Sunteți pe pagina 1din 7

VroRrce Lupu

Urrruul AMANT
Volumul L

D sscAru$AREA TRE curulur


vT'fw/
imi place si adorm atunci cAnd ploue. Me
relaxeazd ;i-mi simt trupul plutind precum un fulg'
Ce poate fi mai frumos decAt o zi de iulie ploioasl
lenevind in pat,lisAndu-te pradi euforiei provocate
de ploaie? Nu, nu pot si adorm, imi spun. Mai este
o ori pAni alarma va suna gi dacd adorm acum imi
va fi al naibii de greu si mi trezesc. Nu gtiu dacd
am dormit mai mult de trei ore in noaptea aceasta,
gtiu doar cI micula Anne m-a linut treazA.Are patru
luni ;i incd are colici... sau cel pulin aga cred,luAnd
in considerare semnele principale.
A adormit mai bine in urmi cu o jumitate de
ord, iar somnul ei e ceva mai profund. Mi intorc
cu fala spre fereastrd gi urmiresc picdturile de
ploaie care se scurg pe fereastra inchisd. Ag da un
an din viala mea pentru o noapte bine meritatl de
odihnS. Derek m-a pirlsit, la fel gi mama pe cAnd
aveam zece ani, iar tata a murit cAnd a hotdrAt si
escaladeze muntele Fuji din ]aponia gi'.. incd md
doare cAnd md gAndesc la asta. IncI ii simt lipsa'
CAteodati vin acasi in speranla ci mi agteapti. Dar
el nu mai este gi niciodati nu va mai fi alituri de
mine. Am rdmas doar eu, Anne gi Dominika, nebuna
mea mamd vitregd pe care tata a ales-o s5-i fie sofie.
De mai bine de opt luni de cAnd tata a murit, am
impresia cd Dominika trdie;te pentru a-mi face zile
fripte gi din nu gtiu din ce motiv md ur59te, mai
ales de cAnd am ndscut-o pe Anne. Drept vorbind,
niciodati n-a putut si rimAnd insircinati Si Stiu cAt
Viorica LuprL {lltimul arnant Volumul L D escdtu;area trecutului

de mult gi ea ;i tata i;i doreau un copil. Chiar dacd stomacul imi fierbe precum iadul. Fac un dug rece
se poart6 urf;t cu mine gi m-a obiigat si-mi gdsesc incercAnd sd mi dezmeticesc, mi schimb intr-o
de rnunc5, atunci c$nd Derek a dat bir cu fugifii, rochilS vaporoasi, galbeni gi mi duc s-o trezesc pe
riu prea pot sH ii ies din cuvdnt pentru ci educaiia Dominika.
gi respectul, nu-r*i permit s-o jignesc. DacS-ar gti spun incet. Haide!
Dorninika ce gAndesc despre ea, cred ci m-ar ucide - Dominika,
Pleci? mi intreabi ea, ridicAndu-gi capul din
tn sarnn. irni amintesc cd mi-a propus si i-o dau pe -
perne. Anne doarme?
Anne atunci cAnd am niscut-*, ca eu s5-r.r:i continui Mhi, spun eu apoi md duc si dau la o parte
facultatea, si-mi urmez visurile, iar eu am refu- -
draperiile de la geamuri. A plAns mai toati noaptea,
zat-o, crezAnd ci Llerek mi iubegte gi s* va ocllpa adaug eu.
de n'line gi cle f*ti!5. Duph ce am r5mas singuri, arn Cred ci mai stau pulin in pat pAnd se trezegte,
ficut ceea ce ficealn rnereu: l-arn sunat pe Gabriel. -
md anunfd ea. Spor la muncS! strigd dupl mine'
El este,,amantul rnetl", dach pot s5 il numesc aga. La Mersi, zic gi plec inchizAnd uga.
el rn-arn dus dupH ce prirnul meu iubit m-* pir5sit -Dominika are grijd de Anne cAt timp eu sunt
si fat la ei men6Jearn cri iie c3t* ori ni5 certarn cu plecatd la serviciu. Nu-mi fac griji, pentru ci gtiu
llerek. N^am avut niciodatS o reialie cu ei mai mult cAt de mult o iubegte. Parci o iube;te prea mult, dar
de e{ciuf; siptlmAni" Hxistd doar atraclie fizic5 intr,r: tot nu imi fac griji. N-am alte rude din cAte gtiu eu.
noi gi nirnlc mai nrult" Ga[rriel este genul ele hiiar Mama, dupi ce a plecat, n-a incercat niciodati si
carismatis: inalt, irrunet, corpnlent dupH care orice dea de mine, iar eu am acceptat cd ea nu mi iube;te.
fat;i ar intoarce capul. Acela pe care vrei sd-l ai la Cu Anne nu se va intAmpla la fel. Ea va avea parte de
bra! dacl vrei sI te invidieze lumea. ins5 el nu dI mine, de toati dragostea gi tot sprijinul meu. Cam
doi bani pe relalii de felul acesta gi, rnai pufin, pe asta este tot ce ii pot oferi deocamdati' Aerul cildu!
sentimente. $i-am aies s5-l pdstrez aqa curn e. intAl- al diminelii de vari mi inviluie intru totul. Trec pe
nirile dintre ruiine gi el erau la o distanli de cAteva lAngi un complex comercial care nu este deschis la
luni, poate chiar;i un an, dar;i acum mi face si md aceastd ord ;i md opresc la chiogcul urmitor si-mi
cutremur doar gAndindu-rnd la el. iau o gogoagi caldd gi o cafea fArA zahdr. Parcurg
acelagi drum de trei luni gi niciodati nu plec foarte
Un zgomot urAtimi invadeazl linigtea. Este ;ase fericiti spre munc5. Nu aga mi-am inchipuit eu ci
dimineafa. Alarma... am adormit si acum m5 chinui va fi viala mea, iar speranlele mele se niruiesc cu
s5 opresc zgomotul Ssta ca Anne s5 nu se trezeasci. fiecare zi cind strdbat acest drum.
Norocul meu cd ea doarme. Dominika are griji si-mi aminteascS ci s-a ales
Cobor din pat gi pornesc spre baie. Md simt rir,i praful de reugita mea, de gcoala mea, de visul meu
din cauza oboselii care-a pus stipAnire pe corpul de a deveni chirurg. Ea imi amintegte mereu ci
rneu. Ochii md usturi, picioarele m5 dor gi parci acum depind de ea gi ci nu am niciun fel de ajutor
IU 1L
Viorica Lupu Ultimul amant Volumul L Descdturarea trecutului

