Sunteți pe pagina 1din 4

Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Tema 2. Organizarea activităţii de audit financiar în Republica Moldova


2.1. Baza legislativă şi normativă a activităţii de audit în Republica Moldova
Cadrul legislative și normative privind activitatea de audit în Republica Moldova se compune din:
- legea privind activitatea de audit;
- standardele internaționale de audit, control al calității și privind alte misiuni;
- declarațiile internaționale privind practica de audit;
- codul etic al profesioniștilor contabili;
- hotărîrile guvernului cu privire la activitatea de audit;
- ordine ale ministerului de resort cu privire la audit.
În R. Moldova, activitatea de audit este reglementată de legea nr.271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare //
Monitorul Oficial nr.7-17 din 12.01.2018.

Aspectele reglementate de legea privind


activitatea de audit

Organizarea activității de
Examinarea competenței Supravegherea și controlul
audit
profesionale activității de audit

Garanțiile profesiei de Certificatul de calificare


auditor
Răspunderea părților
implicate în audit
Drepturile și obligațiile Reglementarea de stat a
părților implicate în audit activității de audit

Schema 2.1.1. Cuprinsul legii privind activitatea de audit

Principalele momente organizatorice ce țin de activitatea de audit reglementate de legea în cauză:


- dreptul de exercitare a activității de audit;
- serviciile oferite de firmele de audit;
- structura și conținutul raportului auditorului;
- asigurarea riscului de audit;
- controlul calității lucrărilor de audit
Astfel, legea oferă răspunsuri la următoarele întrebări:
Tabelul 2.1.1
Aspectele organizatorice reglementate de legea privind activitatea de audit
Compartimentul legii Întrebări precăutate de lege Aspectul reglementat
Organizarea activității Cine are dreptul să exercite Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual
de audit auditul ?
Ce servicii pot presta subiecții Lucrări contabile, asistență și expertiză contabilă, servicii ce țin de
auditului pe lingă activitatea de fiscalitate, consultanță și deservire informațională, asistență juridică
audit ? și de administrare, îndeplinirea funcției cenzorului
Care trebuie să fie conținutul Titlul, destinatarul, partea introductivă, responsabilitățile părților,
raportului auditorului ? opinia auditorului
Cum se asigură riscul de audit ? Contract de asigurare sau provizion în mărime de 15%

Care sunt condițiile controlului Implementarea politicilor și procedurilor de control al calității,


calității lucrărilor de audit ? prezentarea informației privind respectarea acestor cerințe

De asemenea, legea oferă anumite garanții profesiei de audit privind independența auditorului și confidențialitatea informației.
Legea nu permite auditorului să fie în careva relație cu clientul și să divulge informația oferită de client. Auditorul are și alte
obligațiuni, dar și drepturi stabilite de legea în cauză. La compartimentele respective ale legii se regăsesc răspunsurile la următoarele
întrebări:
Tabelul 2.1.2
Garanțiile profesiei, drepturile și obligațiile părților implicate în audit
Întrebări precăutate de
Compartimentul legii Aspectul reglementat
lege
Garanțiile profesiei de Cum se asigură Auditorul este liber în alegerea metodei de efectuare a auditului, nu trebuie să
auditor independența auditorului fie implicat în entitatea audit și să nu existe careva relații de rudenie sau
? interes material ori financiar
Privind respectarea Auditorul este obligat să respecte confidențialitatea informației referitoare la
confidențialității ? businessul entității auditate

At fr / T2 / p.1 din 4 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!
Drepturile și obligațiile Care sunt drepturile Libertatea de a alege metodologia exercitării auditului, dreptul de a beneficia
părților implicate în auditorului ? de serviciile terților, să primească înștiințările și comunicările ședințelor
audit adunării generale a entității

Care sunt obligațiile Efectuarea auditului conform standardelor, respectarea contractului de audit,
auditorului ? comunicarea denaturărilor semnificative, renunțare la audit în cazul încălcării
independenței, confidențialitatea, 40 de ore, prezentarea raportului la
adunarea generală
Ce drepturi dispune Să primească explicații privind standardele, recomandări privind înlăturarea a
entitatea auditată ? încălcărilor, sesizarea Consiliului de supraveghere a încălcărilor comise de
auditori
Ce obligații are entitatea Crearea condițiilor pentru audit, neintervenirea în procesul de audit, să se
auditată ? adreseze terților pentru primirea informațiilor

