Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
6p 1) Rezultatul operaţiei {1,3,4,6,7}{2,3,5,6,8} este mulţimea:
A.{3,7} B.{3,8} C.{3,6} D.{3,5}
10 2
=
6p 2) Dacă x 5 , atunci x este egal cu:
A.25 B.20 C.15 D.12
6p 3) Dacă un sfert din x este egal cu 20, atunci x este egal cu:
A.100 B.80 C.60 D.40
6p 4) Complementul unghiului cu măsura de 49 are măsura egala cu:
A.141 B.131 C.51 D.41
6p 5) Dreapta perpendiculară pe mijlocul unui segment se numeşte…
A.mediană B.bisectoare C.mediatoare D.înălţime

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi, pe foaia de examen, un triunghi isoscel ABC cu AB=AC.
8p 2) Un telefon costă 250 lei. Dacă preţul creşte cu 30%, atunci aflaţi noul preţ al telefonului.
8p 3) Semidreptele [OA şi [OB sunt perpendiculare. Semidreapta [OC împarte unghiul AOB în două
unghiuri cu măsurile invers proporţionale cu numerele 2 şi 3. Aflaţi măsurile celor două
unghiuri.
7p 4) Rezolvaţi ecuaţia: 4−5 x=2 x−17

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


10p 1) Determinaţi mulţimile A şi B dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile:
a)AB={2,5}; b)AB={0,1,2,3,4,5,6,7,8}; c)A\ B={1,3,8}
10p 2) Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu 3 şi cu 4. Aflaţi numerele a şi b dacă
a+3=b−3 .
10p 3) Triunghiul ABC este dreptunghic în A, m( B) = 60, AB = 4 cm. Punctul D este
simetricul punctului A faţă de dreapta BC iar AECD, E(CD).
a) Construiţi figura.
b) Aflaţi lungimea lui [AE].
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
6p 1) Rezultatul operaţiei {1,3,4,6,7}\{2,3,5,6,8} este mulţimea
A.{1,3,8} B.{1,4,7} C.{1,4,8} D.{1,3,7}
a
6p 2) Dacă a=12 şi b=4 , atunci b este egal cu
A.8 B.4 C.3 D.2
6p 3) 20% din 75 este egal cu
A.15 B.18 C.20 D.25
6p 4) Suplementul unghiului cu măsura de 125 are măsura de
A.45 B.55 C.65 D.75
6p 5) Două drepte concurente care formează un unghi drept se numesc drepte….
A.paralele B.mediane C.ceviene D.perpendiculare

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi, pe foaia de examen, un triunghi dreptunghic ABC cu ipotenuza BC.
8p 2) Dacă mulţimea A are 10 elemente, mulţimea B are 8 elemente, iar AB are 6 elemente,
atunci aflaţi numărul de elemente din mulţimea AB.
8p 3) După o reducere de 15%, preţul unui obiect va fi de 68 lei. Aflaţi preţul iniţial.
x+5 3
= , x≠5
7p 4) Rezolvaţi ecuaţia: x−5 2 .

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


10p 1) Numerele 36 şi 60, împărţite prin acelaşi număr natural diferit de zero, dau resturile 1
şi, respectiv 4. Aflaţi împărţitorul.

10p 2) Numerele a şi b sunt invers proporţionale cu 3 şi cu 5. Aflaţi numerele a şi b dacă


a−b=6 .

10p 3) În figura alăturată aveţi: ABD  CAB şi


DAB  ABC.
a) Demonstraţi că AC=BD.
b) Demonstraţi că ADB  BCA.
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
4
5p 1) Rezultatul calculului ( 16−2 : 4 )⋅2+1 este egal cu:
A.1 B.25 C.33 D.48
4 x
=
5p 2) Dacă 3 6 , atunci x este egal cu:
A.3 B.4 C.6 D.8
5p 3) Rezultatul operaţiei {1, 3, 4, 5, 7} {0, 2, 3, 5, 6} este egal cu:
A.{1, 4, 7} B.{1, 4, 5} C.{1, 5, 7} D.{0, 2, 6}
5p 4) Cel mai mic număr întreg format din trei cifre diferite este egal cu:
A.123 B.987 C.102 D.102
5p 5) Dacă se notează cu  măsura unui unghi obtuz, atunci:
A.0 <  < 90 B.  = 180 C. = 90 D.90 <  < 180
5p 6) Perpendiculara dusă din vârful unui triunghi pe latura opusă (pe dreapta ce include latura
opusă)
se numeşte:
A.mediană B.bisectoare C.înălţime D.mediatoare

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1) Desenaţi pe foaia de test dreapta d pe care construiţi punctele A, B şi C astfel încât AB = 4
cm,
AC = 3 cm şi BC = 7 cm.
15p 2) Enumeraţi elementele mulţimilor A = {xℕ 1  x  5} şi B = {yℕ  (y+1) ⋮ 2} apoi aflaţi
AB.
10p 3) Media aritmetică a trei numere este egală cu 51. Aflaţi cele trei numere dacă sunt direct
proporţionale cu 3, 4 şi 10.

