Sunteți pe pagina 1din 34

REPUBLICARE

SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA (JUDEȚUL MEHEDINȚI)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul Ambulatoriu;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de laborator;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Cabinetul RMFB la
Ambulatoriu;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0252.361.908.

SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA (JUDEȚUL MEHEDINȚI)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0252.361.908.

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, și ale Ord. ministrului
apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția clinică Neurologie –
funcție de ofițer;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de
Obstetrică-ginecologie din Ambulatoriul integrat – funcție de ofițer.
Persoanele care vor fi declarate „admis” în urma desfășurării concursului pentru posturile vacante sus-menționate vor fi
chemate/rechemate în activitate ca ofițer, cu gradul maxim de căpitan, și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate,
cu drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările și completările ulterioare și ale Ord. ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu modificările și
completările ulterioare.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condițiilor și a
Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic
dentist, farmacist, biolog, biochimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cu
modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/03.06.2016.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/2016, cu completările și modificările ulterioare, astfel:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la
selecție – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) copie xerox de pe diploma de licență;
h) copie a certificatului de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs - conform cerințelor postului;
i) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
j) copia poliței de asigurare malpraxis;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din
punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
m) formular de bază-date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) livretul militar sau adeverință eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și,
după caz, efectuarea pregătirii militare;
p) declarație pe propria răspundere - document tipizat;
r) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Documentele
tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu
excepția fișei de examinare medicală. Documentele se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor.
Documentele vor fi cuprinse într-un dosar cu șină.
Tematica de concurs se poate accesa pe site-ul: www.ms.ro, pe site-ul spitalului: www.scumc.ro și la avizierul unității.
Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea candidaților;
– verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
– preselecția;
– concursul/examenul;
– efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea
nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la
fiecare probă participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică
participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu aprobarea șefului
Direcției generale management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării
Naționale.
Baremele de promovare privind evaluarea psihologică și nivelul pregătirii fizice, locul și perioada desfășurării lor, se vor
comunica ulterior.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical
pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe
perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de
securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut
special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, iar costurile acesteia se suportă de
către fiecare candidat.
Înscrierile la selecție se fac la sediul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București, str.
Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar preselecția și concursul
se vor organiza și desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Personal Militar, Pavilion Comandament, etaj 1, camera 12, tel.:
021.319.30.51-60, int. 506.

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „REGINA MARIA” BRAȘOV


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi militare:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primire
Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primire
Urgențe, Serviciul Medicină operațională;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de
Ginecologie, Ambulatoriul integrat;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Cabinetul de Urologie,
Ambulatoriul integrat;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie,
Ambulatoriul integrat;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la Cabinetul de
Gastroenterologie, Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit.
d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, astfel:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la
selecție – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) copie xerox de pe diploma de licență;
h) copie a certificatului de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs - conform cerințelor postului;
i) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
j) copia poliței de asigurare malpraxis;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din
punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
m) formular de bază-date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Documentele
tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu
excepția fișei de examinare medicală. Documentele se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Persoanele care vor fi declarate câștigătoare în urma finalizării examenului/concursului vor fi chemate/rechemate în
activitate în corpul ofițerilor cu gradul maxim locotenent, în funcție de vechimea în specialitate, și vor dobândi calitatea de
cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta. De asemenea reiterăm faptul că în conformitate cu
prevederile art. 8, alin. 2 și 3 din Legea nr. 80/1995 cu completările și modificările ulterioare, „cadrele militare în activitate
au obligația să participe la misiuni în afara teritoriului statului român, în funcție de cerințele Ministerului Apărării Naționale,
pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin convenții și tratate internaționale”.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările ulterioare, ordin
pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea
ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua
Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/03.06.2016, cu modificările ulterioare (au
vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcția pentru care a candidat).
Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea candidaților;
– verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
– preselecția;
– concursul/examenul;
– efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea
nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la
fiecare probă participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică
participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu aprobarea șefului
Direcției generale management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării
Naționale.
Baremele de promovare privind evaluarea psihologică și nivelul pregătirii fizice, locul și perioada desfășurării lor, se vor
comunica ulterior candidaților.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical
pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe
perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de
securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut
special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor
sanitare care organizează selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află
postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Înscrierile la selecție se fac la sediul Spitalului Militar de Urgență „Regina Maria” Brașov, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar preselecția și concursul se vor organiza și desfășura în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al spitalului, tel.: 0268.416.393, int. 111 sau 113.
REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA (JUDEȚUL IALOMIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicina muncii la Cabinetul de Medicina muncii.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) declarație scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care dorește să
concureze.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Decebal nr. 3, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA (JUDEȚUL IALOMIȚA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul clinic;
• un post cu normă întreagă de biolog pentru Laboratorul clinic.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) declarație scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care dorește să
concureze.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Decebal nr. 3, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SF. GHEORGHE (JUDEȚUL COVASNA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția
ATI;
• două posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la
Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de
Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist rezident ultimul an în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu competență
în Tomografie computerizată la UPU-SMURD (radiologie/C.T.);
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală la
UPU-SMURD (radiologie);
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD (pediatrie);
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD (pediatrie).
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

