Sunteți pe pagina 1din 12

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,NADIA COMĂNECI” - ONEŞTI Anexa 1 la Ordinul M.E.C.

Ș
nr.4247/13.05.2020

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numele şi prenumele cadrului didactic: __________________________________________


Specialitatea: _________________________________________________________
Perioada evaluată: 01.09.2019 – 31.08.2020
Calificativul acordat:........................................................................

Punctaj acordat Validare


Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
1. Proiectarea 1.1.Respectarea programei 1.1.1. Elaborarea planificării școlare în acord cu
activităţii şcolare, a normelor de metodologia în vigoare, respectarea deciziilor interne
elaborare a documentelor de ale catedrei, respectarea termenului de elaborare și
1
proiectare, precum şi predare pentru avizare, personalizarea ei de către
adaptarea acesteia la fiecare cadru didactic, respectarea structurii anului
particularităţile grupei/clasei. școlar;
1.1.2. Includerea în planificare a testelor inițiale,
tezelor semestriale, modalități de evaluare a 1
îndeplinirii obiectivelor predării-învățării;
1.1.3. Întocmirea planului de intervenție personalizat
sau a adaptării curriculare pentru elevii cu rămâneri în
urmă/ care au lipsit mai mult de la școală din motive 1
medicale etc., proiectarea diferențiată a lecțiilor în
funcție de stilul de învățare al elevilor;
1.1.4. Includerea în proiectarea curriculară a acelor 1
conținuturi care să îmbine aspectele teoretice cu cele
practice/să promoveze interdisciplinaritatea, includerea
formelor de evaluare alternativă;

