Sunteți pe pagina 1din 10

Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iaşi – 2011 – vol. 115, nr.

CHIRURGIE ARTICOLE ORIGINALE

REGENERAREA NERVULUI PERIFERIC.


STUDIU EXPERIMENTAL - REZULTATE DEFINITIVE

Mihaela Perţea 1, S. Luncă 2


Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
Facultatea de Medicină
1. Clinica de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă
Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Ioan” Iaşi
2. Clinica de Urgenţe Chirurgicale

REGENERATION CAPACITY OF THE PERIPHERAL NERVE: EXPERIMENTAL STU-


DY -FINAL RESULTS (Abstract): Any injury affecting peripheral nerve continuity is fol-
lowed by a degenerative reaction from nerve itself and its muscle. Nerve regeneration is po s-
sible when the two ends are put in direct contact (direct suture), proximity (autologous or a r-
tificial grafts), or through muscle neurotization. The aim of this experimental study was to
evaluate sciatic nerve degeneration and regeneration in rats after no suture (group 1), direct
suture (group 2), nerve grafting (group 3) and muscle neurotization (group 4). Nerve samples
were analyzed by optical microscopy at 8 and 16 weeks after surgery, and nerve degener a-
tion (group 1), axonal growth (group 2) and neuromuscular regeneration (group 4) were a s-
sessed. Optical microscopy and different staining techniques confirmed nerve degeneration,
regeneration, and axonal growth in different moments. Cholinesterase test after direct muscle
neurotization showed enzymatic activity at the level of muscle implantation of nerve fibers,
indirectly confirming the presence of neuromuscular synapse. Key words: PERIPHERAL
NERVE INJURY, NERVE DEGENERATION, NERVE REGENERATION, MUSCLE
NEUROTIZATION

Alterarea continuităţii nervului periferic, nate ale unui nerv periferic, condiţie nece-
indiferent de cauză (striviri, compresiuni sau sară debutului regenerării nervoase (1, 3-5).
secţiuni) determină un proces de degenerare Tehnicile chirurgicale prin care se res-
urmat firesc de tenativa de reparare, atât tabileşte continuitatea fibrelor nervoase, în
morfologică cât şi funcţională, proces repre- cazul secţiunii nervului periferic, pot in-
zentat de reorganizarea structurală şi clude sutura directă, grefa de nerv (atunci
reacţiile metabolice (reacţii axonale) (1-4). când mărimea defectului nu permite sutura
Acest proces este posibil numai atunci când directă). În cazul defectelor de nerv pot fi
capetele nervului secţionat sunt în apropiere utilizate şi alte ţesuturi, cum ar fi vena,
unul de celălalt. Prin regenerare se stabilesc muşchi în venă sau materiale sintetice de
conexiunile dintre centrii nervoşi şi organele tipul tuburilor de silicon, pentru a putea
terminale. Există o multitudine de tehnici crea un culoar de direcţionare a creşterii
chirurgicale prin care se obţine apropierea axonale (6-9). În cazul în care dimensiunea
sau contactul direct dintre capetele secţio- defectului nu permite utilizarea nici uneia

