Sunteți pe pagina 1din 5

Nume:___________________ Data:_______________

Test de evaluare inițială


CLR clasa I

1. a) Încercuiește imaginile în a căror denumire se află sunetul „a”.


b) Scrie în cerc litera corespunzătoare sunetului inițial al obiectelor din
fiecare imagine.
c) Încercuiește litera corespunzătoare sunetului final.
d) Reprezintă grafic silabele cuvintelor sugerate de imagini.

B E V R Ă S P R E O L U

2. Trasează doar literele pe care le auzi:

3. Realizează corespondența literelor mici și mari de tipar:


A R Ș M E N Ț B U

ș a r m ț b e u n

4. Se dă textul:
Roberta și Ciprian sunt elevi în clasa întâi. Ei se întorc de
la școală. Intră în casă repede.
a) Încercuiește toate literele mari de tipar din text. Scrie numărul
lor în caseta alăturată:

b) Taie cu o linie oblică următoarele litere mici de tipar: ă, i, n.

5. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

ȘCOALĂ creion

penar GUMĂ
CAIET

6. Ascultă propoziția. Scrie in casetă câte cuvinte are propoziția.


Ilustrează (în chenarul de mai jos) prin desen propoziția ascultată.

7. Trasează 6 elemente grafice pe care le-ai făcut în clasa pregătitoare:


TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Data:
Clasa: I
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română

Competențe specifice:
Cs1 – identificarea sunetelor (inițiale/finale) dintr-un cuvânt, a silabelor și a
cuvintelor din propoziții rostite rar și clar;
Cs2 – trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor;
Cs3 – recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu
litere mari și mici de tipar;
Cs4 – identificarea semnificației unui mesaj scurt, rostit clar și rar;

Itemi de evaluare:
Cs1: I1: identificarea sunetului inițial și final din anumite cuvinte date;
reprezentarea grafică a silabelor din cuvintele sugerate de imagini;
I6: identificarea cuvintelor dintr-o propoziție rostita rar și clar de către
învățătoare;
Cs2: I2: trasarea literelor corespunzătoare sunetelor rostite clar și rar de către
învățătoare;
I7: scrierea elementelor grafice studiate în clasa pregătitoare;
Cs3: I3: realizarea corespondenței între literele mari si mici de tipar;
I4: identificarea literelor mari de tipar; recunoașterea literelor ă, i, n;
I5: punerea în corespondență a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare,
reprezentând obiecte din universul apropiat;
Cs4: I6: reprezentarea prin desen a propoziției ascultate (Irina udă florile.)
Item Foarte bine Bine Suficient
1. Încercuiește 3 imagini Încercuiește 2 imagini Încercuiește o imagine
a) ale căror denumiri ale căror denumiri a cărui denumire
conțin sunetul ”a”; conțin sunetul ”a”; conține sunetul ”a”;
b) Identifică sunetele Identifică sunetele Identifică sunetul inițial
inițiale ale cuvintelor inițiale ale cuvintelor al unui cuvânt sugerat
suegrate de cele 4 suegrate de 2-3 de o imagine și scrie
imagini și scrie literele imagini și scrie literele litera corespunzătoare;
corespunzătoare; corespunzătoare;
c) Recunoaște literele Recunoaște literele Recunoaște litera
corespunzătoare corespunzătoare corespunzătoare
sunetelor finale ale sunetelor finale ale sunetului final al unui
celor 4 cuvinte cuvintelor sugerate de cuvânt sugerat de o
sugerate de imagini; 2-3 imagini; imagine;
d) Reprezintă grafic Reprezintă grafic Reprezintă grafic
silabele a 4 cuvinte; silabele a 2-3 cuvinte; silabele unui singur
cuvânt;
2. Trasează corect Trasează literele, Trasează literele,
literele, urmărind depășind ușor conturul depășind atât conturul,
modelul; acestora; cât și liniatura spațiului
destinat scrierii;
3. Realizează Realizează Realizează
corespondența a cel corespondența a cel corespondența a cel
puțin 8 litere mici și puțin 5 litere mici și puțin 2 litere mici și
mari de tipar; mari de tipar; mari de tipar;
4. Încercuiește 4 litere de
Încercuiește 3 litere de Încercuiește 2 litere de
a) tipar; tipar; tipar;
b) Taie cu o linie oblică Taie cu o linie oblică Taie cu o linie oblică
cel puțin 12 litere (ă, i,
cel puțin 9 litere (ă, i, cel puțin 5 litere (ă, i,
n); n); n);
5. Unește 5 cuvinte cu Unește 3-4 cuvinte cu Unește 1-2 cuvinte cu
imaginile imaginile imaginile
corespunzătoare; corespunzătoare; corespunzătoare;
6. Identifică numărul de Identifică numărul de Nu identifică numărul
cuvinte din propoziția cuvinte cu puțin sprijin de cuvinte și ilustrează
ascultată și ilustreazădin partea învățătoarei parțial propoziția;
prin desen; și ilustrează prin
desen propoziția
ascultată;
7. Trasează cel puțin 6 Trasează cel puțin 4 Trasează cel puțin 2
elemente grafice elemente grafice elemente grafice
studiate în clasa studiate în clasa studiate în clasa
pregătitoare; pregătitoare; pregătitoare;
Nr. Numele și prenumele I1 I1 I1 I1 I2 I3 I4 I4 I5 I6 I7
Crt. elevului a) b) c) d) a) b)
T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21.
22.
23.
24.
25.