1
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
1.2 Implicarea în activităţile 1.2.1. Propunerea de cursuri opționale; 1
de proiectare a ofertei 1.2.2. Participarea la popularizarea ofertei CDȘ în
educaţionale la nivelul 1
rândul elevilor/părinților;
unităţii. 1.2.3. Participarea la activitățile de organizare a
Campaniei de promovare a ofertei educaționale,
1
vizitelor în școli, elaborarea de materiale
promoționale.
1.3 Folosirea TIC în 1.3.1. Elaborarea planificării, a documentelor specifice
activitatea de proiectare. portofoliului propriu, a testelor, fișelor de lucru 1
utilizând mijloacele TIC;
1.4. Proiectarea activităților- 1.4.1. Elaborarea materialelor suport pentru
suport pentru învățarea în desfășurarea activităților online în concordanță cu 1
mediul online și a programele școlare în vigoare.
instrumentelor de evaluare 1.4.2. Elaborarea instrumentelor de evaluare online 0,5
aplicabile online, din 1.4.3. Planificarea activităților de tip „conferintă” și
perspectiva principiilor de transmiterea datelor de conectare în timp util. 0,5
proiectare didactică
1.5 Proiectarea unor activităţi 1.5.1. Planificarea activităților extracurriculare ce se
extracurriculare corelate cu încadrează în direcțiile strategice educative ale școlii
obiectivele curriculare, (educația pentru sănătate, educația civică, educație 1
nevoile şi interesele ecologică, educație cultural-artistică, educație sportivă)
educabililor, planul și existența planificării în portofoliul profesorului;
managerial al unităţii. 1.5.2. Corelarea dintre proiectarea activităților
educative, extrașcolare și extracurriculare cu activități
1
de consultare a elevilor, a părinților, a autorităților
locale;
1.5.3. Participarea la minimum 2 activități
1
extracurriculare cu colectivele de elevi;
1.5.4. Proiectarea și derularea de proiecte educaționale
în care să fie implicați parteneri locali, județeni și 1
naționali (autorități publice locale, ONG-uri, instituții);
2
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
1.5.5.Elaborarea unui program de pregătire
suplimentară cu elevii din clasele terminale, în vederea
1
susținerii examenelor naționale sau desfășurării de
activități extracurriculare
TOTAL (1) 15
2. Realizarea 2.1 Utilizarea unor strategii 2.1.1. Integrarea în activitățile de învățare a metodelor
1
activităţilor didactice care asigură activ-participative;
didactice caracterul aplicativ al 2.1.2. Realizarea de activități de învățare care să
învăţării şi formarea îmbine aspectele teoretice cu cele practice/să 1
competenţelor specifice promoveze interdisciplinaritatea;
2.1.3.Utilizarea metodelor didactice care să contribuie
la stimularea și cultivarea creativității elevilor, 1
spiritului de inițiativă și colaborare;
2.1.4. Realizarea de materiale didactice, suporturi de
curs, fișe de lucru corelate metodelor activ- 1
participative selectate;
2.1.5. Consecvență în utilizarea terminologiei specifice
disciplinei, capacitatea de folosire a limbajului 1
specific;
2.1.6. Diversificarea activităților de predare/învățare
1
realizate cu elevii;
2.1.7. Activitate remedială/recuperare pentru elevii cu
1
dificultăți de învățare;
2.1.8. Activități de pregătire a elevilor în vederea
participării la olimpiadele școlare sau alte concursuri
zonale sau naționale cu caracter științific, artistic, 1
sportiv etc., desfășurate înafara programului orar;
2.1.9. Desfășurarea activităților specifice de pregătire 1
suplimentară a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a
pentru examenele naționale, conform unui orar. În
cazul profesorilor care nu predau discipline de
3
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
examene naționale se vor lua în considerare activități
didactice desfășurate cu clasa în afara orelor de curs ,
dovedite prin prezența elevilor;
2.2 Utilizarea eficientă a 2.2.1 Utilizarea bazei logistice existente în școală
resurselor materiale din (AEL, laboratoare, cabinete, mijloace audio-video, 1
unitatea de învăţământ în materiale didactice);
vederea optimizării 2.2.2. Utilizarea softurilor specializate pentru
activităţilor didactice-inclusiv integrarea TIC în activităţi de predare - învăţare 1
TIC evaluare;
2.2.3. Inițierea de activități cu elevii, cu părinții, cu
sponsorii pentru realizarea dotărilor la disciplina de
predare sau la îmbunătățirea esteticii școlii și a sălilor 1
de clasă, dovedite cu documente justificative (facturi,
contracte de sponsorizare);
2.3. Utilizarea de resurse 2.3.1 Realizarea/utilizarea de resurse RED, aplicații
educaționale deschise, online și tutoriale de utilizarea a platformelor 1
aplicații online, crearea și educaționale.
susținerea sesiunilor de 2.3.2. Consultarea și utilizarea resurselor RED puse la
învățare pe platforme dispoziție de ISJ Bacău la nivel local sau 0,5
educaționale extrajudețean.
2.3.3. Utilizarea materialelor, aplicațiilor și a
0,5
platformelor educaționale avizate de MEN
2.4 Diseminarea, evaluarea şi 2.4.1. Diseminarea rezultatelor activității proprii în
1
valorizarea activităţilor cadrul activităților metodice;
realizate. 2.4.2. Realizarea de materiale de prezentare pentru
site/ afișajul în unitate/ campania de promovare a 1
instituției;
2.4.3. Lucrări și articole de specialitate publicate;
1
2.5 Organizarea și 2.5.1. Realizarea activităților didactice, curriculare și
desfășurarea activităților extracurriculare proiectate, inclusiv în mediul online, 0,5

4
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
didactice, curriculare și în acord cu normele metodologice existente
extracurriculare în mediul 2.5.2. Asigurarea feed-back-ului pentru activitățile
școlar, extrașcolar și în desfășurate pentru elevi și părinți, inclusiv în mediul 0,5
mediul online online.
2.6 Formarea deprinderilor de 2.6.1. Valorificarea achizițiilor anterioare de învățare
studiu individual şi în echipă ale educabililor (cunoștințe, competențe, atitudini, etc.) 1
în vederea în activități de învățare;
formării/dezvoltării 2.6.2. Integrarea în procesul didactic a unor activități
competenţei de de autoînvățare sau învățare autocondusă de elevi; 1
„a învăţa să înveţi”.
2.6.3. Furnizare de feed-back elevilor privind nivelul
competențelor formate și al cunoștințelor dobândite în 1
vederea îmbunătățirii învățării;
2.6.4. Dezvoltarea competenței de lectură a elevilor
(citirea și înțelegerea textului literar, a textului de
1
specialitate sau la oricărui alt tip de text utilizat la
disciplina de predare).
2.7 Organizarea şi 2.7.1.Organizarea de activități extracurriculare ce
desfăşurarea activităţilor contribuie direct la dezvoltarea instituțională (proiecte
extracurriculare, participarea naționale/județene, proiecte cu finanțare, proiecte de
la acţiuni de voluntariat. diversificare/promovare a ofertei educaționale, orice
activitate cu caracter educativ);
a) proiecte la nivelul şcolii; 0,5
b) proiecte la nivel judeţean/naţional 1
2.7.2.Antrenarea elevilor în activități de voluntariat, în
parteneriat cu diverse instituții, ONG uri, centre 1
specific etc;
2.7.3. Mobilizarea și integrarea elevilor defavorizați
social pentru participarea la activitățile 0,5
extracurriculare, inclusiv în mediul online;
TOTAL (2) 25

