Sunteți pe pagina 1din 14

Integrarea europ peanã nu mai este un

obiectiv de neatins pentru România,, ci dim-


potrivã un proces care face parte din viaþa de
zi cu zi,, care ne schimbã modul de a percep pe
realitatea,, de a acþiona,, de a gândi. Cop piii
noºtri vor trãi practic într-o
o altã lume,, diferitã de
cea a noastrã,, a pãrinþilor noºtri,, a bunicilor noºtri. Este datoria noastrã sã
creãm condiþii pentru ca ei sã profite de statutul de cetãþean europ pean.
Drep pturile cop
pilului nu sunt simp
ple prevederi ale drep ptului internaþional ºi ale
legislaþiei Uniunii Europpene,, ele sunt norme de gândire ºi de comp portament
applicate de cãtre fiecare persoanã în parte,, de cãtre fiecare dintre noi.

Sper ca acest ghid sã fie un instrument util pentru noi,, pãrinþii care vrem sã
facem din coppiii noºtri cetãþeni demni ai Europpei!

Anca Daniela Boagiu


Ministrul Integrãrii Europ
pene
Drepturile copiilor prioritate la nivel internaþional
"Omenirea este datoare sã ofere copiilor ce este mai bun din ce are de
oferit".1

Astãzi în lume sunt sute de milioane de copii ºi adolescenþi care trãiesc


marginalizaþi, în condiþii periculoase, prizonieri ai unei spirale a sãrãciei,
ignoranþei ºi a incapacitãþii de-a se apãra. Experienþa ne-a arãtat cã, din
cauza vulnerabilitãþii lor, copiii cad uºor victime; dacã mai luãm în considerare
ºi faptul cã nenumãraþi copii mor de foame, sunt torturaþi, nu au acces la
servicii medicale, sunt victime ale exploatãrii sexuale, obligaþi sã munceascã
de la vârste foarte fragede, vedem de ce a fost necesar un document special
(separat de „Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului") care sã vinã în
sprijinul nevoilor specifice ale copiilor ºi tinerilor.
Pe 11 decembrie 1946, la un an de la înfiinþarea Organizaþiei Naþiunilor
Unite, Adunarea Generalã a acesteia a creat UNICEF, organizaþie dedicatã
copiilor. Primul pas fãcut de UNICEF a fost emiterea "Declaraþiei Drepturilor
Copilului” la 20 noiembrie 1959.
30 de ani mai târziu, pe 20 noiembrie 1989, în urma unor negocieri
extrem de anevoioase, Adunarea Generalã a ONU adoptã Convenþia cu
privire la Drep pturile Cop pilului care afirmã cã, la fel ca ºi adulþii, copiii au
drepturi civile, politice, sociale, culturale ºi economice.
Numãrul record de 192 de þãri care au ratificat, semnat sau aderat la
Convenþie, o transformã în documentul îmbrãþiºat de cele mai multe state în
ceea ce priveºte drepturile omului.
România a ratificat Convenþia la 28 septembrie 1990 angajându-se sã
asigure condiþiile necesare pentru respectarea drepturilor tuturor copiilor din
România.

