Sunteți pe pagina 1din 72

Traducere de Nicolae Şerban- Tanaşoca

~
UNlVEllSITAS
TIdui aJlalaol: _ de a,..u.c:e
Copyript C lJU ....... Uaiwniwra de Fn.ncc. Paris
Coppip. CI'" _ Teora
UNIVERSITAS eate D. illlpriac al Editurii Taora.
Cuprins

Şef oi.
..daqi., Gel. OiacoD' Introducere .......................................................... 7
Capcna, Ghco.pe Popescu
1. Constantin. Monarhia creştină şi orientală .......... 11
Naţ' 24,15 tlMA ~'I~UJ 1. Constantin ,i crqrini$mul, 17. - IL Întemeierea Constan-
~.. ,15• •73-611-110-5
PriIlted 10 Rodrua
,i
tinopolului, 26. - III. Monarhia constantiniană Imperiul
în secolul .tlV -lea, 31.

2. De la Constantin la Iustinian. Lupta împotriva


ereticilor!i a barbarilor (337-518) ...................... 39
3. Secolul lui Iustinian (518-6\0) ........................... 55
1. Politica externi, ~9. -II. Opera internă, 64.

4. Dinastia lui Heraclius li sÎaqitul Imperiului


roman (6\0-717) ................................................ 77
5. Dinastiile lsauriană ,i Amoriană. Iconoclasmul
(717-867) .......................................................... 89
Distribuţie,
Bucure,ti: B-dul Al. I. Cuza nr. 39; tel.lfu:: 222.45.33 6. Dinastia «macedoneană~ şi apogeul Imperiului
Sibiu: Şo •. Alba Iulia nr. 40; tel.: 069121.04.72; fax: 069/23.51.27
(867-1081) ...................................................... 101

Teora - cartea prin _ti


Sadu: Calea Mlrifetti nr. 5; reLlfax: 034/18.18.26

CP 79-30. cod 72450 B_uretti, Rombia


7. Bizanţul ,i cruciaţii. Comnenii li Anghelii.
Statele latine şi Imperiul grec din Niceea
(1081-1261) .................................................... 115
Tel./fu, 252.14.31
8. Paleologii ,i căderea Imperiului bizantin
TlIOra (1261-1453) .................................................... 129
CP 79-30. cod 724SO Bucure,ti. RomAnia
Fu. 210.31.21 . Concluzie ......................................................... 142
Introducere

Mi-am propus si schiţez În această carte, În linii mari, istoria


Imperiului cu capitala la Bizanţ. Mi se pare. prin urmare, firesc
să pornesc de la 11 mai 330, ziua În care Constantin a inaugurat
solemn noua capitală a [mperiului pc malurile Bosforului ~i să
mă opresc la 29 mai 1453. ziua în care ultimul Împărat bizantin
a căzut, ucis În luptă, pe metereze, iar turcii au pătruns in oraş.
Sunt conştient că, luând drept punct de plecare anul 330,
mi expun la cririci. fără îndoială, Imperiul «roman,..nu Ifă~te
brusc în acest an pentru a fi urmat ori înlocuit de un Imperiu
«bizantin». Unii cercetători au susţinut că istoria bizantină
începe în anul 395. anul morţii lui Teodosie ti al împă~irii
Imperiului Între Arcad.ius fi Honotius. Alţii sunt de pArere ci
abia domnia lui Iu.uinian (527-565), daci nu chiar aceea a lui
Leon haueianul (717-740) ar marca începutul Imperiului
bizantin. E vorba de controverse fări rost. Imperiul poate fi
numit bizantin din momentul În care împăratul - numit
statornic până În 14~3 «împirat al romanilor» - părăsqte
Roma, În stare de iremediabilii decidere, li muti capitala În
Constantinopolul menit să devini centrul administrativ şi politic
al Impetiului. Procesul ""oIu.iv, lent şi Îndelunsat, al tram-
formiirii principatului lui Au8'JSIUS Într-o monarhie c,..,ini şi
orientală a fost marcat, poate, de date mai importante; nici de a demonstra că un Imperiu care, vreme de unsprezece secole,
una nu este Însă mai semnificativă. a rezistat, pe hotarul dintre Occident si Orient. loviturilor venite
Nu sunt mai puţin zadarnice controversele privitoare la cind din partea unuia, cind a celuil~lt ,i care şi-a împlinit faţă
denumirea cea mai potrivită pentru acest Imperiu. Erudiţii fran- de amândouă misiunea istorică şi civilizatoare, merită mai mult
cezi care au pus, În secolul al XVn .. lea, bazele bizantinologiei decât indiferenţă ori dispreţ.
Ş[Îinţifice, Labhe şi, mai ales, Ducanse, vorbeau pur şi simplu
de «istorie bizantină». Cei care au complicat lucrurile, atribuind
istoriei ,i funCţii polemice, au fost filosofii din s«olul al
XVIII-lea: ei au ţinut să condamne Bizanţul pentru că li se
părea a fi desăvârşita Întruchipare a abeolutismului monarhie
şi a teligiozitiţii. Pilrintele acestei di~qji de gândire a fost
Voltaire, potrivit căruia există «o istorie fi mai ridicolă decât
istoria romani de la Tacit Încoace: istoria bizantină. E o colecţie
netrebnică de declamaţii ,i de miracole. Ea este ruşinea spiritului
omenesc, dupi cum Imperiul grecesc a fost" J'\4inea lumii. Turcii
au măcar mai mult bun simţ: ei au învins, s--au bucurat de
viaţă. au scris foarte puţin,..

,i
Istoria bizantinA nu s-a eliberat încă de povara acestei jude-
căţi tributare ignoranţei şi subiectivităţii. Persistă ui convin-
gerea ci Bizanţul nu ar fi fost decât o palidă supravieţuire a
Imperiului roman, a cărui necontenită decădere ar fi durat pinii.

,i
la p~ 18 definitivi, pe fondul cioroviieWor călugărimii
al ceremoniilor complicate ale unei curţi aproape barbare. E
condamnat, fări să fie ascultat. Bizanful este nevoit să soMn:
această nedreptate din pricină că nu a DUt parte de un mue
istoric, de un Tucidide sau de un Tacit, ci numai de cronicari, a
căror limbi greaci est. adesea 8= d. înţeles: e mai UfOr si-i
disp~ti decit să-i cirqri. Am oeris ."...ti cane din dorinţa

8 9
Capitolul I

Constantin. Monarhia creştină şi orientală

Domnia lui Constantin, În timpul căreia Imperiul păgân


devlne Imperiu creştin, iar Roma Îşi pierde Întâietatea în
favoarea Constantinopolului, marchează începutul istoriei
bizancine. Trebuie să reamintim Însă că Între istoria romană şi
istOria bizantină nu există ruptură: vreme de aproape trei secole,
până la eşecul încercării lui Iustinian de a reface unitatea
Imperiului, cea din urmă apare ca o continuare firească a celei
dintâi. De-a lungul acestor trei secole, moştenirea Romei şi a
Greciei, pusă În primejdie de năvălirile barbare, a fost treptat
tramferată În Bjlan~, iar Imperiul, supus aCţiunii unor puternici
factori modelatori, a dobândit trăsăturile esenţiale ale viitorului
Imperiu bizanein.

Criza din secolul al III-lea. Asemenea tuturor marilor


evenimente istorice şi acesta are origini îndepărtate: am putea
SUSţine, fări paradox, că monarhia constantinî~ă exista) în
germene, în În~u~i principatul lui Augustus. Să ne gândim
numai la secolul alllI-Jea. După epoca strălucită a Antoninilor.
după acest secol minunat de «pace romană», secolul al Il-lea.
efmSla1lli"

Imperiul trece printr-o cumplită criză, În urma căreia era gata care nlpădeau Imperiul, pătrunzând prin marile bre~ deschise
să se prăbuşească. Criză internă: împătaţii sunt fie ridicaţi pe În sistemul lui de fORificaţii. Într-un târziu, domnia lui Diode~
tron, fie detronati numai de capriciul şi lăcomia soldatilor; ţian (285 -305) a demonstrat că un singur om, hotărât şi energic,
aproape toţi mor de moarte violentă. S-a vădit atunci mai bine poate fi În stare să pună capăt decăderii Imperiului, Înfăptuind,
ca oricând marea slăbiciune a regimului instituit de Augustus: cu Îndrăzneală, reforma necesară, recomandată de Învătămintele
lipsa unei reguli de succesiune la conducerea imperiului. Criză unui secol întreg de turburări. .
externă: de-a lungul imensei frontiere, barbarii atacă şi sparg
limn-ul construit de Hadrian; Italia Însăşi este ameninţată şi. Docleţian şi primele reforme. Diodeţian merită să ne
pentru a feri măcar Roma de un asalt fatal, Aurelian construieşte reţină o clipă atenţia nu numai ca predecesor imediat al lui
puternica ei incintă. Criză economică: comerţul stagnează, Constantin, ci şi pentru că a fost Împăratul care a salvat
ogoarele sunt părăsite ori devastate, impozitele nu mai pot fi Imperiul, impunându-i o reformă tot atât de profundă ca şi
încasate, moneda se depreciază. În sfârşit. criză religioasă şi reformele Înfăptuite de Augustus sau de Hadrian. În multe
morală: păgânismullatin, În forma În care Încercase să-I reÎnsu- privinţe, Constantin nu face decât să continue, să completeze,
fleţească Augustus, nu mai răspundea de mult În chip satis- să consacre opera lui Diodeţian şi, nu o dată, este greu să
făcător frământărilor unor conştiinţe angoasate. Religiile şi deosebeşti măsurile unuia de ale celuilalt împărat.
superstiţiile Orientului se răspândiseră În intreg Imperiul, pe Diodeţian face din Împărat un personaj sacru, adorat
teritoriul căruia se intâ1neau şi se confundau credinţele cele potrivit unor rituri foarte minUţios reglementate, Împrumutate
mai ciudate, riturile cele mai stranii. Oamenii aspirau la o religie din eticheta curţilor orientale: lumea se prosternează în faţa
desprinsă cu totul de această lume decepţionantă. o religie care împăratului, îi sărută faldurile mantiei de purpură. Şi tot
să transfere Într-o altă lume ţelul şi finalitatea existenţei pămân­ Diocleţian aplică hotărât principiul absolutism ului monarhie
teşti. Spiritele cele mai elevate erau atrase de monoteism. Creşti­ ~i corolarul acestuia, al centralizării administrative, cu [Oate
nismul îşi desăvâ~ea discret organizarea şi-şi definea dogmele. consecinţele lor: senatul nu mai are nici un rol efeCtiv, iar sena-
Secolul allll-lea a cunoscut totuşi câţiva împăraţi energiei tus-cunsultele sunt suprimate; provinciile senatoriale dispar o
şi bine intenţionaţi: cu foarte puţine excepţii, toţi au fost uc~i dată cu ultimele privilegii ale Italiei; cârmuirea Imperiului este
de soldaţii lor Înainte de a fi putut înfăptui ceva folositor; toţi Încredinţată exclusiv consilierilor, birourilor şi agenţilor
au fost nevoiţi să-~i consacre puţinul timp pe care li-llăsa la împăratului.
dispoziţie Îngăduinţa legiunilor unui necontenit du-te vino de Aducându-şi aminte de primejdiile În care anarhia militară
la o graniţă la alta pentru a pune stavilă valurilor de barbari aruncase Imperiul, Diocleţian a separat totodată strict funCţiile

12 13
Istoria Biza"!N/I,i Cuulaltlin

civile de comandamentele militare, retrăgând guvernawrilor Constantin reface unitatea Imperiului. Un ofiţer relativ
de provincii autoritatea asupra unOr trupe ,i suprimând dreptul obscur, Severus, i-a fost asociat în calitate de cezar lui Constanţiu
generalilor de a deţine vreun rol în administraţie. Chlorus atunci când, in urma abdicării lui Maximian, el a
Era absolut necesar, În sfârşit, pentru Diodeţian, să rezolve devenit august, Această alegere i-a nemulţumit pe doi tineri
cele două probleme de care depindea salvarea Imperiului: ambiţioşi: pe Maxenţiu, fiul lui Maximian şi pe Constantin,
apărarea teritoriului şi regularitatea succesiunii. Nu în ah scop, fiul lui Consrantiu Chlorus, născut dintr-o primă căsătorie a
ci numai pentru a o rezolva pe cea dinrâi, dându-şi seama că acestuia cu o fati din popor, pe nume Elena (slujnică, se zicea,
efa Cu neputinţă ca un singur imperatorsă apere imensa frontieră Într-un han). Moartea lui Constanţiu Chlorus, În .306, a
a Imperiului, Diodeţian şi-a asociat ca «augustlt, Încă din 286, declansat un sir de tulburări si de acte de uzurpare: Constantin
pe Maximian.I-a încredinţat acestuia apărarea Occidentului şi e procl~mat a~gust de legiu~ile din Gallia şi Britania, În vreme
a asumat el însuşi sarcina apărării Oriencului: fie spus în treacăt, ce Maxenţiu e proclamat princeps la Roma şi, curând după aceea,
devenea astfel evident că Imperiul se îndreaptă către o ine- august de cohortele pretoriene; după câţiva ani de mare
vitabilă împărţire şi era recunoKură de pe acum predominanţa confuzie, in 311, Constantin şi Maxenţiu rămân singuri, faţă-n
Orientului grecesc asupra Occidentului latin. faţă. gata de infruntare.
Şi nu în alt scop, ci numai pentru a da Imperiului acel sta- în Orient, după abdicarea lui Diodeţian, Galerius devenise
tU[ succeooral care-i lipsise întotdeauna, Diodeţian a transfor- august, iar el îşi asociase În calitate de cezar un ofiţer, Maximin
mat, în 293, această diarhie Într-o tetrarhie, asociind celor doi Oaia. Toate au mers bine până la moartea lui Galerius, în
auguşti doi cezari, pe Constanţiu Chlorus şi pe Galerius: ei aveau mai 311. Atunci, Maximin Daia a trebuit să se confrunte cu
datoria să-i asiste pe cei doi auguşti În activitatea lor admi- un competitor, pe nume Licinius, numit de Galerius, În
nistrativă curentă, dar erau totodată şi succesorii lor desemnaţi. vremea turburărilor, august în Occidem, dar care nu izbutise
Diocleţian a dorit să vadă cum funCţionează sistemul pe să se impună acolo şi sconta, in consecinţă, să-şi ia revan~a în
care l~a creat. Când l-a asociat la imperiu pe Maximian, i-a pus Orient.
o condiţie: Maximian trebuia să abdice şi el, atunci când ar fi Evenimentele se vor desr~ura de acum înainte potrivit unei
abdicat DiocJeţian. Evenimentul, unul dintre cele mai neo- logici fireşti: în Occident, Constantin se debarasează de
bisnuite din cursul acestei mari domnii, s-a produs În 305. Maxenţiu. iar În Orient, Licinius de Maximin Daia; Cons[an-
niocleţian s-a tetras în măreţu} palat, de factură orientală, pe tin se va debarasa apoi de Licinius. Bătălia În urma căreia Cons-
care şi-l construise Ja Split. ConS[anţiu Chlorus şi Galerius au tantin a ajuns stăpân pe tot Occidemul a avut loc la 28
devenit auguşti octombrie 312,la Stâncile-Roşii, acolo unde podul Milvius trece
14 15
C(mSlalllitl

~re TIbru, nu depane de Roma: Maxcnţiu a pierit aici înnecat, 1. Constantin şi creştinismul
Iar Constanrin şi-a facut intrarea rriumfală În Roma. În Orienr
Maximin Daia a fost înfrânt de Licinius, În preajma Adriano~ Problema. Înainte de Constantin. Imperiul roman este un
polului,la începutul lui 313: el s-a refugiat În Asia Mică unde imperiu păgân; de la Constantin incoace, un imperiu creştin.
a m"urit, În acelaşi an, fie de boală, fie otrăvit. ' Suntem confruntaţi cu unul dintre cele mai imporcante
Intre Licinius şi Constamin părea să domnească deplina evenimente, dar şi cu una dintre cele mai complexe probleme
î~ţel.egere. în 317, ei au convenit să numească cezari pe doi fii ale istoriei. Faptul În sine nu poate fi negat şi tradiţia creştină
al lUI Constantin, pe Crispus şi pe Constantin cel Tânăr, pe de nu s-a înşelat atunci când i-a aşezat pe Constantin şi pe mama
o p~r~e. pe un fiu al lui Lcinius, Licinius cel Tânăr, pe de alra: sa. Elena. În rândul sfinţilor. Dar aceeaşi tradiţie creştină a
decIzie gravă, căci ea tindea să înlocuiască principiul asocierii introdus din capul locului în relararea acestor fapte ieşite din
prin acela al eredităţii În privinţa transmisiunii puterii, Într-un comun mai multe elemente miraculoase decât era necesar.
,m~m~nt în. care se părea ca se dore~te restaurarea regimului De istoria domniei lui Constantin se leagă totodată O
l~, Dlodeţlan. Această decizie determina, fire~te, pe fiecare problemă de critică a izvoarelor care nu a fost rezolvată
dmt.r~. augu~ti să caute să acapereze În beneficiul propriei sale satisfăcător decât În ultimii ani. Documentul socotit cel mai
famJlH [Oată puterea. Ea a comribuit, mai mult decât motivele imporrant, cel pUţin în privinţa raporturilor lui Constantin cu
religioase despre care vom mai avea prilejul să vorbim, la creştinismul, era o Viaţa a lui Conitantin publicată sub numele
declanşarea războiului, izbucnit cel târziu în 324: licinius a scriitorului creştin Eusebiu din Cezareea. Dar studii recente, în
fost Înfrânt la Adrianopol, apoi, incă o dată, la Chrysopolis; el primul rând cele ale marelui bizaminist belgian Henri Gre-
~ f~st nevoit. să se predea lui Conscamin care, În pofida făgădu­ goire, au dovedit el. această biografie cuprinde, pe lângă un
lehlor amenDare, a poruncit să fie ucis, tot asa cum ceva mai probabil .cnucleu eusebian», pasaje foarre Întinse scrise, cu
târziu, a poruncit să fie ucis licinius cel Tânăr. • siguranţă, mai târziu. Metoda ştiinţifică ne obligă să privim cu
Consramin rămânea singurul împărat. EI Crease cezar pe al cea mai mare neincredere un text datorat, poate, nu unui
treilea sa.u fiu, Constanţiu: el instituia astfel transmiterea pe contemporan care l-a cunoscut personaj pe Constantin - mă
cale ereditara a puterii imperiale, căreia Îi restabilea totodată gândesc la Eusebiu - ci unui compilator de la sfârşitul secolului
unitatea. Dln sistemul tetrarhiei nu mai rămânea nimic. al IV-lea sau de la inceputul secolului al V-lea.
Să ne oprim, de pildă, asupra unui singur episod, acela al
faimoasei viziuni care ar fi precedat bătălia de la podul Milvius
împotriva lui Maxenţiu. Povestirea tradiţionali relatează câteva
16 17
IstoriII Bizllnţului

fapte esenţiale. in succesiunea bine ~tiută: apariţia pe cer a unei el a devenit atunci ~ a rima multă vreme un adept fervent al
cruci strălucitoare însoţite de cuvintele ..întru acest semn vei cultului solar. Mărturisesc desp'" acest lucru monedei., mai cu
Învinge,., porunca dată de Constantin soldaţilor săi de a repro- ....mă acele. care poană, alăturate pe aceeaşi piesă, eflj!iile lui
duce acest semn pe scuturile lor, convereirea, victoria. Toate Constantin si a zeului solar.
aceste fapte, induse În Viaţă, nu se regăsesc Însă În nici un alt TOI: aru~i. situaţia creştinilor in Imperiu avea si se schimbe
text contemporan cu Constantin ~i, lucru Încă şi mai grav, ele tu totul, fără vreo intervenţie În acest sens din partea lui Con-
sunt ignorate de Părin~ii Biserkii, inclusiv de sfamul Augus- scantin. Adevăratul edict de l:oleranţă a fost emis, in 311, de
tin. Câtă credibmtate putem acorda relatărilor dintr-un aseme- Galerius. EI proclama recun~terea creştinismului ca religie şi
nea text, afară doar dacă nu socotim că tOt ce priveşte viziunea dădea cre,tinilor dreprul de a se înrruni, sub condiţia de a nu
este apocrif? tulbura ordinea publică; in schimb, ei aveau datoria să se roage
Singurele texte pe care va fi prudent să ne sprijinim sum, zeului lor pentru prosperitatea împăratului şi a statului.
În afara panegiricelor oficiale, lJloria biJerlfeaIcă a lui Eusebiu, Explica~ia emiterii acestui edict. surprinzător dadi ne gân~~
câtu~i de puţin îndoielnică (şi care nu vor~te, de altminteri, că, mai înainte, Galerius persecutase cu asprime pe creştaOl,
despre nici o viziune) şi tratatul lui Lactanţiu DeJpre moat1ea trebuie ciutară, poate, În starea de derută în care el se găsea in
jJtrsttUloriJor. Împreună cu documentele arheologice, epigrafice, acel moment, atins fiind de o boală necruţăroare, de pe urma
numismatice, ele ne Îngăduie să recons[Îtuim scenariul care căreia avea să şi moarâ În scurtă vre-me: este de crezut, de
urmează ~i care, fără să fie, fireşte, definitiv. este, oricum. diferit ~menea, că romanii începuseră să se sature de atitea persecuţii.
de cel tradiţional. vădit zadarnice, Împotriva cre~tinilor. Oricum, adevăratul edict
de tolerantă este cel al lui Galerius, iar rradiţia care stăruie sl·i
Cult solar .şi cre~tinism. Constantin a fost iniţial păgân şi ttansfere :nerirul asupra ~a numitului - În chip impropriu,
adept al cultului solar, iar cea dimâi ~i singura, probabil, viziune cum vom vedea - edict din Milan nu este confunnă cu realitatea.
pe care el a avut-o vreodată este una păgână. O cun~[em În anul următor, 312, a avut loc venita bătălie de la podul
dintr-un panegirie ronit Înaintea lui Constantin, la Treves, in Milvius. Am văzut că trebuie respinsă ca inautentică relatarea
310: Într-un sanctuar galic, i s-a atătat lui Constantin zeul despre această bărălie din Viaţa lui CoMsta.';., datorată un~
Apolo. insoţit de o Victorie ~i ţinând În mâini cununi de laur în pseudo-Eusebiu. Ne cămin două alte mărturii: cea din IsllWta
interiorul cărora era un semn interpretat de Constantin ca o bistrictIISCă şi cea a lui Lactanţiu.lstoria biseriCf4Sfll nu pomcnqre
prevestire de domnie îndelungată. Această viziune a jucat un nimic despre vreo viziune ori despre ceva asemlnăoor. Lactanţiu
rol important în via~a lui Constantin: dacă mai înainte nu fusese, nu vorbe,re nici el nici despre vreo viziune. nici despre vreo
19
18
cruce strălucitoare, ci numai de un vis prin care Constantin ar si le fie restituite. Acesta este documentul numit «edictul din
fi fost sfătuit, în ajunul bătăliei, să zugrăvească pe scurutile Milan". act din care i se face un titlu de glorie lui Constantin.
soJdaţiJor săi un semn descris în felul următor: trLitera X, Ar fi mai corect să-I numim «ordonanţa din Nicomedia""
traversată de o bară curbată la vârf",. Unii critici. precum Henri arltind că este vorba, de fapt, de o ordonanţă a lui Licinius
Gregoire. resping aceasti relatare a lui Lactanţiu, în care văd destinată Orientului.
numai o ajusrare a viziunii păgâne din 310. Alţii cred că ea 2a Celălalt document este o rugăciune, al cărei text ne-a
poate fi acceptată ~i găsesc aici explicaţia monogramei constan- fost păstrat de Lactanţiu. Ea fusese compusă de Lîcinius (sau,
tinicne, ce va fi interpretată curând ca o reprezentare a primelor spune u.ctanriu revelată lui !.icinius), care i-a pus pe soldaţii
două litere greceşti ale numelui lui Cristos. Vom reţine din săi s-o Înveţe' ~i' s-o rostească înainte de bătălia hotărâroarc
toate acestea numai faptuJ ci nimic nu ne Îngăduie să afirmăm împotriva lui Maximin Daia. Nu e vorba nicidecum de un text
că împăratul Constantin ar fi fost, în 312, crfltin. propriu-zis cre~tin. chiar dacă nici o formulă dintr-inml nu ar
Tradiţia creştină nu acordă mai puţină importanţă anului fi putut să jignească sensibilitatea unui creştin: este vorba de o
următor, 313, anul edictului din Milan: mărturie snălucită, se invocatie adresată unui zeu suprem. în care, la nevoie. credin-
spune, a convertirii lui Constantin. Ce s~a Întâmplat de fape? ciosii l~i Mitra ori ai Soarelui puteau să-şi recunoască tot atât
Au avut Joc la Milan, În 313, convorbiri Înere Constantin, de bine ca ~i cre,tinii zeul.
învingătorul lui Maxenţiu, şi Licinius, care se pregătea să-I Acestea sunt cele două texte care ne permit să ne facem o
doboare pe Maximin Oaia. A fost oare discutată in aceste părere despre starea de spirit a împăraţilor în jurul anului 313.
convorbiri şi politica de urmat faţă de cre~tini? Putem să Nu trebuie să uităm că ambele provin de la Licinius şi privesc
presupunem că da, nu ştim însă nimic sigur despre ~a ceva. Orientul: să fie asta o dovadă a faptului că Licinius. angajat
Singurul lucru pe care-l putem afirma cu certitudine este el total În lupta împotriva lui Maximin Daia, avea de gând să
avem două documente din această epocă: câştige de partea lui importantele comunităţi cre~tine din
Orient? Cât despre Consrantin. este foant: verosimil ca el să fi
1a l.actanţiu ne-a păstrat tcxtullatin al unei ordonanţe din
iunie 313, adresate de Licinius guvernatorului Bithyniei
~ate la Nkomedia; textul grecesc al acestei ordonanţe ne-a
,i cunoscut ,i aprobat aceste texte. de vreme ce. după câteva luni,
inaintea bătăliei decisive împotriva lui Maxenţiu, el Însu~i pare
fost păstrat de Eusebiu în a sa Islori, biseriet4Sra. Fără să aseze să fi reactionat fată de favorizarea proliferării ritutilor păgâne
nicidecum religia crqtină mai presus de celelalte, ordo~nţa de către 'dUlman~ său, formulând declaraţii de tOleranţă şi
proclamă libertatea de conştiinţă ~i. În spiritul păcii
dreptiţîi, declară că bunurile conflSCate de la C~tini trebuie
,i al invocatii adresate unui zeu în care creştinii pureau să-I recu-
noască'pc al lor. Nu ştim Însă nimic sigur În această privinţă;

20 21
Consltlnti"

iar pe un document autentic de care dilpunem pentru ac~i Iată, ~adar, cât de prudenţi erebuie să fim atunci când
an 313, un medalion de aur, bătut În atelierul imperial din vorbim despre (()mIet1;rra lui Constantin. Trebuie să ne ferim
Tarragona. purem vedea, Îngemănate, eflgiile lui Constantin şi de două excese contrarii. Nu trebuie să uÎeăm că apropierea lui
a zeului solar. Putem oare să admitem că,la această dată~ Cans· Consrantin de credinta crestină s-a Înfăptuit treptat, ca efece,
tanein fusese Într-adevăr eoflllN11t, În roară puterea cuvântului, se pare, al unui şir de Îm~rejurări, dacă nu de considerenre
la creştinism? polirice, mai curând decât În urma unei iluminări interioare~
că, multă vreme, creştinismul a purut să i se pară superior altor
Convertirea lui Constantin. Studii recente. Întemeiate mai religii ale timpului, nu însă şi esenţial diferit de ele, că el a
ales pe cercetări numismatice, ajung la concluzia că apropierea rămas, de altfel, pe toată durata domniei s~le pontif'" maximuJ
lui Constantin de creştinism a început să se manifeste dar abia si că dacă a dorit să purifice păgânismul de tarele şi de
din 320. A fost oare această orientare numai expresia unei ~upe~ti~iile grosolane de care era grevar, el n-a căutar nicidecum
convingeri intime sau a fost ea determinată si de iminenta să-! înjosească.
conflictului cu Licinius? Potrivit Vi,ţii lui ps~udo-Eusebi~, Ar fi, pe de altă parte, lipsit de sens să contestăm că
persecutarea cre~tinilor din Orient de către Licinius a fost împăratul Constantin a fosr întotdeauna preocupat de problema
motivul războiului, ceea ce esee, evident, inexact. Este totuşi creştină; că el s-a aritat de la începur deosebit de tolerane faţă
posibil ca acest conflict, În care ambiţia lui Constantin a jucat de creştini şi, curând, deosebit de favorabil lor; ~i, în sfârşit, că
cu siguranţă rolul hotărâtor, să fi luat în cele din urmă, Între 5-a convertit totuşi cândva, de vreme ce a fost borezat. E
altele, şi Înfă~î~area unui conAict religios. Poate că Înfrângerea adevărat că si-a amânat borezul până în ajunul morţii: dar poate
lui Licinius, În 324, la Adrianopol, a apărut ca Înfrângere a că amânare~ nu dovedeşte indiferenţă; oamenii procedau pe
pigânismului, iar victoria lui Constantin ca victorie a atunci foarte frecvent în felul acesta, crezând că ~a toate
creştinism ului. Se cuvine Însă să atragem atenţia asupra faptului greselile comise În timpul vieţii erau anihilate cu desăvârşire.
că, după victorie, Constantin nu s-a gândit nicidecum să impună Mai ciudat pare faptul că pe Constantin l-a botezat un episcop
cre~tinismuJ drept religie oficială. Dacă e să-I credem pe ariAn. Este momentul să spunem, prin urmare, câte ceva despre
pseudo-Eusebiu. care nu poate fi bănuit decât de exagerarea raporturile lui Constantin cu Biserica.
propensjunii lui Constantin dece crqtinism, după vicrorie,
acesta a adresat orientalilor o proclamaţie prin care recunoşrea Constantin si Biserica. O religie care tcăiClte ~i creşee prin
libertatea fiecăruia de a-şi urma credinţa. propria ei energie, cum era atunci religia cr~tÎnă, nu mai are
nevoie să-şi dorească alrceva decâr libertate ,,- siguranţă~ iar

22 23
e"IISlllnl;"