UNITATEA MILITARĂ 01531 BRĂILA din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor
dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01531 Brăila dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde documentele
prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele
prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu
originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01531 Brăila, iar documentele tipizate se asigură candidaților
prin grija structurii care organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01531 Brăila, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț și
postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la
selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei) probe eliminatorii
de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c)
examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba
anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru
ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de înscriere,
locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica precum și data
concursului se pot obține la sediul U.M. 01531 Brăila, str. Aleea Industria Sârmei nr. 2, loc. Brăila, județul Brăila și pe site-
ul: www.forter.ro
Persoană de contact: Militaru Iulian, tel.: 0239.684.697, int. 130.

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT (JUDEȚUL DOLJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primire
Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția exterioară TBC Poiana
Mare;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-
ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management în cadrul
Biroului de Management al calității serviciilor de sănătate.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru obținerea gradului de medic specialist în specialitatea postului, aflată pe site-ul:
www.ms.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, Biroul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0251.230.606, int. 144.

UNITATEA MILITARĂ 01251 BOTOȘANI din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor
dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01251 Botoșani dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde documentele
prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele
prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu
originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01251 Botoșani, iar documentele tipizate se asigură candidaților
prin grija structurii care organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01251 Botoșani, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la
selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei) probe eliminatorii
de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c)
examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba
anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru
ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de înscriere,
locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica precum și data
concursului se pot obține la sediul U.M. 01251 Botoșani, str. Petru Rareș nr. 62-64, loc. Botoșani, județul Botoșani și pe site-
ul: www.forter.ro
Persoană de contact: Apopei Cristian, tel.: 0231.585.964, int. 215.

SPITALUL MUNICIPAL „SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN” RĂDĂUȚI (JUDEȚUL SUCEAVA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0230.564.067, int. 217.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0254.713.820, int. 210.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină
internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0254.713.820, int. 210.

SPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ (JUDEȚUL MEHEDINȚI)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie -
Ambulatoriul integrat – temporar vacant pe o perioadă determinată de 1 an;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie – temporar vacant
pe o perioadă determinată de 1 an;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la
Compartimentul Anestezie-terapie intensivă – temporar vacant pe o perioadă determinată de 1 an;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă – temporar vacant pe o
perioadă determinată de 3 ani;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire
infecții asociate asistenței medicale – temporar vacant pe o perioadă determinată de 3 ani;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală la Radiologie și
imagistică medicală – temporar vacant pe o perioadă determinată de 3 ani;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de
Analize medicale – temporar vacant pe o perioadă determinată de 3 ani.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă salarizare conform legislației în vigoare.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile
lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0764.045.797.

SPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ (JUDEȚUL MEHEDINȚI)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Cabinetul de Recuperare, medicină
fizică și balneologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă salarizare conform legislației în vigoare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. În cazul în care ultima zi de
înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după
expirarea celor 15 zile.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0764.045.797.

UNITATEA MILITARĂ 01794 DEVA din cadrul Ministerului Apărării Naționale


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor
dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01794 Deva dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde documentele prevăzute
la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și completările ulterioare,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele
prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu
originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01794 Deva, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin
grija structurii care organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01794 Deva, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț și
postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la
selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei) probe eliminatorii
de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c)
examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba
anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul pentru
ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de înscriere,
locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica precum și data
concursului se pot obține la sediul U.M. 01794 Deva, str. Mihai Eminescu nr. 132, Deva, județul Hunedoara și pe site-ul:
www.forter.ro
Persoană de contact: Ștefania-Flavia Șandru, tel.: 0254.217.670, int. 104.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA (JUDEȚUL TIMIȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală în cadrul Secției clinice Oncologie medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul
Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0256.221.553.

