Sunteți pe pagina 1din 7

Deceived

Elisabeth Naughton
Coppight @ 2018 Elisabeth Naughton
Toate dreprurile rezervate

Kx#ffi&ffiffi# ffiK${e$$YSN
Lira gi Cfugi
M Sclava iubirii
sunt m[rci inregistrate ale
rorno;ntice
Grupului Editorial Litera
O.P. 53; C.P,212, sector 4, Bucuregti, Romdnia Traducere din limba en.gleze
tel.:031 425 16 1910752 t01 7?7 Elena Macoviciuc
e,mail: comenzi@litera.ro

Ne putegi vizita pe
www. litera. ro/lirabooks.ro

Sclaua iubini
Elisabeth Naughton

Coppight @ 2019 Grup Media Litera


penfir vemiunea in limba romAntr
Toate drepturile rezervate

Editor: Vidraqcu gi fiii


Redactor: Maria Popa
Corector: PeuniEa Ana
Coperti: Flori Zahiu
Tehnoredactare gi prepress: Ioana Cristea

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Romdniei


NAUGHTON, ELISABETH
Sclava iubirii,/ Elisabeth Naughton;
trad.: Graal Soft - Bucuregti: Litera, 2019
ISBN 978-606-3 3.37 17.8

I. Macoviciuc, Elena (trad.)

82I.ILL(73).31=135. L LI?ERA@
2A19
capitolul L

Natalie

Eram pierdutl intr-o mare de intuneric, fera se imi


pot gesi drumul.
Copaci cu ramuri ?ntortocheate ca nigte mdini se in
tindeau dup[ mine. Pietrele imi inqepau tdlpile goale.
Mirosul de noroi 9i de mugchi imi sugruma gdtul la fie-
care inspiragie, dar nu m-am oprit.
Nu am putut.
Veneau dupd mine. Se apropiau cu fiecare pas, vocile
lor rlsundndu.mi mai tare in urechi, respiraqiile fier-
binqi alunecindu-mi pe piele pind cdnd am inceput sI
tremur. Insd oricAt de repede fugeam, nu reuqeam sLmi
fac picioarele si se migte mai rapid. Nu glseam o cale de
iegire. M,am luptat cu vi,tele gi ramurile din lurul meu,
am incercat s[ respir, ins6 intunericul copleqitor era tot
ce m[ inconjura. Asta gi o senzaEie apesetoare in adAn-
cul sufletului care imi spunea c[ eram captiv[ gi nu voi
mai fi libera niciodat[.
Am clipit din nou in lumin6. Umbrele s-au retras
precum ceata care alunecS. pe deal la r[sdrit. Undeva
aproape, fognea un material, cel puqin asta am crezut ce
este,^qi o voce ugoar[ gopti:
- Igi revine. Du-te qi spune-i.
Se auzird pagi, care displrur[ apoi, gi in timp ce sim,
gurile mele imi reveneau ugor, acele cuvinte avurd ecou
in mintea mea.
,,Spune-i."
Cui?
Am clipit din nou, incercAnd si vid unde sunt gi ce
se intimpla.
8 ElisabethNaughton Sclaaa iubiii 9

