Sunteți pe pagina 1din 4

Bioinginerie, anul IV - Optional 2,

Biocompatibilitate si testare farmacologica / Inginerie citotisulara si organe artificiale

Fiecare student va opta pentru o singura disciplina din acest grup de discipline. Exprimarea optiunilor se realizeaza la decanat in perioada 17-23 mai 2019

Denumirea
Biocompatibilitate si testare farmacologica Inginerie citotisulara si organe artificiale
disciplinei
Date despre disciplina Anul 4, Semestrul I
28 ore curs si 28 ore activitati practice
Obiective Obiectiv general: Obiectiv general:
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de Cunoasterea materialelor de constitutie, a procedeelor de obtinere, a
farmacocinetică, farmacodinamie şi reactivitate imună. tehnicilor de asamblare, metodelor de evaluare a dispozitivelor
Cunoaşterea principiilor de bază în ceea ce priveşte medicale aplicate in ingineria tesuturilor si organelor
testarea substanţelor bioactive şi biocompatibilităţii Obiective specifice:
biomaterialelor. Insusirea caracteristicilor necesare biomaterialelor, a morfologiei si
Obiective specifice: caracteristicilor de interactiune pentru componente si dispozitive
Cunoaşterea factorilor care influenţează acţiunea medicale cu aplicatii in ingieneria citotisulara.
substanţelor bioactive (factori care ţin de substanţă sau Cunoasterea principiilor regenerarii tisulare, produsele ingineriei
de organism). tisulare, organe artificiale si performantele acestora.
Cunoaşterea mecanismelor de acţiune ale substanţelor Cunoasterea aspectelor etice in medicina regenerativa. Cunoasterea si
bioactive. utilizarea standardelor de evaluare biologica a dispozitivelor medicale
Cunoaşterea celor mai uzuale metode şi tehnici de (ISO 10993).
precizare a caracteristicilor farmacocinetice şi Prelucrarea si caracterizarea de membrane, materiale macroporoase,
farmacodinamice ale substanţelor bioactive. structuri complexe, aplicabile in ingineria tisulara si ca subansamble
Cunoaşterea recomandărilor ISO în ceea ce priveşte pentru organe artificiale.
testarea biocompatibilităţii biomaterialelor.
Realizarea bazelor de date cu rezultatele colectate în
cursul cercetării plecând de la obiectivele stabilite şi de la
metodele de analiză statistică alese.

Bioinginerie, anul IV, anul universitar 2019-2020 - Biocompatibilitate si testare farmacologica / Inginerie citotisulara si organe artificiale pag 1
Competente Descrierea şi utilizarea aparaturii şi echipamentelor Cunoasterea si descrierea functionarii dispozitivelor medicale utilizate
profesionale necesare pentru un studiu experimental (in vitro sau in in medicina regenerativa sau ca produs al inginerie tisulare.
vivo). Cunoasterea aspectelor etice in realizarea si utilizarea produselor
Cunoaşterea principiilor de etică a lucrului cu animale de ingineriei tisulare.
laborator şi a normelor de securitate-protecţie necesare în Cunoasterea si aplicarea standardelor de evaluare biologica a
studiile preclinice. dispozitivelor medicale .
Descrierea unui protocol de cercetare pentru testarea Caracterizarea suporturilor pentru ingineria tisulara prin metode
substanţelor bioactive precum şi pentru evaluarea nedistructive si distructive.
biocompatibilităţii biomaterialelor. Formularea si optimizarea din punct de vedere compozitional,
Monitorizarea etapelor unui protocol experimental, morfologic si al interactiunii cu mediul biologic a suporturilor pentru
îmbunătăţirea sau modificarea protocolului experimental ingineria tisulara si subansamblelor pentru organe artificiale, pe baza
în funcţie de obiectivele studiului. de experiment programat, analiza si interpretare de date.
Utilizarea metodelor corespunzătoare de analiză a
datelor obţinute în cercetarea experimentală,
interpretarea rezultatelor.
Competente Realizarea unor activităţi specifice muncii în echipă utilizând abilităţi de comunicare interpersonală. Capacitatea de a consulta
transversale literatura de specialitate si de a organiza experimentul pentru pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei intr-o limbă de circulaţie internaţională.
CURS 1. Introducere în farmacologie: farmacocinetica 1.Principii de proiectare a suporturilor pentru ingineria citotisulara.
Definiţia farmacocineticii. Parametri farmacocinetici. Principii de baza alemedicinii regenerative si ingineriei citotisulare
Absorbţia, transportul şi distribuţia, metabolizarea şi 2.Tipuri de suporturi pentru imobilizarea celulelor. Compozitia
eliminarea substanţelor bioactive. Particularităţi ale chimica a suporturilor. Morfologia suporturilor pentru ingineria
farmacocineticii în funcție de vârstă sau stare fiziologică. tisulara. Structuri tridimensionale. Structuri multicelulare
2. Introducere în farmacologie: farmacodinamia 3.Biomateriale pentru suporturi pentru ingineria citotisulara. Metode
Definiţia farmacodinamiei. Relaţia structură-efect. Relaţia de obtinere a suporturilor pentru ingineria citotisulara
doză-efect. 4.Metode standardizate de evaluare a dispozitivelor medicale
Mecanisme de acţiune ale substanţelor bioactive. 5.Ingineria tisulara a muschilor scheletici si a cartilagiilor. Proiectarea
Noţiuni fundamentale de recceptorologie. suporturilor pentru culturi de condrocite
Reacţii particulare la medicamente (substanţe bioactive) 6.Osul si produsele ingineriei tisulare
3. Testare farmacologică 7.Ingineria tisulara a ficatului. Sisteme hepatocitare pentru implant.

