Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Proba scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism si alimenta ie public

Varianta 87

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I ( 30 puncte)
I.1.Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1-5), scrie i pe foaia de examen , litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p)
1. Segmentele pie ei turistice în func ie de relief sunt urm toarele :
a) turism montan i de litoral;
b) turism montan, de litoral, de delt ;
c) turism montan, de litoral, de delt , lacuri i râuri;
d) turism de litoral i delt .

2. Modelul Fishbein - Rosenberg este o metod de scalare care se refer la:


a) motivarea clien ilor;
b) evaluarea atitudinii clien ilor fa de totalitatea produselor turistice;
c) evaluarea atitudinii clien ilor fa de pia a turistic ;
d) evaluarea atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli.

3. Produsele la „ cheie” sunt produse turistice::


a) integrale;
b) durabile;
c) complet integrate;
d) itinerante.

4. Ciclul de via al produselor turistice este constituit din:


a) ciclul inova ional i de produc ie, ciclul de via comercial ;
b) ciclul inova ional i de via comercial ;
c) ciclul de via comercial ;
d) ciclul de produc ie.

5. Criteriile dup care pot fi structurate canalele de distribu ie prin care întreprinderile î i
pot vinde presta iile turistice sunt :
a) num rul intermediarilor i specializarea pe care o au;
b) num rul intermediarilor, aria geografic acoperit , specializarea i structura lor;
c) aria geografic acoperit ,
d) specializarea i structura lor.

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun ( a,b,c,d,e,f) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c r spunsul este fals. (12p)
a) Reducerile definitive au la baz reduceri mari de costuri i sunt urmate de revenirea
la nivelurile ini iale ale tarifelor.
b) Modalit ile de promovare a vânz rilor utilizate cel mai frecvent de firme sunt doar
cadourile promo ionale;
c) Prin durata de via a produsului turistic se în elege durata de via a setului de
capacit i care face posibil acoperirea cererii de astfel de servicii;

Prob scis la MARKETING 1 varianta 87


Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

d) Elementele componente ale produsului turistic sunt: patrimoniul turistic, facilitati de


acces, servicii turistice, personalul din turism, cadrul institu ional i elemente de
infrastructur ;
e) În func ie de grupurile- int diferen ierea de pre uri în turism se face dup : vârst i la
prima vizit .
f) Reducerile de pre reprezint o form de realizare a publicit ii produselor turistice .

I3. În coloana A sunt enumerate principalele categorii de produse, iar în coloana B


particularit ile acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A i literele corespunz toare din coloana B. (8p.)
A B
Categorii de produse Particularit i ale acestora
1. vaci de muls a) au putine sanse s - i revin
2. vedete b) au cea mai bun pozi ie pe pia
3. dileme c) reclam cheltuieli mici i aduc venituri mari
4. puncte critice d) necesit a fi sustinute
e) sunt în curs de proiectare

SUBIECTUL II (30puncte)
II.1. Explica i no iunea de cercetare de pia . (4p)

II.2. Scrie i pe foaia de examen, informa ia corect care completeaz spa iile libere: (14p)
a. Caracteristic publicit ii este faptul c mesajele au un sens…..(1) ….de la ….(2) …
c tre……(3)….
b.Tipurile de scale de m surare se împart în scale…….(4)…… i scale……(5)………
c. Dup categoriile de habitate sunt delimitate urm toarele segmente ale pie ei:
……..(6)……. i ……..(7)…….

II.3. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale
cu informa iile care lipsesc (tr s turi ale form rii i evolu iei pre urilor în turism). (12p)

A B

C D

Tr s turi ale form rii i evolu iei


pre urilor în turism:

F
E

Prob scis la MARKETING 2 varianta 87


Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III (30 puncte)


Realiza i un eseu privind „ Organizarea activit ii de marketing în turism” dup
urm toarea structur de idei :
Alc tui i un eseu cu titlul „Organizarea compartimentului de marketing al întreprinderii
turistice” dup urm toarea structur de idei:
- enumerarea criteriilor în func ie de care se poate organiza compartimentul de
marketing
- prezentarea pe scurt a modului de organizare a compartimentul de marketing dup
fiec rui criteriu (în ce const concret organizarea compartimentul de marketing)
- eviden ierea a patru dintre atribu iile compartimentului incoming
- eviden ierea a patru dintre atribu iile compartimentului outgoing

Prob scis la MARKETING 3 varianta 87


Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public