Sunteți pe pagina 1din 9

V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol.

II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

1
Proiect SCR Nr.2:
Configurare PBX IP Asterisk, configurare terminale
VoIP: X-Lite [i ZoIPer

1. Arhitectura Asterisk

Asterisk este o central` telefonic` de institu]ie implementat` software, instal=ndu-se pe
orice distribu]ie de Linux/Unix (inclusiv pe CentOS). Mark Spencer, principalul autor,
a ]inut s` fac` public codul acesteia, astfel c` o comunitate larg` de programatori au
fost atra[i de acest concept. Neoficial Asterisk poate fi considerat probabil cel mai
puternic, flexibil [i extensibil software de telecomunica]ii OpenSource disponibil pe
pia]`. Ideea de la care s-a pornit este c` multe dintre facilit`]ile incluse \ntr-o central`
de institu]ie PBX (Private Branch Exchange) sunt rar sau chiar deloc folosite, fiind
\ns` pl`tite de cump`r`tor. De aceea, Asterisk nu implementeaz` toate func]iile unei
centrale, dar fiind distribuit sub licen]` GPL (General Public License) se pot ad`uga
oric=nd module software cerute de clien]i.


Figura 1. Interconectarea Asterisk cu alte re]ele

|n afar` de protocoalele de semnalizare binecunoscute (H.323, SIP, MGCP/Megaco)
men]ionate \n paragraful precedent, \ntre sistemele PBX IP realizate software se
utilizeaz` un protocol proprietar denumit IAX (Inter-Asterisk Exchange Protocol),
versiunile 1 [i 2. Arhitectura Asterisk este prezentat` \n Figura 2. La pornire, DML
(Dynamic Module Loader) \ncarc` \n mod dinamic modulele software [i ini]ializeaz`
driverele (canale, formate fi[iere, codecuri, aplica]ii etc). Apelurile sosite pe interfe]e
sunt prelucrate de c`tre nucleul de comuta]ie (PBX Switching Core) conform planului
de apeluri (Dial Plan). Alertarea telefoanelor, efectuarea apelurilor sau conectarea la
po[ta vocal` sunt posibile datorit` blocului de lansare a aplica]iilor (Application
Launcher). Se pot utiliza codecuri audio cu rate de transfer de 128 kbps (liniare pe 16
bi]i), 64 kbps (G.711, legile A [i ), 32 kbps (IMA-ADPCM), 13.3 kbps (iLBC), 12
V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol. II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

2
kbps (GSM 6.10), 2.4 kbps (LPC-10) sau variabil (doar decodare MP3). Pentru po[ta
vocal` sau pentru inserarea muzicii pe durata a[tept`rii se folosec formate de fi[iere pe
16 bi]i liniar (.raw, .wav), pe 8 bi]i (.pcm), compresie GSM la 8 KHz (.gsm, .WAV),
pe 4 bi]i (.vox) sau format g723 cu [tampil` de timp (timestamp). Indiferent de tipul
de codec folosit, blocul de transla]ie (Codec Translator) realizeaz` schimbul de
informa]ii cu interfe]ele, care ofer` canale fizice (Local, Modem, Phone, Zapata,
ISDN) [i canale logice (H.323, SIP, MGCP/Megaco, IAX).


Figura 2. Arhitectura Asterisk, conform ht t p: / / www. di gi um. com

Din punct de vedere hardware interfe]ele sunt de dou` tipuri:

a) Interfe]e Pseudo-TDM compatibile Zaptel [i Dialogic (Intel): sunt fie solu]ii
proprietare ale firmei Digium (http://www.digium.com) pentru PSTN, T1/E1, PRI-
ISDN etc., fie Intel (sub marca Dialogic). Chiar dac` nu se instaleaz` nici o
interfa]` fizic` este nevoie de driver Zaptel pentru a activa serviciul de conferin]`.
Nu este neap`rat nevoie s` existe plac` de sunet pe calculatorul care ruleaz`
Asterisk (excep]ie cazul \n care pe aceea[i sta]ie se folosesc [i telefoane software).

b) Interfe]e care nu sunt compatibile Zaptel sau Dialogic (Intel): se utilizeaz`
pentru conectarea la sistemele telefonice existente care nu lucreaz` cu Pseudo-
TDM. |n aceast` categorie intr` pl`ci ISDN compatibile Linux (ISDN4Linux),
pl`ci de sunet compatibile OSS/ALSA etc. Dintre produc`tori se remarc`
Voicetronix [i QuickNet.