3
1 Preambul semnat la 20 noiembrie 1959
Convenþia cu privire la Drep pturile Cop
pilului stipuleazã principiile care ªtiaþi cã?
trebuie sã ghideze întregul sistem de protecþie a copilului: În acest moment în lume:
• interesul superior al copilului (art.3) - în orice decizie care priveºte · aproape 50 de milioane de copii cu vârste între 5 ºi 14 ani
copilul, trebuie sã primeze interesul superior al acestuia. lucreazã în codiþii periculoase;
• non-d discriminarea (art.2) - toate drepturile sunt aplicabile tuturor · între 1990 – 2000 peste 2 milioane de copii au fost uciºi ºi
copiilor fãrã excepþie. Toate drepturile din Convenþie se aplicã tuturor copiilor 6 milioane au fost rãniþi în conflicte armate;
· din 35 de milioane de refugiaþi majoritatea sunt femei ºi copii;
"fãrã nici o discriminare de nici un fel, independent de rasã, culoare, sex,
· peste 4,3 milioane de copii sub 15 ani au fost uciºi de virusul HIV;
limbã, opinii religioase, politice sau de altã naturã, origine etnicã, averea
· în aproximativ 80 de þãri, copiii pot cãdea victime ale minelor
pãrinþilor sau a tutorilor sãi legali";
antipersonal;
• participarea copilului (art.12) - Copilul are dreptul la libertate de · în fiecare minut cinci tineri, cu vârste între 15 ºi 24 de ani, se
expresie, opinie ºi religie, acces la informaþii, libertate de asociere, implicare infesteazã cu HIV;
în deciziile care îl afecteazã.
• supravieþuire ºi dezvoltare - fiecare copil are dreptul la viaþã; statele au La nivelul Uniunii Europene, începând din anul 2000, semestrial, la invitaþia
obligaþia sã asigure dezvoltarea copiilor, valorificând la maximum potenþialul þãrii care deþine preºedenþia UE, se întruneºte Grup pul Interguvernamental
acestora. permanent privind cop pilãria ºi adolescenþa. În cadrul acestor întruniri,
principalele subiecte de dezbateri sunt cele legate de condiþiile de trai,
La 10 mai 2002, într-un bilanþ al perioadei ce a urmat semnãrii Convenþiei, politicile ºi bunele practici în protejarea copiilor precum ºi lupta împotriva
statele lumii au prezentat realitatea terifiantã cu care se confruntã încã fenomenelor transnaþionale care afecteazã copiii.
milioane de copii, în ciuda angajamentelor asumate. În lume trãiesc 2,1 Pe 20 noiembrie Uniunea Europeanã sãrbãtoreºte Ziua Europeanã a
miliarde de copii (36% din populaþia planetei), anual se nasc 132 milioane de Copilãriei.
copii dintre care un sfert trãiesc în condiþii extreme de sãrãcie ºi un copil din
12 moare înainte de a împlini 5 ani. Care sunt drepturile copilului tãu?
În România, începând cu anul 2005, drepturile copiilor fac obiectul unui
La 100 de copii nãscuþi în anul 2000, patruzeci nu sunt înregistraþi,
pachet de legi special concepute pentru a promova ºi proteja interesele
douãzeci ºi sase nu sunt vaccinaþi niciodatã, nouãsprezece nu au acces la
copilului.
apã potabilã, treisprezece suferã de malnutriþie.
Principala lege este Legea 272 2/2004 privind protecþia ºi promovarea
Sub genericul "O lume demnã pentru copii" a fost stabilit un plan de
drep
pturilor cop
pilului. Aceasta este completatã de urmãtoarele reglementãri:
mãsuri pentru deceniul 2000 – 2010, plan ce are în vedere obþinerea unor Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopþiei;
rezultate pozitive în domeniul protecþiei copiilor, printre care reducerea cu Legea 274/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Oficiului
50% a numãrului de copii care nu au acces la educaþie, îmbunãtãþirea Român pentru Adopþii;
condiþiilor de viaþã, reducerea mortalitãþii infantile ºi a malnutriþiei, scãderea cu Legea 275/2004 pentru modificarea Ordonanþei de Urgenþã a
20% pânã în 2005 ºi cu 50% pânã în 2010 a numãrului de nou-nãscuþi Guvernului 12/2001 privind înfiinþarea Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
4 infestaþi cu HIV. Drepturilor Copilului. 5
Noua lege pentru respectarea ºi promovarea drepturilor ªtiaþi cã?
copilului este una dintre cele mai progresiste din Europa.
Ea a fost elaboratã de experþi români ºi strãini þinându-se cont de În Suedia, dacã copilul se naºte imediat dupã divorþul pãrinþilor,
specificul societãþii româneºti, de recomandãrile Consiliului Europei ºi se soþul mamei nu este considerat obligatoriu tatãl copilului, dar, dacã
bazeazã pe principiul respectãrii interesului superior al copilului. se naºte imediat dupã moartea soþului, este considerat copilul
acestuia.
Noua lege promoveazã un sistem modern de protecþie a copilului ºi
prevede pentru prima datã în mod explicit, faptul cã pãrinþii sunt princip palii
resp
ponsabili pentru creºterea ºi dezvoltarea cop pilului. Drept urmare, este
foarte important sã cunoºti drepturile copilului tãu ºi obligaþiile tale în calitate Dreptul de a-ººi pãstra cetãþenia, numele ºi relaþiile de familie.
de pãrinte, astfel încât sã îi poþi oferi tot sprijinul necesar. Cetãþenia românã nu poate fi retrasã persoanei care a dobândit-o prin
naºtere.
Copilul se naºte cu cetãþenia românã dacã amândoi sau unul dintre pãrinþi
ªtiaþi cã? este român. Copilul va primi cetãþenia românã chiar ºi atunci când naºterea
nu a avut loc pe teritoriul României, dacã cel puþin unul dintre pãrinþi are
La sfârºitul anului 2004, în România trãiau 4,8 milioane de copii cetãþenia românã. În cazul în care un copil este gãsit pe teritoriul României,
dintre care 82.902 se aflau în grija statului. Astfel, un procent de dar nu se cunosc pãrinþii acestuia, acesta va primi cetãþenia românã.
0,75% se aflã în instituþii de tip rezidenþial (ex: centre de plasament),
procentul fiind similar cu cel al altor þãri europene. Cetãþenia românã se poate obþine ºi prin adopþie dacã pãrinþii adoptivi
sunt cetãþeni români, iar copilul nu a împlinit vârsta de 18 ani.
Dreptul la stabilirea ºi pãstrarea identitãþii – presupune recunoaºterea În cazul în care numai unul dintre adoptatori este cetãþean român, cetãþenia
existenþei copilului tãu. copilului va fi hotãrâtã de comun acord de cãtre pãrinþii adoptivi.
Cum se face acest lucru ? Dacã aceºtia nu ajung la o înþelegere, instanþa judecãtoreascã
Dupã naºterea copilului, în maxim 24 de ore, medicul care a asistat la
competentã va decide asupra cetãþeniei minorului, þinând seama de interesele
naºtere are obligaþia de a emite un certificat constatator al naºterii. Acest
acestuia. În cazul copilului care a împlinit 14 ani, este necesar consimþãmântul
certificat trebuie sã fie emis chiar dacã naºterea nu a avut loc în spital. În acest
acestuia.
caz, medicul cãruia i te poþi adresa este cel de pe raza teritorialã a