din partea niminui. Dacd acceptam oferta ei, acum noplilor nedormite. Oboseala rni-a intrat in creier
puteam sd termin facultatea gi si fiu liberl aga cum gi nu gtiu cAt am sI mi mai pot fine pe picioare'
e orice fati de vArsta mea. insb Anne este a mea, Aici nu este loc pentru gre;eli. O eroare inseamni
nu a ei gi imi doresc tare mult ca viafa mea si ia o moarte, iar singurul lucru care-mi lipse;te este
intorsdturi spre bine, ca si nu renun! la Anne. si imi pierd jobul. Termin rondul saloanelor; apoi
In mai pulin de zece minute ajung la muncd. Nu intru in sala de operalii gi pregitesc ustensilele.
e departe aga cd imi permit si merg pe jos. Plus c6 Astdzi avem noud operalii programate' Nimic grav
oboseala imi trece atunci cAnd fac migcare. gi sper sI nu apard. ceva urgent. Dupd ce termin mi
introduc cartela de acces in dispozitivul de duc in cabinet gi mI apuc si fac figele cu externiri'
scanat, iar pe ecran apare numele meu, Anya Millef, Cineva bate ugor la u;d gi intri pfuind cu timiditate.
gi ora la care am ajuns in clSdire. Ugile se deschid gi Este o mami pe al cirui copil l-am vizitat in salon
eu intru gi urc in grabd cele doud etaje. Aici lucrez, ceva mai devreme.
intreb, iar ea scuturi
sau cel pufin aici am gisit un loc pentru studiile
mele liceale gi ce-am reugit sd acumulez in doi ani
- S-a intAmplat ceva? o
din cap ci nu.
de facultate. Ei nu dau o pari chioari pe ce-am acu- Me intrebam daci putem pleca acasd, imi
mulat de-a lungul timpului gi asta pentru cd n-arn
-
rdspunde. Nu-mi face deloc pldcere sI mh aflu in
terminat facultatea, ca apoi s5-mi dau masterul, aga spital. Suntem de ieri aici;i...5e... Ved ci se bAlbAie
ci acum sunt aici, doar o asistentd la secfia pedia- ;i asta inseamni ci ii este team5.
trie-chirurgie, cu salariul minim gi demni de mild. Este in reguld, ii zic. SI vid despre ce este
Intru in vestiar gi md schimb in uniforma de
-
vorba. Mi uit peste fi;a biiatului 9i vdd ci a fost
lucru dupd care intru pe secfie. adus ieri dimineafi. Leziuni la cap, dar 9i leziuni
interne.
- Am ajuns! le spun fetelor care deja se pre-
ci medicul de gardi o
giteau sI plece. Ele imi zAmbesc gi-mi arati spre
raportul din seara precedentS. Eu il iau ;i rni uit
- Dupi cum vdd nu cred
s5-l extern eze,ii spun femeii care intre timp a venit
peste el. mai aproape de mine.
Dar a spus ci este bine, imi insistl ea' Nu
fete.
- Anabella nu vine astdzi,imi spune una dintre -
este?
in regulS, spun in timp ce rdsfoiesc Ba da, numai ci trebuie linut sub observafie
- Este
raportul. Md descurc cu... cu cine sunt azi pe turd?
-
doui siptimAni din cAte vid. Vid ci pdle;te cAnd
Erika;i Tasha, imi rispunde. aude cI are de stat in spital aga de mult' Imi pare
- Cu
Perfect, spun, apoi mi indrept cdtre saloane. rdu pentru ea 9i pentru miculul ei, a;a cd-i spun'
Nu e- chiar bine, dar nu vreau s5-mi ardt dezamd- - Si vid ce pot face pentru dumneavoastri. Ies
girea fafi de colegele mele. inseamnd mai multi pe u;i gi md indrept spre cabinetul medicului de
muncd gi epuizare. Deja am pierdut numdrul gardd. imi face semn si intru. Degi gtiu cd rniculul