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


În ABC, [AD este bisectoarea BAC, D(BC),
m( BDC) = 110, [AD][AC].
10p a) Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului ABC.
10p b) Aflaţi poziţia punctului MAB astfel încât
BM = 2MD.
10p c) Demonstraţi că BC  2AC.
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
1 1 1 7
5p 1) Rezultatul calculului
( )
+ ⋅ :
2 3 4 24
este egal cu:
A.2 B.3 C.4 D.5
5p 2) 0,75% din 400 este egal cu:
A.8 B.4 C.3 D.30
5p 3) Rezultatul operaţiei {1, 2, 3, 4, 5}{0, 3, 5, 6} este egal cu:
A.1, 3 B.3, 5 C.3. 6 D.2, 4
5p 4) Cel mai mic număr natural divizibil cu 12, format din trei cifre diferite este egal cu:
A.120 B.112 C.102 D.108
5p 5) Dacă se notează cu  măsura unui unghi într-un triunghi şi 90 <  < 180, atunci avem un
triunghi:
A.ascuţitunghic B.dreptunghic C.obtuzunghic D.echilateral
5p 6) În ABC, m( C) = 60, m( A) = 90, BC = 30 cm. Lungimea laturii [AC] este egală cu:
A.60 cm B.10 cm C.30 cm D.15cm

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1) Desenaţi pe foaia de test AOB cu m( AOB) = 60 şi [OC astfel încât m( BOC) = 30
şi m( AOC) = 90.
10p 2) Două treimi din elevii clasei a VI-a au participat la o competiţie sportivă. Dintre aceştia, două
cincimi au luat premii iar restul de 12 elevi nu au luat premii. Aflaţi numărul de elevi din
clasă.
15p 3) Aflaţi numărul natural n, 500  n  1000, care se împarte la 15, 18 şi la 24 şi de fiecare dată
se
obţine acelaşi rest 5.

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


În ABC, [AD este bisectoarea BAC, D(BC),
m( BCA) = 30, ABD  DAC; [DE este
bisectoarea ADC, E(AC).
10p a) Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului ABC.
10p b) Demonstraţi că ABDE.
10p c) Demonstraţi că BD + DE = AD + AE
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
5p 1) Rezultatul calculului [ −4−(−3 )⋅( +2 ) ] : ( +2 ) este egal cu:
A.+10 B.+1 C.1 D.10
5p 2) Se alege la întâmplare un număr din mulţimea 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Probabilitatea ca
numărul ales să fie multiplul numărului 3 este egală cu:
1 1
A. 6 B. 3 C. 50% D. 25%
5p 3) Dacă x, 1, 3, 4, 5=y, 1, 2, 3, 5 atunci y este egal cu:
A.4 B.3 C.2 D.1
5p 4) Cel mai mic număr natural prim este egal cu:
A.0 B.1 C.2 D.3
5p 5) Dacă se notează cu  măsura unui unghi ascuţit, atunci:
A.0 <  < 90 B.  = 180 C. = 90 D.90 <  < 180
5p 6) Perimetrul unui triunghi isoscel în care lungimea unei laturi este de 8 cm şi lungimea altei
laturi
este de 4 cm, este egal cu:
A.24 cm B.20 cm C.16 cm D.12 cm

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1) Desenaţi pe foaia de test triunghiul ABC dreptunghic în A cu AB = 3 cm şi AC = 4 cm.
1 7 7
10p 2) Efectuaţi:
[ ]
3 ,(3 )+1,5⋅ : −
2 3 4 .
15p 3) Numărul a este egal cu 60% din numărul b. Aflaţi numerele a şi b dacă a+3=b−5 .

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


În figura alăturată aveţi ABC dreptunghic în A; punctul D
este simetricul punctului A faţă de dreapta BC; M este
mijlocul lui [BC]; punctul E este simetricul punctului D
faţă de punctul M; m( ABC) = 50.
10p a) Demonstraţi că CDE este dreptunghic.
10p b) Demonstraţi că BD = EC
10p c) Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului ACE.