5
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenţei 3.1.1. Informarea sistematică a părinților, prin întâlniri
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de programate sau prin alte mijloace de comunicare în 0.5
învăţării evaluare şi a rezultatelor legătură cu progresul școlar realizat de către elevi;
activităţilor de evaluare.
3.1.2. Testele scrise/ tezele includ punctajul, timpul de
lucru, indicații clare privind cerințele și modul de 0.5
rezolvare a subiectelor așteptat);
3.1.3. Comunicarea baremelor de corectare pentru
0.5
toate probele elaborate și aplicate elevilor;
3.1.4. Evaluarea ritmică și obiectivă a elevilor. 1
3.2 Aplicarea testelor 3.2.1. Elaborarea documentelor de proiectare a
predictive, interpretarea şi activităților de evaluare (planuri individualizate de
comunicarea rezultatelor. învățare; conceperea de teste inițiale, de progres,
1
finale; aplicarea și interpretarea testelor inițiale la toate
colectivele de elevi; analize comparative ale
rezultatelor; interpretare statistică);
3.2.2. Existența înregistrărilor cu privire la progresul
realizat de educabili pe parcursul procesului de 0.5
învățare.
3.3 Utilizarea diverselor 3.3.1. Implicarea în activitatea catedrei/comisiei
instrumente de evaluare, metodice (consemnată în procese-verbale) privind
1
inclusiv a celor online derularea evaluării: propunere teste, realizare raportări,
interpretări ale rezultatelor.
3.3.2. Aplicarea consecventă și coerentă a
1
instrumentelor/probelor de evaluare
3.3.3. Participarea la simulările organizate la nivel de
1
local/IŞJ/naţional ;
3.4 Promovarea autoevaluării 3.4.1. Discutarea la nivelul claselor a rezultatelor
0,5
şi interevaluării. evaluării elevilor pe baza criteriilor utilizate.
3.4.2. Proiectarea unor de activități pentru elevi cu
0,5
caracter de autoevaluare sau de interevaluare colegială;

6
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
3.4.3. Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau
expoziții cu materiale produse de elevi, participarea 1
elevilor la jurizarea lucrărilor;
3.4.4. Portofoliul profesorului include dovezi concrete
privind utilizarea metodelor și tehnicilor de 1
autoevaluare și interevaluare în activitatea curentă
3.5 Evaluarea satisfacţiei 3.5.1. Evaluarea gradului de mulțumire referitor la
beneficiarilor educaţionali. calitatea actului didactic(în urma chestionarelor
aplicate elevilor și părinților)
- peste 70 % din răspunsurile pozitive (3p); 3
- peste 50 % din răspunsurile pozitive (2p);
- peste 40 % din răspunsurile pozitive (1p);

3.5.2. Rezultate obținute cu elevii la concursuri


specifice disciplinei, vârstei elevilor, preocupărilor 3
acestora;
3.5.3. Participarea la elaborarea/ aplicarea/
interpretarea rezultatelor/ diseminarea chestionarelor 0,5
de obținere a feedback-ului de la beneficiari.

3.6 Coordonarea elaborării 3.6.1.Coordonarea elaborării și actualizării


portofoliului educaţional ca portofoliului educațional de către elevi în concordanță 1
element central al evaluării cu cerințele curriculare;
rezultatelor învăţării. 3.6.2. Folosirea adecvată a portofoliului elevului ca
1
metodă alternativă de evaluare;
3.7. Realizarea și aplicarea 3.7.1.Stabilirea şi comunicarea structurii portofoliului
unor instrumente de evaluare elevului; 0,5
a activității online, valori- 3.7.2. Verificarea permanentă a modului de realizare a
0,5
zarea rezultatelor evaluării și portofoliului elevului;
oferirea de feedback fiecărui 3.7.3. Evaluarea conform criteriilor stabilite a 0,5
elev portofoliilor elevilor.

