Sunteți pe pagina 1din 3

Judecătoria Criuleni

Reclamant: Roșcovan Veronica


dom: or. Criuleni, str. Doina, 25 A
Pîrît: Rotaru Nicolae
dom: r. Florești, s. Ghindești

Intervenient accesoriu: Direcția Asistență Socială


și Protecție a Familiei
or. Criuleni, str. 31 August, 108

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


privind stabilirea paternității, a domiciliului copilului minor cu mama și încasarea pensiei de întreținere a
copilului minor

În fapt, eu, Roșcovan Veronica, am concubinat cu cet. Nicolae Rotaru din vara anului
2011 pînă în octombrie 2014. În urma acestei relații, la data de 17 decembrie 2014 s-a născut
copilul Roșcovan Nicolina. Pîrîtul Rotaru Nicolae, deși cunoaște și recunoaște că minora
Nicolina este fiica lui biologică, a refuzat categoric să înregistreze la organele de stare civilă
calitatea lui de tată a minorei. Faptul că Rotaru Nicolae este tatăl biologic al minorei se
dovedește prin fotografiile efectuate pe parcursul relației de concubinaj, prin declarațiile
martorilor Roșcovan Alexandrina ș.a., vacanța comună peste hotarele RM (fotografiile vor fi
prezentate în cadrul ședinței de judecată).
Potrivit art. 48 CF RM „dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa
declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa
judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a
copilului însuşi la atingerea majoratului”.
Conform art. 58 alin. (1) CF RM părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii,
indiferent de faptul dacă copiii sînt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu
părinţii sau separat. Tot aceste dispoziţii se conţin şi în art.18 alin. (1) din Legea privind
drepturile copilului nr. 338 din 15 decembrie 1994, care prevede că ambii părinţi, în egală
măsură, sau persoanele subrogatorii legale poartă răspunderea principală pentru dezvoltarea
fizică, intelectuală, spirituală şi socială a copilului, ţinînd cont în primul rînd de interesele
acestuia.
În conformitate cu art. 74 CF RM părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii
majori inapţi de muncă care necesită sprijin material. Pensia de întreţinere se încasează pe cale
judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare.
Pîrîtul, Rotaru Nicolae activează în calitate de agent comerț la CC „Aqua Trade” SRL,
unde are un venit lunar stabil, cuantumul căruia nu-mi este cunoscut, din care considerente
solicit de a-l obliga să prezinte certificatul de salariu. Deoarece pîrîtul are venit stabil, solicit
încasarea pensiei de întreținere a copilului minor a ¼ din toate veniturile sale, potrivit art. 75
alin. (1), care stipulează că pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul
şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un copil.
Articolul 18 alin. (1) al Convenţiei internaţionale din 20.11.1989 cu privire la drepturile
copilului, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, prevede că statele părţi
vor depune eforturi pentru asigurarea recunoaşterii principiului potrivit căruia ambii părinţi au o
răspundere comună pentru creşterea şi dezvoltarea copilului. Răspunderea pentru creşterea
copilului şi asigurarea dezvoltării sale le revine în primul rînd părinţilor sau, după caz,
reprezentanţilor săi legali. Aceştia trebuie să se conducă înainte de orice după interesul superior
al copilului.
Situaţie de acest fel este reglementată şi în art. 27 alin. (2) din Convenţie, care prevede că
părinţilor şi oricăror altor persoane care au în grijă un copil le revine în primul rînd
responsabilitatea de a asigura, în limita posibilităţilor şi a mijloacelor lor financiare, condiţiile de
viaţă necesare dezvoltării copilului. Astfel, reglementările menţionate arată că, conform
legislaţiei, ambii părinţi au datoria de a compensa cheltuielile pentru întreţinerea copilului minor.
În cele din urmă, luînd în considerație că întîmpin dificultăți întemeiate, deoarece am
copil de doar 7 luni și îmi este dificil să mă deplasez în r. Florești la locul de trai al pîrîtului, rog
de a se admite prezenta cerere spre examinare de către Judecătoria Criuleni, după cum stipulează
art. 39 alin. (4) CPC RM „acțiunea pentru plata pensiei de întreţinere şi acţiunea pentru
constatarea paternităţii pot fi intentate şi în instanţa de la domiciliul reclamantului”.
Ulterior, luînd în considerație faptul că, eu, Roșcovan Veronica am loc permanent de trai în
or. Criuleni, str. Doina 25 A, am loc permanent de muncă, am condițiile necesare și adecvate
pentru educația și dezvoltarea Nicolinei Roșcovan și că pîrîtul nu-și îndeplinește obligațiile sale
parentale, nu dorește să comunice și să întrețină minora Nicolina Roșcovan, solicit stabilirea
domiciliului copilului minor cu reclamanta. Potrivit art. 63 CF RM „în cazul cînd părinţii
locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul
părinţilor. Dacă un atare acord lipseşte, domiciliul minorului se stabileşte de către instanţa
judecătorească, ţinîndu-se cont de interesele şi părerea copilului (dacă acesta a atins vîrsta de 10
ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de
fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor,
relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate
pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai
etc.)”.
Avînd în vedere că acțiunea este depusă în interesele minorei Roșcovan Nicolina solicit
scutirea plății taxei de stat în conformitate cu art. 85 alin. (1), lit. a), c) CPC „de taxă de stat
pentru judecarea pricinilor civile se scutesc reclamanţii în acţiunile de încasare a pensiei de
întreținere și minorii – pentru cererile de apărare a drepturilor lor”.
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe art. 18, 27 alin. (2) Convenția internațională cu
privire la drepturile copilului, art. 48, 58 alin. (1), 63, 74, 75 alin. (1) Codul Familiei RM, art. 39
alin. (4), 85 alin. (1), lit. a), c) CPC, art. 18 alin. (1) al Legii cu privire la drepturile copilului,-

SOLICIT:

1. A mă scuti de la plata taxei de stat;


2. A se admite prezenta cerere spre examinare;
3. A stabili paternitatea pîrîtului Rotaru Nicolae față de Roșcovan Nicolina născută la
17.12.2014;
4. A stabili domiciliul copilului minor cu mama – Roșcovan Veronica;
5. A încasa din contul pîrîtului pensie de întreținere a copilului minor în mărime de ¼
din toate veniturile ultimului.
6. A încasa din contul lui Rotaru Nicolae cheltuielile mele de judecată.

Veronica Roșcovan 01.07.2015

Anexă:
1. Copia autentificată a buletinului de identitate pe numele Roșcovan Veronica;
2. Copia autentificată a permisului de lucru al lui Rotaru Nicolae;
3. Copia autentificată a certificatului de naștere a copilului Roșcovan Nicolina, născută la
17 decembrie 2014;
4. Certificat cu privire la componența familiei eliberat de către Primăria or. Criuleni;
5. Certificat de aflare a copilului minor la întreținerea reclamantei (Roșcovan Veronica);
6. Darea de seamă financiară a ÎI „Roșcovan Veronica”;
7. Copia autentificată a contractului de donație a imobilului din or. Criuleni, str. Doina,
25A.

S-ar putea să vă placă și