Sunteți pe pagina 1din 43

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Universitatea Vasile Alecsandri din Bac u Facultatea de tiin e Economice Departamentul Contabilitate, Audit i Analiz Economico-Financiar Specializarea Contabilitate i Informatic de Gestiune

Conf. univ. dr. Daniel Botez

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

- Suport de curs -

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

AUDITORUL FINANCIAR

Auditul financiar reprezint activitatea de examinare, în vederea exprim rii de c tre auditorii financiari, a unei opinii asupra situa iilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele interna ionale de audit i adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România

Auditorul financiar este persoana fizic sau persoana juridic ce dobânde te aceast calitate în conditiile legii si poate desfasura in exercitarea independent a profesiei urmatoarele

:

a)

activitatea de audit financiar;

b)

activitatea de audit intern;

c)

activit i de consultan financiar-contabil i fiscal ;

d)

activit i de asigurare a managementului financiar-

contabil;

e) activit i de preg tire profesional de specialitate în

domeniu;

f) activit i de expertiz contabil ;

g) activit i de evaluare;

h) activit i de reorganizare judiciar i lichidare.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

OBTINEREA CALITATII DE AUDITOR FINANCIAR

PERSOANELE FIZICE Sa îndeplineasc cumulativ condi iile : (care dau dreptul la calitatea de STAGIAR)

a)

sunt licen iate ale unei facult i cu profil economic i au o

vechime în activitatea financiar-contabil de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii

superioare economice;

b) au promovat testul de verificare a cuno tin elor în domeniul

financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) au satisf cut pe parcursul stagiului cerin ele Codului privind

conduita etic i profesional în domeniul auditului financiar. s fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit

financiar,

stagiul

putând

începe

numai

condi iilor prev zute mai sus

dup

îndeplinirea

cumulativ

a

c)

s promoveze examenul de aptitudini profesionale

EXCEPTII s posede o calificare profesional în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuit de alt stat în acord cu reglement rile specifice din acel stat; s fi fost pentru cel pu in 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, ac ionarul unei societ i ori grup de societ i care are în obiectul de activitate auditul financiar; s satisfac cerin ele Codului de etic profesional al Federa iei Interna ionale a Contabililor (IFAC); s fac dovada c posed cuno tin ele necesare pentru desf urarea activit ii de audit financiar în România.

dovada c posed cuno tin ele necesare pentru desf urarea activit ii de audit financiar în
dovada c posed cuno tin ele necesare pentru desf urarea activit ii de audit financiar în
dovada c posed cuno tin ele necesare pentru desf urarea activit ii de audit financiar în

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

PERSOANELE JURIDICE

a) persoanele care efectueaz auditul financiar al situa iilor

financiare în numele societ ilor de audit trebuie s satisfac condi iile prev zute pentru persoanele fizice;

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie de inut direct sau

indirect de persoane fizice ori societ i de audit care satisfac condi iile prev zute pentru auditor financiar;

c) majoritatea membrilor consiliului de administra ie al unei

societ i de audit trebuie s fie persoane fizice sau societ i de audit care satisfac condi iile prev zute pentru auditori financiari

EXCEPTII Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat str in sau care fac parte dintr-un grup de societ i în care majoritatea ac ionarilor sau/ i a angaja ilor de ine calitatea de auditor financiar în statul respectiv.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baz de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie s se certifice un nivel corespunz tor de cuno tin e teoretice, precum i capacitatea de a le aplica. Examenul const în sus inerea de probe scrise la urm toarele discipline:

a) a1) audit financiar;

a2) contabilitate general : reglement ri na ionale, europene i interna ionale; aspecte teoretice, metodologice i practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate interna ional ; evaluarea elementelor bilan iere; determinarea profitului i pierderii; a3) analiza i evaluarea critic a situa iilor financiare;

a4) reguli de consolidare a conturilor; a5) contabilitatea costurilor i contabilitatea managerial ; rela ia dintre contabilitate i management; a6) audit intern; a7) standardele privind întocmirea situa iilor financiare i a bilan urilor consolidate i metodele de evaluare a elementelor bilan iere i de determinare a profitului i pierderii; a8) normele legale i profesionale privind auditul financiar al situa iilor financiare i al celorlalte documente contabile i persoanele care efectueaz audit financiar;

b) alte discipline corelate cu auditul financiar:

b1) drept comercial; b2) drept fiscal; b3) drept civil; b4) dreptul muncii i protec iei sociale; b5) sisteme informa ionale i sisteme informatice; b6) economia întreprinderii, economie general i financiar ; b7) matematic i statistic ; b8) principii de baz privind managementul financiar al întreprinderii.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

EXERCITAREA PROFESIEI DE AUDITOR

Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai dac îndepline te cumulativ urm toarele condi ii:

este membru persoan activ a Camerei; îndepline te condi iile stabilite prin Regulamentul de organizare i func ionare a Camerei.

O persoan nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entit i economice dac este angajat a acesteia ori dac are rela ii cu aceasta sau cu orice persoan cu care entitatea economic respectiv are rela ii care conduc la situa ia de incompatibilitate sau conflict de interese.

Profesia de auditor financiar poate fi exercitat numai de persoanele care îndeplinesc condi iile de independen prev zute în Regulamentul de organizare i func ionare a Camerei.