7
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
TOTAL (3) 20
4. 4.1 Stabilirea unui cadru 4.1.1. Asigurarea colaborării eficiente cu familia prin
Managementul adecvat (reguli de conduită, informarea acesteia în legătură cu evoluția școlară a
1
clasei de elevi atitudini, ambient) pentru elevului. Participarea la ședințele cu părinții, fapt
desfăşurarea activităţilor în consemnat în procesul verbal de ședință;
conformitate cu 4.1.2. Preocuparea cadrului didactic pentru
particularităţile clasei de cunoașterea grupurilor de educabili și
elevi. depistarea/cunoașterea cazurilor care necesită abordări 0,5
speciale prin colaborarea cu psihologul şcolar şi cu alte
cadre didactice;
4.1.3. Proiectarea și implementarea unor lecții
atractive, motivante pentru elevi, utilizând metode şi
strategii moderne, platforme moderne de învăţare, 2
softuri educaţionale, integrând noile tehnologii în
conformitate cu programa şcolară în vigoare;
4.1.4. Folosirea unui limbaj adecvat în relaționarea cu
1
elevii.
4.2 Monitorizarea 4.2.1. Capacitatea de integrare a tuturor educabililor,
comportamentului elevilor şi fără discriminare, la activitățile coordonate/desfășurate 1
gestionarea situaţiilor în cadrul şcolii, la nivel curricular şi extracurricular;
conflictuale. 4.2.2. Capacitatea de gestionare a situațiilor
conflictuale între elevi, rezolvarea lor pe cale pașnică, 2
în cadrul școlii;
4.2.3. Asistența și consilierea oferită familiilor pentru
1
corectarea deficiențelor elevilor;
4.3 Cunoaşterea, consilierea 4.3.1. Reflectarea în proiectarea activităților a
şi tratarea diferenţiată a consultării/colaborării cu consilierul psihopedagog al 1
elevilor. școlii;
4.3.2. Alegerea strategiilor de comunicare optime,
1
adaptate fiecărui caz special de educabil.

8
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
4.4 Motivarea elevilor prin 4.4.1. Promovarea la nivelul claselor a elevilor cu
valorizarea exemplelor de rezultate deosebite la învățătură ca exemple de bună 0,5
bună practică. practică;
4.4.2. Implicarea elevilor în proiecte educaționale și
activități extracurriculare în funcţie de interesul lor, de
particularităţile lor de vârstă, de talent sau de pasiune, 0,5
de orientare şcolară şi profesională, de profil şi de
specializare, de metodologie etc.
4.4.3.Popularizarea în presa locală a elevilor cu
rezultate deosebite, premierea acestora din fonduri
0,5
obținute prin sponsorizări atrase de profesorul
coordonator.
TOTAL (4) 12

5. 5.1 Participarea la programele 5.1.1. Cadrul didactic a participat la cursuri de