Constantin, co~tient de ce făcea, i le-a dăruit şi pe una şi pe pentru prima dată, puterea imperială intervine Într-o chestiune
cea cealaltă. În vremea lui, lumea romană se umple de biserici dogmatică: acest sinod a pus, aşadar, ~i bazele viitoarei întocmiri
şi, Îh sânul comunităţii creştine, În continuă creştere, se dezvoltă a relaţiilor dintre temporal şi spiritual. Zic bine ItmJHWal, căci
o imensă activitate teologică. Din nefericire, ereziile s-au împăratul Constantin intervine doar ca putere temporală, s-ar
dezvoltat şi ele În aceeaşi măsură. Trec peste cele mai pUţin putea spune chiar ca putere poliţienească. Scopul său nu pare
imponame, chiar peste dlJnarism (deşi el Î-a dat, pentru prima să fi fost altul decât menţinerea pădi şi a ordinii în Biserica
dată, lui Constantin prilejul de a interveni în treburile interne crestini, deveniti unul din organele importante ale Imperiului.
ale bisericii) şi mă opresc numai asupraarianismului. Este numită Că' este aşa o dovedeşte comportamentul său Îndată după
astfel o doctrină, apărută, poate, încă din secolul al III-lea, în încheierea sinodului: el devine executorul deciziilor acestuia, îi
Siria, dezvoltată însă, în orice caz, În secolul al IV -lea, de Arie, exilează în Hlyria pe Arie şi pe cei mai turbulenţi dintre parti-
preOt din Alexandria. Arie nu admitea egalitatea celor trei zanii lui. Iar atitudinea sa ulterioară fa~ă de arianism dovedeşte
persoane ale Treimii: ei susţinea că, dacă Tatăl sau Dumnezeu, încă şi mai bine, după părerea mea, că el a fost călăuzit mai
este etern şi nu zămislit, Fiul este o făptură a Tatălui; el nega, curând de un scrupul politic decâr de o convingere intimă.
prin urmare, conJllbstanţialitarta, adică, indirect, divinitatea lui Evolutia acestei atitudini ne face să vedem că împăratul
Crisros. EI a fost excomuniC3t de episcopul Alexandriei printr-o Constantin, atât de energic în aCţiunile sale, atât de ferm În
hotărâre confirmată de un sinod, dar infirmată apoi de un altul: măsurile priviroare la conduita morală (a pedepsit foarte aspru
întreg Otientul creştin era dezbinat din pricina acestei dispute adulterul, delaţiunea etc.), era, În schimb, ~văiror, influenţabil,
şi Constantin s-a hotărât să intervină, rară Îndoială, în primul înclinat să «repună neîncetat în discuţie lucrul judecat»
rând, în inceresul păcii. (A. Piganiol), asta, poate, din dorinţa de a fi cât mai drept. La
Incapabil să-i facă pe adversari să ajungă la o inţelegere, el numai câţiva ani după sinodul de la Niceea, constatăm că
a încrunit, În 325, la Niceea, un sinod, primulsinod ecumenic. arianismul se reafirmă, Arie este rechemat din exil, în vreme ce
După mai multe luni, episcopii au căzut de acord asupra unui principalul său adversar, Atanasie al Alexandriei este exilat.
text pe care l-au semnat toţi, în afară de doi: acesta este Care erau sentimentele de care se lăsa condus Constantin?
«simbolul de la Niceea», Crezul, în care se declară expres că Descoperise oare el că arianismul era, cel puţin în Occident,
Fiul este consubstanţial cu Tatăl (în greacă, homoousios, «de o mai puternic decât ortodoxia? A avut el îndoieli asupra corec-
fiin~b). Importanţa acestui sinod nu decurge numai din faptul titudinii deciziilor luate de sinodul niceean? Nu ştim. S-a presu-
că, trebuind să formuleze pentru prima dată cu precizie dogma pus că ar fi fost influenţat de sora sa, Constanria, foarte legată
Trinită~ii, el punea bazele docrrinale ale religie~ cr~tine; acum. de episcopul arian Eusebiu din Nicomedia. Fapt este că Eusebiu
24 25
Istoria' BizdlllllluÎ

din Nicomedia I~a botezat, pe patul de moarte, pe Constantin. cale de comerţ a Strâmtorilor. calea grâului în antichitate, În
Dar tot atunci, ultimă contradiCţie, el ar fi poruncit să fie reche- punctul de Îmâlnire al Europei cu Asia. Dar el nu era decât un
mat din exil duşmanul lui Arie, Atanasie ... târg, atunci când Constantin l-a ales pentru a da Imperiului o
Figura creştinului Constantin, conturată de faptele mai sus a doua capitală.
evocate, pare deosebit de complexă. E sigur că fi-a fose deloc Înainte de Constantin, lumea romană avea o singură
cr~tinul «diner-o bucaeă",pe care ţine sănÎ-1 Înfă~işeze o anumieă capitală, Roma; după Constantin, ea are, teoretic, două, Roma
tradiţie. Dacă Încercăm să facem, din acese punct de vedere, şi Constantinopolul, dar, în realitate, În vreme ce Roma e lăsată
bilanţul domniei sale, putem spune următoarele: creştinii nu să decadă, Constaminopolul cr~te pe zi ce trece, iar faptul că
au fost persecutaţi, ci trataţi favorabil; religia lor n-a mai fon el este o~ul de reşedinţă al împăratului şi sediul administraţiei
imerzisă, ci licită; creştinismul n-a fost situat, În drept, mai centrale este de ajuns pentru ca el să devină adevărata capitală.
presus de păgânism, dar a fost pus, În fapt, in sieuaţia de a-I Acesta este evenimemul esenţial al domniei lui Constantin,
Învinge defini[iv~ el nu a fost religie de stat, ci religie privilegiată; mult mai importam, după părerea mea, decât Însăşi convertirea
şi, pentru prima dată În istorie, un împărat a primit botezul, împăratului la creştinism, care n-a făcut altceva decât sa.
iar statul s-a interesat de treburile interne ale bisericii. Toate grăbească o evolUţie ine1ueeabilă.
acestea sunt, fără Îndoială, argumente suficiente pentru Îndrep- S-a spus, Încă din antichitate, despre Constantin că ar fi
tăţirea locului eminent pe care tradiţia creştină i-l acordă lui părăsit Roma, citadela păgânismului, deoarece ştia că acolo
Constantin. nu se bucură de popularitate. Afirmaţie falsă, după cum falsă
este si mărturia lui pseudo-Eusebiu, potrivit căreia el ar fi dorit
II. Întemeierea Constantinopolului
să f~că din Constantinopol un oraş creştin. «Întemeierea»
or~ului a fost săvârşită potrivit ritualurilor păgâne şi, chiat
Trebuie să ne punem de acord asupra termenului arunci dacă împăratul Constantin a construit acolo biserici, el a per-
când vorbim de Înttmtima Constantinopolului de către Con- mis existenţa. mai depane a templelor (poate chiar, potrivit
stantin. Nu e vorba nicidecum de un oraş nou, construit pe un mirturiei, în această privin~ă PUţin Îndoielnice, a păgânului
nou amplasament. Veche colonie megariană, Bizanţul ocupa Zosimos, el a dispus să fie ridicate noi temple). Constantin s-a
deja vârful peninsulei triunghiulare dintre Marea Marmara şi lăsat călăuzit, În fapt, de considerente strategice, economice,
vastul port natural al Cornului de Aur. Bizanful îşi datorase politice. Straltg;ce: ameninţările cele mai grave la adresa
multă vreme atât prosperitatea., câe şi Încercările istorice prin Imperiului veneau din partea gOţilor şi a perşilor; Roma, ea
care a trecut, acestei situări extrem de favorabile, pe marea Însăşi expusă unor eventuale atacuri ale populaţiilor din

26 27
ISIDri. 8;zlI,,'III.; CO,UI."li"

Germania sau lIIyria, era mult prea depane de aceste două de coloane ~i sculpturi. Pentru ca nobilii romani să fie atraşi la
teatre de operaţii; Constantinopolul, fortăreaţi inexpugnabilă, Constantinopol, li s-au dăruit aici palate noi; iar pentru atra-
era totodată o excelentă bază de plecare terestră si maritimă gerea poporului, au fost instituite an1lO1l4. În forma În care ea
impotriva barbarilor din nord ~i din est. Erol1omia: 'necesitatea: funcţiona la Roma. ~i distribuţiile gratuite de grâu. Constan-
in vremuri tulburi, de a menţine libertatea circulaţiei prin tin Însuşi trasa.se hotarele oraşului, căruia îi destinase din capul
Srrâmrori ,i de a asigura desf'aşurarea schimburilor comerciale locului o suprafaţă de patru-cinci ori mai mare decât a vechiului
Între Mediterana şi ţările riverane Mării Negre, între Europa Bizan~. Inaugurarea solemnă a avut loc Înainte de încheierea
şi Asia. Politia, în sfârşit: decăderea generală a Italiei, foarte tuturor lucrărilor, la 11 mai 330, Din acel moment, reşedinţa
evidentă încă din secolul al II-lea, s-a precipitat; preocupată împăratului va fi la Constantinopol. iar sediul consiliului Impe-
numai de menţinerea străvechilor ei privilegii, trufaşa Romă riului tOt acolo. O~ul. căruia Constantin Îi dăduse propriul
era un oraş mOri:; bogat ,i civilizat, Orientul grecesc se dovedea său nume, este desemnat frecvent ~i prin expresia «noua Romă_
a fi partea cu adevărat vie a Imperiului. care va rămâne legată de el. Ca ~ Roma, Constantinopolul va
Roma incetase, de altfel, încă din secolul al III-lea să mai avea şapte coline şi paisprezece regiuni; el va avea un forum,
fie capitala efectivă a Imperiului. Nu este oare semnificativ că un capitoliu, un senat; mai mult, teritoriul său va fi socotit
nici unul dintre cei patru suverani ai tetrarhiei nu şi-a fixat italie, nu provincial, va fi scutit. aşadar, de impozitare. Roma
reşedinţa la Roma ~i că, În cadrul Italiei ins~i, în această vreme, nu-~i pierde încă nici unul din privilegii, dar ele sunt acordate
Milanul îi luase locul? Nici Constantin nu si-a avut resedinta ~i Constantinopolului. Şi acesta din urmă devine, în chip firesc,
la Roma, ci la Treves, la Sirmium (Mitrovi~a), la Sardî~a (~_ adevărata capitală, in vreme ce Roma e lăsată să repete stereo-
fia), la Nicomedia: câte oraşe, tOt atâtea etape pe marele drum tip, fără efect, În singurătate ~i uitare, gesturile moştenite din
dinspre Occidenr spre Orient, care trecea şi prin Constantinopol, gloriosul ei trecut. «Pe unele monede din 330 sunt reprezentate
dar care ocolea acum Italia. cele două o~e, sub formă de busturi, purtând pe capetele lor
Încă din 324. după victoria asupra lui Licinîus care-i aducea cununi de laur ~i coifuri, iar pe umeri mantia imperială; dar
stăpânirea Orientului, Constantin alesese, printr-o inspiraţie sceptrul e ţinut de Constantinopol» (1. Brehier).
de geniu, Bizanţul. Lucrările au Început de îndată ~i au durat Consecinţele acestor evenimente au fost uriaşe. Este vorba,
până în 336, cu participarea unui număr important de mun- în primul rând, de adversitatea care apare între Occidentul
citori: au fost angajaţi, dintr-o dată, pentru săpături. 40.000 latin, lăsat, pare-se, pradă declinului iremediabil, pe de o parte
de BOţi, Pentru împodobirea noului oraş, multe alte oraşe mari şi Orientul grecesc, pe de alta. Întemeierea Constantinopolului
au fost deposedate de operele lor de ană, multe monumente marchează victoria Orientului asupra Occidentului şi a unei

28 29
luo,j" Bizan/lIlsi Co1tJ,,,nli1t

anumite forme de elenism. puternic orientaliut, asupra III. Monarhia constantiniană


latinităţii. şi Imperiul în secolul al IV-lea
Ea a fost totodată punctul de pornire al unei noi civilizaţii,
Este adevărat că, pe la mijlocul intervalului de trei secole
ce merită numele de civilizaţie bizantină, deoarece nici un alt
oraş n-a acţionat vreodată În istorie, în nume propriu, atât de
care ÎI separă pe Augustus de Constantin, sub Hadrian, Imperiul
roman suferise o reformă administrativă profundă: recrutarea
puternic şi de durabil precum Constantinopolul. Imperiul avea
să fie ameninţat, atacat, invadat din toate părţile: Constanti-
armatei căpătase caracter regional; fuseseră otganizate consiliul
nopolul va rezista vreme de unsprezece secole. Iar la adăpostul principelui şi birourile imperiale; Senatului îi fusese retras
dreptul de a administra Italia; se instituise, cel puţin pentru
zidurilor lui, În palatele lui În rnănăstiriie si atelierele lui se
va produce acea fuziune de ~Iemente greco-iatine oriental~ si
ordinul ecvestru, o ierarhie a funqiilor, a retribuţiilor şi a
creştine, al cărei produs este civilizatia bizanrină.' . titlurilor: toate aceste măsuri aveau să aibă mari consecinte în
Să Încercăm, În sfârşit, să ne în~hipujm ce anume s-ar fi viitOr. Este adevărat de asemenea că şi Diocle~ian a fost aut~ruJ
unei reforme care, În multe privinţe, se confundă cu aceea a lui
petrecut arunci când Roma, a cărei cădere nu putea fi evitată,
Constantin. Dar este tot atât de adevărat că îi revine lui Cons-
ar fi pierit sub valurile năvălirilor barbare. Întregul patrimoniu
tantin meritul de a fi definitivat opera reformatoare initiată de
al civilizaţiei antice risca să dispară o dată cu ea asa cum a si
predecesorii săi: la srarşitul domniei sale, roate meca~ismele
dispărut, de altfel, pentru câteva secole, în Occide~t. Nici u~
Imperiului dobândiseră caracteristici cu totul noi care ne
alt oraş nu era capabil să devină mostenitorul culturii clasice
nici chiar Antiohia sau Alexandria; cucerirea arabă era, d~
îndreptăţesc să vorbim despre începutul unei noi epoci istOrice.

altminteri, iminentă. indată după in.temeiere, Constantinopolul


Imperiul şi apărarea sa. Din punct de vedere geografic,
a atras la sine tot ce mai era viabil din civilizaţia greco-latină.
limitele Imperiului au suferit prea pu~ine schimbări. lUmân
Dacorită puterii, bogă~iei şi prestigiului său şi chiar simplului
sub autoritate romană, În Europa, toate tările situate la vest si
fapt că a continuat să folosească limba greacă, Constantinopolul
la sud de Rin şi de Dunăre, la care se' adaugă Britania, c~
a izbutit să apere, atât cât a existat, acest patrimoniu. Cel mai
excep~ia Seoţiei şi Irlandei de astăzi~ în Africa, o zonă de coastă
mare titlu de glorie al lui Constantin este, poate, acela de a fi
mai mult sau mai pUţin Iată, care se întinde din Maroc (Maure-
salvat, prin actul oportun de deplasare a centrului Imperiului,
tania) până În Egipt şi Egiptul însuşi; În Asia, Arabia sinaitjcă,
tOt ce era de salvat.
Palestina, Siria, Asia Mică, având drept limtă la est desenul
arabic, Imperiul persan, văile superioare ale Eufratuiui şi

30 31
Conslalll;"

TIgrului. Teritoriul cuprjns înăuntrul acestor frontiere este diadema, atribut divin, iar inscripţiile îi dădeau titlurile de dellS
împărtit în peste o sută de prrn;inâi, Între care diferenţele de si Jomi"lIS. Necesara evolutie de la principat la monarhia de tip
regim administrativ au dispărut. Diocleţian grupează. provinciile ~riental, sub influenţa ~onarhiilor elenistică, egipteană,
În douăsprezece dioaze, grupate ~i ele, la rândullor, curând, in persană, se încheie În vremea domniilor lui Diodeţian ~i Cons-
patru p.-.f«tu";: Galiile, Italia, lIIyria, Orienrul. tantin, când şi riturile adorării principelui sunt minuţios
Apărarea Imperiului a fost organizată potrivit unui nou organizate. Tot ceea ce este legat de împărat devine atunci JAUU:
sistem. Se crezuse cândva că teritoriul poate fi mai bine protejat ministrul de finante va deveni, din dipa în care averea
prin ridicarea de-a lungul intregii frontiere a unui soi de zid împăratului se ide~tÎfică cu aceea a Imperiului. $:comirele
chinezesc, a unei linii continue de fortificaţii,/imtf-ul,la adăpos­ sacrelor chelcuieli»; şeful garderobei imperiale, «comite1e
tul căruia lumea se simţea in siguranţă: treptat. oraşele depă.şi­ sacrului vesmânu etc.
seră limitele vechilor lor incinte, Întinzându-se În câmpiile din Această nouă concepţie despre împărat implică O nouă
jur, iar zidurile lor erau lăsate să se năruiască. Năvălirile din concepţie despre administraţia imperială şi guvernare. Ea se
secolul al III-lea au dovedit fragilitatea acestui sistem. Sub Întemeiază pe două idei fundamentale: 1 Palatul imperial,
0

puternica presiune a barbarilor, 'imeI-ul s-a prăbuşit, lăsând curlea, am zice noi, devine centrul statului şi «ea esre tot una cu
fără apărare oraşele deschise din interior. Iată de ce se constată Imperiul» ('v. Duruy, citat de F. Lot); 20 Oamenii nu mai servesc
că acum cerăţile Îşi repară zidurîle sau construiesc în grabă stacul, ci pe împărat; noţiunea orientală ~i, în curând, medievală
altele~ iată de ce, de la Constantin înainte, principala fOrţă de de serviciu personal al principelui inlocuie~te noţiunea antică
apărare a Imperiului n-a mai fost dispusă în zona de graniţă, de magistratură. Trebuie să ne ferim să credem că ar fi vorba
unde nu s-a păstrat decât o cortină de ţărani cu atribuţii aici de o revoluţie: întotdeauna Împăraţii romani au avut «cli-
ost~şti, numiţi limitanei, ci în fonăreţe, unde erau instalate enţi» sau «prieteni .. şi tocmai dintre aceştia î~ re(rutase chiar
În garnizoană trupe bine pregătite. Măsura era cu atât mai un Hadrian acel «consiliu al principelwlt care luase treptat locul
oportună, cu cât barbarii erau mai numeroşi ~i mai mobili şi Senatului. Dar nwnai în vremea lui Constantin instituţia capătă
puteau oricând să spargă oriunde fragila barieră a {imeI-ului, forma ei definitivă şi de atunci marile posturi în stat sunt
dar ei nu cunoşteau deloc tehnica asediului şi nu se pricepeau Încredinţate îmo!il{wilorîmpăratului, în latinăcomiltI, în franceză
să ia cu asalt o fortăreaţă. C011UeJ (conţi).
Pentru a se evita instalarea confuziei in masa tot mai mare
Impărarul şi guvernarea. Împăratul este suveran absolut. de oameni care gravitează în jurul împăratului, a devenit necesar
Este zeu. Chiar în secolul allU-lea, Aurelian purtase În public să se flXeze regulile ierarhiei. Sistemul este la antipodul celui

32 H
ISI"ria 8iz".'III.1

roman. MuIră vreme, funcţia exercitati. depinsese de clasa căreia Hzarea sărăciei, diminuarea numărului sclavilor, decăderea
Îi apaflinea deţinitorul ei: de acum Înainte, clasa va depinde activitatilor industriale au modificat cu totul condiţiile de via~i
de funcţie. Cercul din apropierea imediată a împăratului, şi activi~ate economică, până atunci cu precădere urbane, din
membrii familiei sale, sunt nobiliss;",ii vin apoi patrkii, iUmlm Imperiu. Transformările sociale sunr consecinţa acestei profunde
(iI~trii), sP«tahi/es (respectabilii); darnsi",i corespund apro· modificări.
ximativ ordinului senatorial, iar perfiaiJJn.i ordinului ecvestru. În primele trei secole, Imperiul roman se înÎatişa ca o
"Societatea ceositară a lui Augustus a fost lnlocuică cu o ierarhie *federaţie de cetiţilt, consrÎruită după modelul Romei. Fiecare
de funcţionari .. (E. Albertini). of3.Cj, imagine redusă a Romei, era administrat de magistraţi şi
Pentru a se evita, pe de altă parte, ca un funcţionar si decurioni (senatori), care reproduceau ierarhia municipală
dobândească prea multă importanţă şi pentru a se Îndepărta romană. Acest fericit echaibru n-a supravieţUit prosperităţii:
riscurile producerii unor aCte de uzurpare ori de rebeliune, a în secolul al III-lea, funcţionarii imperiali. guvernatorul
căror gravitate fusese dovedită de secolul precedent, a fost provinciei ~i, mai ales, curarorul însărcinat cu supravegherea
legalizată o practică relativ recentă, pe cale de a se transforma conrurilor nesocotiseră grav puterile organismelor municipale,
În cutumă: separarea puterilor civile de cele militare. Generalii ale căror sarcini spariseră pe măsura scăderii rolului lor. Tradiţia
(dNci sau con!i) n~au mai putut să îndeplinească funqii admi· cerea ca un magistrat să cheltuiască sume mari pencru infrumu·
nisrrative. La rândul lor, guvernatorii provinciilor şi vicarii setarta cetitii si delectarea concerătenilor săi: pe măsura sărăcirii
diocezelor, ba chiar şi prefeCţii pretoriului sunr de acum înainre v~hilor f~ilii, a slăbit ~i aspiraţia membrilor lor la funqii şi
funcţionari exclusiv civili. Cât despre administraţia centrală, demnită~i, pe cât de deşarte. pe atât de costisitoare; după refor·
ea este încredinţată birourilor imperiale, care, sub auroritatea mele lui Djocle~ian, in urma cărora decurionii au fost insărcina~i
magi.rlt"tl/lli oficii/or, îşi păstrează organizarea de ansamblu, in- să repartizeze şi să încaseze impozitele, aceste funqii şi demnităţi
clusiv împărţirea în patru mari servicii, din vremea lui Hadrian. au început să fie evitate; iar după ce Constantin j·a obligat pe
magisrraţi să garanteze cu propria lor avere personală realizarea
Criză economică si transformiri sociale. Toate aceste venirurilor din impozire, nimeni nu mai voia să le primească.
transformări profunde ~uferite de sistemul de guvernare sunt Statul a intervenit atunci obligându·i pe cerăţenii ale căror
Înso~ite de transformări sociale care ating toare clasele şi toate venituri aringeau un anumit nivel să accepte obligaţiile şi
păcurile. Originea lor trebuie căutată in criza economică răspunderile cutiei: s-a constiruit asrfel clasa ereditară a anitJilor.
provocată ori agravată de dezordinile ,i tulburările din secolul «Este cu nepurinţă ca fiul care moşteneşte un parrimoniu, să
al III·lea. Încetinirea ritmului schimburilor comerciale, genera· nu m~tenească şi obligaţiile aferente lui. El este curial prin

34 35
Istoria Biunţllilli Constanti"

ereditate ... şi persoana curialului e aservită curiei, tot "4a cum Soldaţi, funCţionari, burghezi şi artizani din oraşe, ţărani,
persoana ţăranului e aservită gliei» (F. Lot). legaţi, cu tOţii, de condiţia lor În chipul cel mai strict şi, adesea,
Traiul la oraş, atâr de îmbietor altădată, îşi pierduse cu totul in virtutea ereditătii: asa ni se înfătisează, Începând din secolul
farmecul. Cei mai bogaţi aveau cum să scape de el: se înscriau al IV-lea, populaţia ]~periului. N~mai puterea celor mari şi
în senatul capitalei, eliberându-se astfel de obligaţiile faţă de bunăvoinţa Împăratului aduc o notă de diversitate în acest
curia locală; iată de ce admiterea în rândurile c/arÎ;.rimilor a fost tablou. Trăsătura cea mai izbitoare a acestor instituţii este, fără
o favoare atât de căutată. Se constituie în felul acesta o clasă Îndoială, intervenţia tiranică a statului în toate domeniile. Ea
socială nouă, cea a marilor proprietari provinciali. care-şi duc devenise inevitabilă şi poate fi explicată prin doua cauze. E
viaţa în deplină independenţă pe domeniile lor, unde scapă de vorba, în primul rând, de criza economică, din pricina căreia
sub autoritatea funcţionarilor, se sustrag impozitelor, Împart fiecare cetăţean Încerca să se elibereze de sarcinile sale şi care a
adesea dreptatea ei înşişi şi dobândesc dreptul de azil. Mai mult, făcut ca statul să reactioneze cu brutalitate, fixându-l silnic pe
instituţia palronajlliui le dă posibilitatea să atragă în jurul lor fiecare Într-o anumită stare, pentru a-I constrânge astfel să-şi
cele mai bune elemente din oraşe; ei acordă protecţie Împotriva îndeplinească obligaţiile care-i reveneau. În chip eronat, acest
fiscului din ce în ce mai opresiv unor oameni care, de obicei, le expedient a fost confundat cu un remediu. Dar numai actele
donează În schimb bunurile lor, păsrrându-şi numai uzufructul. de autoritate mai puteau asigura salvarea uri~ului Imperiu
Patronajul a ajuns să reprezinte astfel un mare pericol pentru eterogen, căruia Roma nu fusese în stare să-i dezvolte conştiinţa
finanţele imperiale şi de aceea el a fost in repetate rânduri - interesului comun. E vorba, in al doilea rând, de faptul incon-
dar în zadar - interzis. testabil că regimul creat de Augustus eşuase, in sensul că nu
În urma crizei economice, importanţa lumii rurale În raport fusese capabil să dea Imperiului o constituţie pe măsură. Singura
cu cea urbană a crescut: pământul a redevenit principalul izvor pe care o concepuse era regimul municipal al Romei, multiplicat
de bogăţie. Exploatarea lui trebuia sustrasă prin lege bunului la nesfârşit, prin imitaţie, în toate cetăţile Romaniei. SenatllI
plac al fiecăruia, ea trebuia să fie organizată ca un serviciu de popllluJque romanUJ: numai că Senatul se coborâse la nivelul unui
stat. În consecinţă, ţăranii au fost legaţi în măsură şi mai mare consiliu municipal, iar poporul devenise de mult doar o
decât curialÎi şi artizanii din oraşe de condiţia lor şi de pământ. caricatură a poporului suveran de altădată, tot aşa cum facţiunile
Fie arendaş, fie proprietar, ţăranul rămâne, fără îndoială, un din circ vor deveni o caricatura a forului. Salvarea ordinii de
om liber~ el este însă legat de parcela de pământ pe care nu are stat nu pmeafi asigurată nici ea decât de un regim de autoritate
dreptul să o părăsească şi de pe care nimeni nu are dreptul să-I impus de sus În jos.
alunge. E ceea ce se înţelege prin expresia aJmtirt la glie.
36 37
Capitolul II

De la Constantin la Iustinian.
Lupta împotriva ereticilor şi a barbarilor
(337-518)

Trăsături generale. Constantin Îmemeiase imperiul creştin


şi oriental. Vreme de aproape două secole, până la suirea pe
tron a dinastiei iU5tiniene, urm~ii săi vor avea drept principală
misiune apărarea creştinism ului impotriva ereziilor şi a Orien-
tului împotriva invaziilor.
E o epocă confuză În care se perindă la domnie, în Occident
şi În Orient, mai mult de douăzeci de Împăraţi: spanioli, miri,
traci, un asiatic. Câteva domnii sunt mai indelungate sau mai
Însemnate: lui Constanţiu al II-lea, fiul lui Constantin. îi
urmează vărul său luJian (361-363), cu COlee se stinge dinastia
lui Constanţiu Chlorus. Apoi Valeminian domne~te peste Oc-
cidem, iar Valens peste Orient (364-378). Lui Valens îi urmează
spaniolul Teodosie 1, supranumit cel Mare (379-395), ai cărui
fii domnesc unul, Honorius. peSte: Occidenc, iar celălalt. Arca-
ruus, peste Orient (395-408). unde are ca succesor, la rându-i,
pe fiul său, Teodosie alU-lea (408-450). Apoi, În vreme ce
Occidentul cade pradă barbarilor, Orientul este cârmuit SUc-
IJtoria Biza"ţ.lui Dt /a Constanlin la luslinian

cesiv, de la 450 la 518, de Marcian, Leon 1, Zenon şi Anastasie. laolaltă constituţiile tuturor împăraţilor creştini începând cu
Dintre toate aceste domnii, două sunt mai importante: cea a Constantin a fost publicat simultan şi în numele impăratului
lui Teodosie 1, ultimul care a drmuit efectiv Întregul Imperiu care domnea arunci in Occident, Valenrinian al III-lea, iar cu
şi cea a lui Teodosie al II-lea, un om mediocru, dar a cărui acest prilej s-a reamintit că, pentru a fi valabilă, constituţia
Îndelungată domnie le-a oferit celor care guvernau in locultui, unui Împărar trebuia să fi fost comunicată mai Întâi colegului
miniştrilor săi şi surorii sale, Pulcheria, răgazul necesar pentru său. Ideea Imperiului unic, cârmuit de un colegiu impetial a
infăptuiri folositoare. rămas mereu vie. Dacă e adevărat că unitarea constituţională a
De-a lungul acestei periode foarte agitate, conducerea Imperiului subsistă, nu e, totuşi, mai puţin adevărat că opoziţia
Imperiului a revenit uneori unui singur Împărat, a fost exercitată dintre Orient şi Occident se adânceşte. Tocmai aceasta este
alteori de doi împăraţi, care au domnit unul peste Orient, trăsătura dominantă a perioadei de care ne ocupăm, iar ea apare
celălalt peste Occident. Totuşi, unitatea puterii imperiale sub- ca efect al mai multor cauze:
sistă. Fa ~ubsistă în drept, căci unul dintre împăraţi este inves- 10 Toate forţele vii ale Imperiului Je aflau În Orient. Constan-
tit de obicei de celălalt şi subsistă în fapt, căci mai totdeauna tin afirmase acest lucru prin însăşi Întermeierea Constantino-
unul dintre Împăraţi are suficientă autoritate pentru a-i impune polului: dezvoltarea prodigioasă a oraşului i-a dat dreptate.
celuilalt părerile sale. Ea subsistă, de asemenea, În conştiinţa Constantinopolul a crescut atât de repede, Încât s-a simţit
popoarelor. Nici «romanii», nici «barbarii~ o-au avut vreodată curând sufocat de propriile-i ziduri de apărare, aşa încât a fost
sentimentul că Orientul şi Occidentul ar fi devenit două entităţi necesar ca Teodosie al II-lea să dispună construirea unei noi
distincte: Odoacru însuşi Îi va cere lui Anastasie să-I investească centuri de ziduri de incintă. mai cuprinzătoare şi mai puternică,
rege, ceea ce se va şi întâmpla. Nu este exact să se spună că la constituită din trei linii de apărare către uscat: această centură
momea lui Teodosie 1, În 395, a avut loc o Îmjkirţire a Imperiului era inviolabilă şi, punând Constantinopolul la adăpost de
Între Honorius şi Arcadius şÎ o separare definitivă a Orientului barbari, ea a jucat, până la inventarea artileriei de asediu, un
de Occident: Teodosie J a murit pe neaşteptate, după ce desem- rol esenţial În istoria bizantină. În acelaşi timp, Teodosie al
nase, asemenea multora dintre predecesorii s~, un august pen- II-lea a dat orasului o Universitate, Înzestrată cu treizeci şi
rru Occident, pe Honorius şi altul pentru Oriem, pe Arcadius; una de catedre, ~are foloseau ca limbă de predare, aptoape la
dar el nu se gândea nicidecum la o împărţire a Imperiului, iar paritate, fie limba greacă, fie limba latină: creaţie vrednică de
contemporanii săi n-au avut conştîin~a unei asemenea împărţiri. interes din două motive: mai întâi, pentru că ea exprimă voinţa
Patruzeci de a.I1i mai târziu, sub Teodosie al II-lea, celebrul Constantinopolului de a fi şi capitala intelectuală a Imperiului,
Cod care poartă numele acestui Împărat şi În care erau adunate iar apoi, pentru că ea recunoaşte, de pe acum, limbii greceşti

