Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08

CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 1/9

ACTIUNI PREVENTIVE

Data: 22.02.2018

APROBAT
ADMINISTRATOR

Elaborat Verificat
Numele si prenumele RSMI: RM:
Semnatura
Data 22.02.2018
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 2/9

LISTA DE DIFUZARE
Nr. Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura
crt.
1 Administrator 0 1
2 Director Tehnic 0 2
3 Director Economic 0 3
Compartiment Calitate-Mediu-SSO/
4 0 4
RSMI
5 AQ / CQ 0 5
6 Compartiment Juridic 0 6
Compartiment Securitate si sanatate in
7 0 7
Munca
8 Aprovizionare 0 8
9 Marketing Ofertare Contractare 0 9
10 Sector Operativ 0 10
11 Organism de Certificare 0 11
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 3/9

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR


Localizarea E V A
Revizia modificării CONTINUTUL MODIFICARII Observatii
Nume/ Semnatura
rev/cap/pag
0 1…7 Elaborare iniţială
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 4/9

Cuprins Pagina

1. SCOP 5
2. DOMENIU 5
3. DEFINITII SI PRESCURTARI 5
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 5
5. PROCEDURA 6
6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 8
7. ANEXE SI INREGISTRARI 8
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 5/9

1 SCOP
Aceasta procedura de sistem documenteaza modul in care societatea asigura
initierea si implementarea actiunilor pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale
in vederea prevenirii aparitiei acestora, conform cu cerintele standardelor de referinta ISO
9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008.

2 DOMENIU
Aceasta procedura de sistem documentata se refera la actiunile intreprinse pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale ale serviciului, procesului sau ale
sistemului de management integrat calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala,
in cadrul proceselor.
Procedura se aplica la toate compartimentele S.C. 3G LOGISTIC &
MERCHANDISING S.R.L.
Organizatia actioneaza pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor
corespunzatoare efectelor problemelor potentiale.
Procedura documentata defineste modul de tratare a analizei eficacitatii actiunilor
preventive intreprinse.

3 DEFINITII SI PRESCURTARI
Termenii utilizati sunt definiti conform:
SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte.
SR EN ISO 9000:2015 – Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular.
SR EN ISO 9004:2015 – Sistem de management al calitatii. Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor.
SR EN ISO 14001: 2015 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de
utilizare.
ISO 14050:2002 – Management de mediu. Vocabular.
SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte.
OHSAS 18002:2004 – Document international referitor la indrumari pentru implementarea
sso, recomanda in plus si consultarea standardului britanic BS 8800.
ILO-OHS:2001 – Guidelines on Ocupational Health and Safety Management Systems -
OSH-MS.

conformitate – indeplinirea unei cerinte.


neconformitate – neindeplinirea unei cerinte.
actiune preventiva – actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a
altei situatii nedorite
NOTA 1 : Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate potentiala.
NOTA 2 : Actiunea preventiva este intreprinsa pentru a preveni aparitia in timp ce “actiunea
corectiva” se intreprinde pentru a preveni reaparitia.
proces – ansamblul de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri.

SMI – Sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala.


RSMI – Responsabilul sistemului de management integrat calitate-mediu–sanatate si
securitate ocupationala.

4 DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte.
SR EN ISO 9000:2015 – Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular.
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 6/9

SR EN ISO 9004:2015 – Sistem de management al calitatii. Linii directoare pentru


îmbunătăţirea performanţelor.
SR EN ISO 14001: 2015 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de
utilizare.
ISO 14050: 2002 – Management de mediu. Vocabular.
SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte.
OHSAS 18002:2004 – Document international referitor la indrumari pentru implementarea
sso, recomanda in plus si consultarea standardului britanic BS 8800.
ILO-OHS:2001 – Guidelines on Ocupational Health and Safety Management Systems -
OSH-MS.

5 PROCEDURA
Potentialele neconformitati pot apare in urmatoarele situatii:
- la implementarea si functionarea sistemului de management al calitatii-
mediului-sanatatii si securitatii ocupationale;
- la contractarea si emiterea comenzilor de aprovizionare;
- la receptia produselor si materialelor;
- in situatii de incident/accident de mediu;
- in situatii de accidente, incidente si/sau pericole de ssm;
- in timpul derularii proceselor;
- la calitatea serviciilor.
Potentialele neconformitati se pot identifica prin:
- audit intern sau extern;
- controale curente si analiza de date;
- anchete la evaluarea satisfactiei clientilor;
- deficiente aparute in functionarea echipamentelor/utilajelor;
- calitatea serviciilor;
- analiza reclamatiilor clientilor si a partilor interesate;
- monitorizarea si masurarea proceselor;
- monitorizarea si masurarea performantei de mediu si de sanatate si
securitate ocupationala.

5.1 Identificarea problemelor si neconformitatilor potentiale


Responsabilii de procese/activitati identifica posibilitatile de imbunatatire ale
proceselor/subproceselor care se desfasoara in zonele lor de activitate aferente
neconformitatilor potentiale. Se acorda prioritate activitatilor care au impactul cel mai
nefavorabil asupra calitatii serviciilor, identificand caracteristica prin imbunatatirea careia se
estimeaza ca se va aduce cel mai mare beneficiu atat clientului cat si organizatiei.
Surse de actiuni preventive:
 tendinte ale proceselor
 risc de aparitie neconformitate potentiala
 neconformitati potentiale ale produselor / serviciilor / proceselor similare.

