Sunteți pe pagina 1din 18

PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE
ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ
CAPITOLUL 4

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ „ELECTRICIAN INTRETINERE SI AUTOMATIZARI “
DIN CADRUL
S.C. INERGY Automotive Systems Romania S.R.L.

4.1. Procesul de muncă

Procesul de muncă are drept scop asigurarea functionarii echipamentelor de automatizari,


realizarea intretinerii si reparatia echipamentelor electrice aferente utilajelor din dotare (masini
de suflat, linii de finitie, instalatii, separatoare , transformatoare , motoare electrice etc.) din S.C.
INERGY Automotive Systems Romania S.R.L. in conformitate cu fisa postului si
instructiunnilor tehnice interne specifice.

4.2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat


mijloace de producţie

4.2.1. Mijloace de producţie


 Materiale electrice: cabluri, tuburi protecţie din PVC şi metal, întrerupătoare,
separatoare, prize, siguranţe, etc.
 Echipamente automatizări: relee, contactoare, etc.
 Tablouri electrice
 Schelă, scară
 Trusă scule electrician (electroizolante)
 Materiale de avertizare, interzicere manevre în instalaţii electrice
 Aparate de măsură şi control (ampermetre, voltmetre, etc.)
 EIP electroizolant specific (pantofi şi mănuşi electroizolante de jt, covoraşe
electroizolante), corespunzător tensiunii instalaţiilor electrice în care lucrează, precum
şi EIP specifice riscurilor de natură neelectrică care există în zona de activitate
 Echipamente de munca: maşini de suflat (BAT 1000, BA 220, KB 20), moara mase
plastice, bandă transportoare, fierastrau banzic, posturi de prelucrare conducte, linie
semiautomata prelucrare rezervoare, instalatie fluor
 Pod rulant
 Instalatie iluminat interior/ exterior

4.2.2. Sarcina de muncă

28
 Cunoaşterea si aplicarea procesului tehnologic de realizare a instalaţiilor electrice
(calificare şi autorizare pentru meseria de electrician), a tehnologiei, instrucţiunilor şi
procedurilor de lucru specifice.
 Efectuarea reviziilor periodice la instalaţiile electrice şi echipamente de munca
electrice proprii societăţi în vederea evitării eventualelor defecţiuni şi accidente.
 Executarea lucrărilor de reparaţii în cazul deranjamentelor şi avariilor din
instalaţiile electrice şi echipamente de munca electrice proprii societăţi.
 Cunoaşterea modului de funcţionare a echipamente de munca deservite,
neintervenţia la echipamente de munca pentru care nu este calificat, instruit sau
neprevăzut în sarcina de muncă.
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de securitatea muncii şi PSI specifice
activităţii pe care o desfăşoară, participarea la instructajele in domeniile sanatatii si
securitatii in munca şi apararii impotriva incendiilor.
 Executarea lucrului la înălţime numai în urma efectuării examenelor medicale
corespunzătoare şi a obţinerii vizei Apt pentru lucrul la înălţime in Fisa de autorizare.
 Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP) şi a echipamentelor de
munca deservite, corespunzător condiţiilor de lucru, a activităţii desfăşurate şi a
riscurilor la care sunt expuşi în timpul activităţii desfăşurate.
 Respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, respectarea programului de
lucru şi a reglementărilor interioare, prezentarea la lucru odihnit, fără a fi sub
influenţa băuturilor alcoolice sau a unor medicamente care i-ar diminua capacitatea de
muncă sau atenţia în timpul desfăşurării activităţii.
 Menţinerea curăţeniei la locul de muncă .
 Asigurarea condiţiilor pentru prevenirea incendiilor la locul de muncă şi
cunoaşterea modului de intervenţie în situaţii de urgenţă.
 Folosirea numai a căilor de acces amenajate pentru circulaţia persoanelor şi
respectarea zonei de lucru, nepărăsirea locului de muncă, fără înştiinţarea şefului
ierarhic superior.
 Efectuarea numai a lucrărilor pentru care este calificat, instruit şi autorizat,
conform sarcinilor de muncă şi a dispoziţiilor superiorilor ierarhici (cu excepţia celor
care ar putea să producă accidentarea proprie, a altor persoane sau să provoace
accidente sau evenimente tehnice), desfăşurându-şi activitatea numai dacă sunt luate
măsuri tehnice şi organizatorice pentru eliminarea pericolelor de accidentare sau
îmbolnăvire profesională şi este echipat corespunzător cu EIP, conform riscurilor
existente şi a normativului de acordare EIP.
 Desfăşurarea activităţii astfel încât să nu expună la accidente sau îmbolnăviri
profesionale persoana proprie sau a celorlalte persoane participante la procesul de
muncă, oprind lucrul la sesizarea unui pericol iminent, alarmând personalul din zona
de lucru şi luând măsurile de prevenire la nivelul competenţei sale.
 Interzicerea accesului în zona de lucru a persoanelor străine, care nu au atribuţii la
lucrare / manevra.
 Evitarea pătrunderii în instalaţiile (altele decit locul de munca) fără aprobarea
şefului ierarhic superior şi dacă nu sunt întocmite formele de lucru corespunzătoare,
evitarea staţionarii sau circulatiei în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, de
transport sau în zone periculoase sau cu pericol temporar.