Managementul de formare perfecționare și formare continuă 1
carierei şi al continuă/perfecționare și
5.1.2. Susținerea de referate/ lecții în cadrul comisiilor
dezvoltării valorificarea competențelor
ședințelor; 1
profesionale științifice, didactice și
metodice dobândite
5.2 Implicarea în organizarea 5.2.1.Implicarea în organizarea activităților comisiei
1
activităţilor metodice la metodice;
nivelul 5.2.2. Cadrul didactic este responsabil/membru în
0,5
comisiei/catedrei/responsabil. comisii extracurriculare;
5.3 Realizarea/actualizarea 5.3.1.Realizarea portofoliului personal al cadrului
portofoliului profesional şi didactic și actualizarea lui periodică. 0,5
dosarului personal.
5.4 Dezvoltarea capacităţii de 5.4.1. Contribuția la asigurarea unui climat calm, de 1
comunicare şi relaţionare în liniște și muncă responsabilă pe tot parcursul prezenței
interiorul şi în afara unităţii în școală.
(cu elevii, personalul şcolii, 5.4.2. Comunicarea şi relaţionarea eficientă în 1
9
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
echipa managerială şi cu interiorul şcolii cu elevii, personalul şcolii şi cu echipa
beneficiarii din cadrul managerială;
comunităţii-familiile 5.4.3. Iniţierea periodică a legăturii cu familiile
elevilor). elevilor cu care lucrează şi realizarea unei comunicări 1
de calitate cu acestea;
5.4.4. Respectarea programului orar de predare. 1
TOTAL (5) 8
6. Contribuţia 6.1 Dezvoltarea de 6.1.1. Coordonarea și inițierea de parteneriate şi
la dezvoltarea parteneriate şi proiecte proiecte educaţionale în vederea dezvoltării 1
instituţională şi educaţionale în vederea instituţionale;
la promovarea dezvoltării instituţionale 6.1.2.Participarea la activitățile din cadrul
imaginii parteneriatelor şi proiectelor educaţionale
1
unităţii şcolare a) la nivelul şcolii;
2
b) la nivel naţional/internaţional
6.2 Promovarea ofertei 6.2.1. Contribuții concrete la realizarea materialelor de
educaţionale promovare (pliant, PPT, materiale site, film de
prezentare, afișe etc.), la organizarea și desfășurarea 0,5
Zilelor porților deschise, la activitățile de promovare a
ofertei în școlile gimnaziale.
6.3 Promovarea imaginii 6.3.1. participarea elevilor la olimpiade, concursuri,
şcolii în comunitate prin competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare 4
participarea şi rezultatele
elevilor la olimpiade, 6.3.2.Participarea la activitățile inițiate de ISJ Bacău și
concursuri, competiţii, MEN (participarea în comisiile de organizare și
activităţi extracurriculare şi desfășurare a EN, a examenului de bacalaureat, 1
extraşcolare. olimpiade și concursuri, la alte acțiuni inițiate de ISJ
Bacău).
6.4 Realizarea/Participarea la 6.4.1. Inițierea și coordonarea programelor/activităţilor 0,5
programe/activități de de prevenire şi combatere a violenţei şi
prevenire și combatere a comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar,
violenței și bullyingului în familie şi societate;
10
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
mediul școlar și/sau în mediul 6.4.2. Participarea la programe/activităţi de prevenire
online . şi combatere a violenţei şi comportamentelor 0,5
nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate
6.5 Respectarea normelor , 6.5.1. Completarea documentelor specifice la timp, cf.
0,4
procedurilor de sănătate şi metodologiei;
securitate a muncii şi de PSI 6.5.2. Participarea la activitățile specifice, cf.
0,4
şi ISU pentru toate tipurile de graficului;
activităţi desfăşurate în cadrul 6.5.3. Respectarea normelor și procedurilor pe tot
unităţii de învăţământ precum 0,4
parcursul anului școlar;
şi a sarcinilor suplimentare. 6.5.4. Implicarea eficientă în activitățile de simulare a
evacuării în caz de incendiu/ cutremur etc. și realizarea 0,4
instruirii elevilor cu privire la normele specifice;
6.5.5. Absența cazurilor de abatere de la norme și
0,4
proceduri;
6.6 Implicarea activă în 6.6.1. Membru în comisia CEAC / CA sau șef de cerc/
0,5
crearea unei culturi a calităţii șef de catedră / consilier educativ;
la nivelul organizaţiei. 6.6.2. Implicarea în activități inițiate de CEAC la
0,5
nivelul școlii;
6.6.3. Raportarea corectă a datelor și informațiilor
0,5
solicitate de CEAC.
6.7. Promovarea de activități 6.7.1. Includerea în lecții a resurselor educaționale
de învățare interactive prin oferite de mediul on line și/ sau a unor instrumente de
utilizarea unor instrumente lucru online (Google forms, google docs, slides) 1
realizate cu ajutorul
tehnologiei
TOTAL (6) 15
7. Conduita 7.1 Manifestarea atitudinii
profesională morale şi civice (limbaj, Manifestarea unei atitudini morale și civice (limbaj,
2
ţinută, respect, ținută, respect, comportament) demn de un educator.
comportament)
7.2 Respectarea şi Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale 3
11
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă consiliul
evaluării maxim Auto Evaluare Evaluare profesoral
evaluare comisie CA
promovarea deontologiei
profesionale
TOTAL (7) 5
TOTAL 100
Data: Nume şi prenume: Semnătură:
_________________
 Cadru didactic evaluat: ____________________
 Responsabil comisie: ____________________
 Director: ____________________

Membrii CA:
Prof. Ganea Sorina-Elena Florian Constantin – reprezentant CL
Prof. Bucur Cătălin Damian Cristina– reprezentant CL
Prof. Nistor Aurica Preda Marin – reprezentant CL
Prof. Botezatu Maria Bogdan Dominic – reprezentant CRP
Prof. Paic Mihaela Caramn Daniel – reprezentant CRP
Prof. Țântaru Mihaela Nicu Ramona – reprezentant CȘE
Istrate Ingrid Vasilica– reprezentant Primar prof. Dogaru Ana-Maria – lider de sindicat, observator
Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei în vigoare, este:
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător

12