Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

SPECIALIZAREA MANAGEMENT
ANUL III

AUDIT INTERN
Cuprins
1. Capitolul I – Conceptul de Audit
2. Capitolul II – Auditorul intern
3. Capitolul III – Principiile aplicabile auditorului
4. Bibliografie
I. Conceptul de Audit
Evoluția auditului a fost determinată de dezvoltarea continuă a
mediului economic, de amploarea complexității operațiunilor
economice și de tranzacțiile efectuate de entități.

Auditul reprezintă examinarea de către o persoană independentă și


competentă a fidelității reprezentărilor contabile și financiare.

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a


ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării
unei evaluări independente a managementului riscului, controlului
şi proceselor de conducere a acestuia.
Rolul și obiectivele auditului intern

Carta auditului intern precizează drepturile și


obligaţiile auditorilor interni și urmăreşte:
• să informeze despre obiectivele și metodele de audit
• să clarifice misiunea de audit;
• să fixeze regulile de lucru între auditor și auditat;
• să promoveze regulile de conduită.

Rolul auditului intern este de a contribui la buna gestiune a fondurilor și


a patrimoniului în ansamblul său.
Obiectivele
a) Obiectivul auditului intern constă în a ajuta societatea, prin intermediul
opiniilor și recomandărilor:
 gestioneze mai bine riscurile;
 imbunătătească calitatea managementului și a controlului intern;
 imbunătătească eficiența și eficacitatea operațiilor.

b) Obiectivele misiunii de audit intern sunt:


 asigurarea conformitătii operațiunilor contabile cu normele juridice-auditul
de regularitate;
 evaluarea sistemului de control intern - auditul de sistem.
II. Statutul Auditului Intern

Auditul intern nu este o funcţie de management.

Auditorul intern nu trebuie să exercite responsabilităţi operaţionale.

 Dacă auditorul intern este însărcinat să execute activităţi care nu ţin


de activitatea de audit și care pot să-i afecteze obiectivitatea, atunci
acesta va informa conducerea generală că aceste activităţi nu intră în
sfera unei activităţi de audit.
Misiunile de consiliere

• Misiunile de consiliere pot avea loc în condițiile în care nu generează


conflicte de interese și nu sunt incompatibile cu alte obligații
prevăzute în Carta de audit intern și în Normele profesionale ale
auditului intern.
• Orice conflict sau activitate neprevazută trebuie să fie soluționate
conform Codului Deontologic și Normelor profesionale de audit.
• Dacă activitătile de consiliere sunt frecvente se vor realiza pe bază de
proceduri sau reguli specifice fiecărui tip de activitate.
Atribuţiile auditorului intern

• Elaborează proiectul planului anual de audit intern


• Efectuează activităţi de audit intern
• Informează conducerea generală a societăţii despre recomandările
neimplementate de conducerea Departamentului Financiar Contabil şi
Departamentul de aprovizionare desfacere cu gestiunile sale
III. Principiile aplicabile auditorului intern
1. Independența și obiectivitatea
Activitatea de audit intern nu trebuie să fie supusă imixtiunilor
externe (începând cu stabilirea obiectivelor, efectuarea misiunilor și
pană la comunicarea rezultatelor).
Nu pot efectua activităti de audit intern persoanele care sunt rude
sau afini pană la gradul al patrulea inclusiv cu conducerea societătii
Dacă obiectivitatea sau independența auditorului intern este
compromisă în fapt sau chiar în aparentă, părtile interesate vor fi
informate de acest lucru cu exactitate.
2. Competența și conștiința profesională
Auditorul intern are obligația de a participa la activități de pregătire
profesională care pot avea loc în sistem organizat sau în mod individual.

3. Programul de asigurare și imbunătătire a calitătii auditului


Evaluarea internă se concretizează în aprecierea rezultatelor
obținute.
Evaluarea se realizează anual, iar rezultatele sunt prezentate într-un
raport distinct, care va fi prezentat conducerii generale a societătii,
conținând și măsurile de imbunătătire a calitătii auditului intern.
Condiţiile necesare pentru realizarea
misiunilor de audit intern
• Conform Normelor profesionale ale auditului intern, auditorii interni
au acces sau pot solicita toate informațiile și datele considerate utile,
probante și relevante misiunii de audit, utilizând principiul circuitului
auditului.
• Eventualele documente care nu pot fi puse la dispoziția auditorului
intern vor fi comunicate în scris auditorului de către conducerea
societătii.
• Constatările și recomandările sunt aduse la cunoștința entitătii auditate
pe măsura descoperirii lor sau la ședința de închidere a anului
financiar odată cu raportul de audit.
Colaborarea cu alte compartimente interne, de
specialitate

În anumite situații auditorul are dreptul și obligația de a solicita


opinia persoanelor de specialitate din cadrul compartimentelor societătii
(juriști, consilieri, informaticieni etc).
Aceste servicii interne se consideră obligatorii a fi oferite
auditorului intern în maximum trei zile de la solicitare, fără a mai fi
necesar acordul expres al conducerii.
Alte Drepturi și obligaţii ale auditorului
• au acces la toate datele în cadrul misiunilor și sunt obligați să respecte
confidențialitatea și secretul profesional în ceea ce privește
informatiile colectate;
• exercită o funcție de evaluare independentă, concretizată în recomandări;
• să respecte codul privind conduita etică și standardele profesionale;
• să semnaleze imediat, pe linie ierarhică, fraudele de orice tip și neregulile
grave care fac obiectul auditului;
• să comunice rezultatele muncii sale conducerii societătii prin raportul anual
de audit;
• să asigure păstrarea și arhivarea corespunzătoare a documentelor rezultate
în urma misiunilor efectuate.
Bibliografie

http://www.arexim-audit.ro/audit-financiar/audit-intern/
http://www.dreptonline.ro/introduceri/introducere_audit_intern.php

S-ar putea să vă placă și