Sunteți pe pagina 1din 3

Consiliul de Supraveghere (CS)

Consiliul de Supraveghere supravegheaza si coordonează activitatea Comitetului Executiv,


cu respectarea prevederilor legii, ale Actului Constitutiv şi hotărârilor Adunării Generale a
Acţionarilor.
Este format din 7 (şapte) membrii, numiţi pe termen de trei ani, cu posibilitatea de a fi aleşi
pe noi perioade de trei ani.
Membrii Consiliului de Supraveghere:
 nu pot fi membri ai Comitetului Executiv sau salariaţi ai Băncii;
 nu pot fi salariaţi şi nu pot deţine funcţia de membru în Consiliul de Administraţie sau
Consiliul de Supraveghere, ori de membru al directoratului sau funcţia de auditor
financiar la o altă instituţie de credit din România;
 trebuie să aibă competenţa, experienţa şi integritatea cerute de legislaţia şi
regulamentele aplicabile şi de Politica de selecţie şi de remunerare a structurii de
conducere în Grupul BCR.
Consiliul de Supraveghere se întruneşte în sedinte periodice, o data la trei luni. Atunci cand
este necesar, pot fi convocate şedinte speciale.
Atribuţiile şi responsabilităţile Consiliul de Supraveghere sunt stabilite prin legislaţia
aplicabilă, Actul constitutiv precum şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului de Supraveghere.
Principalele atribuţii au în vedere:
 stabilirea elementelor definitorii ale cadrului de administrare a activităţii băncii
(structura organizatorică şi stabilirea liniilor funcţionale, componenta Comitetului
Executiv, alocarea responsabilităţilor şi stabilirea competenţelor şi a mandatului
membrilor acestuia, aprobarea Regulamentului de funcţionare al BCR şi a
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Consiliului de Supraveghere şi
Comitetului Executiv), evaluarea eficacităţii cadrului de administrare a activităţii
Băncii, a politicilor aferente;
 aprobarea şi revizuirea strategiei generale de afaceri şi a politicilor generale la nivelul
băncii şi subsidiarelor sale;
 aprobarea statutului auditului intern şi a planului anual de audit intern;
 stabilirea funcţiei de conformitate, evaluarea politicii cu privire la riscul de
conformitate, a modului de implementare şi administrare a riscului de conformitate;
 aprobarea liniilor directoare privind politica de personal şi a politicii generale de
remunerare a băncii.
Consiliul de Supraveghere poate constitui comitete – cu rol consultativ sau decizional -
după cum consideră necesar şi adecvat. Atribuţiile acestor comitete vor fi stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Supraveghere, precum şi prin
regulamentele de organizare şi funcţionare a respectivelor comitete.
Comitetele Consiliului de Supraveghere

1
Comitetul de Remunerare
Comitetul de Remunerare revizuieşte, raportează către, acordă consultanţă şi asistă
Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale cu privire la
politica de remunerare, şi în special acordă consultanţă şi monitorizează remuneraţiile,
bonusurile şi beneficiile membrilor Comitetului Executiv.
Comitetul de Remunerare este format din trei membri ai Consiliului de Supraveghere.
Responsabilităţile, organizarea, modul de operare şi procedurile Comitetului de
Remunerare sunt stabilite prin Regulamentul de funcţionare şi organizare al Comitetului de
Remunerare.
Componenţa Comitetului de Remunerare:
Andreas Treichl - preşedinte
Manfred Wimmer - vicepreşedinte
Florin Pogonaru - membru
Comitetul de Audit şi Conformitate
Comitetul de Audit şi Conformitate revizuieşte, raportează către, acordă consultanţă şi
asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin pe linia controlului
intern, conformităţii şi auditului, precum şi cu privire la calitatea şi performanţa contabililor şi
auditorilor interni ai Băncii, veridicitatea informaţiilor financiare ale Băncii şi caracterul adecvat
al controalelor şi politicilor financiare.
Comitetul de Audit şi Conformitate este format din trei membri ai Consiliului de
Supraveghere.
Membrii Comitetului de Audit şi Conformitate trebuie să aibă cunostinţe de baza în
domeniile financiar şi contabilitate şi cel putin un membru al Comitetului de Audit şi
Conformitate va avea experienţă în contabilitate sau management financiar.
Responsabilităţile, organizarea, modul de operare şi procedurile Comitetului de Audit şi
Conformitate sunt stabilite prin Regulamentul de funcţionare şi organizare al Comitetului de
Audit şi Conformitate.
Componenta Comitetului de Audit şi Conformitate:
Manfred Wimmer - preşedinte
Florin Pogonaru - vicepreşedinte
Bernhard Spalt - membru
Comitetul de Risc
Comitetul de Risc asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin
pe linia administrării riscurilor şi este un organ de analiză şi decizie care emite hotărâri şi
recomandări potrivit limitelor de autoritate stabilite.
Comitetul de Risc este format din trei membri ai Consiliului de Supraveghere, plus un
membru supleant.
2
Responsabilităţile, organizarea, modul de operare şi procedurile Comitetului de Risc sunt
stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Risc.
Componenţa Comitetului de Risc:
Bernhard Spalt - preşedinte
Manfred Wimmer - vicepreşedinte
Florin Pogonaru - membru
Herbert Juranek - membru supleant