Sunteți pe pagina 1din 6

Comentarii la S.N.C.

1 64

Comentarii cu privire la aplicarea


S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”
Dispozi\ii generale fundamentale =i s[ respecte principiile de contabilitate stabilite
1. Prezentele comentarii s]nt elaborate ]n baza standardului de S.N.C. S]nt prev[zute trei conven\ii fundamentale ale
na\ional de contabilitate (S.N.C.) 1 “Politica de conta- contabilit[\ii: continuitatea activit[\ii, permanen\a metodelor
bilitate”, aprobat prin Оrdinul ministrului finan\elor al Republicii =i specializarea exerci\iilor (S.N.C. 1 “Politica de conta-
Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 =i intrat ]n vigoare bilitate”, paragraful 6).
]ncep]nd cu 1 ianuarie 1998. Continuitatea activit[\ii. La formarea politicii de contabilitate
2. Obiectivul prezentelor comentarii const[ ]n explicarea conducerea trebuie s[ aprecieze posibilit[\ile ]ntreprinderii de
prevederilor S.N.C. 1 “Politica de contabilitate” privind a-=i continua activitatea ]ntr-un viitor previzibil. Dac[ condu-
descrierea modului de elaborare a politicii de contabilitate a cerea nu are inten\ia =i nu este nevoit[ s[ lichideze ]ntrep-
]ntreprinderii =i de dezv[luire a prevederilor principale ale rinderea, s[ suspende sau s[ reduc[ considerabil volumul
acesteia, utilizate la organizarea contabilit[\ii =i ]ntocmirea produc\iei, la ]ntocmirea rapoartelor financiare se aplic[
rapoartelor financiare. metode obi=nuite de evaluare a activelor, datoriilor, de cons-
3. Politica de contabilitate reprezint[ un ansamblu de principii, tatare =i determinare a veniturilor, cheltuielilor =i rezultatelor
conven\ii, reguli, metode =i procedee, adoptate de conducerea activit[\ii. }n cazul ]n care conducerea are inten\ia sau este
]ntreprinderii, pentru \inerea contabilit[\ii =i ]ntocmirea rapoar- nevoit[ s[ lichideze ]ntreprinderea rapoartele financiare trebuie
telor financiare (S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”, parag- s[ fie ]ntocmite ]n baza altor principii =i metode. De exemplu,
raful 4). ]n cazul func\ion[rii normale a ]ntreprinderii mijloacele fixe s]nt
reflectate ]n bilan\ la valoarea de intrare cu sc[derea uzurii
4. Politica de contabilitate trebuie s[ fie elaborat[ de fiecare
acumulate, iar ]n cazul lichid[rii ]ntreprinderii — la valoarea de
]ntreprindere, care desf[=oar[ activitate de ]ntreprinz[tor
v]nzare (lichidare).
=i este ]nregistrat[ ]n Republica Moldova, indiferent de tipul
Permanen\a metodelor. Metodele =i regulile de contabilizare
de proprietate, apartenen\a ramural[ =i forma organiza-
acceptate de ]ntreprindere trebuie s[ fie aplicate de la o perioad[
torico-juridic[ a acesteia (cu excep\ia organiza\iilor buge-
de gestiune la alta. }n acest caz, de regul[, este vorba de
tare).
permanen\a metodicii adoptate de reflectare a opera\iunilor
5. Destina\ia de baz[ =i obiectivul politicii de contabilitate
economice, metodelor de evaluare a activelor =i datoriilor, de
adoptat[ de ]ntreprindere constau ]n asigurarea tuturor utili-
calculare a uzurii mijloacelor fixe =i amortiz[rii activelor nema-
zatorilor de rapoarte financiare cu informa\ii veridice =i comp-
teriale ]n decursul anului de gestiune, precum =i de la un an de
lete privind situa\ia patrimonial[ =i financiar[ a ]ntreprinderii
gestiune la altul. Totodat[, o atare conven\ie nu semnific[
=i rezultatele activit[\ii acesteia, necesare pentru analiza interzicerea de a introduce modific[ri ]n politica de contabilitate.
datelor =i luarea deciziilor. }n acest caz este vorba de ra\ionalitatea =i justificarea modi-
fic[rilor introduse ]n politica de contabilitate ]n fiecare caz
Elaborarea politicii de contabilitate concret. De exemplu, ]n conformitate cu S.N.C. 16 “Con-
6. Politica de contabilitate a ]ntreprinderii este elaborat[ ]n cazul tabilitatea activelor materiale pe termen lung”, ]ntreprinderea,
trecerii la noul sistem de contabilitate =i se precizeaz[ la ]n caz de necesitate, poate s[ introduc[ modific[ri ]n metodele
]nceputul fiec[rui an de gestiune. Adoptarea =i precizarea politicii de calculare a uzurii, s[ precizeze duratele de func\ionare util[
de contabilitate se perfecteaz[ printr-un document organizatoric- a obiectelor respective de mijloace fixe.
de dispozi\ie (ordin, dispozi\ie etc.) al conducerii ]ntreprinderii. Specializarea exerci\iilor (metoda calcul[rii). Veniturile =i
Procedura form[rii =i aprob[rii politicii de contabilitate este cheltuielile se constat[ =i se reflect[ ]n contabilitate =i ra-
stabilit[ autonom de fiecare ]ntreprindere. De exemplu, proiectul poartele financiare ale perioadei ]n care au avut loc, indiferent
politicii de contabilitate poate fi elaborat de contabilitate sau de momentul efectiv de ]ncasare sau plat[ a mijloacelor
de o comisie special[ compus[ din reprezentan\ii serviciilor b[ne=ti, de exemplu, veniturile din v]nzarea produselor =i
contabil, financiar, juridic etc. ale ]ntreprinderii sau de o firm[ m[rfurilor se constat[ la livrarea lor =i transmiterea drepturilor
de consulting (de audit). Politica de contabilitate aleas[ poate de proprietate cump[r[torului; veniturile din prestarea ser-
fi examinat[ la adunarea fondatorilor (proprietarilor) sau de viciilor — pe m[sura efectu[rii acestora; veniturile sub form[
Consiliul de directori =i perfectat[ prin decizia de protocol. de dob]nzi, redeven\e =i dividende — la calcularea acestora,
Responsabilitatea pentru formarea =i respectarea politicii de indiferent de momentul primirii mijloacelor b[ne=ti sau a altei
contabilitate o poart[ conduc[torul ]ntreprinderii. forme de compensare. Energia electric[ consumat[ se trece
7. La alegerea =i argumentarea politicii de contabilitate la consumuri sau cheltuieli ]n perioada de gestiune ]n care a
]ntreprinderea trebuie s[ porneasc[ de la anumite conven\ii fost consumat[, indiferent de momentul vir[rii mijloacelor