418
Regenerarea nervului periferic. Studiu experimental - rezultate definitive

dintre aceste tehnici (acesta fiind mult prea Primul lot a cuprins un număr de 6 ani-
mare sau ca urmare a smulgerii capătului male, la care nervul sciatic nu a fost sutu-
distal), se va utiliza implantarea fibrelor rat. În cazul celui de al II-lea lot, format
nervoase direct în muşchi, tehnică numită dintr-un număr de 8 animale, s-a practicat
neurotizare neuromusculară. Tehnica in- sutura directă a nervului sciatic. Pentru
clude disecţia şi separarea fibrelor nervoase lotul al III-lea, format dintr-un număr de 8
şi implantarea acestora în muşchi prin mici animale, reconstrucţia nervului sciatic s-a
incizii practicate în acesta din urma, incizii efectuat prin interpoziţia unei grefe de nerv
realizate la profunzimi diferite în grosimea liberă nevascularizată. Al IV-lea lot a in-
muşchiului. Se vor obţine, prin acestă teh- clus 8 animale, iar în acest caz s-a utilizat
nică chirurgicală, formarea de noi sinapse tehnica neurotizării neuromusculare, în
neuromotorii la nivelul de implantare a care după disecţia pe fascicule a nervului
fibrei nervoase în muşchi (10-12). sciatic, s-a practicat implantarea acestora în
Scopul acestui studiu este de a pune în muşchiul pe care îl inervează (fig. 1-5).
evidenţă, prin metode histologice, capacita- Implantarea fibrelor nervoase în muşchi
tea de regenerarea axonală la nivelul unui s-a realizat pe diferite suprafeţe şi la dife-
nerv suturat direct, al unuia reconstruit prin rite adâncimi, urmărindu-se punerea în evi-
interpunerea unei grefe de nerv, dar şi pu- denţă a sinapselor neuromotorii nou for-
nerea în evidenţă, prin utilizarea unor mate la acest nivel, şi implicit utilitatea
reacţii enzimatice a formării sinapsei neu- acestei tehnici chirurgicale.
romotorii la locul de implantare a fibrei
nervoase în muşchi atunci când este utili-
zată tehnica neurotizării neuromusculare.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul actual urmăreşte a completa re-
zultatele preliminare prezentate într-un
număr anterior al revistei (2). Studiul a fost
realizat pe un lot de 30 de şobolani Wistar,
femele, cu vârsta de 8 săptămâni şi greutăţi
cuprinse între 190 şi 220 de grame. Anima-
lele au fost găzduite individual într-un Fig.1. Secţiune nerv sciatic
mediu controlat 24 ore din 24 şi acces liber
la apă şi alimente. Aclimatizarea anima-
lelor s-a făcut cu 10 zile anterior inter-
venţiilor chirurgicale. Cele 30 de animale
nu au primit alimente cu o noapte înainte
de intevenţia chirurgicală. Sub anestezie
generală, s-a descoperit nervul sciatic la
nivelul membrului posterior drept, urmată
de secţionarea acestuia. Animalele au fost
împărţite în 4 loturi în funcţie de inter-
venţia chirurgicală de care au beneficiat. Fig. 2. Neurorafie directă nerv sciatic (lot I)

419
Mihaela Perţea et al.

din lotul IV).


Pentru studiul histologic, în toate cazu-
rile, a fost folosită microscopia optică prin
tehnica includerii la parafină. În prima
etapă de colorare a secţiunilor s-au utilizat
atât metode uzuale: coloraţia hematoxilină–
eozină (HE) şi coloraţia tricromică (van
Gieson), cât şi metode speciale: coloraţia
Fig. 3. Grefă de nerv (lot III) tricromică C. Szekely şi coloraţia Gordon-
Sweet. Pentru a pune în evidenţă sinapsele
nou formate, în cazul implantării fibrelor
nervoase direct în muşchi (neurotizare
neuromusculară), s-a utilizat o reacţie en-
zimatică – tehnica colinesterazei. Tehnica
colinesterazei sau metoda tiocolinei, pro-
pusă în 1959 de către Gerebtzoff, are la
bază hidroliza substratului de acetiltioco-
Fig. 4. Disecţia nervului sciatic în fascicule lină de către activitatea enzimatică pentru
producerea tiocolinei. Tiocolina se com-
bină cu ionii de cupru prezenţi în mediul de
incubare pentru a forma cupru-tiocolina.
Precipitatul astfel format nu este vizibil în
lumina microscopului. Fiind tratat cu o
soluţie de sulfat de amoniu, va forma cu-
pru-sulfatul, recunoscut astfel ca un preci-
pitat de culoare maro, punându-se astfel în
Fig.5. Neurotizare neuromusculară directă evidenţă activitatea enzimatică şi indirect a
(lot IV) sinapselor nou formate.