4.2.3. Mediul de muncă


 Lucru în incintă acoperită, cu ventilaţie naturală si artificiala
 Încălzire centrală (calorifere) pe timp friguros
 Iluminat natural şi artificial

29
 Lucru în aer liber (în anotimpul rece, temperatura aerului este scăzută, fiind supus
intemperiilor – ploaie, vânt, ninsoare, etc., iar în anotimpul cald temperatura aerului
este ridicată, cu posibilităţi de înregistrare a unor valori peste 37 grade Celsius)
 Activitatea se desfăşoară la sol, la înălţime
 Zgomot produs de echipamentele de munca în funcţiune
 Gaze toxice de la locurile de muncă învecinate.

4.3. Factorii de risc identificaţi

4.3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

4.3.1.1. Factori de risc mecanic:


 Prinderea, antrenarea, strivirea membrelor de către organe de maşini în mişcare ale
echipamentelor de munca (masini, motoare electrice, etc.) în timpul lucrului cu
acestea sau al reparării lor.
 Lovire de către mijloacele de transport auto neasigurate contra deplasărilor
accidentale sau motostivuitoare la deplasarea prin incinta sau aflate la încărcare-
descărcare sau de către alte autoutilaje aflate în circulaţie sau la punctul de lucru.
 Lovire de către piese, scule, materiale poziţionate incorect sau care cad liber de la
cote superioare, sub efectul gravităţii sau la manipularea manuală.
 Lovire accidentală la deplasarea în incinta secţiei de către sarcina suspendată în sau
desprinsă din cârligul instalaţiei de ridicat, aflată în mişcare sau balans.
 Proiectarea elementelor de contact ale echipamentelor de comutaţie electrică (la
explozia datorată arcului electric), particulelor de beton provenite de la lucrul cu
rotopercutanta, etc.
 Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită muchiilor ascuţite,
tăietoare ale sculelor şi uneltelor de mână utilizate, capetelor de cabluri neprotejate,
suprafeţelor materialelor folosite, etc.

4.3.1.2. Factori de risc termic:


 Temperatura ridicata a obiectelor (contactul accidental cu suprafeţe foarte calde ale
matritelor de suflare t ≈ 200°C).
 Temperatura scăzută a obiectelor metalice în anotimpul rece.
 Temperatura ridicată a unor părţi a echipamentelor de munca încălzite datorită
defecţiunilor electrice sau echipamente termomecanice, etc. cu abur, condens, apă
fierbinte, în timpul deplasării în interes de serviciu (pentru lucrări de instalaţii
electrice).
 Flăcări, flame, incendii provocate de scurtcircuite, surprinderea de către arcul electric
provocat accidental.