SPITALUL DE ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE AZUGA (JUDEȚUL PRAHOVA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Compartimentul Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se plătește la casieria spitalului.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se vor certifica pentru
conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru obținerea gradului de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”, dată care se va anunța la avizierul spitalului și pe site-ul: www.ortopedieazuga.ro.
În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere
inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Relații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 9,00-15,00, la tel.: 0244.322.051, int. 211 - Biroul
RUNOS, la sediul spitalului din str. Victoriei nr. 2, Biroul RUNOS și pe site-ul instituției.

SPITALUL DE ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE AZUGA (JUDEȚUL PRAHOVA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006,
următoarele funcții:
• șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie;
• șef Laborator Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l
fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a
desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în
specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se vor certifica pentru
conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o
practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data
confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România,
precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d),
sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă
scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul RUNOS, în termen de 15 zile de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de
înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.: 0244.322.051, int. 211.

SPITALUL ORĂȘENESC TG. LĂPUȘ (JUDEȚUL MARAMUREȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Neurologie la Compartimentul Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Compartimentul
Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul
Primire Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de
Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Tineretului nr. 9-11, Compartimentul Resurse Umane, sau la
tel.: 0262.384.324.

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, funcția
de șef Secția Neonatologie II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l
fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a
desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h1) în situația în care persoana a fost sancționată și a contestat conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea
angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, un document, certificat de grefă, emis de instanța judecătorească
competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în
specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 200 de lei și se plătește la casieria spitalului.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o
practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data
confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România,
precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d),
sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă
scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Bibliografia va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Gh. Barițiu nr. 36, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț,
iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. EUGEN NICOARĂ” REGHIN (JUDEȚUL MUREȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri Urgențe.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL CAREI (JUDEȚUL SATU MARE)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Compartimentul Boli cronice;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de
Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire infecții asociate
asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Otorinolaringologie la Cabinetul de ORL din cadrul
Ambulatoriului integrat;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie din cadrul
Ambulatoriului integrat;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de familie la Camera de Gardă;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Urologie la Cabinetul de Urologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea
respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se va afișa la sediul
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.: 0261.706.200.

SPITALUL MUNICIPAL CAREI (JUDEȚUL SATU MARE)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;7
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se va afișa la sediul
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.: 0261.706.200.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de farmacist rezident ultimul an confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Farmacia cu circuit închis.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist specialist, specialitatea farmacie generală, postată pe site-
ul: www.ms.ro la rubrica: Informare/ Cursuri, concursuri, examene/ Tematici.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNO, tel.: 0263.214.818.

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie clinică I;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția exterioară Psihiatrie
cronici Zărnești;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină generală la Secția exterioară
Psihiatrie cronici Zărnești;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția exterioară Psihiatrie
cronici Vulcan;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie II;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de
Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la Compartimentul Prevenire a
infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul
Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei, care se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și e poate găsi pe site-ul
Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Prundului nr. 7-9, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0268.511.481, int. 129.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie;
• două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
• patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția
ATI;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-
ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea Primiri
Urgențe;
• șase posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea Primiri
Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Unitatea Primiri Urgențe;
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli
infecțioase;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul
Boli infecțioase (HIV/SIDA).
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Facilități acordate: decontare transport de către Consiliul Județean Giurgiu sau locuință de serviciu.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic primar/specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0246.211.550, int. 253.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC NEHOIU (JUDEȚUL BUZĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Compartimentul Anestezie-
terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Compartimentul Obstetrică-
ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie la Dispensarul TBC;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul specializat de Prevenire a
infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul specializat de Prevenire a
infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul în
specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriul integrat;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea
respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0238.554.994; 0238.554.995.

SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la
Compartimentul Ortopedie-traumatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie, cu
atestat/competență în Medicină de urgență la Compartimentul Primire Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie,
Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs se pot obține de la Biroul RUNOS al spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui
anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0248.673.550.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ (JUDEȚUL NEAMȚ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea
respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0233.219.380, int. 108.

