Sunteți pe pagina 1din 7

,,Meseria - cale spre succes“

EDIŢIA a V-a

Proiect educativ - domeniul tehnică şi ştiinţă

Data de derulare a fazei finale: 26 martie 2021


Nivel propus: REGIONAL

1
Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți” Galați

REGULAMENTUL CONCURSULUI REGIONAL


,, Meseria – cale spre succes “
EDIȚIA a-V-a

I. Cadru general
Concursul este organizat de Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi şi
promovează buna pregătire a elevilor din învățământul liceal şi profesional special.
Concursul are ca obiectiv promovarea ideii de competiţie şi performanţă la
disciplinele de cultură generală şi la disciplinele cu competenţe practice prevăzute în
curriculumul şcolar şi se adresează elevilor din clasele de liceu şi şcoală profesională,
învățământ special și elevilor cu CES integrați în învățământul de masă; elevi care au
aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru meseriile din domeniile: Turism şi
alimentaţie, Fabricarea produselor din lemn, Industrie textilă şi pielărie, Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice, Estetică şi igiena corpului omenesc şi domeniul Mecanică.
Nu se percepe taxă de participare la concurs.

Coordonator: Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi.


Parteneri:
1. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, Galaţi
2. Casa Corpului Didactic, Galaţi
3. Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi, jud. Galaţi,
4. I.I. Stanciu G. Angelica, Galaţi,
5. S.C. Sowiens S.R.L., Galaţi,
6. S.C.Căprioara Impex SRL , Galați
7. Societatea Ichim Agro 97 S.R.L., Galaţi
8. ONG ”O șansă pentru toți copiii – Simion Mehedinți”

II. Secțiunile concursului și cerințele obligatorii:


Concursul se adresează elevilor cu cerințe educaționale speciale, cu participare
indirectă (e-mail) prin expedierea materialelor pe adresa: florea_sanda@yahoo.com.
Secțiunea I – ”Meseria – cale spre succes ”- probă practică.
Data limită pentru înscrierea la concurs este 11 martie 2021. Înscrierea la concurs se
face pe e-mail la adresa: florea_sanda@yahoo.com
Concursul se desfășoară la sediile școlilor participante în perioada 15-19 martie 2021.
Concursul constă într-o probă practică pe o temă anunțată de școala organizatoare în data
de 12 martie 2021; durata probei este de 2 ore. Se va realiza un film care să surprindă
momente din cadrul probei (etape de lucru, produs final). Filmul va avea maxim 10 minute.
Va conţine în introducere tema, numele şi prenumele elevului/elevilor, clasa, instituţia de
învăţământ şi profesorul îndrumător.
Fiecare instituţie de învăţământ poate participa cu un număr maxim de 4 elevi pentru
fiecare domeniu cu maxim 2 cadre didactice îndrumătoare.
Domeniile sunt:
- Turism și alimentație – elevii participă la concurs organizați în echipe a câte 2 membri
- Fabricarea produselor din lemn - elevii participă la concurs organizați în echipe a câte
2 membri
- Estetică și igiena corpului omenesc – elevii participă la concurs individual
- Industrie textilă și pielărie – elevii participă la concurs individual
- Construcţii, instalaţii şi lucrări publice - elevii participă la concurs organizați în echipe
a câte 2 membri
- Mecanică - elevii participă la concurs organizați în echipe a câte 2 membri
Data limită pentru trimiterea materialelor este 24 martie 2021.
Jurizarea concursului se va desfăşura la sediul Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi”
Galaţi din str. Nicolae Bălcescu nr.19, în data de 26 martie 2021.

Secţiunea II – „Pot să fiu mai bun !” – concurs cu participare indirectă pe cultură