Membrele imi erau greoaie. Privirea incegogata. Am Nu gtiam unde eram sau ce se intdmpla, dar cind
continuat s[ clipesc ai mi-am dat seama incet cS deasu- am deschis ochii din nou, mi-am dat seama c[ eram im-
pra mea se invArtea ceva. bricatd in pantaloni scurli gi roz de pijama gi un maiou
Un ventilator. M-am uitat la lamele incefogate care albastruinchis. O brizi calda batea prin geamul deschis,
se migcau in cercuri lenege. Privirea nefocalizatd mi s-a spunindu-mi c[ erau cel puqin 25 de grade afarl. Asta
intors spre dreapta gi am vlzut mai bine obiectele aflate imi explica de ce transpiram.
in cea![. Un gifonier 9i o u9[ care dldea spre... Nu gtiu CAnd mi-am ridicat capul, mi,am dat seama cd eram
unde, M-am uitat in stanga. La naiba, lumina era pu- intr-un fel de dormitor, unul in care nu mai fusesem
ternicl, gi am inchis ochii pe jumdtate, pentru ci razele niciodat[. Pereqii erau cu stuc, tavanul ascugit avea bAr-
imi ardeau retina. Ceva verde se migca dincolo de feres- ne de lemn, patul de sub mine imens, cu baldachin gi
tre; mi,am dat seama c[ erau copacii, qi un obiect albas- o cuvertur[ din plug. Mobila din camerd era din tec
tru-verzui apdru la distanga. Semlna cu un munte. sau bambus - nu eram sigur[ - gi scumpl. Iar prive-
- Iat[-te, se auzi o voce feminini de undeva din ligtea aceea...
dreapta mea. Privirea mi se duse in stdnga din nou gi m-am uitat
M-am uitat in direcgia ei 9i am incercat sa me con la munqii inverzili fascinangi qi la mare in timp ce inima
centrez pe tanera care se apropia. Avea poate pufin mai imi betea puternic. Unde naiba eramJ in Caraibe? in
mult decAt cei24 de ani ai mei, purta un sarong inflorat Bahamasl In Seychelles?
gi o bluzd neagr[, insl in timp ce plrul meu era inchis la O inqepdturd in deget mi-a atras privirea in jos. Ochii
culoare 9i ondulat, al ei era blond gi drept gi plrea sd fie mi se m[rir[ cdnd am vezut tuqul care innegrea degetul
prins la spate intr-o coade. inelar de la mdna stdng[.
- Credeam c[ o s[ dormi toatd septemAna. Ai gri- Tugul era proasplt, pielea pulin rogie in jurul fie-
j[ cdnd te ridici. Picioarele probabil igi un pic slabite. ctrrui semn gi intreaga zon5, eta acoperiti de ceva strd-
Me duc silli aduc nigte suc 9i biscuigi. Pun pariu c[ lucitor, ca un unguent sau o alifie. Inima imi bltea cu
gi.e foame. putere cAnd mi'am intors mAna qi am citit cuvdntul scris
Dispdru inainte se o pot intreba cine era. Confuzl, pe pielea mea:
1 -g
m-am uitat inapoi spre stenga. Pe mlsurl ce vederea ^
,,)cIava.
imi devenea mai clar[, am vezut o punte alba plina cu $ocat[, mi,am intins mAna gi degetele. Pielea de pe
scaune cu perne roqii. Palmieri se intindeau spre cerul degetul inelar era qi ea tatuate cu doui litere mici: L.S.
azuriu gi o piscini adAnce perea s[ dispara in apa oceanu- Am fost cuprinsl de oroare. Nu gtiam decAt o per
lui, sau a mdrii, sau... soan[ cu acele iniliale. O persoand care imi spusese de
La naibal Am f[cut ochii mari gi inima mea a luat o curAnd cuvAntul,,sclav[".
razna. Luciano Salvatici.
M'am ridicat repede, ins[ imediat am regretat acest Am slrit din pat gi mi-am lipit corpul care tremura
lucru. Durerea care mi-a injunghiat fruntea a fost ca de perete. Luc imi spusese c[ trlise la tropice inainte sl
o mie de pumnale mici care mi-au str[puns creierul. se mute la New York gi sd preia funcgia de CEO a revis-
M-am apucat de ambele tAmple, am gemut 9i am res- tei de mode a familiei sale. Nu spusese unde, dar gtiam
pirat adAnc pinl cAnd valurile de agonie au devenit o instinctiv c[ oriunde ar fi locuit inainte era locul unde
pulsaqie insistentd. m[ aflam acum.
10 ElisabethNaugltton Sclaaaiubirii 11"

