Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Proba scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 80

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I. (30 de puncte)


I. 1. Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10 p.)
1. Principalele particularit i ale ofertei turistice sunt:
a. complexitatea, sezonalitatea, rigiditatea
b. spontaneitatea, rigiditatea, substituirea
c. complexitatea, rigiditatea, substituirea
d. periodicitatea, complexitatea, spontaneitatea
2. Turi tii care in la siguran , fiind egoi ti, nelini ti i i inhiba i sunt turi ti:
a. alocentri ti
b. psihocentri ti
c. conservatori
d. hot râ i
3. Organizarea compartimentului de marketing specific întreprinderilor de turism care î i
desf oar activitatea pe o pia na ional are în vedere criterii:
a. func ionale
b. geografice
c. produse realizate
d. pie e pe care opereaz
4. Dup natura pie ei, publicitatea se diferen iaz în:
a. publicitate de produs i publicitate institu ional
b. publicitate de informare i publicitate de reamintire
c. publicitate la nivel na ional i publicitate la nivelul agen iilor de vânzare
d. publicitate care se adreseaz consumatorului final i publicitate care se
adreseaz intermediarilor
5. În ceea ce prive te canalele de distribu ie:
a. canalul scurt asigur vânzarea produsului turistic direct consumatorilor
b. canalul scurt apeleaz la touroperatori care, dup constituirea produsului turistic,
îl vând direct publicului larg
c. canalul scurt folose te touroperatori
d. canalul scurt folose te agen iile de turism detailiste

I. 2. Transcrie i pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F dac
aprecia i c enun ul este fals. (10p.)
a. Oferta turistic se împarte în ofert turistic primar i ofert turistic secundar .
b. Scala interval este împ r it în intervale egale i are un zero unic.
c. Strategia de dezvoltare a pie ei turistice pe cale intensiv presupune m rirea frecven ei
de solicitare a produsului turistic de c tre aceea i clien i.
d. Consumatorul poate vedea produsul turistic i îl poate compara cu alte produse similare
înainte de a-l achizi iona.
e. Suportul publicitar reprezint „vehiculul” publicitar utilizat în cadrul unui anumit mediu.
I. 3. În coloana A sunt indicate Trs turi ale formrii i evoluiei preurilor în turism, iar în
coloana B, unele Cauze ale acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre
fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B. (10p.)

1
Proba scris la MARKETING Varianta 80
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

B. Cauze
A. Tr s turi ale form rii i evolu iei pre urilor
în turism

1. evantai foarte larg al pre urilor a. pia a turistic este „opac ”


b. specula ii cu terenurile favorabile
2. evolu ie relativ independent de dezvolt rii activit ii turistice
raportul cerere - ofert c. locul consumului coincide cu locul de
formare al cererii pentru turism
d. caracterul sezonier al produselor
3. efect limitat al pre urilor asupra turistice
consumului e. în vacan turi tii sunt dispu i s
cheltuiasc mai mult
4. manifestare infla ionist f. consumatorul trebuie s se deplaseze
spre locul consumului

5. produsul turistic este pl tit înainte,


f r a pute fi examinat de c tre turist

SUBIECTUL II. (30 de puncte)


I.1. a. Prezenta i strategiile de pre uri în func ie de raportul cerere – ofert . (6p.)
b. Preciza i tipurile de scale metrice utilizate în cercetarea de marketing. (4p.)

II.2 Reprezenta i pe foaia de examen schema de mai jos: (20p.)

Patrimoniul
turistic

Elementele
componente ale Elemente de
produsului turistic infrastructur

a. Completa i c su ele goale cu informa iile care lipsesc.


b. Explica i no iunea de produs turistic.
c. Preciza i componentele infrastructurii specific turistic .

SUBIECTUL III. (30 de puncte)


Realiza i un eseu cu tema „Cererea i oferta de produse turistice – principalele componente
ale pieei turistice”. În redactarea acestui eseu ve i avea în vedere urm toarele aspecte:
 eviden ierea determinan ilor cererii
 eviden ierea formulei coeficientului de elasticitate:(în func ie de cerere i venit i în
func ie de cerere i de pre ul propriu), explicarea termenilor
 defini ia ofertei turistice
 eviden ierea determinan ilor ofertei
 eviden ierea particularit ilor ofertei

2
Proba scris la MARKETING Varianta 80
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public