Persoanele c rora li s-a atribuit calitatea de membru persoan activ a Camerei nu pot angaja sau desf ura activit i care prejudiciaz ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independen a sau reputa ia profesional , astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etic i profesional în domeniul auditului financiar. Integritatea, obiectivitatea sau independen a profesional nu este afectat dac auditorul financiar î i exercit profesia la dou sau mai multe entit i economice în acela i timp, în condi iile în care sunt respectate prevederile privind exercitarea.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice i juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare

a profesiei, pot fi activi sau nonactivi. Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activit ii de audit financiar. Situa iile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare i func ionare a Camerei. Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economic sau, dac au fost desemna i de adunarea general a entit ii economice respective, decad din aceast calitate:

a) rudele sau afinii pân la gradul al patrulea inclusiv ori so ii

administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice form , pentru alte func ii

decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remunera ie

de la administratori ori de la entitatea economic auditat ;

c) persoanele c rora le este interzis func ia de administrator,

potrivit legii;

d) persoanele care pe durata exercit rii profesiei de auditor

financiar activ au atribu ii de control financiar în cadrul Ministerului

Finan elor Publice sau al altor institu ii publice, cu excep ia situa iilor prev zute expres de lege.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

Camera Auditorilor Financiari din România este persoan juridic autonom , ca organiza ie profesional de utilitate public f r scop lucrativ. Camera, în numele statului, organizeaz , coordoneaz i autorizeaz desf urarea activit ii de audit financiar în România. Camera are urm toarele atribu ii:

a) elaboreaz urm toarele documente:

a1) Regulamentul de organizare i func ionare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:

- organele de conducere ale Camerei i modul de desemnare a

acestora;

- atribu iile i r spunderile Camerei;

- regulile de atribuire i atragere a calit ii de auditor financiar;

- cerin ele privind asigurarea pentru riscul profesional în

exercitarea activit ii de audit financiar;

- abaterile disciplinare, sanc iunile disciplinare i procedura de

disciplin ; a2) Codul privind conduita etic i profesional în domeniul auditului financiar; a3) standardele de audit; a4) programa analitic pentru examenul de aptitudini profesionale; a5) Normele privind procedurile de control al calit ii auditului financiar; a6) Regulile privind preg tirea continu a auditorilor financiari; a7) Normele privind procedurile minimale de audit;

Reglement rile prev zute la lit. a2)-a7) se aprob prin hot râri ale Consiliului Camerei;

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

b) atribuie calitatea de auditor financiar i emite autoriza ii pentru

exercitarea acestei profesii;

c) organizeaz i urm re te programul de preg tire continu a

auditorilor financiari;

d) controleaz calitatea activit ii de audit financiar;

e) promoveaz actualizarea legisla iei prin institu iile abilitate,

precum i a normelor de audit financiar, în concordan cu reglement rile institu iilor profesionale europene i interna ionale; f) elaboreaz normele interne privind activitatea Camerei;

g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei

de auditor financiar în condi iile prevederilor Regulamentului de organizare i func ionare a Camerei;

h) asigur reprezentarea interna ional a profesiei de auditor

financiar din România; i) emite reguli i proceduri în limitele i competen ele stabilite în

regulamentul de organizare i func ionare, prin care s se asigure respectarea dispozi iilor legii

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

ORGANELE DE CONDUCERE

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferin a, Consiliul i Biroul permanent al Consiliului Camerei. Membrii Consiliului Camerei sunt ale i în cadrul Conferin ei ordinare, putând îndeplini cel mult dou mandate. Consiliul alege, pentru aceea i perioad , Biroul permanent, precum i persoanele care îndeplinesc func iile de conducere prev zute de regulamentul de organizare i func ionare. Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceast calitate, sunt obliga i s solicite suspendarea lor din func ia pe care o de in în Consiliu, pe durata incompatibilit ii.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

REGISTRUL AUDITORILOR FINANCIARI

Auditorii financiari activi i nonactivi, persoane fizice i juridice, vor fi înscri i în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, i va fi actualizat anual cu modific rile intervenite. In Registrul auditorilor financiari vor fi men ionate cel pu in urm toarele informa ii:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, num rul

de telefon i num rul carnetului de auditor financiar;

b) pentru persoanele juridice: denumirea societ ii, adresa

sediului social, num rul de telefon i num rul autoriza iei de func ionare. Pentru fiecare societate de audit financiar se vor men iona în plus urm toarele:

a) numele, prenumele, adresa i num rul de telefon ale

persoanelor fizice care efectueaz auditul financiar în numele i în

contul societ ilor de audit financiar;

b) numele, prenumele, adresa i num rul de telefon ale

asocia ilor sau ale ac ionarilor;

c) numele, prenumele, adresa i num rul de telefon ale

membrilor consiliului de administra ie.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

RASPUNDERI

Înc lcarea prevederilor privind exercitarea profesiei de auditor, dup caz, r spunderea administrativ , disciplinar , civil sau penal . Auditorii financiari persoane juridice r spund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dac unul dintre asocia i, administratori sau angaja i, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea independent a profesiei de auditor financiar astfel încât s prejudicieze independen a persoanelor fizice care desf oar aceast activitate în numele persoanei juridice. Aceste prevederi se aplic i persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei i care desf oar activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE DIN ROMÂNIA