SPITALUL ORĂȘENESC NOVACI (JUDEȚUL GORJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la
Compartimentul Obstetrică-ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul
Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie
generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu
competență în Tomografie computerizată, pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul din Ambulatoriul
integrat Oftalmologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul din Ambulatoriul
integrat Psihiatrie;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Cardiologie la Cabinetul din
Ambulatoriul integrat Cardiologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă toate drepturile prevăzute de Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se
găsește la Biroul RUNOS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Gruiului nr. 1 - Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune
dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.466.482, int. 112 sau la sediul spitalului din str. Gruiului nr. 1 - Biroul
RUNOS.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ALEXANDRIA (JUDEȚUL TELEORMAN)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie la Serviciul de Asistență
medicală școlară - serviciu subordonat fără personalitate juridică.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală (solicitat odată cu cazierul judiciar de la unitățile de
poliție);
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. La
depunerea dosarelor de înscriere, candidații vor prezenta documentele în original pentru a fi certificate pentru
conformitate. Unitățile la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs verifică și confirmă documentele din
dosarele respective.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de maximum două zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior
expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.
Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul unității. Contestațiile privind dosarele respinse se
adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării, conducătorului unității care are obligația de a le
soluționa în termen de două zile lucrătoare de la depunere.
Tematica și bibliografia de concurs se vor afișa la avizierul de la sediul DAS Alexandria, str. Dunării nr. 139.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Dunării nr. 139, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere
inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Juridic al DAS Alexandria și la tel.: 0247.317.732, int.
188.

UNITATEA MILITARĂ 01079 MIERCUREA CIUC din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, precum și prevederile
Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările și completările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic dentist cu drept de liberă practică – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor
dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01079 Miercurea Ciuc dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde
documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele
prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu
originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01079 Miercurea Ciuc, iar documentele tipizate se asigură
candidaților prin grija structurii care organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01079 Miercurea Ciuc, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la
selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei) probe
eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului
pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați
„admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul
pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de
înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica
precum și data concursului se pot obține la sediul U.M. 01079 Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 203, județul Harghita și pe
site-ul: www.forter.ro
Persoană de contact: plutonier Viorel Stoica, tel.: 0266.311.858, fax: 0266.372.075, interior 123.

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI (JUDEȚUL BOTOȘANI)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie;
• un post cu jumătate de normă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică în cadrul SMC.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0231.613.240.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. GHEORGHE MARINESCU” TÂRNĂVENI (JUDEȚUL MUREȘ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Compartimentul Boli
infecțioase.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Dr. Victor Babeș nr. 2 - Biroul RUNOS, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului sau la tel.: 0265.446.161.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, funcția
de șef Secția clinică Chirurgie pediatrică.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l
fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a
desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în
specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 200 de lei și se va achita la casieria spitalului.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea Chirurgie pediatrică sau Chirurgie și
ortopedie pediatrică, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România,
precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d),
sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă
scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist
în specialitatea Chirurgie pediatrică/Chirurgie și ortopedie pediatrică.
Regulamentul de organizare a concursului, precum și bibliografia pentru concurs se publică pe site-ul:
www.spitalcopiibrasov.ro și se afișează și la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Nicopole Nr 45, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0268.415.130, int. 160.

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, funcția de farmacist-șef
la Farmacia spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrisurile în copie vor fi însoțite de originale pentru certificare. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din
Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Bibliografia și tematica de concurs vor fi afișate pe site-ul unității: www.scr.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0232.266.044, int. 105.