generală:
 Limba şi literatura română – eseu despre meserie
Cerinţe de redactare: Lucrările vor avea între 2 şi 4 pagini scrise de mână. Sub titlul
lucrării se va scrie numele autorului, al coordonatorului, şcoala de provenienţă, localitatea. La
sfârşit se va consemna bibliografia. Fiecare cadru didactic poate participa la această secţiune
cu maxim 3 lucrări ale elevilor. Lucrările scanate şi fişa de înscriere se vor trimite pe adresa
florea_sanda@yahoo.com, până la data de 24 martie 2021. Jurizarea lucrărilor se va realiza
pe data de 26 martie 2021. Diplomele și adeverințele se vor trimite pe e-mail în a doua
decadă a lunii iunie.
 Istorie/Geografie – prezentări ppt.(pptx)
- Istorie - despre personalităţi istorice româneşti
- Geografie – despre obiective de interes turistic din zonă
Prezentările power-point să conţină maxim 15 slide-uri şi să nu depăşească 50 Mb.
Primul slide este de prezentare unde se vor menţiona următoarele: tema lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător. Ultimul slide să
conţină bibliografia.
 Matematică - concurs de prezentări power point care să surprindă rezolvarea unei
probleme de către o echipă formată din 2 elevi, cu aplicaţie în meserie.
Prezentările power-point să conţină maxim 15 slide-uri şi să nu depăşească 50 Mb.
Primul slide este de prezentare unde se vor menţiona următoarele: tema lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător. Ultimul slide să
conţină bibliografia.
 Chimie/Fizică - concurs de prezentări power point care să surprindă desfăşurarea
unui experiment realizat de către elevi .
Prezentările power- point, de maxim 15 slide-uri şi să nu depăşească 50 Mb.
- să conţină titlul sugestiv al experimentului, instituţia de provenienţă, numele
elevului/elevilor (maxim 2 elevi/lucrare) precum şi a profesorului coordonator;
- etapele experimentului trebuie să fie redate în imagini, însoţite de suportul scris care
să cuprindă: scopul experimentului, materiale folosite, mod de lucru, observaţii şi concluzii.
 Tehnologia informaţiei şi a comunicării - concurs de prezentări power point
realizate de elevi, pe tema: „Meseria mea”.
Prezentările power-point să conţină maxim 15 slide-uri şi să nu depăşească 50 Mb.
Primul slide este de prezentare unde se vor menţiona următoarele: tema lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa, instituţia de învăţământ şi profesorul îndrumător. Ultimul slide să
conţină bibliografia
Prezentările power- point- criterii de evaluare: pentru ppt/pps (maxim 50MB):
 Aria curriculară Tehnologii - concurs de prezentări power point care să surprindă
desfăşurarea unui experiment/ produs/rezultat al activității realizate de către elevi .
Prezentările power- point, de maxim 15 slide-uri şi să nu depăşească 50 Mb.
- să conţină titlul sugestiv al lucrării, instituţia de provenienţă, numele elevului/elevilor
(maxim 2 elevi/lucrare) precum şi a profesorului coordonator;
- etapele lucrării/activității trebuie să fie redate în imagini, însoţite de suportul scris care
să cuprindă: scopul experimentului/ activității, materiale folosite, mod de lucru, observaţii şi
concluzii.

1. Modalităţi de prezentare (20 puncte):


a) Slide-ul de prezentare unde se vor menţiona următoarele: tema lucrării, numele şi
prenumele elevului, instituţia de învăţământ, profesorul îndrumător. – 10 puncte,
b) coerenţa prezentării (coordonarea text – imagine / este evitat abuzul de text) – 10
puncte.
2. Conţinut (50 puncte):
a) conţinut ştiinţific corect – 10 puncte,
b) surse - bibliografie, webografie – 10 puncte,
c) prezentarea să conţină elemente multimedia – 10 puncte,
d) prezentarea să fie originală – 10 puncte.
e) Adecvarea cantitativă a textului la scopurile unei prezentări – 5 puncte
d) Utilizarea animaţiilor, a efectelor sonore numai în concordanţă cu scopurile
prezentării şi adecvarea acestora conţinutului de prezentat (se va penaliza abuzul de efecte;
pot fi obţinute toate punctele puse în joc şi fără inserarea efectelor sonore şi a animaţiilor,
dacă tipul de prezentare nu este susceptibil acestor forme de expunere) – 5 puncte
3.Calitatea (30 puncte ):
a) utilizarea de imagini, fonturi, palete de culori care să pună în evidenţă conţinutul
temei – 15 puncte,
b) aspect plăcut, lizibil. Corectitudine din punct de vedere gramatical şi utilizarea
diacriticelor – 15 puncte.

Trimiterea lucrărilor
Lucrările şi fişa de înscriere se vor trimite pe adresa florea_sanda@yahoo.com, până
la data de 24 martie 2021. Jurizarea lucrărilor se va realiza pe data de 26 martie 2021.

În atenția cadrelor didactice din învățământul de masă !


