Sunteți pe pagina 1din 5

OPȚIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2020-2021

DRUM SPRE EMOȚIILE MELE


Prof. Gora Nicoleta-Luminița
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău
Argument
Dezvoltarea socio-emoțională, conform Curriculum pentru educația timpurie, 2019,
vizează debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili și a menține interacțiuni cu
adulți și copii. Interacțiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înșiși și lumea
din jur. Dezvoltarea emoțională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-și percepe și exprima
emoțiile, de a înțelege și răspunde emoțiilor celorlalți, precum și dezvoltarea conceptului de sine,
crucial, pentru acest domeniu. În strânnsă corelație cu conceptual de sine se dezvoltă imaginea de
sine, care influențează decisive procesul de învățare.
Curriculumul pentru învăţământul preşcolar promovează conceptul de dezvoltare globală
a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii. Perspectiva dezvoltării globale
a copilului accentuează importanţa domeniilor de dezvoltare a copilului conturate în Reperele
fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului între naştere şi 7 ani ilustrând,
totodată, şi legăturile acestora cu conţinutul domeniilor experienţiale din structura
curriculumului. Pentru prima dată putem vorbi despre DOMENIUL Dezvoltarea
socioemoţională cu dimensiunile lui.
Dezvoltare socială: dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii, dezvoltarea
abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată, acceptarea şi respectarea diversităţii,
dezvoltarea comportamentelor prosociale.
Dezvoltare emoţională: dezvoltarea conceptului de sine, dezvoltarea controlului
emoţional, dezvoltarea expresivităţii emoţionale. În ceea ce priveşte dezvoltarea socio-
emoţională putem spune că aceasta vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a
stabili şi menţine interacţiuni cu adulţii şi copiii. În plus, interacţiunile sociale mediază modul în
care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jurul lor. Pentru a asigura dezvoltarea socio-
emoţională a copiilor, este necesar ca toate demersurile instructiv-educative să se focalizeze pe:
 formarea şi dezvoltarea la copii a abilităţilor de interacţiune cu adulţii, cu copiii de vârste
apropiate;
 acceptarea şi respectarea diversităţii;
 formarea comportamentelor prosociale;
 recunoaşterea, exprimarea şi autocontrolul emoţiilor, a expresivităţii emoţionale;
 dezvoltarea conceptului de sine.
Educaţia socio-emoţională cuprinde totalitatea activităţilor de învăţare (conceptul de
învăţare este înţeles, evident, în sens larg) care conduc la dobândirea experienţei individuale de
comportare socială şi emoţională, la formarea competenţelor emoţionale şi sociale ale indiviului.
Ne referim aici la dobândirea abilităţilor emoţionale (de a înţelege, a exprima şi a-şi regla
emoţiile) şi a celor sociale, precum cele de iniţierea şi menţinerea unei relaţii şi integrarea într-un
grup (social, profesional, comunitar etc.).
S. Rubinstein înaintează teza că emoțiile exprimă starea subiectului și atitudinea lui față de
obiect: ele au caracter pozitiv sau negativ. Emoțiile, dezvoltâdu-se pe parcursul activităților, au
rolul de orientare și reglare a acestoractivități. Evenimentul emoțional poate genera formarea
unor noi atitudini emoționale față de diferite circumstanțe, obiect al dragostei - urii, tot ce e
cunoscut de către subiect, ca o cauză a satisfacției-însătisfacției.

Pagină 1 din 5
OPȚIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2020-2021