Picioarele imi tremurau. Durerea imi pulsa prin gam- Mi-am amintit si cd el era berbatul care md urmirise in
ba stAng[, insi am ignora?o in timp ce rn am sprijinit de Idaho dupa ce iugisem de el, m[ drogase gi md rlpise.
perete ca s[,mi revin. M,am uitat disperate prin camerd Totul din mine ingheqd.
gi m-au lovit imaginile care imi coplegeau mintea. Ima. Ochii lui ii fixar[
pe ai mei, insl nu era privirea
gini gi viziuni care veneau de nicdieri gi nu aveau nici calda gi familiara pe care mio aminteam din perioada
un sens. pasionah pe care o petrecuserlm impreuna in Italia.
B[rbagi in robe negre, care steteau in cerc in pddure, Nu, in clipa in care privirea lui o intAlni pe a mea, ochii
magtile lor albe fiind luminate de torfe. Eu, alergdnd lui furtunogi se schimbar[ intr-un fel care imi spuse
prin casa mea micl dln Idaho gi aruncat[ la pdmint de c[ nu fusese niciodat[ barbatul de care md indrlgosti-
cineva din spate. Un ac ce imi strepungea pielea. Un alt sem 4-
Drosteste.
barbat imbrd.cat in negru, de data irt" in costum, nu in - In sfArqit, te-aitrezit, spuse el cu accentul lui italian.
robE, cu o carte in mAn[. MA intreba ceva ce nu ingele- E bine, penftu cd avem multe de discutat, nevast[.
geam. $i ochii cenugii gi furtunogi ai lui Luc, cu pupila Pentru o clipe, nu m-am migcat. Apoi cuvAntul acela,
lui stdngi unici, sub forma unei gduri de cheie. Ma pri. ,,nevastd", m[ lovi, gi privirea mi se duse direct la mdna
vea, gi vocea lui familiarl m[ incuraja sd spun da. imi lui stdng[, ce i se odihnea pe gold. O verighetl groasl qi
spunea ci de indatl ce voi face asta, totul 'rri fi bine. neagrl era pe degetul inelar.
Tianspiraqia imi curgea pe spate gi imi umplea frun- Mi se fdcu greaf[.
tea cAnd am ridicat m6.na gi m-am uitat la tatuajul ma. - Nu, am reugit s[ spun cu vocea tremurAnda. N,ai
lefic care imi marca pielea. Panica imi crescu in piept. flcut asta.
Am inghigit cu greu. Am incercat s[ raqionalizei. Am inse chiar inainte s[ spun asta, mi-au aplrut diferite
incercat sd md conving c[ nu era ce cre,.. imagini in minte. Imagini cu barbatul in costum negru,
Se auzir[ pagi in afara ugii. Privirea mi se indreptd in care imi spunea c[ nu mai rdmdseser[ de facut decit
acea direcgie. Uga fu deschise. Apoi l-am vdzut pe Luc, actele. Apoi Luc imi spunea c[ m-am descurcat bine,
corpul lui musculos fiind imbrlcat in blugi spalacigi ;i ln timp ce mi lua de talie, m[ ridica gi imi intindea
un tricou negru lejer, pd"rul negru ciufulit ca gi cum 9i-ar mdna spre o hArtie albe, unde m[ indemna s[ imi scriu
fi trecut mAinile prin el de mai multe ori, ochii lui cenu. numele 16nga allui.
gii unici, furtunogi gi intimidanfi, aga cum ii gtiam. - N-am f5.cut asta. Maxilarul lui Luc se incorde in
I1i*,1 imi betu lutere 9i o cdldur[ familiard mi se timp ce se indreptd. Noi am fdcut asta, 9i igi sugerez
_
r[spAndi lu
in piept cAnd mi-am amintit ce acesta era Luc s[ te obignuieqti cu ideea, doamnl Salvatici, pentru c[
al meu, Barbatul care preluase controlul asupra corpu- nu plecim de aici pAn[ n o s-o faci.
lui meu gi imi trezise inima cu o singur[ atingere. Bar. Panica se transform[ intr,o furie pe care nu o puteam
batul care imi rearanjase prioritigile.-Barbatuf care imi conffola, colorAnd totul in rogu. Credea c[ m[ poate
salvase viaqa de mai multe ori. clroga, r[pi, forga inff un mariaj pe care nu-l voiam gi cl
Dar la fel de repede mi-am amintit c[ era gi barbatul a trrur gi simplu o s[ md obignuiesc cu ideea?
cdrui familie era implicatl in mai multe activit[tri ilegale Nu. La naiba, nu!
prin Europa, de la trafic de droguri la prostitugie gif cel Privirea mi se indrepte c[ffe uga glisantl cu geam de
mai groaznic, crearea sclavilor beta: femei al clror scop lfingd mine. Cind mi-am vlzut gansa penffu libertate,
unic era s[ serveascd nevoile barbaqilor din Casa lui. nu am ezitat.
12 ElisabethNaughton

