Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la MARKETING
Proba E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 99
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I. (30 puncte)


1.1. Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p.)
1. Scala lui Likert este:
a. o scal pe care se apreciaz importan a unei caracteristici
b. o întrebare cu dou r spunsuri
c. o afirma ie fa de care persoana chestionat î i arat acordul sau dezacordul
d. o scal care descrie inten ia subiectului de a cump ra
2. In categoria serviciilor ce dau con inut produsul turistic sunt considerate de baz :
a. serviciile de transport, de cazare, de informare
b. serviciile de transport, de cazare, de alimenta ie
c. serviciile de transport, de cazare, de intermediere
d. serviciile de transport, de intermediere, de organizare a consumului turistic
3. Strategiile de pre uri în functie de cerere-ofert sunt:
a. strategia supravie uirii, strategia penetr rii, strategia tarifului ridicat
b. strategia “smântânirii” strategia tarifului sc zut, strategia tarifului ridicat
c. strategia “smântânirii”, strategia supravie uirii, strategia penetr rii
d. strategia supravie uirii, strategia tarifelor pau ale, strategia tarifului sc zut
4. Principalele particularit i ale ofertei turistice sunt:
a. simplitatea, rigiditatea, substituirea
b. complexitatea, elasticitatea, substituirea
c. complexitatea, monotonia, substituirea
d. complexitatea, substituirea, rigiditatea
5. Canalul mediu este cel care:
a. apeleaz la touroperatori care, dup constituirea produsului turistic, îl vând direct publicului
b. asigur vânzarea produsului turistic direct consumatorilor
c. apeleaz atât la touroperatori cât i la re eaua agen iilor detailiste, în vederea
conceperii i comercializ rii produselor turistice
d. apeleaz la agen ii detailiste care, dup constituirea produsului turistic, îl vând direct
publicului

1.2. În coloana A sunt enumerate diferite strategii de preuri, iar în coloana B, caracteristicile
acestora. Scrie i pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i
litera corespunz toare din coloana B. (8p.)
A. Strategii de pre uri B. Caracteristici ale acestora
a. const în perfectarea unor aranjamente de tipul
1. strategia tarifului ridicat “totul inclus”
2. strategia tarifelor pau ale b. se folose te atunci când produsul turistic este
promovat pe o pia unde cererea turistic nu
3. strategia tarifelor diferentiate prea oscileaz în func ie de modific rile pre ului
4. strategia tarifului sc zut c. se folose te atunci când se inten ioneaz
p trunderea pe o anumit pia
5. strategia tarifului de monopol d. const în aplicarea unor pre uri i tarife pentru
servicii diferen iate, în decursul unui an calendaristic

Prob scris la Marketing 1 Varianta 99


Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

II.3. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c,d,e,f) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c enun ul este fals. (12p.)
a. Tariful reprezint pre ul propriu-zis al serviciilor turistice.
b. Produsele turistice „tip sta iune” sunt produse turistice complet integrate, fiind
întotdeauna de tipul „totul inclus”.
c. Distribu ia direct prezint avantajul : scap turistul de grija organiz rii c l toriei.
d. Cererea de m rfuri prezint o spontaneitate mai ridicat decât cererea de servicii
turistice.
e. Produsele “vedete” sunt produse aflate în faza de maturitate.
f. Publicitatea are ca scop schimbarea imaginii unui produs/serviciu.

SUBIECTUL II.(30 puncte)


1. Eviden ia i condi iile unei segment ri eficiente. (8p.)
2. Enumera i patru dintre tr s turile form rii i evolu iei pre urilor în turism. (8p.)
3. Defini i produsul turistic nou i enumera i etapele procesului de creare i lansare a
produselor noi. (10p.)
4. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale
cu informa iile care lipsesc (criteriile de segmentare a pie ei). ( 4p.)
economic

Criterii de
segmentare a
pie ei turistice

SUBIECTUL III. (30 puncte)


Realiza i un eseu cu tema: „Politica de promovare – pilon de baz în cadrul marketingului
mix”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele:
- definirea publicit ii
- eviden ierea a patru dintre obiectivele (scopurile - publicit ii)
- eviden ierea a cinci dintre mijloacele de promovare a vânz rilor utilizate
- eviden ierea celor trei forme distincte prin care se pot realiza reducerile de tarife în
turism.
- enumerarea a patru dintre cele mai folosite medii ale comunic rii în mas

Prob scris la Marketing 2 Varianta 99


Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public