Emoțiile sunt formațiuni ale personalității. Ele îi caracterizează pe indivizi din punct de
vedere social-psihologic, relevând importanța procesului emoțional pentru personalitate.
Emoțiile sunt o reflectare a proceselor ce au loc în organismul individului, adică se reduc la
percepții organice, la reacții somatice și vegetative, care automat se manifestă sub influența
iritanților afectogeni. În realitate, însă, pe parcursul copilăriei, emoțiile parcurg o cale progresivă
de dezvoltare, acumulând un conținut mai bogat și forme mai complicate de manifestare sub
influența condițiilor sociale de viață și de educație. Deci, există diferite opinii referitoare la
geneză și dezvoltarea emoțiilor, cert este faptul, că emoțiile au un rol deosebit la formarea
deprinderilor comportamentale și sistemului motivațional, fiind o condiție indispensabilă în
formarea personalității.
Despre rolul emoțiilor în dirijarea și orientarea conduitei copilului, în investigațiile
psihologului J. Piajet se menționează că “în timpul copilariei dirijarea emoțională și cea
cognitivă a comportamentului parcurg calea progresivă de dezvoltare coordonându-se și
completându-se reciproc”. Deci, începând cu primii săi ani de viață, educația afectivă a copilului
constitute o sarcină pedagogică foarte importantă, într-un anumit sens mai insemnată chiar și
decât educația lui intelectuală, căci gradul însușirii de către copil a noilor cunoștințe și priceperi,
precum și scopurile concrete, pentru care le va folosi ulterior, depind în mare măsură de
caracterul atitudinii copilului față de oameni și față de mediul înconjurător. Însă, elaborarea
metodelor de educație eficientă afectivă, stiințific fundamentate, este un lucru foarte anevoios, cu
mult mai complicat decât elaborarea metodelor de instruire a copilului în vederea insusirii de
către el a cunosțintelor sau a anumitor deprinderi. Lucrările psihologilor cuprind indicații
generale asupra fenomemilui precum că formarea sentimentelor altruiste are loc la copii în
procesul însușirii de către ei a valorilor sociale existente, a cerințelor, normelor și idealurilor
sociale, care în anumite condiții devin zestrea sufletească a copilului, conținutul motivației
comportării lui. Datorită acestei asimilări, copilul își formează o scară de valori-etalon, cu care
compară fenomenele observate în practica vieții, apreciindu-le emoțional drept atrăgătoare sau
respingatoare, bune sau rele, frumoase sau urâte. Pentru a obține că preșcolarul nu numai să
înțeleagă însemnatatea obiectivă a normelor și cerințelor sociale, dar și să-i formeze o atitudine
afectivă corespunzătoare față de acestea, ele, devenind un criteriu de apreciere a faptelor proprii
și a celor din jur, nu sunt suficiente explicațiile și orientările date de educator și de alți adulți.
Aceste explicații și orientări trebuie să se sprijine pe experiența practică a copilului însusi, pe
experiența activității lui. Totodată, rolul hotărâtor îi revine aici antrenării preșcolarului într-o
activitate plină de conținut pe care ar 9 executa-o în comun cu alți copii și adulți. Această
activitate l-ar ajuta să trăiască efectiv necesitatea respectării anumitor norme și reguli în vederea
realizării unor obiective importante și interesante.
Trăirile afective ale copilului încep să fie provocate nu numai de ceva plăcut sau
neplăcut, dar și de ceea ce e bun sau rău, de ceea ce corespunde sau nu cerințelor stabilite de
adulții din jur. Copilul de vârstă preșcolară are o experiență afectivă destul de bogată, El
reacționează, de obicei, destul de viu la evenimentele vesele sau triste, este influențat ușor de
stările emoționale, de dispoziția persoanelor din anturajul său. Emoțiile sale se manifestă
spontan, fiind însoțite de participarea deosebit de activă a mimicii, limbajului, gesturilor.
Stabilirea unor relații afective cu adulții are o mare importanță pentru copilul mic. Adulții care
reusesc să cîștige simpatia preșcolarului, obțin ușor de la el îndeplinirea diferitor sarcini,
respectarea normelor de conduită morală. O influență puternică asupra stării sufletești a
preșcolarului o au și aprecierile date de adult faptelor copilului. La majoritatea copiilor
aprecierile pozitive stimulează activitatea sistemului nervos, fac să crească eficiența activităților

Pagină 2 din 5
OPȚIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2020-2021

în care sunt antrenați. Aprecierile negative, însă, mai ales atunci când sunt repetate, acționează
deprimant asupra copiilor, le reduc activitatea fizică și intelectuală. Pentru a înțelege just
emoțiile copilului, trebuie să stabilim sigur cauzele care i le-au provocat. Acestea din urmă iau
naștere în procesul activității consțiente a copilului, datorită căreea el începe nu numai să
înțeleagă, dar și să trăiască pe nou realitatea înconjuratoare. În activitatea de educație este foarte
important să asigurăm unitatea acestor două momente esențiale – îmbinarea înțelegerii profunde
de către copil a unor sau altor fapte din lumea înconjuratoare cu atitudinea sa corectă față de ele.
Acest Opțional își propune formarea și dezvoltarea competențelor de mai târziu ale
tânărului:
Dimensiuni ale dezvoltării: Comportamente vizate:
Interacțiunea cu adulții și cu 1. Manifestarea încrederii în adulții cunoscuți, prin
copii de vârste apropiate exersarea interacțiunii cu aceștia.
2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a
ajutorului în situații problematice specifice.
3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de
vârstă apropiată.
Comportamente prosociale, 1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și a
de acceptare și de respectare deosebirilor dintre oameni.
a diversității 2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora
în planul relațiilor sociale, în context familiar.
3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități
specific vârstei, în context variate.
4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere și de
participare la luarea deciziilor.
5. Demonstrează acceptere și înțelegere față de celelalte
personae din mediul apropiat.
Conceptul de sine 1. Exersează, cu spijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite
situații educaționale.
2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca
persoană unică, cu caracteristici speicifice.
Autocontrol și expresivitate 1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese
emoțională muzicale, texte literare, obiecte de artă, etc.
2. Demonstrează abilități de autocontrol emotional.