4.3.1.3. Factori de risc electric:


 Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a echipamentelor electrice, tablouri
electrice, instalaţii electrice, etc. aflate sub tensiune sau datorită tensiunii de pas –
lipsă protectori, cutii de distribuţie deschise, etc.

4.3.1.4. Factori de risc chimic:


 Lucrul cu substanţe toxice si corozive – flour.

4.3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

4.3.2.1. Factori de risc fizic:

30
 Temperaturi scăzute ale aerului în anotimpul rece, condiţii meteo defavorabile (ploi,
ninsori, etc.) în timpul deplasării în exteriorul halei sau curenţi de aer în timpul
deschiderii uşilor halei sau la locul punctelor de lucru.
 Temperaturi ridicate în sezonul canicular si datorită proceselor de suflare din incinta
secţiei.
 Zgomot provenit de la echipamentele de muncă învecinate.
 Calamităţi naturale (inundaţii, cutremure etc.).

4.3.2.2. Factori de risc chimic:


 Gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate (din procesul de suflare,
fluor).
 Explozii, urmate de incendii, datorită scăpării şi acumulării de gaz metan din reţeaua
de alimentare cu gaze, în incinte închise în timpul efectuarii serviciului

4.3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

4.3.3.1. Conţinut necorespunzător:


 Dispunerea executării de operaţii care nu intră în sarcinile de serviciu: executarea de
reparaţii, intervenţii, reglaje la echipamentele de munca, etc.

4.3.3.2. Suprasolicitare fizică:


 Efort dinamic în timpul executării operaţiilor de manipulare materiale (motoare
electrice, colaci cabluri, etc.).
 Efort static datorită lucrului în poziţie ortostatică.
 Poziţii de lucru forţate sau vicioase (la accesul la înălţime, pe schele, scări sau la
intervenţia în locuri cu spaţiu mic de acces, etc.).

4.3.3.3. Suprasolicitare psihică:


 Suprasolicitarea atenţiei la reglajele automatizarilor.

4.3.4. Factori de risc proprii executantului

4.3.4.1. Acţiuni greşite:


 Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie individuală sau a echipamentelor de
munca deservite, sculelor şi uneltelor sau lucrul cu scule uzate.
 Manipularea, depozitarea defectuoasă şi neasigurarea contra căderii a materialelor,
pieselor, echipamentelor de munca.
 Executarea de intervenţii neprevăzute prin sarcina de muncă în vederea reparării sau
deservirii echipamentelor de munca.
 Deplasări în zone periculoase sau cu pericol temporar, la alte locuri de muncă, fără
atribuţii de serviciu.
 Staţionare, deplasare, poziţionare în zone periculoase (căi de acces autovehicule, în
raza de acţiune a instalaţiilor de ridicat etc.).
 Deplasări cu pericol de cădere de la înălţime sau înălţime mică (prin alunecare,
dezechilibrare, prăbuşire în gol), în condiţii de insecuritate, la utilizarea de schele,
scări neconforme, etc.
 Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare de materiale depozitate pe căi de acces,
alunecare pe pardoseală sau suprafeţe metalice, cu polei sau umede, suprafeţe

31
denivelate, slab luminate, alunecoase) sau cădere în golurile tehnologice de pe căile
de circulaţie.
 Cădere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare sau alunecare.

4.3.4.2. Omisiuni:
 Neutilizarea echipamentelor individuale de protecţie (mănuşi electroizolante, pantofi,
scară electrician, covoare electroizolante, lampă cu indicator de tensiune, apărători
etc.).
 Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă (scoaterea de sub
tensiune a instalaţiilor, echipamentelor electrice la care se lucrează).
 Omiterea verificării stării tehnice, a integrităţii sculelor, a echipamentului individual
de protecţie electroizolant, a bunei funcţionări a echipamentelor tehnice cu care
lucrează.
 Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare.
 Nerespectarea normelor de igienă personală şi de igienă în muncă.