12 n3
Viorica Lupu Ultimul amant

nu va fi supus niciunei operafii, plrerea mea este r5)


cd poate si plece acasd gi sd revind la control peste
doui siptlmAni. Dar aici n-am voie sd-mi dau cu
pirerea ;i doar sI mi supun celor care au compe-
tenla necesarS. Md intorc spre cabinet unde mi Ora gapte. Ziua de azi s-a incheiat ;i am reuqit
agteapti mdmica. ZAmbesc, deoarece doctorul a si rdmAn lucidS. Cobar cele doui etaje ;i o iau la
spus cu voce tare ceea ce eu gAndeam. pas spre cas5. Sper ca in ncaptea asta si dorm ceva
Puteli veni la control peste doud siptimAni? mai mult. Oragul este aglomerat la ora de inserare,
-
o intreb. iar canicuia de peste zi a disp5rut. Este nurnai bine
pentru o plimbare in ora;, perfect pentru o cini
- Sigur cd da.
Acum fac externarea. V-o aduc imediat in pe terasi sau si ie;i pur ;i simplu si te bucuri de
- doamni. Femeia i;i duce mAinile la piept
salon, naturd"
Bun5.
gi-mi mullume;te apoi pleacS. Termin de ficut toate -
intorc privirea ;i-i remarc zflmbetul dupi care
figele pentru externiri gi cu a copilului respectiv md
indrept citre salonul unde doamna de mai devreme inci mi topesc. El tnct ?mi zAmbe;te.
md agteapta. - Buni, Gabriel.
E;ti liberd? mi intreabi. intrebarea asta la
- Poftim, imi spune intinzAndu-mi o coali -
noi se traduce de muili ani prin,,Po!i sd vii la mine?"
irnpituriti. Senzalia de oboseaii dispare 9i mi cutrernur doar
O deschid ;i constat cd este un bilet de avion. la gfindul ci b5iatul Ssta face minuni doar prin
Md incrunt pentru ci nu-mi dau seama exact de ce sirnpla lui prezenfi. Chiar aveam nevoie de el, insh
mi-l di. n-am fost pregdtit5. Dupi recenta rnoartea a tatei,
Puteli schimba numele la agenfie. Vd costi dupfi nagterea fetilei gi tot tam tam-ul cu Dominika
-
doar cAteva ruble. VdzAnd ci eu incd nu ingeleg des- gi Derefu n-am indr5znit sI mi mai gAndesc la mine'
pre ce vorbegte, femeia continud: Este un bilet de Cred ci am fost prea supdratl pe viagi gi prea ocu-
doul persoane in Tenerife, hotel inclus plus mas5. pat5 cu munca.
Peste doui zile e plecarea, iar noi evident nu mai liber5. El zAmbegte din. nou 5i n'li ia
putem pleca o siptimAni. - Da,desunt
de mAni parc5 acest lucru este cAt se poate de
Ah, acum mi-am dat seama despre ce este normal. Da, pentru noi este, deoarece existi acel
-
vorba, ii spun 9i imi dau cu palma incet peste frunte" ceva care ne line aprcpiali gi pentru ch de fiecare
Nu pot si-l accept pentru cd lucrez, dar oricum vd dati am procedat aga. Locuie;te la numai cAteva
mulgumesc. strizi. Dominika o sI mi omoare pentnr cd intArzii,
Atunci puteli sd-l faceli cadou altcuiva, imi lnsi nu-mi pas5.
-
spune. Mda, pot face asta. * Ardli bine, il aud spun6nd. lntorc privirea ;i
_- Mullumesc. vdd ci mi studiazl atent" Ce face Anne?

