Sunteți pe pagina 1din 2
2 MONITORUL OFIGIAL AL ROMANIE!, PARTEA, Ne. 14 1/11.112021 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI MINISTERUL JUSTITIEL PUBLICE CENTRALE ORDIN pentru modificarea $i completarea Ordinului ministrului justitiel nr. 482/C/2020 privind stabilirea conditiilor de acordare in beneficiul politigtilor de penitenciare a compensatiei lunare a chiriei, precum gi a compensatiei lunare a chiriei pentru plata ratei saul a unei fractiuni din rata aferent’ unui credit ipotecarfimobiliar destinat achizitionaril unei locuinte sau unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei Avand In vedere prevederilo art. 111 alin, (13) din Logea nr. 145/2019 privind statutul polifiztilor de penitenciare, cu modificarile si compiletarile ultartoare, Tn teraiul art. 13 din Hotararea Guvernulul nr. 652/209 privind organizares gi funcfionares Ministerulul Justiiel, eu modiicarile gi cempletarile ulteroare, ministrul justitiel emite urrnatonul ondin: Art, 1. — Ordinul ministrului justified mr. 4B2/C/2020 privind stabilirea condifilor de acordare in benoficiul polifstior de Penitenciare a campensalici lunare a chiriei, precum gi a Sompensaliet hinare a chifici pontru plata ratel sau a nei fractiuni din rata aferenta unui credit ipotecarimobiliar destinat achizitionarii unei locuin{s sau unui contract de vinzare- ‘Sumpdirare ex plata in rata a locuin{ei, publica in. Monitorul ‘Oficial al Roméniei, Partea |, nr. 128 din 19 februarie 2020, se modifica gi se completeazd dup cum urmeaz’ 4, La aricotul 1, dupa alineatul (4) se intraduce un now alineat, alineatul (4"), cu urmaterul cuprins: (41) In aplicarea prevederior art. 111 ain, (2) taza finale din Lagea nr. 145/2018, cu modificérte 51 completanile ulterioare, ‘condifia prevazut3 de logo este Indoplinia gi In Gazul In cara unitatea se afld Intr-o localitate fara fond locativ corespunztor, jar solicitantul ori sotul/sotia sau coplii afla{) In Intretiners dafineidetin © locuin{a propristate personala Intr-o loralitats situatd la o distan{® mai rnare de unitate decdt cea In care se a3 locuinta care face object Inchirieri si pentru care so solicit aeordarea compensate lunare a chinel.” 2. Anticolul 2 0 abroga. 3. La articolul 5, dupa alineatul (5) se intraduce un nou alineat, alineatul (5%), cu urmatorul cuprins: (5!) La verificarea indeplinini conditilor de acordare a ‘compensatie! lunere pentru chirie se va avea In verlere dar’ locuinta corespunde nevoilor locative ale solicitantului, din Perspectiva existantel dependintelor, dotariior gi utiltatior Recesaré pentru satisfacerea cenintelor de locult ale une persoane sau tamil” 4. La articolul §, alineatul (10) se modified gi va avea umiatoruil cuprins: (10) in cazul previzut ia art 1 alin. (4), comisia stabilits ta alin. (2) verified daca in localitates in care isi destigoard activitatee polifistul de penitenciare nu exista fond locativ ‘corespunzor, prin consultarea site-uritor de anun fun imobiare 31 @ publicayilor de specialitate, putdnd solicita mvformati Suplimentare in acest sens autoritati administratie! publice locale in raza careia se al unitate oni agenfilar imobeliare, concluaile rezultate find consemnate intr-un proces-verbel. Esistenta sau, dupd caz, inexister{a fondului locativ corespunziMor se stabileste, la momentul incheieri contract, prin raportare la ofertele de inchiniere a unor locuinge cu Hependinjele, dotivile ¢i uBtAble necesare, care eatistae sevode de locult ale une! perso ane sau fami, potrivit Legil Iocuinfel nr, 14/1996, republicatd, cu modificdrile si complatirile ultaricare. In situajia in care, din motive obiective, comisia mu poate stabili oxistenfa sau inexistonta unui fond localiv corespunzitor, acsasta_se determina pe baza declaratici pprovazute ta art tain. (5) 5. La articohil 8, dupa alinoatul (1) so introduce un now lineat, alineatul (1"}, cu urmatorul cuprin: 1!) Alocarea la plata gi incetaroa pla compensagal lunare a chiriei penins director din sistarmul adminisirajici penitenciare gi director ganorali adjuncti so fac prin act administrativ al ordonatorului secundar de credite, lar in cazul directorutui general al Administratici Nationale a Penitenciarsior. prin act administratiy al ondanatorului principal de credite.” 