- Natalie, m[ avertiz[ vocea duri din spate. Nu a9 iegi


-ceva imi spuse ,tu'*'o::t" ta
pe uga aia dacl a9 fi in locul teu.
aveqi nr"ort:
me de data asta.
- Du,te naibii, Luc! M-am aqezat pe scaunul din spatele biroului in timp
Am deschis uga gi am iegit in aerul cald tropical. ce pagii Selei se indreptar[ cdtre bucdt6rie. Nu eram
Dupd. care am fugit, exact cum ar fi trebuit sl fac cdnd suplrat pe ea. Se ocupase de vila in stil balinez de pe
l-am intdlnit pe Luciano Salvatici. insuh in ultimii doi ani. Dar femeia nu gtia cdte drep-
tate avea cAnd spusese c[ aveam probleme. Eram adinc
afundat in ele pentru ce nu sterusem departe de Natalie
capitolul 2 James cdnd ar fi trebuit s-o fac, iar acum amdndoi eram
in pericol din cauza incapacitljii mele de a-mi gine mAi,
Luc nile doar pentru mine.
Privirea mi se duse dincolo de peretele de stich, ce-
La naiba! Mersese la fel de bine ca o obturaqie de tre vegetaqia tropicah, qi m-am uitat dupl Natalie, insd
canal eguatd. $dam ce nu va sta aproape de cas[. Era probabil destul
Incruntat, m,am uitat prin uga deschisd cum Natalie de departe gi credea c[ dacl alerga destul de mult gi de
se opri pe terasa de lemn, se uit[ in stingfl gi in dreapta, repede, va gdsi o cale de sc[pare. Pdcat cd singurul lucru
dup[ care se indreptd spre copaci, in picioarele goale pe care il va afla va fi ce era in continuare captiv[, doar
gi imbrlcat[ numai intr-un maiou de bumbac Ai panta- c[ nu in felul in care credea.
loni scurgi. Ma intristS gdndul c[, in curAnd, md va uri mai mult
Am ar.rrt nevoie de fiecare gram de voingd ca s5 nu decdt o flcea deja. Nu prea aveam ce face insl in privin
mi duc dup[ ea. ta asta, aga cd mi,am deschis laptopul gi m.am hotlrAt se
In spatele meu se auzird pagi, urmafi de oftatul Selei. vld unde e.
-A fugit deja? N-o s-o opreiti? Dupf, ce am introdus codul de acces, am accesat ca-
Mi"am incordat maxilarul si m-am intors spre femeia merele de supraveghere. Erau pozigionate peste tot pe
care se ocupa de proprietatea mea cAnd eram plecat. insule, din motive de securitate. Le,am scanat pe cele
- Da. Am trecut de Sela. $i nu. Nu o s.o opresc. O sl cinci cele mai apropiate de casl gi am glsit o destul de
oboseascd destul de repede. Crede.m5, o sI se intoarcd repede. Se indrepta spre partea de nord a insulei, unde
atunci cAnd se intunecd. ln aceasti perioadl a anului, valurile se loveau de stdnci
cu putere.
- $i dacd gregegti? strigd Sela dupd mine.
Nu gregeam. $tiam ce Natalie era sup6ratd., dar nu Un fior de panicl me strebetu. Ultimul lucru de care
Rveam nevoie era s[ se gdndeascd s[ inoate spre liberta,
era proaste. Se afla intr,o zonl de lume necunoscutd 9i
te. Am privit incruntat cum se feri de un gdndac ai dadu
nu gtia ce pericole existau in salbaticie acolo. O sd gAn
la o parte nigte crengi, ca s[ nu se zgdrie.
deasc[ ragional in scurt timp. M.am dus in birou gi i.am
Mugchii i se incordar[ in cvadriceps gi umeri. Mar-
aruncat Selei o privire peste umdr.
ginea maioului era deja uda de la transpiragie, amin-
-Atunci o s[ pogi s&mi spui in faqe ce nemernic sunt tindu-mi de cum ardta in Italia, dupa ce ficuser[m
in loc sI bombeni asta pe la spate, ca in restul zilelor. clragoste toate noaptea 9i stltea nemiqcatd gi transpira-
Sela chicoti.
t[ in braqele mele. Caldura mi se imprdgtie prin corp.
1.4 ElisabethNaugltton Sclaaaiubirii 15

