Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru:

 Folosind metoda ciorchine identificați care sunt funcțiile medicinei de familie.

intervenţii de primă
necesitate în
urgenţele medico-
activităţi de chirurgicale
activităţi de
suport
cercetare ştiinţifică
Efectuarea
supravegherii
medicale
activităţi de contiunue
medicină
preventivă
Depistarea si tratarea
diferitelor imbolnaviri
Funcțiile acute si cronice

activităţi de medicinei de
consiliere
familie Facilitarea Intrarii
si orientarii
pacientului in
sistemul de
activităţi medicale sanatate
curative
activităţi de  activităţi de
îngrijire la îngrijiri paliative
domiciliu;
Folosind analiza SWOT  identificați și evaluați serviciul medical primar - Medicina de familie.

Medicina de familie .
PUNCTELE TARI  PUNCTELE SLABE 
- Existenţa accesului adecvat la AMP în domeniul - Asigurarea populaţiei cu LM din serviciu neuniformă şi în funcţie de
supravegherii şi dezvoltării localitate.
- Existenţa posibilităţii de instruire a oamenilor din AMP la - Un număr insuficient de asistente medicale de familie (în municipii) şi
locul de muncă. de medici de familie (în localităţi raionale).
- Program de lucru încărcat şi timp insuficient. Condiţii de lucru neoptime
- Implementarea programului CIMC la nivel naţional, a
(insuficienţă de spaţiu).
documentaţiei medicale
- Lipsa indicatorului „supravegherea copilului în primii cinci ani de viaţă”
- Elaborarea indicatorilor de performanţă (per serviciu).
- Asistenţa medicală primară se desfăşoară în cabinete de - Lipsa indicatorului „rata familiilor cu copii în primii 5 ani de viaţă
medicină de familie, înfiinţate în condiţiile legii. instruite în CMF” (per serviciu).
- Asistenţa medicală primară se poate asigura prin practica
individuală a medicilor de familie .

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI
- Capacităţi bune de formare profesională/perfecţionare în - În ultimii 10 ani – natalitatea joasă, sporul natural negativ.
USMF „Nicolae Testemiţanu” (instituţiile de învăţământ/de - Atitudinea negativă şi lipsa încrederii populaţiei şi massmediei privind
instruire post-diplomă). serviciul de AMP atât la nivel de localitate raională, cât şi în municipii.
- Disponibilitatea organismelor internaţionale şi existenţa - Exodul forţei de muncă calificate din serviciul AMP, care duce la o
proiectelor investiţionale în serviciu (OMS, SDC, UNICEF). îmbătrânire a lucrătorilor medicali din sistem.
- Numărul mare de ONG-uri active în domeniul sănătăţii şi în - Nivelul de trai scăzut al populaţiei fertile
domeniul social poate fi utilizat în programele de parteneriat. - Cultura sanitară scăzută a populaţiei.
- Creşterea numărului instituţiilor medico-sanitare private ce - Lipsa personalului medical din cauza salarilor mici.
prestează servicii.
- Ridicarea nivelului de sanitate in cadrul satelor.