32
UNITATEA:
S.C. INERGY Automotive Systems
Romania S.R.L. NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 5

4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE


SECŢIA: MENTENANTA DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
MUNCĂ

LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:


Popescu A. – lucrator desemnat SSM, Mihailescu B. – director mentenanta, Rizea D.
ELECTRICIAN INTRETINERE SI AUTOMATIZARI – sef echipa mentenanta, Dima L. – director tehnic, Gheorghe L. – sef echipa
productie

Conse- Clasa
Clasa
Componenţa Forma concretă de manifestare cinţa de Nivel
Factorii de risc de
sistemului de a factorilor de risc maximă proba- de
identificaţi gravi-
muncă (descriere, parametrii) previzi- bili- risc
tate
bilă tate
0 1 2 3 4 5 6
A. MIJLOACE DE 1. Factori de 1. Prinderea, antrenarea, strivirea membrelor de către organe de maşini
PRODUCŢIE risc mecanic în mişcare ale echipamentelor de munca (masini, motoare electrice, DECES 7 1 3
etc.) în timpul lucrului cu acestea sau al reparării lor.
2. Lovire de către mijloacele de transport auto neasigurate contra
deplasărilor accidentale sau motostivuitoare la deplasarea prin incinta
DECES 7 1 3
sau aflate la încărcare-descărcare sau de către alte autoutilaje aflate în
circulaţie sau la punctul de lucru.
3. Lovire de către piese, scule, materiale poziţionate incorect sau care ITM 45- 3 3 3
cad liber de la cote superioare, sub efectul gravităţii sau la manipularea 180 zile
manuală.
4. Lovire accidentală la deplasarea în incinta secţiei de către sarcina
suspendată în sau desprinsă din cârligul instalaţiei de ridicat, aflată în DECES 7 1 3
mişcare sau balans.

32
0 1 2 3 4 5 6
A. MIJLOACE DE 1. Factori de 5. Proiectarea elementelor de contact ale echipamentelor de comutaţie
PRODUCŢIE risc mecanic electrică (la explozia datorată arcului electric), particulelor de beton Inv. gr. III 4 2 3
provenite de la lucrul cu rotopercutanta, etc.
6. Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită ITM 3-45
2 1 1
muchiilor ascuţite, tăietoare ale sculelor şi uneltelor zile
2. Factori de 7. Temperatura ridicata a obiectelor (contactul accidental cu suprafeţe ITM 3-45
2 1 1
risc termic foarte calde ale matritelor de suflare t ≈ 200°C). zile
ITM 3-45
8. Temperatura scăzută a obiectelor metalice în anotimpul rece. 2 1 1
zile
9. Temperatura ridicată a unor părţi a echipamentelor de munca
încălzite datorită defecţiunilor electrice sau echipamente ITM 3-45
2 1 1
termomecanice, etc. cu abur, condens, apă fierbinte, în timpul deplasării zile
în interes de serviciu (pentru lucrări de instalaţii electrice).
10. Flăcări, flame, incendii provocate de scurtcircuite, surprinderea de ITM 3 –
2 1 1
către arcul electric provocat accidental. 45 zile
3. Factori de 11. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a echipamentelor
risc electric electrice, tablouri electrice, instalaţii electrice, etc. aflate sub tensiune
DECES 7 1 3
sau datorită tensiunii de pas – lipsă protectori, cutii de distribuţie
deschise, etc.
4. Factori de
12. Lucrul cu substanţe toxice si corozive – flour. DECES 7 1 3
risc chimic
B. MEDIUL DE 1. Factori de 13. Temperaturi scăzute ale aerului în anotimpul rece, condiţii meteo
MUNCA risc fizic defavorabile (ploi, ninsori, etc.) în timpul deplasării în exteriorul halei ITM 3-45
2 6 3
sau curenţi de aer în timpul deschiderii uşilor halei sau la locul zile
punctelor de lucru.
14. Temperaturi ridicate în sezonul canicular si datorită proceselor de ITM 3-45
2 6 3
suflare din incinta secţiei. zile
15. Zgomot provenit de la echipamentele de muncă învecinate. Inv. gr. III 4 1 2
16. Calamităţi naturale (inundaţii, cutremure etc.). DECES 7 1 3