Bioinginerie, anul IV, anul universitar 2019-2020 - Biocompatibilitate si testare farmacologica / Inginerie citotisulara si organe artificiale pag 2
Tehnici de recoltare a sângelui la animale de laborator. Transplantul hepatocitelor pe matrici polimerice
Anestezia şi eutanasia animalelor de experienţă. Etica 8.Pielea bioartificiala. Principii de proiectare. Tehnologie de realizare.
experimentelor pe animale de laborator. Produse comerciale
4. Screening-ul în testarea farmacologică a substanţelor 9.Sistemul vascular. Proteze vasculare si produse bioartificiale
biologic active. 10.Inima artificiala si produse de asistenta circulatorie. Valve cardiace
Clasificarea studiilor tip „screening”. 11.Rinichiul artificial. Sisteme extracorporale de asistare a rinichiului.
5. Metode generale de testare farmacologică Glomerulul bioartificial. Rinichiul bioartificial implantabil
Teste de comportament 12.Ingineria tisulara si sistemul nervos
6. Metode generale de testare farmacologică: studiul pe 13.Corneea artificiala.Proteze si lentile intraoculare
ţesuturi şi organe izolate. Efectul substanţelor pe 14.Plamanul artificial.Sisteme de asistare a plamanului
musculatura netedă digestivă, musculatura netedă Pancreasul artificial. Paratiroida artificiala. Laringele artificial
vasculară, asupra cordului izolat, asupra musculaturii
netede traheo-bronhice.
7. Modele experimentale pe animale de laborator (de
inflamaţie, de boli respiratorii, de boli cardio-vasculare,
de boli digestive)
8. Sistemul imun - noţiuni generale.
„Self” şi „non-self” în biocompatibilitate.
Implicaţii în evaluarea biocompatibilităţii
9. Citotoxicitatea şi genotoxicitatea. Metode de studiu.
10. Efectele implantelor. Model de testare pe iepure.
Tehnici alternative.
11. Iritaţia şi sensibilizarea. Metode de testare a
răspunsului iritativ. Metode de testare a sensibilizării
12. Studiul efectelor sistemice. Toxicitatea acută indusă
de biomateriale. Teste care utilizează extracte fluide.
Teste de pirogenitate.
13. Studiul efectelor sistemice. Toxicitatea subcronică şi
cronică indusă de biomateriale
Design-ul testelor de toxicitate subcronică şi cronică.

Bioinginerie, anul IV, anul universitar 2019-2020 - Biocompatibilitate si testare farmacologica / Inginerie citotisulara si organe artificiale pag 3
14. Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor.
Prepararea probelor şi materiale de referinţă
ACTIVITATI 1. Farmacocinetică. Variaţia efectului substanţelor în 1. Biomateriale pentru ingineria tisulara. Noi tehnici de prelucrare a
PRACTICE funcţie de calea de administrare biomaterialelor
2. Farmacodinamie. Relaţia doză-efect. 2. Principii de proiectare a suporturilor pentru ingineria tisulara. I.
Relaţia structură-efect Obtinerea suporturilor macro/microporoase pentru ingineria tisulara a
3. Testare farmacologică. Recoltarea sângelui, anestezia și vaselor de sange
eutanasia la animalele de laborator. 3. Principii de proiectare a suporturilor pentru ingineria. II.
4. Organizarea unui experiment: alegerea metodelor, Caracteriza-rea morfologica a suporturilor macro/microporoase
tehnicilor şi materialelor. pentru ingineria tisulara a vaselor de sange
5. Teste de comportament. Testul plăcii perforate. Testul 4. Biomaterial compozit pe baza de colagen si hidroxiapatita cu
labirintului. Testul tracţiunii aplicatii ca substituent osos – preparare si analiza de factori
6. Metode generale de testare farmacologică: studiul pe 5. Biomaterial compozit pe baza de colagen si hidroxiapatita cu
ţesuturi şi organe izolate. aplicatii ca substituent osos. Analiza structurala si analiza mecanica
Baia de organ – studiul musculaturii netede digestive 6. Studiul actiunii enzimelor asupra membranelor utilizate in ingineria
7. Modele experimentale animale tisulara
Edemul inflamator (demonstrarea efectului AINS) 7. Micro si nanofibre colagenice obtinute prin reconstituire
8. Sistemul imun. „Self” şi „non-self” în geneza
biocompatibilităţii. Implicaţii în evaluarea
biocompatibilităţii
9. Citotoxicitatea şi genotoxicitatea
10. Efectele implantelor
11. Iritaţia şi sensibilizarea
12. Studiul efectelor sistemice. Toxicitatea acută indusă
de biomateriale
13. Studiul efectelor sistemice. Toxicitatea subcronică şi
cronică indusă de biomateriale
14. Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor.
Prepararea probei şi materiale de referinţă

Bioinginerie, anul IV, anul universitar 2019-2020 - Biocompatibilitate si testare farmacologica / Inginerie citotisulara si organe artificiale pag 4

S-ar putea să vă placă și