40 41
Istoria Biza1t/llll1i D, la COflstalltin la !llltinian

egalitlltea cu limba latin~ o egalitate transformată curând În mulul şi că, tot arunci, prin evanghelizarea Armeniei de către
superioritate. Grigore Luminătorul, a Abisiniei de către Frumentius, a gOţilor
2° C1't!tiniJmui s-a dezvoltat În chip diferit În Orient li În O«i- de către Ulfila şi chiar, să nu uităm, a Persiei unde s-au refugiat
dens. În secolul al IV-lea, cea mai înaltă autorirare religioasă nestorienii alungaţi din Imperiu, el făcea dovada uri~ej sale
din Occident, Ambrozie, episcopul Milanului, proclamă inde- capacităţi de expansiune.
pendenţa puterii spirituale faţă de cea temporală, în acelaşi
moment În care, în Orient, Teodosie 1 face din crestinism o Sfârşitul păgânismului. Constanţiu luase numeroase
religie de stat. În secolul al V-lea, papa Leao cel M~e afirmă măsuri favorabile creştinismului, emiţând totodată o serie de
primatul scaunului Romei, în vreme ce al 28-lea canon al ordonanţe care limitau activitatea păgânilor. Datorită educaţiei
Sinodului din Calcedon scoate Orientul de sub autoritatea lui şi instruirii de care beneficiase, succesorul său, Iulian, cunoştea
pentru a-l pune sub aceea a patriarhului din Constantinopol. la fel de bine atât păgânismul, câr şi religia creştină. El fusese
30 NavalirHt barbtm aii afoctat În măsura diferită Orientll/ şi botezat, ceea ce i-a permis mai târziu Bisericii să-i atribuie
Occidentul. Vom vedea că Orientul, mai abil şi mai puternic, a epitetul de Apostat. În realitate însă,lulian nu fusese niciodată
rezistat, in vreme ce Occidentul s-a prăbuşit. Din această pricină un creştin convins, iar disputele dintre c~tini l-au facut să se
dezechilibrul tot mai accentuat dintre cele două părţi ale îndepătteze definitv de creştinism. După ce, în urma morţii lui
Imperiului a devenit ruptură. Constanţiu, s-a reîntors din Galia, unde luptase cu succes
Împotriva germanilor şi a devenit împăcat, Iulian şi-a dat la
Problemele religioase. În secolele al IV-lea şi a] V-lea, iveală adevăratele sentimente. El a promulgat un edict ptin
umria internă a Bizanţului se confundă cu istoria creştinismului care ordona să fie redeschise templele şi să fie aduse jertfe zeilor.
şi ~a se va Întâmpla de aici inainte mereu în istoria bizantină. A reorganizat cultul şi preoţimea păgână, inspirându-se, in
Suntem tentaţi de obicei să trecem prea uşor peste disputele treacăt fie zis, În acest scop din cultul şi organizarea clerului
teologice bizantine, lipsite de un echivalent pe măsură în Oc- creştin. EI nu i-a persecutat câtuşi de puţin pe creştini, a racut
cident: ar trebui să ne îndreptăm gândul către războaiele noastre chiar o declaraţie de roleranţă, i-a rechemat din exil pe duşmanii
religioase ca să ne dăm seama nu numai de violenta confrun- arianismului, exilaţi sub Conscanţiu: dar i-a îndepărtat pe
tărilor religioase din Bizanţ, ci şi de imporranra l~r politică. creştini din posturile importame in stat şi le-a interzis să
Trebuie să ne reamintim, de asemenea, că dezvoltarea monahis- profeseze în Învăţământ. Păgânismullui Iulian era, altminteri,
mulul, care s-a organizat în secolele al IV -lea si al V-lea a foane elevat şi foarte departe de grosolana superstiţie care i-a
făcur să crească extraordinar forţa morală şi sociaiă a creşti~is- fost imputată de crqtini.
42 43
Dt la Constanlin la IlIstinÎan

Iulian a murit În 363, În tÎmpul unei expediţii militare arătat, dimpotrivă, în chip hotărât, ostil arianismului. Îndată
Împotriva perşilor. Măsurile sale potrivnice cteştini10r au fost după urcarea sa pe tcon, el a alungat din Constantinopol pe
Îndată revocate. Dar păgânii au fost lăsaţi in pace şi au PUtut episcopul arian şi a încredinţat toate bisericile din oraş niceenilor.
să-şi continue, pare-se, celebrarea cultului lor, atât in Orient, El a emis, în 380, un edict potrivit căruia numai aceia care
cât şi în Occident, până în vremea domniei lUI Teodosie 1. aderau la doctrina niceeană se puteau numi «creştini catolici»,
Teodosie, creştin fanatic, partizan convins al principiului pe când ceilalţi, inclusiv arienii, erau socotiţi «eretici». Alte
arotputerniciei statului în materie religioasă, a luat împotriva edicte le-au anulat acestor eretiei dreptul de întrunire şi chiar
păgânismului o serie de măsuri, încununare de faimosul edict anumite drepturi civile. Un sinod, convocat de Teodosie la Con-
din 392: jertfele şi ceremoniile cultului păgân erau, roate, stantinopol, În 381, a confirmat simbolul niceean în privinţa
interzise, ca şi simpla intrare în remple; asupra celor care Încăl­ consubsranţialităţii Tatălui şi Fiului şi l-a completat, afirmând
cau această interdicţIe plana ameninţarea teribilei învinuiri de consubstanţialitatea Sfântului Duh cu celelalte două persoane.
Iese-majestate şi de sacrilegiu. Templele au fost arunci demolate Acelaşi sinod a fixat rangul epIscopului Constantinopolului:
sau transformate in biserici de creştinii fanatici. Statuile pe care de vreme ce Constantinopolul era noua Ramă, atunci şi epis-
le adăposteau au fost sfărâmate ori trimise la Constantinopol copullui trebuia să fie cel dintru după cel al Romei. Nu era vorba
pentru împodobirea oraşului. Jocurile olimpice au fost de egalitate cu Roma, ci, chiar de pe acum, de superioritatea
suprimare în 393, iar misterele din Eleusis în 396. În Orient, episcopului Constantinopolului asupra tuturor confraţilor săi
demolarea solemnă a Serapeionului din Alexandria părea să din Orient.
marcheze abolirea definitivă a ceea ce Teodosie numea în edicte1e Aceste decizii sunt deosebit de importante şi ele îi asigura
sale «superstiţia păgână». în Occident, episodul cel mai semni- lui Teodosie 1, alături de Constantin, un loc eminent în istoria
ficativ fusese, încă din vremea domniei lui Gratianus, înlăturarea creştinism ului. Teodosie proclamă, pur şi simplu, că nu poate
statuii VictOriei de pe altarul ei, din Senatul de la Roma, statuie fi vorba de toleranţă în materie de religie: există o singură religie
care era, pencru toată lumea, simbolul însuşi al măreţiei tre- de stat, ea este obligacorie, iar dogmele ei sunt definite de
cucului roman. Împărat, care le impune supuşilor săi. Ortodoxia şi erezia sunt
atât chestiuni de natura religioasă, cât şi de natură politică
C["e~tinismlll. religie de stat. Aşa cum am văzut, politica sau, mai bine zis, cele două două domenii se suprapun. Erau
dusă de Constantin faţă de arianism nu a fost foarce consecventă. puse astfel bazele doctrinei bizantine privitoare la raporturile
Dintre succesorii săi, Constanţiu şi Valens au fost arieni. Teodo- dintre Biserică şi stat, doctrină numită adesea, în chip impro-
sie 1, care fusese instruit şi botezat de un episcop ",niceean»s-a priu, azatv--papism.
44 45
lJloria Biza"'III.i Dt la C'''SllIlIti" la [",sl;n;an

Trebuie să consemnăm insă că această politică a lui Teodosie potrivit căreia cele două naturi sunt cu totul distincte, iar natura
era ptincipial opusă ideilor apărate atunci de cel mai ilustru umană este cea mai importanti dintre ele, Cristos nefiind altceva

reprezentant al clerului din Occident, de sfântul Ambrozie; decât un om devenit Dumnezeu. Sustinerea acestei doctrine
acesta se arăta convins că treburile Bisericii ~i chestiunile dog- de către un patriarh al Constantinopol~lui, Nestorie, care era,
matice nu privesc câtuşi de puţin purerea temporală. În acest de a1tfel, un preot din Antiohia, a provocat tulburări cu atât
sens, este exact să spunem că atitudinea lui Teodosie prevesteste mai grave, cu cit dezbaterea nu a rămas pur teologică. Împotriva
viit?arele conflicte dintre Orient şi Occident. . lui Nesrorie şi a partizanilor săi se vor ridica episcopii din Alexan
M

In sfârşit, ru;ezându-I pe episcopul Constantinopolului mai dria ~i disputa va dobândi În scurtă vreme o semnificaţie politică.
presus de ceilalţi episcopi din Orient, sinodul din 381 avea să Scaunul patriarhal din Alexandria se bucura de un urias
provoace reaCţia de împorrivire, inutilă dar obstinată, a episco- prestigiu În Orient. iar deţinătorii săi de o putere absolută î~
pului Antiohiei şi, mai ales, a episcopului Alexandriei, jucând Egipt. Amândouă crescuseră În urma victoriei [epunate de unul
astfel un anumit rol in disputele din secolul al V -lea, sub a dintre cei mai eminenţi alexandrini, Atanasie, asupra lui Arie.
căror formă teologică se ascund adesea interese materiale si Episcopii Alexandriei pretindeau dreptul de a exercita un soi
aspiraţii la Întâietate. ' de hegemonie religioasă asupra Orientului, iar primatul
recunoscut de sinodul din Constantinopol episcopului Romei
Nestorie şi sinodul din Efes. Sub Arcadius, succesorul lui Îi umplea de nelinişte şi gelozie: aceasta este, În parte, explicaţia
Teodosie 1 in Orient, atitudinea fermă a episcopului Constan- Înflăciratului lor zel onodox împotriva lui Nestorie. În 428,
tinopolului, Ioan Gură-de-Aur (Chrysostomos), a consacrat trium- când episcopul Celestin al Romei a condamnat doctrina
ful doctrinei niceene: meritul lui Ioan Gură-de-Aur a fost mare, nestotiană, episcopul Alexandriei, Chiril, a dispus ca un sinod

ciei partida go~ilor era. pe atunci, atotputernică la Constanti- egiptean să redacteze un rezumat în douăsprezece propoziţii al
nopol, iar goţii erau arieni. Sub Teod.osie al II -lea, a cărui indelun- Învăţăturii ortodoxe şi l-a somat pe Nestorie să-I accep[e, sub
gată domnie acoperă prima jumătate a secolului al V -lea, ameninţarea cu depunerea din scaun. Pentru a pune capăt

disputele cristologice s-au Încins din nou. Cea dimâi si una disputei, deşi nu-şi formase păreri limpezi asupra fondului
dimre cele mai lmportante a fost provocată de ere zia nest~riană. chestiunii şi avea impresia ci totul era mai degrabă o lucrătură
Potrivit sinodului din Niceea, Cristos era deopotrivă Dum M
a alexandrinilor, TeodosÎe al II-lea a dispus să se Întrunească un
nezeu ~i om. Rămânea acum de discutat felul în care aceste sinod ecumenic - al treilea -Ia Efes, în 431. Prin intrigi, prin
două naturi, divină şi umană, sum unite în persoana lui Cristos. teama pe care o inspira, prin intervenţia adesea brutală a
La Antiohia, leagănul arianismului, s-a formulat o invăţătură numeroasei sale suite, prin daruri făcute celor din preajma
47
Istoria 81%(111'111111' Dt /a Constanti" /(1 IMslinian

împăratului, Chiril a reu~it să facă din sinod un prilej de triumf patrulea sinod ecumenic. Asistau la el ,i legaţii papei. Sinodul
personal. Nestorie a fost îndepărtat din scaunul Constan- nu a şovăit câtuşi de puţin să invalideze deciziile «tâlhăriei de
tinopolului şi înlocuit cu altcineva. in vreme ce Chiril, Întors În la Efes»şi să-I depună pe Dio$cor. Apoi, el a redactat o mărturi­
Egipt. părea să fi devenit un adevăra.t papă al Orientului. sire de credinţă, inspirată direct de Lcon cel Mare, care-l definea
pe Cristo$ ca fiind «unul în două naturi .... potrivit doctrinei
Monofizismul şi sinodul din Calcedon. Cu toate acestea. niceene si condamna monofizismul. Sinodul din Calcedon are
nici doctrina profesată de Chiril şi de alexandrini nu era tocmai o mare i~portanţă religioasă. căci el a întemeiat cu adevărat
ortodoxă. Preocupaţi să diminueze imponanţa naturii umane ortodoxia. El nu este Însă mai puţin important din punct de
a lui Cristos. ei erau tentaţi să nu mai recunoască decât natura vedere politic. Pe de o parte, el confirma autotitatea papeî, ai
lui divină: ei cădeau ascfel în monojiziJm, care constituie, cărui reprezentanţi erau aşezaţi În rândul Întâi şi a cărui formulă
oarecum, reversul ereziilor nestoriană şi arÎană. Predicată de de definire a celor două naturi ale lui Cristos a fost adoptată:
un călugăr constantinopolitan. Euryches, această doctrină a de altfel, nimeni nu contesta atunci episcopului Romei intâieta-
obţinut pe dată aprobarea patriarhului Alexandriei. Dioscor, rea În Biserică. În acelaşi timp Însă, al 28-lea canon al sinodului,
succesorul lui Chiril, un om nu mai puţin trufaş şi violent decât împotriva căruia Leon cel Mare a protestat zadarnic, declara că
predecesorul său. Monofizismul a fost, dimpotrivă, combătut diocezele Pontului, Asiei şi Traciei ţineau numai de episcopul
din capul locului de papa Leon cel Mate, neliniştit, fără Îndoială, Constantinopolului, care devenea într-un fel primatul Orientu-
nu numai de probabilul caracter eretic al doCtrinei, ci ~i de lui. Lucru şi mai grav, sinodul apărea limpede ca O înfrângere a
evidentele ambiţii ale patriarhilor egipteni. alexandrinilor; dar Egiptul. Siria şi chiar o pane din Asia Mică
Stingherit, caîncotdeauna, de aceste dispute. Teodosie al II-lea au rămas credincioase monofizismului: când s-a încercat aplica-
a convocat În 449. la Efes, un sinod căruia i-a rămas denumirea rea deciziilor sinodului, au izbucnit revolte la Alexandria. Ia
de f(tâlhăria de la Efes»: într-adevăr, Dioscor s-a comportat cu Antiohia şi tot atunci, pare-se, BiseriCa Egipeului a renun~at la
acest prilej mult mai insolent decât Chiril la sinodul din 431 folosirea limbii greceşti în favoarea limbii copte. Disputele teolo-
şi, recurgând la presiuni violente, a determinat sinodul să recu- gice: erau, aşadar, manifestări deghizate ale unor conflicte na~ionale
noască doctrina monofLZită. împăratul a avut slăbiciunea să şi vechi năzuinţe de independenţă găseau in ele pretextul potrivit
ratifice decizia obţinută prin mijloace atât de stranii ~i a provocat pentru a tăzvrătj O patte din Orient împotriva Constantinopo-
astfel grava criză religioasă care, în momentul morţii sale, în lului. Se desenează de pe acum, sub ochii noştri, linia de ruptură
450, zguduia tOt Imperiul. Pcncru a pune capăt acestei crize, Între restul Imperiului ~i acea parte a lui care, după două secole,
succesorul său, Marcian. a convocat, la Calcedon. in 451, un al sub loviturile peflilor şi ale arabilor. se va desprinde de el.
48 49
III''';a Biztt,,!lJllJi Dt la ConItatlti" la 11J11;,,;a1l

Împăratul Zenon (474-491) şi-a dat seama de primejdie şi pe Aspar şi pe partizanii lui şi a pune capit, o dati pentru
a Încercat să readucă pacea emiţând, în 482, un edict de unire totdeauna, influenţei gOţilor la Constantinopol. N-a fost uşoară
in care evita s3 vorbeasci în termeni (oane clari despre cele înlăturarea marelui pericol reprezentat de amplele mişcări ernice
două naturi şi să se refere la sinodul din Calcedon. Împăratul ce antrenau masele germanice sau barbare ori de câte ori se
se amăgea cu gândul că ambele părţi ar fi putut să accepte iveau sefi ambitiosi, gata să le exploateze În propriul lor folos.
edictul: s-a Întâmplat Însă tocmai contrariul. Nici monofiziţii, Orien~ul a izb~ri~ să scape, Occidentul nu. După ce pun de
nici, mai ales, ortodocşii nu l-au acceptat, iar papa îns~i l-a uei ori în primejdie de moarte Orientul, vizigoţii lui Alaric,
respins şi a hotărât să-I excomunice şi anatemizeze pe patriarhul hunii lui Attila, ostrogoţii lui Teodoric îşi îndreaptă atacurile
Constantinopolului! Acesta, e vorba de Acacius, a replicat, asupra Occidentului, care se prăbuşeşte, sacrificat parcă pe
ştergând numele papei din rugăciunile Bisericii sale: era cea altarul mântuirii celeilalte jumătăţi a Imperiului.
dimâi schismă Între Biserica Orientului şi a Occidentului. Ea 10 Vizigoţii. Multă vreme, Imperiul a socotit că ar fi o aCţi~n~
avea să dureze până În ')18. politică inteligentă - şi o modalitate de so~uţi~nare a cn~el
demografice - să instaleze pe teritoriul său tnhurlle germaOlc~
Problema barbarilor. Barbarii n-au Încercat întotdeauna care se înghesuiau la frontiere, acordându-Ie statutul de federaţl.
să pătrundă în Imperiu prin violenţă şi pentru jaf: popoarele Se spune că, în vremea lui Vale os, au fost instalaţ~, prin~r:o
germanice nu aveau la început decât admiraţie şi respect pentru singură hOtărâre, 200.000 vizigoţi, poate chiar mal mul.ţl: JO
măreţia romană. Ele solicitau favoarea de a fi admise în Imperiu, Moesia inferioară. Foarte curând după aceea, nemulţumIţi de
pentru a se bucura de binefacerile şi bogăţiile sale; iar fmperiul ospitalitatea romană, noii veniţi s-au răzvrătit: în bătălia .c~r~
le-a primit adesea cu bunăvoinţă, le-a acordat dreptul de a se a avut loc la Adrianopol, În 378, romanii au fost zdrobiţi ~l
instala pe ogoare, de a intra în serviciul armatei, apoi chiar În Valens ucis. Teodosie 1 a izbutit să-i ţină în frâu pe vizigo~i şi să
administraţie. A fost vorba uneori de o adevărată invazie le impună un tratat care-i menţinea în condiţia de federaţi;
p~nică. Sub Teodosie 1, sub Arcadius mai ales, partida gotă a după moartea sa, şeful vizigot Alaric a întreprins însă, din nou,
fost atotputernică [a Constantinopol, iar şeful ei, Gainas, a cu oamenii săi, expediţii de ;afÎn Tracia, în Macedonia, În Tesalia,
obţinut chiar capul favoritului Emropius: totul s-a terminat ha chiar si În Peloponez. Arcadius a socotit cA ar fi mai abil din
printr-o răscoală populară şi uciderea lui Gainas. Sub Marcian partea l~i să poarte negocieri cu vizigoţii. Să-.i insta~eze ~ .alte
şi Leon 1, alanul Aspar câtmuieşte de fapt Orientul până în teritorii din IIIyricum, să-I numească pe Alartc magl1ler m,IIIJ11R
ziua În care împăratul, trezit la realitate de nemulţumirea gene- per IlIyrieum. Urmărea oare să-i deturneze. pr.oced~nd ast~el,
rală, apelează la redutabilii munteni isaurieni pentru a-i ucide spre Occident? Dacă acesta i-a fost gândul, a Izbutit. Dupa o
so SI
Dt la Conslantin la lllJli"ian

primă tentativă, în 402, când a fost tnfrânt de Stilicon, generalul cea reprezentată de osrcogoţi. in vremea lui Leon 1, li se acorda-
lui Honorius, Alaric ~i-a reluat ofensiva câfiva ani mai târziu: seră pământuri. Dar şeful lor, Teodoric, convins că unele servicii
în 410, el a pus stăpânire pe Roma. Vizigoţii s-au îndreptat pe eare i le făcuse lui Zenon îl îndreptăţeau să pretindă mai mult,
apoi spre Galia şi spre Spania, unde s-au aşezat: ei nu aveau să nu s-a multumit cu demnitatea consulară ce-i fusese conferită,
mai revină tn Orient. a devastat Peninsula Balcanică, a ameninţat Constantinopolul.
2° Hllnii. Vizigoţii aveau să fie înlocwfi în curând de o popu- in partea occidentală a Imperiului, evenimentele se precipitase-
laţie ~i mai de temut, hunii, a căror înaintare se oprise la Dunăre. ră: În 476, un şef de triburi germanice, Odoacru, răsturnase pe
Teodosie al II-lea consirnţise să le plătească un tribut anual În Romulus Augusrulus (ultimul august de sânge roman din Oc-
aur. O dată ajuns rege, Auila nu s-a mai multumit cu atât si a cident) şi pusese stăpânire pe Italia; ulterior, Zenon fusese de
obţinut de la Teodosie dublarea tributuJui şi 'titlul de magi;ter acord să-i delege cârmuirea acesteia. Deoarece Odoaeru dădea,
milit/Jm. Din nou nemulţumit, el trece, în 441, Dunărea, pune totuşi, semne de neliniştitoare independenţă, Zenon s-a gândit
stăpânire pe Sirmium ~i Naissw (Niş), se îndreaptă asupra Con- să-l pedepsească Într-un mod foarte subtil, care să-i permită să
stantinopolului: aflat in stare de război cu perşii, Teodosie al se debaraseze totodată şi de Teodori<;: el l-a convins pe acesta
II-lea a fost nevoit să Încheie, in443, cu hunii un tratat umilitor, din urmă să pornească împotriva lui Odoacru, făgăduindu-i,
prin care se obliga să tripleze tributul anual ~i să le plătească o în caz de victorie, succesiunea lui. Teodoric a pornit, l-a înfrânt
răscumpărare pentru romanii caprucaţi de ei. Cu toate acestea, pe Odoaeru, a cucerit Ravena: Orientul era, a treia oară, salvat.
În 447, Artila trece Dunărea, devasrează Moesia, înaintează Teodoric fusese proclamat suveran al Italiei şi-şi fixase capi-
până la Termopile: negocierile sunt reluate. Marcian a fost tala la Ravena: el i-a cerut însă împăratului, lui Anastasie, să-I
primul împărat care a refuzat să plătească tributuI, poate pentru recunoasd şi, intr-un anumit fel, să-IlegÎrimeze. Tot atunci, acel3!!i
că ştia că ambiţiile lui Attila vizau atunci Occidentul. Într-ade- Anastasie îi conferea regelui franeilor, Clovis, demnitatea consu-
văr, Auila şi-a îndreptat trupele spre vest: se ştie că de au fost Iară. Aparen~ele erau salvate: Imperiul î~i păS[ra unitatea, impă­
Înfrânte în Câmpiile Catalauruce. Când a revenit, în 452, Attila ratul autoritatea. Era vorba însă doar de aparen~e. in realitate,
nu mai dispunea de forţele necesare pentru a porni neîntârziat se adâncea tot mai mult contrastul dintre Orient, care-şi menţi­
un război împotriva împăratului din Constantinopol. De nea integritatea şi Occident, unde osrrogoţii luaseră în stăpânire
altminteri el a murit în anul următor, iar imperiul pe care-l Italia, francii o mare parte din Galia, vizigoţii restul Galiei şi
crease nu i-a supravieţuit. Orientul era încă o dată salvat. Spania, vandalii Mrica. În secolul al VI-lea, toate eforturile lui
3° Ostrogoţii. Diplomaţia bizantină a fost îndeajuns de suplă Iustinian de a Întoarce cursul istoriei şi de a reface unitatea
şi de iscusită pentru a izbuti să Îndepăneze o a treia ameninţare, Imperiului vor e~ua, iar după el separarea va rămâne definitivă.

52 H
Capitolul III

Secolul lui Iustinian (518-610)

Caracterizare generală. Domnia lui Iustinian apare ca o


grandioasă greşeală în istoria Bizanţului. Eroarea a constat din
întreruperea unei evoluţii normale şi necesare: deşi Imperiul
devenise, în fapt, un imperiu oriental, deşi Împăraţii din secolul
al V-lea abandonaseră Occidentul, sacrificându-I pentru salvarea
Orientului, chiar dacă Îşi menţinuseră, teoretic, drepturile
asupra lui, Iustinian şi-a Întors, de la Începuturile domniei sale
privirile spre apus, adică spre trecut, cu ambiţia de a-I recupera.
Pentru a reÎnvia această parte moartă a Imperiului, el a făcut
eforturi uriaşe care au sleit de puteri partea încă vie.
În 518, Ananasie murea fără să fi avut copii şi fără să-,i fi
desemnat succesorul. Senatul şi armata au căzut de acord să
Înalţe pe tron un ofiţer lipsit de cultură, dar bun soldat, pe

,i
ilirullustin. EI a avut drept ajutor şi sfatuitor pe nepotul său,
Iustinian, ilir acesta, dar Înzestrat Cu o solidă cultură clasică.
Deti nu a fost asociat OfKiaJ la domnie decât în 527, se poate
considera că Iustinian a câtmuit începând chiar din 518. El
avea să moară abia în 565 şi, dată mnd durata acestei domnii.
secolul al VI-lea merită să fie numit secolul lui Iustinian.
~ ~tnalntedeJustinian
llID CucerirH lui Justinian
Scara 0100 600km

Plan,a ,. - Imperiul lui Iustinian

Contemporanii ne-au lăsat mai multe portrete ale lui totodată foarte autoritar şi orgolios. ţinea mult la glorie, la fast
Iustinian, nu întotdeauna asemănătoare unele Cu celelalte. Dar şi impărăţiei Era, 1n sfirşit, bine1nreles, foarte
la prestigiul
toţi vor~sc despre excepţionala sa putere de muncă, care îi evlavios şi avea, de altfel, o foarte Întinsă cultură teologică.
permitea să se ocupe personal de toate treburile statului si care Se ştie cât de însemnată a foS[ participarea la cârmuire a
i-a adus supranumele de «impăratul cel neadormit:. Era împarătesei Teodora, de care Iustinian era îndrăgostit cu pasiune

56
,i care fusese încoronată o dari. cu el, in 527. Teodora era fiica 1. Politica externă
unui paznic de urşi de la Hipodrom; fusese cindva dansaeoare.
Cunoa~tem ideea conducătoare a politicii sale externe:
actriţă ,i o femeie de moravuri, se zice, mai mult decât u~re.
refacerea Imperiului roman. Marile etape ale desJasurătii acestei
Ajunsă pe tron, ea s-a comportat irep~abil şi s-a dedicat cu
politici sunt net definite. Pentru a dobândi libertat~ade miscare
totul măreţei misiuni care-i revenea. Nimic nu o caracterizează
În apus, Iustinian pune capăt grabnic războiului cu perşii. Ăpoi,
mai bine decât cuvintele pe care le-ar fi rostit în ziua in care o
el recucereşte Africa de la vandali, halia de la osrrogoţi, o parte
teribilă răscoală, numită «Nika», ameninţa să-I răstoarne de
din Spania de la vizîgoţi. Chiar dacă nu ajunge sa restabilească
pe tron pe Iustinian. Acesta se pregătea să fugă, cind Teodora
nici una dintre vechile frontiere ale Romei, el reuşe~te cel puţin
l-a oprit prin cuvintele adesea citate: «Dacă numai în fugă e
să facă din nou din Mediterana un lac roman. Dar Orientul se
mântuirea, refuz să fug. Cei care au purtat coroana nu trebuie
trezeşte: alt război cu perşii, apoi năvălirile hunilor si ale slavilor
să supravieţuiască pierderii ei. Îmi place vechea zicală: cel mai
ameninţă Imperiul. Slăbit, Iustinian nu mai lupti, ci plateste
frumos giulgiu este purpura».
tribut. EI se limitează să-i ţină pe barbari la distanţă prin ahile
Două i-au fost ideile călăuzitoare două telurile urmărite de
Iustinian. Împărat roman, el a vrut s~ redea'Imperiului integri-
demersuri diplomatice, dar transformă totodată Imperiul într-o
«vastă tabără fonifkată» (Ch. Diehl), prin construitea unui
tatea şi prosperitatea. Împărat creştin, el a crezut că este corect
sistem bine gândit de fortificaţii.
să impună tuturor o anumită ortodoxie si să decidă în ultimă
instanţă el însu~j care trebuie să fie dogm~le ~i care organizarea
Cuceriri in Occident. Imperiul roman nu fusese capabil
~isericii. Găsim aici explicatia Întregii politici duse de Iustinian.
să rezolve nici problema persană, după cum nu o rezolvase nici
Imteaga sa politică externă a fost dominată de ideea recuceririi
pe cea germanică. Uri~ul efort al lui Traian fusese zadarnk.
Occidentului, în vreme ce activitatea sa legislativa şi administra-
Iulian pierise În luptă, iar succesorul său, lovian, abandonase
tiva urmărea să dea Imperiului astfel reconstituit forma si
malul stâng al Tigrului. Campania din anii 527-'531. condusă
strălucirea. Modelul Îi era oferit de gloriosul trecut roman. Î~
de Belizarie, unul dintre cei mai buni generali ai lui Iustinian,
ce ptive~te problemele religioase, Roma nu-i oferea Însă solucii
n-a avut un rezultat clar. Grăbit să pună capăt Înfruntării cu
şi Iustinian a ,ovăit. Personal, el înclina către o Întelegere ~u
perşii, Iustinian a încheiat, În 532, cu noul rege, Chosroes, În
Occidentul şi papalicacea. Dac Teodora. mai clarvăzătoare,
pofida condiţiilor foarte aspre care i s-au impus, o "pace eternă»;
poace. şi in~elegând mai bine imporran~a provinciilor orien-
era de fapt un armistifiu ~i nu putea să fie altceva. Apoi,
tale, pleda pentru o politică favorabilă monofizismului.
Iustinian s-a îndreptat din nou către apus.