domiciliului tãu, indiferent dacã acesta este sau nu medicul tãu de familie.
ªtiaþi cã?
Certificatul constatator al naºterii este documentul în baza cãruia Oficiul
de Stare Civilã va elibera la solicitarea ta, certificatul de naºtere al copilului.
Termenul legal de declarare a copilului este de 15 zile, dupã acest termen În Suedia, numele de familie al nou-nnãscutului poate fi: cel al
poþi fi sancþionat cu o amendã pentru întârzierea declarãrii. pãrinþilor, dacã au acelaºi nume, al ultimului copil nãscut, al unuia
Certificatul de naºtere este documentul care îi dã posibilitatea copilului tãu dintre pãrinþi sau chiar numele dinaintea cãsãtoriei al unuia dintre
sã beneficieze de toate drepturile ºi sprijinul acordat de statul român. pãrinþi, dacã aceºtia sunt divorþaþi.
6 7
Dreptul de a menþine legãtura ºi relaþiile personale directe cu pãrinþii,
rudele, sau cu alte persoane faþã de care copilul a dezvoltat legãturi de Cum poþi pãstra legãtura cu cop
pilul tãu dacã el locuieºte într-o
o altã þarã?
ataºament
Copilul tãu are dreptul sã pãstreze legãtura cu bunicii, fraþii sau cu orice Dacã copilul tãu a pãrãsit þara împreunã cu celãlalt pãrinte, fãrã sã-i fi fost
încredinþat în mod legal copilul ºi fãrã a avea acordul tãu pentru aceastã
alte persoane faþã de care are legãturi afective. Acest lucru poate fi întrerupt
plecare, actul normativ care reglementeazã modalitãþile de soluþionare a
numai dacã instanþa judecãtoreascã decide cã existã motive temeinice care
cazului este Legea 100/1992 privind aderarea României la Convenþia de la
pot pune în pericol dezvoltarea fizicã, psihicã, intelectualã sau moralã a
Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rãpirii
copilului.
internaþionale de copii.
În acest caz, pentru exercitarea dreptului de vizitare sau pentru înapoierea
copilului, trebuie sã te adresezi Ministerului Justiþiei.
Exemple de modalitãþi prin care un copil poate avea relaþii
Ministerul Justiþiei în funcþie de statul în care se aflã copilul tãu, va adresa
personale cu alte persoane:
la rândul sãu autoritãþii centrale a statului respectiv, o solicitare de înapoiere a
• întâlniri cu persoana respectivã;
minorului sau, dupã caz, o solicitare pentru facilitarea dreptului de vizitã sau
• vizitarea copilului la domiciliul lui;
restabilirea încredinþãrii copilului.
• gãzduirea lui pe o perioadã de timp;
• corespondenþa cu persoana în cauzã;
ATENÞIE !
• transmiterea de informaþii sau fotografii despre copil persoanei
Cauzele care au ca obiect soluþionarea cererilor de înapoiere a
respective sau, în sens invers, de la persoana în cauzã cãtre copil.
unui copil aflat pe teritoriul altui stat, se soluþioneazã de urgenþã ºi
cu participarea obligatorie a procurorului. Aceste cauze sunt
În cazul în care sunteþi divorþaþi,, cop pilul are drep
ptul sã pãstreze legãtura scutite de orice taxã.
cu celãlalt pãrinte cu o singurã excep pþie atunci când acest lucru contravine
interesului supperior al coppilului. Interesul sup
perior al cop
pilului este întotdeauna
Dreptul la protejarea imaginii publice ºi a vieþii intime, private ºi familiale
stabilit în cazuri conflictuale de cãtre instanþa de judecatã.
Este interzisã orice acþiune care poate afecta imaginea publicã a
copilului. Un astfel de exemplu este interzicerea participãrii copilului sub 14
Cui îi puteþi adresa o cerere pentru exercitarea dreptului de vizitare sau
de înapoiere a copilului minor? ani la dezbateri publice în cadrul programelor audiovizuale, fãrã acordul tãu
Aceste solicitãri se adreseazã în mod direct instanþei judecãtoreºti scris.
din raza teritorialã unde copilul dumneavoastrã îºi are Consiliul Naþional al Audiovizualului a impus o serie de restricþii în ceea
domiciliul. ce priveºte difuzarea unor imaginii, fotografii, interviuri sau orice alt fel de
materiale care pot afecta imaginea publicã sau viaþa intimã a copilului.
(Decizia nr. 249/2004 a Consiliului Naþional al Audiovizualului).
8 9
Un exemplu concret este acela conform cãruia copiii ªtiaþi cã?
în vârsta de pânã la 14 ani nu pot fi folosiþi în emisiunile
audiovizuale care reconstituie infracþiuni, abuzuri sau În Irlanda a fost elaborat un Cod al Copiilor privind Publicitatea.
evenimente dramatice petrecute în familile lor. Acest lucru s-a
a realizat de cãtre Biroul Naþional al Copiilor din
De asemenea, este interzisã difuzarea de informaþii Irlanda în colaborare cu Comisia audio-vvizualã ºi cu participarea
care ar putea duce la identificarea copiilor în vârsta activã a peste 80 de copii cu vîrste cuprinse între 8 ºi 17 ani. Copiii
de pânã la 14 ani care au asistat la evenimente dramatice petrecute au exprimat opiniile ºi ideile în legãtura cu publicitatea ºi efectele
ºi-a
în familiile lor. ei. Multe din aceste opinii au fost luate în considerare de autoritãþi
în elaborarea Codului.
Însã, în calitatea ta de pãrinte, ai o mare responsabilitate în ceea ce
priveºte genul programelor la care copilul tãu se uitã, multe dintre acestea
Dreptul la libertate de gândire, de conºtiinþã ºi de religie
putându-i influenþa comportamentul în viitor. În acest sens, trebuie sã iei în
În calitate de pãrinte, trebuie sã îþi îndrumi copilul în alegerea unei religii
considerare indicaþiile posturilor de televiziune care atenþioneazã permanent
în concordanþã cu propriile lui convingeri ºi þinând cont de opinia, vârsta ºi
cu privire la programele interzise copiilor sub 18, 16, ºi respectiv 12 ani.
gradul lui de maturitate. Un copil nu poate fi obligat sã adere la o anumitã
religie sau cult religios.
Dreptul la libera exprimare
Pentru a-i putea oferi posibilitatea de a se exprima liber, dar în cunoºtinþã
ATENÞIE !
de cauzã , obligaþia ta de pãrinte este aceea de a-l informa, de a-i explica ºi
chiar de a-þi sfãtui copilul, în limita gradului sãu de înþelegere, în privinþa unei Dacã te-aai hotãrât sã îþi schimbi religia trebuie sã ºtii cã este
anumite probleme. Copilul este liber sã îºi exprime propriile opinii, idei sau necesar sã soliciþi permisiunea copilului dacã acesta a împlinit
puncte de vedere, fãrã sã îi limitezi dreptul la libera exprimare. vârsta de 14 ani. Dacã un copil a împlinit vârsta de 16 ani el are
Cu toate acestea, pânã ºi copilului tãu îi este interzisã exprimarea de dreptul sã-ººi aleagã singur religia chiar ºi una diferitã de a ta.
opinii care sã aducã prejudicii demnitãþii ºi onoarei unei alte persoane, sã
defãimeze þara sau sã îndemne la urã rasialã, religioasã ºi violenþã. Dreptul la liberã asociere în structuri formale ºi informale