33
0 1 2 5 6
3 4

B. MEDIUL DE 2. Factori de 17. Gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate (din
MUNCA risc chimic procesul de suflare, fluor). DECES 7 2 4

18. Explozii, urmate de incendii, datorită scăpării şi acumulării de gaz


metan din reţeaua de alimentare cu gaze, în incinte închise în timpul DECES 7 2 4
efectuarii serviciului
C. SARCINA DE 1. Conţinut
MUNCĂ necoresp. al 19. Dispunerea executării de operaţii care nu intră în sarcinile de
sarcinii de serviciu: executarea de reparaţii, intervenţii, reglaje la echipamentele de DECES 7 1 3
muncă munca, etc.

2. Sarcina 20. Efort dinamic în timpul executării operaţiilor de manipulare ITM 3 –


supradimens./ 2 5 3
materiale (motoare electrice, colaci cabluri, etc.). 45 zile
subdimens. în
ITM 3 –
raport cu 21. Efort static datorită lucrului în poziţie ortostatică. 2 5 3
45 zile
capacitatea
22. Poziţii de lucru forţate sau vicioase (la accesul la înălţime, pe ITM 3 –
executantului 2 2 2
schele, scări sau la intervenţia în locuri cu spaţiu mic de acces, etc.). 45 zile
ITM 3 –
23. Sprasolicitarea atenţiei la reglajele automatizarilor. 2 5 3
45 zile
D. EXECUTANT 1. Actiuni 24. Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie individuală sau a
gresite echipamentelor de munca deservite, sculelor şi uneltelor sau lucrul cu DECES 7 3 5
scule uzate.
25. Manipularea, depozitarea defectuoasă şi neasigurarea contra căderii ITM 3-45
2 5 3
a materialelor, pieselor, echipamentelor de munca. zile
26. Executarea de intervenţii neprevăzute prin sarcina de muncă în
DECES 7 3 5
vederea reparării sau deservirii echipamentelor de munca.
27. Deplasări în zone periculoase sau cu pericol temporar, la alte locuri ITM.3 –
2 5 3
de muncă, fără atribuţii de serviciu. 45zile
28. Staţionare, deplasare, poziţionare în zone periculoase (căi de acces DECES 7 3 5
autovehicule, în raza de acţiune a instalaţiilor de ridicat etc.).

34
29. Deplasări cu pericol de cădere de la înălţime sau înălţime mică (prin
alunecare, dezechilibrare, prăbuşire în gol), în condiţii de insecuritate, Inv. gr. III 4 1 2
la utilizarea de schele, scări neconforme, etc.

0 1 2 3 4 5 6
D. EXECUTANT 1. Actiuni 30. Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare de materiale depozitate
gresite pe căi de acces, alunecare pe pardoseală sau suprafeţe metalice, cu polei ITM.45 –
3 5 4
sau umede, suprafeţe denivelate, slab luminate, alunecoase) sau cădere 180 zile
în golurile tehnologice de pe căile de circulaţie.
31. Cădere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare sau
DECES 7 2 4
alunecare
2. Omisiuni 32. Neutilizarea echipamentelor individuale de protecţie (mănuşi
electroizolante, pantofi, scară electrician, covoare electroizolante, DECES 7 3 5
lampă cu indicator de tensiune, apărători etc.).
33. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă
(scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor, echipamentelor electrice la DECES 7 3 5
care se lucrează).
34. Omiterea verificării stării tehnice, a integrităţii sculelor, a
echipamentului individual de protecţie electroizolant, a bunei DECES 7 1 3
funcţionări a echipamentelor tehnice cu care lucrează.
35. Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică
DECES 7 2 4
necorespunzătoare.
ITM 3-45
36. Nerespectarea normelor de igienă personală şi de igienă în muncă. 2 1 1
zile

Nivelul de risc global al locului de muncă este:


36

Riri
i=1 0x(7x7) + 0x(6x6) + 5x(5x5) + 5x(4x4) + 17x(3x3) + 3x(2x2) + 6x (1x1) 376
Nr = 36
= 0x7 + 0x6 + 5x5 + 5x4 + 17x3 + 3x2 + 6x1
= 108
= 3,48