Un număr de 7 şobolani din lotul al III- REZULTATE


lea au decedat în perioada postoperatorie Rezultatele definitive le-au completat
imediată. pe cele preliminare (prezentate într-un
Lotul de 30 de animale a fost împărţit în articol anterior) făcând comparaţia, din
două subloturi (A şi B) în funcţie de mo- punct de vedere histologic, a zonelor de
mentul în care s-a realizat recoltarea pie- regenerare, în cazul diferitelor tipuri de
selor de analizat. Lotul A, la care recoltarea tehnici de reconstrucţie nervoasă utilizate.
s-a efectuat la 8 săptămâni postoperator, a Compararea s-a efectuat între cele două
cuprins 11 animale (3 din lotul I, 4 din lotul loturi, apreciindu-se astfel progresia re-
II, 4 din lotul 4). Lotul B, la care recoltarea generării. De această dată (faţă de studiul
a fost realizată la 16 săptămâni de la ope- preliminar) evaluarea modificărilor degene-
raţie a cuprins un număr de 12 animale (3 rative cât şi a regenerării s-a făcut şi cu
din lotul I, 4 din lotul II, 1 din lotul III si 4 metodele speciale de colorare.

420
Regenerarea nervului periferic. Studiu experimental - rezultate definitive

Pe animalele din primul lot, la care re- Degenerarea a fost remarcată atât cu
coltarea s-a făcut la 8 săptămâni postopera- ajutorul tehnicii de colorare cu hematoxi-
tor, s-au constatat iniţial modificări degene- lină–eozină, cât şi în coloraţia van Gieson
rative incipiente cu fragmentarea fibrelor (fig. 8). Tehnica pentru reticulină eviden-
nervoase. La animalele din cel de-al II-lea ţiază în nervul degenerat, zone restrânse de
lot, la care recoltarea s-a efectuat la 16 discontinuitate, în majoritate tecile Schwann
săptămâni, fenomenele de degenerare pro- cu membrana lor bazală păstrându-şi conti-
gresează, în structura nervului fiind remar- nuitatea (fig. 9). În aceeaşi coloraţie pentru
reticulină, în zona musculară alterată, se
cate fragmentări axonale mai importante.
remarcă o densificare a fibrelor reticulare
Modificări de acelaşi tip apar şi la nivelul
cu apariţia de fibre fine suplimentare, care
muşchiului, degenerarea la nivelul fibrelor
gâtuie în cea mai mare parte fibrele muscu-
musculare fiind reprezentată de omogeni-
lare.
zarea fibrelor şi dispariţia nucleilor (fig.
6,7).

Fig. 8. Nerv periferic secţionat, fragmentări


axonale pronunţate (HE10x)
Fig. 6. Muşchi scheletal. Arii cu modificări de-
generative ale fibrelor musculare, dispariţia Fragmentul de nerv sciatic, recoltat la 8
nucleilor, omogenizarea fibrelor (HE 20x) săptămâni (lotul I), din segmentul distal
neurorafiei, prezintă în coloraţia HE o
reorganizare a histoarhitectonicii. Nucleii
celulelor Schwann formează din nou şira-
guri orientate în lungul nervului, iar în
jurul lor există o cantitate mai mare de cito-
plasmă, cu o nuanţă mai bazofilă. Printre
fasciculele nervoase, din loc în loc, se ob-
servă mici lumene vasculare (fig. 9). După
impregnare argentică, fibrele reticulare
apar relativ paralele, în mare parte cu con-
tinuitate păstrată şi numai în unele zone se
remarcă mici discontinuităţi (fig. 10). Ţesu-
Fig. 7. Muşchi scheletal. Zonă cu modificări tul muscular prelevat din zona distală neu-
degenerative (van Gieson 20x) rorafiei, în cadrul aceluiaşi lot I, prezintă în

421
Mihaela Perţea et al.

coloraţie HE, mănunchiuri de fibre eozino- structura microscopică a fibrelor musculare


file, cu nuclei periferici, organizate în fas- striate, a fost integră, aspect evidenţiat atât
cicule, separate prin perimisium (fig. 11). în secţiuni longitudinale cât şi transversale.