ATENÞIE ! Este bine sã încurajezi copilul sã ia parte la activitãþile extraºcolare, sã


În orice procedurã judecãtoreascã sau administrativã care îl participe la organizarea de asociaþii cu activitãþii specifice vârstei lui.
priveºte, copilul are dreptul de a fi ascultat. Acest drept este Participarea voluntarã la astfel de asociaþii îl poate ajuta sã îºi dezvolte spiritul
acordat copiilor care au împlinit vârsta de 10 ani. Pentru copiii mai de echipã ºi simþul civic, sã înþeleagã mai bine societatea în ansamblul ei ºi
mici de 10 ani, audierea poate fi realizatã numai dacã autoritatea rolul lui ca parte a acesteia.
competentã apreciazã cã este necesarã pentru soluþionarea cazului.
10 11
O astfel de asociaþie din România este « Pupãza din tei », o grupare
formatã din copii care îºi petrec timpul liber împreunã, editeazã o revistã ºi
împãrtãºesc pasiunea pentru jurnalism. Puteþi gãsi astfel de organizaþii Unde pot fi dep puse plângeri cu privire la violenþele fizice asup
pra coppiilor?
interesându-vã la ºcoalã sau la instituþiile de educaþie ºi culturã din oraºul Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului alãturi de
Poliþie, este instituþia care primeºte sesizãri cu privire la cazuri de maltratare de
dumneavoastrã.
orice gen a copiilor. Orice persoanã fizicã se poate adresa acestei instituþii la
numãrul de telefon 983 sau la linia gratuitã 080 08 200 200 pentru a sesiza
ªtiaþi cã? un astfel de caz.