35
ri
i=1

36
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: ELECTRICIAN INTRETINERE SI AUTOMATIZARI
Nivel global de risc: 3,48

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

FACTORI DE RISC

37
LEGENDǍ

F1- Prinderea, antrenarea, strivirea membrelor de către organe de maşini în mişcare ale
echipamentelor de munca (masini, motoare electrice, etc.) în timpul lucrului cu acestea
sau al reparării lor.
F2- Lovire de către mijloacele de transport auto neasigurate contra deplasărilor accidentale
sau motostivuitoare la deplasarea prin incinta sau aflate la încărcare-descărcare sau de
către alte autoutilaje aflate în circulaţie sau la punctul de lucru.
F3- Lovire de către piese, scule, materiale poziţionate incorect sau care cad liber de la cote
superioare, sub efectul gravităţii sau la manipularea manuală.
F4- Lovire accidentală la deplasarea în incinta secţiei de către sarcina suspendată în sau
desprinsă din cârligul instalaţiei de ridicat, aflată în mişcare sau balans.
F5- Proiectarea elementelor de contact ale echipamentelor de comutaţie electrică (la
explozia datorată arcului electric), particulelor de beton provenite de la lucrul cu
rotopercutanta, etc.
F6- Tăierea, înţeparea, vătămarea mâinilor sau picioarelor datorită muchiilor ascuţite,
tăietoare ale sculelor şi uneltelor
F7- Temperatura ridicata a obiectelor (contactul accidental cu suprafeţe foarte calde ale
matritelor de suflare t ≈ 200°C).
F8- Temperatura scăzută a obiectelor metalice în anotimpul rece.
F9- Temperatura ridicată a unor părţi a echipamentelor de munca încălzite datorită
defecţiunilor electrice sau echipamente termomecanice, etc. cu abur, condens, apă
fierbinte, în timpul deplasării în interes de serviciu (pentru lucrări de instalaţii electrice).
F10- Flăcări, flame, incendii provocate de scurtcircuite, surprinderea de către arcul electric
provocat accidental.
F11- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a echipamentelor electrice, tablouri
electrice, instalaţii electrice, etc. aflate sub tensiune sau datorită tensiunii de pas – lipsă
protectori, cutii de distribuţie deschise, etc.
F12- Lucrul cu substanţe toxice si corozive – flour.
F13- Temperaturi scăzute ale aerului în anotimpul rece, condiţii meteo defavorabile (ploi,
ninsori, etc.) în timpul deplasării în exteriorul halei sau curenţi de aer în timpul
deschiderii uşilor halei sau la locul punctelor de lucru.
F14- Temperaturi ridicate în sezonul canicular si datorită proceselor de suflare din incinta
secţiei.
F15- Zgomot provenit de la echipamentele de muncă învecinate.
F16- Calamităţi naturale (inundaţii, cutremure etc.).
F17- Gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate (din procesul de suflare, fluor).
F18- Explozii, urmate de incendii, datorită scăpării şi acumulării de gaz metan din reţeaua de
alimentare cu gaze, în incinte închise în timpul efectuarii serviciului
F19- Dispunerea executării de operaţii care nu intră în sarcinile de serviciu: executarea de
reparaţii, intervenţii, reglaje la echipamentele de munca, etc.
F20- Efort dinamic în timpul executării operaţiilor de manipulare materiale (motoare
electrice, colaci cabluri, etc.).
F21- Efort static datorită lucrului în poziţie ortostatică.
F22- Poziţii de lucru forţate sau vicioase (la accesul la înălţime, pe schele, scări sau la
intervenţia în locuri cu spaţiu mic de acces, etc.).
F23- Sprasolicitarea atenţiei la reglajele automatizarilor.
F24- Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie individuală sau a echipamentelor de munca
deservite, sculelor şi uneltelor sau lucrul cu scule uzate.