6. La ariicolul 9, alineatul (2) se modifica gi va a urmétorul cuprins: 42) in eazunile provitrute la art. 12 Hd), h) gi), Inostarea pid compensate! lunare pentru chirie opercazé de drepi, fara a mai fi nocesara emitorea actului administrafy.” 7. La aricolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2"), cu urmatorul cuprins: 421) La stabiirea compensafieilunare a chiriei prewazute la ain, (1) 86 vor avea in vedere valoarea construct! cu destinaba de locuinta, inlusiv supratafa de teren reprezentind amprenta 1a sol @ locuintel, precum si catele-pérti de proprictate comuna aferente locuinfei ¢i drumulii de acces, dupa caz.” 8. Dupa articolul 16 se introduce un mou articol, ‘cu urmatorul cuprins: (1) In eazul achizitie’ unei unit locative care cuprinde pe langa locuintd so alld suprafala de teren deeat ea reprezertind armprenta la scl # acesteia ori cotele-parti de proprietate comuna aferente locuintel si drumulul de acces, dup eaz, precum si eventuale ale construct care my au destinajie de locuin(a, in contractul de vanzare-cumpdrare sau ‘in contractul de winzare-cumparare cu piala in rate s6 mengoneaza, in mod distinct: peeful de achiziie al locum, al ‘erenuiui gi al eventualelor eonstueti core nu au destinalie de locuints. (2) Prejul de achiaiti al terenulul poate f evidential prin una dintre urmdioarese mad alii a) prin menfionarea sumed totale corespunzatoare Thirepll supratete; Db) pen indicarea prepulul unitar pe en? de tear; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTE. |, Nr. 141/11.112021 3 6) prin menfionarea surne’ platite pentru suprafata de toren, alta deci cea reprozeniind ampranta la sol a locuintai ori colele-prt de proprietate romund aferente lecuinfel si drumulul do acces. (3) In cazul contractelor inctetate anterior intrari Tm vigoare a prazentulul ordin, lnteplinirea cerinte prevécute la alin, (1) so ‘asigura prin Incheierea, in condifile log, a unui act adiional Ia contractul de vinzare-cumparare sau contractul de vanzare- cumparare cu plata th rate, in caro se manfioneaz3 in mod distinct: prejul de achiziie al locuintsi, al terenului gi al evontualslor consirugfi cars nu au destnatie de locuinfs (4) Dard din mative justificate nu se poate Incheia un ard ‘adiponal potrivit prevederior alin. (3), profil de achizitie a ‘erenuli posta fi stabit In baza unui raport de evaluare Intocrrit de cdtre un evaluator autorizat de Asociajia Natjonala a Evaluatarilor Autorizagi din Romania (5) Prin ampranta la soi a cladini se Injelege supratata de torch pe care este construitS locuinta, [a nivelul partarulu (6) Nerespectarea provadenitor alin. (1), (3) si (4) atrage respingerea cereni de plalé a compensatial lunare a chiriel pentru plata rate| sau a unei fracfiuni din rata. (Ty in situatia prevazuta ia ain. (1), tractunes din rata lunar cara va face abioctul dacontari se datormina asttel a) se scade valoarea avansului din suma ce se arc in veders polrivit art. 15 alin. (21) gi ge stablleste valoarea in raport cu care se-calculeaza fracjunea de rata, bb) Se stabllegte ed reprazinid procentual valoares dela lit. 0} {in raport cu valoaree fotala a credituul contractat de poltistul ‘de peniienciare. Procentul obginut 6 calculeaz® prin rotunjire ‘matematica cu doua zecimale, ¢) proceniul rezuitat se aplic® asupra ratei lunare stabilite conform scadentaruld de plata, iar valoarea asttel rezultata reprezinta valoaras decontata, cu aplicarea comspunzatoare 3 prevederilor ar. 1 alin. (1) (8) Valoarea procentului prevaeut la alin. (7) 2¢ slabilegte de care structure de resuree umane gi struciura economico- ‘sdhinistrativa si se mentionesza in actul administraty prin care se-arorda dreptul prevézutla art. 16 alin. (1)." 