Care sunt drepturile și Dreptul la asociere, stabilirea atribuțiilor în statutul asociației,


obligațiile asociației autoreglementarea, să reprezinte interesele profesionale, colaborarea cu alte
auditorilor și societăților asociații, implementarea regulilor profesionale proprii
de audit ? Este obligată să coordoneze activitatea cu membrii săi, supravegherea
membrilor, să medieze litigiile dintre membrii săi, să ofere MinFin
informația privind apartenența auditorilor și asociației

Standardele internaționale de audit, control al calității și privind alte misiuni, declarațiile internaționale privind practica de audit
se clasifică în funcție de tipul misiunii (vezi tabelul 2.1.3):
- pentru audituri se aplică standarde internaționale de audit (ISA 100 - 999);
- pentru revizuiri se aplică standardele internaționale pentru misiunile de revizuire (ISRE 2000-2699);
- pentru alte misiuni de asigurări se aplică standardele internaționale pentru misiunile de asigurare (ISAE 3000-3699);
- pentru serviciile conexe se aplică standardele internaționale pentru serviciile conexe (ISRS 4000-4699).
Tabelul 2.1.3
Clasificarea standardelor internaționale în funcție de tipul misiunii
Misiuni Standarde
A. Audituri ISA 100-720
ISA 800
ISA 100 - 999 ISA 805
ISA 810
B. Revizuiri ISRE 2400
ISRE 2000 - 2699
ISRE 2410
C. Alte misiuni de asigurare ISAE 3000
ISAE 3000 - 3699
ISAE 3400
ISRS 4400
D. Servicii conexe ISRS 4000-4699
ISRS 4410

Întrebări pentru activitatea individuală:


2.1.1. Clasificați cadrul legal al activității de audit în documente de proveniență autohtonă și străină .
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.1.2. Grupați aspectele reglementate de legea privind activitatea de audit în trei categorii convenționale.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.1.3. Dați exemple de drepturi și obligații ale părților implicate în audit.


____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.2. Certificarea activităţii profesionale de audit financiar


Certificarea profesională este reglementată de legea privind activitatea de audit, care abordează următoarele aspecte
organizaționale:
- examinarea competenței profesionale;
- eliberarea și valabilitatea certificatului de calificare al auditorului.
Tabelul 2.2.1
Reglementarea procesului de certificare profesională a activității de audit
Aspectul reglementat Restricții și situații Condițiile certificării
Examinarea Condițiile stagierii Studii superioare, respectarea eticii, angajat pe parcursul stagierii

At fr / T2 / p.2 din 4 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!
competenței
profesionale Cerințele examenului de calificare Probele pentru obținerea calității de auditor pentru auditul general,
cerințe de admitere la examen
Organizarea examenului Comisia de certificare, Regulamentul cu privire la certificare
Certificatul de Eliberarea certificatului Conținutul și valabilitatea certificatului de calificare
calificare al auditorului Cazurile de retragere a La prezentarea documentelor false, instruirea profesională continuă,
certificatului sentința pentru infracțiune
Suspendarea activității Funcție publică incompatibilă, raportul auditorului este nul
Încetarea activității La cerere, retragere a certificatului, deces

Întrebări pentru activitatea individuală:


2.2.1. Numiți cerințele actuale ale procesului de certificare profesională a activității de audit.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.2.2. Precizați instituţiile de stat implicate în certificarea profesională a activităţii de audit.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.2.3. Explicați condițiile de obținere a certificatelor de calificare pentru auditor.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

2.3. Supravegherea activităţii de audit financiar


Supravegherea activității de audit urmărește calitatea misiunilor și asigură răspunderea părților implicate în
activitatea de audit
Tabelul 2.3.1
Obiectivele supravegherii activității de audit financiar
Obiective Părți implicate Precizări
Controlul activității de Autoritatea de supraveghere Consiliul de supraveghere a activității de audit și atribuțiile acestuia
audit Atribuțiile autorității de Avizarea proiectelor actelor normative, recomandări privind sistemul
supraveghere de instruire, monitorizarea procesului de certificare, cerințe pentru
stagiere, propune camerei retragerea sau suspendarea licențelor
Componența consiliului 7 membri: 2 MinFin, 2 Comisiei Pieț Fin, 1 BNM, 2 învățăm superior

Asigurarea răspunderii Răspunderea auditorului De formarea și exprimarea opiniei în raportul său


părților implicate în
audit Răspunderea firmei de audit Conform legislației civile, penale și administrative
Răspunderea entității auditate De pregătirea și prezentarea rapoartelor financiare

