Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII


UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
FACULTATEA: INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ
DEPARTAMENTUL: AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ
PROGRAMUL DE STUDII: AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: FR

Vizat Aprobat,
Facultatea IME Director de departament,
(semnătura şi ştampila) Conf. dr. ing. Pricop Emil

PROIECT DE DIPLOMĂ

TEMA: Studiul și realizarea unui sistem automat pentru sortarea și


ambalarea semifabricatelor

Conducător ştiinţific:
Șef lucr. dr. ing. ZAMFIR FLORIN
Absolvent:
TANASE SORIN MARIAN

PLOIEŞTI
2020

F 271.13/Ed.3 Document de uz intern