Auditul statutar

Defini ii

Auditul statutar reprezint auditul situa iilor financiare anuale sau al situa iilor financiare anuale consolidate, a a cum este prev zut de legisla ia comunitar , transpus în reglement rile na ionale; Auditorul statutar este persoana fizic autorizat , în conformitate cu prevederile prezentei ordonan e de urgen , de c tre autoritatea competent , respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), s efectueze audit statutar;

Activitatea de audit statutar se efectueaz numai de c tre auditorii statutari sau de firmele de audit care au f cut obiectul autoriz rii, respectiv aprob rii în condi iile prev zute de lege. Autoritatea competent responsabil pentru autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din România. Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit revine organismului de supraveghere în interes public.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

O persoan fizic poate fi autorizat s efectueze audit statutar dup efectuarea stagiului de preg tire practic i promovarea examenului de competen profesional .

Camera poate autoriza ca auditori statutari doar

persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ cel pu in urm toarele condi ii:

a) au o bun reputa ie.

b) au absolvit o institu ie de înv mânt economic

superior sau un nivel echivalent, în condi iile stabilite prin regulamentul emis de Camer i aprobat de organismul de supraveghere în interes public;

c) au urmat un curs de instruire teoretic ;

d) au efectuat un stagiu de preg tire practic

e) au promovat examenul de competen profesional ,

organizat sau recunoscut de autoritatea competent pentru autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Autorizarea firmelor de audit

Camera poate autoriza ca firme de audit doar entit ile care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:

a) persoanele fizice care efectueaz auditul statutar în

numele firmei de audit trebuie s îndeplineasc cel pu in

condi iile prev zute pentru auditorii statutari i trebuie s fie autorizate, respectiv aprobate ca auditori statutari în România;

b) o majoritate a drepturilor de vot în firma de audit

trebuie s fie de inut de firme de audit care sunt autorizate în oricare dintre statele membre sau de

persoane fizice care îndeplinesc cel pu in condi iile prev zute pentru auditorii statutari.

c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de

conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie s fie reprezentat de firme de audit autorizate în oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care îndeplinesc cel pu in condi iile prev zute pentru auditorii statutari. În cazul în care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2 membri, unul

dintre ace tia trebuie s îndeplineasc cel pu in condi iile men ionate.

d) firma de audit trebuie s aib o bun reputa ie.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Principiile supravegherii în interes public

Sistemul na ional de supraveghere în interes public a activit ii de audit statutar este reprezentat de ansamblul entit ilor cu atribu ii de reglementare în domeniul contabilit ii i al auditului statutar precum i ansamblul rela iilor i procedurilor ce se stabilesc între acestea, în vederea realiz rii supravegherii în interes public a auditorilor statutari i a firmelor de audit.

Organismul de supraveghere în interes public reprezint principala structur opera ional în cadrul sistemului na ional de supraveghere în interes public.

To i auditorii statutari i toate firmele de audit fac obiectul supravegherii în interes public.

Sistemul de supraveghere în interes public este guvernat de nepracticieni care au cuno tin e în domenii relevante pentru auditul statutar.

Se permite unui grup minoritar de practicieni s fie implicat în guvernarea sistemului de supraveghere în interes public, potrivit prezentei ordonan e de urgen .

Persoanele implicate în guvernarea sistemului de supraveghere în interes public sunt selectate printr-o procedur de numire independent i transparent .

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Sistemul de supraveghere în interes public are responsabilitatea final pentru supravegherea în interes public, în principal, a urm toarelor activit i:

a) aprobarea i înregistrarea auditorilor statutari i a

firmelor de audit;

b) adoptarea standardelor referitoare la etica profesional ,

la sistemul de control intern al calit ii din cadrul firmelor

de audit;

c) formarea profesional continu ;

d) asigurarea calit ii i efectuarea de revizuiri pentru

asigurarea calit ii; i

e) asigurarea sistemelor de investiga ie i disciplin .

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

Consiliul superior este format din 9 membri i are urm toarea componen :

(i) un reprezentant al Ministerului Finan elor Publice, desemnat de ministrul finan elor publice; (ii) un reprezentant al Ministerului Justi iei, desemnat de ministrul justi iei;

(iii) un reprezentant al B ncii Na ionale a României,

desemnat de guvernator;

(iv) pre edintele Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare

sau un reprezentant al acestei institu ii, desemnat de pre edinte; (v) pre edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor

sau un reprezentant al acestei institu ii, desemnat de pre edinte;

(vi) pre edintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului

de Pensii Private sau un reprezentant al acestei institu ii, desemnat de pre edinte; (vii) pre edintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei; (viii) pre edintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;

(ix) un membru al Camerei, auditor al situa iilor financiare

întocmite de entit ile de interes public, desemnat de Consiliul Camerei.