36
F25- Manipularea, depozitarea defectuoasă şi neasigurarea contra căderii a materialelor,
pieselor, echipamentelor de munca.
F26- Executarea de intervenţii neprevăzute prin sarcina de muncă în vederea reparării sau
deservirii echipamentelor de munca.
F27- Deplasări în zone periculoase sau cu pericol temporar, la alte locuri de muncă, fără
atribuţii de serviciu.
F28- Staţionare, deplasare, poziţionare în zone periculoase (căi de acces autovehicule, în raza
de acţiune a instalaţiilor de ridicat etc.).
F29- Deplasări cu pericol de cădere de la înălţime sau înălţime mică (prin alunecare,
dezechilibrare, prăbuşire în gol), în condiţii de insecuritate, la utilizarea de schele, scări
neconforme, etc.
F30- Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare de materiale depozitate pe căi de acces,
alunecare pe pardoseală sau suprafeţe metalice, cu polei sau umede, suprafeţe
denivelate, slab luminate, alunecoase) sau cădere în golurile tehnologice de pe căile de
circulaţie.
F31- Cădere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare sau alunecare
F32- Neutilizarea echipamentelor individuale de protecţie (mănuşi electroizolante, pantofi,
scară electrician, covoare electroizolante, lampă cu indicator de tensiune, apărători etc.).
F33- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă (scoaterea de sub
tensiune a instalaţiilor, echipamentelor electrice la care se lucrează).
F34- Omiterea verificării stării tehnice, a integrităţii sculelor, a echipamentului individual de
protecţie electroizolant, a bunei funcţionări a echipamentelor tehnice cu care lucrează.
F35- Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare.
F36- Nerespectarea normelor de igienă personală şi de igienă în muncă.

37
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „ELECTRICIAN INTRETINERE SI AUTOMATIZARI”
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. F24: Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie 5 Măsuri tehnice:
individuală sau a echipamentelor de munca deservite, - dotarea cu mijloace de protecţie scule şi unelte corespunzatoare sarcinii de
sculelor şi uneltelor sau lucrul cu scule uzate munca;
- repararea sculelor şi uneltelor şi a tuturor dispozitivelor de protecţie.
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind utilizarea sculelor şi uneltelor şi a tuturor
dispozitivelor de protecţie din dotare;
- verificarea stării fizice a echipamentelor înainte de începerea lucrului;
- interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa,
deteriorarea sau amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie.
2. F26: Executarea de intervenţii neprevăzute prin sarcina 5 Măsuri organizatorice:
de muncă în vederea reparării sau deservirii - elaborarea de instructini de lucru specifice;
echipamentelor de munca - instruirea lucrătorilor privind respectarea tehnologiei de lucru;
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile
de securitate.
3. F28: Deplasări în zone periculoase sau cu pericol 5 Măsuri organizatorice:
temporar, la alte locuri de muncă, fără atribuţii de - instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării marcajelor de circulaţie
serviciu rutieră şi a restricţiilor legate de zonele cu pericol temporar.
4. F32: Neutilizarea echipamentelor individuale de 5 Măsuri tehnice:
protecţie (mănuşi electroizolante, pantofi, scară - dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi
electrician, covoare electroizolante, lampă cu indicator de desfăşurată.
tensiune, apărători etc.) Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de
securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de
protecţie etc.;
- verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau
prin sondaj, din partea şefilor ierarhici si a lucratorului desemnat.