Dacă doriți să participați la concurs cu lucrări ale elevilor cu CES integrați în
învățământul de masă este obligatorie trimiterea certificatului de orientare școlară care
atestă gradul de deficiență a acestora (scanat).

III. Anexe
Anexa 1. Fișa de înscriere reprezintă document obligatoriu pentru înscriere la concurs.
Anexa 2. Protocol de colaborare.
Anexa 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
,,Meseria - cale spre succes”
Ediţia a V-a, Galaţi, 26 martie 2021
Secṭiunea I – probă practică

Numele şi prenumele cadrului didactic:____________________/____________________


Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________
Adresa unităţii de învăţământ : ______________________________________________
Telefonul îndrumătorului:__________________________/__________________________
E-mail îndrumător: _____________________________/____________________________

Elevi înscrişi:

Numele şi prenumele
Nr elevului
Nr. certificat de orientare Clasa Domeniul Ȋndrumători
crt
pt.elevii cu CES integrați
în învățământul de masă

1.

2.

3.

Cadru didactic îndrumător:


Anexa 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE
,,Meseria - cale spre succes”
Ediţia a IV-a, Galaţi, 26 martie 2021
Secṭiunea II – cu participare indirectă

Numele şi prenumele cadrului didactic:________________________________________


Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________
Adresa unităţii de învăţământ : ______________________________________________
Telefonul îndrumătorului:____________________________________________________
E-mail îndrumător: _________________________________________________________

Elevi înscrişi:

Numele şi prenumele
Nr elevului
Nr. certificat de orientare Clasa Disciplina Titlul lucrării
crt
pt.elevii cu CES integrați
în învățământul de masă

1.

2.

3.

Cadru didactic îndrumător:


Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” Şcoala_________________________________
Str. N. Bălcescu nr.19, Galaţi, Jud. Galaţi Str___________ nr.___, loc. __________, Jud. _____
Telefon/Fax: 0236 415 201/0236 310 570 Telefon/fax: ________________________
E-mail: sc_prof_integrat@yahoo.co.uk E-mail: _________________________
Nr. Înreg. ________________________ Nr. Înreg. ________________________

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi, ..........................între:


I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
 Liceul Tehnologic “Simion Mehedinți”, Galaţi, str. N. Bălcescu, nr. 19, tel 0236/
415201 reprezentat de prof. Dumitrache Lucica, în calitate de director, prof. Vieru Diana
Manuela, în calitate de director adjunct și prof. Florea Sanda, în calitate de coordonatori ai
activităților din proiect,
şi
 _______________________________________, strada _____________, nr._____,
tel. ________________, localitatea ________________, judeţul ________________,
reprezentată prin __________________________________, în calitate de director şi
_________________________________________________, în calitate de parteneri.
II. OBIECTUL ACORDULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie colaborarea pentru realizarea
acţiunilor comune în vederea organizării şi desfăşurării Proiectului “MESERIA – CALE
SPRE SUCCES”, ediția a V-a, an şcolar 2020-2021.
III. BENEFICIARII PARTENERIATULUI:
Proiectul se adresează elevilor care activează în instituțiile școlare partenere şi
profesorilor implicaţi în coordonarea și organizarea activităţilor.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
Aplicantul se obligă :
 să distribuie regulamentul de participare la şcolile partenere;
 să implice elevii și cadrele didactice în realizarea lucrărilor;
 să asigure jurizarea activităților sau produselor activităților;
 să emită şi să distribuie diplome profesorilor şi elevilor premianţi.
Partenerul se obligă:
 să asigure consultanţa de specialitate necesară desfăşurării activităţilor;
 să asigure prezenţa reprezentanţilor ___________________________ la activităţi;
 să promoveze activitățile pe site-ul instituţiei şi prin afişaj la sediul ___________.
V. DURATA ACORDULUI:
Prezentul acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării şi este
valabil pe perioada 2020-2021, sau până la data rezilierii bilaterale printr-o notificare scrisă.
Protocolul se consideră reziliat unilateral, de către oricare din părţi, în următoarele situaţii:
- în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a prevederilor prezentului protocol;
- în cazul compromiterii imaginii publice a celeilalte părţi pe baza documentelor justificative;
- în caz de încălcare a legilor de către celălalt partener semnatar.

APLICANT PARTENER
Liceul Tehnologic Simion Mehedinți, Galați _________________________
Director, Director,
Prof.ing.Dumitrache Lucica __________________________