Cu excep ia reprezentantului Camerei, a reprezentantului Corpului, precum i a auditorului financiar membru al Camerei, to i membrii Consiliului superior trebuie s fie nepracticieni.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

DEONTOLOGIE PROFESIONAL

CODUL DE ETIC

PARTEA A

Aplicarea general a Codului

PARTEA B

PROFESIONI TII CONTABILI INDEPENDEN I

PARTEA C

PROFESIONI TII CONTABILI ANGAJA I

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Cabinet profesional Modalitatea juridic de exeritare a profesiei contabile, sub

forma :

cabinetului individual al unui singur profesionist, al unui parteneriat sau al unei societ i comerciale de prest ri servicii profesionale unei societ i din cadrul grupului unei societ i filiale, controlat de o societate din cadrul grupului

Servicii profesionale contabile Toate serviciile care necesit competen e contabile sau similare, prestate de un profesionist contabil, respectiv misiuni contabile, de audit, fiscalitate, consultan managerial i servicii de management financiar

Caracteristicile esen iale ale profesiei O profesie este diferentiata pe baza anumitor caracteristici :

stapanirea unor aptitudini intelectuale dobandite prin pregatire si invatamant profesional aderarea de catre membrii sai la un cod comun de valori si conduita si care include mentinerea unei imagini, subiectiva in esenta acceptarea existentei unei indatoriri catre societate ca intreg

Este de datoria organismelor membre sa stabileasca cerintele etice, pentru ca membrii lor sa asigure cea mai inalta calitate in executarea misiunilor si sa mentina increderea publicului in profesie

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Interesul public Caracteristic : acceptarea responsabilitatii profesiei fata de public. Standardele profesiei sunt puternic determinate de interesul public. Interesul public bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil. Atitudinea si comportamentul profesionistilor contabili atunci cand presteaza serviciile specifice au impact asupra bunastarii economice

a comunitatii si a tarii lor. Este in interesul profesiei contabile la nivel mondial de a face cunoscut utilizatorilor serviciilor oferite de profesionisti, ca ele sunt executate la cel mai inalt nivel de performanta si in conformitate cu cerintele etice asociate acestor servicii. Interesul general al presta iilor profesioni tilor decurge din :

o auditorii financiari ajut la men inerea integrit ii i eficien ei situa iilor financiare prezentate institu iilor financiare ca support pentru împrumuturi i ac ionarilor pentru a ob ine capital

o directorii financiari au atribu ii în diverse domenii de management financiar i contribuie la utilizarea eficient i efectiv a resurselor organiza iilor

o auditorii interni furnizeaz asigurarea în privin a existen ei unui sistem de control intern corect

o exper ii în impozite ajut la stabilirea încrederii i eficien ei, precum i la apli- carea corect a sistemului de impozitare

o consultan ii manageriali au responsabilitatea interesului public în luarea unor decizii manageriale corecte

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Obiectivele Codului Etic Obiectivele profesiei contabile sunt sa lucreze la cele mai inalte standarde de profesionalism, sa atinga cele mai inalte nivele de performanta si sa raspunda cerintelor interesului public, ceea ce impune satisfacerea a patru cerinte de baza :

Credibilitate

Profesionalism

Calitate a serviciilor

Incredere

Principiile fundamentale

Integritatea

Obiectivitatea

Competen a profesional i bun voin a

Comportament profesional

Standarde tehnice

Confiden ialitate

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Integritatea Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer i corect în realizarea sarcinilor sale profesionale i s abordeze onestitate în mod corect i veridic.

Obiectivitatea Profesionistul contabil trebuie s protejeze integritatea serviciilor profesionale i s men in obiectivitatea în ra ionamentul profesional. Profesionistii sunt expusi unor situatii in care asupra lor pot fi exercitate presiuni ce le pot diminua obiectivitatea In stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot sau care par sa afecteze obiectivitatea trebuie sa domine un caracter rezonabil Trebuie evitate relatiile care permit ca prejudicierea, partinirea ori influentele altora sa incalce obiectivitatea Profesionistii au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru servicii profesionale adera la principiul obiectivitatii Profesionistii nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii care sunt pasibile sa aiba o influenta importanta si nepotrivita asupra gandirii celor cu care negociaza

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Competen a profesional Dobândirea competen ei profesionale cere ca initial sa se aiba un inalt standard de pregatire generala urmat de o instructie specifica, de practica si examinare in subiecte profesionale semnificative Men inerea competen ei profesionale : cunoasterea i în elegerea evolu iilor relevante pe plan profesional i dezvoltare profesional continu . Includerea unui grad de pruden în oferirea serviciilor profesionale

Obliga ie esen ial : formarea profesional continu (120 de ore într-o perioad de trei ani)

Asigurarea omogenit ii comportamentului profesional Actualizarea i aprofundarea cuno tin elor

Dobândirea i men inerea cuno tin elor specifice

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Confiden ialitatea

Profesionistul contabil trebuie s respecte confiden ialitatea informa iilor ob inute în timpul realiz rii misiunilor i nu trebuie s divulge sau s utilizeze aceste informa ii f r autorizare clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau profesional de a face acest lucru. Confiden ialitatea cere ca profesionistul s nu foloseasc , nici s par c folose te informa iile ob inute în avantajul personal sau în avantajul unei ter e p r i Cerin ele etice privind confiden ialitatea depind de legisla ia rii fiecarui organism membru Exemple de probleme ce trebuie luate în considerare pentru a determina m sura în care informa ia poate fi dezv luit :

Atunci cand dezvaluirea este autorizata de c tre client Atunci cand dezvaluirea este ceruta prin lege :

- pentru a furniza probe in cursul unor proceduri judiciare

- pentru a divulga autoritatilor publice eventualele înc lc ri

ale legii

Atunci cand exista o obligatie profesionala sau un drept de a dezvalui

- pentru a se conforma standardelor tehnice si cerintelor etice

- pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist in cursul procedurilor judiciare

- pentru a se conforma controlului sau inspec iei organismului profesional

- pentru a raspunde unei cereri sau investigatii din partea

organismelor membre sau al unui organism cu atributii de reglementare In toate situatiile profesionistii trebuie sa aiba in vedere necesitatea de a consulta un consilier juridic si/sau organizatia profesionala.