5/1999 Contabilitate =i audit


Comentarii la S.N.C. 1 66
b[ne=ti. }n mod analog se contabilizeaz[ salariul calculat, rezultat din acestea ]n decursul unei perioade ]ndelungate ]l
cheltuielile de deplasare, de transport etc. Conform prevederii ob\ine el, =i nu arendatorul. Respectarea acestui principiu este
date la formarea politicii de contabilitate ]ntreprinderea trebuie deosebit de important[ ]n condi\iile constituirii economiei de
s[ porneasc[ de la incoinciden\a eventual[ temporal[ a pia\[, c]nd legisla\ia =i baza normativ[ a contabilit[\ii privind
opera\iunii economice =i a asigur[rii cu bani a acesteia. De unele probleme r[m]n ]n urma evolu\iei practicii activit[\ii
aici rezult[ c[ toate opera\iunile economice trebuie s[ fie economico-financiare a ]ntreprinderilor.
reflectate ]n contabilitate ]n momentul realiz[rii acestora. Nici Importan\a relativ[ (esen\ialitatea). }n rapoartele financiare
o opera\iune nu poate fi stopat[ sau accelerat[ din punctul trebuie s[ fie dezv[luit[ toat[ informa\ia esen\ial[ pentru
de vedere al ]nregistr[rii acesteia ]n contabilitate. Rapoartele utilizatorii rapoartelor financiare din punctul de vedere al
financiare bazate pe principiul specializ[rii exerci\iilor asigur[ posibilit[\ii utiliz[rii acesteia pentru diferite evalu[ri =i luarea
utilizatorii cu informa\ii nu numai privind opera\iunile pre- deciziilor. Informa\ia se consider[ esen\ial[ ]n cazul c]nd lipsa
cedente legate de primirea sau plata mijloacelor b[ne=ti, dar sau insuficien\a acesteia poate s[ influen\eze deciziile utili-
=i privind datoriile aferente pl[\ii mijloacelor b[ne=ti ]n viitor =i zatorilor adoptate de ei ]n baza rapoartelor financiare. }n
]ncas[rile ulterioare ale acestora. acela=i timp ]n cazul c]nd informa\ia sau gradul de exactitate
8. Politica de contabilitate adoptat[ de ]ntreprindere trebuie s[ a acesteia nu are o importan\[ mare pentru utilizatorii de
asigure respectarea urm[toarelor principii: pruden\a, prioritatea rapoarte financiare, ea se consider[ neesen\ial[. De exemp-
con\inutului asupra formei, importan\a relativ[ (esen\ialitatea) lu, rapoartele financiare publicate ale unor ]ntreprinderi mari
(S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”, paragraful 7). pot fi exprimate ]n mii lei, ]ntruc]t sumele ne]nsemnate nu
Pruden\a. La luarea deciziilor ]n condi\iile unei incertitudini influen\eaz[ procesul de luare a deciziilor. Aplicarea prin-
este necesar s[ fie respectate m[surile de precau\ie ca cipiului esen\ialit[\ii are menirea s[ contribuie la simplificarea
activele =i veniturile s[ nu fie supraevaluate, iar datoriile =i lucr[rilor de prelucrare a informa\iei =i ]ntocmire a rapoartelor
cheltuielile — subevaluate. Conform acestui principiu, veni- financiare.
turile se constat[ numai ]n cazul ]n care au fost c]=tigate, iar 9. Conven\iile fundamentale =i principiile contabilit[\ii
cheltuielile — nemijlocit ]n momentul efectu[rii acestora. trebuie s[ constituie baza elabor[rii politicii de contabilitate
Metodele acceptate de ]ntreprindere trebuie s[ asigure un a ]ntreprinderii. Nerespectarea acestora denatureaz[ infor-
grad mai ]nalt de disponibilitate de a reflecta ]n contabilitate ma\ia privind situa\ia patrimonial[, financiar[ =i rezultatele
