Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Proba scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 84

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


I.1. Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1-5) , scrie i pe foaia de examen litera
corespunz toare r spunsului corect : (10p)
1. Delimitarea clientelei în nonclien i, ignoran i, clien i poten iali, clien i efectivi reprezint o
segmentare în raport cu:
a. gradul de fidelitate fa de o anumit destina ie turistic
b. atitudinea fa de oferta turistic
c. ciclul de via familial
d. frecven a solicit rii serviciilor
2. Dup modul în care se deruleaz , produsele turistice se clasific în:
a. simple, compuse
b. de sezon, extrasezon
c. itinerante, de sejur
d. durabile,non-durabile
3. Închirierea de echipamente i articole sportive constituie un serviciu suplimentar din
categoria:
a. serviciilor turistice de baz
b. serviciilor de intermediere
c. serviciilor cu caracter special
d. serviciilor de informare
4. Cel mai înalt nivel al costurilor se înregistreaz cu prec dere în:
a. faza de lansare
b. faza de cre tere
c. faza de maturitate
d. faza de declin
5. Canalele integrate sunt acele canale de distribu ie:
a. accesibile tuturor categoriilor de revânz tori
b. accesibile numai agen ilor acredita i
c. vând în exclusivitate produsele turistice proprii
d. vând atât singure cât i prin intermediari

I.2 Transcrie i pe foaia de examen litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat, i litera F, dac aprecia i
c enun ul este fals: (10p)
a. Cererea în dezvoltare necesit un marketing de penetrare.
b. Costul consumului de produse turistice afecteaz direct oferta stând la baza pre ului
produsului turistic.
c. Turi tii organiza i consider c vacan ele planificate i organizate din timp vor fi
nereu ite.
d. Serviciile de secretariat în timpul congreselor fac parte din categoria serviciilor de
intermediere.
e. Prin intermediul distribu iei directe se identific mai u or i mai repede preferin ele
consumatorilor i specificul diferitelor pie e locale.

1
Proba scris la MARKETING Varianta 84
Profilul: Servicii; Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

I.3. În coloana A sunt enumerate criteriile de segmentare a pie ei, iar în coloana B
segmentele de clientel aferente acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte
dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B. (10p)

A. Criterii de segmentare a pie ei B. Segmente de clientel

1. personalitate a. tineret
2. zone geografice b. func ionari
3. nivel de educa ie c. turi ti na ionali
4. vârsta d. turi ti nocturni
5. atitudinea fa de oferta turistic e. clien i poten iali
f. turi ti alocentrici

SUBIECTUL II (30 de puncte)

II.1. Eviden ia i particularit ile cererii turistice. (8p)

II.2.Enumera i tipurile (modalit ti) de promovare folosite în mod curent.


(12p)

II.3. Schema de mai jos se refer la elementele care definesc pia a turistic . Reprezenta i
pe foaia de examen schema de mai jos i completa i apoi c su ele goale cu informa iile care
lipsesc. (10p)

Pia a turistic

SUBIECTUL III (30 de puncte)


Realiza i un eseu cu tema ,,Politica de produs – principalul mijloc de comunicare a
întreprinderii cu pia a’’. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere :
• enumerarea elementelor componente ale produsului turistic;
• prezentarea succint a strategiilor privind produsele deja existente (cele patru categorii
legate de cuplul produs-pia ) ;
• clasificarea produselor turistice dup num rul de servicii pe care le integreaz .

2
Proba scris la MARKETING Varianta 84
Profilul: Servicii; Specializarea: Turism  i alimenta ie public