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Profesionalism (Comportament profesional) Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Profesioni tii nu trebuie s furnizeze informa ii eronate despre profesie, s nu fac revendic ri exagerate pentru serviciile pe care le ofer , calific rile sau experien a lor. De asemenea, nu trebuie s se refere compromit tor sau nefundamentat privind munca altor persoane.

Standardele tehnice i profesionale Profesionistul contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu standardele tehnice si profesionale relevante. Ei trebuie sa se conformeze standardelor profesionale si tehnice promulgate de :

IFAC IASB Ministerul Finan elor Publice C.E.C.C.A.R. i Camera Auditorilor din România Legisla ia relevant

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Prevederi referitoare la profesioni tii contabili independen i (partea B)

Circumstan e care pot genera amenin ri legate de interesul propriu :

Interes financiar în firma-client sau împreun cu clientul Dependen a fa de onorarii Rela ie de afaceri strâns cu clientul Probabilitatea pierderii unui client Poten iala angajare la un client Onorarii neprecizate Împrumuturi c tre sau de la clien i

Circumstan e care pot genera amenin ri de autocontrol :

Descoperirea unei erori semnificative în timpul reevalu rii serviciilor profesionale Raportarea asupra informa iilor la elaborarea c rora a participat Participarea la preg tirea informa iilor care fac obiectul unei misiuni de certificare Pozi ia de angajat sau fost recent angajat la client al unui membru al echipei de certificare Prestarea unor alte servicii clientului de certificare cu afectarea direct a subiectului

Circumstan e care pot genera amenin ri de favorizare :

Promovarea ac iunilor unei entit i cotate atunci când entitatea este client de audit Ap rarea unui client al certific rii în cazul litigiilor

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Circumstan e care pot genera amenin ri de familiaritate :

existen a unei rude grad I sau afin director sau func ionar al clientului de certificare Existen a unei rude grad I sau afin angajat al clientului care poate exercita o influen direct i semnificativ asupra misiunii de certificare Existen a unui fost partener al firmei director sau func ionar, sau angajat care poate exercita o influen direct i semnificativ Acceptarea unor cadouri sau ospitalit i exagerate Asocierea de lung durat a unui membru important al echipei de certificare cu clientul

Circumstan e care pot genera amenin ri legate de intimidare :

Amenin area înlocuirii sau concedierii Amenin area cu litigiul Presiune pentru reducerea cantit ii de munc în scopul reducerii onorariilor

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

M suri de protec ie care pot reduce sau elimina amenin rile :

M suri de protec ie generate de profesie, legisla ie sau reglement ri M suri de protec ie în mediul de lucru

M suri de protec ie create de profesie, legisla ie sau reglement ri :

Cerin e educa ionale, de formare i experien la intrarea în profesie Cerin e de dezvoltare profesional continu Reglement ri de guvernare corporativ Standarde profesionale Proceduri disciplinare i de monitorizare profesional sau reglementar Examinarea extern a rapoartelor, evalu rilor, comunicatelor sau informa iilor unui profesionist c tre o ter parte

M suri de protec ie în mediul de lucru :

M suri la nivelul firmei ; Pozi ia de conduc tor a firmei subliniind importan a principiilor fundamentale Pozi ia de conduc tor a firmei accentuând ac ionarea în sensul interesului public Politici i proceduri pentru controlul calit ii misiunilor de certificare Politici de independen privind indentificarea amenin rilor la adresa conformit ii cu principiile fundamentale, evaluarea importan ei acestora i aplicarea m surilor de protec ie

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Pentru misiunile de certificare, politici privind independen a, identificarea amenin rilor la adresa independen ei, evaluarea acestora i aplicarea m surilor de protec ie Politici i proceduri interne documentate privind respectarea principiilor fundamentale Politici i proceduri care s permit identificarea rela iilor între firm sau membrii echipei i client Politici i proceduri privind monitorizarea i eventual gestionarea credibilit ii datelor privind veniturile ce provin de la un singur client al certific rii Utilizarea unor parteneri diferi i i echipe cu raportare separat privind serviciile de non-certificare la un client de certificare Politici i proceduri privind interzicerea influen rii echipei de certificare de c tre al ii Comunicarea politicilor i procedurilor firmei c tre parteneri i personal, inclusiv instruire i educare Supravegherea sistemului de control a calit ii de c tre un membru al conducerii Mecanisme de promovare a conformit ii cu politicile i procedurile Politici i proceduri care s încurajeze angaja ii s comunice orice problem legat de conformitatea cu principiile fundamentale

M suri de protec ie specifice misiunii :

Implicarea unui profesionist suplimentar pentru revizuire sau consiliere Consultarea unei ter e p r i Discutarea problemelor de etic cu persoane din conducerea clientului Prezentarea naturii serviciilor prestate i a m rimii onorariilor percepute conducerii clientului Implicarea altei firme în misiunea de certificare Rota ia personalului echipei de certificare