38
5. F33: Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la 5 Măsuri organizatorice:
locul de muncă (scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor, - instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării tehnologiei de
echipamentelor electrice la care se lucrează) lucru – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie
etc.;
- verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau
prin sondaj, din parte şefilor ierarhic superiori.
6. F17: Gaze, vapori toxici de la locurile de muncă 4 Măsuri tehnice:
învecinate (din procesul de suflare, fluor) - dotarea locurilor de munca cu detectoare de gaze;
- verificarea periodica a functionarii detectoarelor de gaze;
asigurarea condiţiilor de ventilare
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind situatiile de urgenta (scapari de gaze
toxice);
- instruirea lucrătorilor privind acordarea primului ajutor.
7. F18: Explozii, urmate de incendii, datorită scăpării şi 4 Măsuri tehnice:
acumulării de gaz metan din reţeaua de alimentare cu - dotarea locurilor de munca cu detectoare de gaze si cu sistem de
gaze, în incinte închise în timpul efectuarii serviciului alarmare in caz de incendiu;
- verificarea periodica a functionarii detectoarelor de gaze si a
sistemului de alarmare;
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind situatiile de urgenta;
- instruirea lucrătorilor privind evacuarea.
8. F30: Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare de 4 Măsuri organizatorice:
materiale depozitate pe căi de acces, alunecare pe - utilizarea încălţămintei de protecţie;
pardoseală sau suprafeţe metalice, cu polei sau umede, - menţinerea suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie;
suprafeţe denivelate, slab luminate, alunecoase) sau - marcarea denivelărilor, obstacolelor etc.
cădere în golurile tehnologice de pe căile de circulaţie
9. F31: Cădere de la inaltime prin pasire in gol, 4 Măsuri tehnice:
dezechilibrare sau alunecare - marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
Măsuri organizatorice:
- folosirea încălţămintei de protecţie şi a echip. pentru lucru la înălţime.
10. F35: Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică 4 Măsuri organizatorice:
necorespunzătoare - verificarea stării psiho-fiziologice a lucrătorilor înainte de începerea
lucrului.

39
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „ELECTRICIAN


INTRETINERE SI AUTOMATIZARI” este egal cu 3,48, valoare ce îl încadrează în
categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu, el nedepǎşind limita maximǎ
acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 36
factori de risc identificaţi numai 10 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 5 încadrându-se
în categoria factorilor de risc mare, iar ceilalţi 5 încadrându-se în categoria factorilor de risc
mediu.
Cei 10 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F24: Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie individuală sau a echipamentelor de
munca deservite, sculelor şi uneltelor sau lucrul cu scule uzate – nivel de risc parţial
5;
 F26: Executarea de intervenţii neprevăzute prin sarcina de muncă în vederea
reparării sau deservirii echipamentelor de munca – nivel de risc parţial 5;
 F28: Deplasări în zone periculoase sau cu pericol temporar, la alte locuri de muncă,
fără atribuţii de serviciu – nivel de risc parţial 5;
 F32: Neutilizarea echipamentelor individuale de protecţie (mănuşi electroizolante,
pantofi, scară electrician, covoare electroizolante, lampă cu indicator de tensiune,
apărători etc.) – nivel de risc parţial 5;
 F33: Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă (scoaterea de
sub tensiune a instalaţiilor, echipamentelor electrice la care se lucrează) – nivel de
risc parţial 5;
 F17: Gaze, vapori toxici de la locurile de muncă învecinate (din procesul de suflare,
fluor) – nivel de risc parţial 4;
 F18: Explozii, urmate de incendii, datorită scăpării şi acumulării de gaz metan din
reţeaua de alimentare cu gaze, în incinte închise în timpul efectuarii serviciului –
nivel de risc parţial 4;
 F30: Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare de materiale depozitate pe căi de
acces, alunecare pe pardoseală sau suprafeţe metalice, cu polei sau umede, suprafeţe
denivelate, slab luminate, alunecoase) sau cădere în golurile tehnologice de pe căile
de circulaţie – nivel de risc parţial 4;
 F31: Cădere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare sau alunecare – nivel de
risc parţial 4;
 F35: Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare – nivel
de risc parţial 4.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 10 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:
 33,33 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 16,67 %, factori proprii mediului de muncă;
 13,89 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 36,11 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 50 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de
muncă poate fi încadrat printre cele cu pericol mare de accidentare..

39
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: „ELECTRICIAN INTRETINERE SI AUTOMATIZARI”
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,48

Factori de risc proprii sarcinii Factori de risc proprii


de munca e xe cutantului
13,89 % 36,11 %

Factori de risc proprii Factori de risc proprii


mediului de muncă mijloacelor de producţie
16,67 % 33,33 %

40

S-ar putea să vă placă și