Autoritãþile locale din anumite þãri europene au înfiinþat pe langã În cazul în care se constatã cã un pãrinte a supus copilul violenþelor de
Consiliile locale sau judeþene ºi Consilii ale copiilor din localitatea orice fel, pãrintele riscã sã fie decãzut din drepturile pãrinteºti.
respectivã. Liderii locali alãturi de copii participã la întrunirile
acestor Consilii ºi dezbat împreunã problemele copiilor din comunitate. ATENÞIE !
Copilul tãu poate depune singur plângere cu privire la
nerespectarea drepturilor lui de cãtre adulþi, autoritãþi, cadre
Dreptul la viaþã culturalã proprie
didactice sau alte persoane. O datã sesizatã chiar ºi verbal,
autoritatea în cauzã trebuie sã verifice problema semnalatã ºi sã
Dacã faci parte dintr-o minoritate naþionalã, etnicã, religioasã sau transmitã rãspunsul în regim de confidenþialitate.
lingvisticã trebuie sã ºtii cã, în acest caz, copilul tãu are dreptul sã se bucure
de apartenenþa la acest grup, indiferent dacã e vorba de practicarea propriei Educã-þi copilul cu privire la drepturile pe care le are ºi despre cum se
religii, dreptul la folosirea limbii proprii sau orice altã activitate culturalã care poate proteja singur.
dã sentimentul apartenenþei la comunitatea din care face parte.
Dreptul de a creºte alãturi de pãrinþii sãi
Ambii pãrinþi sunt responsabili pentru creºterea copilului lor ºi tot ei trebuie
În cazul în care coppilului tãu este discriminat pe criterii etnice,, religioase,,
sã þinã cont în permanenþã de interesul copilului, de bunãstarea lui materialã
de naþionalitate,, limbã,, sex,, handicap
p, te poþi adresa pentru rep punerea în ºi spiritualã.
dreppturi Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii care are ca
princip
pal obiectiv prevenirea,, sancþionarea ºi eliminarea tuturor formelor de Cum puteþi face acest lucru? În primul rând, printr-o permanentã îngrijire
discriminare. a copilului, prin pãstrarea ºi dezvoltarea unor relaþiilor personale cu acesta,
prin asigurarea creºterii, educaþiei ºi întreþinerii lui ºi nu în ultimul rând, prin
Respectarea personalitãþii ºi individualitãþii copilului reprezentarea legalã ºi administrarea patrimoniului sãu.
În cazul în care ai nevoie de informaþii ºi asistenþã de specialitate pentru
Este interzisã supunerea copilului la pedepse fizice sau alte tratamente
realizarea celor de mai sus, te poþi adresa serviciilor de consiliere ºi sprijin
umilitoare sau degradante, dar ºi la privarea lui de orice drept care îi poate pentru pãrinþi, care funcþioneazã pe lângã Direcþiile Generale de Asistenþã
pune în pericol sãnãtatea fizicã sau psihicã. Mãsurile disciplinare pe care le Socialã ºi Protecþia Copilului din fiecare judeþ.
iei nu trebuie sã afecteze demnitatea copilului. În acest moment în þarã sunt peste 70 de astfel de centre unde te poþi
12 adresa. 13
Cop pilul nu poate fi sep parat de pãrinþii sãi sau de unul dintre aceºtia Dacã, în urma vizitelor efectuate, se constatã cã dezvoltarea fizicã,
împpotriva voinþei lui,, cu excep
pþia cazurilor în care acest lucru este imp
pus de mentalã, spiritualã, moralã sau socialã a copilului este primejduitã, serviciul
interesul supperior. public de asistenþã socialã este obligat sã sesizeze de îndatã Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului.
ªtiaþi cã? Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului este obligatã
Directiva Consiliului 96/34/EC din 3 iunie 1996 privind concediul la rândul ei, sã sesizeze instanþa judecãtoreascã în situaþia în care considerã
parental permite tuturor tãticilor din statele membre sã petreacã mai cã sunt întrunite condiþiile prevãzute de lege pentru decãderea totalã sau
mult timp cu nou-nnãscutul. În Franþa, Codul muncii acordã trei zile, parþialã, a pãrinþilor ori a unuia dintre ei din exercitarea drepturilor pãrinteºti.
la care se adaugã 11 zile de concediu parental plãtit sau 18 zile
pentru naºteri multiple. ATEENÞIIE !
În România, concediul paternal este de cinci zile lucrãtoare ºi poate fi Dacã ai fost decãzut total sau parþial din drepturile pãrinteºti sau
acordat tatãlui care lucreazã cu contract de muncã. Durata concediului dacã þi-a
au fost limitate anumite drepturi parentale, poþi beneficia de
paternal se majoreazã cu 10 zile lucrãtoare dacã atestã cã a absolvit un curs asistenþã specializatã pentru a-þþi creºte copilul ºi pentru a redobândi
de puericulturã. Tatãl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul la drepturile de pãrinte. Aceastã asistenþã specializatã constã în
o permisie de ºapte zile calendaristice. consiliere asupra drepturilor pe care le ai ºi asupra demersurilor pe
care trebuie sã le faci în acest sens.
Dreptul de a creºte în condiþii care sã permitã dezvoltarea fizicã, mentalã, Acest gen de consiliere este asiguratã de Direcþiile Generale
spiritualã, moralã ºi socialã Judeþene de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului.
În calitate de pãrinte trebuie sã asiguri un climat care sã permitã o
dezvoltare armonioasã a copilului tãu prin: La solicitarea ta poþi beneficia ºi de rep
prezentare gratuitã în instanþã,, dar
« supravegherea lui; de aceastã datã trebuie sã te adresezi Baroului.
« asigurarea unei comunicãri permanente cu el;
« respectarea vieþii lui private ºi intime;
« informarea copilului despre tot ce l-ar putea afecta ºi luarea în Dreptul la protecþie alternativã
considerare a opiniei lui;
În cazul în care pãrintele unui copil este necunoscut, a decedat, sau este
« luarea de mãsuri pentru protejarea drepturilor ºi intereselor lui;
decãzut din drepturile pãrinteºti, statul este obligat sã ofere protecþie
Ce se întâmplã dacã existã suspiciuni cã viaþa ºi securitatea copilului sunt alternativã acelui copil pe o perioadã determinatã sau nedeterminatã de timp
primejduite? în funcþie de caz.
Reprezentanþii serviciului public de asistenþã socialã au dreptul sã
viziteze copilul la locuinþa lui ºi sã se informeze cu privire Dreptul la protecþie alternativã presupune instituirea tutelei, a unor mãsuri
la modul în care acesta este îngrijit ºi educat, acordând de protecþie specialã sau a adopþiei.