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

M suri de protec ie implementate de client :

Alegerea firmei erste ratificat de persoane din afara conducerii clientului Clientul are angaja i competen i Clientul are proceduri de alegere obiectiv în mandatarea misiunilor de non-certificare Clientul are o guvernare corporativ care asigur o supraveghere corespunz toare i de comunicare a informa iilor

Acceptarea unui client Înainte de acceptarea unui client, profesionistul trebuie s evalueze toate circumstan ele care ar crea amenin ri la adresa conformit ii cu principiile fundamentale, incluzând luarea unor m suri de protec ie. Dac acestea nu reduc amenin rile la un nivel acceptabil, clientul trebuie refuzat Profesionistul trebuie s procedeze la un examen al competen ei i eventual s ia m suri în sensul cunoa terii corespunz toare a afacerii clientului, cunoa terea sectorului de activitate al clientului, eventualele cerin e specifice de raportare, alocarea personalului competent i suficient, utilizarea unor exper i, perioada realist de efectuare a misiunii, politici i proceduri de control a calit ii În cazul înlocuirii unui coleg, profesionistul trebuie s comunice cu acesta sub rezerva ob inerii acordului (eventual scris) al clientului, pentru a evalua motivele profesionale sau de alt natur pentru a nu accepta misiunea În cazul furniz rii de servicii suplimentare serviciilor deja executate de c tre un coleg, profesionistul trebuie s colaboreze cu acesta în scopul ob inerii informa iilor relevante

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Conflicte de interese profesionistul concureaz direct cu un client profesionistul este asociat cu un competitor al clientului prestarea serviciilor c tre clien i afla i în conflict M suri de luat :

Notificarea clientului cu privire la interesul sau activitatea conflictuale i ob inerea consim mântului acestuia Notificarea tutror p r ilor relevante i ob inerea acordului acestora de a ac iona Notificarea clientului în sensul c profesionistul nu ac ioneaz exclusiv pentru un client Utilizarea unor echipe distincte de misiune Proceduri de împiedicare a accesului la informa ii Proceduri clare de siguran i confiden ialitate Examinarea periodic a m surilor de protec ie de c tre o persoan neimplicat în misiuni

Opinii suplimentare Atunci când este solicitat s emit o opinie suplimentar fa de o opinie deja exprimat de alt coleg, profesionistul trebuie s evalueze amenin rile i s ia m suri în sensul contactului cu colegul i eviden irea oric rei limit ri aferente opiniei i a altor informa ii i documete relevante. În lipsa acestora exist posibilitatea refuzului

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Onorarii i alte tipuri de remunera ii Profesionistul contabil percepe onorariul în mod liber, prin negociere, cu men iunea c trebuie s existe corela ie între natura serviciului i m rimea onorariului. Clientul trebuie s fie pus în cuno tin de cauz cu privire la condi iile misiunii i ce servicii presupune onorariul Profesionistul trebuie s aloce timpul i personalul necesare Sunt posibile onorarii contingente, cu excep ia misiunilor de certificare, dar amenin rile trebuie limitate prin existen a unui precontract privind baza de remunerare, politici i proceduri de control a calit ii, eventual examinarea de c tre o ter parte a activit ii

Marketingul serviciilor profesionale În promovarea serviciilor sale profesionistul nu trebuie s compromit profesioa, s fie onest i loial, s nu exagereze calitatea serviciilor oferite, a calific rilor sale, precum nici s fac referiri compromi toare la adresa altora Publicitate comunicarea catre public a informatiilor asuora serviciilor oferite sau asupra calificarilor, in scopul obtinerii de lucrari Anunt comunicarea catre public a unor fapte privind un profesionist, care nu sunt destinate promovarii acestuia Oferta directa sau indirecta demersurile facute pe langa un eventual client in scopul de a-I propune servicii profesionale Publicitatea i oferta sunt permise exclusiv pentru liber- profesioni ti, fiind interzise toate procedeele publicitare dac folosesc compara ii cu al i membrisau aduc prejudicii altor membri, precum i ofertele care atribuie remize din onorarii sau alte avantaje sau fac uz de un mandat politic sau de o func ie administrativ

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Anunturile sunt interzise cu exceptia:

-anunturilor in presa pentru angajare de colaborator

-Inserarea in presa locala a unor avize privind o prima deschidere de cabinet sau schimbare de adresa -Inserari in anuare, carti de telefon, cataloage, cu conditia de limitare la singurele informatii necesare utilizatorului pentru contact Profesioni tii pot tip ri bro uri de prezentare a cabinetului distribuite studen ilor sau candida ilor la un postsau clien ilor Profesioni tii pot folosi emblema Corpului pe documentele de coresponden Emblema Corpului con ine :

- o carte-registru simbolizând însemnul profesiei

- un caduceu toiagul de crainic al zeului Hermes împreun cu doi erpi încol ci i, cu valoare de simbol diplomatic

- deviza TIIN , INDEPENDEN , MORALITATE

Cadouri i ospitalitate Primirea unor cadouri sau acceptarea ospitalit ii trebuie men inute în limite considerate nesemnificative, f r inten ia de a influen a luarea deciziilor

Obiectivitate toate serviciile Amenin rile la adresa obiectivit ii depind de natura misiunii i de

circumstan ele specifice acesteia. M surile de protec ie pot include :