58 59
IJturia Bizanţului Secollli Iili lusti"ian

Recucerirea Occidentului, dorită de altfel de populaţia realiza Însă decât o pane din proiecte. Mrica occidentală. trei
romană şi ortodoxă care suporta greu dominaţia barbarilor sferturi din Spania, toată Gallia. împreună cu Provenţa.
arieni, a început prin atacarea regatului vandal al lui Genseric, Noricum şi Rhetia (adică centura de apărare a Italiei) rămâneau
din Africa. Uzurparea puterii de către Gelimer, în 531, a servit În afara controlului său. Teritoriile reeucerÎte erau într-o stare
drept pretext pentru declanşarea operaţiunilor. În urma economică jalnică. FOrţele militare care le ocupau erau insufi-
strălucitei campanii a lui Belizarie, începute În 533, GeJimer a ciente. Dincolo de fromiere, barbarii respinşi. nu Însă zdrobiţi,
fost silit, În 534, să capituleze. Ce-i drept, insureqiile berberilor rămâneau ameninţători.
aveau să pună sub semnul îndoielii această victOrie: succesorul
lui Belizarie În Africa, Solomon, a fost Învins si ucis. Dar ordinea Ameninţări În Orient. Aceste rezultate parţiale şi fragile
a fost definitiv restabilită de Ioan Troglita, Î~ 548. Cu excepţia fuseseră dobândite de Imperiu cu preţul unui efort uriaş. E
părţii apusene a Maroculul, Africa de nord redevenise romană. ceea ce s-a văzut foarte bine atunci când Chosroes, profitând
Campania împotriva ostrogoţilor a fost mai dificilă şi mai de faptul că Iuscinian îşi epuiza resursele in Occidene, a denunţat
îndelungată. Ea a început În 536, Îndată după victoria din pacea «eternă» din 532: multă vreme, în pofida eforturilor lui
Africa. Pretextul ei a fost asasinarea fiicei lui Teodorie cel Mare, Belizarie, victoria a rămas de partea perşilor care şi-au croit
Amalasunta, de către sOţul ei, Teodat. La început, au fust înregis- drum până la Mediterana, devastând Siria (Antiohia a fost
trate succese strălucite: Belizarie a cucerit Dalmaţia, Sicilia, distrusă În 540). Iustinian a cumpărat de câteva ori armistiţiul.
Napoli, Roma şi Ravena, capitala ostrogoţilor; în 540, el l-a plătind câte două mii de livre de aur anual. În cele din urmă, în
adus pe regele ostrogOt Vitiges, ca prizonier, la Constantinopol, 562, a fost semnată o pace pentru cincizeci de ani: Iustinian se
aruncându-Ila picioarele lui Iustinian. Dar energica rezistenţă angaja să plătească perşilor un tribut foarte mare şi să nu facă
a unui nou rege gat, Totila, a impus reluarea luptelor. Lipsit de propagandă creştină in ţara lor. Perşii lăsau cel pUţin romanilor
o armată îndeajuns de puternică, Belizarie a fost înfrânt. Mai un teritoriu pentru care se luptaseră multă vreme cu ei, Lazica
norocos, succesorul său, N arses, a dobândit victOria decisivă în sau ţara lazilor (vechea Cokhiclă), pe ţărmul răsărltean al Pon-
532. după O campanie îndelungată, condusă cu pricepere. tului Euxin: ei nu mai păstrau aşadar poziţii nici la Mediterana,
În sfârşit, din 550 până în 554, O serie de intervenţii reuşite nici la Marea Neagră, unde prezenţa lor ar fi fost deopotrivă de
împotriva vizigoţilor i-au permis lui Iustinian să recucerească primejdioasă pentru Bizanţ.
sud-estul Spaniei. Împăratul a luat numeroase măsuri menite Dar ameninţarea avea să reapară curând pe frontiera
să redea teritoriilor recuperate vechea lor organizare, sub forma danubiană, din partea hunilor şi a slavilor. Hunii î,i făcuseră
a două prefecturi ale pretoriului, Italia şi Africa. El nu-şi putuse obiceiul să traverseze periodic Dunărea, răspândindu-se în
60 61
IS/Dria Bizanţ.llli Secollil Ilti !lIJli"ia"

Tracia, pentru a coborî apoi după pradă În Grecia sau pentru a Pentru ca 5ă poati pretinde mai puţin efort din partea
se îndrepta spre răsărit, până la Constantinopol. Ei au fost soldaţilor 5ăi, Iustinian a acoperit Întreg Imperiul cu fonificaţii.
Întotodeauna aruncaţi, in cele din urmă, dincolo de frontiere, A fost una dintre Înfăpruriie cele mai imponanre şi mai folosi-
dar aceste expediţii de pradă epuizau provinciile. toare ale domniei sale. Ea a stârnit admiratia si uimirea istoricu-
Slavii erau înci şi mai neliniştirori. Este posibil ca unele bande lui Procopiu care, În tratatul intitulatnuPn ~jlntCfii. enumeri
de slavi să fi pătruns in Imperiu chiar din vremea lui Anastasie, construCţiile militare ale lui Iustinian şi ţine să spună că, filră
dar abia sub Iustinian pericolul slav, de aici înainte de nedespărţit să le fi văzut cu ochii lui, nimeni n-ar putea crede că sunt
de isroria Bizanţului, se manifestă pentru prima dată cu toată datorate unui singur om. Iustinian a dispus să fie reparare sau
gravitatea. Obiectivul urmărit mai mult sau mai puţin conştient construite În toate provinciile sute de lucrări, de la fortărete la
de slavi era să dobândească debuşeuri la Mediterana. În acest simple castele. Ele erau, fără Îndoială, mai apropiate un~ de
scop, alegerea lor s-a oprit asupra oraşului Salonic care era, încă alta i'n zona de graniţă, dar se Înlănţuiau până depaere, i'n inima
din vremea lui Iustinian, pe cale să devină a doua cetate a Impe. teritoriului, formând mai multe linii de apărare: fiecare punct
riului. Aproape în fiecare an, bande de slavi treceau Dunărea si strategic era apărat, fiecare oraş de oarecare importanţă prote-
pătrundeau mai mult sau mai puţin adânc În teritoriul biz.anti~. jat. Iar bandele de barbari, chiar dacă puteau să devasteze ogoa-
Ele au ajuns, în Grecia, până în Peloponez; in Tracia, până la rele, erau nevoite să ocolească aceste fortăreţe pe care nu se
suburbiile Bizanţului; în vest, până la Adriatica. Au fost şi ele pricepeau să le ia cu asalt şi, prin urmare, nu puteau să se
respinse de generalii bizantini întotdeauna, dar niciodată zdro- menţină în ţară.

bite: reapăreau şi mai numeroase în anul următor. Epoca lui Iscusita diplomaţie bizantină> numită pe bună dreptate,
Iustinian «a pus bazele problemei slave În Balcani» (A. Vasiliev). «ştiinţa guvernării barbarilor» completa această savantă organi-
zare. Ea exploata fireasca vanitate a barbarilor şi prestigiul de
Apărarea Imperiului. Cuceriri nedesăvâ~ite în Occident, care Imperiul şi Împăratul se bucurau pe lângă ei, acordându-Je
penibHă înfrângere în Orient: ar fi fost, evident, o imprudenţă cu generoz.itate şefilor lor, primiţi cu mare pompă la curtea din
din partea Imperiului să se bizuie numai pe forţa propriei sale Bizanţ, tiduri onorifice şi comandamente militare. Diplomaţia

armate. Ea cuprindea unităţi excelente (mai ales de cavalerie» înlesnea astfel evanghelizarea ţărilor barbare, unde influenţa
nu era Însă destul de numeroasa - a fost evaluată la t 50.000 de Bizanţului pătcundea o dată cu creştinismul: misiunile au fost

oameni -, era lipsită de omogenitate din pricina marelui număr numeroase, de pe ţărmurile seprentriona1e ale Mării Negre pină
de barbari «federaţλpe care·i îngloba şi avea, În sfârşit, defec· în Abisinia ~i, 1n genete, eficace. in sfâqit. din morive diplo-
tele orică~i armate de mercenari, era lacomă şi nedisciplinati. matice, erau distribuite fără zgârcenie subsidii şi tribute.

62 63
I.Jtoria Bizanţllilli
Strol,,1 III; IU.Jli"ian
Acest din urmă procedeu punea în lumină slăbiciunea
CorpJJl juriI dvitis, cum va fi numit mai târziu, este alcătuit
celorlalte. Procopiu scria că este o nechibzuinţă să fie ruinată
din patru părţi: Codulllli IUSlinian propriu~zis, culegerea tuturor
visteria prin plata de indemnizaţii al căror efect era doar acela
constituţiilor imperiale de la Hadrian până În anul 534; Digeslele
de a trezi in cei care le primeau pofta de a dobândi altele. Dar
sau Pa"dtcttlt, sinteza operei marilor jurisconsulţi şi rezumatul
aceasta era consecinta inevitabilă a erorii iniţiale comise de
intregii jurisprudenţe romane; Irulill/tele, manual practic de
Iustinian. În Occide~t, el Îşi epuizase fo[~ele de dragul unor
drept pentru uzul studenţilor; În sfârşit, Novel/ele, cele 154 de
rezultate iluzorii, prea scump plătite prin acea politică de defen~
constituţii publicate de Iustinian după 534. Fapt vrednic de
sivă pentru care Imperiul, cuprins de nelinişte, a trebuit să
luare aminte, Codul, Pandtrtele şi Institlluu sunt scrise În limba
opteze in Orient.
latină, În vreme ce majoritatea NmUe/or au fost date publicităţii
În greacă, pentru ca, după spusa lui Iustinian Însuşi, să fie înţe~
Iese de toti: această mărturisire trebuie să~[ fi costat mult pe
II. Opera internă Împărat, ~are nu iubea deloc elenismul şi nu folosea greaca
decât silit de Împrejurări, rară placere.
Opera legislativă. Iustinian a vrut să redea Imperiului, pe
Nu vom stărui niciodată indeajuns asupra importanţei aces-
care credea că l-a reconstituit în chip durabil, ordinea, prospe-
tei opere: pentru Bizanţ mai intâi, care Îşi îns~ea, pe această
ritatea, buna gestiune din zilele fericite ale Romei de odinioară.
cale, tOt ce era mai solid din civilizaţia romană; dar şi pentru
Măsurile la care a recurs în acest scop pot fi grupate în două
istoria omenirii, căci din legislaţia lui Iustinian, adoptată adesea
categorii principale: măsuri legislative şi măsuri vizând refur~
fără modificări si aflată si azi la baza dreptului civil modern a
marea administra~jei.
Învătat din nod Occide~tul, începând din secolul al XIJ-Iea.
Roma încemeiase stunta dreptului. Cu ajutorul ei, statul îşi
prin~ipiile vieţii sociale şi ale funCţionării statului. În acest
dobândise ordinea şi u~itat~a, impăratul justificarea puterii abso-
moment, datorită păzitorului său inteligent care a fost Bizanţul,
lute de care dispunea. Iustinian a În~eles importanţa acestei moş~
«dreptul roman a refacut şi unificat incă o dată lumea Întreagă;..
teniri, rolul pe ca,re ea putea să-I mai joace, necesitatea de a o
salvgarda. Datorită faptului că a avut această corectă inţelegere
(1. Pokrovskij, ci,., de A. Vasiliev).

a lucrurilor, ca ~ destulă voin~ă pentru a~şi duce la capat misiunea


Reforma administrativă. În sensul strict al cuvânrului,
asumată, că aştiut să·şi găsească colaboratorii capabili să~i rea~
reforma administrativă a lui Iustinian este cuprinsă În cele două
lizeze ideile, legislaţia lui Iustinian a devenit componenta cea
ordonanţe din anul 535, prin care Împăratul dădea funcţiona·
mai vestită şi mai vrednică, într~adevă.r, de pre~uire a operei sale.
rilor săi instrUCţiuni cu caracter general. Într-un sens mai larg,
64
65
lstor;a Bizan!II/lii

este vorba de ansamblul măsurilor luate de Iustinian pentru funqionăresc: suprimarea postwilor inutile, suprimarea vena-
ameliorarea vieţii interne a Imperiului. lită~ii funqiilor,sporirea salariilor, obligaţia depunerii jurămân­
Cumplita răscoală care a izbucnit la Constantinopol În 532 tului la intrarea in funcţie. crearea unor agenţi speciali, numiţi
şi care a primit, din pricina lozincii sub care s-a desr~urat, -Geiustinieni», care cumulau puteti civde şi militare: sunt tOt
numele de răscoala Nika (acest cuvânt grecesc Înseamnă atâtea măsuri menite să-i facă pe funcţionari mai independenţi
«victOrie» sau (dnvinge!») Îi dovedea Îndeajuns de convingător de cei pe care-Î administrau şi, totodată, mai dependenţi de
lui Iustinian că era nevoie de o reformă, că nemulţumirea popu- puterea centrală. Iustinian adăuga la toate acestea Însufletite
lară impotriva funcţionarilor şi, În genere, a politicii Împăratului indemnuri la echitate, onestitate, bunăvoinţă, adresate jU5[i~iej
era mare. Răscoala a fost declanşată spontan de poporul organi- (el încreprindea de altfel, simultan, reforma administraţiei
zat, ca În toate celelalte oraşe mari, pe grupări sau deme (princi- judiciare).
palele erauaiblZ/ln'j şi verzil), forme de supravieţuire a partidelor Alte măsuri sunt, poate, şi mai semnificative: e vorba de
politice. Manifesta~iile din Hipodrom erau singurul mijloc de cele prin care Iustinian a Încercat să curme abuzurile marilor
exprimare de care dispunea opinia publică, ele erau, de altfel, proprierari funciui. El îşi dădea seama cât de ostilă îi era această
oarecum instituţionaHzate: atunci când dorea să vorbească nobilime agrariană, mândră de privilegiile ei, independentă
poporului, Împăratul făcea acest lucru În circ de la Înăltimea faţă de puterea centrală. Lovind În această clasă, el lovea pe cei

lojii sale şi iscoricii ne-au transmis unele dialog~ri foarte ci~date mai primejdioşi duşmani ai clasei mijlocii, pe cei mai răi contri-
care au avut loc, in imprejurări grave, inue purtătorul de cuvânt buabili, pe cei care reprezentau, Într-un cuvânt, pericolul cel
al împăratului şi faCţiuni. Răscoala din 532 a izbucnit in circ şi mai grav pentru prosperitatea statului.
a cuprins apoi Întreg oraşul, unde a agitat spiritele vreme de Iustinian proceda corect atunci când lua măsuri împotriva
pse zile, provocând jafuri şi incendii. Făgăduiala că Tribonian funCţionarilor abuzivi şi a seniorilor rebeli. Care a fost insă rezul-

şi Ioan Capadocianul, doi miniştri deteseaţi din pricina asprimii tarul eforturilor sale? Un eşec, de care era responsabil În primul
cu care acţionau în indeplinirea Îndatoririlor lor administra- rând impăratul, silit de nevoia permanentă şi din zi În zi mai
tive, vor fi destituiţi nu a fost de ajuns pentru potolirea răscoalei. mare de bani să devină el Însuşi un exemplu negativ) de rău
A fost nevoie ca Belizarie să ajunga să-i Închidă pe răsculati În administrator, să-şi incalce propriile legi. Cheltuielile de război
Hipodrom, unde a ucis pe pUţin treizeci de mii. Masac~l a şi pentru marile sale şanciere de constcuqii făcute de Iustinian

pus capăt revoltei, dar Iustinian a inteles lectia. erau uri~e: fiecare ordonanţă În favoare~ contribuabilului
Cele două novelle din 535, compietate Î~ anii următori cu cople~it de fisc era urmată de o alta care recomanda agenţilor
măsuri speciale, au avut drept scop reformarea aparatului fiscului să ptocure. prin orice mijloace. cât mai mult aur cu

66 67
putinţă. Iustinian a vândut funCţii, a creat taxe ,i impozite monofizismului. Atât din motive politice, cât ti din convingere,
noi, a alterat moneda; el a obligat funcţionarii să răspundă Teodora a fost toati viaţa Ilvocarul monofiziţilor. Lămurit de
personal de Încasarea impozitelor, deschizând astfel drumul ea, Iustinian a luat măsuri de toleranţă faţă de ac~tia. le-a
tuturot exceselor, atât de sever condamnate cândva. Functio- primit reprezentanţii la Constantinopol ,i a permis ca tronul
narul a redevenit un perceptoc nemilos ori necinstit, iar con~ri­ patriarhal să fie ocupat, În 535, de Antim. un episcop câ.ştigat
buabilul, pentru ca să scape de acest flagel, a intrat În clientela de monofizism. Riposta papei Agapit nu s-a lăsat aşteptată: el
marilor seniori pe care Iustinian dorise sl-Î doboare. l-a depus pe Antim, a convins sinodul din Constantinopol să
arunce, În 536, anatema asupra monofuiţilor ,î l-a determinat
Politica religioasă. Concepţia sa .:romanbdespre Imperiu, pe Iustinian să devină executorul acestor hotărâri. O teribilă
politica sa occidentală il Împingeau în chip firesc pe Iustinian persecuţie s-a abătut asupra monoflZiţilor până in Egipt.
către o Înţelegere cu papaiitatea. Acest lucru a putut fi văzur Teodora si-a luat revansa. În pofida execuţiilor ,i a măsurilor
de la suirea pe tron a lui Iusrîn, În '18: sub influenţa lui Iusti- ("elor mai se~ere, erezia r~ânea vie, şefii ei se aflau la Constan-
nian, împărarul s-a împăcar cu Roma şi a pus capăt schismei tinopol, adăpostiţi ("hiar in palatul împărătesei. În urma unei
lui Acacius, acceprând condiţiile formulate de papă şi şrergând Înflăcărate aCţiuni de propagandă, asupra căreia împăratul a
din rugăciunile Bisericii numele lui Acaciu! şi ale succesorilor închis ochii, comunităţile dispersate ale monofiziţilor s-au recon-
săi, ca şi pe ale celor doi împăraţi cu tendinţe monofizite, Zenon stituit În tot Orientul. Iustinian a mers până acolo Încât a făcut
şi Anasrasie. În primii ani ai cârmuirii sale personale, în 527 şi să fie condamnate, in 543, la sinodul zis al celor Trei Capitole,
528, Iustinian a edictat ordonanţele cele mai severe împotriva texte aprobate de sinodul din Cakedon, ajungând să arunce
ere-ticilor, pe care i-a pus, Într-un fel, în afara legii, jarin 529 el astfel umbra îndoielii asupra autorităţii acestuia. Şi pentru a
a poruncit închiderea Universităţii din Atena, ultimul refugiu obţine, fie prin bună înţelegere, fie prin constrângere, acordul
al păgânismului. Cuceririle în Occident au fost urmate de papei Vigiliu, el a poruncit ca acesta să fie ridicat de la Roma ~i
persecuţii împotriva arienilor şi de numeroase mărturii de res- adus la Constantinopol, unde, alternând rugăminţile cu
peCt faţă de papalitate. ameninţările, a obfinut din partea lui o declaraţie de confirmare
Cu toate acestea, Teodora nu era câtuşi de puţin fascinată a deciziilor sinodului celor Trei Capitole.
de mirajul Occidentului, ca împăratul: ea ştia că Imperiul ră­ Se părea că monofiz.iţii au triumfat, dar chiar in acelaşi an,
mâne înainte de toate oriental şi că provinciile din Orient erau 548, a murit Teodora. Întreg Occidentul protesta împotriva
izvoarele forţei sale. Iar aceste provincii, Egiptul şi Siria mai slăbiciunii papei ,i el însu~ a revenit asupra declaraţiei facute.
ales, cele mai bogate adică, erau fără nici o ezitare de partea Iustinian a recurs la violenţă faţă de Vigiliu, a determinat con-

68 69
Istaria Bizan!lIllIi

damnarea de către un nou sinod a textelor mai înainte condam- Părnâmul tinde să treacă în stăpânirea călugirilor şi se constituie
,i
nate de cele Trei Capitole a pretins să fie aplicate cu forta astfel o nouă categorie de bunuri privilegiate pe lângă cea a
aceste decizii: fără să fi satisBcut. in Orienr, exigentele mono6- marilor domenii senioriale.
ziţilor. Împăratul a reuşit doar să provoace, În Occident, o Numărul mare şi imponanţa marilor lucrări de construcţie
schismă Între cei care i-au îmbrăţişat părerile şi cei care le-au constituie o altă trăsătură a economiei din vtemea domniei lui
rămas potrivnici. Iustinian, cel puţin in primii ani ai acesteia: drumuri, poduri,
Eşecul era total, iar principala lui cauză era, si de această fortificaţii, apeducte. biserici umplu întreg Imperiul şi, pentru
dată, tO[ politica occidentală. Această politică Iăs~e Imperiul o vreme, cu preţul unot cheltuieli uriaşe, se crează impresia de
slăbit Înaintea inamicului carc ataca Orientul. Ea provocase mare prosperitate. Apoi criza financiară retează acest elan şi
eşecul reformei administrative, epuizând finanţele. Si tot din povara impozitelor apasă din nou populaţia.
pricina ei se pierdea acum ultima ocazie de a da Orientului Cât despre matele comeq. este sigur că el a stimulat În
cr~rin acea unitate religioasă de care el avea să aibă atât de chip remarcabil activitatea câtorva centre privilegiate, precum
mare nevoie peste un veac, când urma să se confrunte cu invazia Constantinopolul, prin care se făceau schimburile Între Orient
arabă. şi Occident. Dar adevărata problemă a Imperiului era aceea a
relaţiilor cu Extremul Orieor: era vorba de procurarea produ-
Viaţa economică. Nu voi spune despre viaţa economică selor Indiei şi ale Chinei (în primul rând a rnătăsii), care erau
decât câteva cuvinte semnalându-i aspectele noi. Unul dintre aduse fie pe uscat până la Sogdiana. fie pe mare până În Ceylon,
cele mai importante - şi este vorba de un fapt important si din de unde erau preluate de perşi şi transponate până la frontiera
punct de vedere social - este dezvoltarea considerabilă a bizantină. iustinian s-a străduit să scape de oneroasa şi supară­
monahismuJui, pe care Iustinian şi Teodora l-au favorizat din roarea mijlocire a perşilor; el a încetcat să găsească o cale care
plin, din admiraţie sinceră faţă de pustnicii din Egipt si Pales- să ocolească Persia pe la nord, ptin Marea Caspică şi Marea
tina. Se constituie acum o realitate ce avea să rămână o tclsătură Neagră, dar nu a izbutit. A Încercat pe la sud, Însărcinând
permanenti a starului bizantin şi încep să a.pară şi prime;diîle populaţiile creştinate din Yemen şi Abisinia să ajungă direcr în
pe care ea le implică. Călugării dobândesc prea multă libertate India şi China: a eşuat din nou şi Imperiul nu s-a putut eman-
prea multă importanţă În viaţa politică ~i chiar la Curte. Mul; cipa de sub rutela economică a Persiei.
~rea numeroşi, ei înseamnă tot atâţia !Ceruţi neincorporabili
10 armati. Dar, mai cu seamă, ei adună, prin danîi. bunuri Civilizaţia epocii lui Iustinian. Este oate opera legislativă
considerabile, care mult prea adesea sunt scutite de impozitare. a lui Iustinian singura capabilă să pledeze în faţa postentăţii
70 71
Suo",1 IRi INJli"i4n

cauza unui împirat care a primit totu,i epitetul «cel Mare»? în diametru si care se Înaltă la 50 m. deasupra pământului.
Ar fi nedrept să uităm că Iustinian a awt con~t.iinţa a ce înseam- jmpăraeul a c~nsacrat sume 'urî~ decoraţiei, sculpturilor, pavi-
nă măreţie imperială În sensul deplin al cuvântului ti că acţiunea menrelor şi placa;elor de marmoră., mozaicurilor. Se spune că,
sa asupra epocii în ca.re a trăit a fost îndeajuns de profundă În ziua inaugurării solemne, la 2; decembrie 537, care marchea-
pentru ca să-i lege pe bună dreptate numele de civilizaţia ză Într-un fel apogeul domniei sale, Iustinian, intrând În nOua
secolului al VI-lea, una dinere cele mai strălucite din isroria biserică, a fost cuprins de entuziasm şi a strigat, făcând aluzie
Bizanţulw. Personalitatea puternică, aqiuneadirectă a împăra­ la marele Templu din Ierusalim: «Te-am Învins, Solomoane!».
tului se regăsesc nu numai în toate manifestările vieţii spirituale, De-a lungul Întregului ev mediu, bazilica a fost evocacă sub
ci ,i În seria de admirabile monumente care ni s-au păstrat numele de Mana Bismcă, suficÎent pentru a o deosebi de toate
aproape pretutindeni pe teritoriul Imperiului. Nu mă voi opri celelalte. Ea este capodopera şi, tocodată, sinteza acelei arte
decât asupra a două exemple. imperiale care ajunge la desăvârşi re in secolul al VI-lea ~i care
La Ravena, va fi suficient să menţionăm bisericile San-Vitale conciliază armonie elementele Împrumutate de la Roma, din
şi San-Apollinario, unde sune păstrate cele mai frumoase Grecia, din Orient cu creştinismul. Dacă Iustinian s-a în~lac
mozaicuri din secolul al VI-lea. Toată majestatea şi toată stră­ adesea, dacă, Într-un anumit sens, întreaga sa domnie nu a
lucirea curţii imperiale din vremea lui Iustinian ptind viaţă în fost decâc o îndelungată stăruin~ă În gre~ita inţelegere a menirii
faţa ochilor no,rrÎ datorită magnificeJor compoziţii de la Imperiului, trebuie să recunoaştem totuşi că nu i-a lipsit măre­
San-Vitale, care-i reprezintă pe împărat ~i pe împărăteasă ţia: civilizaţia propriu-zis bizancină începe o dată cu domnia
Înconjuraţi de Înaltele personaje de la curte. lui Iustinian.
La Constandnopol, creaţjjJe lui Iustinian au fost numeroase,
dar una dintre ele a supravieţuit aproape intactă până În zilele Succesorii lui Iustinian. Iustinian a murit În 565, iar
noastre şi a devenit simbolul acestei domnii: Stanta Sofia. administraţia sa, mereu În căutare de resurse financiare, fusese
Bazilica primitivă, a lui Constantin, fusese distrusă În 532, În atât de împovărătoare. lehamitea ~i mizeria populaţiei atât de
cursul răscoalei Nika. Iustinian a hotărât, r~onstruind-o. să-i mari, încât moartea lui a fosc întâmpinată cu un sentiment de
dea proporţii şi o măreţie până atunci niciodată atinse şi să usurare. Perioada care urmează si În <."are s-au succedat pe tron
facă din noua biserică un soi de catedrală a Imperiului. A facut I~stin al II-lea (565-578), Tiberiu (578-582), Mauriciu
apel la doi arhiceeţi din Asia Mică, Anthemius din Trales şi (582-602) ,i Phokas (602-610), dă la iveală cu brutali"ce coc
Isidor din Milet: ei au izbutit să ridice, pe un plan derivat din ce era artificial şi excesiv in opera lui Justinian.
acela al baziJicii, o cupolă care nu măsoară mai pu{in de 31 m.
72 73
IlIo"ia Bizanţului
Stcolul lui lUJtinian
Pe plan extern, se renunţă la politica occidentală a lui Ius-
pretins să i se recunoască titlul de patriarh ecumenic. Toate
tinian, iar Italia cade, cucerită aproape în întregime de un nou
acestea s-au terminat prin domnia scandaloasă a lui Phokas
popor, lombarzii: Roma, abandonată, nu mai primeşte ajutor
ofiţer subaltern, înălţat pe tron de valul unei răscoale a poporului
decât din partea energicului papă Grigore cel Mare. Pentru a
şi a soldaţilor. Phokas a domnit ca un tiran sângeros şi incapabil:
salva ce mai putea fi salvat, Mauriciu a creat, în Italia, exarharul
el n-a pu~ut Împiedic~a armatele persane să ajungă În preajma
Ravenei, în Africa, exarhatul Cartaginei, unde puterile civlle ~i
ConstantlOopolului. In 610, când fiul exarhului Cartaginei,
militare au fost concentrate În mâinile aceluia~i personaj,
Heradius, însoţit de o mică flocă, şi-a faCut apariţia sub zidurile
eX3rhul.
capitalei. acelaşi popor care pusese coroana imperială re capul
În Orient, războiul reÎncepe la frontiera persană şi la cea
lui Phokas l-a ucis şi i-a Încredinţat tronul lui Heraclius.
danubiană. Războiul împotriva perşilor, dezastruos pentru
Imperiu sub Iustin, se încheie sub Mauriciu printr-un tratat
avantajos pentru Bizanţ: dar el va reizbucni sub Phokas. Cât
despre frontiera Dunării, ea a fost necontenit violată de bandele
slavilor, sprijinite de o populaţie de origine, pare-se, turcă, avarii.
Slavii au atacat fără succes Salonicul, dar au devastat întreaga
ţară şi au coborât până în Peloponez: unii dintre ei s-au stabilit,
fară Îndoială, acolo, ceea ce a făcut posibilă mult mai târziu
formularea celebrei teorii exagerate a lui Fallmerayer, potrivit
căreia întreaga Grecie ar fi fost «slavizată» la sfâr~itul secolului
al VI-lea şi Începutul secolului al VII-lea.
Administraţia internă rămâne dominată de problema finan-
ciară, pe care nici un împărat nu a putut să o rezolve. Moartea
lui Iustinian fusese urmată, pe de altă parte, de o violentă reacţie
împotriva absolurismului imperial atât la Constantinopol, unde
facţiuniile is.cau tulburări în tOt oraşul, cât şi în provincii, unde
nobilimea funciară se agita. Pe plan religios, un conflict semni-
ficativ a izbucnit brusc între papa Grigore cel Mare şi patriarhul
Constantinopolului, Ioan Postirorul, când acesta din urmă a
74
75
Capitolul IV

Dinastia lui Heraclius


şi sfârşitul Imperiului roman (610-717)

Caracterizare generală. Urcat pe [fOn in 610. Heradius a


domnit până în 641. Succesorii săi au cârmuit Imperiul până
în 717. Dinue aceştia. numai doi sau trei merită să fie amintî~i
fie pentru durata domniei lor, fie pentru importan~a inrapeuirilor
lor: Constan, al II-lea (642-668), Constan,in al IV-lea
(668-685) şi Iustinian al II-lea Rhinotmetul (<<Nas Tăiat>l')
(68~-69~ şi 70~-71l).
<lCÎn istoria Bizanţului. secolul al VII-lea este una dintre
perioadele cele mai întunecate. Este o epocă de gravă criză, un
moment decisiv când pare a fi pusă În joc îns~i existenţa Impe-
riului" (Ch. Diehl). Iar cel mai recent istOric al statului bizantin,
G. Osrrogorsky, atribuie epocii lui Heraclius o importanţă
excepţională: el consideră că această domnie marchează Începu-
tul istoriei propriu-zis bizalltUu, afirmând că până la ea Imperiul
mai poate fi numit Încă rrmran.
Aceste păreri sunt Îndreptăţite. În secolul al VII-lea,
civiliZaţia bizantină trece printro.O adevărată eclipsă: nu mai
există scriitori, istorici, mari monumente; pretutindeni dom-
iJ/oria BizanţuluI
DinaItia lui HeracliuJ
neşee frica şi supersciţia cea mai grosolană. Toate acestea nu
pun mâna pe cele mai preţioase relicve, În primul rând pe Crucea
erau, totuşi, semnele unei iremediabile decăderi, ci numai ale
lui Cristos; În 618 sau 619, ei ajung la Alexandria. Ajutat de
unei crize profunde care avea să transforme înfăţişarea Impe-
energicul patriarh al Constantinopolului, Serghie, care-i pune
riului. Ea îşi are originea în dezbinarea care a opus Occidentul
la dispoziţie averile Bisericii, Heraclius organizează o armată
Orientului, iar in ariene, ţările ortodoxe provinciilor monofizitc.
În Asia Mică şi, În 622, preia ofensiva. O campanie strălucită,
Istovitorul efort al lui Iustinian de a reÎnvia «romanitatea» a
in care cronicari occidentali vor vedea, mai cârziu, un fel de
eşuat, iar proasta orientare a ambiţiilor sale a fost plătită, În
prefigurare a cruciadei, îl duce în Armenia, în 625, la Ninive,
secolul următor, prin cucerirea celor mai bogate provincii din
În 627, În inima Persiei, în 628, anul morţii lui Chosroes al
Orient de către arabi ~i prin instalarea durabilă a slavilar şi
II-lea. Heraclius dictează condiţiile păcii, impunând perşilor
formarea unui stat bulgar in Peninsula Balcanică,
să restituie tot ceea ce cuceriseră. Împăratul este primit În triumf
În consecinţă, din toate punctele de vedere - geografic, eenic,
la Constantinopol, În 629, el readuce apoi la Ierusalim relicva
economic, religios, administrativ -Imperiul suferă o transfor-
despre care se spune că ar fi a Sfintei Cruci.
mare hotărâcoare: nu mai este vorba de un Imperiu roman, ci
În urma unui proces de decădere internă, mai curând decât
de un Imperiu grecesc de rasărit. EI s-a adaptat noilor Împrejurări
a victoriilor bizantine, Persia intră atunci Într-o perioadă de
şi a supravieţuit, Într-o formă neîndoielnic mai redusă, dar mult
declin, precipÎtată ulterior de cuceririle arabe şi din care nu s.e
mai omogenă, mai adecvată forţelor sale reale şi care-I permitea
va mai redresa. Tot atunci, Heradius preia oficial titlul de ba.Jt-
să lupte cu mai multe ~anse de succes împotriva inamicilor din
Ieus, prin care era desemnat până la el, oficios, in limba greacă,
jur. Este forma În care Imperiul va dăinui pâna în secolul
regele Persiei.
al XV-lea.