la nevoie îndrumãrile necesare.
14 15
De ce se instituie tutela? ªtiaþi cã?
Pentru a asigura copilului lipsit temporar sau permanent de ocrotirea Ministerul de resort din Irlanda este primul care a trasat la nivel
pãrinþilor sãi, o continuitate a educaþiei ºi a dezvoltãrii lui ca parte din naþional o politicã priviind joaca copiilor, politicã finanþatã cu
comunitatea în care trãieºte. 5 milioane de Euro pentru anul 2004 în vederea amenajãrii de
locuri de joacã în spaþiul public.
Programul s-a a numit “O politicã naþionalã de joacã: pe locuri, fiþi
Cine instituie tutela?
gata, jucaþi-vvã!”
Tutela se instituie de cãtre instanþa judecãtoreascã în a cãrei circumscripþie
teritorialã domiciliazã sau a fost gãsit copilul, la propunerea Direcþiei Dreptul la servicii medicale ºi de recuperare
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului. Statul garanteazã pentru copilul tãu accesul la servicii medicale ºi de
recuperare, precum ºi la medicaþia adecvatã stãrii lui de sãnãtate. Costurile
Cine poate fi tutore? – orice persoanã fizicã sau o familie (soþul ºi soþia acestor servicii sunt suportate de Fondul naþional unic de asigurãri sociale de
împreunã) care nu se aflã într-un caz de incompatibilitate. sãnãtate ºi de la bugetul de stat. În calitate de pãrinte, eºti obligat sã asiguri
Cazurile de incompatibilitate se aplicã pentru o persoanã care: copilului tãu accesul la servicii medicale.
• este pusã sub interdicþie judecãtoreascã;
• este decãzutã din drepturile pãrinteºti sau declaratã incapabilã de a fi Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul
tutore; gravidelor ºi al copiilor pânã la împlinirea vârstei de un an, sunt obligatorii.
• i s-a restrâns exerciþiul unor drepturi politice sau civile;
• a exercitat o altã tutelã care i-a fost retrasã;
ATENÞIE!
• are interese contrare cu ale minorului.
Copii trebuie înscriºi la un medic de familie pentru a beneficia de
Persoanele care vor sã fie tutore sunt evaluate atât din punct de vedere
serviciile medicale, iar acest demers trebuie realizat de tine, în cal-
moral, cât ºi din punct de vedere al condiþiilor materiale. Au prioritate la
itate de pãrinte.
obþinerea tutelei unui copil aflat în aceastã situaþie, persoanele care sunt rude
(inclusiv rudele prin alianþã) ºi prietenii de familie.
Dreptul la un nivel de trai care sã permitã dezvoltarea fizicã, mentalã,
Dacã pentru o perioadã de timp nu poþi îndeplini obligaþiile parentale spiritualã, moralã ºi socialã
datoritã unor motive întemeiate (plecare din þarã pentru o perioadã de timp) Pentru a permite dezvoltarea lui, copilul tãu trebuie sã beneficieze de
copilul poate fi lãsat în grija unei rude apropiate sau a unei persoane în regim condiþii minime de trai cum ar fi: locuinþã, hranã, îmbrãcãminte, rechizite, dar
de plasament, cu pãstrarea drepturilor ºi obligaþiilor parentale. Acest lucru se ºi de accesul la educaþie ºi participarea la viaþa culturalã.
aplicã ºi pentru familiile monoparentale (cu un singur pãrinte). Dacã nu poþi asigura copilului tãu nevoile de bazã, statul prin autoritãþile
Pentru a afla care sunt procedurile, trebuie sã vã adresaþi Direcþiilor publice competente, este obligat sã asigure un sprijin corespunzãtor fie de
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului care vã pot consilia în naturã financiarã, fie sub formã de servicii sau în alte forme.
16 alegerea variantei optime de îngrijire a copilului dumneavoastrã. 17
Trebuie, însã, sã soliciþi autoritãþilor competente acordarea alocaþiilor, ªtiaþi cã?
indemnizaþiilor, prestaþiilor în bani sau în naturã prevãzute de lege pentru
copilul tãu. În Marea Britanie un copil este diagnosticat cu o dizabilitate
Mãsurile de protecþie socialã de care poate beneficia copilul sunt: severã la fiecare 25 de minute ºi peste 98% dintre copii sunt
• în mod direct : alocaþia de stat, bursa socialã, pensia de urmaº; îngrijiþi în casa pãrinteascã de cãtre un pãrinte. Autoritãþile locale
• indirect: alocaþiile sau indemnizaþiile alocate pentru tine ca întreþinãtor au datoria sã furnizeze servicii pentru copii cu dizabilitãþi, printre
al copilului, de exemplu: concediu ºi indemnizaþia pentru creºterea copilului, care: asistenþã practicã la domiciliu; sprijin în achiziþionarea unui
concediu ºi indemnizaþia pentru îngrijirea copilului bolnav. radio, a unui televizor, biblioteci sau a altor facilitãþi de recreere;
transport sau echipamente ajutãtoare.
Dacã eºti singurul pãrinte întreþinãtor (familie monoparentalã) poþi cere
acordarea alocaþiei pentru familia monop parentalã de la Direcþia de Muncã, Dreptul la educaþie
Solidaritate Socialã ºi Familie. Dreptul la educaþie este garantat ºi asigurat de stat, dar în calitate de
pãrinte, eºti obligat sã înscrii copilul la ºcoalã ºi sã asiguri frecventarea
Dacã între tine ºi celãlalt pãrinte existã neînþelegeri în asigurarea dreptului cursurilor ºcolare. Felul educaþiei (tipul de pregãtire pe care o primeºte, ºcoala
la întreþinere al copilului, instanþa judecãtoreascã decide cu privire la unde va învãþa, etc.) este opþiunea ta. Trebuie sã ºtii cã, dupã vârsta de 14
modalitãþile ºi contribuþia fiecãrui pãrinte. ani, copilul poate solicita instanþei judecãtoreºti schimbarea tipului de
pregãtire profesionalã.
În cazul în care copilul tãu suferã de un handicap, el are dreptul la o În ceea ce priveºte participarea la activitãþile educative ºi culturale, copilul
îngrijire specialã adaptatã nevoilor lui. Aceastã îngrijire specialã presupune trebuie:
acordarea unui sprijin atât copilului, cât ºi þie, în calitate de pãrinte, pentru a • sã fie tratat cu respect de cãtre cadrele didactice;
facilita accesul copilului tãu la: educaþie, formare profesionalã, servicii • dacã se considerã nedreptãþit, sã conteste personal sau cu sprijinul tãu
medicale, recuperare, pregãtire, în vederea ocupãrii unui loc de muncã, rezultatele evaluãrilor (printr-o solicitare depusã conducerii unitãþii de
activitãþi recreative, precum ºi la orice alte activitãþi care sã-ii permitã învãþãmânt);
integrarea socialã ºi dezvoltarea personalitãþii sale. • sã beneficieze de vacanþe ºi de odihnã.