- retragerea din echipa misiunii

- proceduri de supraveghere

- stoparea rela iei care genereaz amenin area

- discutarea problemei cu nivelurile superioare ale firmei

- discutarea problemei cu conducerea clientului

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Independen a ( principiu specific profesionistilor liberali ) Independen a se manifest sub dou forme :

Independen a ra ionamentului profesional (de spirit), care

presupune ob inerea unei opinii neafectate de influen e care pot compromite ra ionamentul; presupune integritate, obiectivitate, pruden Independen a comportamental (în aparen ), presupune evitarea circumstan elor i faptelor care pot fi atât de semnificative, încât o ter persoan , logic i informat , de inând toate informa iile relevante i aplicând toate m surile de prevedere necesare, ar putea ajunge la concluzia c integritatea, obiectivitatea i pruden a au fost compromise.

o

Rela iile economice, financiare sau de alt natur trebuie

evaluate i din punctul de vedere al unei ter e persoane, rezonabil i informat

o Nu se pot defini situa iile care pot da na tere la amenin ri

privind indepen- den a i de aceea, un cadru conceptual este mai folositor decât un set de reguli

o Profesioni tii au obliga ia de a identifica i evalua circumstan ele i rela iile,

i s aplice m suri în vederea elimin rii sau reducerii amenin rilor

o

M surile de prevedere difer în func ie de specificul individual al misiunii

o

Cerin ele cu privire la independen pot fi sintetizate astfel :

pentru misiunile de audit, membrii cabinetelor/societ ilor de audit trebuie s fie independen i fa de clien ii lor

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

pentru misiunile de servicii conexe i alte servicii profesionale pres-

tate clien ilor care nu sunt clien i de audit, când utilizatorul anume precizat nu este restrâns contractual la una sau anumite persoane, membrii cabinetelor/societ ilor de expertiz contabil trebuie s fie independen i fa de clien ii lor pentru misiunile de servicii conexe i alte servicii profesionale pres- tate clien ilor care nu sunt clien i de audit, când utilizatorul anume precizat este restrâns contractual la una sau anumite persoane, membrii cabinetelor/societ ilor de expertiz contabil trebuie s fie independen i fa de client i s nu aib nici un interes financiar, direct sau indirect semnificativ fa de acesta

o Evaluarea amenin rilor i m surile trebuie s se bazeze pe dovezile ob inute înainte de acceptarea misiunii i în timp ce aceasta este în derulare

o Atunci când se identific amenin ri, acestea trebuie bine documentate, res- pectiv, o descriere a amenin rilor i a m surilor luate

o Nici unei organiza ii profesionale nu i se permite s aplice standarde mai stricte decât acelea expuse în sec iunea privind independen a din Codul Etic IFAC

o Independen a este poten ial amenin at de urm toarele cauze

:

Cauze datorate interesului propriu, atunci când s-ar putea beneficia de un interes financiar sau dac interesul propriu al cabinetului ar intra în conflict cu clientul

Cauze legate de sl birea autocontrolului, atunci când unul dintre

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

membrii cabinetului a gestionat anterior patrimoniul clientului Cauze datorate renun rii la propriile convingeri, atunci când membrii cabinetului i-au subordonat ra ionamentul profesional aceluia al clientului

Cauze datorate manifest rilor de familiarism, atunci

când în virtutea unor rela ii strânse cu clientul, membrii cabinetului devin prea în eleg tori cu interesele acestuia Cauze datorate unor ac iuni de intimidare, atunci când se apeleaz la amenin ri reale sau percepute

o M surile de protejare a independen ei sunt de trei categorii :

m suri dispuse de profesie, legisla ie sau reglement ri m suri stabilite prin contractul încheiat cu clientul

m suri dispuse de profesie, legisla ie sau reglement ri m suri stabilite prin contractul încheiat

m suri stabilite prin sistemele i procedurile proprii ale cabinetelor

o Independen a este cerut a fi asigurat pe durata misiunii, care începe cu primele prest ri i se termin cu emiterea raportului

o Urm toarele situa ii ar putea constitui, datorit lipsei efective sau aparente a independen ei, o baz rezonabil pentru a pune la indoaiala independen a profesionistului contabil :

rela ii personale i de familiarisme angajarea la clien i angajarea liber-profesioni tilor ca func ionari sau administratori ai clien ilor colaborarea îndelungat cu personalul de conducere al clien ilor,

cu referire la :

clien ii auditului societ ilor cotate :

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

- partenerul principal trebuie rotit la o perioad nu mai mare de apte ani

- partenerii roti i nu pot fi parteneri principali decât dup minim doi ani

- eventualitatea implic rii unui profesionist suplimentar prestarea de servicii de non-audit clien ilor de audit :

- furnizarea acestor servicii poate constitui o amenin are

- pot fi furnizate asemenea servicii peste angajamentul de audit cu condi ia reducerii oric ror amenin ri la un nivel acceptabil preg tirea înregistr rilor contabile i a situa iilor financiare

- pot constitui o amenin are când situa iile financiare sunt auditate ulterior

- nu pot fi furnizate servicii de contabilitate clien ilor de audit entit i necotate