=i rapoartele financiare cheltuielile =i datoriile dec]t veniturile activit[\ii ]ntreprinderii =i se consider[ ca o ]nc[lcare a
=i activele. De exemplu, stocurile de m[rfuri =i materiale se regulilor de \inere a contabilit[\ii =i de ]ntocmire a rapoar-
evalueaz[ =i se reflect[ ]n bilan\ul contabil la suma cea mai telor financiare.
mic[ dintre “cost” =i “valoarea realizabil[ net[“. Pierderile 10. La alegerea =i argumentarea politicii de contabilitate a unei
din lipsurile =i deteriorarea valorilor se trec la cheltuieli ]n ]ntreprinderi concrete, ]n afar[ de conven\iile =i principiile
momentul constat[rii acestora (indiferent de cauzele lor), fundamentale sus-men\ionate, este necesar a lua ]n consi-
iar sumele de recuperare a acestor pierderi de c[tre per- derare urm[torii factori (S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”,
soanele vinovate (venitul) se constat[ =i se reflect[ ]n paragraful 8):
contabilitate numai atunci c]nd ]ntreprinderea dispune de o a) forma de proprietate =i statutul organizatorico-juridic al
certitudine argumentat[ privind primirea acestora (acordul ]ntreprinderii (societate pe ac\iuni, ]ntreprindere de stat,
]n scris al angajatului privind recuperarea daunei materiale ]ntreprindere individual[, societate cu r[spundere limitat[,
cauzate, decizia judec[toreasc[ etc.). Respectarea prin- ]ntreprindere cu capital str[in etc.);
cipiului pruden\ei permite ]ntreprinderii, dac[ este necesar, b) apartenen\a de ramur[ =i tipul de activitate (industrie,
s[ creeze rezervele respective pe seama cheltuielilor perioa- agricultur[, construc\ii, comer\, transport, =tiin\[, activitate
dei, de exemplu, pentru recuperarea pierderilor probabile de intermediar etc.);
aferente datoriilor dubioase, pentru returnarea =i reducerea c) propor\iile ]ntreprinderii (volumul produc\iei, cifra de
pre\urilor la m[rfurile v]ndute, pentru repara\iile =i deservirea afaceri, efectivul personalului etc.);
cu garan\ie a m[rfurilor v]ndute etc. d) structura organizatoric[ de gestiune =i existen\a subdi-
}n acela=i timp la alegerea politicii de contabilitate este viziunilor structurale (brig[zilor, sec\iilor, filialelor, rep-
inadmisibil[ o pruden\[ exagerat[ care poate conduce la rezentan\elor etc.), gradul de libertate a ac\iunilor ]n
crearea unor rezerve nejustificate, denatur]nd astfel informa\iile problemele form[rii pre\urilor, livr[rilor de produc\ie;
furnizate utilizatorilor de rapoarte financiare. e) strategia dezvolt[rii economico-financiare (scopurile =i
Prioritatea con\inutului asupra formei. Metodele acceptate sarcinile dezvolt[rii economice a ]ntreprinderii, pers-
]n politica de contabilitate trebuie s[ fie orientate spre reflec- pectivele pe termen lung, direc\iile previzibile ale inves-
tarea opera\iunilor economice ]n contabilitate, pornind nu numai ti\iilor, abord[rile tactice ale solu\ion[rii problemelor de
de la forma juridic[ a acestora, dar =i de la con\inutul economic perspectiv[);
=i situa\ia economic[ ]n care acestea au fost efectuate. De f) recuperarea cheltuielilor;
exemplu, mijloacele fixe arendate pe termen lung (cu dreptul g) nivelul dot[rii tehnice a ]ntreprinderii, inclusiv compu-
de r[scump[rare) nu constituie proprietatea arenda=ului, dar terizarea;
s]nt reflectate ]n bilan\ul lui,deoarece avantajul economic h) nivelul de calificare a cadrelor (experien\a, deprinderile,

