/din limba spaniolă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
105 POPP MARIA RODICA 5.034,00
română în/din limba sârbă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
106 SC CONTERA MEDIA SRL 15.000,00
română în/din limba engleză baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
107 MANTA CRISTINA 12.585,00
română în/din limba ucraineană baza Acordului cadru
SC INCOLOR ART SRL (OANA Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
108 12.000,00
GHEORGHIU) română în/din limba engleză baza Acordului cadru
P a g i n a 167 | 169
SC QUALY TRANSLATION SRL Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
109 2.013,60
(ANDREEA ZAZU) română în/din limba spaniolă baza Acordului cadru
Servicii de traducere si interpretariat în/din limba Contract subsecvent atribuit in
110 POPP MARIA RODICA 3.523,80
română în/din limba sârbă baza Acordului cadru
111 EXPERT COPY SERVICE SRL Achiziție cartușe de toner Achiziție directă 11.318,09
112 SC IDS LABORATOIRES Achizitie servicii de medicina muncii Achiziție Anexa 2 la Legea 98/2016 5.853,00
Achizitie echipamente (IT-laptopuri, statii de lucru,
113 SC IT SOURCES SRL Achiziție directă 63.831,60
multifunctional, licente) proiect SNA
114 SC SITECH SRL Achiziție servicii de tipărire manual Achiziție directă 22.937,25
Achizitie echipamente (distrugător,fisete, scaune,
115 SC 2M DISTRIBUTION GRUP SRL Achiziție directă 9.815,12
reportofon, telefoane) proiect SNA
116 SC 2M DISTRIBUTION GRUP SRL Achiziție materiale consumabile POCA SNA Achiziție directă 4.758,42
Contract atribuit în baza procedurii
117 SC EUROTOTAL COMP SRL Servicii de curatenie si intretinere 163.256,04
simplificate
Contract atribuit în baza unei
118 BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ Achiziție servicii bancare MFN 249.259,00
proceduri simplificate
Act aditional diminuare valoare
119 SC VODAFONE ROMÂNIA SA Act aditional diminuare valoare contract telefonie -17.000,00
contract
Act aditional la contract atribuit în
120 SC EUROTOTAL COMP SRL Act aditional servicii de curatenie 95.100,60
baza procedurii simplificate

ANEXA NR 2 – Organigrama Ministerului Justiției

P a g i n a 168 | 169
P a g i n a 169 | 169