Pentru accesul la Internet se pot alege c=teva din tehnologiile WAN propuse \n Tabelul
1.
V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol. II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

3
Tehnologie WAN Canale de voce Rata de transfer
Modem 1 56 kbps
Satelit
1 (uplink)
5 (downlink)
56 kbps (uplink)
512 kbps (downlink)
BRI-ISDN 2 128 kbps
DSL
2 4 (uplink)
410 (downlink)
128 kbps 8 Mbps
Modem cablu
2 4 (uplink)
5 48 (downlink)
>128 Mbps (uplink)
<6 Mbps (downlink)
E1/ PRI-ISDN 30 2048 kbps
ATM circa 2,500 155.5 Mbps
Tabelul 1. Tehnologii WAN pentru VoIP cu Asterisk

2. Telefoane software X-Lite folosind standardul SIP

Telefoanele software X-Lite v3.0 pentru Windows [i Linux, produse de CounterPath
Solutions, Inc. (http://www.xten.com) au fost alese ca exemple pentru demonstrarea
aplica]iilor VoIP folosind standardul SIP, \ntruc=t au fost testate cu PBX IP Asterisk.
Exist` o mare varietate de implement`ri \n acest domeniu, deoarece sistem de
semnalizare SIP joac` un rol deosebit de important [i pentru comunica]iile WiFi,
Bluetooth, 3G/4G etc. O list` complet` de echipamente SIP hardware [i software se
poate ob]ine vizit=nd site-ul http://www.sipcenter.com.

Pe l=ng` func]ia de telefon tradi]ional se ofer` suplimentar facilit`]i de punere a
apelului \n a[teptare (call hold), transferul apelului (call transfer) [i conferin]` (call
conferencing). Se pot face \nregistr`ri multiple la proxy SIP (rol jucat de Asterisk), se
pot recep]iona p=n` la 2 apeluri de intrare, codecurile de voce fiind G.711 (A [i ),
GSM, iLBC [i Speex. Se asigur` suport pentru firewall NAT (Network Address
Translation). |n vederea rut`rii pachetelor emise de dispozitive aflate \n spatele unui
firewall NAT sau a unui router se utilizeaz` protocolul STUN (Simple Traversal of
UDP through NATs). Detalii despre acest protocol se g`sesc \n RFC 3489
(http://www.ietf.org/rfc/rfc3489.txt).

Configurarea X-Lite pentru sta]iile din laborator s-a f`cut \n felul urm`tor: Se intr` \n
Menu- >Syst em Set t i ngs- >Si p Pr oxy [i se alege ca proxy SIP sta]ia
care ruleaz` Asterisk: 193. 226. 6. 176. Dac` setarea reu[e[te, pe ecranul telefonului
software conectat la server va ap`rea mesajul: Ready, Your user name i s:
10XX. De remarcat c` abonatul SIP poate fi definit de pe orice sta]ie care are
conectivitate prin Internet la serverul proxy SIP [i deci nu depinde de adresa IP a
terminalului. Este de fapt unul din marile avantaje ale SIP \n raport cu H.323, \n sensul
c` este orientat spre utilizator (user-oriented) [i nu spre dispozitiv (device-oriented)
!!!.
V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol. II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

4

Figura 3 Configurare X-Lite v3.0 cu SIP: utilizator, parol`, proxy server

Di spl ay Name Identificator abonat chem`tor (de exemplu: 1005)
User name Nume utilizator SIP sau num`r de telefon (de exemplu: 1005)
Passwor d Parola utilizatorului (de exemplu 1234, care nu apare \n clar)
Aut hor i zat i on
User name
Autorizarea utilizatorului poate fi cerut` uneori (de exemplu:
1005)
Domai n Domeniul proxy SIP al furnizorului de servicii Internet
(\n general: ut cl uj . r o, dar se va alege aici chiar adresa proxy
server SIP: 193. 226. 6. 176)
Pr oxy addr ess URL pentru proxy SIP (incluz=nd [i num`rul portului)
193. 226. 6. 176 (portul implicit este 5060)
Tabelul 2. Semnifica]ia set`rilor pentru X-Lite v3.0 cu SIP

|n func]ie de set`rile f`cute pe Asterisk se alege codecul audio corespunz`tor.
V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol. II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