M,am concentrat din nou pe ce fecea gi mi-am qinut trimis de Casa mea. $i trecuse de limita cAnd fusesem
respiragia cAnd Natalie se opri gi privi imprejur. CAnd nevoit s[ o droghez ca s[ o scot de acolo fere s[ observe
se indreptl in partea stAng5", departe de stdnci gi de nimeni. Credeam cd o sd m[ simt mai bine odat[ ce
ap5i, gi disparu printre copaci, am reugit in sfArgit se vom ajunge pe insule, dar nu fusese aga. Aveam noduri
respir uqurat. in stomac gi suspiciunea c[ acestea nu vor disp[rea pdnl
Lui Natalie ii era foarte frica de ap[. Vlzusem asta in cAnd Natalie nu mi se va supune aga cum aveam nevoie
Venegia, cAnd eram in taxiul pe ap5 gi se linuse de mine s,o fac[.
ca gi cum a9 fi fost vesta ei de salvare. Chiar daca diha. Acum c[ era treazl gi ii vS.zusem fundul apetisant in
niile iadului ar fi fost pe urmele ei, nu ar fi indreznit se acei pantaloni scurgi gi sinii olraznici in maioul acela
scape prin ap[. Asta insemna c[ faptul ci o adusesem subgire, puteam adeuga gi frustrarea sexuale pe lista mo'
aici era cel mai isteg lucru pe care il fecusem de cAnd tivelor de stres.
o int6,lnisem. Cum situaqia nu avea s[ se schimbe prea curAnd,
Starea de spirit mi se intunecd qi mai mult cAnd singura mea speranfl sd scap de o parte din stres era sf,
m-am gAndit la moti'"rrl pe care o adusesem aici. Tata era nlerg. Am ffecut prin bucdtdrie gi am anunqat'o pe Sela
probabil furios in vila familiei din Toscana. Mai ales c6 cl m[ indreptam spre plaja. Aceasta md privi dezaproba'
acum gtia c[ ii contracatasem incercarea de a sc5.pa in tor ce nu urma s5 merg dup6 Natalie, dar am ignorat'o.
linigte de Natalie. Aveam un plan gi il voi respecta. Natalie igi va reveni.
Singurul lucru care era in favoarea mea in acel mo. O cunogteam mai bine decit credea. Indiferent cAt de
ment era c[ nimeni nu gtia unde merseserdm. Aveau sI suplratl era acum, eram increzltor c[ se va supune la
ne gEseascS in cele din urmd. Avdnd in vedere resursele
rlorinqele mele.
Salvatici, tata nu va renunta pAn5. nu va riscoli fiecare fi
Trebuia s-o fac[. Pentru c[, acum, nu ag acceptat
colE al pdmdntului, ins[ eram increzltor c[ aveam timp.
nici o alternativl.
Destul cAt si o conving pe Natalie ci singurul mod prin
Dupe 12 kilometri, m-am oprit. Voiam s[ mi intorc
care putea supraviefui acum era sf, fie sotria mea.
Cumva, trebuia s[ glsesc o cale ca ea s[ acceple acest lnaintea 1ui Natalie.
lucru de bunlvoie, altfel aveam amdndoi probleme. Cend am ajuns acasl, soarele deja apusese 9i intune-
Mi-am reamintit c[ aveam timp s[ o conving qi am ricul igi fecea loc. Eram infierbantat, transpirat 9i stresat
scanat restul camerelor, nu ca sd o gdsesc pe Naialie, ci in continuare, dar cel pulin nu mai eram disperat sd o
pentru orice semne de ameningare. Nu existau. Insula lirc pe Natalie s[ ingeleagd anumite lucruri. Din pdcate
privatl din sudul Pacificului nu era pe herqi, 9i numai Irrsl, cAt alergasem nu reuqisem sa md gAndesc decdt la
cAgiva oameni in care aveam incredere cu viata mea ircei pantaloni scurEi pe care ii purta cdnd plecase gi
gtiau de ea. crlt timp trecuse de cAnd ii pusesem ultima oarl mAna
Increzdtor c[ Natalie se va intoarce in scurt timp, pc fundul apetisant.
mi-am inchis laptopul, m-am retras in dormitor gi m-am Am traversat bucltlria gi m-am indreptat spre frigi'
schimbat in pantalonii de sport qi in tricou. Fusesem rlcr. Mirosul a ceva cu brdnzd 9i condimentat umplu
stresat de cdnd aflasem ce Natalie fugise din casa pL ('ilmera cAnd am luat o sticle de apr gi am dat pe git ju-
rinqilor mei din Toscana. Stresul nu flcuse decdt sd se nrlltate din ea. Eram sigur c[ Sela fecuse enchilada, unul
amplifice cind o gdsisem in Idaho, atacard de asasinul tlintre preparatele mele preferate, gi m[ gAndeam deja
76 ElisabethNaug!fton Sclaaa iubirii 17