Sratornicirea slavHor În Grecia. În timpul campaniei


Decăderea Persiei. Imperiul roman şi Imperiul persan
Împotriva Persiei, În 626, avarii asediaseră Constantinopolul:
fuseseră până atunci cele două mari puteri ale lumii: ,el dintâi
zidurile au rezistat, avarii au fost nevoiţi să se retragă. Acest
câştigă la începU[ o suălucică victorie asupra celuilalt, pentru a
succes a fost atribuit de bizantini protecţiei Sfintei Fecioare, al
fi apoi învins, la rândullui, de arabÎ.
cărei sanctuar din suburbia Vlac:herne rămăsese intact În mijlo-
În primii ani ai domniei lui Heraclius, perşii erau mai
cul devastarilor. Se pare că acest succes a provocat restrângerea
amenÎntăco[i decât oricând si cuceririle lor efemere le prefigu-
şi, apoi, decăderea Imperiului avarilor ~î, pe cale de consecinţă,
reaza În~r-un fel pe cele inf"~euite curând după aceea de arabi:
noi deplasări ale popoarelor slave, care Taceau de multă vreme
În 612, pe~ii ajung la Antiohia; în 614, la Ierusalim, unde
presiuni asupra barierei Balcanilor. În nord-vestul Peninsulei
78
79
IJloria Bizan{JiJlli Dinastia IMi Htrac/illJ

Balcanice s-au aşezat croaţii şi sârbii, care s-au extins de aici in unui stat bulgar intre Dunăre şi Haemus. Vechii bulgari erau o
tot llIyricul: ei s-au crestinat si au fost multă vreme vasali relativ populaţie de origine fino-ugriană care, incepând din secolul al

credincioşi ai Imperi~lui. Dar triburi slave din ce În ce mai VI-lea, Îşi manifestase prezenţa în regiunile dunărene. in secolul
numeroase au pătruns la sud de Dunăre, în Moesia, în Tracia, al VII-lea, bulgarii au traversat gurile Dunării şi s-au aşezat in
În Macedonia: Salonicul, de mai multe ori amenintat a fost Dobrogea actuală. În 679, Constantin al IV-lea a întreprins o
asediat în 617 si 619 si, ca si aJcădacă, salvarea or~~lui era campanie împotriva noilor veniţi: el a fost înfrânr şi s-a angajat
auibuita ~i acu~ ime~enţiei·patronului lui, sfântul Dumitru. princrwun tratat să le plătească tribut şi să le lase În stăpânire
Penetraţia slavă capătă acum forme noi: nu mai este vorba teritorii din sudul Dunării inferioare. Pornind de aici, bulgarii
de simple raiduri, ci de seatornicirea pe teritoriul grecesc a unor s-au extins progresiv, în detrimentul triburilor slave care-i prece-
triburi întregi, care alcătuiesc «Sdavinii»si slavizează tinutul dasera În aceste regiuni. Ulterior, bulgarii, inferiori din punct
pe care, de altminteri, îl ~i repopuleaza. As·emenea Scla~înii au de vedete numeric, se slavizează, uitându-şi limba maternă, În
existat în numar deosebit de mare în Macedonia, in Împrejuri- vreme ce slavii, până atunci foarte dispersaţi, se supun puternicei
mile Salonicului; au existat Însă şi în Epir, În Tesalia, În Grecia organizari policice impuse lor de bulgari. Rezultatul a fost
cenerală şi în Peloponez, ba chiar şi În insulele pe care slavii au constituirea, în nordul Traciei, a unui stat, în curând redutabil,
ajuns cu bărcile lor, scobite într-un singur trunchi de arbore si care va juca În secolele următoare un rol pe cât de important,
denumire monoxyle. Relaţiile dinere Imperiu şi aceste tribu~i pe atât de funest În viaţa Imperiului bizantin. Trebuie consem-
invadatoare şi nedisciplinate au fost multa vreme incordate: nată aici importanţa faptului ca Imperiul abandona, de fapt,

Constant al II-lea, Iustinian al li-lea au condus Împotriva lor vechea frontieră a Dunării, care-I apătase atât de multă vreme
~xpediţii militare. S-au stabilit apoi relaţii ceva mai prieteneşti. şi se replia pe munţii din nordul Traciei.

In Macedonia, slavii au rămas elementul dominant, iar Imperiul


a trebuit să se împace cu prezenţa lor, mărginindu-se la menţi­ Cuceririle arabe. Dar marele eveniment din secolul al
nerea unui drept de suzeranitate În raport cu ei. În restul Greciei, Vll-Iea - şi nu numai pentru Imperiul bizantin, care n-a fost
se pare că, treptat, slavii au fost elenizaţi. Nu e mai puţin decât principala sa victimă - este cucerirea arabă.
adevărat ca sratornicirea slavilor În Peninsula Balcanicâ i-a Nu este locul să expunem aici originile Islamului şi nici să
modificat profund configuraţia etnică. explicăm măcar rapiditatea cu care şi-a Înfăptuit cuceririle. Au
fost invocate uneori În acest ulcim scop atât energia disperată
Începuturile Bulgariei. Mult mai ameninţătoare pentru pe care o dădea arabilor Însăşi saracia şi mizeria lor. cât şi COID-
viitor a fost, către sfârşitul secolului al VII-lea, constituirea bativitatea pe care le-a insufla fanatismul lor religios: in5ufi-

80 81
lJloria Bizanfll/lli Dinastia I"i H,radillJ

cienţa numerică şi, mai ales, calitativă,


a armatei bizantine, pe folosirea focului grecesc. În 677, flota arabă părăsea Constan-
de o parte, slăbiciunea administraţiei bizantine in provincii, pe tinopolul, dar pe când se Îndrepta înapoi spre Siria, ea a fost
de alta, au fost Însă factori cauzali mult mai importanţi. Dar surprinsă de o puternică funună În largul coastei meridiona1e
factorul decisiva fost stângăcia cu care Bizanţul şi-a condw a Asiei Mici, iar pagubele pe care le-a suferit s-au transformat
politica religioasă, în special faţă de monofiziţi, combătuţi În în dezastru in urma intervenţiei flotei bizantine. Arabii erau
continuare de succesorii lui Iustinian. Tencativele de urure tacute blocafi simultan pe uscat: ei au semnat pacea cu Imperiul.
de Heraclius şi noua doctrină elaborată de el tocmai pemru a Victoria părea mare şi, Într-adevăr, rezistenţa Încununată
arunca o punte de apropiere Între ortodoxie şi monofizism, anu- de succes a lui Constantin al IV -lea, eate a oprit inaintarea
me monothelismlll (potrivit ei i se atribuiau lui Cristos o singură uluitoare a acablJor, avea să aibă importante consecinţe. În ace-
voinţă, dar două naturi), au eşuat complet: cei doi adversari au Iaşi timp însă, o parce din Asia Mică, Siria. Palestina, Egiptul,
respins cu egală indignare monothelismu1. Nu mai era desigur o parte din Mriea de nord rămâneau În mâinile arabiJor, iar
posibilă nici un fel de Înţelegere, iar provinciile monofizite, ameninţarea pe care ei o reprezentau pentru Occident devenea
Egiptul, Siria, Palestina, ajunseseră să-şi dorească desprinderea tOt mai gravă: Între 693 şi 698, întreaga Mrică bizantină, cu
de Bizanţ şi să prefere domina~ia arabilor, al căror spirit tolerant Cartagina, a trecut în stăpânirea musulmanilor.
era cunoscut.
Arabii i-au răpit lui Herac1ius, În ultimii ani de domnie, Themele si militari zarea Imperiului. Aceste evenimente
provinciile pe care le recucerise de la perşi: în 634, ei cuceresc erau cele mai ~rave care răscoliseră vreodată lumea veche după
Bosra; in 635, Damascul; in 636, bizaminii suferă, in bătălia cucerirea romană, dacă nu chiar după cuceririle lui Alexandru.
de la Yarmouk, o dezastruoasă înfrângere, În urma căreia ei Repercwiunile lor asupra organizării interne a Imperiului bizan-
pierd definitv Siria. În 637 sau 638, arabii cuceresc Ierusalimul, tin au fost, uriaşe şi au atins toate domeniile. În primul rând,
iar Palestina cade; În 639, ei Înaimeză până in Mesopotamia; ele au precipitat evoluţia Imperiului către un nou regim admi-
în 641 sau 642, cuceresc Alexandria şi pun stăpânire pe Egipt. nistrativ, acela al Ihemelor.
Vine apoi rândul Cyrenaicii şi al Tripolitaniei, al Ciprului şi al Am văzut mai sus că separarea puterilor civile şi militare
insulei Rhodos. În sfalljt, arabii atacă Constantinopolul. fwese, vreme de câteva secole, un principiu al administraţiei
Atacurile arabe pe uscat şi pe mare impottiva Constantino- romane: regimul themelor se bazează, dimpotrivă, pe concen-
polului s-au repetat vreme de cinci ani la rând, din 673 până [(area acestor puteri în aceleaşi mâini. La o asemenea măsură
în 677. Constantin al IV -lea le-a rezistat cu dârzenie şi se pare statele recurg numai atunci când sunt grav ameninţate. Se poate
că una dintre principalele explicaţii ale succesului său a fost spune că Persia a adoptat-o in secolul al VI-lea ~ că Imperiul
82 83
IJ/oria Bizanţului Dinas/ia IRi H,rtlcliNs

bizantin i-a urmat pilda. În orice caz, noua organizare nu a viziunile Imperiului. urmează fidel traiectoria factorilor de
fost creată dintr-o dată, ci a fost aplicată progresiv în provincii, pericol extern.
pe măsură ce acestea ajungeau să fie ameninţate. Încă din vre-
mea domniei lui Iustinian, anumite regiuni fuseseră puse sub Transformarea generală a Imperiului. Instituirea theme-
autoritatea unui «pretor iustinian .. sau «comite iustinian .. care lor nu este tOtusi decât una dintre acele schimbări profunde În
concentrau În mâinile lor roate puterile. În vremea succesorilor urma cărora, în·secolele VII-VIII, Imperiul capătă o înfăţişare
lui Iustinian, În Occidentul ameninţat de lombarzi ~i mauri cu totul nouă.
sunt create două exarhate, al Ravenei şi al Cartaginei. unde Din punct de vedere geografic, mai întâi: Imperi.ul nu mai
intreaga autoritate aparţine de fapt exarhului ~i ducilor. În are în Occident decât câteva posesiuni şi acestea aproape
secolul al VII-lea, sistemul se dezvoltă şi capătă curând un nume desprinse de el şi nu tocmai leale; în Orient, el este redus la
nou: cuvântul grecesc thema, care desemna iniţial un corp de Asia Mică si Grecia. Dacă mai supravieţuieşte încă, ideea
armată, sfârşeşte prin a desemna circumscripţia În care era romană dev'ine şi mai ueopică În urma pierderilor suferite în
cantonată această unitate; iar atunci când, într-o asemenea O<:cident; e singurul lor efect. Pentru a ne da Însă seama pe
circumscripţie, roate puterile s-au concentrat În mâinile unui deplin de importanţa loviturii primite de Imperiu in Orient,
militar - în speţă, ale unui general, ale unui Jtrateg - thema va este destul să reamintim rolul jucat de secole de Siria şi de
deveni treptat, În locul eparhiei, subdiviziunea administrativă Egipt: Beirur, Antiohia, Alexandria fuseseră pocrurile cele mai
a Imperiului. prospere ale Mediteranei orientale; industriile din Siria erau
Themele s-au constituit pe măsura nevoilor. Thema Arme- cele mai active; după ce fusese grânarul Romei, Egiptul devenise
nilor, poate cea dintâi care s-a constituit şi thema AnatoJienilor, grânarul Bizanţului. Pe măsura importanţei lor economice era
creată ceva mai târziu, erau menite să protejeze Asia Mică împo- şi aportul acestor două provincii la civilizaţia bizantină, contri-
triva primejdiei arabe; au urmat apoi thema Opsikion destinată butia lor la derzvolrarea literaturii, artei, teologiei, căci elenismul
protejării capitalei Însăşi; thema Mării, care răspundea amenin- biz'antin fusese vreme îndelungată mai mult sirian şi alexan-
ţării noii flote arabe; thema Traciei, contra bulgarilor; thema drin decât asiatic. Bizanţul pierdea partea cea mai bună din
Helladei sau a Helladicilor, născută din nevoia domolirii slavilor patrimoniul său.
din Grecia; thema Siciliei, creată în vederea luptei împotriva S-a creat. din această cauză, un brusc dezechilibru, agravat
ameninţării atabe asupra Occidentului. Se vede limpede cum şÎ de faptul că Grecia suferea, În acelaşi moment, o masivă
noua organizare, care nu se va Încheia decât În secolul al Vlll-lea slavizare, care-i transforma caracterul. Astfel încât, Începând
şi care a modificat profund administraţia provincială şi subdi- din secolul al VIJ-Iea, Imperiul bizantin se identjfică aproxi-
84 85
Istoria 8;za",*",; Dinastia 111i Htradills

rnativ CU Asia Mi<ă. Dinastia lui Heradius era şi ea, probabil, enţă asupra Împăraţilor creşte atât pe teren politic, cât şi spiri-
de origine armeană, iar În secolele următOare Împăraţii de ori- tual. S-a putut afirma că, Începând de acum ~i până la sfârşitul
gine asiatică vor fi din ce În ce mai numeroşi. Este interesant, istoriei Bizanţului, noţiunea de ortodoxie ~i cea de naţionalitate
de asemenea, că Heraclius a modificatî:n acel~i sens recrutarea se confundă.
armatei. S-a atras atenţia asupra locului excesiv de important În sfârşit, Imperiul dobândea rot acum, ca efect al aceleiaşi
deţinut Înainte de el În armată de recruţii proveniţi din rândurile roncentrdri teritOriale şi etnice, un alt caracter: el devenea, pentru
barbarilor: el pare să revină la recrutarea dintre indigeni şi o totdeauna, un imperiu grecesc sau, mai precis, greco~asiatic.
face În Orient, de unde ridicase marea armată care i-a Înfrânr Mitul Imperiului roman, căruia eforturile lui Iustinian îi asigura~
pe perşi. S-a suţinut, dar fără dovezi hotărâtoare. că, În vederea seră un secol de supravieţuire, dispărea o dată cu folosirea limbii
alOigurării caracterului regulat al recrutărilor, Împăraţii din latine. Indiciul cel mai sigur al acestei elenizări este triumful
secolul al VII-lea au renovat ~i extins instituţia «bunurilor mili- limbii greceşti În secolul al VII-Lea: de acum inainte greaca
tare», caracteristică odinioară pentru trupele de grăniceri: e este limba oficială, limba legislaţiei şi a administraţiei; ea este
vorba de domenii ereditare şi inalienabile, concedate familiilor limba armatei ~i a comenzilor; titlurile funCţionarilor se e1eni-
de soldaţi În schimbul serviciului militar. lează o dată cu titulatura imperială Însăşi.
Astfel, pierderile suferite de Imperiu, atât de dureros resÎm-
ţite pe teren economic, păreau să fie compensate, din punct de
vedere etnic, de avantajul unei mai mari omogenităţi. Aceeaşi
constatare se impune În domeniul religios. Prin pierderea pro~
vinciilor monofizite, Imperiul scăpa cel puţin de adversarii cei
mai indârjiţi ai oricărei politici de conciliere. Cons«inţa acestui
fapt nu se Iasă a~teptată: Constantin al IV -lea obţine din partea
sinodului de la Constanrinopol, din 681, condamnarea mono-
thelismtlltli ~i restaurarea ortodoxiei. O altă sursă de conflicte
dispare tOt atunci: rivalităţile dintre patriarhia Constantinopo-
lului pe de o parte, parriarhiile Alexandriei, Ierusalimului şi
Antiohiei, pe de alta. Întreaga ortodoxie oriemaJă va fi de acum
Înainte strâns unită În jurul patriarhului din Constantinopol,
care dobândeşte o importanţă sporită şi a cărui putere de influ-
86 87
Capitolul V

Dinastiile Isauriană si Amoriană.


Iconoclasmul (i17 -867)

Împăraţii. Dinastia lui Heradius se stinsese într-un climat


de uzurpare, anarhie şi revalea. Ultimul impărat, Teadosle al
llJ-lea, incapabil sa reinstaureze ordinea, abdicase când seraregul
Anatolienilor, Leon, chemat de partizanii săi, s-a Încoronat
Împărat la Sfânta Sofia.
Leon allIl-lea a domnit din 717 până in 741: este socotit
isaurian, deşi era, probabil, originar din Germaniceea, din Siria
de nord. El şi-a asociat la domnie pe fiul sau, Constantin al
V·lea Copronimul (741-775); acesta a faCut la fel cu fiul sau,
Lean al IV-lea(775-780). Aceşti trei împăraţi consricuÎe dinastia
isauriană propriu-zisă, care a asigurat Imperiului peste şase
decenii de stabilitate.
Leon al IV -lea luase în căsătorie pe areniana Irina. Rămasă
viduvă. ea a domnit mai Întâi, între 780 şi 797. ca regentă a
fiului ei, Con5[3nrin al VI-lea. Când acesta din urma a ajuns la
vârsta majoratului. Irina l-a orbit şi l-a 'inlăturat de pe tron
pentru a domni singură din 797 până in 802. Este prima femeie
care a fost împarat al Bizan~ului, în mată puterea cuvântului.
Illo,.ia Biza,,{ului Dinaltiilt IsaNr;a"ă fi Amo,.iaIJd

Irina a fost detronată de ministrul ei de finanţe, de origine, cuprinsă între sfârşitul secolului
lui Iustinian şi venirea la putere
poate, arabă, Nichifor I (802-8 li}. Acesta a pierit în războiul a dinastiei macedonene constituie un Întreg.
împotriva bulgarilor şi, după doi ani destul de tulburi, tronul a
fost ocupat de strategul Anaeolienilor, Leon al V-lea Armeanul Arabii. Ei rămân, pentru Imperiu, marea ameninţare. În
(8l3-820), care a murit asasinat. Urcarea pe tron a unui coman- perioada de anarhie dintre 711 şi 717, arabii făcuseră progrese
dam al gărzii, Mihail al II-lea cel Bâjbâit (820-829), originar importante. În 717, venind din Pergam, ei traversaseră Heles-
din Amorium, din Frigia, marchează începutul dinastiei amorie- pomul: o armată numeroasă a atacat Constantinopolul dinspre
ne, căreia ii aparţin şi Teofil (829-842) şi Mihail al III-lea cel uscat, o flotă considerabila dinspre mare. Oraşul a fost apărat
Beţiv (842-867). Numai că în primii paisprezece ani ai domniei cu extremă energie de Leon al III-lea. EI a avut inteligenţa să
lui Mihail al III-lea, Imperiul a fost condus, în realitate, de încheie un acord cu bulgarii, care au hărţuit armata arabă, Încer-
mama acestuia, Teodora, care era regentă, apoi de Bardas, un- cată şi de foame şi de iarna aspră din 717-718. În 718, arabii
chiul împăratului. Se poate observa că, pe parcursul unui secol s-au retras, renunţând definitiv la orice altă Încercare de a ataca
şi jumătate, toţi împăraţii Bizanţului - cu excepţia arenienei Constantinopolul. În anii următori, Leon al III-lea, care îl căsă­
Irina - sunt de origine asiatică. torise pe fiul său, Constantin, cu fiica hanului kazarilor, a găsit
Au fost formulate judecaţi contradictorii asupra acestei în aceştia aliaţi eficienţi împotriva arabilor. Către sfârşitul dom-
epoci. În realitate, ea este urmarea firească a secolului al VII-lea. niei sale, el Însuşi Î-a Înfrânt pe arabi În Frigia, în marea bătălie
Pe terenul politiciI externe, problemele slavă, bulgară, arabă de la Acroinon şi i-a silit să evacueze partea apuseană a Asiei Mici.
ramân aceleaşi, iar pierderea Occidentului, cu incoronarea lui Eşecul arabilor În faţa Bizanţului, care a avut un mare răsu­
Carol cel Mare, nu este decât consecinţa orientalizării Imperiu- net, este un eveniment deosebit de important: succesele lui
lui. Pe tărâmul admi.nistrativ, consolidarea regimului themelor Leon al III-lea puneau capăt înaintării arabe În Orient, tot aşa
Încheie o evoluţie începută în secolul precedent, iar pe tărârnul cum. în 732, victoria lui Charles Martei, la Poitiers, stăvilea
legislaţiei, Ecloga este efectul înlocuirii limbii latine prin limba definitiv, în Occident, ofensiva arabă, pornită din Spania. Dar,
greacă. În domeniul religiei, iconoclasmul apare ca o reaqie in vremea Irinei, arabii câştigau noi victorii şi impuneau Impe-
violentă împotriva superstiţiei, a practicilor idolaere, a excesivei riului un tratat umilitor. Sub Mihail al II-lea, ei îl ajutauefkient
puteri a călugărilor, care fuseseră, toate, consecinţe ale tulbură­ pe Toma SJavul, răzvrătitul care, vreme de un an, a asediat
rilor din secolul al VII-lea: reaCţie zadarnică, de altfel, astfel Constantinopolul. Corsari musulmani au luat apoi În scăpânite
încât situaţia din 867 este aproape aceeaşi cu cea din 717. Din Crera, din care au făcut, pentru 150 de ani, un cuib de piraţi
punct de vedere istoric, perioada de două secole şi jumătate foarte supărător pentru Imperiu. Sub Teofil, arabii au cucerit,
90 91
Isto,.ia Bizan!lIbtÎ Di,ulJtiilt lJIIMrillnd ,i AlIIorialfti

În 838, Amorium, leagănul dinastiei: Teofil ~i-a pierdut cumpă­ ţină in frâu pe bulgari: dar amenin~area redutabilă reprezentată
mi, a cerut ajutor Occidentului. veneţienilor, lui Ludovic cel de acest imperiu în plină creştere persistă, iar fortificaţiile ridica-
Pios, rară să obţină altceva decât făgăduieli. Din fericire, Bar- te În Tracia de Constantin al V-lea sau de Leon al V-lea sunt o
das avea să dobândească victoria, câţiva ani mai târziu, la Poson, stavila prea slabă În calea fOrţei lui de expansiune. Mai mult,
in Mesopotamia. Dar în Occident, Sicilia răsculată făcea apel spre sfârşitul dinastiei amoriene. apare pentru prima dată un
la arabii din Africa de nord, care au cucerit pentru ei insula şi, alt pericol: Constantinopolul este atacat pe mare de ruşi, În
apoi, Tarentul şi Bari. vreme ce Mihail al III-lea se află În Asia, iar flma În Occident.
Apărarea o""ului este asigurată cu energie de patriarhul Forie,
Bulgarii şi ruşii. Sub Leon al III-lea, Între bulgari şi Imperiu ruşii trebuie să se rerragă, iar retragerea lor este dezastruoasă:
a fost pace. Dar Constantin al V-lea s-a însărcinat, pare-se, să inttarea ruşilor în istorie înseamnă apariţia unei noi primejdii
distrugă În germene puterea lor, Înainte ca ea să devină o primej- pentru Bizanţ.
die, de ale cărei dimensiuni viitoare îşi dădea bine seama. EI
Însu~i a condus câteva campanii, a fost chiar învingător în marea lconoc1asmul. Dar marele eveniment din perioada de care
bă.tălle care a avut loc la Anhialos, în 762: dar, în cele din ne ocupăm este iconoclasmul. Termenul desemneaza actiunea de
urmă. a eşuat şi, în vremea Irinei, bulgarii au silit Imperiul să le -a sfărâma imaginilelt: mişcarea iconoclastă apare, Înt~-adevăr,
plătească un tribut. Nichifor a reluat lupta, de astădată impotri. mai Întâi, ca o reacţie Împotriva adorării şi cultului imaginilor
va teribilului han Krum: Împăratul bizantin a fost Înfrânt şi sfinte; apoi, Însă, şi împotriva unori practici socotite superstiţi­
UclS, iar Krum a poruncit să i se făurească din craniul lui un oase, precum aprinderea de lumânări şi arderea de rămâie; în
poeal. În 813, Krum a ajuns să asedieze Constantinopolul, spre sfârşit, uneori, împotriva cultului însuşi al Fecioarei şi al sfinţilor
groaza locuitorilor lui: el nu a izbutit totuşi să cucerească oraşul şi, în chip special, impotriva cultului moaste lor.
~i a murit in 814. Succesorul său, Omorrag, a încheiat pace cu Împăratul Leon al fU-lea - Într-o scris~are adresată papei,
Leon al V-lea şi s·a procedat la trasarea solemna a frontierei el se proclama, în spiritul celei mai autentice uadiţii bizantine,
dinspre Tracia. Fiul lui Omorrag, Malamir. care i-a succedat În «împărat şi preot» - a fost acela care a luat oficial atirudine
831, a invadat Macedonia, dar a Încheiat un armistiţiu cu Teo- împotriva imaginilor, decretând unele măsuri, pe care nu le
dora. Iar nepotul său, Boris, care se urcă pe tron în 852, avea cuno~rem În deraliu, dar a căror aplicare a provocat răzvrătiri,
să se convertească la creştinism impreună cu tOt poporul său. mai ales la Constantinopol, când a8en~ii împăratului au distrus
Astfel, când prin forţa armelor, când prin dipJoma~ie. când o imagine celebră a lui Cristos. Un sinod convocat În 730,Ia
prin propaganda religioasă, Imperiul a reuşit, in genere, să-i Constantinopol, a condamnat imaginile, în vreme ce, la Roma,
92 93
Plan~a II. ~ Imperiul după cueeririle împăraţilor macedoneni

94 9S
lJllJr;a Bizan/II/II;