5

Figura 4. Configurare X-Lite cu SIP: serviciul voice-mail disponibil la num`rul de
apel 500, topologia bazat` pe descoperirea adresei IP globale


Figura 5. Configurare X-Lite cu SIP: mod de lucru peer-to-peer, timp de baleiere
300 secunde, interval de actualizare a configur`rii [i re\nregistrare 3600 secunde,
se trimit mesaje SIP keep-alives

3. Telefoane software ZoIPer folosind standardele SIP [i IAX

Pentru a testa [i protocolul proprietar IAX este nevoie de un alt telefon software
denumit ZoIPer (cu acest nume comercial din iulie 2007), fiind disponibil [i \ntr-o
versiune gratuit` de la adresa http://www.zoiper.com/zwin.php. Avantajul major este
c` se pot rula simultan clien]i SIP [i IAX, asigur=nd-se interoperabilitatea. Exist` [i
V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol. II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

6
variantele ZoIPer Biz, ZoIPer OEM. |n continuare se prezint` set`rile pentru versiunea
gratuit`.


Figura 6. Configurare ZoIPer: utilizator IAX cu num`rul 2005


Figura 7. Configurare ZoIPer: utilizator SIP cu num`rul 1005

De remarcat c` avantajul de a nu depinde de adresa IP de unde ruleaz` clientul SIP
[i/sau IAX este dublat [i de independen]a pachetului Asterisk fa]` de versiunea
clientului software. De exemplu abonatul SIP cu num`rul 1005 se poate conecta at=t
V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol. II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

7
cu X-Lite c=t [i cu ZoIPer, important fiind s` cunoasc` doar datele contului s`u (nume,
parol`, adresa IP proxy server etc). Revenind la ZoIPer, alte configur`ri necesare sunt
urm`toarele:


Figura 8. Configurare ZoIPer: alegere dispozitive audio (soundblaster)


Figura 9. Configurare ZoIPer: alegere codecuri audio
(recomandabil cel pu]in GSM, u-law, a-law)

Pasul urm`tor, valabil at=t pentru SIP, c=t [i pentru IAX este \nregistrarea prin simpla
ap`sare a butonului Regi st er . Reu[ita opera]iei poate fi verificat` analiz=nd
V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol. II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

8
fi[ierul log. La \ncheierea laboratorului fiecare echip` va proceda la [tergerea
clientului \nregistrat din eviden]ele centralei Asterisk, prin ap`sarea butonului
Unr egi st er .

Figura 10. Configurare ZoIPer: \nregistrare/[tergere client 1005 (SIP)

4. Configurare Asterisk

|n directorul /etc/asterisk/ se g`sesc fi[ierele de configurare pentru Asterisk.

[ gener al ]
cont ext =def aul t
sr vl ookup=yes

di sal l ow=al l
al l ow=ul aw
al l ow=al aw
al l ow=gsm
al l ow=i l bc

[ 1000]
t ype=f r i end
host =dynami c
secr et =1234
qual i f y=yes
nat =yes
cont ext =i nt er nal
dt mf mode=r f c2833
Figura 11. Configurare Asterisk: / et c/ ast er i sk/ si p. conf
[ gener al ]
di sal l ow=al l
al l ow=ul aw
al l ow=al aw
al l ow=gsm
al l ow=i l bc

[ 2000]
t ype=f r i end
host =dynami c
secr et =1234
cont ext =i nt er nal
qual i f y=yes
dt mf mode=r f c2833
Figura 12. Configurare Asterisk: / et c/ ast er i sk/ i ax. conf

V. Dobrot` - RE}ELE DIGITALE |N TELECOMUNICA}II - Vol. II (Edi]ia a II-a)

Copyright Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

9
[ gener al ]
st at i c=yes
wr i t epr ot ect =n

[ i nt er nal ]
ext en => 611, 1, Answer ( )
ext en => 611, 2, Pl ayback( demo- echot est )
ext en => 611, 3, Echo( )
ext en => 611, 4, Pl ayback( demo- echodone)
ext en => 611, 5, Hangup( )

ext en => 1000, 1, Di al ( SI P/ 1000, 20)

ext en => 2000, 1, Di al ( I AX2/ 2000, 20)
Figura 13. Configurare Asterisk: / et c/ ast er i sk/ ext ensi ons. conf