Fig. 10. Nerv periferic cu neurorafie,


Fig. 9. Nerv periferic secţionat, fragment distal,
segment distal.
modificări incipiente. (reticulină, impregnaţie
(Reticulină impregnaţie argentică 40x)
argentică 40x)

Histoarhitectonia ţesutului muscular


este păstrată. Impregnaţia argentică evi-
denţiază prezenţa fibrelor reticulare în
endomisium, cu o perfectă organizare. În
ceea ce priveşte lotul la care s-a utilizat
neurotizarea neuromusculară, în cazul re-
coltării la 8 săptămâni postoperator, frag-
mentele de ţesut muscular prezintă aspecte
diferite. În unele zone, la nivelul epimisiu-
mului se remarcă lumene vasculare, ţesut
adipos şi mici fascicule de fibre nervoase în
Fig. 11. Muşchi scheletal din zona de neurorafie.
vecinătatea unor fibre musculare striate,
Structură conservată - HE (lot I)
izolate între ele de ţesut conjunctiv bogat în
adipocite (fig. 12). În alte zone, se remarcă
la nivelul perimisiumului, fibre nervoase
într-o atmosferă de ţesut conjunctiv lax. În
preparatele tratate cu impregnaţie argen-
tică, mănunchiurile de fibre nervoase apar
evidente în perimisium, iar reţeua de fibre
reticulare din ţesutul muscular învecinat,
prezintă arhitectonie nemodificată. Prin
tehnica de colorare tricromă, se remarcă
prezenţa de mici fascicule de fibre ner-
voase în perimisiumul dintre fasciculele
musculare striate (fig. 13). În zona de neu- Fig. 12. Fibre nervoase în vecinătatea unor fibre
rotizare, organizarea histoarhitectonică şi musculare striate - HE 20x (lot I)

422
Regenerarea nervului periferic. Studiu experimental - rezultate definitive

Fig. 13. Zonă de neurotizare. Fig. 14. Nerv periferic după neurorafie.
Fibre nervoase în vecinătatea fibrelor Reticulină, impregnaţie argentică 20x (lot II)
musculare - Tricrom Szekely 20x (lot I)

În cazul lotului II, la care recoltarea s-a


efectuat la 16 săptămâni postoperator, în
coloraţie HE, segmentul distal al neurora-
fiei directe arată în secţiune longitudinală o
structură conservată. Fibrele nervoase sunt
organizate ordonat în ax longitudinal cu
discrete sinuozităţi, cu celule Schwann
aranjate în şiraguri, cu o densitate mai mică
comparativ cu primul lot. Acelaşi fragment
Fig. 15. Zonă de neurotizare muşchi striat cu
tratat pentru evidenţierea fibrelor reticu-
structură conservată, în vecinătatea fibrelor
lare, arată o organizare a acestora în
nervoase. Reticulină, impregnaţie argentică
mănunchiuri orientate în axul lung al ner-
vului, dispuse paralel şi cu un traiect uşor
sinuos (fig. 14). În cazul neurotizării, unele
fascicule musculare prezintă morfologie
care sugerează regenerarea musculară avan-
sată. Impregnarea argentică evidenţiază un
filet nervos într-o relaţie intimă cu fasci-
culele musculare (fig. 15). În numeroase
arii examinate s-au pus în evidenţă pachete
vasulo-nervoase ataşate suprafeţelor mus-
culaturii striate. Fragmentele musculare din
zona de neurotizare au scos în evidenţă Fig. 16. Zonă de neurotizare. Mic nerv periferic
existenţa unor nervi periferici de dimensiu- şi lumen vascular printre fasciculele musculare.
ni diferite în perimisiumul ţesutului muscu- Tricrom Szekely 20x (lot II)
lar striat. Coloraţia tricromică scoate în
evidenţă, deasemenea, prezenţa de fine Depistarea sinapselor neuromusculare
fascicule nervoase în epimisium, în imedia- efectuată prin reacţia histoenzimologică
ta vecinătate a fasciculelor musculare (fig. pentru colinesterază, a evidenţiat prezenţa
16). unei reacţii pozitive de intensitate cores-