la moduri in care sI o conving pe Natalie s[ ia cina cu pe plaj[. Trebuia doar s-o gesesc inainte s[ loveascl
r,nine ca s[ putem vorbi. furtuna.
Se auzirl pagi pe gresie, in spatele meu. M-am uitat Haych stetea in ug6 cand m-am intors sPre el, a$tep-
peste um5.r la Haych, care se ocupa de terenurile de tand ordinele. Am luat un walkie'talkie de pe colgul
pe insule gi acum stltea in ug6, cu o bucati de hirtie biroului.
in mAn[. Parul des gi inchis la culoare era ciufulit gi - Unde e Selal
umed la vArfuri de la transpiraEie, iar pe fagi flV€t o eX. -Acasl la ea. Cind a auzit de furtunl, a fugit acolo
presie ingrijoratl. ca sl+i adune cAinii.
- Ce e? l.am intrebat, intorcindu.mi spre el. Haych Asia explica de ce nu fusese in buceterie. Sela iubea
venea foarte rar in casa principah, acela era domeniul animalele. Avea doul potli pe care le adoptase din
Selei. Gdndurile mi se indreptarl imediat cltre Natalie. Thhiti. Avea grijl de ciinii aceia mai mult decAt aveau
Ce i s-a intimplat? unele femei grije de copiii 1or.
-Nimic, domnule Luc. Cel pufin, nu inc[. Traversl Pe insula erau doul regedinge penrru angajaEi gi am'
bucdtdria gi imi inmdnd h6rtia. Tocmai am primit asta. bele erau amplasate mai in centru, la aproape un lcilo'
Am scanat alerta de weme rea qi panica m[ cuprin- metru de casa principah. Pentru o clip[, mam gAndit ce
se. Furtuna de presiune joasl, care eram siguri c5 ne poate Natali. p,rtiu fi cu Sel1, dar agr izgonit repede
"r
acel gnnd. Dac[ ir fi gdsit casa lui Haych sau pe a Selei,
va ocoli, se intorsese gi cregtea in putere. Privirea mi se
indreptd cdtre ferestrele mari gi spre norii negri care ace$tia mi-ar fi spus.
se strAngeau la orizont gi pe care nu-i observasem in tim.
Am trecut pe lAnga el qi m'am indreptat spre u$a
pul alergirii. La naiba, nici mdcar nu mi uitasem in din fate.
direcqia aceea, pentru c5. nu m[ gdndisem decit la toate
- Ia orice ar putea fi luat de vAnt. Nu gtiu cAt de pu'
ternicl o s[ devini furtuna diseare.
modurile in care pldnuiam s-o dezbrac pe Natalie gi s[ o
aduc sub mine cdnd ii venea in sfArgit mintea la cap.
-Da, domnule.
Am cobordt pe sclri gi am ajuns in locul unde Haych
Me strabeturi fiori care imi stransere tensiunea in igi qinea unelteli gi echipamentul de gr[dinerit. Am des'
zona umerilor. in aceast[ zon[, furtunile se puteau mig-
.hit l.rg", am vezut magina 4x4 9i am luat cheile.
ca fere avertisment gi lasau in urm[ mai multe pagube
- CAnd termini, du-te inapoi la tine acasl 9i asigurl4e
decdt fusese prevdzut. c[ Sela e bine.
M-am uitat la Haych. - Cum rlmAne cu dumneavoastrl? Haych se dadu in
- S-a intors? spate in timp ce eu iegeam cu maqina. $i domnigoara
- ince nu, domnule. Natalie?
La naiba! Am trecut pe lAnga el, in birou, unde -O Jine staqia deschise, in caz de ceva.
s-o glsesc.
mi-am deschis laptopul gi am scanat toate camerele de -Aqa o s[ facem, spuse Haych. Sunt sigur c5 o s'o
pe insule.
Nici un semn de Natalie.
'- inainte sI inceapl furtuna.
glsigi
Am incuviinqat gi im turat motorul, creAnd un ecou
Panica m[ cuprinse, dar am incercat s[-mi p6strez cal. ca un avertisment. Haych se indepdrtl 9i mai mult in
mul. Nu plecase. Era acolo undeva. Probabil se relaxa timp ce eu am pornit farurile, am begat maqina in vitezl
sub un palmier. Era mult mai cald in centru decdt aici, qi am plecat.

S-ar putea să vă placă și