Facilitãþile pentru pãrintele care îngrijeºte ºi întreþine un copil cu handicap: Pedep psele corpporale în cadrul procesului instructiv-eeducativ sunt interzise.
• concediu plãtit pentru îngrijirea copilului cu handicap, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin intermediul ºcolilor este obligat sã:
pânã la împlinirea vârstei de 3 ani; – faciliteze accesul le educaþia preºcolarã ºi la învãþãmântul general
• concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap obligatoriu, în mod gratuit,
accentuat sau grav, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani; – dezvolte programe de educaþie pentru tinerii pãrinþi,
• gratuitatea serviciilor hoteliere, în cazul însoþirii în spital – organizeze cursuri speciale pentru copiii care nu pot face faþã cerinþelor
a copiilor cu handicap. programei ºcolare pentru a nu intra prematur pe piaþa muncii,
– previnã abandonul ºcolar din motive economice, prin acordarea de
18 servicii sociale în mediul ºcolar ca de exemplu: hranã, rechizite, transport. 19
ªtiaþi cã? În cazul în care eºti un pãrinte divorþat trebuie sã ai consimþãmântul
scris, notificat notarial al celuilalt pãrinte.
În ºcolile olandeze funcþioneazã Centre ale copiilor, înfiinþate
pentru a oferi un sprijine real pãrinþilor în educarea copiilor. Aceste Conform Legii 272 2/2004 privind protecþia ºi promovarea
centre pun la dispoziþie fie camere ale pãrinþilor unde se pot drep
pturilor cop
pilului,, ai nevoie de acest consimþãmânt chiar dacã
întâlni ºi discuta, fie asistenþi sociali sau consilieri educativi care pot faci dovada cã minorul þi-a a fost încredinþat prin hotãrâre
oferi copiilor ºi pãrinþilor ajutor suplimentar. judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã.