5/1999 Contabilitate =i audit


Comentarii la S.N.C. 1 68
]n\elegerea sarcinilor =i problemelor, posibilitatea solu- 14. Politica de contabilitate, constituind instrumentul de
\ion[rii acestora); realizare a prevederilor S.N.C., poate s[ difere esen\ial la
i) situa\ia economic[ (existen\a infrastructurii de pia\[, diverse ]ntreprinderi. Variantele =i regulile de evaluare =i
starea financiar[, condi\iile pentru investi\ii etc.); contabilizare a activelor =i datoriilor, veniturilor =i cheltuielilor
j) starea sistemului de reglementare normativ[ a con- acceptabile pentru o ]ntreprindere pot s[ influen\eze negativ
tabilit[\ii =i fiscalit[\ii. asupra rezultatelor activit[\ii altei ]ntreprinderi sau chiar s[ fie
Numai analiza sistemic[ =i eviden\a tuturor factorilor pot s[ absolut inutile pentru aceasta. Astfel, ]n conformitate cu
contribuie la elaborarea politicii de contabilitate argumentate S.N.C. 2 “Stocurile de m[rfuri =i materiale” evaluarea ma-
=i optime a ]ntreprinderii. terialelor ]n contabilitatea curent[ poate s[ fie efectuat[ prin
11. Politica de contabilitate se formeaz[ ]n baza actelor legis- trei metode: de identificare, FIFO =i costului mediu ponderat.
lative =i normative incluse ]n sistemul de reglementare normativ[ Metoda de identificare prevede determinarea costului fiec[rei
a contabilit[\ii ]n Republica Moldova (legile =i actele legislative, unit[\i a stocurilor de m[rfuri =i materiale =i este adecvat[
adoptate de Parlament, decretele Pre=edintelui, hot[r]rile pentru ]ntreprinderile cu produc\ie individual[ =i ]n serii mici.
Guvernului, S.N.C., comentariile la S.N.C., Planul de conturi Metodele FIFO =i costului mediu ponderat pot fi utilizate la
contabile al activit[\ii economico-financiare a ]ntreprinderilor =i ]ntreprinderile care dispun de un asortiment bogat =i variat de
alte acte normative, aprobate de Ministerul Finan\elor). stocuri de m[rfuri =i materiale. }n acest caz metoda FIFO este
12. Procedura elabor[rii politicii de contabilitate viz]nd o preferabil[ la majorarea permanent[ a pre\urilor, iar metoda
problem[ (sector) concret[ a contabilit[\ii const[ ]n alegerea costului mediu ponderat — ]n cazul varia\iilor considerabile de
unei variante din c]teva, admise de actele legislative =i pre\uri la stocurile de m[rfuri =i materiale.
normative, ]n justificarea metodei alese, pornind de la parti- 15. Politica de contabilitate pentru anul curent se aprob[ de
cularit[\ile activit[\ii ]ntreprinderii =i acceptarea acesteia ]n conduc[torul ]ntreprinderii la finele anului precedent =i intr[ ]n
calitate de baz[ pentru \inerea contabilit[\ii =i ]ntocmirea vigoare ]ncep]nd cu 1 ianuarie al anului de gestiune. Ea se
rapoartelor financiare. De exemplu, S.N.C. 16 “Contabilitatea aplic[ de toate subdiviziunile structurale ale ]ntreprinderii,
activelor materiale pe termen lung” recomand[ c]teva inclusiv cele eviden\iate ]ntr-un bilan\ distinct, indiferent de
metode de calculare a uzurii mijloacelor fixe: sediul lor. }n cazul ]n care subdiviziunile s]nt situate peste
• metoda cas[rii liniare; hotarele Republicii Moldova acestea trebuie s[ aplice politica
• metoda propor\ional volumului lucr[rilor executate de contabilitate adoptat[ de ]ntreprindere =i s[ respecte