9 La ardeolul 19 allneatul (1), itera f) se modified i va avea urmatorul cuprins: f) extras de carte funciard, in cople, care tace dovada dreptulul de preprietate asupra imetiluli arhizitonatidovada nolan In cortea funciara a vanzirilfacuda, ou razerva dreptulul de progrietate, in cazul contractului de vanzare-cumparare cu plota Th fale @ loouintel ia care vaneMorul igh rezervd /proprietatea bunului pand la plata integrala prejulu’ 10. La articolul 20, dupa alineatul (1) xe introduce un nou alineat, alineatul (1"), cu urmatorul cuprin (11) Comisia stabilis la art, 8, alin. (2) verified daca tn localitatea in care tsi desfigoard activitatea pollstul de Penilenciare nu exist fond locativ corespunzior, prin ‘consuiltarea site-rlor de anuntur imobiiare i a publicatilor de specialiate, puldind sofciia informayl suplimentare in acest sens Autoriaii administrafie’ publice locale In raza careta se ana unitatea ori agenfilor imobiliare, conchuzilie rezultate find onsemnate Infr-un proces-verbal, Existonta sau, dupa caz, inexistenta fondului locativ corespunzior se stablleste prin raportare la ofertele de wénzare, Ja momentul achizitel, a unor locuinje cu dependintele, dotarile i utiltajle necesare, care satisfac nevolle de locult ale unel persoane sau famili, potriit Leal locuintel ni. 114/1996, republicata, cu modificarile si ‘completirile ufterioare. in situatia in care, din motive ablective, eomisia nu poate stabili existenfa sau inexistenla unui fond locativ corespunzator, aceasta se determin’ pe baza declarafel prevazute le art.1 alin. (5)." 11, La anexa nr, 10 — declaraye pe propria réspundere autontificata la notar a sotulul/sojiel sau a copibulul major aflat in Introtinerea politistulul de penkonclare care solicit acordarea compensatiel lunare a chiriel pantru plata ratel ‘sau a unel fractiuni din rata, litera a) se modifica pl va aves uurmatarul cuprins: 8) nu detin o locuinta in proprietate, locuinta de serviciu sau locuinta stribuita de catre autortaple administrate’ pubtice locale in locsiitates in care igi destagosrd —activtates Sotubisoparistalimama MOU’ n-ne alts decat locuinja pentru care am inchelat contract de credit imobilarfipetecaricontractul de vinzaro-cumparare cu plata In rato a.unai lecuinto,” Art (1) Polifigti de ponitonciare care, pana la data intra in wigoare a prozontului ordin, au Inchoiat contracts: de vanzare-cumparare sau contracts de vanzare-cumpdrara cu Plata In rato $i care so Incadreaza In ipoteza prevazuta la art 161 afin. (1) din Ondinul ministrudu justtiai nr. 482/C/2020, cu madificarile i completarile: aduse prin prezentul ardin, au obligatia de a depune documentatia prevzuts la art. 161 din ‘Ordinul rministrului justiged nr, 4€2/C/2020, ou modificarite si completarile aduse prin prezentul ordin, in termen de 30 de zie ealendaristine de le data intrari in vigosre @ prezentului ordin, inditerent daca carerie de acordare 3 compensate’ pentru chiie pentru plata rated sau a une tractiuni din rata au fost solujanate Sau nu pand ka aceasta dats, (2) Unitaiea angajatoare reanalizeaz’ situatia persoaneior previzute la alin, (1)In rapert cu nelle documents, in-termen de 30 de zile calendanstice de la data depuneni acestora, sim ‘cazul Tn care sunt Tndeplinite toate conditile prewazuite de lege 91 de Ordinal ministrulu justifiel nr. 482/C/2020, cu marificdsie 51 completarile eduse prin prezentul odin, enite actele administrative de slooare sau, dupa caz, de realccare la plats Incapand cu data depunerii cerenl intyate.” ‘Art. il. — Prezentul ordin se publica in Maniterul Oficial al Roméniei, Parte | Ministra justified Stelian-Cristian lon Bucuresti. 1 februarie 2021. Nr. A7BIC.

S-ar putea să vă placă și