Soluționarea litigiilor Pe cale amiabilă sau judiciară

Potrivit legii nominalizate Consiliul de supraveghere publică a activităţii de audit, care are următoarele atribuţii de bază:
- avizează proiectele actelor normative aferente activităţii de audit, elaborate de Ministerul Finanţelor;
- elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a auditorilor;
- monitorizează procesul de certificare a auditorilor;
- stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit;
- examinează solicitările referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit;
- examinează problemele privind suspendarea sau retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor;
- supraveghează şi controlează activitatea auditorilor şi a entităţilor de audit;
- examinează respectarea principiului de independenţă a auditorului şi adoptă deciziile respective.

Întrebări pentru activitatea individuală:


2.4.1. Ce obiective urmărește supravegherea activității de audit și care este modalitatea de realizare a lor ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.4.2. Descrieți modul de constituire a Consiliului și regimul de lucru al acestuia.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.4.3. Care sunt responsabilitățile părţilor implicate în audit ?
____________________________________________________________________________________________________________

At fr / T2 / p.3 din 4 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

SITUAŢII PENTRU DISCUŢII


Situaţie 2.1. Pentru fiecare cerinţă (vezi col.A) de enumerat documentele confirmative (vezi col.B):
A B
a) studii superioare; 1) cererea pentru admiterea la examenul de calificare;
b) stagiere; 2) copia diplomei de licenţă (studii superioare) legalizată de notar;
c) lipsa 3) confirmarea de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova a diplomei eliberate de
antecedentelor instituţia de învăţămînt din alt stat (după caz);
penale. 4) copia certificatului internaţional al contabilului profesionist cu prezentarea listei disciplinelor susţinute
(după caz);
5) copia carnetului de muncă ce confirmă experienţa corespunzătoare de muncă legalizată de notar;
6) recomandarea în formă scrisă a organului executiv al societăţii de audit, auditorului întreprinzător
individual, unde a fost angajat pe parcursul perioadei de stagiere;
7) copia buletinului de identitate;
8) curriculum vitae;
9) cazierul judiciar.
R: a) 2, 3; b) 5, 6; c) 10

Situaţie 2.2. Unei firme de audit i-a fost anulat dreprul cu privire la exercitarea auditului instituţiilor financiare. Firma s-a adresat la
instanţele judecătoreşti pentru a anula decizia şi pentru a i se compensa prejudiciile suportate.
Se cere: 1. De enumerat posibilele motive de anulare a licenţei
2. De explicat natura prejudiciilor suportate

Situaţie 2.3. Persoana “Y” fiind absolventă a unei facultăţi de economie şi-a propus să activeze în domeniul auditului instituţiilor
financiare . De aceea, ea a hotărît mai întîi de toate să frecventeze cursurile de pregătire către examenul de calificare şi în acelaşi
timp să găsească cîţiva parteneri pentru iniţierea afacerii respective
Se cere :
1. de explicat dacă scopul persoanei respective poate fi realizat
2. de enumerat condiţiile de participare la examenul de calificare şi de obţinere a dreptului pentru a putea activa în acest domeniu.

Bibliografie selectivă:
1. Legea nr.271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare // Monitorul Oficial nr.7-17 din 12.01.2018
2. Legea contabilităţii și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 // Monitorul Oficial nr.1-6 din 05.01.2018
3. Manual de Standarde Internaţionale de Audit și Control de Calitate. Codul Etic al Profesioniștilor Contabili //
www.mfgov.md.
4. Manual de Reglementări Internaționale de Audit, Asigurare și Etică// www.mfgov.md.
5. Cadrul pentru Calitatea Auditului: elemente cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului [online]. Disponibil:
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2016/mo265-276md/cadru_113.doc.
6. Decizia Consiliului de supraveghere publică a auditului nr.15 din 06.08.2019 privind aprobarea Normelor de pregătire
profesională a stagiarilor în audit; [online]. Disponibil: http://cspa.md.
7. Decizia Consiliului de supraveghere publică a auditului nr.16 din 14.08.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire
la certificarea auditorilor [online]. Disponibil: http://cspa.md
8. Decizia Consiliului de supraveghere publică a auditului nr.17 din 14.08.2019 privind aprobarea Regulamentului privind
controlul extern al calității auditului [online]. Disponibil: http://cspa.md.

At fr / T2 / p.4 din 4 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________