423
Mihaela Perţea et al.

punzatoare, la nivelul fibrelor musculare la atrofie severă la un an de la leziune şi


striate, din zonele de neurotizare. Densita- maximă la doi ani de la traumatism (13-
tea ariilor cu reacţii pozitive a fost varia- 15).
bilă, rămânând constant prezentă (fig. 17, Traumatismele de la nivelul nervilor pe-
18). riferici sunt leziuni grave în urma cărora
pacientul este scos din viaţa socială şi pro-
fesională pentru o perioadă lungă de timp.
Repararea nervului periferic se face prin
mai multe tehnici chirurgicale (sutura di-
rectă, grefa de nerv, neurotizare, etc), dar
important este ca momentul la care se face
reconstrucţia să fie cât mai aproape de cel
al traumatismului (8, 9, 14,16).
Implantarea directă în muşchi a fibrelor
nervoase dă posibilitatea formării de noi
plăci neuromotorii gigante în zona aneurală
Fig. 17. Zonă de neurotizare cu rare sinapse. a muşchiului, făcând astfel posibilă rei-
Colinesterază 20x (lot II) nervarea muşchiului. Toate studiile făcute
de-a lungul timpului au confirmat teoria
neurotropismului şi sugerau că ţesutul ner-
vos periferic este capabil de discriminarea
unei ţinte specifice (10, 17, 18).
Studiul descris confirmă prezenţa modi-
ficărilor care au loc la nivelul capetelor
unui nerv traumatizat (secţionat), precum şi
modificările existente în muşchiul dener-
vat.
La nivelul nervului periferic s-au obser-
vat alterările caracteristice degenerării
Fig. 18. Zonă de neurotizare: fibre musculare walleriene, manifestate prin fragmentări ale
striate, prezenţa unor sinapse (secţiune longitu- fibrelor nervoase, constatate precoce, înso-
dinală). Colinesterază 40x (lot II) ţite de modificări la nivelul tecii Schwann
şi ale endonervului (19-21).
DISCUŢII Pe preparatele examinate s-au putut
Capacitatea mare de regenerare a siste- constata zone de creştere ale celularităţii
mului nervos periferic este dată de organi- de-a lungul fibrelor nervoase din segmentul
zarea sa celulară. Orice traumatism la nive- distal al nervului secţionat, datorită mi-
lul nervului periferic – strivire, secţiune sau grării macrofagelor şi stimulării celulelor
smulgere – determină un proces de degene- Schwann, observaţie în concordanţă cu
rare, care este urmat de tentativa de repa- datele din literatură (6). Atrofia neurogenă
rare morfologică şi funcţională. După s-a manifestat prin reducerea pronunţată în
denervare muşchiul îşi pierde contractilita- dimensiuni a fibrelor musculare cu angu-
tea voluntară şi devine flasc, mergând până larea acestora şi apariţia modificărilor tinc-