Dreptul la protecþie împotriva exploatãrii Dacã celãlalt pãrinte se împotriveºte acestei plecãri în mod abuziv ºi nu îºi
Nici un copil nu poate fi constrâns la muncã. Daca un copil se sustrage dã consimþãmântul, instanþa de judecatã poate sã decidã, în funcþie de
orelor de ºcoalã pentru a presta o muncã, fãrã respectarea legii, interesul copilului ºi prin sentinþa judecãtoreascã, aprobarea deplasãrii
reprezentanþii ºcolilor sunt obligaþi sã sesizeze serviciul public de asistenþã copilului în strãinãtate.
socialã pentru a se lua mãsuri în scopul reintegrãrii copilului în sistemul
educaþional.
CAZURI SPECIALE
În cazul în care copilul tãu a sãvârºit o faptã penalã ºi nu are capacitatea
Copiii peste 15 ani au dreptul sã munceascã numai dacã au acordul
de a rãspunde penal (pânã la vãrsta de14 ani copilul nu rãspunde penal,
pãrinþilor. Dupã împlinirea vârstei de 16 ani, acest acord nu mai este
între 14 ºi 16 ani rãspunde penal numai dacã se dovedeºte cã a comis fapta
obligatoriu.
cu discernãmânt), autoritãþile pot lua una din urmãtoarele mãsuri:
Din 2005, noua legislaþie privitoare la drepturile copilului sancþioneazã
• plasament;
angajatorii care angajeazã copii fãrã contract.
• plasament în regim de urgenþã;
Se pedeppseºte cu închisoare de la 1 la 5 ani folosirea coppilului de • supraveghere specializatã.
cãtre pãrintele lui sau de cãtre rep prezentantul sãu legal în Modalitatea aleasã este cea stabilitã de instanþa de judecatã sau de
obþinerea de ajutor material sau financiar prin apelarea rep
petatã la Comisia pentru Protecþia Copilului.
mila publicului. Plasamentul presupune plasarea copilului într-un serviciu specializat de tip
Cine este reprezentantul legal al copilului? – este pãrintele sau rezidenþial. Acestea sunt:
persoana desemnatã sã îndeplineascã obligaþiile pãrinteºti faþã de « centrele de plasament – (includ casele de tip familial ºi înseamnã
copil. plasarea unui grup mic de copii într-o casã în care îngrijirea lor este efectuatã
de personal specializat);
Cãlãtoriile în strãinãtate « centrele de primire a copilului în regim de urgenþã;
Dacã vrei sã cãlãtoreºti în afara þãrii ºi sã iei cu tine copilul, trebuie « centrele maternale – oferã mamelor care se confruntã cu dificultãþi de
sã ºtii cã este permisã ieºirea din þarã a minorului cetãþean român naturã financiarã, socialã, profesionalã sau relaþionalã, sprijinul necesar
dacã este înscris pe paºaportul tãu sau este titularul unui paºaport pentru depãºirea situaþiei.
20 individual. 21
În cazul supravegherii specializate, copilul rãmâne alãturi de tine dar
trebuie sã ai grijã ca anumite obligaþii sã fie respectate. Aceste obligaþii sunt
impuse de lege ºi constau în: INSTITUÞII ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
• frecventarea cursurilor ºcolare; ªI ORGANIZAÞII NONGUVERNAMENTALE ÎN DOMENIU
• utilizarea unor servicii zilnice de îngrijire;
• participarea la tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
• interzicerea unor legãturi cu anumite persoane. Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului
Bd-ul. Gh. Magheru nr.7, sector 1, Bucureºti
*****
Tel: 021-310.07.90 sau 201-310.07.89
Cine beneficiazã de aceste drepturi ?
TOÞI COPII AFLAÞI PE TERITORIUL ROMÂNIEI www.copii.ro
Alãturi de copiii cetãþeni români aflaþi în România sau în strãinãtate,
drepturile de mai sus sunt aplicate ºi copiilor cetãþeni strãini aflaþi pe teritoriul Ministerul de Justiþie
României, celor care solicitã sau beneficiazã de protecþie în condiþiile legale Bucureºti, Str. Apolodor, nr.17, sector 5.
privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România ºi celor aflaþi în situaþii de Tel: (021) 314 44 00
urgenþã constatate de autoritãþile publice române. www.just.ro
E-mail: relatiipublice@just.ro
Pentru a-þþi proteja copilul împotriva oricãror forme de încãlcare a
drepturilor sale, poþi apela gratuit linia verde cu apel gratuit la
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei
numãrul 080 08 200 200 pusã la dispoziþie de Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Drepurilor Copilului . Str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sectorul 1, Bucureºti
Tel: 021.313.62.67, 021.315.85.56
Aici poþi obþine informaþii ºi consiliere cu privire la: E-mail: presa@mmssf.ro
• servicii alternative pentru prevenirea abandonului ºi instituþionalizãrii www.mmssf.ro
copilului;
• alocaþia de stat pentru copii; Autoritatea Naþionalã pentru Persoane cu Handicap
• alocaþia familialã complementarã; Calea Victoriei nr.194, Sector 1, Bucureºti,
• alocaþia de susþinere pentru familia cu un singur pãrinte; Tel: 021-212 54 38; 021-212 54 39;
• plasament la o familie sau o persoanã ºi furnizarea www.anph.ro
alocaþiei de plasament;
• reintegrarea în familie a copiilor aflaþi în plasament;
• concediul ºi indemnizaþia de naºtere; Fundaþia Salvaþi Copiii România
• concediul ºi indemnizaþia pentru creºterea copilului Intr. Stefan Furtuna 3, sector 1, 010899, Bucureºti
pânã la vârsta de 2 ani sau 3 ani pentru copilul cu Tel: 021 316.61.76
handicap e-mail: rosc@salvaticopiii.ro
• documentele necesare ºi procedura adopþiei; web: www.salvaticopiii.ro
22 • drepturile copiilor cu dizabilitãþi. 23
Federaþia Organizaþiilor Neguvernamentale pentru
Protecþia Copilului

Bd-ul. Decebal nr.4, Bl.S11, Sc.1, Et.3, Ap.9, sector 3,


Bucureºti
Tel: 021-326.84.58
E-mail: fonpc@dial.kappa.ro
www.fonpc.ro

Romanian Angel Appeal


Str. Rodiei nr.25, Sector 3, Bucureºti
Tel: 021- 323.68.68
e-mail: office@raa.ro
www.raa.ro

Fundaþia Românã pentru Copii, Comunitate ºi


Familie
Str. Rene Descartes Nr.6, Cluj Napoca
tel: 0264-594.893
e-mail: frccf@frccf.org.ro
www.frccf.org.ro

Alte surse de informare:


www.copilaria.com
www.pentrucopii.ro
www.copilul.ro
www.parinti.com
www.clopotel.ro
www.desprecopii.com

24