Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cecetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Proba scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism si alimenta ie public


Varianta 90

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I ( 28 puncte)
I.1.Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1-5), scrie i pe foaia de examen , litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p)
1. Diferentiala semantica este o metod de scalare utilizat pentru:
a. evaluarea atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli;
b. evaluarea opiniilor despre un anumit produs/serviciu;
c. evaluarea preferin elor pentru un anumit produs/serviciu;
d. evaluarea comportamentului poten ialilor turi ti;

2. Segmentele pie ei turistice în func ie de relief sunt urm toarele :


a) turism montan i de litoral;
b) turism montan, de litoral, de delt ;
c) turism montan, de litoral, de delt , lacuri i râuri;
d) turism de litoral i delt .

3. Serviciile turistice de baz care dau con inut produsului turistic sunt:
a) servicii de transport, cazare, alimenta ie, informare;
b) servicii de cazare, alimenta ie, agrement;
c) servicii de transport, cazare, agrement informare si intermediere;
d) servicii de transport, cazare, alimenta ie, agremen, intermediere.

4. Strategiile de pre uri aplicate în func ie de cerere-ofert sunt urm toarele:


a) strategia „ smântânirii”;
b) strategia „ smântânirii” i strategia penetr rii;
c) strategia „ smântânirii”, penetr rii, supravie uirii;
d) strategia supravie uirii si strategia penetr rii.

5. Ciclul de via al produselor turistice este constituit din:


a) ciclul inova ional i de produc ie, ciclul de via comercial ;
b) ciclul inova ional i de via comercial ;
c) ciclul de via comercial ;
d) ciclul de produc ie.

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun ( a,b,c,d,e) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c r spunsul este fals. (10p)
a) Strategia „ smântânirii” const în mic orarea unor pre uri mari atunci când cererea pe
pia a turismului este ridicat ;
b) Determinan ii ofertei turistice pot fi reprezenta i de pre ul pie ei, costul consumului de
produse turistice i cererea de consum, numarul si dimensiunile ofertei turistice;
c) Scala ordinal se bazeaz pe utilizarea unor unit i de m sur egale;
d) Strategiile de pre uri în func ie de concuren sunt: strategia tarifului ridicat, a tarifului
sc zut, a tarifelor pau ale i a tarifelor diferen iale;

Prob scis la MARKETING 1 varianta 90


Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cecetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

e) În func ie de num rul intermediarilor canalele de distribu ie pot fi: scurte, lungi i
medii.
I.3. Grupa i scalele de mai jos pe cele dou categorii cunoscute: Scale nemetrice
Scale metrice . (8p)
a. Scala propor ional
b. Scala ordinal
c. Scala interval
d. Scala nominal

SUBIECTUL II (30puncte)
II.1. Explica i no iunea de segmentare a pie ei turistice. (4p)

II.2. Scrie i pe foaia de examen, informa ia corect care completeaz spa iile libere: (12p)
a) Etapele procesului de creare i lansare a produselor noi sunt: identificarea ideilor de
noi produse,………1……….., testarea conceptului de produs, ………..2……..,
……….3………., ………..4…….., ……..5…….., ……….6………..

II.3. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale
cu informa iile care lipsesc (segmentarea clientelei în func ie de nivelul de educa ie). (14p)
A
B C

D În raport cu nivelul de educa ie, E


clientela se împarte în:

Alte categorii G
F

SUBIECTUL III (32 puncte)


Realiza i un eseu cu tema “Politica de promovare” având în vedere urm toarele :
 definirea publicit ii
 prezentarea a patru obiective ale publicit ii ;
 structura publicit ii (clasificarea dup obiectul s u, natura pie ei, aria geografic
de r spândire a mesajului);
 enumerarea a patru mijloace de promovare a vânz rilor;

Prob scis la MARKETING 2 varianta 90


Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public