În 731, un conrra-sinod anatemiza pe adversarii imaginilor. o femeie a restaurat cultul imaginilor. În 842, Teodora a abolit
Pornirea iconoclasta a lui Constantin al V-lea a fost şi mai toare legile iconodaste şi, primr-un $inod întrunit în 843 a
violentă decât a lui Leon al III-lea: el a condamnat însuşi cultul reînnoit dispoziţiile celui de al doilea sinod din Niceea (787).
Fecioarei şi al sfinţilor. Împăratul a convocat, În 753, la Con- O ceremonie solemnă a avut loc la Sfinta Sofia, la 11 martie
stantinopol, un sinod care a condamnat în chip solemn imagi- 843, pentru a celebra ceea ce s-a numit .. restaurarea ortodoxiei»,
nile şi care a fost urmat de măsuri precum distrugerea sau comemorată si azi, anual, de Biserica greacă.
acoperirea icoanelor şi risipirea moaştelor. Constantin a pornit Acestea s~nt faptele. Cum trebuie ele interpretate? Se pare
in acel~i timp o luptă aprigă impotriva călugărilor, care erau, că iconoclasmul are o Îndoită origine şi un dublu aspect: religios
fir~te, cei mai înflăcăraţi apărători ai imaginilor: el a confiscat si politic.
bunuri monastice şi a secularizae mănăseiri, din care călugării . 10 AJpectul religios. Împăraţii iconodaşti au fost prezentaţi
au fost alungaţi. Dar lrina era o adepeă înflăcărată a cultului uneori ca ni~te precursori ai «liber cugetătorilor)O mode mi: ei
imaginilor ~i o supusă ascultătoare a călugărilor: convocând sunt, dimpotrivă, oameni profund credincioşi, care, tocmai din
un al şaptelea sinod ecumenic - care n-a putut fi ţinut în 786 această cauză, au dorit să purifice religia creştină de ceea ce li
la Constantinopol, din pricina opoziţiei armatei, dar care s-a se părea a fi o superstiţie aproape păgână. Cultul imaginilor nu
întrunit În anul urmăror la Niceea - ea a obţinut din partea era nicidecum practicat de primii creştini şi spirite superioare
acestuia restaurarea cultului imaginilor şi al moaştelor. Călu­ au inrerzis multă vreme reprezentările temelor sacre în inreriorul
gării s-au reÎntors în mănăstirile lor, şi-au redobândir bogă~iile bisericilor. Ele au pătruns cotuşi in biserici sub influenţa cradiţiei
şi privilegiile şi n-au contenie să acopere de laude hiperbolice antice, peneru că li se recunoşcea rolul edificator sau instructiv.
pe aceeaşi împărăteasă care, peste câţiva ani, avea să porun- Au urmat apoi excesele: imaginea n-a mai fose considerată un
cească orbirea fiului ei. simbol, ci i s-a atribuit sfinţenia şi puterea miraculoasă a proto-
După Irina, disputa iconoclastă a reizbucnit. Nichifor s-a cipului; i s-a canserat un cult per10nal. 1conod~tii au luptat
arătat toleram, dar [Qtuşi ostil călugărilor: el i-a trimis in exil tocmai Împotriva abuzurilor acestei id%lalri; şi a altor excese
pe Teodor, vestitul egumen al mănăstirii lui SroudlOS, din asemănătoare. Împoeriva loc s-au ridicat oamenii simpli ~i super-
Constantinopol, conducătorul plin de elan al partidei iconofile sriţio~i, poporul, femeile, călugării, o mare parte din cler. Dar
şi monasrice ~i pe cei mai Înflăcăraţi partizani ai acestuia. Leon ei s-au bucurat de adeziunea sociecăţii cultivare, a înaltului
Armeanul, Mihail cel Bâlbâit, Teofil au fost iconodaştÎ şi au cler de mir, neliniştit desigur de puterea călugarilor şi a unei
repus in vigoare măsurile predecesorilor lor: în 815, un sinod părţi din populaţia provinciilor cenreale şi orientale ale Asiei
iconoclast s-a Întrunit la Sfânta Sofia. Dar pentru a doua oară Mici, ostile de mulcă vreme imaginilor. Ei au avut de partea
97
ISIQ,ia Bizallţului DinaJtiiie IJdllriană !i Am()riand

lor şi armata, recrutată din ce în ce mai mulr din aceste regiuni. călugării nu au mai stăruit să proclame la fel de insistent inde-
A. Vasiliev are, de altfel, dreptate să insiste asupra faptului că pendenţa Bisericii şi că, În cele din urmă, nimic nu s-a schimbat.
împăraţii iconocla.şti sunt ei înşişi isaurieni, armeni, (rigieni. Dar lconodasmul avusese şi alte consecin~e, care au arată
20 Aspectul politic. Dacă nu trebuie să credem că împăraţii încă o dată srrânsa corelaţie dintre problemele religioase ~i cele
iconocla.şti au căutat să atragi de partea Imperiului pe evrei şi politice în Bizanţ. Cea maÎ neaşteptată a fost întărirea influenţei
pe arabi, este, în schimb, probabil că ei au vrut să sustragă greceşti în Italia de sud, unde au emigrat mul~i călugări. Cea
anumitor îmbieri ale lslamului o parte, deloc lipsită de impor- mai importantă a fost adâncirea deosebiri lor dintre Orient ~i
tanţă, din populaţia Asiei Mici, care era de tendinţă aniconică: Occident si accelerarea rupturii definitive dintre cele două părţi
5-3 reamintit ceva mai sus că Asia Mică tnseamnă, in acea vreme, a1e vechiului Imperiu al lui Iustinian. Papalitatea luase atitudine
ea singură, aproape tor Imperiul. Pe de altă parte, nu se poate împotriva iconodaşcilor. Când papa Ştefan al II-lea a fost însăr­
să nu fii frapat de rolul jucat în această dispută de problema cinat de Constantin al V-lea să-i ceară lui Pepin cel Scurt ajutor
monastică. Am arătat ceva mai sus de ce era primejdioasă împotriva lombarzilor, el a tradat cauza Imperiului eretic ,i, În
creşterea nemăsurată a numărului călugărilor şi al mănăstirilor, 754, a ob~inut să i se recunoască dreptul de a administra personal
a puterii lor, a bogăţiilor lor, a privilegiilor lor. Era vorba de un teritoriile Romei şi Ravenei, recucerite de Pepin: pentru Imperiu
adevărat stat în stat. Împăraţii iconodaşti au dus o luptă aceasta Însemna pierderea Italiei. Şi se ştie că, În 774, după ce
îndârjită împotriva călugărilor şi s-au străduit să le risipească a distrus regatullombard, Carol cel Mare a confirmat in chip
şi secularizeze bunurile, tocmai pentru că şi-au dat seama de solemn papei dona~ia lui Pepin. Papalitatea nu mai avea, aşadar,
această primejdie - politică, economică, socială. incredete in Imperiul de răsărit şi avea să-şi caute pe viitor sprijin
Astfel, disputa iconoclastă a sfârşit prin a deveni o confrun- în Occident: încoronarea lui Carol cel Mare de către papă în
tare între Biserică şi stat: şefii partidei monastice, egumenul noaptea de Crăciun a anului 800 şi crearea unui Imperiu creştin
mănăstirii de la Sakkoudion, din Bitinia, Platon şi, mai ales, de apus sunt, Într-o anumită măsură, consecinţa acestui lucru.
nepotul sau. Teodor de la Stoudiou, au revendicat, în toiul luptei, În uhimii ani ai perioadei eate ne interesează aici, mai multe
independenţa Bisericii faţa de Star şi i-au refuzat împăratului evenimente sunt, din acest punct de vedere, semnificative. Ve-
dreptul de a interveni în chestiunile religioase ~i dogmatice: dem, pe de o parte, cum creştinătatea răsăriteană, stimulată şi
era doctrina Ocddentului şi Teodor Scuditul, exilat de Nichifor, revigorată parcă de luptele cu iconoclasmul, Îşi extinde mult
făcuse, în această ptivinţă, într-adevăr, apel Ia papa. Trebuie să influenţa asupra barbarilor: în 863, Chîril şi Metodiu pornesc
adăugăm, pe de altă parte, că, după ce au dobândit satisfacţie din Salonic să evanghelizeze Moravia, ei vor deveni apostolii
în privinţa cultului imaginHor ~i ,i-au recăpatat privilegiile. slavilor; în 864, ţarul Bulgariei, Boris, se botează la Constanti-

98 99
IIJ()f'ia Bizanţlllll;

~opol, pr~mind numele creştin Mihail şi impune apoi botezul


intregulUi său popor. Dar, pe de altă parte, lipsa de încredere si
rivalitatea dintre Roma şi Constantinopol sporesc. Când cezar~l
Bard~ l-a depus pe patriarhul Ignatie, care fusese iconofil, pen-
tru a-I ~a scaunul patriarhal lui Fotie, Ignatie a făcut apel la Capitolul VI
papa NIcolae J, care i-a luat partea şi l-a excomunicat pe Fotie
(863). Acesta a legat cauza sa personală de cauza natională a Dinastia «macedoneană»
Bizanţului şi un sinod ţinut la Constantinopol, în 867, I~a anate- şi apogeul Imperiului (867-1081)
mizat pe papă, denunţând intervenţia lui ilegală in treburile
Bisericii Răsăritului. Este vorba de aşa-numita schismă a lui
Forie.
Împăraţii. Perioada la cafC am ajuns este, Împreună cu
secolul lui Iustinian, cea mai glorioasă din istoria Bizanţului
Armatele bizantine victorioase îşi stăvilesc sau resping nenumă­
raţii duşmani şi fac să sporească intinderea Imperiului. Civiliza-
ţia bizantină cun0a!!te tot acum ceea ce s-a numit, pe bună
dreptate, «al doilea său secol de aur*. Niciodată, din vremea
lui Iustinian, Bizanţul nu s-a bucurat de un prestigiu atât de
mare; niciodată, până la căderea sa, el nu va mai inregistra
succese atât de strălucite. Istoria acestei epoci cu adevărat epice
a fost cunoscută, mulră vreme, prin incermediullucrărilor bîzan-
tinistului francez G. Schlumberger, Nidphtwe Phoca.s şi l'Epopee
byzalztine. Aici, nu vom putea decât să-i schiţăm trăsăturile generale.
Cea dincâi şi cea mai nouă ene că opera realizată nu se
datorează unui singur om, aşa cum s-a întâmplat, În secolul al
VI-lea, cu Iustinian, ci unei succesiuni de împăraţi, toţi vrednici
de atenţie datorită diferitelor lor calităţi. Întemeietorul dinastiei,
Vasile 1, se trăgea dintr-o familie armenească stabilită în Mace-
donia: de unde denumirea uzuaJă, dar de fapt inexactă. de dinas-
100
lJtoria Bizanţului DinaSlia ot:mactdontană.

tie «macedoneană». EI devenise - datorită forţei lui fizice şi dibă­ tulbure, care preveS[e~te sfârşitul dinastiei: principala figură
ciei cu care dresa caii sălbatici mai curând decât adevăratelor sale este a împărătesei Zoe, soţia succesivă a trei împăraţi (Roman
calităţi - favoritul ultimului împărat amorian, Mihail al III-lea, al HI-Iea Arsyros. Mihail Paflagonianul şi Constantin
care-l asociase la domnie. Dar Vasile a pus la cale, în 866, asasi- Monomahul) şi care a cârmuit, o vreme, Imperiul singură, apoi
narea cezarului Bardas, unchiul împăratului, iar în 867, asasina- în asociere cu sora sa mai mică, Teodora. Este ultima (ârmuire
rea împăratului însuşi: el a domnit singur de la 867 la 886. de către femei a Bizanţului.
Fiii săi, Leon al VI-lea cel Înţelept şi Alexandru, au domnit Este de reţinut că dinastia «macedoneanâ» este de fapt ar-
de la 886 la 913: Leon al VI-lea a fost cel care a cârmult în meană; că Roman Lecapenul, care guvernează în locul lui Con-
fapt. Ca să aibă un fiu care să-i poată deveni succesor, el a stantin al VII-lea, este armean; că uzutpatoruiloan Tzimiskes
trebuit să ia În căsătOrie patru femei la rând, scandalizându-i este armean. Altă trăsătură comună acestor Împăraţi este că ei
astfel grozav pe contemporani: această încăpăţânare este remar- sunt, Înaim:e de toate, oşteni. Singurele excepţii nmabile sum
cabilă şi mărturiseşte, s-a spus, despre apariţia unei forme noi Leon al VI-lea şi Constantin al VII-lea: dar şi în vremea lui
de legitimitate. De acum Înainte va exista «o familie imperială, Constantin al VII-lea a guvernat de fapt, multă vreme, amiralul
ai cărei membri primesc numele de porfirogeneţi» (năsCUţi in Roman Lecapenul
camera din palat numită porphyra). Fiul lui Leon al VI-lea,
Constantin al VII-lea Porfirogenetul, ocupă tronul de la 9131a Arabii În Orienr şi În Occidenr. Imperiul a trebuit să-i
959, dar de la 919la 944 cârmuirea este exercitată de fapt de înfrunte pe arabi pe roate fromierele, în afară de aceea a Dunărji
un Împărat asociat, Roman Lecapenul, de origine armeană. Vasile 1 şi Leon al VI-lea au condus campanii aproape în fiecare
Fiul lui Constantin al VII-lea, Roman al II-lea, nu domneşte an, dobândind adesea victoria, niciodară însă victoria decisivă.
decât de la 959 la 963, apoi văduva sa, Teofano, se căsătoreşte În Occident, ei au recucerit Taremul, dar tot atunci arabii au
Cu generalul comandant suprem al armatei din Asia, Nichifor încheiat campania de cucerire a Siciliei şi şi-au consolidat biru-
Phokas, asasinat în 969. inţa, luând în stăpânire Siracuza, Taormina şi Reggio. În Orient,
Asasinul, Ioan Tzimiskes, de origine armeană, domneşte ei au izbutit să deplaseze iarăşi spre est frontiera asiatică a
de la 969 la 976 şi se considera suveran legitim În virtutea Imperiului: dar, în 904, o fIoră de piraţi musulmani a cucerit
faptului ca s-a căsătorit cu Teodora, fiica lui Constantin Porfiro- prin surprindere Salonicul, invadatorii au prădat oraşul şi s-au
genetul. După el, tronul este ocupat de ambii fii ai lui Roman îndreptat îndată după aceea spre Siria. cărând cu ei o uriaşă
al II-lea, Vasile al II-lea Bulgaroctonul si Constantin al VIII-lea pradă şi peste 20.000 de prizonieri.
(976-1028), care domnesc împreună. 'Începe apoi o perioadă
102 103
Di"astia ..,,,a(u/rJRta,ul-

A fose semnalul care a decla~at reluarea energică a ofensivei unele titluri uzurpate: se pare cA el a avut o dispută în privinţa
bizantine, Sub Roman I.ecapenul, ea s-a soldat cu unele succese titlului imperial cu Ludovic al Il-lea şi, poate, cu Otton, Înco-
În Mesopotamia de sus şi a dus la recucerirea EdesseÎ, Ceva mai ronac la Roma, În 962, întemeietorul Sfântului Imperiu roman
târziu, Nichifor Phokas şi Ioan Tzimiskes, mai Întâi ca generali, de natiune germană. Dar primejdia arabă facea să treacă pe
apoi ca împăraţi, au dobândit victorii hotărâcoare, Phokas a planul aJ doilea aceste certuri. Phokas a căutat, poate, alianţa
redobândit Creta şi CipruJ, Tarsul şi Cilicia şi, mai ales, În Siria, cu Otton 1 şi printre ambasadele schimbate atunci Între cele
Alepul şi .Antiohia. Tzimiskes a transferat războiul dincolo de două Impetii, cea mai faimoasă este: a lui Liutprand. Tzimiskes
Eufrat şi a organizat o adevărată cruciadă pentru eliberarea i-a dat-o pe prinţesa bizantină Teofano în căsătorie lui Otton
locurilor sfinte: el a recucerit Damascul şi o parte din Palestina, al II-lea, care a fost înfrânc, pe de altă parte, de arabi. Cel
fără să ajungă totuşi la Ierusalim. Vasile al II-lea a putut să puţin, Vasile al II-lea a ieşit victorios, la Cannes, dintr-o bătălie
păstreze aceste cuceriri fără să le sporească sensibil. Imperiul care a făcut evident, pentru prima dată, pericolul reprezentat
obţinu5e Însă În trei regiuni - în Creta, pe Eufrat, În Siria - de normanzi si acest succes, care Întărea poziţia Bizanţului În
rezultate decisive. Italia, îi va pe~mite lui Mihail al IV -lea să organizeze o expediţie
Succesele nu au fost mai pUţin clare în Armenia. Acea.'\tă împotriva Siciliei arabe' Georgios Maniakes a recucerit,
ţară fusese una din mizele principale ale necomenitei lupte într-adevăr, Messina.
dintre Imperiul persan şi Imperiul roman. În secolul al VH-lea,
ea fusese ocupată de arabi. În secolul al IX -lea, dinastia armeană Bulgarii şi frontiera Dunarii. Pericolul bulgar a fost mai
a Bagratizilor a revenit pe tron, cu consimtământul comun al strict localizat, dar mult mai grav decât pericolul arab. Conflic-
acabiloqi al bizanrinilor, care aveau nevoie,'fiecare, de sprijinul tul a izbucnit in vremea succesorulu! lui Boris, a fiului său,
armenilor. Bizanţul şi-a Înfcânr rivalul: sub Roman Lecapenul, Simion, care fusese educat la Constantinopol. Pentru a crea o
influenţa lui în Armenia a crescut; sub Vasile al II-lea, Arme- diversiune faţă de aCţiunile lui ameninţămare, potrivit unei
nia este parte cucetită, parte vasaHzată; sub Constantin Mono- practici indărinate a diplomaţiei bizantine, Leon al VI-lea a
mahul, capitala, Ani, este cucerită, iar Bagratizii sunr detronati. făcut apel la maghiari, numiţi şi unguri: - acesta este momentul
În vremea acestor domnii glorioase, Bizanţul nu renunta ia intrării lor În iscorie - care au invadat nordul Bulgariei. La
Italia, unde Leon al VI-lea organiza cele două cheme - 'ce-i rândul său, Simion i-a chemat pe pecenegi şi, cu ajutorul lor,
drept, foarte puţin Întinse - a Longobardiei şi a Calahriei, Înlo- i-a respins pe maghiari: după care, Simion i-a Înfrânr pe greci
cuite ceva mai tâniu de carepanatul din Bati. Este posibil chiar ~i a ajuns la zidurile Constantinopolului. Lean al VI-lea a trebuit
ca împăratul bizantin să fi dorit să reia de la împaratul Apusului să semneze un tratat ~i să plătească tribut.
105
104
ISI(}rill Bizanţlliui D,nastIa .:11ldctdontand.

Apoi, Simion şi-a îndreptat ambiţiile către Salonic: ca să tie ~i cruzime egale celor ale bulgarilor şi care i-au adus numele
nu Î-I dea, Lean al VI-lea a trebuit să-i cedeze vaste teritorii de «ucigător de bulgari» (Bulgarocton), Bătălia hotărâtoare a
din Macedonia sepeentrională. în sfârşit, Simion şi-a focat drept avut lodn 1014, la nord de Serres: armata bulgară a fost zdro-
obiectiv Constantinopolul, cu imenţia de a deveni fl"ţar al bulga- bită, iar Vasile al II-lea a făcut 15.000 de prizonieri. EI a poruncit
rilor şi împărat al romanilor», titlu pe care l-a arborat o vreme. să fie orbiţi cu toţii. cu excepţia câte unui om dintr-o sută,
În 917, Simion a ieşit învingăcor din marea bătălie de la Anhia- menit să le fie călăuză şi l-a expediat lui Samuil aceasta jalnică
las. În 922, el a pus stăpânire pe Adrianopol; a sfârşit prin a turmă. După câteva săptămâni, Samuil a murit. Întreaga Bul-
stăpâni toată Macedonia şi Tracia, în afară de Salonic şi Constan- garie a fost cucerită şi supusă unui guvernatOr bizantin: era
tinopol. Şi a venit să asedieze capitala, care s-a crezut Încă o sfâr~itul primului Imperiu bulgar ~i, pentru Bizanţ, stăpănftea
dată pierdută şi care a fost încă o dată salvată datorită zidurilor Întregii Peninsule Balcanice era din nou asigurată.
ei de apărare. Arunci, în 924 probabil, a avut loc, chiar sub zidu- Aceasta nu însemna nicidecum securitate absolută pe tOată
rile oraşului, o dramatică îmrevedere Între Sfmion şi Roman fronuera septentrională sau danubiană. Pe lângă maghiari,
Lecapenul, care-şi petrecuse noaptea În rugăciune, la Sfânta cărora li se arătase calea spre sud şi pecenegi, stabiliţi Între
Sofia: a fost incheiat un armistiţiu, cu singura condi~ie pentru Dunăre şi Nlpru, cărora Bizanţul a fost silit in cele din urmă să
bIZantini de a plăti tribut, iar SImion s-a retras. Ce se întâmpla- le plătească tribut, ruşii reprezentau şi ei un pericol din ce în ce
se? S-a crezut adesea că Simion s-a arătat conciliant, deoarece era mai ameninţător. Potrivit tradiţiei, prinţul Oleg a Întreprins o
el însuşi ameninţat in acel moment de sârbi ŞI deoarece negoci- expedi~ie Împotriva Constantinopolului in 907: nu s-a stabilit
erile sale cu arabii în vederea Încercuirii Bizanţului eşuaseră. incă în chip definitiv dacă această expediţie, care ar fi fost urmată
Simion a murit în 927, iar sub succesorul său, Petru, Bulgaria de Încheierea unui tratat, este un fapt istoric autentic sau o
a intrat Într-o rapidă decăden!, grăbită de conflictele interne. simplă legendă. Este însă sigur că raporturile, fie de ostilitate,
Nichifor Phokas şi Ioan Tzimiskes au reÎnceput lupta, ajutaţi fie de prietenie, dintre Bizanţ şi Rusia s-au Înmulţit. De la
o vreme de ruşii lui SviatosJav: Bulgaria răsăriteană, dacă nu Începutul secolului al X-lea înainte, armatele bizantine includ
chiar toată Bulgaria, a fost cucerită de bizantini, pentru care importante corpuri de mercenari ruşi. Sub Roman Lecapenul,
Dunărea redevenea o frontieră. Totul a fost repus în discuţie în Constantinopolul este atacat de două ori de prinţul Igor, în 941 şi
anii următori, când ţarul SamuiJ, a reorganizat armata bulgară 944: se Încheie un tratat, Igor se reÎntoarce la Kiev. Abia sub
în Bulgaria apuseană ~i a reconstruit un Imperiu care se Întindea Vasile al IJ-Iea a fost găsită soJuţia: impăratul a incheiat o alian~ă
de la Dunăre până în Tesalia şi la Adriatica. Vasile al lI-lea a cu prinţul rus Vladimir, care a fost botezat, a luat În căsătorie
purtat răz.boi Împotriva lui, din 986 până În 1014, cu o sălbăti- o prinţesă bizanună şi şI-a botezat poporul, in 988 sau 989.
106 107
IJlor;a B;za"ţ"I,,; Oinauia «mactJoneand»

Este Încă o ilustrare a dibăciei cu care Bizanţul a combinat confirmate de Roman Lecapenul într-o novellă din 934. Mai
forţa militară, abilitatea diplomatica, propaganda religioasă. ales Vasile alIJ-Iea s-a arătat necruţător cu cei mari: o novelJă
din 996 aboleşte prescripţia de patruzeci de ani care proteja
Problema socială. Pe plan intern, Împăraţii au fosr preocu- achiziţiile făcute de seniori, interzice patronajul şi repune în
paţi mai ales de problema gravă a regimului proprietăţii agrare. vigoare dispoziţia potrivit căreia cei puternici erau obligaţi să
Documentele epocii îi opun adesea pe cei «puternici» celor plătească impozitele datorate de săraci, dacă ace~tia din urmă
«săraci». «Puternicii)) sunt cei cărora averea sau, mai cu seamă, erau incapabili să o facă.
funqiile şi rangul lor le pun la îndemână mijloace de presiune Acee~i problemă avea ~i un alt aspect: numeroase şi puter-
asupra micilor cultivatori de pământ, pe care îi distrug: ei îşi nice, rnănăstirile nu erau mai pUţin periculoase decât seniorii
dau acre de independenţă pe domenjjfe lor mari cât ni~te pentru mica proprietate. Novelle ale lui Roman Lecapenulle-au
provincii. «Săracii» sunt ţăranii posesori ai unei bucăţi de pă­ interzis, În 922 ~i 934, mănăsririlor să achiziţioneze pâmâncul
mânt sau beneficiarii acelor loruri militare despre care am vorbit celor saraci, iar În 964, Nichifor Phokas inrerzice ctltorlrea de
ceva mai sus: exigenţele şi ameninţările celor mari, uneori şi noi mănăsriri ~i daniile catre rnănăsririie existente.
excesele fiscului, Îi Împingeau să caute pe lângă cei «pucernici» Aceste măsuri s-au dovedit, până la urmă, zadarnice. Aristo-
proteCţie sau o reladvă linişte, plătite În schimb cu propria lor craţia funciara ~i călugărimea reprezentau forţe mult prea mari
libertate. Dispariţia micii proprietăţi avea grave consecinţe eco- pentru ca împăraml să se poată dispensa muIeă vreme de spri-
nomice, fiscale, militare. Dezvoltarea excesivă a marii proprie- jinullor sau să-şi atragă osrilitatea lor. Se pare că, începând de
tăţi prezenta un pericol a cărui amploare a putut fi măsurată la Roman Argyros şi, în orice caz, de la Isaac Comnenul, toate
sub Vasile aflI-lea, când rebeliunea a doi mari seniori din Asia acestea au rămas literă moartă: această luptă Între marea şi
Mică, Bardas Phokas şi Bardas Skleros, era pe punctul de a-l mica proprietate, care constituie drama istoriei sociale a Bizan-
răsturna pe împărat. ţului, se va sfârşi prin triumful celor puternici.
O novellă din 922 a lui Roman Lecapenul inaugurează
măsurile luate pentru remedierea acestei stări de lucruri: ea Schisma. Am arătat mai sus ce se înţelege prin aşa-numita
imerzice celor puternici să dobândească in vreun fel oarecare primă schismă a lui Forie, rezultat al anatemei pe care şi-au
proprietatea celui sărac, acordă preferinţă ţăranului atunci când aruncat-o reciproc papa şi patriarhul. Vasile 1, care-I înlocuise
el este în concurenţă cu un senior penuu cumpărarea unui teren mai întâi pe Fotie cu Ignatie, l-a rechemat, îndată după moartea
şi impune restituirea bunurilor militare acaparare ori cumpărate acestuia, pe Focie, iar În 879, un sinod intrunit la Constanti-
de la legitimii lor posesori. Aceste măsuri sunt reamintite ~i nopol a ridicat anatema aruncată asupra lui. Se sus~înea până
108
!Jţo"ia Biza"!IIJlIi Di1lallia .",aeeao1lea1ld,.

nu de mult, potrivit unei tradiţii, că papa Ioan aJ VIlI-lea, mâniat, o excomunicare era uşor de ridicat. Dar acest lucru nu s-a întâm-
a reînnoit atunci anatema contra lui Forie, provocând astfel o plat ~i schisma dăinuie şi azi. Care i-au foSt consecinţele?
nouă ruprură Între Biserici, cunoscută ca «a doua schismă a lui Se SUSţine de obicei că, din punct de vedere politic, schisma
Forie». Lucrările lui Fr. Dvornik, V Laurem şi V Grumel au a fost una din cauzele slăbiciunii Bizanţului, că ea l-a împiedicat
demonstrat că nu s-a mai produs nici un fel de ruptură după să obţină de la Occident sprijinul de care ar fi avut nevoie, de
si nodul din 879, ba chiar, dimpotrivă, că papa l-a recunoscut, pildă, împotriva turcilor. Această judecată se Întemeiază pe o
probabil, ca patriarh pe Fotie, care, la rândullui, Îşi revizuise simplă ipoteză, anume că Occidentul ar fi fost gata să răspundă
atitudinea în anumite privinţe şi se împăcase cu papalitatea. în chip eficace la apelul Orientului: avem multe temeiuri să ne
Adevărara schismă, cea definitivă, se va produce către mijlo- indoim că aşa ceva s-ar fi putu întâmpla. Din punct de vedere
cul secolului al XI-lea. Raporturile dintre papalitate şi Imperiu religios, nu se poate contesta că schisma a Însemnat o victorie
erau Încordate de multă vreme, din pricina luptei lor pentru pentru patriarhia constantinopolitană şi o Înfrângere pentru
influenţă în haJia de sud. Această rivalitate nu constituia Însă papalitate, căci aceasta din urmă a trebuit să renunţe la
un motiv suficient pentru a se ajunge la schismă; a mai fost pretenţiile ei de dominaţie asupra Bisericii răsăritene. Patriarhia
nevoie de aroganţa şi ambiţia a doi oameni care să se împmri- nu pierdea nimic, dim[X>trivă: după ce s-a eliberat de supunerea
vească oricărei concesii, un legat al papei, cardinalul Humberrus faţă de Roma, autoritatea ei asupra celorlalre trei patriarhii
şi un patriarh al Constantinopolului, Mihail Keroularios orienrale şi asupra lumii slave creştin-ortodoxe a sporit.
Autoritar şi brutal, acesta din urmă, nu s-a sfiit să urmeze În
fa[X>fmrile cu Occidentul o linie politică personală. contrara Civilizaria. În ce priveşte civilizaţia, epoca macedonenilor
celei promovate atunci de impăram} Constantin al IX-lea: când este una dintre cele mai strălucire din istoria Bizanţului. Primul
legaţii pontificali au venit la Constantinopol, patriarhul a indicau În acest sens ne este oferit de opera legislativă a impă­
refuzat orice compromis. Cardinalul Humbercus, care vorbea raţilor, care- de altfel, în chip eronat - nu au avut decât dispreţ
mai degrabă ca un stăpân decât ca un sol, a depus pe altarul faţă de Edoga şi au vrut să o lnlocuiască printr-o culegere de
Sfintei Sofii o bulă de excomunicare Împotriva lui Keroularios legi care să se situeze la înălţimea vremii lor. Vasile 1 este cel
şi a părăsit ConstanrÎnopoluJ. KerouJarios a convocat un sinod dinrâi care a avut această ambiţie: el nu a putUt face să apară
care i-a excomunîcat pe legaţii pontificali. Ruptura era fapt însă decât două lucrări pregătitoare, un 'i(manual» (procheirtm)
împlinit. şi O 'i(introducere_ (epa1tagogt). Ceva mai târziu, Leon al VI-lea
Este probabil că, pe moment, nimeni nu i-a înţeles impor- a publicat, I'n sfârşit, În limba greacă, monumentala culegere a
tanţa. Nu era, la urma urmelor, primul incident de acest fel ~i BmiJicaJJor, adică a legilor imperiale, care constituia, Într-un
110 III
Istoria Bizan/ulNi Di"aJI;a .. ",acedonta"d,.