(produc\iei fabricate); concomitent regulile contabilit[\ii, care s]nt ]n vigoare ]n \ara
• metoda soldului degresiv; afl[rii lor. Aceasta ]nseamn[ c[ atare subdiviziuni trebuie s[
• metoda degresiv[ cu rat[ descresc[toare. \in[ contabilitatea conform regulilor a dou[ \[ri.
La elaborarea politicii de contabilitate ]ntreprinderea alege 16. }ntreprinderea nou creat[ ]=i elaboreaz[ politica proprie
acea metod[ de calculare a uzurii care corespunde ]ntr-o de contabilitate p]n[ la prima prezentare a rapoartelor finan-
m[sur[ mai mare modelului prev[zut de exploatare a unui ciare, dar nu mai t]rziu de 90 de zile de la dob]ndirea drepturilor
obiect concret de mijloace fixe. Astfel, ]ntruc]t automobilul de persoan[ juridic[. Procedurile =i metodele contabile alese
pierde un mare procent din valoare ]n primii ani de exploatare, se aplic[ de ]ntreprindere din ziua ]nregistr[rii de stat a acesteia
uzura lui trebuie s[ fie calculat[ prin metoda soldului degresiv, (S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”, paragraful 11).
dar nu prin metoda cas[rii liniare, conform c[reia se calculeaz[ 17. Politica de contabilitate aleas[ de ]ntreprindere trebuie s[
uzura cl[dirilor =i altor obiecte care ]=i pierd valoarea uniform, fie aplicat[ consecutiv — de la o perioad[ de gestiune la alta.
]n decursul ]ntregii durate de exploatare. }n cazurile prev[zute de paragraful 12 al S.N.C. 1 “Politica
S.N.C. 18 “Venitul” prevede dou[ variante de constatare a de contabilitate” ]ntreprinderea poate s[ introduc[ modific[ri
veniturilor din prestarea serviciilor: pe fiecare tranzac\ie sau ]n politica de contabilitate, adic[ s[ nu respecte ]n decursul
pe stadii de terminare a lucr[rilor. }ntreprinderea alege acea anului de gestiune principiul permanen\ei. De exemplu, modi-
variant[ care permite a determina mai exact m[rimea venitului fic[rile ]n politica de contabilitate pot fi operate ]n cazul
ob\inut ]n perioada de gestiune. a) reorganiz[rii ]ntreprinderii (contopirii, asocierii, separ[rii),
13. Dac[ sistemul de reglementare normativ[ a contabilit[\ii care ]n conformitate cu legisla\ia ]n vigoare poate fi
nu stabile=te metodele de \inere a contabilit[\ii viz]nd o efectuat[ conform deciziei fondatorilor (participan\ilor),
problem[ concret[, ]ntreprinderea este ]n drept s[ elaboreze organelor de stat ]mputernicite sau organului judiciar. }n
metoda respectiv[ autonom sau cu atragerea firmei de consul- aceste cazuri modific[rile ]n politica de contabilitate se
ting (de audit). }n acest caz trebuie s[ se porneasc[ de la introduc la data ]nregistr[rii de stat a persoanelor juridice
a) conven\iile =i principiile fundamentale prev[zute de nou ap[rute;
S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”; b) schimb[rii proprietarilor — la data schimb[rii proprietarilor
b) prevederile altor S.N.C., ]n care se examineaz[ probleme (participan\ilor);
similare; c) introducerii modific[rilor ]n legisla\ia ]n vigoare (interzicerea
c) cerin\ele actelor legislative =i normative, care s]nt ]n sau limitarea unei sau altei activit[\i, introducerea sau
vigoare ]n Republica Moldova privind problema respectiv[ anularea reglement[rii de stat a pre\urilor la produse;
sau analogic[. modificarea condi\iilor activit[\ii economice externe —