424
Regenerarea nervului periferic. Studiu experimental - rezultate definitive

torialităţii cu afinitate înspre fuxina acidă. tori care atrag conurile de creştere neuro-
În prezent, se admite că regenerarea fi- nală spre anumite ţinte. În cazul neuronilor
brelor nervoase pe seama segmentului motori, conurile de creştere sunt atrase de
proximal, începe imediat după secţionarea către fibrele musculare de care aderă (10,
nervului şi că eliberarea factorilor de 17, 18). Se consideră că sub efectul neuro-
creştere neurali (NGF) de către fibroblaste transmiţătorilor se vor organiza sinapse,
în matricea extracelulară a segmentului realizându-se o inervare polineurală, care
distal şi că expresia receptorilor NGF de este tranzitorie şi care în final va deveni
către celulele Schwann creează un micro- mononeurală prin eliminarea sinapselor
mediu favorabil regenerării axonale (22, mai puţin active. În experimentul prezent
23). am putut constata variate relaţii de apro-
În experimentul efectuat, efectele favo- piere între fibrele nervoase şi fibrele mus-
rabile ale neurorafiei s-au putut observa la culare (2, 12, 25).
ambele loturi, dar mai evident la cel de-al Cu ajutorul reacţiei histoenzimologice
II-lea. În tehnica pentru reticulină, fibrele pentru evidenţierea colinesterazei din si-
reticulare şi-au păstrat în mare măsura napsă, am putut demonstra prezenţa sinap-
organizarea la nivelul bontului distal după selor colinergice la nivelul fibrelor muscu-
neurorafie, ceea ce susţine ideea că mem- lare din zona de neurotizare, cu o densitate
brana bazală (care conţine colagen IV şi mai mică la lotul I şi mai mare la lotul II.
colagen III) se reorganizează foarte precoce Brunelli şi colab. au demonstrat că neuro-
pe seama celulelor Schwann. tizarea neuromusculară directă este mai
În ambele loturi, după practicarea neu- eficientă atunci când implantarea fibrelor
rorafiei s-au putut constata arii de fibre nervoase la nivelul muşchiului se face mai
musculare striate fără modificări, sau arii superficial, obţinându-se astfel o capacitate
restrânse cu aspect microscopic de regene- contractilă mai înaltă. Toate acestea se
rare. Acest aspect sugerează că regenerarea datorează, se pare, unei activităţi mai mari
se realizează în mod progresiv în etape, în a enzimelor glicolitice din fibrele muscu-
raport cu diferitele unităţi neuromotorii (4, lare periferice, fiind astfel scăzută insufi-
23). cienţa aparatului de ghidare şi formarea
În ceea ce priveşte neurotizarea neuro- micronevroamelor intramusculare la jonc-
musculară s-au observat la ambele loturi, ţiunea neuromusculară (2, 17-19).
dar mai ales la cel de-al II-lea, numeroase În toate cazurile un rol important îl au
structuri de tip nerv periferic, unele cu factorii de creştere nervoasă care sunt sin-
dimensiuni foarte înguste, aparent formate tetizaţi în ţesuturile inervate de nervi sim-
din 8-15 fibre nervoase cu tecile aferente patici şi senzitivi şi sunt transportaţi de
prezente printre fibrele musculare striate, axonii terminali la corpurile celulare unde
într-o atmosferă de ţesut conjunctiv lax. îşi exercită funcţia de supravieţuire şi rolul
Observaţiile studiului sugerează păstra- trofic.
rea în viaţa adultă a capacităţii fibrei ner- În cazul tuturor traumatismelor de la ni-
voase de a răspunde la factorii locali de velul nervului periferic, recomandarea este
creştere, sintetizaţi în principal la nivelul ca reconstrucţia nervului să fie una imedia-
ţesutului conjunctiv, unde un rol important tă (în urgenţă), pentru a crea condiţii bune
îl joacă laminina. Există de asemenea, fac- debutului creşterii axonale (2, 12, 14, 16).

425
Mihaela Perţea et al.

CONCLUZII loc în loc, printre fasciculele nervoase se pot


Se poate spune că leziunile de la nivelul observa mici lumene vasculare. Fibrele
nervilor periferici sunt extrem de importante reticulare apar relativ paralele, după impre-
atât datorită deficitului motor şi senzitiv de gnarea argentică, în mare parte cu continui-
la nivelul segmentului afectat, cât şi perioa- tatea păstrată şi numai în unele zone apar
dei de timp mari de la momentul recons- mici discontinuităţi.
trucţiei la momentul reintegrării socio- Formarea sinapselor în zonele de im-
profesionale a pacientului. Pentru a obţine plantare a fibrelor nervoase în muşchi arată
rezultate mai rapide şi de o bună calitate eficienţa tehnicii de neurotizare pentru
repararea nervului traumatizat trebuie facută reinervarea muşchiului denervat. Reacţia
la un moment cât mai apropiat de cel al histoenzimologică pentru colinesterază a
traumatismului. Pentru reconstrucţia de nerv evidenţiat prezenţa unei reacţii pozitive de
este de dorit a se evita tensiunea pe linia de intensitate corespunzătoare la nivelul fibre-
sutură, se preferă sutura directă în favoarea lor musculare striate din zonele de neuro-
grefei de nerv atunci când este posibil. Neu- tizare, ceea ce reprezintă depistarea sinap-
rorafia directă duce la reorganizarea histoar- selor neuromusculare.
hitectonicii. Nucleii celulelor Schwann for- Regenerarea nervoasă depinde de o
mează din nou şiraguri orientate în lungul multitudine de factori, cei mai importanţi
axului nervului, iar în jurul lor se poate fiind vârsta, nivelul traumatismului leziu-
remarca o cantitate mai mare de citoplasmă, nile asociate, nervul afectat, momentul
cu o nuanţă mai bazofilă, dând aspect gene- reparării nervoase, tehnica utilizată, trata-
ral de hipertrofie a celulelor Schwann. Din mentul adjuvant.

