Sunteți pe pagina 1din 4

SC INTERELEKTRONIC SRL Elaborat: R Georgescu

Ed .0 Rev. 0/07052010

Instructiuni proprii de santate si securitate a muncii privind instruirea, pentru: Locul de munca Toate Tema Instruire

In temeiul Leg.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca,sectiunea a-7-a, art.20-21- instruirea lucratorilor si a Hot.1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,cap.V,sectiunea14,art.74-100 instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Instructiunea proprie este aplicabila pentru lucratorii . Dispozitii generale : Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. Instruirea lucratorilor se efectueaza in timpul programului de lucru. Instruirea lucratorilor in domeniul SSM, SU cuprinde 3 faze foarte importante: A. Instruirea introductiv generala ; B. Instruirea la locul de munca ; C. Instruirea periodica. La instruirea lucratorilor in domeniul SSM,SU se folosesc mijloace,tehnici de instruire cum ar fi : expunere prin utilizarea echipamentelor de munca, unelte, etc. necesare la fiecare loc de munca ; demonstratii practice ; exercitii. Instruirea se realizeaza in baza unui program de instruire testare, pe meserii sau activitati aprobat de administator. Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul SSM,SU se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala,cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta,tus sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii. Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca, la sediul acestuia si va fi insotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare. Pentru lucratorii din intreprindere si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii in intreprindere si /sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile specifice intreprinderii respective,riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii.Instruirea se consemneaza in Fisa de instruire colectiva, care se intocmeste in 2 exemplare si se pastreaza astfel :un exemplar la serviciul intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorului (rilor instruiti),in cazul vizitatorilor de catre coordonatorul grupului de vizitatori.

SC INTERELEKTRONIC SRL Elaborat: R Georgescu


Ed .0 Rev. 0/07052010

Instructiuni proprii de santate si securitate a muncii privind instruirea, pentru: Locul de munca Toate Tema Instruire

Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare la SSM, SU vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instruire. A. Instruire introductiv generala : Se face : 1. la angajarea lucratorilor ; 2. lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta ; 3. lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta ; 4. lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. Scopul instruirii este de a informa despre : 1. activitatile specifice lucrarilor de constructii si finisaje finale ; 2. riscurile pentru SSM, SU ; 3. masurile specifice si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii, in general. Instruirea se face de catre : 1. angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca ; sau 2. lucratorul desemnat ;sau 3. un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie. Instruirea se realiazeaza individual sau in grupuri de cel mult 20 persoane. Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mica de 8 ore. Persoanele care lucreaza pe baza de contract prestari servicii vor fi instruiti succint asupra activitatilor, riscurilor si masurilor de prevenire si protectie din societate . Probleme prezentate in cadrul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre angajator,acestea sunt : legislatia de SSM,SU ; consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca si a celei din domeniul situatiilor de urgenta si a apararii impotriva incendiilor; riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice intreprinderii si riscuri privind SU ; masuri la nivelul societatii privind acordarea primului ajutor,stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. Instruirea introductiv generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. Lucratorii care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv generala, nu vor fi angajati. B.Instruirea la locul de munca : Se face dupa instruirea introductiv generala . Scopul instruirii la locul de munca este de a prezenta riscurile de SSM, SU masurile si activitatile de prevenire si protectie la fiecare loc de munca pe durata lucrarii. 2

SC INTERELEKTRONIC SRL Elaborat: R Georgescu


Ed .0 Rev. 0/07052010

Instructiuni proprii de santate si securitate a muncii privind instruirea, pentru: Locul de munca Toate Tema Instruire

Instruirea la locul de munca se face : tuturor lucratorilor, inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul societatii; de catre conducatorul direct al locului de munca,in grupe de max.20 persoane. Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si vor fi prezentate riscurile,masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca si/sau functii exercitate. Instruirea se face de catre : angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca . Instruirea la locul de munca va cuprinde : informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca/postului ; informatii privind apararea impotriva incendiilor si protectiei civile ; prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca/post de munca ; masuri la nivelul locului de munca si / sau postului privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ; masuri de SSM,SU privind activitati specifice locului de munca /postului de munca ; instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea EIP, a mijloacelor de alarmare interventie evacuare si de prim ajutor . Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala. C.Instruirea periodica : Se realizeaza tuturor lucratorilor prevazuti punctul A ,alin (1,2,3,4). Scopul : reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul SSM. Se efectueaza de catre conducatorul locului de munca. Intervalul dintre doua instruiri periodice pentru postul de lucru MUNCITOR, SOFER, ELECTRICIAN (indiferent de tipul de incadrare) nu va fi mai mare de 3 luni ; LUCRATORII CARE ASIGURA CURATENIA SI IGIENIZAREA nu va fi mai mare de 6 luni spatiilor si halelor iar personalul cu atributii de CONDUCERE va fi instruit anual, nu va fi mai mare de 12 luni intre doua instruiri iar durata instruirii periodice va fi mai mica 1 ora. Periodicitatea efectuarii instruirii si durata acesteia s-a stabilit de catre conducerea societatii prin consultare cu serviciul extern. Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic, sau lucratorul desemnat, al celui care a efectuat instruirea si prin sondaj de catre angajator, consemnand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator. 3

SC INTERELEKTRONIC SRL Elaborat: R Georgescu


Ed .0 Rev. 0/07052010

Instructiuni proprii de santate si securitate a muncii privind instruirea, pentru: Locul de munca Toate Tema Instruire

Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri : cand un lucrator a lipsit peste 30 zile lucratoare ; cand au aparut modificari ale prevederilor de SSM,SU privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii,inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate ; la reluarea activitatii dupa accident de munca ; la executarea unor lucrari speciale (cu foc,electrice,) ; la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent ; la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru ; la introducerea unor proceduri de lucru . Durata instruirii periodice care se efectueaza suplimentar celei programate nu va fi mai mica de 8 ore. Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de angajatorul care sia asumat atributiile din domeniul SSM, respectiv lucratorul desemnat nominalizat prin decizia angajatorului, aprobate de catre conducerea societatii, care vor fi pastrata la sediul societatii, instruirea de SSM periodica va fi realizata de Conducatorii locului de munca ( care au atributii in sectoarele de activitate ale firmei). In absenta Lucratorului desemnat instruirea generala, pentru noi angajati, personal interesat de job, lucratorii altor societati,... se va realiza de catre reprezentanti lucratorilor - absolventi ai cursului de 40 ore, in absenta Lucratorului desemnat.