5/1999 Contabilitate =i audit


Comentarii la S.N.C. 1 70
]n[sprirea substan\ial[ sau liberalizarea regimului fiscal, • modul de evaluare =i calculare a costului stocurilor de
cre=terea nivelului infla\iei; modificarea unor prevederi =i m[rfuri =i materiale;
altor acte normative) — la data intr[rii ]n vigoare a modi- • modul de evaluare =i contabilizare a crean\elor pe
fic[rilor =i complet[rilor actelor legislative =i normative; termen lung =i pe termen scurt;
d) elabor[rii noilor metode de \inere a contabilit[\ii (intro- • metodele de evaluare =i modul de contabilizare a
ducerea ]n S.N.C. a metodelor suplimentare de evaluare a corec\iilor la datoriile dubioase;
activelor, de calculare a uzurii mijloacelor fixe, metodelor • modul de contabilizare a cheltuielilor pentru lucr[rile
de constatare a veniturilor =i cheltuielilor etc.) — ]ncep]nd de cercet[ri =tiin\ifice, experimentare =i proiectare;
cu 1 ianuarie a anului urm[tor, cu excep\ia unor situa\ii • modul de creare =i contabilizare a rezervelor incluse ]n
excep\ionale.Precizarea politicii de contabilitate de la capitalul propriu;
]nceputul noului an de gestiune asigur[ consecutivitatea • modul de contabilizare a creditelor bancare =i ]mpru-
exerci\iului contabil ]n decursul anului de gestiune =i muturilor, de constatare =i determinare a cheltuielilor
comparabilitatea indicatorilor forma\i ]n contabilitate. aferente ]mprumuturilor, condi\iile de capitalizare a
Toate modific[rile ]n politica de contabilitate, indiferent de acestora;
cauzele apari\iei lor, trebuie s[ fie argumentate =i perfectate • componen\a =i modul de formare =i contabilizare a
prin documente de dispozi\ie (ordine, dispozi\ii), indic]ndu-se rezervelor pentru cheltuieli =i pl[\i preliminate;
data intr[rii ]n vigoare a acestora. • componen\a =i modul de constatare =i contabilizare a
veniturilor =i cheltuielilor pe feluri de activit[\i ale
Publicitatea politicii de contabilitate ]ntreprinderii;
18. Politica de contabilitate constituie o parte integrant[ a • modul de contabilizare a arendei, instrumentelor fi-
rapoartelor financiare =i trebuie s[ fie adus[ la cuno=tin\a tuturor nanciare;
categoriilor de utilizatori de informa\ii contabile: ac\ionari, • nomenclatorul =i modul de contabilizare a impozitelor,
investitori, creditori, personalul ]ntreprinderii, organele fiscale inclusiv impozitele am]nate;
=i financiare etc. Forma de prezentare a politicii de contabilitate • modul de contabilizare a cheltuielilor pentru pensii =i
este determinat[ de ]ntreprinderea ]ns[=i. Utilizatorilor de plata indemniza\iilor personalului;
informa\ii le poate fi prezentat fie ordinul privind politica de • modul de reflectare ]n contabilitate a rezultatelor
contabilitate, fie extrasele din acesta care reflect[ procedeele varia\iilor cursurilor valutare;
=i metodele principale utilizate la \inerea contabilit[\ii =i ]ntoc- • criteriile de stabilire a sectoarelor industriale =i geog-
mirea rapoartelor financiare. }ns[ ]n orice caz politica de rafice =i metodele de repartizare a veniturilor =i chel-
contabilitate trebuie s[ fie inclus[ ]ntr-un capitol special al tuielilor ]ntre sectoare;
anexelor la rapoartele financiare anuale. Rapoartele financiare • modul de contabilizare a subven\iilor guvernamentale.
trimestriale pot s[ nu cuprind[ informa\ii referitoare la politica Componen\a =i con\inutul informa\iei referitoare la politica de
de contabilitate ]n cazul c]nd ]n ultima n-au fost introduse contabilitate privind unele probleme concrete ale contabilit[\ii,
modific[ri din data prezent[rii rapoartelor precedente care care urmeaz[ s[ fie dezv[luit[ ]n rapoartele financiare, s]nt
cuprind politica de contabilitate. Explica\iile la politica de determinate de fiecare ]ntreprindere, pornind de la cerin\ele
contabilitate trebuie s[ fie clare, succinte =i s[ nu dubleze S.N.C. respective.
informa\ia con\inut[ ]n alte capitole ale raportului financiar anual. 21. }n afar[ de variantele =i metodele de \inere a contabilit[\ii
19. }n rapoartele financiare trebuie s[ fie dezv[luite procedeele enumerate ]ntreprinderea trebuie s[ indice separat ]n rapoar-
=i metodele de \inere a contabilit[\ii, acceptate la elaborarea tele financiare modific[rile ]n politica de contabilitate introduse
politicii de contabilitate, care influen\eaz[ substan\ial asupra ]n perioada de gestiune =i cauzele apari\iei acestora, precum
aprecierii rezultatelor activit[\ii ]ntreprinderii =i lu[rii deciziilor =i s[ aprecieze consecin\ele modific[rilor ]n expresie valoric[.
de c[tre utilizatorii de rapoarte financiare. Se consider[ De exemplu, dac[ ]n cursul anului de gestiune ]ntreprinderea
esen\iale acele metode de \inere a contabilit[\ii, f[r[ cunoa=- a aplicat alt[ metod[ de calculare a uzurii mijloacelor fixe, la
terea c[rora este imposibil[ evaluarea veridic[ de c[tre dezv[luirea politicii de contabilitate trebuie indicate cauzele
utilizatorii rapoartelor financiare a st[rii patrimoniale =i finan- modific[rii =i influen\a acesteia asupra m[rimii rezultatului
ciare, fluxului de numerar =i rezultatelor activit[\ii ]ntreprinderii. financiar contabil.
20. Principalele procedee =i metode de \inere a contabilit[\ii 22. Dezv[luirea politicii de contabilitate nu justific[ reflectarea
adoptate la formarea politicii de contabilitate a ]ntreprinderii gre=it[ sau inexact[ a informa\iilor =i nu exonereaz[ r[spun-
=i care urmeaz[ s[ fie dezv[luite ]n rapoartele financiare s]nt derea conducerii ]ntreprinderii pentru ]nc[lcarea regulilor sta-
urm[toarele: bilite de \inere a contabilit[\ii =i de ]ntocmire a rapoartelor fi-
nanciare (S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”, paragraful 18).
• procedeele de evaluare a activelor nemateriale, mij-
loacelor fixe =i metodele de calculare a amortiz[rii,
uzurii acestora; Data intr[rii comentariilor ]n vigoare
• metodele de evaluare a investi\iilor pe termen lung =i 23. Prezentele comentarii intr[ ]n vigoare la data public[rii ]n
pe termen scurt ]n p[r\i legate =i nelegate; Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5/1999 Contabilitate =i audit