BIBLIOGRAFIE

1. Flores AJ, Lavernia CJ, Owens PW. Anatomy and physiology of peripheral nerve injury and repair.
Am J Orthop 2000; 29: 167-173.
2. Mihaela Perţea, S. Luncă. Capacitatea de regenerare a nervului periferic. Studii experimentale-
rezultate preliminare. Rev Med Chir 2010; 114: 135-141.
3. Lobato RD. Historical vignette of Cajal's work "Degeneration and regeneration of the nervous sys-
tem" with a reflection of the author. Neurocirugia 2008; 19: 456-468.
4. Frykman GK, McMillan PJ, Yegge S. A review of experimental methods measuring peripheral nerve
regeneration in animals. Orthop Clin North Am 1988; 19: 209-219.
5. Căruntu Irina Draga, C. Cotuţiu. Histologie. Ţesuturi fundamentale. Iaşi: Gr. T. Popa, 2004, 155-188.
6. Lundborg G., Danielsen N. Injury, degeneration and regeneration. In: Gelberman RH editor. Opera-
tive nerve repair and reconstruction. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1991, 109-132.
7. Vleggeert-Lankamp CL. The role of evaluation methods in the assessment of peripheral nerve regene-
ration through synthetic conduits: a systematic review. Laboratory investigation. J Neurosurg 2007;
107: 1168-1189.
8. Suematsu N, Atsuta Y, Hirayama T. Vein graft for repair of peripheral nerve gap. J Reconstr Micro-
surg 1988; 4: 313-318.
9. Matsuyama T, Mackay M, Midha R. Peripheral nerve repair and grafting techniques: a review. Neurol
Med Chir 2000; 40: 187-199.
10. Dvali L, Mackinnon S. Nerve repair, grafting, and nerve transfers. Clin Plast Surg 2003; 30: 203-221.

426
Regenerarea nervului periferic. Studiu experimental - rezultate definitive

11. Brunelli GA. Direct neurotization of muscles by presynaptic motoneurons. J Reconstr Microsurg
2001; 17: 631-636.
12. Chen Z. Progress of peripheral nerve repair. Chin J Traumatol 2002; 5: 323-325.
13. Kermer C, Millesi W, Paternostro T, Nuhr M, Sabbas A. Experimental study of muscle-nerve-muscle
neurotization. J Reconstr Microsurg 2000; 16: 569-572.
14. Kay SP, Wiberg M, Thornton DJ. Nerves are living structures whose injury requires urgent repair. J
Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010; 63: 1939-1940.
15. Mira JC. Biologie de la regeneration nerveuse. In: Tubiana R editor. Traite de chirurgie de la main.
vol. III. Paris: Masson, 1986, 335-357.
16. Stoll G, Muller HW. Nerve injury, axonal degeneration and neural regeneration: basic insights. Brain
Pathol 1999; 9: 313–325.
17. Dagum AB. Peripheral nerve regeneration, repair, and grafting. J Hand Ther 1998; 11: 111-117.
18. Brunelli GA, Brunelli GR. Direct muscle neurotization. J Reconstr Microsurg 1993; 9: 81-90.
19. Brunelli G. Direct neurotization of severely damaged muscles. J Hand Surg 1982; 7: 572-579.
20. Bisby MA. Regeneration of peripheral nervous system axons. In: Waxman SG, Kocsis JD, Stys PK,
editors. The axon: structure, function and patholphysiology. New York: Oxford University Press,
1995, 553–578.
21. Fu SY, Gordon T. The cellular and molecular basis of peripheral nerve regeneration. Mol Neurobiol
1997; 14: 67–116.
22. Gold BG. Axonal regeneration of sensory nerves is delayed by continuous intrathecal infusion of
nerve growth factor. Neuroscience 1997; 76: 1153–1158.
23. Poirien J, Ribadeau Dumas JL, Catala M. Histologie moleculaire. Paris: Masson, 1997.
24. Bielecki M, Skowroński R, Skowroński J. A comparative morphological study of direct nerve implan-
tation and neuromuscular pedicle methods in cross reinnervation of the rat skeletal muscle. Rocz
Akad Med Bialymst 2004; 49: 10-17.

427

S-ar putea să vă placă și