UNITATEA MILITARĂ 01465 ȘIMLEU SILVANIEI din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați câștigători în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate în corpul ofițerilor și vor
dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în art. 1 și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016.
Candidații vor depune la sediul U.M. 01465 Șimleu Silvaniei dosarul de înscriere la concurs care va cuprinde
documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/25.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/2016 și:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – document tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Actele
prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate pentru conformitate cu
originalul de către Compartimentul Resurse Umane al U.M. 01465 Șimleu Silvaniei, iar documentele tipizate se asigură
candidaților prin grija structurii care organizează selecția.
Înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01465 Șimleu Silvaniei, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț și postarea lui la sediul unității la punctul de relații cu publicul.
Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la
selecție, perioadă în care candidații ale căror dosare sunt incomplete le pot completa.
Probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția – 3 (trei) probe
eliminatorii de aptitudini ce se vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea nivelului
pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost declarați
„admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot participa la concursul
pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de
înscriere, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de promovare a acestora, tematica
precum și data concursului se pot obține la sediul U.M. 01465 Șimleu Silvaniei, str. Mihail Sadoveanu nr. 23, loc. Șimleu
Silvaniei, județul Sălah și pe site-ul: www.forter.ro
Persoană de contact: Pripon Paul, tel.: 0260.678.864, int. 181.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MILITAR „DR. ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Compartimentul Anestezie și
terapie intensivă din Serviciul Medicină operațională – funcție militară.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2,
lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, astfel:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la
selecție – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia cărții de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) copie xerox de pe diploma de licență;
h) copie a certificatului de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs - conform cerințelor
postului;
i) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
j) copia poliței de asigurare malpraxis;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt
din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
m) formular de bază-date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) livretul militar sau adeverință eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist
și, după caz, efectuarea pregătirii militare;
p) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la Ord. ministrului apărării naționale
nr. M.70/2016;
r) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de candidați și se depun la dosar în
termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală. Documentele se prezintă și în original și se restituie după
certificarea copiilor.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Persoana care va fi declarată câștigătoare în urma finalizării examenului/concursului vor fi chemate/rechemate în
activitate în corpul ofițerilor cu gradul maxim locotenent, în funcție de vechimea în specialitate, și vor dobândi calitatea
de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, pentru aprobarea Condițiilor și a
Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic,
medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/03.06.2016, cu modificările și completările ulterioare (condițiile generale
și specifice se găsesc publicate la sediul spitalului și pe site-ul: www.smucraiova.ro).
Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea candidaților;
– verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
– preselecția;
– concursul/examenul;
– efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea
nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la
fiecare probă participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică
participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu aprobarea șefului
Direcției generale management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării
Naționale.
Baremele de promovare privind evaluarea psihologică și nivelul pregătirii fizice, locul și perioada desfășurării lor, se
vor comunica ulterior candidaților.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical
pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională,
pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică
și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care
urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul
unităților și structurilor sanitare care organizează selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru
personalul unității unde se află postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Înscrierile la selecție se fac la sediul Spitalului Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova, în termen de
15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar preselecția și concursul se vor organiza și desfășura în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Management Personal al spitalului, tel.: 0251.581.081, int.
114/147.

SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. VICTOR POPESCU” TIMIȘOARA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post militar cu normă
întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie în cadrul Secției Chirurgie generală și
traumatologie, serviciul medicină operațională.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2,
lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, astfel:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la
selecție – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia cărții de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) copie xerox de pe diploma de licență;
h) copie a certificatului de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs - conform cerințelor
postului;
i) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
j) copia poliței de asigurare malpraxis;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
l) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt
din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
m) formular de bază-date personale – document tipizat;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
o) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. f), k) și l) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de candidați și se depun la dosar în
termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală. Documentele se prezintă și în original și se restituie după
certificarea copiilor.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Persoanele care vor fi declarate câștigătoare în urma finalizării examenului/concursului vor fi chemate/rechemate în
activitate în corpul ofițerilor cu gradul maxim locotenent, în funcție de vechimea în specialitate, și vor dobândi calitatea
de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta. De asemenea reiterăm faptul că în
conformitate cu prevederile art. 8, alin. 2 și 3 din Legea nr. 80/1995 cu completările și modificările ulterioare, „cadrele
militare în activitate au obligația să participe la misiuni în afara teritoriului statului român, în funcție de cerințele
Ministerului Apărării Naționale, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin convenții și tratate
internaționale”.
Condițiile generale și specifice pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul
ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările ulterioare, ordin
pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea
ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua
Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421/03.06.2016, cu modificările ulterioare (au
vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcția pentru care a candidat).
Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea candidaților;
– verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
– preselecția;
– concursul/examenul;
– efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informații clasificate.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea
nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la
fiecare probă participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică
participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu aprobarea șefului
Direcției generale management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării
Naționale.
Baremele de promovare privind evaluarea psihologică și nivelul pregătirii fizice, locul și perioada desfășurării lor, se
vor comunica ulterior candidaților.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical
pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională,
pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică
și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care
urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul
unităților și structurilor sanitare care organizează selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru
personalul unității unde se află postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Înscrierile la selecție se fac la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara, str. Gh.
Lazăr nr. 7, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar preselecția și concursul se vor organiza și
desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la structura de personal a spitalului, persoană de contact mm.p. Cîrlan Mihai, tel.:
0749.089.395.