fel sinteza operei legislarive a lui JustÎnian, lăsând însă de o de artisti scriitorii din această epocă s-au dovedit uneori prea
parte legile căzuee în desuetudine şi adăugând legile mai recente. puţin ~rj'ginali, astfel încât s-a putut .spune ~ă e vo~ba ~e o
Din epoca lui Leon al VI~Iea ni s-a păstrat un text deosebit epocă a encidopediilor: Antologia paUIlln.i, Uxlţonul,lw ~Su~d~,
de interesant: Cartea preJ«INluÎ (este vorba de prefectul Con VieţIle sfinţilor ale lui Simion Me(afrastul. N u trebU1~ s~ ulta~
sraminopoluJui), descoperită abia la sfârsitul secolului erecut. însă poeziile lui Ioan Geometrul, epopeile din ciclulluJ Dighem~
Prefectul capitalei avea, intre alre atribuţii, supravegherea Akritas, lJloriik lui Leon Diaconul şi ale continuatorilor lUI
tuturor colegii lor de neguţători şi artizani, iar Cartea prefectului, Teofan, întreaga operă a lui Psellos. învăţat şi scriitor universal.
document esential pentru cunoasterea vietii economice În Împăraţii au constituit exemple pentru oamenii de cultură:
Bizanţ, unde ap~oape toate profesi~nile erau~ în interesul sta- Leon al VI-lea. supranumit Filosoful prin dragostea sa pentru
tului şi al populaţiei, supuse unei reglementări stricte, ne pune studju şi pentru savanţi; Constantin Porfiroge~etul, ale cărui
la dispoziţie Jista breslelor şi detalii despre organizarea lor. tratate privitoare la Administrarea lmperlulu1, la Theme, la
Potrivit tuturor indiciilor, prosperitatea economică era mare Ceremoniik curtii bizantine ni s-au păstrat, ca scriitor, construCtot,
la Constantinopol, unde ajungeau toate mărfurile şi toţi negus- artist anima~or al întregii vieţi intelectuale din vremea sa.
torii lumii şi carC a jucat vreme Îndelungată un rol comparabil Cons;antin Monomahul a înfăptuit poaee ceva şÎ mai folositor
cu rolul Pireuilii în epoca de înflorire a Atenei Bogăţia bazată aeunci când a înfiinţat, pe lângă facultatea de filosofie condusă
pe comerţ, gloria militară şi puterea redobânJită îşi găsesc, de PseUos, o facultate de drept. condusă de Ioan XiphjJino~,
toate, expresia În literatură şi arte. Nu mai există astăzi la care avea drept misiune să-i formeze pe funqionarii ImperiuluI.
Constantinopol «noua Biserică» sau Nea lui Vasile, monument
la fel de reprezentativ pentru epoca lui ca Sfânta Sofia pentru Decăderea. Moartea Teodorei, În 1056, marchează sfârşitul
epoca lui Iustinian. Au ajuns în schimb până. la noi multe monu- dinaseiei macedonene şi începutul unei perioade caracterizate
mente provinciale şi piese aparţinând artelor minore care ne prin antagonismul persistem între armată şi partida ~ari~or
atestâ existenţa acum a unei renaşteri, de factură foarte grecească seniori provincîali care o conduceau în virtutea siseemuiul regIO-
(să ne gândim la mozaicurile de la Daphni), considerată drept nal de recrutare, pe de o parte şi administraţia centrală şi birou-
o «a doua epocă de aur» din istoria artei bizantine. În ce priveşte rile civile din capitală, pe de alta. Constantin Monomahul. car~
istoria ideilor, este destul să amintim că această epocă este trăise experienţa unor rebeliuni ca acelea ale lui Maniak~s ŞI
străjuită de cele două mari figuri ale lui Fotie şi PselJos, amândoi Tornikios, dusese o politică ostilă armatei: el îi reduses: efect:ve-
remarcabili atât prin gustuJlor pentru elenism, cât şi prin in- le Înlocuise adesea prin mercenari trupele na~ionale, ]ncepand
tima cunoaştere a tradiţiei amice. Fără Îndoială, spre deosebire din 1056, lupea intre aceste două tendin~e se manifestă prin
113
112
ItIO";d Bizan,III,,;

însăşi alternanţa împăraţilor. În sfârşit, după domnia lui


Nichjfor Botaniates(1078·I081), care era strategul unei theme
din Asia Mică, partida «feudali.-. triumfă definitiv prin venirea
la putere a lui Alexie Comnenul.
Această evolUţie nu a fost lipsită de tulburări care au com- Capitolul VII
promis grav, în trei privinţe, opera de politică externă a macedo-
nenilor. În Occident, în 1071, normanzii lui Robert Guiscard Bizantul si cruciatii. Comnenii si Anghelii.
au cucerit Bari (capitala catepanarului) după trei ani de asediu: Stateie hltine si Imperiul grec din Niceea
aceasta Însemna căderea Italiei bizantine. În Balcani, pecenegii, '(1081-1261)
aceşti «turci ai nordului», au traversat Dunărea, au prădat toată
Macedonia şi Tracia, au asediat Constantinopolul: Bizanţul a
trebuit să le plătească tribut. În Orient, turcii selgiucizi, după Dinastia Comnenilor. «O dată cu Alexie, partida militară
ce Înaintaseră lent În Persia şi Mesopotamia, au atacat Arme- si arisrocratia funciară provincială au triumfat asupra partidei
nia bizantină. Tot În acest an fataJ, 1071, În bătălia de la Mamzi- birocratice' din capitală» (A. Vasdiev). Într-adevăr, Alexie
kien, Roman Diogene a fost Înfrâm şi facut prizonier de şeful Comnenul Îsi datora ascensiunea faimei sale de oştean, iar
turc Alp ArsIan. Bizantinii şi-au dat seama atunci de gravitatea Cornoenii, f~milie originară, poate, din regiunea Adrianopo-
pericolului turc. «Frontierele Imperiului erau Încă intacte, de lului, deveniseră mari proprietari de domenii în Asia Mică.
la Antiohia la lacul Van, dar deruta a declanşat debandada. Alexie 1 a domnit de la 1081 la 1118, fiul său, Ioan allI·lea,
Toate forţele Imperiului s-au retras către apus şi căile Asiei de la 1118 la 1143 si fiul acestuia. Manuel 1, de la 1143 la
Mici s·au deschis inaintea turcilor» (L. Brehier). 1180: vreme de un s~col, Imperiul a avut parte de o adminis-
tratie stabilă si fermă. Manuel, ale cărui priviri au fost îndreptate
co~stant spr~ Occident, a luat de SOţie, în a doua sa căsătorie,
o principesă franceză, pe Maria de Antiohia: ea a exercitat
regenţa În vremea minoratului lui Alexie al II-lea (1 180-1 183).
Dar acesta din urmă a fost detronat de un nepot al lui Ioan al
IJ-Iea, Andronic Comnenul, figura cea mai originală din familie,
care a avut cu cotul altă orientare politică decât predecesorii
săi: venirea sa la putere a fost marcată de o uri~ă reacţie împo·

114
Istor;a B;z411'NItIl'

triv.a .Iarinil~r, care au fost masacraţÎ În masă la Constantinopol; «bogomioli ... , adepţii unei m~cări eretice, înrudite cu pavli-
poh~~ca ~a mter.~ă a fost dominaeă de lupta aprigă împotriva chianismul, care a devenit o formă de naţionalism slav. Pecenegii
maru anstocraţu. Dar Andronic, derronat la rându-Î de Isaac l-au Învins pe Alexie la Sîlistra, au rabărât. În 1091, sub zidurile
Anghelo" n-a domni, decâ, de la 1183 la 1185. Constantinopolului ~i au fost pe punctul de a incheia cu turcii
Din puncr de vedere economic, prosperitatea Imperiului selgiucizi o aJianţa, care ar fi reprezentat un pericol de moarte
rămâne În aparenţă foarte mare: două treimi din bogăeia mon- pentru Bizan~. Aflat la srrân1toare, Alexie a chemat împotriva lor
dială se află la Constantinopol, vor spune cu uimite ~ruciatii. pe sălbaticii polo~i, care i-au masacrat aproape pe to~j, În 1091.
?ar, .din moti:c politice, Bizanţul renunţă treptat la izvo;ul Cât despre turei, vom vedea că prima cruciadă i-a alungat, pentru
msuşi al acestei prosperităţi, anume la rolul său de intermediar o vreme, din aproape toată Asia Mică. La începutul domniei lui
Între Orient şi Occident, În favoarea oraşelor italiene, Pisa, Ioan al II -lea, pecenegii au Încercat o revenire ofensivă: ei au fost
Genova şi, mai ales, Venetia. zdrobiţi şi au dispărut pentru totdeauna din isroria Bizanţului.
Până şi În ch:stiunHe ~eHgioase interesul politic primează Ioan al II-lea a trebuie să Înfrunte Însă o nouă primejdie,
faţă de credinţă. In mai multe rânduri, Împăratul pare gata să care se ridica ameninţătoare În partea de vest a Peninsulei Balca-
recunoasc.ă papei autoritatea religioasă asupra Orientului, cu nice, anume coaliţia a două tinere puteri, la fel de redurabile,
speranţa duzorie că va Înlesni astfel restabilirea propriei sale ungurii şi sârbii: el a dus Împotriva acestor două popoare
aurorităţi politice asupra Occidentului. Pentru a crea dificultări războaie care nu s-au Încheiat cu un rezultat decisiv, dar care

Împăratului Germaniei, Împotriva druia a dus vreme Îndelu~­ au fost suficiente pentru a le stăvili ambiţiile. Pe de altă parte,
gat~ o luptă aprigă, papa se arată şi el adesea dispus să se apropie Ioan al II-lea a înregistrat victorii clare în CilicÎa, unde se
de lmpăratul bizanein: niciodată unirea bisericilor nu a fost consrituÎse statul independent al Armeniei Mici, Întemeiat de
mai aproape. Ea nu se va înfăptui totuşi, deoarece, În cele din refugiaţi armeni: el a readus Cilicia în sânullmperiului.
urmă, Imperiul apusean şi papalitatea se vor Împăca, cruciadeJe Manuel nU-~l Îndrepta privirile către Oriene decât silit de
se vor solda cu un eşec, iar unirea se va izbi deopotrivă de indiferenta Împrejurări; el a fost chemat acolo de răzvrătirea Ciliciei, pe

~~ li~~~ de în~elegere a latinîlor şi de violenta opozi~ie a grecîldr, care a reprimat-o ~i, mai ales, de conflictele cu turcii. Suitan in
ramţl In sentimentul lor naţional de excesele politicii larinofile Iconium era pe atunci redutabilul Kilidj Arslan al Il-lea: in
a lui Manuel şi, mai mulr Încă, de feluritele abuzuri ale crucia~îlor. 1176, oştile turc~ti au căsăpit oştile bizantine în Frigia, la
Myriokephalon. Pentru Bizanţ, la un secol după Mantzikiert,
Orientul şi Balcanii. Ameninţarea cea mai gravă pe care a aceasta Însemna năruirea orlcărei speran{e de a-i învinge pe
trebuit să o Înfrunte Alexie 1 a fost cea a pecenegilor, chemaţi de turei în Asia ~i, totodată, o condamnare a politicii occidentale
116 117
care·1 determinase pc Manuelsă neglijeze, de dragul unei iluzii exclusiv al intereselor sale comerciale şi care, printr-un amestec
deşarte, interesele imediate ale Imperiului. uluitor de dnism şi de abilitate, datorită unei politici remarcabile
si de o remarcabilă continuitate, va realiza de-a lungul câtorva
Occidentul: veneţieni şi normanzi. Robert Guiscard crea- ~ecole ambiţiile unui imperialism economic lipsit de scrupule.
se în Italia de sud ducatul Apuliei, care stă la originea regatului A patra cruciadă zace in germene în actul din 1082.
Siciliei. El ~i-a întors curând ambiţiile către Imperiul bizanein De acum Încolo împăraţii bjzantinÎ nu vor mai putea face
şi a cucerit Dyrrachium (Durazzo), punctul de plecare al drumu- altceva decât să incerce a diminua importanţa privilegiilor vene-
lui ce ducea, prin Macedonia şi Trada, până la Constantinopol. ţiene, prin acordarea de privilegii analoage celor două rivale
Alexie 1 nu dispunea de o flotă capabilă să lupte împotriva principale ale Veneţiei, Pisa şi Genova. Ap a procedat Ioan al
celei a normanzilor: el a solicitat ~adar sprijinul marinei lI-lea, care nu a putut totuşi să evite reînnoirea chrysobulului
veneţiene, oferind În schimb avantaje comerciale. Guiscard a din 1082. Când s-a văzut ameninţat de ambiţiile rânărului
pierdut Dyrrachium. Dar pentru a răsplăti serviciile Veneţiei, regat al Siciliei, intemeiat de Roger al II-lea, el a căutat să
Alexie trebuise să-i acorde republicii, în 1082, un chrysobul obţină sprijinul de care avea nevoie nu de la Veneţia, ci de la
(diplomă prevăzută cu sigiliul de aur imperial), unul dincre împăratul Germaniei. Fătă să abandoneze alianţa cu Conrael al
cde mai importante documente semnate vreodata de un IJI-Iea (el a luat de SOţie, Într-o primă căsătorie, pe cumnata
împărat al Bizanţului. Negustorilor veneţieni Ii se acorda, prac- împăratului), succesorul său, Manuel, a trebuit să facă din nou
tic, dreptul de a face vânzari şi cumpărări în tOt Imperiul, rară apel la Veneţia, după ce Roger a cucerit Corfu şi a încreprins, în
obligaţia de a se supune controlului vamal şi de a plăti taxele Grecia, un raid îndrăzneţ, care l-a dus până în Atica: Veneţia a
vamale, iar la Constantinopol li se rezervau un cartier întreg ~i recucerit Corfu, dar a obţinut în schimb noi avantaje comerciale.
anrrepozite: comerţul Veneţiei era favorizat, pe teritodul Mai târziu, când Guillaume I i-a urmat lui Roger al II-lea,
Imperiului, mai mult decât comerţul Bizanţului Însuşi. Acrul Manuel a făcut O ultimă încercare de a rezolva, prin forţe proprii,
este de importanţă capitala. Bizanţul renunţa să mai tragă problema normandă: trupele lui au fost înfrânte la Brindisi,
foloase de pe urma acelor imense avantaje pe care i le oferea bizantinii nu aveau să mai revină niciodată in Italia. În schimb)
situaţia sa de intermediar Între Orient şi Occident şi cărora li notmanui vor năvăli Încă o dată în Imperiu: sub Andronic ei
se darorase puterea sa economică. Veneţia îşi începea grandioasa au recucerit Dyrrachium, au asediat şi cucerit Salonicul, unde
expansiune la capătul căreia întreaga lume mediteraneană avea au făptuit un adevărat masacru, s-au îndreptat apoi spre Con-
să fie supusă influenţei sale. Veneţia va oferi de acum Înainte stantinopol. Atunci populaţia din capitală s-a răsculat ,i l-a
spectacolul unui stat care-~j pune forţa maritimă În serviciul înlocuit pe Andronic cu lsaac Anghelos, care i-a alungat pe
118 119
normanzi din Salonic ~i Dyrrachium. Împăraţii ~e dovediseră Antiohia pentru Boemund de Thrent, la Ierusalim pentru Godefroy
capabili sA apere Irhpc!'riul, dar nu sA ,iînlăture puterea norman- de Bouillon. Dar ei au uitat că se declarastră vasali ai împăratului
dă din Italia şi plătiseră acest rezultat mediocru cu importame bizantin: Ioan al II-lea le-a amintit cu duritate acest lucru,
concesii 1n beneficiul imperialismului economic veneţian. restabilindu-şi prin forţa armelor suzerarutatea asupra Antiohiei.
A doua cruciadă a fost motivată de o revenire ofensivă a
Primele cruciade. Cruciadele sunt un fenomen complex şi turcilor, care au cucerit Edesa: căderea acestui principat franc
adesea gre~it Înţeles, deoarece sunt privite numai din puneml lăsa descoperite în faţa primejdiei Ierusalimul şi Antiohia.
de vedere al Occidentului si doar ca fenomen de natură Cruciada a fost predicată de Bernard de Clarvaux şi condusă
religioasă. În realitate. rolul c~1 mai important în desfăşurarea de regele Ludovic al VII-lea al Franţei şi de împăraml getman
cruciadelor l-au jucat interesele politice şi economice, numai Conrad al III-lea. Când a aflat despre declanşarea cruciadei,
că ele au fost disimulate de ideologia eJiberării locurilor sfinre. impăratul bizantin Manuel, deşi «latinofil .. şi înrudit cu Con-
Papii Înşişi, care doreau să lichideze schisma din 1054 şi să rad allIl-lea, a poruncit să fie pregătite pentru luptă fortificaţiile
readucă Orientul sub autoritatea lor, nu au fost Întotdeauna Consmntinopolului. Germanii au sosit cei dimâi: Manuel nu s-a
slujitorii puri ai unui ideal exclusiv religios. linişrit până ce nu a izbutit să-i facă să treacă in Asia, unde turcii
Prima cruciadă a fost hotărâtă În 1095, la conciliul de la i-au înfrânt sângeros. Acee~i primire şi aceeaşi soartă i-au fost
C1ermont, din iniţiativa lui Urban al II-lea. În acel~i an, uri~a rezervate, ceva mai târziu, armatei lui Ludovic al VII-lea. În
bandă dezordonată de sărăcani puşi pe prădăciuni, pe care Pierre cele din urmă, Conrad al III-lea şi Ludovic al VII-lea au revenit
"Ermice ~i Gaurier Sans Avoir o târau după ei prin Europa, l-a În Occident. Câţiva ani mai târziu, Manuel punea capăt încer-
Înspăimântat de-a dreptul pe Alexie 1, când a apărut la porţiJe cărilor prinţului latin din Antiohia, Renaud de ChatiJlon de
Constantinopolului: împăratul s-a grăbit să transporte în Asia a-şi afirma independenţa şi-şi făcea intrarea triumfală 1n oraş.
această trupă neliniştitoare, fanatică şi famdică, rnăceIărită apoi, A trela cruciadă s-a soldat cu un eşec la fel de evident. Ea a
aproape toată, de tutei În apropiere de Nkeea. În anul următor, fost provocată de acţiunile lui Saladin care îmemeiase în Egipt
annata seniorilor şi-a marcat trecerea prin noi acte de pradă şi i-a o nouă dinastie ~j care, În 1187, a atacat regatul Ierusalimului,
stârnit noi temeri lui Alexie, care a obţinut totuşi din pane3 a cucerit oraşul, l-a făcut prizonier pe rege. Cruciada avea drept
cruciaţilor un jurământ de vasalitate. Au fost cucerite Niceea, ~efi pe marii suverani din Occident: Filip August, Richard Inimă
Edesa., Antiohia ,i,1n cele din urrnă, Ierusalimul, la 15 iulie 1099. de Leu, Frooeric Barbăroşie. Ea a stârnit tot atâtea temeri
Cruciaţii au constituit, după modelul occidental şi feudal, o serie împăratului bizantin Isaac Anghelos, cât prima cruciadă lui
de principate latine, la Edesa pentru Balduin de Flandra, la Alexie şi a doua lui Manuel: Isaac s-a apropiat chiat de Sala-
120 121
din. Dar armata lui Barbăroşie, venÎtă pe uscat, a fost învinsă de bani, Veneţia le-a propw să cucerească, în compensa~je. pentru
în Asia Mică şi împăratul a pierit înnecat. Cât despre Filip ea or~ul Zara, de pe coasta occidentală a Adriaticîi, Ot~ care îi
August.şi Richard, veniţi pe mare, ei n-au abutit să recucerească aparţinuse cândva, dar era acum în stăpânirea regelui Ungatiei.
Ierusalimul ,i s-au Întors acasă. Straniu început pentru o cruciadă Împotriva necredincioşilor:
IsJamul i~ până la urmă învingător din această înfruntare. Zara era un oraş creştin şi aparţinea unui suveran cre~tin. Cu toată
Era oare duplicitatea împăratului bizantin cauza acestei Înfrân- indignarea papei, cruciaţii au acceptat această ciudată condirie
geri a creştinătăţii? .Aşa s-a pretins în Occident, dar acuzaţia şi au luat Zara cu asalt, predând-o, după cucerire, veneţienilor.
este nedreaptă. Ar fi multe de spus despre feJui în care cruciadele Mai mult decât atât. Cruciada avea drept obiectiv Egiptul
au frua pregătite şÎ înfăptuite de seniorii franci. Cât despre de eate depindea PalestÎna. Dar în Occident se găsea atuncÎ
împăratul grec, trebuie să ne amintim că el nu ceruse latinilor fiul lui Isaac al II-lea Anghelos, detronat de Alexie al III-lea,
decât mercenari pentru a-l ajuta să protejeze creştinătatea tânărul Alexie Anghelos, rudă a împăratului Filip de Suabia:
împotriva necredincio~i1or: el nu înţdegea ideea de cruciadă şi acesta a sugerat ctuciaţilor să-I restaureze mai Întâi pe tânărul
nu putea să dorească succes unei Întreprinderi care ar fi dus la Alexie pe tron, arătându-le cât de mare ar fi fost avantajul de
supunerea Orientului faţă de Occident. Avea dreptate să a-l avea de partea lor pe împăratul Răsăritului. Dandolo a accep-
privească cu extremă neîncredere aceste armate feudale, în care tat, înţelegând cât de mult putea profita Veneţia de pe urma
entuziasmul religios al celor smeriţi era exploatat de ambiţia acestei situaţii. În chip şi mai surprinzăcor crucia~ii au admis
seniorilor. Desf"aşurarea celei de a patra cruciade avea să arate cu uşurinţă această schimbare a destinaţiei călătOriei lor: în loc
cât de îndreptăţite erau aceste temeri. să apuce spre Egipt, flota s-a Îndreptat spre Bizanţ, unde a
ajuns in iunie 1203. Urmarea este bine cunoscută, fie şi numai
A patra cruciadă. Ea l-a avut în frunte pe itwanu1 &nifaciu din relatarea lui Villehardouin. Constantinopolul a fost luat cu
de Montferrat, dar adevăraţii conducători erau papa Inocenţiu asalt în iulie 1203, Alexie al III-lea a fost detronat, Isaac
al III-lea li dogele Vene!iei, Oandolo. Inocen!iu al III-lea, parti- Anghelos şi fiul său, Alexie al IV -lea, au fost restauraţi pe tron.
zan al unirii bisericilor - sub direcţia Romei, desigur - reprezintă Dar grecii şi-au dat u~or seama că aceşti «suverani* nu POt fi
interesele spirituale ~i religioase; Dandoloeste exponentul ambi- altceva decât instrumente docile ale latinilor şi ale papei: ei
ţiilor economice ale Veneţiei şi el va juca rolul decisiv, Crucia~ii s-au răzvrătit ~i i-au răsturnat. Cruciaţii au decis atunci să-~i
unnau să fie transporraţÎ în Orient de corăbii veneţiene, dar Veneţia insuşească ei Constantinopolul şi Imperiul; ei au instituit asediul
pretindea să i se plătească integral preţul transporruJui inainte de or~ului şi l-au luat cu asalt la 13 aprilie 1204. Scene Îngrozitoa-
plecare. Întrucât cruciaţii nu au putut să strângă suma necesară re de măcel şi jaf s-au desraşurat vreme de trei zile in 0~u1 mva-

122 123
Isto,ia 8iz"1I'IIII1;

dat: membri aÎ clerului latin au luat parte la ele alături de soldaţii


lui Ctisros. Uriaşele bogăţii, uluitoare pentru naivii şi grosolanii Imperiul din Niceea. Câtă vreme a existat un Împărat latin
cruciaţi, acumulate de-a lungul secolelor în oraşul până atunci
la Constantinopol (1204-1261), Imperiul din Niceea a fost
ioviolabiJ, au fost răspândi te peste tOt, prin Occident: sfârşitul reprezentantul Imperiului bizantin şi refugiul eJenis~ului şi
acestei «cruciade» era pe măsura straniului ei început. din el se va ridica eliberarorul Bizanţului. Acest ImperIU a fost
întemeiat de Teodor Lascaris (1204.1222), căruia i-a urmat un
împărat energic, 10an al III-lea Ducas Vatatzes (1222-1254).
Starele latine. Rămânea de împărţit prada, dar, Înainte de
toate, trebuia ales un împărat latin: contele 8alduin de Flandra Se părea, la început, că acest stat ou va fi CU nici un chip lăsat sit
dăinuiască de către cruciati: cucerirea Asiei Mici era complemen-
a fost Încoronat la Sfânta Sofia. Patriarh latin era Însă un vene-
~ian, Tomaso Morosini; teritoriul capitalei şi al imprejurimilor
tul indispensabil aJ cuceririi Constantinopolului şi armarde crucia[e
ei a fost împărţit între Balduin şi Dandolo; acesta din urmă a au pornit la ÎnÎatuirea ei. Dar ele au fost rechemate curând penuu
fost singurul cruciat scutit de jurământul de vasalitate faţă de a fi trimise către apus din pricina unei mari răzvrătiri care i·a
Balduin~ în sfârşit, Veneţia a dobândit Dyrrachium, insulele ridicat, În Balcani, împotriva lariniJor pe greci şi pe bulgari, condu~j
ioniene, cea mai mare parte dintre insulele Egeei, Eubeea, de tarul Calaian (al doilea Imperiu bulgar fusese înremeÎa[, în
Rhodos. Crera, numeroase poziţii în Peloponez, Helespontul, vre~eaAnghelilor, de Petru şi Ioan Asan). Cruciaţii au foS[ zdrobiţi
Tracia: cruciada dăruia Veneţiei un impetiu colonial şi hege- in bătălia de la Adrianopol, jn aprilie 1205; impăratul Baluuin,
monia economică. ucis sau luat p[ÎZonier, a dispărut; Dandolo a murit ceva mai
Pe ruinele Imperiului bizantin, alături de lmperiullatin din târziu. Era un eveniment considerabil: incă de la jncepmurjle
Constantinopol s-au constituit o sede de principate feudale sale, dominaţia francă În Orient eşua. lmperiul din Ni~eea :r~
france vasale: regatul Salonicului, in frunte cu Bonifaciu de salvat iar pozitia lui avea să fie îndată după aceea consohJata ~l
Monrferrat; ducatul Atenei şi al Tebei, În frunre cu francezul de vic'toria srrilucită asupra sultanului din Iconium dobândită
Othon de la Roche; principatul Ahaiei (sau aJ Moreei), cucerit de Teodor Lascaris. Părea sigur acum că Niceea va putea res-
de francezul GuiHaume de ChampJitte şi de Geoffroy de VilJe- taura într~o zi lmperiul bizanein: aveau să se scurgă Însă până
hardouin. Din Imperiul grec nu mai supravieţuiau decât erei aeunci cincizeci de ani, foarte tulburi, cimp În care Imperiul
fragmente cu apatenţă de state independente: despmatul lacin din Constantinopol şi-a supravieţuit cu greu lui însuşi.
Epirului, cârmuit de AngheJii Comneni; Imperiul din Succesorul lui Balduin la Constantinopol, fratele său Heneic,
Trapezunt, din sud-estul Mării Negre (el esee În afara limitelor biruitor, la incepu[, in lupte, a izbutit să pătrundă adânc in
hărţii alăturate); Imperiul din Niceea. Asia Mică. Apoi însă Ioan Vatatzes i-a Învins la rându-i ~e
lacini, a trecut În Europa, a cuceri[ Adrianopolul, s·a apropJat
124
125
.-- /",
~~ .1"
( E.~i'Zi
.." .•:1~F~
~
-a<:V·-.... .::i

-1;:":Y:ţ; ... .N....

r
~.......__..J IMPERIUL GREC ij

,.-......-..,......"!
DIN NICEEA

.......
. . si SUL T.~A T U L
DE ICONION

,
Scara: o 50 100 200 km

Planş3 III. - Oriemul grec după cruciade


126
II/aria Bizanţului

de Conscantinopol. Este adevârat că el s-a jzbir de ostilitatea


despo~ilor din Epir, care distruseseră regatul latin al Salonicului
şi seontau să ia ei în stăpânire Constantinopolul: dar desporul
Teodor Anghelos a fost infrânt şi făcut prizonier de oştile ţarului
bulgar Ioan Asan al II-lea, în 1230, la Klokotnica, intre Adcia-
Capitolul VIII
nopol şi Filipopolis. În 1241, Asan a murit şi, profitând de
Paleologii şi căderea Imperiului bizantin
dispariţia lui, Ioan Vararzes a revenit în Europa, a reluat de la
bulgari teritoriile din Macedonia ~i Tracia pe care ei le cuceriseră,
(1261-1453)
a pus stăpânire pe Salonic, şi-a subordonat Epicul.
Opera sa a fost desăvâqitâ nu de succesorul său Teodor al
Trăsături generale. Cruciadele şi dommaţia larină in
Il-lea lascaris, mort în 1258, nici de fiul acesruia, Ioan al IV-lea,
Orientul grecesc lăsaseră Impetiul Înrr-o state jalnică; epuizat
în vârstă de numai pareu ani, ci de Mihail Paleologul, o rudă a
economic, mutilat şi fărâmiţat terÎtorial, el nu mai era, În 1261,
lui Ioan Vatatzes, care a profitat de acest minorat, pentru a
decât umbra Imperiului Comnenilor. La Constantinopol, palate
juca un rol decisiv. ElI-a Învins mai întâi pe despotul Epirului
şi cartiere înrregi se nâruiau de la sine, orasul nu se redresase
şt pe aliatul său, GuilJaume de Villehardouin, principele Ahaiei,
după cumplita devastare suferită in 1204. P~ovinciile nu aratau
la Pelagonia (in Macedonia răsăriteană), În 1259: ViJlehardouin
altfel decat capitala, iar speranţa În revenirea prosperităţii patea
a fost făcut prizonier. Şi, la 25 iulie 1261, trupele lui Mihail Paleo-
zadarnică, deoarece resursele acesteia iesiseră de sub controlul
logul au pus stăpânire rara mare greutate pe Consraminopol
gtecilor şi republicile comerciale italien~, Veneţia şi Genova -
în vreme ce impăratul latin Balduin al lI-lea şi paUiarhullati~
acesta a fost rezultatul cel mai important şi cel mai durabil al
fugeau În Occident. De anj de zile, Imperiul latin, pe cale de
cruciadei - exploarau în propriul lot beneficiu Întregul comert
prăbuşire, îşi continua cu greu existenţa tristă şi precară: Împă­
ratul se îndeletnicea cu comerţul de moaşte pentru ca să se
din Oriemul grecesc. Imperiul era, de altfel, redus, în Asia, 1;
teritoriul Imperiului Niceei; in Europa, la Tracia şi la o parte a
poară Îmreţine şi era nevoit să pună pe foc mobilierul palatu-
Macedoniei: <~Un trup debil, slăbit şi jalnic, cu un cap enorm,
lui, pentru ca sâ se poată încălzi. Dar Imperiul bizamin recon-
Constantinopolul» (Ch. Diehl). De jur imprejur, numai state
stituit era, şi el, În utma ctizei Îndurate, într-o stare de epuizare
independente sau ostile: Imperiul din Trapezunr, care îşi va
care-I va conduce, după două secole de decadenţă, la ruină.
crăi propria viaţă până la cucerirea turcească; despotatul Epirului
şi ducatul de Neopatras, state greceşri prea puţin interesate să

