Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE ACTUALIZARE

DATE PERSONALE
Tel: (+4)021 301 48 30
Fax.: (+4)021 300 10 20
e-mail: contact.brdf@brd.ro

Date de identificare ale clientului titular al Contractului de credit:

Nume: Prenume:
CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Locul nașterii:

Solicit corectarea/actualizarea următoarelor informații (completați mai jos)*:

Telefon fix: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ Telefon mobil: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

E-mail:
Doresc primirea și consultarea extrasului de cont exclusiv în format electronic, în cadrul platformei
”Contul meu” utilizând pentru identificare și adresa de e-mail menționată mai sus*. Da / Nu
*Extrasele de cont emise în ultimele 6 luni vor putea fi vizualizate pe platforma Contul meu, începând cu luna
următoare înregistrării prezentei cereri de actualizare date.

Rezidența: Rezident Nerezident Țara de rezidență fiscală:

Tip act de identitate: BI CI Pașaport Cetățenia: Română Alta

Data emiterii: Data expirării:

Emitent act de identitate:

Stare civilă:
*Prezentul formular trebuie însoțit de copie a actului de identitate actualizat.
Ocupație/ Venit:
Profesie:
Locul de muncă Dată
(denumirea angajatorului): angajare:
Sursa fondurilor
Venituri salariale și/sau Alte venituri

Persoană expusă public*: Da Nu Funcția publică dacă este cazul


*Sau membru de familie sau cunoștință apropiată cu o persoană expusă public

ADRESA PRINCIPALĂ (domiciliul/legală)


Strada Nr.
Sector/
Bl. Sc. Et. Ap. Județ Cod poștal

Localitatea Țara: România Alta

ADRESA CONTACT/CORESPONDENȚĂ (se completează doar în cazul în care este diferită de adresa principală)
Strada Nr.
Sector/
Bl. Sc. Et. Ap. Județ Cod poștal

Localitatea Țara: România Alta

Clientul confirmă că datele actului de identitate și datele de contact sunt cele corecte la data semnării prezentului document.
BRD Finance IFN SA colectează şi prelucrează datele furnizate de client prin acest formular în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) şi cu
“Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal” anexată documentaţiei contractuale, sau
recepționată ulterior, în situaţia actualizării notei de informare, în scopul respectării obligaţiilor legale
de cunoaştere a clientelei impuse de normele BNR şi legislaţia aplicabilă, precum şi în vederea respectării
principiului acurateţei datelor prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679. Puteţi consulta documentul
“Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, disponibil gratuit, pe site-ul www.brdfinance.ro,
în secţiunea www.brdfinance.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal, precum şi la orice birou de
creditare BRD Finance. Documentul „ Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” reprezintă
cadrul general pentru prelucrarea datelor clienţilor, conţinând o descriere a prelucrărilor datelor cu caracter
personal realizate de BRD Finance şi a drepturilor conferite de lege persoanelor vizate.

Datele de contact actualizate vor fi prelucrate de către BRD Finance IFN SA pentru transmiterea oricăror
informaţii, date, comunicări (cu excepţia comunicărilor realizate de BRD Finance IFN SA în scop de
marketing, comunicări comerciale, studii, analize şi sondaje) referitoare la contractele deţinute la
BRD Finance, în scris la adresa poştală/ prin e-mail/ prin SMS la numărul de mobil menţionat de client în
acest formular. Prin actualizarea datelor sale, clientul înţelege şi confirmă că, în acest fel, se revocă toate
mijloacele de comunicare transmise BRD Finance IFN SA până la acest moment, indiferent de dată, iar orice comu-
nicare va fi considerată ca fiind corect adresată, fiindu-i opozabilă şi producând efecte depline, dacă aceasta a fost
trimisă la adresa poştală, de e-mail sau la numărul de telefon cel mai recent comunicat de către client.

Modificările menţionate în prezentul formular sunt aplicabile tuturor contractelor deţinute de către titular la
BRD Finance IFN SA.

Data (zz/ll/aaaa): __ __ /__ __ /__ __ / __ __ __ __ Nume / Prenume: _____________________________


Semnătura: __________________________________

BRD Finance S.A. Capital social: 81 700 000 lei


Sediu social: Turn BRD - Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, RC. J40/6083/2004, CUI 16334236, CIF RO16334236
sector 1, 011171 București, România Registrul General BNR RG-PJR-41-110035/29.11.2006
Adresa de contact: Metav-Corp A1, Str. Biharia nr. 67-77, Registrul Special BNR RS-PJR-41-110005/29.11.2006
sector 1, 013981 București, România Registrul Instituțiilor de plată BNR: IPRO0002/
Tel: (+4)021 301 48 30, Fax.: (+4)021 300 10 20 28.04.2011
www.brdfinance.ro
V1.02.2021

S-ar putea să vă placă și