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU” CONSTANȚA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,precum și al Ord.
ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
Oftalmologie la Compartimentul Oftalmologie din Secția Chirurgie generală - funcție militară.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ord. ministrului apărării
naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016, completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2,
lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, astfel:
a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru ocuparea căruia dorește să participe la
selecție – document tipizat;
b) copia certificatului de naștere;
c) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
d) fișa de examinare medicală – document tipizat;
e) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;
f) certificat de cazier judiciar în original în termen de valabilitate (3 luni);
g) copie xerox de pe diploma de licență;
h) copie a certificatului de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs;
i) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
j) copia poliței de asigurare malpraxis;
k) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare (3 luni);
l) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. 869/2015;
m) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (3 luni);
n) formular de bază-date personale – document tipizat;
o) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de către candidați și se depun la
dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală. Actele depuse în copie se prezintă și în original și se
restituie după certificarea copiilor.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Persoanele care vor fi declarate câștigătoare în urma selecției vor fi chemate/rechemate în activitate în corpul ofițerilor
cu gradul maxim locotenent, în funcție de vechimea în specialitate, și vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate,
cu drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta.
Condițiile pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofițerilor, sunt
prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
421/2016.
Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea psihologică; b) evaluarea
nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la
fiecare probă participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică
participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.
Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-comportamentale, cu aprobarea șefului
Direcției generale management resurse umane.
Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării
Naționale.
Baremele de promovare privind evaluarea psihologică și nivelul pregătirii fizice, locul și perioada desfășurării lor, se
vor comunica ulterior candidaților.
Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical
pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională,
pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică
și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care
urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul
unităților și structurilor sanitare care organizează selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru
personalul unității unde se află postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.
Înscrierile la selecție se fac la sediul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța, în termen de
15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se vor organiza și desfășura în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Personal al spitalului, p.c.c. Ilie Marius, tel.: 0241.660.390, int. 106.

PRIMĂRIA COMUNEI PEȘTIȘANI (JUDEȚUL GORJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă
întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul Compartimentului Asistență medicală
școlară.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile documentelor de mai sus se prezintă însoțite de documentele în original. Documentele prevăzute la lit. d), f) și
g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Condițiile oferite de Primăria Peștișani sunt următoarele: cabinet medical modern, dotat cu toate utilitățile și
materialele necesare desfășurării activității. Medicul va fi ajutat și de o asistentă medicală încadrată în cadrul cabinetului.
Tematica de concurs și bibliografia sunt publicate pe site-ul: www.pestisani.ro la rubrica „Anunturi” și la sediul
instituției.
Înscrierile la concurs se fac la sediul Primăriei Peștișani, str. Principală nr. 135, în termen de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de
înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă;
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează la sediul spitalului, str. 1848 nr. 32, Tulcea, în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0240.532.958 - Compartimentul RUNOS.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA (JUDEȚUL TELEORMAN)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la
Cabinetul de Diabet și boli nutriție - Ambulatoriu;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală, cu competențe în Chirurgie
oncologică și Chirurgie laparoscopică, la Secția Chirurgie II;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția Anestezie
și terapie intensivă;
• două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul
Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU Alexandria;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anatomie patologică în cadrul Serviciului de
Anatomie patologică;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicală;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la
Cabinetul de Diabet și boli nutriție - Ambulatoriu;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul Boli
infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul SPIAAM;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
• patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția
Anestezie și terapie intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul
Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală;
• patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la CPU Videle;
• patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU Alexandria;
• trei posturi cu normă întreagă de medic cu competențe limitate la UPU Alexandria.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0247.306.723.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC „PROF. DR. EDUARD APETREI” BUHUȘI (JUDEȚUL BACĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie de pe Carnetul de muncă sau adeverințe din care să reiasă vechimea în muncă și în specialitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului
Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0234.262.220, int. 106 sau 0746.356.776.

SPITALUL ORĂȘENESC „PROF. DR. EDUARD APETREI” BUHUȘI (JUDEȚUL BACĂU)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie de pe Carnetul de muncă sau adeverințe din care să reiasă vechimea în muncă și în specialitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului
Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0234.262.220, int. 106 sau 0746.356.776.