Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la MARKETING
Proba E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 98
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I. (30 puncte)
1.1. Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p.)
1. Cererea latent este o form de manifestare a cererii care se caracterizeaz prin:
a. manifestarea unei adversit i fa de produsele oferite pe pia
b. lipsa dorin ei de cump rare a unor produse existente pe pia
c. existen a dorin ei de cump rare, dar neexisten a unui produs pe m sura preten iilor turi tilor
d. solicitarea unor produse turistice care contravin unor interese ale firmei
2. Determinan ii ofertei turistice sunt reprezenta i de:
a. cererea de consum, num rul i dimensiunile ofertelor turistice, metodele de scalare
b. costul consumului de produse turistice, cererea de consum, coeficientul de
elasticitate
c. pre ul pie ei, costul consumului de produse turistice, cererea de consum, num rul i
dimensiunile ofertelor turistice
d. pre ul pie ei, costul consumului de produse turistice, criteriile de segmentare
3. Canalul de distribu ie accesibil numai agen ilor acredita i, poart numele de:
a. canal restrictiv
b. canal mixt
c. canal na ional
d. canal integrat
4. Modelul Fishbein-Rosenberg este o metod scalar utilizat pentru:
a. evaluarea atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli
b. evaluarea opiniilor despre un anumit produs/serviciu
c. evaluarea preferin elor pentru un anumit produs/serviciu
d. evaluarea comportamentului poten ialilor turi ti
5. Un produs turistic forfetar se caracterizeaz prin faptul c :
a. se adreseaz unui segment restrâns de clientel
b. nu este comercializat prin agen ii de turism private
c. turistului i se ofer un produs turistic integrat (pachet de servicii) la un pre global
d. turistul poten ial cunoa te tariful perceput pentru fiecare serviciu de care va beneficia
1.2. În coloana A sunt enumerate formele cererii turistice, iar în coloana B, caracterizarea
acestora. Scrie i pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i
litera corespunz toare din coloana B. (10p.)
A. Formele cererii turistice B. Caracterizarea acestora
a. necesit un marketing de între inere
b. necesit o activitate de marketing care s o
1. cerere în dezvoltare revigoreze
2. cerere deplin c. necesit un marketing de penetrare
d. care contravine unor interese ale firmei sau ale
3. cerere în declin
clientelei turistice i pentru care firma va utiliza
4. cerere neregulat tehnici speciale de contramarketing
e. ale c rei niveluri sunt fluctuante, specific
5. cerere indezirabil
formelor de turism care au un caracter sezonier
6. cerere excesiv i care necesit un marketing sincronizat prin
care s se pun cât de cât de acord , oferta cu
cererea turistic

Prob scris la Marketing 1 Varianta 98


Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

1.3. Transcrie i pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d,e,f) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c enun ul este fals. (10p.)
a. Tariful reprezint pre ul propriu-zis al serviciilor turistice.
b. Strategia inov rii produselor presupune producerea i lansarea pe pia a unor
produse turistice cu totul noi.
c. Reducerile de pre reprezint o form de realizare a publicit ii produselor turistice.
d. Avantajul distribu iei directe const în faptul c firma turistic poate controla în mod
direct pia a, men inând o strâns leg tur cu poten ialii consumatori.
e. Produsele “dileme” au pu ine anse de a- i reveni, de a fi profitabile.

SUBIECTUL II.(30 puncte)


II.1. Prezenta i strategiile de pre în func ie de poten ialul economic al consumatorului.
(9p.)
1. Enumera i etapele segment rii pie ei turistice. (4p.)
2. Defini i publicitatea. Eviden ia i patru dintre obiectivele (scopurile acesteia). (10p.)
3. Enumera i particularit ile ofertei turistice. (3p.)
4. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale
cu informa iile care lipsesc (segmentarea pie ei turistice în raport cu atitudinea fa de
oferta turistic ). (4p.)

Categorii de turi ti în
func ie de atitudinea fa
de oferta turistic

SUBIECTUL III.(30 puncte)


Realiza i un eseu cu tema: „Specialistul de marketing – o prezen  din ce în ce mai solicitat
în cadrul colectivului unei agen ii de turism”. La realizarea acestui eseu se vor avea în
vedere urm toarele:
 eviden ierea a ase dintre cerin ele pe care trebuie s le întruneasc în mod special
lucr torul în marketing turistic
 precizarea a ase calit i pe care, conform profesiogramei, trebuie s le întruneasc
lucr torul de marketing
eviden iarea a ase atribu ii ale efului compartimentului de marketing.

Prob scris la Marketing 2 Varianta 98


Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public