5.2 Analiza informatiilor referitoare la neconformitatile potentiale


In procesul de analiza a informatiilor referitoare la neconformitatile potentiale se au
in vedere urmatoarele:
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 7/9

 se utilizeaza toate sursele relevante de informatii, referitoare la procese,


operatii de lucru, inregistrari ale calitatii, mediului si sso, rapoarte de
activitate si reclamatii ale clientului si ale partilor interesate, identificand in
profunzime natura procesului care urmeaza a fi imbunatatit;
 se determina relatiile posibile cauza-efect, luand in considerare toate
cauzele posibile; se va face distinctie intre coincidenta si relatiile de
cauzalitate;
 investigarea cauzelor posibile se va face cu maxima obiectivitate, fara nici
un fel de idei preconcepute referitoare la ceea ce ar putea reprezenta
cauzele sau actiunile preventive; deciziile se vor baza pe fapte.
Neconformitatile potentiale se refera la:
- produsele si materialele aprovizionate;
- realizarea parametrilor proceselor;
- realizarea parametrilor lucrarilor;
- executarea lucrarilor;
- reclamatiile clientilor si ale partilor interesate;
- pregatirea personalului care executa activitatile specifice;
- realizarea activitatilor asociate aspectelor semnificative de mediu;
- aparitia incidentelor/accidentelor de munca;
- imbolnavire profesionala;
- aplicarea procedurii de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate
de raspuns.

5.3 Initierea actiunilor preventive


La initierea actiunilor preventive se au in vedere urmatoarele:
 se identifica solutiile posibile ale problemelor plecand de la simptomele
cauzelor;
 tratarea problemelor se va face la un nivel corespunzator riscurilor de aparitie
a neconformitatilor;
 amploarea actiunilor preventive va fi corespunzatoare cu marimea efectelor;
 se elaboreaza si se evalueaza propunerile alternative de actiuni pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale;
 se examineaza avantajele si dezavantajele fiecarei propuneri de catre factorii
implicati in implementarea acestor actiuni, alegandu-se varianta optima;
 initierea de actiuni preventive implica, de regula, modificari ale proceselor,
practicilor operationale sau administrative si/ sau revizuirea specificatiilor,
procedurilor SMI, necesitand reinstruirea corespunzatoare a personalului
implicat.
Actiunile preventive intreprinse pot fi:
 evaluarea si selectionarea adecvata a furnizorilor;
 revizia listei cu potentialii furnizori;
 mentenanta instalatiilor/echipamentelor/utilajelor;
 instruirea personalului operativ;
 analiza datelor referitoare la realizarea masurilor din programele de
management de mediu cu masuri de sso;
 analiza si revizia procedurii Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns cod POMM-04.
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 8/9

In urma acestor procese se intocmesc la zi inregistrari si periodic se efectueaza


analize, conform procedurii Analiza efectuata de management – cod PSMI-04.
Analizele au ca punct distinct tratarea aspectelor referitoare la cauzele ce au produs
neconformitati sau disfunctionalitati in sistemul de management integrat calitate – mediu –
sanatate si securitate ocupationala.
Prin identificarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatilor se stabilesc
punctele unde pot apare neconformitati si cauzele neconformitatii serviciilor realizate.
Acestea sunt aduse la cunostinta Administratorului si impreuna cu sefii de
compartimente se stabilesc actiuni preventive.
Sefii de compartimente le transmit si personalului de executie prin procesul de
instruire sau comunicare.
Directorul Economic impreuna cu RSMI, intocmeste anual un bilant asupra
implicatiilor economice ale neconformitatilor, semnaland punctele unde pot apare
neconformitati. In acest raport sunt preluate rezultatele analizei eficacitatii actiunilor
preventive intreprinse conform Proces verbal de analiza a eficacitatii actiunilor
corective / pereventive cod FS-07-01 Anexa 2, anexa aferenta procedurii Actiuni
corective cod PSMI – 07, ed. 4, rev. 0.
Acesta este adus la cunostinta Administratorului.

6 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

6.1. Administrator
- aproba planul de masuri stabilit in analizele de management;
- aproba actiunile preventive stabilite pentru imbunatatirea functionarii sistemului
de management integrat calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala
prin eliminarea cauzelor potentiale ce produc neconformitati;
- dispune actiuni preventive in urma documentelor furnizate de compartimentele
societatii;
- analizeaza rapoartele privind eficacitatea actiunilor preventive intreprinse
gestionate de RSMI.

6.2. Responsabilul sistemului de management integrat calitate – mediu – sanatate


si securitate ocupationala- RSMI
- difuzeaza planurile de masuri stabilite in analizele efectuate de management;
- stabileste actiuni preventive;
- preia rapoartele de audit, sinteza neconformitatilor si propunerile de actiuni
preventive;
- participa la stabilirea resurselor necesare pentru prevenirea neconformitatilor;
- intocmeste rapoartele de audit si informari asupra neconformitatilor si sesizarilor;
- realizeaza rapoarte privind eficacitatea actiunilor preventive intreprinse.

6.3. Toate compartimentele societatii


- realizeaza actiunile preventive stabilite pentru domeniul lor de activitate, pana la
inlaturarea cauzelor neconformitatilor;
- urmaresc modul de realizare al actiunilor preventive in vederea eliminarii
neconformitatilor potentiale;
- participa la stabilirea resurselor necesare pentru prevenirea neconformitatilor;
- sesizeaza orice aspect aparut in cadrul activitatii care ar putea conduce la
aparitia de neconformitati potentiale;
- raspund de indeplinirea actiunilor preventive, de emiterea documentelor
doveditoare in termenele stabilite si mentin inregistrari.
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-08
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia : 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia : 0
ACTIUNI PREVENTIVE Page 9/9

7. ANEXE SI INREGISTRARI
Inregistrarile se efectueaza conform procedurilor asociate prezentei proceduri.