Comentarii la S.N.C. 1 72
Anex[

Ordin nr. 122


“___”___________1998

Cu privire la politica de contabilitate


a Societ[\ii pe Ac\iuni “ZX” pe anul 19991

Dispozi\ii generale Variantele =i metodele alese


1. Societatea pe Ac\iuni (]n continuare — S.A.) “ZX” a fost de organizare a contabilit[\ii
fondat[ la 18 februarie 1994 =i ]nregistrat[ ]n Republica Moldo- Active nemateriale
va pe adresa: mun. Chi=in[u, str. Trandafirilor, 11. 10. }n componen\a activelor nemateriale intr[ (brevetele,
2. Principalele tipuri de activit[\i desf[=urate de S.A. “ZX” s]nt licen\ele, programele informatice, fondul comercial). Activele
(produc\ia utilajului specializat =i a m[rfurilor nealimentare de nemateriale se reflect[ ]n contabilitatea curent[ =i bilan\ul
larg consum, prestarea serviciilor privind instalarea utilajului). contabil (la valoarea de intrare sau reevaluat[). Amortizarea
3. Politica de contabilitate este elaborat[ ]n baza: activelor nemateriale se calculeaz[ (prin metoda liniar[), \in]nd
• Legii contabilit[\ii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995; cont de duratele de utilizare a acestora:
• Standardelor na\ionale de contabilitate, aprobate prin (pentru brevete — 5 ani;
ordinul ministrului finan\elor al Republicii Moldova licen\e — 3 ani;
nr. 174 din 25 decembrie 1997; programe informatice — 2 ani;
• Planului de conturi contabile al activit[\ii economico- fondul comercial — 10 ani).
financiare a ]ntreprinderilor, aprobat prin Ordinul mi-
nistrului finan\elor al Republicii Moldova nr. 174 din Mijloace fixe
25 decembrie 1997. 11. }n componen\a mijloacelor fixe s]nt incluse obiecte cu valoa-
4. Responsabilitatea pentru organizarea =i \inerea contabilit[\ii rea unitar[ de peste 1 000 lei =i durata de func\ionare util[ mai
o poart[ conduc[torul S.A., care creeaz[ condi\iile necesare mare de un an (cl[diri, construc\ii speciale, inventar gospo-
pentru organizarea corect[ a contabilit[\ii, ]ntocmirea =i d[resc, utilaj de produc\ie).
prezentarea oportun[ a rapoartelor, asigur[ ]ndeplinirea rigu- Mijloacele fixe se reflect[ ]n bilan\ (la valoarea de intrare sau
roas[ de c[tre toate subdiviziunile =i serviciile cu profil conta- reevaluat[). Uzura mijloacelor fixe se determin[, pornind de
bil a cerin\elor contabilului-=ef (=efului serviciului contabil) la durata de serviciu util al acestora =i valoarea uzurabil[ prin
privind ]ntocmirea documentelor =i prezentarea informa\iei urm[toarele metode:
necesare pentru \inerea eviden\ei =i completarea rapoartelor a) metoda cas[rii liniare
financiare. • pentru cl[dirile administra\iei ]ntreprinderii (durata de
5. Eviden\a contabil[ la S.A. “ZX” este \inut[ de contabilitate serviciu util — 50 ani), sec\iilor (30 ani);
care constituie o subdiviziune structural[ autonom[ a ]ntre- • pentru construc\ii speciale (15 ani);
prinderii. • pentru inventar gospod[resc (8 ani);
6. Contabilul-=ef asigur[ controlul =i reflectarea ]n conturile b) metoda soldului degresiv
contabile a tuturor opera\iunilor economice efectuate, prezen- • pentru utilajul de produc\ie (5 ani).
tarea informa\iei operative =i ]ntocmirea rapoartelor financia- Valoarea uzurabil[ a obiectelor de mijloace fixe se determin[
re ]n termenele stabilite, poart[ r[spundere pentru respecta- ca diferen\a dintre valorile de intrare =i r[mas[ ale acestora.
rea principiilor metodologice de organizare a contabilit[\ii. Valoarea r[mas[ a mijloacelor fixe se calculeaz[ pentru fiecare
7. Contabilul-=ef, de comun acord cu conduc[torul S.A., sem- obiect (grupe de obiecte) ]n momentul d[rii ]n folosin\[ a aces-
neaz[ acte care servesc drept temei pentru primirea =i pre- tora, lu]nd ca baz[ de calcul procentul stabilit de ]ntreprindere
darea valorilor ]n m[rfuri =i materiale, mijloacelor b[ne=ti, pre- ]n raport cu valoarea de intrare a obiectelor.
cum =i privind datoriile de decontare, creditare =i financiare.
8. Contabilului-=ef i se interzice s[ primeasc[ spre executare Stocuri de m[rfuri =i materiale
documente privind opera\iile care contrazic actelor normative 12. Stocurile de m[rfuri =i materiale cuprind:
=i ]ncalc[ disciplina contractual[ =i financiar[. (— materiale destinate consumului ]n procesul de produc\ie;
9. Rapoartele financiare ale S.A., cu excep\ia Raportului pri- — produc\ie ]n curs de execu\ie;
vind fluxul mijloacelor b[ne=ti, se ]ntocmesc ]n baza metodei — produse finite;
specializ[rii exerci\iilor (calcul[rii). — obiecte de mic[ valoare =i scurt[ durat[).

1
}n exemplul de fa\[ este prezentata o singura varianta de formare a politicii de contabilitate. }n loc de informa\iile indicate ]n paranteze, este necesar a indica
informa\ia concret[ sau a r[spunde la ]ntreb[ri. La elaborarea politicii de contabilitate a ]ntreprinderii proprii pot fi alese alte metode =i procedee de tinere a
contabilit[\ii, prevazute de S.N.C.