- nu pot fi furnizate servicii de contabilitate clien ilor entit i cotate

- excep ii : situa iile de urgen , cu respectarea unor condi ii servicii de evaluare, pot constitui o amenin are legat de sl birea autocontrolului prestarea de servicii de impozitare pentru clien ii auditului, trebuie evitate prestarea de servicii de audit intern pentru clien ii auditului constituie o amenin are legat de sl birea autocontrolului prestarea de servicii de IT clien ilor de audit poate constitui o amenin- are legat de sl birea autocontrolului

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

deta area temporar de personal la clien ii auditului, poate constitui o amenin are legat de sl birea autocontrolului prestarea de sericii de expertize contabile i recuper ri de crean e pot constitui o amenin are legat de sl birea autocontrolului prestarea de servicii juridice clien ilor auditului poate constitui o ame- nin are cauzat de sl birea autocontrolului i de ap rare

recrutarea de personal superior de conducere pentru client poate constitui o amenin are legat de interes personal, familiarism i intimidare

servicii de finan are corporativ i similare, pot constitui amenin ri onorariile i aprecierea lor, cu privire la :

- m rimea onorariilor

- onorarii restante

- onorarii subestimate

- onorarii condi ionate daruri i ospitalitate, amenin are legat de interes personal i

familiarism litigii actuale sau poten iale

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Competenta profesionala i responsabilit ile privind folosirea exper ilor i speciali tilor Atunci când profesioni tii nu sunt competen i în prestarea unor servicii profesionale se vor ab ine sau vor apela la consultan i asisten competente. În cazul în care apeleaz la un profesionist de alt specialitate, profesionistul contabil trebuie s se asigure c acel expert cunoa te cerin ele de etic . În acest sens este necesar o supervizare astfel :

S cear exper ilor s studieze codul de etic S cear o confirmare scris a în elegerii principiilor de etic S ofere sfaturi dac apar conflicte poten iale

Onorarii si comisioane Onorariile trebuie sa reflecte valoarea serviciilor prestate, fiind stabilite in functie de :

Competenta si cunostintele necesare pentru natura serviciului Nivelul de pregatire si experienta persoanelor care participa la lucrare Timpul afectat executarii lucrarii Gradul de responsabilitate pe care il presupune lucrarea

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Reguli de etic pentru profesioni tii salaria i (partea C)

Profesioni tii angaja i pot fi unici responsabili sau responsabili în comun cu privire la întocmirea i raportarea informa iilor financiare sau de alt natur Forma legal a rela iei cu angajatorul nu are efect asupra responsabilit ilor de etic Profesionistul contabil trebuie s încurajeze în organiza ie o cultur bazat pe etic

Poten iale amenin ri legate de interesul propriu pentru angaja i Interese financiare, împrumuturi sau garan ii Acorduri de compensare prin stimulente Utilizarea inadecvat a activelor corporale Preocupare cu privire la siguran a muncii Presiunea comercial din exterior

Poten iale amenin ri legate de autoexaminare pentru angaja i Decizii de specialitate sau date examinate i justificate de c tre acela i profesionist care r spunde de aceste decizii sau de redactarea datelor

Poten iale amenin ri legate de familiaritate pentru angaja i Profesionistul care influen eaz raportarea financiar sau non- financiar are un afin sau o rud în pozi ia de beneficiar al influen ei Asocierile de lung durat cu contacte din domeniul deciziilor de afaceri Acceptarea unor cadouri sau tratamente preferen iale

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

Poten iale amenin ri legate de intimidare pentru angaja i Amenin area concedierii sau înlocuirii profesionistului, rudei sau afinului Dominarea cu privire la procesul decizional

M suri de protec ie din mediul de lucru Sistemul de supraveghere corporativ al organiza iei Coduri de etic i conduit ale organiza iei Proceduri de recrutare Controale interne aprofundate Proceduri disciplinare adecvate

Politici i proceduri de implementare i monitorizare a

performan ei

Politici i proceduri comunicare tutror angaja ilor Incurajarea inform rii nivelurilor superioare asupra tutror

aspectelor de etic Consultarea unui alt profesionist contabil

Conflicte poten iale Pot exista situa ii de conflict între responsabilit ile fa de angajator i obliga iile profesionale Exemple de presiuni cu care se poate confrunta angajatul :

- înc lcarea legii sau a reglement rilor

- înc lcarea standardelor tehnice sau profesionale

- facilitatea strategiilor lipsite de etic i ilegale de gestionare a veniturilor

- minciuna sau inducerea în eroare voluntar a auditorilor i a reglementatorilor

- emiterea unor rapoarte care prezint eronat faptele

DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL SUPORT DE CURS

M suri de protec ie :

- ob inerea unei consilieri din interior, dela un profesionist independent sau de la organismul profesional - existen a unei proceduri oficiale de solu ionare a conflictelor - apelul la consultan juridic

Întocmirea i raportarea informa iilor Profesionistul contabil angajat are responsabilitatea întocmirii sau aprob rii situa iilor financiare în conformitate cu standardele de raportare aplicabile Informa iile trebuie s descrie clar natura real a tranzac iilor, s clasifice i s înregistreze informa iile în timp util i adecvat i s prezinte faptele cu acurate e i complet Atunci când exist amenin ri acestea trebuie reduse la un nivel acceptabil, iar emiterea unor informa ii eronate semnificative trebuie raportat autorit ilor competente, luând în calcul i consultan a juridic i demisia