L4 15
Vioricq Lupu Ultimul amant Volumul T D es cdtu sare a trecutului

Este bine, Dominika are grijl de ea. Eu lucrez Nu gtiu, ii rispund ridic din umeri gi plec.
-
la spital, ii spun. -Dominika este rogie de nervi. Este obositd, nu
Am auzit. $i cum e? cred ci a avut aziparte de un pic de lini;te. O iau pe
-,,Cum e, ce? Cum e cu un bebe sau cum e si fii Anne din bralele ei.
singuri cu un bebe, sau cum este fdri tati, sau cum ai fost, Anya? mI intreabi furioasi?
e sd locuie;ti singuri cu Dominika. Cum e la muncd? - Unde
Ce avem la cind? o intreb la rAndu-mi.
Cum e, ce?" imi spun in gAnd. insi el nu se sinchi- -Dominika lovegte cu palma in masd gi mi face
segte sd citeascd prin mine, aga cd imi dau seama cd si tresar. Jojo intri pe ugi ca de obicei, fdrd sd bat5,
este gi va rdmAne mereu acela;i tip: neinteresat de ceea ce o enerveazl rdu pe Dominika. imi zAmbegte
iubire, fbri sentimente, fdrd si-gi doreasci o familie, gi mi-o smulge din brafe pe Anne gi o pupd pe creg-
un job. El este doar Gabriel, bdiatul bogat din oragul tet, ficAnd zgomot cu pupdturile ei. Jojo este prie-
meu, care niciodati n-a fost nevoit si munceasci tena mea. La scurt timp dupd ce mama ne-a pdrdsit
pentru ci deja le are pe toate. Mami gi tati au grijd pe mine gi pe tata, ne-am mutat in Rusia, iar Jojo de
sd nu-i lipseascd nimic. atunci mi-a rdmas prietend.
- Unde ai fost, Anya? mi intreabi din nou
Intr5m in apartamentul lui. El incd md line de
mAn5, apoi mI lipe;te de perete gi mi s5rutS. il Dorninika.
cuprind de mijloc gi-i rdspund la sdrut, apoi imi Nu am voie de un pic timp gi pentru mine? o
vAr mAinile sub tricoul lui gi i-l dau jos. imi las -
intreb eu nervoasd.
corpul moale ca el sd mb poati conduce spre dor- Nu, lip5 ;i mai tare la mine. Nu cAnd ai un
mitor. Acelagi dormitor care a fost martor ani de -
copil acasd. Nu mai e;ti adolescentS, Anya, inlelege!
zile iubirii noastt:e, atunci cAnd pimAntul imi fugea Maturizeazl.-te. Gata cu biielii, gata cu iegirile, adio
de sub picioare. Iar Gabriel e acelagi tip care mi-a viafi personald. S-au terminat toate in momentul in
diminuat durerea ani de-a rAndul. Acum face din care ai decis sd pdstrezi copilul!
nou acela;i lucru gi tot ce e negativ in mine, dispare Nu este a$a, Dominika. Tu nu gtii nimic, ii r5s-
ca prin magie. Mi tine strAns in brate de parci nu pund- tremurAnd de nervi, pentru cd altceva nu-mi
mai mi-ar da drumul. ii spun ci trebuie sd plec gi-i permit s5-i spun. Chiar daci nu-mi place, depind de
cer s5-mi vorbeasci despre ce a mai ficut in ultimul ea.
timp. incepe si-mi poveiteasci ca de obicei despre fi liberi si umbli liberi daci Anne ar fi a
fetele cu care a fost gi pe care nu le-a mai sunat, imi mea,
- imiAispune ceva mai calm de data asta gi-i citesc
povestegte foarte detaliat, iar eu rAd pentru cd el in ochi o rugiminte.
este foarte previzibil. Mi sirutd inci o dati gi sunt Refuz si-i rispund, aga cd abordez din nou
nevoiti s5-l ciupesc pentru cd el chiar nu-mi mai di subiectul cu cina. Chiar imi este foame.
drumul. avem la cini?
CAnd te mai vid? strigi din ugi. - Ce
N-am putut si ies la cumpirituri pe cildurS,
- -
L6 1.7
Viorica Lupu Ultirnul amant Volumul l D e scdtu;are a trecutului