5/1999 Contabilitate =i audit


Comentarii la S.N.C. 1 74
Stocurile de m[rfuri =i materiale, cu excep\ia obiectelor de S.A. creeaz[ rezerve conform actelor de constituire (pe seama
mic[ valoare =i scurt[ durat[, s]nt reflectate ]n rapoartele fi- profitului net dup[ impozitare) ]n m[rime de (___________ lei).
nanciare (la suma cea mai mic[ dintre cost =i valoarea realiza-
bil[ net[). }n contabilitatea curent[ se utilizeaz[ (metoda FIFO Datorii
sau a costului mediu ponderat). 21. }n componen\a datoriilor s]nt incluse creditele =i ]mprumu-
13. M[rfurile procurate pentru v]nzare s]nt reflectate ]n contabili- turile bancare primite, datoriile aferente facturilor comerciale,
tatea curent[ (la valoarea de achizi\ie sau valoarea de v]nzare). bugetului, personalului =i altor creditori.
14. Obiectele de mic[ valoare =i scurt[ durat[ s]nt reflectate 22. Datoriile s]nt prezentate ]n bilan\ (]n sumele care trebuie s[
]n bilan\ la suma valorii de achizi\ie a obiectelor aflate la de- fie pl[tite sau ]n sumele necesare pentru achitarea datoriilor).
pozit =i valoarea r[mas[ a obiectelor aflate ]n exploatare. Uzura 23. Datoriile aferente creditelor =i ]mprumuturilor bancare pri-
se calculeaz[ numai pentru obiectele de mic[ valoare =i scurt[ mite s]nt reflectate ]n bilan\ (\in]nd cont de dob]nzile aferente
durat[ cu valoarea unitar[ de peste 50 lei ]n propor\ie de 100% pl[\ii la finele perioadei de gestiune).
din valoarea acestora, sc[z]ndu-se valoarea r[mas[ proba- 24. }n scopul includerii uniforme a cheltuielilor ulterioare la chel-
bil[. Obiectele, a c[ror valoare individual[ nu este mai mare tuielile sau consumurile anului de gestiune, S.A. creeaz[ rezerve:
de 50 lei, se trec la consumuri sau cheltuieli ]n m[sura eliber[rii a) (pentru plata concediilor muncitorilor ]n m[rime de
acestora de la depozit ]n exploatare. __________% din salariul calculat);
b) (pentru repara\ia mijloacelor fixe __________).
Investi\ii 25. Veniturile ob\inute ]n perioada de gestiune, dar aferente
perioadelor viitoare, s]nt reflectate separat ]n eviden\[ =i
15. }n componen\a investi\iilor s]nt incluse aloc[rile de mijloa-
rapoartele financiare =i se includ ]n venituri la survenirea pe-
ce (]n ac\iuni =i obliga\iuni ale altor ]ntreprinderi, certificate de
rioadei de gestiune la care acestea se refer[. Ele cuprind:
trezorerie de stat, precum =i conturi de depozit). Investi\iile a) (chiria primit[ ]n avans);
pe termen lung s]nt reflectate ]n bilan\ (la valoarea de intrare b) (sumele daunelor materiale care urmeaz[ s[ fie recuperate
sau valoarea reevaluat[), iar cele pe termen scurt — (la suma de persoanele vinovate ]n urm[toarele perioade de gestiune).
cea mai mic[ dintre valoarea de intrare =i de pia\[).
Conversia valutelor str[ine
Crean\e
26. Soldurile mijloacelor aferente conturilor valutare, titlurile
16. Crean\ele cuprind datoriile altor ]ntreprinderi =i persoane de valoare, crean\ele =i angajamentele ]n valut[ str[in[ s]nt
fizice fa\[ de S.A. aferente facturilor comerciale, veniturilor cal- reflectate ]n rapoartele financiare ]n valut[ na\ional[ (lei
culate, avansurilor, chiriei etc. Crean\ele se contabilizeaz[ =i moldovene=ti) ]n sumele determinate prin recalcularea valute-
se reflect[ ]n bilan\ (la suma nominal[), inclusiv TVA =i accize. lor str[ine (la cursul B[ncii Na\ionale a Moldovei, care este ]n
Pentru recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor vigoare ]n ultima zi a perioadei de gestiune sau la data
dubioase ]ntreprinderea creeaz[ pe seama cheltuielilor comer- efectu[rii opera\iunii economice).
ciale o rezerv[ special[ (]n m[rime de 2% din volumul total al
v]nz[rilor nete). Venituri =i cheltuieli
27. Veniturile =i cheltuielile se constat[ =i se reflect[ ]n
Mijloace b[ne=ti rapoartele financiare conform metodei specializ[rii exerci\iilor
17. Soldurile mijloacelor b[ne=ti ]n cas[, la conturile de de- ]n perioada de gestiune ]n care s-au produs, indiferent de
contare, valutar etc. ]n banc[ s]nt reflectate ]n bilan\ (la suma momentul primirii sau pl[\ii efective a mijloacelor b[ne=ti.
nominal[). Pentru mijloacele b[ne=ti legate este rezervat un 28. Venitul din v]nzarea produc\iei se constat[ la livrarea aces-
r]nd distinct ]n anexa la bilan\ul contabil. teia =i transmiterea drepturilor de proprietate cump[r[torului,
iar venitul din prestarea serviciilor pentru instalarea utilajului
Cheltuieli anticipate — pe m[sura efectu[rii lor (dup[ ]ncheierea definitiv[ =i
primirea lucr[rilor de c[tre beneficiar sau prin metoda pro-
18. La S.A. cheltuielile anticipate s]nt reflectate ]n eviden\[ =i centului de execu\ie).
bilan\ ]n posturi distincte =i se trec la consumuri sau cheltuieli ]n 29. Veniturile, cheltuielile =i rezultatele financiare s]nt reflec-
m[sura survenirii perioadei la care acestea se refer[. Ele cu- tate ]n raportul privind rezultatele financiare separat pe feluri
prind: de activit[\i — opera\ional[, de investi\ii =i financiar[ — =i pe
a) (plata de abonare la literatura tehnic[ =i periodic[ pe un evenimente excep\ionale.
termen de (_____)); 30. Profitul net se repartizeaz[ =i se utilizeaz[ ]n baza decizi-
b) (chiria virat[ ]n avans); ilor adun[rii generale a ac\ionarilor pentru:
c) (plata poli\ei de asigurare). a) (plata dividendelor);
b) (crearea rezervelor);
Capital propriu c) (alte scopuri).
19. Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar =i suplimen-
tar, rezervele, profitul (pierderea) nerepartizat al perioadelor Impozitul pe venit
de gestiune curent[ =i precedente =i capitalul secundar. 31. Impozitul pe venit se determin[ =i se pl[te=te ]n conformi-
20. Capitalul statutar este stabilit prin statutul S.A. ]n m[rime tate cu legisla\ia ]n vigoare a Republicii Moldova. }n decursul
de (____lei) =i nu se modific[ p]n[ la primirea unor noi fonda- anului 1999 impozitul pe venit (se pl[te=te trimestrial sub form[
tori =i introducerea schimb[rilor respective ]n statut. de avansuri ]n m[rime de 1/4 din suma impozitului pe anul 1998).

5/1999 Contabilitate =i audit