128
IstorIa BizanţuluI

accepte suzeranitatea Bizanţului; ducarul Atenei, care nu va nic al III-lea(1328~ t 341) i-au văzut pe turci luând în stăpânire
inceta să apar~ina francezilor decât pentru a trece în mâinile Asia. Ioan al V-leat 1341-1391, in asociere cu uzurpatorul Ioan
catalanilor şi principatul Moreei, pe care grecii nu-I vor putea al VI-lea Cantacuzino de la 1341 la 1355) i-a văzm pe sârbii lui
face să revină în cadrul Imperiului decât după un secol şi mai Duşan la porţile Constantinopolului şi a asistat la începuturile
bine de efortUrI; in sfârşit, aproape toate insulele şi un mare pătrunderii turcilor in Europa. Sub Manuel al II~lea (1391-1425)
număr de poziţii pc coastă în stăpânirea gcnovezilor ~l a vcne- si Ioan al VIII-lea (142'5-1448), progresele turcilor au redus
ţienilor. Ceva mai departe, statele occidentale, Serbia, Bulgaria, ~eritoriul Impcriuilli la capitală împrejurimile ei, iar umilitoarde
turcii, carc urmărea cu aten~ic agonia acestui Imperiu dislocat, călătorii În Occident, În cautare de ajuwr, ale celor Joi Împăraţi
omul bolnav al evului mediu, (um a foSt numit. s-au dovedit zadarnice: «Nimeni nu se gândea la altceva Jecat
Aşa stăteau lucrurile, când trupele lui Mihail al VIII-lea au la foloasele pe care putea să le trag{t de pe urlUa suferinţelor
pătruns prin surprindere în Constanrinopolullasat făra apărare Imperiului grecesc, la subordonarea lui religioasă, la cucerirea
În accastă ultIma Ctapa din istoria Bizanţului (1261-145=), lui pol itKă, la exploatarea lui economică» (Ch.Dichl). Dcznodă~
trebuie distmse două perioade, de durată f()arte inegală: mal mântuI inevitabil a survenit la 29 mai 1453, când ultimul împă­
Întâi, perioada domniei llil Mihall al VIII-lea, apoi perioada rat bizantin, Constantin Dragases, a murit eroic pc meterezele
domniei succesorilor săi. Anul 12g2 - anul morţii lui Mihail ŞI Constantinopolului luat Cli asalt de turci.
ai venirii la purere a lui Andronic al fI-lea - marchează Nu cunoastem bine istoria internă a Imperiului În <lLcastă
intr-adevăr o ruptură ~i putem, cu bună dreptate, sa legăm lungă perioadă. împăraţii au avut de înfruntat uria~e dificultăţi
domnia lui Mihail al VIUL-lea de Imperiul din Niceea, conti- financiare; pentru a le depăşi, ei au Încercat să impoziteze bunu~
nuatorul şi restauratorul Bizanrului şi 'să facem să inceapa cu riIe scutitC' de dări: rezultatu~ nu a fost întotdeauna fericit ~i
Andronic al II-lea istoria Paleologilor si a decadentei Bizantului. Mihail al VIII-lea, de pildă, a debilitat în chip primejdios siste-
I-a revenit lui Mihail al VIU-lea n~isiunea de 'a pune ~apăt mul de apărare a frontierei ră.săritene a Imperiului prin masuri
dominaţiei latine Şl de a împiedica O nouă ofensivă a Occiden- care au lovit pe colonii militari, scutiţi de corvezi şi impozite,
tului împorriva Orientului: dinamismul şi succesele politicii instalati aici. Trebuie să reamintim, de altfel, că asemenea
sale au făcut din domnia sa ultima mare domnie din istoria măsuri' nici nu aveau cum să mai fie eficiente într-un stat al
Bizanţului. Dar nu-i stătea în putinţă lui Mihail să Înlăture cărui comert trecuse în Întregime sub controlul strainilor: un
cauzele adânci ale declinului Imperiului, epuizat Înlăuntru, ame- cronicar po;esteşte că, la căsătoria lui Ioan al V ~Iea. nu 's-a
nin~ar din afară, iar succesorii săi au trebuit sa se limiteze să-i putut găsi în palat nici o cupă de aur sau de argint şi că veşmin­
Înrârzie sfâr~irul fatal. Andronic al II-lea (1282-1328) şi Andro- tele nu mai erau, ca alrădată, împodobite cu pietre preţioase,
131
130
IItoria Bizanţului Paltologii

ci cu bucăţi de sticlă colorată. Impetiul nu mai avea cu ce să elenismul amic, la studierea lui, la tradiţiile lui, la spiritul lui.
întreţină o floră, iar mercenarii din armata de uscat, prost plătiţi, Mozaicurile bisericii Chora (Kahrie Djami) constituie, la
erau mereu gata sa. se răscoale, să trădeze, să jefuiască. Constantinopol, capodopera acestei epoci, în care civilizaţia
. Ca întotdeauna în Bizanţ, certurile religioase, în primul rând bizantină şi-a exercitat puternic influenţa asupra Serbiei, Rusiei,
dIsputele necontenite pe tema unirii cu Roma, au reflectat agi- României. Două sunt, la nivelul întregului Imperiu, marile şcoli
taţia politică. Activitatea ,(zeloţîlorn (numiţi uneori arseniti, artistice rivale: şcoala zisă macedoneană, căreia i se datorează
după numele patriarhului Arsenie) amimeşte prin multe aspe~te decorarea celor mai vechi biserici athonitc şi şcoala numÎtă im-
pe aceea a studiţilor: ca şi ei, zeloţii se sprijineau pe călugări si propriu cretană, ale cărei opere mai reprezentative păstrate până
po~o.r .~:nn~ a apă~a cea mai strictă ortodoxie şi a se opun'e in zilele noastre pot fi admirate În bisericile de la Mistra.
politICII ImparatulUi, la nevoie chiar prin răscoală. Triumful Evocarea Mistrei ne îndeamnă să consemnăm, in sfârşit,
doerrinei contemplative a isihasmului (dintr-un cuvânt grecesc trăsătura cea mai originală, poate, a acestei perioade: viaţa spiri-
care Înseamnă calm, limjte), apărate cu înHăcărare împotriva tuală şi chiar viaţa politică a Imperiului a tins să se retragă
calabrezului Varlaam de către Grigore Palamas, călugăr athonit treptat din Consrantinopolul prea ameninţat, pentru a se refugia
şi arh.iepiscop al Salonicului, una dinrre cele mai curioase figuri în Peloponez. Aici siguranţa părea mai mare şi mai mare, de
ale BIzanţului, reprezintă şi el biruinta călugărilor si a misticÎs- asemenea, apropierea de vechile şi glorioasele tradiţii ale
mului oriental asupra moderaţilor ş·i raţionaliştil~r favorabili elenismului, către care Bizanţul muribund îşi întorcea privirile
unei apropieri de Roma. Epoca Paleologilor este, de altminteri, pentru a-şi căuta un model şi un sprijin. Recucerirea principa-
epoca maximei prosperităţi a mănă5tirilot athonite: ele dau tului franc al Ahaiei a început o data cu domnia lui Mihail al
Constantinopolului un lung şir de patriarhi şi oferă oamenilor VllI-lea: cele trei forrăreţe, Monemvasia, Ma"ina şi Mistra, au
celor mai cultivaţi din Bizanţ, în aceste amarnice vremuri un reprezentat taxa de răscumpărare plătită de franCi pentru
loc de refugiu şi de meditaţie, În care mulţi vin să-si sfârse~scă eliberarea lui Guillaume de Villehardouin, cazut prizonier în
viaţa ca monahi. ' . mâinile bizaminilor în bătălia de la Pelagonia. Mihail al VIII-lea
Ultimele două secole ale Imperiului, deşi decepţionanre în a recuperat apoÎ Arcadia şi Laconia, iar succesorii săi au desă­
~ulte privi~ţe, nu au fost nicidecum secole de sărăcie spirituală. vârşit refacerea Moreei greceşti. Mistra, aşezată în preajma vechii
Literatura ŞI artele au înflorit atât de bogat încât s-a dat acestei Sparte, unde familia Villehardouin îşi construise un castel
perioade numele de «a doua renaştere bizantină» şi ea a fost puternic fortificat, situat Într-un loc minunat, a fost oraşul cel
comparată adesea cu renaşterea jtaliană. Trăsătura cea mai fra- mai important, iar DeJpotatul Mim'ei, a devenit, începând din
pancă la scriitorii şi chiar la artiştii vremii este reîntoarcerea la vremea lui Ioan Cantacuzino, apanajul celui de al doilea fiu al
132 133
lItru'ia Bizanţului Pale(jlogii

impăratului care domnea în Bizanţ. Era mai mult decât o pro- nu permitea o aCţiune militară de anvergură, aşa încât Mihail
vincie a Imperiului, era aproape un stat, în fapt, de sine stătăror. a recurs cu precadere la arma favorită a Bizanţului, diplomaţia.
Colina Mistrei a fost acopentă de palate, biserici, mănăstiri, iar t o Împotriva I4neţiei, el s-a În~eles cu Genova. Încă din martie
curtea despoţilor a fost mai strălucitoare şi mai plină de viaţă 1261 fusese semnat la Nymphaion un tratat care acorda geno-
decât cea de la ConstantÎnopol. Aici au trăit învăţaţi eminenţi, vezilor, pe toată întinderea actuală ~i viitoare a Imperiului,
Între care celehrul filosof şi umanist Gcmisros Plethon, care i-a privilegii comerciale conSiderabile, in schimbul Girofa flota
inaintat lui Manuel al II-lea proiecte de reforme menite să genoveză trebuia să-I ajute pc Împărat. Au existat şi unele
rcgencrcze Elada. Înainte de a se scufunda în umhră, pentru momente de conflict: când gcnovezii au dat imprcs1a că spnpnă
mai multe secole, elenismul dădea Încă o dată În floare, chiar ambiţioasele planuri ale regelui Siciliei, Manfred, care voia să
pe pământul Greciei amicc. smulgă din nou Constantinopolul din mâinile grecilor, Mihail
al VIII-lea i-a alungat din capitală. Nu a fost vorba ins.1 decât
Mihail al VIU-lea Paleologul. Mihad al VIII-lea, rle un episod lipsit de urmări, Mihail al VllJ-lea a redat curlnd
restauratorullmperiului, şi-a indreptat atenţia către Occident. Genovci toate privilegide, iar Genova a luat, sub Paleologi, in
Bi%an~ul avea aici trei adversari: primii doi erau Veneţia şi intregul Orient locul ocupat adt de multa vreme de Veneţia.
papalitatea <:are doreau, cea dintâi pentru motive economice, în 1453, lupta de aparare a Constantinopolului împotriva
cţ'alaltâ pentru motive religioase, restaurarea Imperiului latin; turcilor a fost condusă de un genovez, Giustiniani.
al rrctlca era noul suveran al regatului celor două Sicilii, Carol zlJ Faţd de papalttate, Mihail al VIII-lea a practicat o politică
de Anjou, fratelc SfâmulUl Ludovic, care invoca drepturi poli- de concesii: În 127/1, la Lyon, el a încheiat cu papa Grigorc al
tice. intr-adevăr, printr-un tratat semnat la Viterho, împăratul X-lea, un acord prin care Biserica rasiiriteana era pusa sub autu-
exilat l3alduin al Il-lea îi cedase lui Carol dc Anjou drepturile ritatea papei. Era singura politică. aptă să-I convingă pe papa
sale asupra vechiului Imperiu latÎn. Exista pericolul ca regele să nu mai susţină ~i sa nu mai îndrepte împotriva Bizanţului
Carol să se pună în slujba aspiraţiilor Veneţiei şi ale papalităţii, forţa redutabilă reprezentată de Carol de Anjou şi numai a~a
iar această formidabilă coaliţie purea să impiedice Imperiul trebuie explicată politica religioasă a lui Mihail al VllJ-lea
grecesc, abia reconstituit, sa daÎnuiască: domnia lui Mihail al Grecii nu au perceput-o însă decât ca pe o acceptare a inadmisi-
VIII-lea a fost consacrată îndepărtarii acestui pericoL În acest bilelor pretenţii romane şi o vlolemă opoziţie, condusă fireşte
scop, impăratul a recurs uneori la război şi a dobândit victorii de călugări, s-a ridicat împorriva împăratului, vqtejj( prin epite-
asupra trupelor angevine în Epir, asupra veneţieniior în Eubeea, eul de latinofron. S-a mers până la schisma in interiorul Bisericii
asupra francilor în Moreea. Dar starea de slăbiciune a lmperiului greceşti, când Mihail, cu ajutorul patriarhului Ioan Bekkos, a

134 135
IJ!()rza Bizanţului Paleologii

vrut sa impună prin forţa unirea cu Roma. Acordul de la Lyon bulgarilor şi a grecilor, urmaşii lui făcuseră din Serbia statul cel
va ramânea În cele din urmă literă moartă: el Î~i jucase rotU~1 mai puternic din Balcani. Acest stat a ajuns la apogeu sub
rolul util în politica lui Mihail al VIn-lea. Ştefan Duşan; urcat pe tcon în 1331, el şi-a însuşit visul oricărui
30 Carol de Anjoll era adversarul cel mai periculos. Multă suveran care avea hegemonia asupra Balcanilor: să pună
vreme, Mihail al VIU-lea a folosit, pentru a-I combate, când stăpânire pe Constantinopol. Încă din vremea lui Andronic al
forţa, când diplomaţia, până ce a survenit evenimentul decisiv III-lea, Duşan pusese piciorul în Macedonia septentrională şi
al Vecerniilor siciliene_ La 3l martie l282, a izbucnit la Palermo în Albania: el va profita de faptul că Ioan al V-lea era foarte
o revoltă brutală Împotriva dommaţiei angevine; ea s-a răspin­ tânăr şi de gravele tulburări provocate de rivalitatea dintre Ioan
dic in roată Sicilia, unde francezii au fost măcelăriţi. Cauzele al V-lea şi Ioan Cantacuzino, penrru a lua în stăpânire întreaga
acestei răscoale sunt multiple: asprimile administraţiei franceze, Macedonie, cu excepţia Salonicului. Dupa cucerirea Serresului,
ambiţiile siciliene ale lui Petru de Aragon au jucat un anumit Duşan se proclamă împărat al sirbilor şi al romanilor (adică al
rol; dar este sigur că intrigile lui Mihail, ca şi subsidiile pe care i grecilor). Nu-i mai rămânea decât să cucerească Constantino-
le-a furnizat lUI Petru de Aragon au jucat unul şi mai important. polul: se parc Însă că eforturile suveranului sârb de a încheia o
Calculul împăratului bizantin era corect: Carol de Anjou, care alianţă fie cu veneţienii (avea nevoie de o flotă), fie cu turcii au
tocmai conducea În Orient o expediţie Împotriva Imperiului gre- eşuat. Este probabil că nici n-a mai Întreprins marea expediţie
cesc, a trebuit să se Întoarcă grabnic în Occident, dar a pierdut plasată de unii cronicari in 1355. În acelaşi an, 1355, Duşan a
Sicilia. Pemru Bizanţ, pericolul occidental dispărea: Mihail al murit, Iar Imperiul său n-a mai reprezentat o forţă. Bizanţul
VIII-lea Î~i îndeplinise misiunea. EI a murit în acelaşi an 1282. era salvat
20 Turcii. Un trib turc împins către apus de mongoli, În
Primii succesori ai lui Mihail al VIII-lea. Domnia lui deplasarea lor spre Asia Mică, fusese organizat ca un stat
fusese strălucită şi fericită. Dar faptul de a fi împiedicat Occi- pmernic, la sfârşitul secolului al XIII-lea, de către şeful lui,
dentul să pună din nou piciorul în Imperiu nu era decât un Osman sau Orman, Întemeietorul dinastiei Osmanlîilor sau a
rezultat negativ: e posibil chiar ca el să-I fi făcut pe Mihail al Oromanilor. Foarte curând, foqa de expansiune a osmanlîilor
VIII-lea să neglijeze prea mult Orientul. Succesorii sai vor trebui il devenit ameninţătoare pentru Bizanţ, care a trebuit să ac-

să înfrunte aici un îndoir pericol: pericolul sârbesc şi pericolul cepte ajutorul oferit de o companie de mercenari catalani, aflaţi
turcesc. odinioară În solda lui Petru de Aragon, iar acum lipsiţi de
10 Sârbii. Primul stat sârbesc fusese Întemeiat în secolul al ocupaţie. Catalanii i-au învins la început pe turci, dar au intrat,
XII-lea de ~tefan Nemanja. Printr-o serie de cuceriri pe seama Îndată după aceea, în conflict cu Bizanţul şi s~au întors împotriva

136 137
lJtoria Bizanţului Paleologii

lui; ei s-au instalat la Gallipoli, de unde au ameninţat timp de împărat al Bizanţului a fost reţÎnut de veneţieni ca debitor
doi ani capitala; apoi au devastat Tracia ~i Macedonia, au quat insolvabil; a trebuit ca fiul său, Manuel, să. strângă in grabă
Înaintea zidurilor Salonicului, au invadat Tesalia şi ducatul suma reclamară. în vremea aceasta înaintarea turcilor conti-
Atenel, i-au Înfrânt cu u~urinţă pc cavalerii franci, greoi Înar- nua; Imperiul sârb s-a năruit sub loviturile lor în 1.389, În urma
maţi, în lupta de la lacul Copais, în 1311 şi au Întemeiat ducatul marii bătălii de la Kossovo, şi, indată după Serbia, Bulgaria a
catalan al Atenei. Această extraordtnară aventura a unei armate trecut şi ea sub dominaţia turcilor.
rătăcitoare care nu cuprindea decât dteva mii de soldaţi răzvră­
tiţi pune Îndeajuns de bine În lumină slăbiCiunea Imperiului. Ultimii Paleologi. Aceste cuceriri făceau din turci vecinii
In vremea af.:easta, tllff.:ii işi continuau inaintarea: ei cuceresc, Ungariei. Ungurul Slgismund a cerut ajutorul Occidentului
în 13Hi, Brma, unde îşi instalează capitala, În 1329, Niceea, care i-a trimis slabe comingeme: ele au fost zdrobite în bătălia
în U37, NlComedia. in [341, la moartea lUi Andronic allJl-lea, de la Nicopole, in 1396. Succesorul lui Ioan al V-lea, Manuel
ei deveniseră pranic stăpânil Asiei AflLi şi Înccpusera să al l1-lca, a cerut şi el ajutor: regele Franţei, Carol al VI-lea, i-a
intreprinda raiduri în TraCia. Ca şi s,irbii, ci au profitat, sub trimis, împreună cu 1_200 de oameni, pe mareşalul Boueicaut,
lo;m al V -lea, de conflictele civile din Bizanţ; Ioan Cantacuzino, care a ieşit învingător din multe ciocniri cu turcii în preajma
c(lrc-şi căs,irorise fiica cu sultanul Orkhan şi care s-a sprijHlit Constantmopolului, dar care nu dispunea nicidecum de forţele
pe turci penrru a dobândi tronul, l-a chemat În Tracia şi le-a necesare pentru a întreprinde o adevăraUi. campanie împotriva
cedat o t;Jrtareaţă pe malul european al Strâmwrilor. De atunci, lor. în 1399, Manuel al Il-lea şi BOllClcaur au pornit spre Oc-
turcii nu vor eonteni s,i I11terVll1a direct in treburile Imperiului. cident, in căutare de subsidii şi de trupe. Manuel a Întreprins
Ei se instaleLă şi se fortifică in regiunea Gallipoli, punct de un soi de pelerinaj: el s~a dus la VeneţJa şi în alte oraşe Italiene;
pornire pentru inaintarea lor in Balcani. Murad 1 cucerqre a mers la Paris, unde a fost somptuos gălduit la Luvru, de
Tracia, Filipopole, Adrianopol, din care îşi face capitală în 13G5: Carol al VI-lea; la Londra, unde i s-au nlCllt multe făgăduie!i,
era un semn cen că turcii au ambiţia de a juca un rol în Europa. niCi lina ţinută; din nou la Paris, unde a star de această dată
Sub ameninţarea pnmejdiei turceşti, Ioan al V -lea Încearca să doi ani, fără rezultat. Aici i-a parvenit, În 1402, vestea cruntei
se apropie de OcCtdcnc în 1)69, el face o călatorie la Roma, Înfrângeri suferite de sultanul Baiazid la Angora din partea
acceptă o mărturisire de credinţă conformă cu dogma catolica, salbaticilor mongoli ai lui Tamerlan: pentru o vreme, Bizanţul
il recunoaşte pe papă drept cap al creştinătăţii. Acest acord avea sa iasă din sfera de interes şi aqiune a turcilor. Manuel s-a
avea să ramână la fel de steril ca şi cel de la Lyon, în schimb pe grabit să. se întoarcă acasă şi a avut parte, într-adevăr, de câţiva
drumul de Întoarcere acasă, care trecea prin Veneţia, neferiotul ani de lini~te. Dar, în 1422, la douăzeci de ani dupa înfrângerea
138 139
[;lrJyia BizanţuluI Pa/elJ/ogii

de la Angora, sultanul Murad al JI-Iea a reapatut în faţa el începe asediul Constantinopolului. Oraşul a fost apărat cu
Constantinopolului. vitejie de împăratul Constantin Dragasses, de populaţie, de
În 1430 - era atunci împarar Ioan al VIII-lea - turCIi genovezul Giustiniani: dar turcii, care dispuneau de o armata
asediază Salonicul, pe care grecii, pentru a-l salva de amenmţa­ numeroasă, aveau şi o puternică artilerie de asediu şi au reuşit
rea necredincio~ilor, îl încredinţaseră, în ultima clipă, Veneţiei: să deschidă brese in vechiul zid al lui Teodosie. Ei au reuşit de
cu toate acestea, ora~ul a fost luat Cu asalt. Ioan al VIII-lea asemenea să o~olească apărarea bizantina, făcând în timpul
pleacă, la rândul său, în Occident şi, asemenea predecesorilor nopţii, printr-o îndrăzneaţă stratagema, să treacă flota lor din
săi, consimte să recunoască supremaţia romană, în speranţa Marea Marmara în Cornul de Aur. Rezistenţa greacă slăbea:
obţinerii În schimb a unui ajuror eficace din partea latinilor: la asaltul final a fost fixat pentru zorii zilei de 29 mai şi oraşul
conciliul din Florenţa, În 1439, Ioan al VIU-lea, asistat de asediat a aflat acest lucru. În ajun, procesiuni parcurgeau stra-
ilustrul cardinal Bessarion, proclamă, împreună cu papa zile; seara, ultima slujbă creştină a fost celebrată in Sfânta So-
Eugeniu al IV-lea, decretul de unire a Bisericilor, care satisfăcea fia, iar împăratul, impreuna (\1 mulţi alţi bizantini, a primit
toate exigenţele catolice şi romane. Ca ~i la Lyon, ca şi la Roma, ultima Împărtăşanie. A doua zi, împăratul cădea eroic pc mete-
aceste concesii s-au dovedit însă zadarnice: În Orient, ele au reze iar Mehmer al II-lea intra călare în Sfânta Sofia, unde o
fost combăturc de cea mai mare parte a populaţiei şi a clerului mar~ multime de oameni, refugiaţi în uriaşul naos, fusesera
bizantin; in Occident, nu s-a făcut nici un efort serios În vederea trecuţi pri~ sabie. Trei zile şi trei nopţi au fost consacrate prădă~
apărării crqtlnătăţii Împotriva turcilor. Papa a izbutit să ciunilor, masacre lor şi tuturor exceselor cu putinţă.
organizeze o mică oaste de unguri, polonezi şi români, punând-o În 1460, Mehmet al II-lea în persoană a venit să ia in stă­
sub comanda regelui Ungariei, L&dislau: ea a fost zdrobită în pânire Misrra, iarin 1461 Trebizonda: din Imperiul grecesc nu
bătălia de la Vama, in 1444, iar iniţiativa papei nu a mai fost mai rămânea nimic.
repetată vreodată.
Bizanţul esrc părăsit în voia soartei, iar evenimentele se
precipita. Mehmet al U-Iea ajunge sultan În 1451. EI constru-
ieşte chiar în preajma Constantinopolului, pe malul european
al Bosforului, o fortăreaţă (Roumeli Hissar) menită sa întrerupa
comunicaţia Între Bizanţ şi Marea Neagră. Întreprinde apOi o
expediţie împotriva Moreei, pentru a împiedica venirea oricărui
ajutor pentru Bizanţ din această parte. În sfârşir, în aprilie 1453,
140 141
Concluzie

lovit fie de pretenţiile papalităţii, fie de obtuzitatea şi cupiditatea


latini/or, fie de incăpăţânarea grecilor. Pentru a pune în lumină
profunzimea acestui dezacord vor fi de ajuns două exemple: al
lui Petrarca, care cuteza să scrie: «Turcii sunt duşmani, dar
Concluzie grecii schismatici sunt mai răi decât duşmanii,,; şi al unui mare
demnitar bi7.amin, care declara tOt atunci: «E mai hine să dom-
nească la Constantinopol turbanul turcilor decât mitra larini-
Căderea Bizanţului se datora, neîndoielnic, îmbătrânirii lor». Iată de ce Bizanţul a trebuit să Înfrunte de unul singur
imriruţtilor sale, defectelor interne ale llnui stat construit pe uriaşa for~i ~urceasca
principiul 3utoritarisffiului şi care nu mai avea nici destule Bizanţul a Cazut În stăpânirea turcilor, dar dispariţia lui a
reSurse, nici destulă supleţe pentru a purea fi reformat. Dar ea lăsat în lume un mare gol. Vreme de unsprezece secole, el Îşi
avusese mai ales două mari cauze, de altminteri corelate: jucase toiul, întotdeauna important, adesea decisiv, în istoria
cruciadele şi antagonismul religios dintre Oriem şi Occident Occidentului şi ti Orientului. Bizanţul prcluase moştenirea lumIi
Cruciadele ruinaseră Bizantul. Ele îl ruinaseră inutil deoa- antice din miiiniic vlăguite ale Romei, cu pUţin inainte ca ea să
rece francii nu au fost În start: sj se mentină in Orient si 'Să facă dispar;l sub valurile năvălirilor barbare. I-a revenit Bizanţului
aici operă politică durabilă. Dar ele îl r'uinaserâ definitiv căci misiunea de a pă.'>rra, de a îmbogăţi, de a transmite Illal departe
Imperiul nu it mai putut sa-şi vindece niciodată rănile suf~rite, aceast:l moştenire Înainte de a cădea, la rându~i, sub lovirurde
Epoca Paleologilor nu a Însemnat decât o lungă supravie'ţuire, altor năvălitori.
o prelungită agonie, cu câteva frumoase izbucniri de vitalitate: A păstrar această mostenire de-a lungul intregii perioade
nu era nicidecum vorba de o reÎnviere. Bizanţul era epuizat, iar nelămurite şi tulburi pe care o numim ev mediu ~i a ~tiut si o
hegemonia comercială a Venetiei si a Genovei îi interziceau apere Împorriva atacurilor repetate a numeroase popoare. cra
redresarea. Occidentul cucerise·ec()~()mic Jmperiul mal inainte de emoţionant este spectacolul pe care oi-I infăţişează acesr
ca turcii să-I fi cucerit teriwrial. imperiu de arâtea ori asaltat, această capitala de atârea ori
Singura speranţă de salvare stătea inrr-o eventuală Înţelegere asediată, care au respins vreme îndelungată roate atacurile
a greulor ~i a latinilor în vederea apărării creştimltăţii. Dintre popoarelor venite asupra lor fie dinspre apus, fie dinspre sud,
toate motivele care au mcut imposibilă această înţelegere cel fie dinspre nord, fie dinspre risărit~
mai important a fost tocmai motivul religios. Toate eforturile A i'mbogăţit această moştenire cu ceea ce i-au dă.ruit creşti­
- şi trebuie să omagiem spiritul deschis al Paleologilor - s-au nismul si Orientul Din{f~o civilizaţie păgână, decadenta,
142 143
..
istoria Bi'Zf~II'uIMi
ii
incapabilă de autoregenerare, Bizanţul a facut o civilizaţie
1
creştină, Într-un fel mai umană, adecvata în mai mare masura
aspiraţiilor unei conştiinţe mai exigente. Jar tradiţiei elenice,
căreia i-a asigurat continuitatea, Înrruchipară şi servită de conti-
nuitatea limhii greceşti, Bizanţul i-a adăugat, atât pe planul
gândirii, cât şi pe cel al artei, roadeleîndelungatelor sale relaţii
cu Orientul persan şi cu Orientul musulman.
A transmis, în sfâqit, această moşrenire prin învăţaţii, prin
I!
negustorii, prin soldaţii săi, tuturor popoarelor cu care a venit I
În contact. Căci Bizanţul nu s-a mărginit să î'mprumure de la
orientali: arabii, turcii chiar i-au resimţit profund, la rândul
lor. influenţa. Popoarele slave îi datorează, toate, religia ŞI insti-
tuţiile lor. Ţările din Occident nu au incetat niciodacă să benefi-
cieze de influenţa îndepărtatului şi seducâtorului Constantinopol
prin mijlocirea negustorilor ca ŞI a călugărilor, a pelerinilor ca
şi a cruciaţilor; şi tocmai Occidentului i-a transmis Bizanţul
ultimul său mesaj prin nenumăraţii greci instruiţi care au venit,
după cucerirea turceasca şi i-au adus o data cu ei cunoştinţele
şi ce mai putuseră salva din bibliotecilor Joc.

144

S-ar putea să vă placă și