imi spune. Mi duc acum s5 cumpdr ceva. Di-mi aga ci nu:mi pare riu de melancolia ei. O urisc in
nigte bani, imi spune. tdcere avAnd pe chip zAmbetul pe care il am atunci
!i-am dat tot salariul rneu acurn doul cAnd md bucur ci ea suferi. Poate cd eu sunt cea
- Dar Dominika.
sdptdmini, maleficS. Neah, scutur din cap.
primit un bilet spre Tenerife astizi, spun.
- Nu-!i este de-ajuns ci taicd-tu ne-a ldsat lef-
tere, Anya? Acum trebuie iar si umbl5m in banii de
- Am
Cred ci i-l dau lui fojo.
se miri Jofo.
rezervi pentru ci nu ne descurcim deloc cu cheltu- - Poftim?
Oh, am uitat, egti pedepsit5. Cineva nu l-a
ielile. Are un ton plAnglcios afl.lnci cAnd vorbegte ;i -
tot ce-i spun este: ascultat pe tati, o tachinez eu, iar ea mi strlpunge
Cat i;i trebuie? cu privirea.
-Dupi ce Dominika pleaci la cumpirituri, fojo bilet? intreabi curioasd Dominika.
- OCemdmicd cred ci avea o excursie programati
bate din palrne fericiti gi se agazi lAngi mine. -
cu fiul ei. El a avut un accident;i, in fine, biletul de
unde ai fost? miintreabi entuziasmatd.
- Deci,
Gabriel, ii rispund.
doul persoane gi hotel inclus o sdptimAni este la
-
fojo scoate un sunet de iiiiii gi simt ci-mi explo-
mine. A mai spus ci numele poate fi schimbat ugor.
Cui i-l dau? intreb ;i flutur biletul in aer. Dominika
deazd timpanele, aga ci-i fac vAnt cu piciorul. Ea
se lumineazd.lafa[d gi spune:
este mereu entuziasrnati atunci cAnd este vorba de
duc eu!
el. Speri ca intr-o zi si fim irnpreuni, nu numai o - Md nu po!i. Anne cu cine rimAne?
or5, cAt ne petrecem acum. Parc5 este dusi cu pluta - Nu,
O iau cu mine, spune ea fericitd. Eu dau din
pentru c5, de fiecare dati cAnd ii explic ci el nu vrea -
cap s-o lase baltd, apoi ea se repede in fala mea.
o relafie, ea nu infelege. Te rog, Anya, te rog, te rog.
Terminh,iizic. Este un papd lapte. -Doamne, femeia asta este precum un cilelug:
-Ea rAde gi-mi cere detalii, insi n-o si aibl parte igi schimbi cu ugurin!5 stdrile. Apoi revine cu argu-
nici de data aceasta de niciun arndnunt, a$a cI bate mente.
in retragere ;i schimbim subiectul. pofi si
In timp ce Dominika pregitegte cina, incepem - GAndegte-te ci timp de o siptdmAni
te odihnegti. O si te relaxezi.
si discutlm despre nnunca rnea gi nu gtiu din ce Bine, spun eu. Doar auzind cuvAntul dormi,
motive, ea mfr intreabl mereu ce noutlgi mai am. -
m-a convins. Cum crezi cdte vei descurca Dominika?
Poate ci ei chiar ii pasi de mine, insi eu sunt la fel Adicd egti congtienti cd n-o si poli face multe lucruri
de cipoasi ca tata gi prefer si cred ci Dominika este din cauza fetifei?
maleficS. Anne se joaci pe jos cu o zdringinea, iar Ce conteazd,, plec in Tenerife! spune gi entu-
eu o vid pe Dominika cum zAmbe;te dusi pe gAn-
-
ziasmul ei mi enerveaz5, dar zAmbesc.
duri. Poate ci se gAndegte cum ar fi viala ei daci ar
avea copii. [ns5 din picate nu are gi nu poate si faci,
- iti trebuie procuri, ii spun. Ea fluturi din
mAini gi spune:

18 1.9

S-ar putea să vă placă și