Sunteți pe pagina 1din 3

Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a, prezentat părinților

Stimați părinți,
Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se
axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu
scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.
În cele ce urmează o să vă prezint o sinteză a competențelor-cheie pe care școala trebuie
să le dezvolte, precum și câteva precizări legate de modul în care încercăm să le atingem, în
cadrul orelor de Limba și literatura română.
Competențe- Profilul de formare al Ce vom face în cadrul orelor de Limba și
cheie absolventului de clasa literatura română pentru a contribui la
a VIII-a dezvoltarea acestui profil
Comunicare Această competență presupune Competența se poate dezvolta prin intermediul
în limba căutarea, colectarea, procesarea orelor de comunicare, prin jocurile de rol,
maternă de informații, dar și exprimarea organizatori grafici, dar și prin prezentarea
de sentimente, opinii și propriilor creații din postura autorului. (Scaunul
informații prin participarea la autorului).
interacțiuni verbale și scrise în Elevul va învăța cum să relaționeze, în situație
diverse contexte. concretă, atât la școală, cât și în viața de zi cu
zi.
Comunicare Această competență subliniază Acest lucru se realizează în cadrul orelor de
în limbi capacitatea elevilor de a română prin studiul comparativ al textelor
străine identifica informații dintr-un scrise în limba română și o limbă străină.
text oral sau scris în limbă Textele supuse studiului sunt alese pe baza
străină,  de a exprima unotr teme comune( de ex. Tema: Copilăria-
sentimente, opinii idei, Amintiri din copilărie și Aventurile lui Tom
informații pornind de la textele Sawyer). Alte teme commune: iubirea,
receptate, dar și participarea la prietenia, jocul etc. sau au loc dezbateri pornind
interacțiuni verbale. de la diverse articole științifice, se elaborează
dicționare multilingvistice.Se lucrează pe teste
model pentru evaluarea la clasa a VI-a
Competențe Această competență presupune Aceste competențe sunt valorificate cu
matematice și rezolvarea de probleme având precădere în orele de gramatică, atunci când
competențe de instrumente necesare atât elevii apelează la formule de tip matematic
bază în științe
pentru rezolvarea problemelor, pentru a-și însuși, logic, noțiuni abstracte
și tehnologii
cât și pentru interpretarea (PN=VC+NP), însă aceste competențe sunt
rezultatelor, dar și realizarea de dezvoltate prin identificarea unor algoritmi de
produse utile pentru activități raportare la textul literar (harta textului, a
curente, interes pentru viață personajului/realizarea profilului unui
sănătoasă și mediu curat. personaj),blazonul, schema rimelor sau prin
utilizarea manualului.
Investigarea unei ipoteze de lucru (încadrarea
unui text într-o anumită categorie)
Competența Elevul va fi capabil să Vom folosi în orele de română diverse aplicații
digitală utilizeze dispozitive digitale (ex. Manualul digital), utilizarea
(calculator, tabletă, laptop, diferitelor site-uri: dexonline.com; în cadrul
activităților de interculturalitate prin vizitele
telefon) și aplicații digitale
virtuale în muzee sau prin vizionările unor
pentru a accesa resurse secvențe de teatru/film; în cadrul activităților de
informaționale. creativitate: camva, în cadrul evaluărilor prin
aplicații de tipul: Kahoot etc.; vom completa
chestionare online.

A învăța să Această competență este o La orele de limba și literatura română această


înveți competență ce îndeamnă elevul competență este dezvoltată prin:
spre a vizualiza finalitățile unei -Formularea obiectivelor (ținte)-proiecte,
sarcini de lucru, iar pentru acest portofolii semestriale care presupune rezolvarea
lucru elevii își construiesc unor sarcini de lucru în care elevii nu sunt
obiective și încearcă să își presați de timp;
gestioneze timpul, să își - gestionarea timpului (planificarea activităților,
monitorizeze progresul, dar și eseul de cinci minute)
să se autoevalueze pe parcurs, -monitorizarea progresului (grafice,
dar și la finalul fiecărei autoevaluare), exerciții de autocunoaștere;
activități. orientare profesională (alegerea meseriei);
Competențe Aceaste competențe nuanțează La limba și literatura română această
sociale și un profil al absolventului cu o competență este formată prin studierea unor
civice atitudine pozitivă față de grup texte-suport ce conțin modele și antimodele
prin acceptarea diversității.
(ex.Prâslea cel voinic și merele de aur), se vor
organiza dezbateri, elevii vor lucra pe grupe
Spirit de Absolventul va fi capabil să În cadrul disciplinei limba și literatura română
inițiativă și găsească soluții și să rezolve această competență este dezvoltată prin
antreprenoria probleme, va manifesta activități de tipul: jurnal dublu de lectură sau
t inițiativă în cadrul grupului și realizarea unor sarcini de lucru, pe echipe, în
în comunitate atunci când are în care membrii grupului își împart sarcinile de
față diverse lucru în funcție de aptitudinile fiecăruia, astfel
probleme/obstacole, dar și elevul reușește să se cunoască pe sine și să-și
aprecierea calităților personale dezvolte latura antreprenorială; proiecte,
în vederea autocunoașterii și activități de voluntariat
orientării profesionale
Sensibilizare  Această competență Elevii își dezvoltă această competență în cadrul
și exprimare accentuează ideea aprecierii orelor de limba și literatura română prin vizite
culturală culturii locale, a patrimoniului virtuale la muzee/ case memoriale, prin
național și universal. realizarea unor machete a caselor memoriale,
prin proiecte, recitaluri de poezie din opera
marilor scriitori sau prin dramatizări, spectacole
folclorice, întâlniri cu scriitori, spectacole de
teatru, jurnalul de lectură, lucru în echipă,
portofolii, serbări școlare.
De aceea, vă rugăm să ne sprijiniți în derularea acestor activități bazate pe competențele
cheie, deoarece acestea garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și
spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.
Vă mulțumim!