SEMESTRUL I

Săptămâna Tema Mijloc de realizare Comportamente vizate


3 „Cunosc numele convorbire Manifestarea încrederii în adulții
doamnelor infirmiere cunoscuți, prin exersarea
de la etajul 2 din interacțiunii cu aceștia.
grădiniță!”
4 „Care este numele Activitate practică Manifestarea încrederii în adulții
doamnei asistente?” cunoscuți, prin exersarea
interacțiunii cu aceștia.
5 „Cine face măncarea convorbire Manifestarea încrederii în adulții
la noi în grădiniță?” cunoscuți, prin exersarea

Pagină 3 din 5
OPȚIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2020-2021

interacțiunii cu aceștia.
6 „Cum procedez dacă Lectură după imagini Demonstrează abilități de
mă simt rău?” solicitare și de primire a
ajutorului în situații problematice
specifice.
7 „Ce fac dacă cineva Joc de rol Demonstrează abilități de
mă face să mă simt solicitare și de primire a
rău/mă necăjește?” ajutorului în situații problematice
specifice.
8 „Gimnastică de Joc-exercițiu Inițiază/participă la interacțiuni
înviorare” pozitive cu copii de vârstă
apropiată.
9 „Suntem fete și convorbire Exprimă recunoașterea și
băieți!” respectarea asemănărilor și a
deosebirilor dintre oameni.
10 „Suntem fete și Desen- joc-exercițiu Exprimă recunoașterea și
băieți!” respectarea asemănărilor și a
deosebirilor dintre oameni.
11 „Eu și educatoarele Desen-joc-exercițiu Exprimă recunoașterea și
mele! respectarea asemănărilor și a
deosebirilor dintre oameni.
12 „Care sunt regulile de Lectură după imagine Își însușește și respectă reguli;
protecție împotriva înțelege efectele acestora în
îmbolnăvirii cu virusul planul relațiilor sociale, în context
SARS-COV-2?” familiar.
13 ”Cum ne îmbolnăvim Prezentare film Își însușește și respectă reguli;
cu virusul SARS- didactic înțelege efectele acestora în
COV-2?” planul relațiilor sociale, în context
familiar.
14 „Care sunt regulile Lectură după imagine Își însușește și respectă reguli;
clasei noastre?” înțelege efectele acestora în
planul relațiilor sociale, în context
familiar.
15 „Eu pot să-mi pun Activitate practică Exersează, cu sprijin, asumarea
papuceii în dulapul unor responsabilități specific
meu!” vârstei, în context variate.
16 „Eu știu care îmi este Activitate practică Exersează, cu sprijin, asumarea
scaunul meu din unor responsabilități specific
grupă!” vârstei, în context variate.
17 Eu mă joc doar la Activitate practică Exersează, cu sprijin, asumarea
masa mea!” unor responsabilități specific
vârstei, în context variate.

SEMESTRUL AL II - LEA

Săptămâna Tema Mijloc de realizare Comportamente vizate

Pagină 4 din 5
OPȚIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2020-2021

18 „Ce e negocierea?” convorbire Exersează, cu sprijin, abilități de


negociere și de participare la
luarea deciziilor.
19 „Eu pot să negociez!” Joc de rol Exersează, cu sprijin, abilități de
negociere și de participare la
luarea deciziilor.
20 „Ce înseamnă convorbire Demonstrează acceptere și
acceptare?” înțelegere față de celelalte
personae din mediul apropiat.
21 „Eu vreau și pot să te Joc de rol Demonstrează acceptere și
accept!” înțelegere față de celelalte
personae din mediul apropiat.
22 „Ce este convorbire Exersează, cu spijin,
autoaprecierea autoaprecierea pozitivă, în diferite
pozitivă?” situații educaționale.
23 „Eu pot să joc o Activitate practică Exersează, cu spijin,
mulțime de jocuri!” autoaprecierea pozitivă, în diferite
situații educaționale.
24 „Eu sunt bun/bună prezentare Exersează, cu spijin,
pentru că …” autoaprecierea pozitivă, în diferite
situații educaționale.
25 „De ce fiecare dintre convorbire Își promovează imaginea de sine,
noi este o persoană prin manifestarea sa ca persoană
unică?” unică, cu caracteristici speicifice.
26 „Eu mă pricep cel mai prezentare Își promovează imaginea de sine,
bine la ….” prin manifestarea sa ca persoană
unică, cu caracteristici speicifice.
27 „Bucuria” desen Recunoaște și exprimă emoții de
bază, produse de piese muzicale,
texte literare, obiecte de artă, etc.
28 „Tristețea” modelaj Recunoaște și exprimă emoții de
bază, produse de piese muzicale,
texte literare, obiecte de artă, etc.
29 „Frica” pictură Recunoaște și exprimă emoții de
bază, produse de piese muzicale,
texte literare, obiecte de artă, etc.
30 „Furia” desen Recunoaște și exprimă emoții de
bază, produse de piese muzicale,
texte literare, obiecte de artă, etc.
31 „Ce este autocontrolul convorbire Demonstrează abilități de
emoțional?” autocontrol emotional.
32 „Ce-am învățat din convorbire Demonstrează abilități de
temele parcurse ?” autocontrol emotional.

Pagină 5 din 5

S-ar putea să vă placă și